125/2008

Annettu: 19.12.2008

Tasavallan presidentin asetus Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Hongkongissa 19 päivänä marraskuuta 2007 Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty, eduskunnan 11 päivänä maaliskuuta 2008 hyväksymä ja tasavallan presidentin 28 päivänä maaliskuuta 2008 hyväksymä sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päivänä joulukuuta 2008, on voimassa 5 päivästä joulukuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 28 päivänä maaliskuuta 2008 annettu laki (184/2008) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.  

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

(Suomennos)

SOPIMUS

Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Suomen tasavallan hallitus ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallitus,

jotka haluavat tehdä sopimuksen ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen piiriin kuuluvat verot

1. Tällä hetkellä suoritettavat verot, joihin sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Hongkongin erityishallintoalueella:

tulovero (jäljempänä "Hongkongin erityishallintoalueen vero");

b) Suomessa:

yhteisöjen tulovero (jäljempänä "Suomen vero").

2. Sopimusta sovelletaan myös kaikkiin samanlaisiin tai pääasiallisesti samanluonteisiin veroihin, joita on sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen suoritettava tällä hetkellä suoritettavien verojen ohella tai asemesta. Sopimuspuolien toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen verolainsäädäntöönsä tehdyistä merkittävistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tämän sopimuksen soveltamiseen.

2 artikla
Yleiset määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, on tätä sopimusta sovellettaessa seuraavilla sanonnoilla jäljempänä mainittu merkitys:

a) "Hongkongin erityishallintoalueella" ja "Suomella" tarkoitetaan Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoaluetta ja vastaavasti Suomen tasavaltaa;

b) "sopimuspuoli" tarkoittaa Hongkongin erityishallintoaluetta tai Suomea sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää;

c) "tulo" sisältää tulot ja bruttotulot, jotka saadaan ilma-aluksen käyttämisestä henkilöiden, karjan, postin ja tavaroiden kuljetukseen kansainvälisessä liikenteessä mukaan lukien;

1) ilma-aluksen vuokraus tai tilausperusteinen vuokraus (charter), jos vuokraus on satunnaista ilma-aluksen kansainvälisessä liikenteessä käyttämiseen nähden;

2) lippujen tai vastaavien asiakirjojen myynti, ja tällaiseen kuljetukseen liittyvien palvelujen tarjoaminen lentoyhtiön itsensä tai muiden lentoyhtiöiden puolesta, mutta jälkimmäisessä tapauksessa vain silloin, kun tällainen myynti tai palvelujen tarjoaminen on satunnaista ilma-aluksen kansainvälisessä liikenteessä käyttämiseen nähden; ja

3) korko varoille, jotka välittömästi liittyvät ilma-aluksen käyttämiseen kansainvälisessä liikenteessä;

d) "kansainvälinen liikenne" tarkoittaa kuljetusta ilma-aluksella, paitsi milloin kuljetus tapahtuu vain toisen sopimuspuolen alueella olevien paikkojen välillä;

e) "sopimuspuolen lentoyhtiö" tarkoittaa,

1) Hongkongin erityishallintoalueen osalta lentoyhtiötä, joka on perustettu ja jonka pääasiallinen liiketoiminnan sijaintipaikka on Hongkongin erityishallintoalueella; ja

2) Suomen osalta lentoyhtiötä, joka Suomen lainsäädännön mukaan on siellä verovelvollinen domisiilin, asumisen, liikkeen johtopaikan, perustamispaikan (mukaan lukien sisäisen lainsäädännön vaatima rekisteröintipaikka) tai muun sellaisen seikan nojalla;

f) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa,

1) Hongkongin erityishallintoalueen osalta "the Commissioner of Inland Revenue" -nimistä viranomaista tai sen valtuuttamaa edustajaa, tai henkilöä tai yhteenliittymää, joka on valtuutettu hoitamaan viranomaiselle tällä hetkellä kuuluvia tehtäviä tai samanlaisia tehtäviä; ja

2) Suomen osalta valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi tätä artiklaa varten.

2. Kun sopimuspuoli jonakin ajankohtana soveltaa sopimusta, katsotaan, jollei asiayhteydestä muuta johdu, jokaisella sanonnalla, jota ei ole sopimuksessa määritelty, olevan se merkitys, joka sillä tänä ajankohtana on tämän sopimuspuolen niitä veroja koskevan lainsäädännön mukaan; joihin sopimusta sovelletaan, ja tässä sopimuspuolessa sovellettavan verolainsäädännön mukaisella merkityksellä on etusija sanonnalle tämän sopimuspuolen muussa lainsäädännössä annettuun merkitykseen nähden.

3 Artikla
Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen

1. Tulo, jonka sopimuspuolen lentoyhtiö saa ilma-aluksen käyttämisestä kansainväliseen liikenteeseen, mukaan lukien osallistuminen pooliin, yhteiseen lentokuljetustoimintaan tai kansainväliseen kuljetusjärjestöön, ja joka on veronalaista tämän sopimuspuolen alueella, on vapaa tuloveroista ja kaikista muista toisen sopimuspuolen alueella tulon perusteella määrättävistä veroista.

2. Sopimuspuolen lentoyhtiön omaisuus ja varat, jotka liittyvät ilma-aluksen käyttämiseen kansainvälisessä liikenteessä, ovat vapaat toisen sopimuspuolen alueella omaisuuden ja varojen perusteella määrättävistä veroista.

3. Voitto, jonka sellainen sopimuspuolen lentoyhtiö, jonka tulo 1 kappaleen mukaan on vapaa tuloveroista ja kaikista muista toisen sopimuspuolen alueella tulon perusteella määrättävistä veroista, saa kansainvälisessä liikenteessä käytetyn ilma-aluksen ja tällaisen ilma-aluksen käyttämiseen liittyvän irtaimen omaisuuden luovutuksesta, on vapaa kaikista toisen sopimuspuolen alueella luovutusvoiton perusteella määrättävistä veroista.

4 artikla
Keskinäinen sopimusmenettely

Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä neuvottelujen avulla keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet.

5 artikla
Voimaantulo

Sopimuspuolet ilmoittavat kirjallisesti toisilleen täyttäneensä lainsäädännössään edellytetyt tarpeelliset toimenpiteet sopimuksen voimaantulolle. Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona viimeinen ilmoitus on vastaanotettu, ja sen määräyksiä sovelletaan:

a) Hongkongin erityishallintoalueella, Hongkongin erityisalueen veron osalta, 1 päivänä huhtikuuta 2002 tai sen jälkeen alkavalta verotusvuodelta;

b) Suomessa, Suomen veron osalta, 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta.

6 artikla
Päättyminen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, mutta kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen tekemällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. Tässä tapauksessa sopimuksen soveltaminen lakkaa:

a) Hongkongin erityishallintoalueella, Hongkongin erityisalueen veron osalta, irtisanomisilmoituksen antamista lähinnä seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavalta verotusvuodelta.

b) Suomessa, Suomen verojen osalta, irtisanomisilmoituksen antamista lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen hallitustensa valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Hongkongissa 19 päivänä marraskuuta 2007 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:

Timo Rajakangas

Kiinan kansantasavallan

Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen puolesta:

Eva Cheng

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.