34/2008

Annettu: 29.02.2008

Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Turussa 17 päivänä elokuuta 2007 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 17 päivänä joulukuuta 2007 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä tammikuuta 2008 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 23 päivänä tammikuuta 2008, tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.      

2 §

Latvian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 18 päivänä tammikuuta 2008 annettu laki (35/2008) tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008

SOPIMUS

Suomen tasavallan hallituksen

ja

Latvian tasavallan hallituksen välillä

turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Latvian tasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", taatakseen suojan sellaiselle turvallisuusluokitellulle tiedolle, jota vaihdetaan sopimuspuolten kesken tai siirretään sopimuspuolten turvallisuusluokiteltua tietoa käsittelevien julkisten tai yksityisten yhteisöjen välityksellä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) turvallisuusluokitellulla tiedolla missä tahansa muodossa olevaa, minkä tahansa luonteista tai millä tahansa menetelmällä välitettävää tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, jonka sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle ja joka on turvallisuusluokiteltu ja johon on tehty asianmukainen luokitusmerkintä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti, sekä tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, joka on tuotettu tällaisen turvallisuusluokitellun tiedon pohjalta ja merkitty asianmukaisesti;

b) toimivaltaisella turvallisuusviranomaisella kansallista turvallisuusviranomaista tai nimettyä turvallisuusviranomaista, joka on kansallisten lakien ja määräysten mukaan toimivaltainen ja vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta;

c) hankintasopimusosapuolella luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai valtion laitosta, jolla on kelpoisuus tehdä turvallisuusluokiteltuja hankintasopimuksia;

d) turvallisuusluokitellulla hankintasopimuksella sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvien hankintasopimusosapuolten kanssa tai välillä käytyä hankintasopimusta edeltävää neuvottelua tai tehtyä hankintasopimusta, alihankintasopimusta tai muuta hyväksyttyä järjestelyä, joka koskee tuotteiden toimittamista, urakoiden suorittamista tai palvelujen suorittamista ja johon sisältyy pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon tai tällaisen tiedon tuottaminen;

e) lähettävällä sopimuspuolella sopimuspuolta sekä sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa muuta valtion laitosta tai julkisoikeudellista tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, joka välittää turvallisuusluokiteltua tietoa;

f) vastaanottavalla sopimuspuolella sopimuspuolta sekä sen lainkäyttövaltaan kuuluvaa muuta valtion laitosta tai julkisoikeudellista tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä, jolle turvallisuusluokiteltua tietoa välitetään;

g) tiedonsaantitarpeella periaatetta, jonka mukaan turvallisuusluokiteltua tietoa voidaan luovuttaa henkilölle ainoastaan hänen virallisten velvoitteidensa tai tehtäviensä yhteydessä.

2 artikla
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota sopimuspuolet välittävät toisilleen ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai teollisuusasioissa tai jota välitetään turvallisuusluokiteltujen sopimusten täytäntöönpanon tai valmistelun yhteydessä tai jota syntyy taikka tuotetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä.

3 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Sopