117/2008

Annettu: 19.12.2008

Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Bulgarian tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Sofiassa 16 päivänä huhtikuuta 2008 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 7 päivänä lokakuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 31 päivänä lokakuuta 2008 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päivänä marraskuuta 2008, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 31 päivänä lokakuuta 2008 annettu laki (677/2008) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SOPIMUS

Suomen tasavallan hallituksen

ja

Bulgarian tasavallan hallituksen

välillä

turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Bulgarian tasavallan hallitus (jäljempänä ";sopimuspuolet";), jotka

ymmärtävät, että hyvä yhteistyö voi edellyttää turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamista sopimuspuolten kesken,

haluavat siksi luoda säännöstön, jolla säännellään turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista suojaamista ja jota sovelletaan kaikkiin tuleviin yhteistyösopimuksiin sekä sopimuksiin, joihin sisältyy tai liittyy turvallisuusluokiteltua tietoa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1 turvallisuusluokitellulla tiedolla mitä tahansa tietoa, jolle on annettu turvallisuusluokitus ja joka kansallisten turvallisuusetujen vuoksi sekä kansallisten lakien ja määräysten mukaan edellyttää suojaamista;

2 tietoturvaloukkauksella turvallisuusluokitellun tiedon luvatonta paljastamista tai sen väärinkäyttöä, vahingoittamista, luovuttamista, hävittämistä tai virheellistä luokittelua sekä muuta toimintaa, jonka seurauksena on tai saattaa olla laiton pääsy tähän tietoon tai tämän tiedon menettäminen;

3 turvallisuusselvityksellä myönteistä arviota, joka perustuu tutkintamenettelyyn luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön lojaaliuden ja luotettavuuden sekä muiden turvallisuusnäkökohtien selvittämiseksi kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Tämän arvion perusteella luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle voidaan antaa pääsy tietyntasoiseen turvallisuusluokiteltuun tietoon ja lupa käsitellä sitä;

4 lähettävällä sopimuspuolella sopimuspuolta, mukaan lukien sen lainkäyttövaltaan kuuluvat oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt, joka välittää turvallisuusluokiteltua tietoa;

5 vastaanottavalla sopimuspuolella sopimuspuolta, mukaan lukien sen lainkäyttövaltaan kuuluvat oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt, jolle turvallisuusluokiteltua tietoa välitetään;

6 toimivaltaisella turvallisuusviranomaisella kansallista turvallisuusviranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen yleisestä täytäntöönpanosta, sekä muita toimivaltaisia viranomaisia, joilla on tämän sopimuksen täytäntöönpanoon kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti liittyviä tehtäviä;

7 hankeosapuolella luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on kelpoisuus tehdä sopimuksia ja/tai tämän sopimuksen määräysten mukaisen turvallisuusluokitellun sopimuksen osapuolta;

8 turvallisuusluokitellulla sopimuksella sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvien hankeosapuolten kanssa tai välillä käytyä sopimusta edeltävää neuvottelua tai tehtyä sopimusta, alihankintasopimusta tai muuta hyväksyttyä järjestelyä, joka koskee tuotteiden toimittamista tai urakoiden taikka palvelujen suorittamista ja johon liittyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon tai tällaisen tiedon tuottaminen;

9 työtehtävään perustuvalla tiedonsaantitarpeella luonnollisen henkilön tarvetta päästä turvallisuusluokiteltuun tietoon virallisten tehtävien yhteydessä ja/tai konkreettisen tehtävän suorittamista varten;

10 kolmannella osapuolella valtiota tai kansainvälistä järjestöä, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuoli eikä kummankaan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

2 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltu tieto, jonka sopimuspuolet välittävät toisilleen ja/tai tuottavat yhteisesti keskinäisessä yhteistyössään pääasiassa ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- ja teollisuusasioissa tai jota välitetään turvallisuusluokiteltujen sopimusten yhteydessä taikka tuotetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä.

3 artikla
Turvallisuusluokituksen tasot

1 Sopimuspuolet sopivat, että seuraavat turvallisuusluokituksen tasot vastaavat toisiaan sekä kummankin sopimuspuolen kansallisissa laeissa ja määräyksissä määrättyjä turvallisuusluokituksen tasoja:

Suomen tasavaltaBulgarian tasavaltaEnglanninkielinen käännös
ERITTÄIN SALAINEN CTPOO CEKPETHOTOP SECRET
SALAINEN CEKPETHOSECRET
LUOTTAMUKSELLINENOBEPTEHOCONFIDENTIAL
KÄYTTÖ RAJOITETTU3A ... RESTRICTED

2 Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset eivät saa muuttaa turvallisuusluokituksen tasoa tai poistaa luokitusta ilman lähettävän sopimuspuolen asianomaisen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen antamaa kirjallista lupaa.

3 Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää lähettävän sopimuspuolen asianomaista toimivaltaista turvallisuusviranomaista muuttamaan turvallisuusluokituksen tasoa tai poistamaan luokituksen taikka ilmoittamaan perusteet tietyn tason valitsemiselle.

4 artikla
Kansalliset toimet turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi

1 Kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet suojatakseen turvallisuusluokitellun tiedon, jonka ne tuottavat yhteisesti tai jota ne vaihtavat keskenään suoraan tai välillisesti tämän sopimuksen mukaisesti. Tälle turvallisuusluokitellulle tiedolle annetaan samantasoinen suoja kuin vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle kansalliselle turvallisuusluokitellulle tiedolle.

2 Pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon sallitaan ainoastaan henkilöille, joilla on työtehtävään perustuva tiedonsaantitarve ja joille on kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti sallittu pääsy tällaiseen tietoon sekä annettu asianmukaiset ohjeet.

3 Vastaanottava sopimuspuoli

a) ei paljasta turvallisuusluokiteltua tietoa kolmannelle osapuolelle ilman lähettävän sopimuspuolen asianomaisen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen antamaa kirjallista ennakkosuostumusta;

b) luokittelee turvallisuusluokitellun tiedon turvallisuusluokkaan, joka vastaa lähettävän sopimuspuolen tälle tiedolle määräämää turvallisuusluokkaa;

c) käyttää turvallisuusluokiteltua tietoa ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on toimitettu.

5 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1 Sopimuspuolten kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat:

Suomen tasavallassa

– Ulkoasiainministeriö

Turvallisuusyksikkö.

Bulgarian tasavallassa

– State Commission on Information Security

2 Kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen viralliset yhteystietonsa.

3 Kansalliset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen mahdolliset muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset.

6 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1 Turvallisuusluokiteltu tieto välitetään käyttäen diplomaatti- tai sotilaskuriiria taikka muita keinoja, joista toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset sopivat keskenään kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti. Vastaanottava sopimuspuoli vahvistaa kirjallisesti turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/OBEPTEHO tai sitä ylempään luokkaan kuuluvan tiedon vastaanottamisen.

2 Turvallisuusluokiteltua tietoa voidaan välittää suojattujen televiestintäjärjestelmien tai -verkkojen välityksellä tai käyttäen muita toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten hyväksymiä ja jommankumman sopimuspuolen kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti akkreditoituja elektromagneettisia keinoja.

3 Välitettäessä suuria eriä turvallisuusluokiteltua tietoa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset sopivat keskenään kuljetustavoista, reitistä ja muista turvatoimista.

7 artikla
Kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1 Turvallisuusluokitusmerkinnöillä ERITTÄIN SALAINEN/CTPOO CEKPETHO ja SALAINEN/CEKPETHO varustettua turvallisuusluokiteltua tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan, jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut siihen kirjallisen luvan.

2 Kaikki turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/OBEPTEHO tai sitä ylempään luokkaan kuuluvan tiedon käännökset on teetettävä luonnollisilla henkilöillä, joilla on asianmukainen turvallisuusselvitys. Tällainen käännös kuuluu samaan turvallisuusluokkaan kuin alkuperäinen tieto. Kopioita saa ottaa ainoastaan virallisiin tarkoituksiin tarvittavan määrän.

3 Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN/CTPOO CEKPETHO kuuluvaa tietoa ei hävitetä. Se palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Turvallisuusluokkaan SALAINEN/CEKPETHO tai sitä alempaan luokkaan kuuluva tieto hävitetään kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

4 Lähettävä sopimuspuoli voi nimenomaisesti kieltää turvallisuusluokitellun tiedon kopioimisen, muuttamisen tai hävittämisen.

5 Kriisitilanteessa, jossa on mahdotonta suojata ja palauttaa tämän sopimuksen mukaisesti tuotettua tai välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa, tämä tieto hävitetään välittömästi. Vastaanottava sopimuspuoli ilmoittaa turvallisuusluokitellun tiedon hävittämisestä mahdollisimman pian lähettävän sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle.

8 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1 Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ilmoittaa pyynnöstä lähettävän sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle, onko ehdotetulle hankeosapuolelle annettu vaadittavaa turvallisuusluokkaa vastaava kansallinen turvallisuusselvitys. Jos ehdotetulla hankeosapuolella ei ole turvallisuusselvitystä, lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää, että vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen tekee hankeosapuolta koskevan turvallisuusselvityksen.

2 Jos hankeosapuoli haluaa osallistua avoimeen tarjouskilpailuun, vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi antaa hankeosapuolen turvallisuusselvitykset ilman lähettävän sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen virallista pyyntöä.

3 Alihankkijoihin sovelletaan samoja turvallisuusvaatimuksia kuin turvallisuusluokitellun pääsopimuksen tehneeseen hankeosapuoleen.

4 Kuhunkin turvallisuusluokiteltuun sopimukseen tai alihankintasopimukseen liitetään erottamattomana osana turvallisuusliite. Tässä liitteessä lähettävän sopimuspuolen hankeosapuoli erittelee vastaanottavalle sopimuspuolelle luovutettavan tai tämän tuottaman turvallisuusluokitellun tiedon sekä tälle tiedolle annettavan turvallisuusluokituksen.

5 Turvallisuusluokiteltuihin sopimuksiin, joihin liittyy turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU/3A kuuluvaa turvallisuusluokiteltua tietoa, sisältyy asianmukainen lauseke, jossa määritetään tämän tiedon suojaamiseksi toteutettavat vähimmäistoimet. Näitä sopimuksia varten ei tarvita turvallisuusselvityksiä.

9 artikla
Vierailut

1 Vierailuihin, jotka edellyttävät pääsyä turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN/OBEPTEHO tai sitä ylempään luokkaan kuuluvaan tietoon, vaaditaan kirjallinen lupa, jonka isäntämaan toimivaltainen turvallisuusviranomainen antaa ennakolta. Tällainen lupa annetaan ainoastaan luonnollisille henkilöille, joista on tehty asianmukainen turvallisuusselvitys ja joilla on työtehtävään perustuva tiedonsaantitarve. Vierailut, joihin liittyy turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU/3A kuuluvaa tietoa, järjestetään suoraan asianomaisten organisaatioiden kesken.

2 Vierailupyynnön on sisällettävä seuraavat tiedot: vierailijan koko nimi, syntymäaika ja -paikka, passin tai henkilöllisyystodistuksen numero, kansallisuus ja asema, edustettavan organisaation nimi, turvallisuusselvityksen taso, vierailun tarkoitus ja ajankohta sekä vierailun kohteena olevien organisaation ja toimitilojen nimi.

3 Isäntämaan toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen on saatava vierailupyyntö vähintään 20 päivää ennen vierailua. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajasta.

4 Vierailijoiden on noudatettava kansallisia lakeja ja määräyksiä sekä sovellettavia kansallisia turvallisuusohjeita.

5 Sopimuspuolten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia laativansa luettelot henkilöistä, joille on annettu lupa toistuviin vierailuihin. Nämä luettelot ovat aluksi voimassa kaksitoista kuukautta. Kun sopimuspuolten toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet nämä luettelot, yksittäisten vierailujen yksityiskohdat järjestetään suoraan näiden henkilöiden vierailun kohteena olevien organisaatioiden asianomaisten vastuuhenkilöiden kanssa, sovittuja ehtoja noudattaen.

10 artikla
Tietoturvaloukkaus

1 Jos todetaan tietoturvaloukkaus tai epäillään sitä, sen sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen, jonka alueella tietoturvaloukkaus on tehty, ilmoittaa siitä mahdollisimman pian toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle ja käynnistää asianmukaisen tutkinnan. Toinen sopimuspuoli avustaa tarvittaessa tutkinnassa. Kaikissa tapauksissa sille ilmoitetaan tutkinnan tulokset ja toimitetaan loppuraportti aiheutuneiden vahinkojen syistä ja laajuudesta.

2 Jos tietoturvaloukkaus tehdään kolmannessa maassa, toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat keskenään ja toteuttavat mahdollisuuksien mukaan 1 kappaleessa tarkoitetut toimet.

11 artikla
Ilmoitukset ja neuvottelut

1 Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asianomaiset turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevat kansalliset lakinsa ja määräyksensä sekä niiden myöhemmät muutokset.

2 Varmistaakseen läheisen yhteistyön tämän sopimuksen täytäntöönpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat keskenään jommankumman viranomaisen pyynnöstä. Ne antavat pyynnöstä toisilleen tiedot turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevista kansallisista turvallisuusnormeistaan, -menettelyistään ja -käytännöistään.

3 Sopimuspuoli sallii toisen sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen edustajien vierailla alueellaan keskustelemassa menettelyistä toisen sopimuspuolen toimittaman turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

4 Sopimuspuolten turvallisuusviranomaiset voivat vaihtaa suoraan keskenään operatiivisia tietoja ja/tai tiedustelutietoja kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti.

12 artikla
Kustannukset

Kumpikin sopimuspuoli vastaa omista kustannuksistaan, jotka syntyvät sen täyttäessä tähän sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

13 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan sovinnollisesti sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla, turvautumatta ulkopuoliseen tuomiovaltaan.

14 artikla
Loppumääräykset

1 Tämä sopimus tehdään toistaiseksi.

2 Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kirjallisesti diplomaattiteitse, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

3 Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Muutokset tulevat voimaan tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

4 Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Sopimuksen irtisanomisen estämättä kaikki tämän sopimuksen mukaisesti välitetty turvallisuusluokiteltu tieto suojataan edelleen sopimuksen määräysten mukaisesti, kunnes lähettävä sopimuspuoli vapauttaa vastaanottavan sopimuspuolen tästä velvoitteesta.

Tehty Sofiassa 16. päivänä huhtikuuta 2008 kahtena alkuperäiskappaleena, molemmat suomen, bulgarian ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos syntyy tulkintaeroja, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Bulgarian tasavallan

hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.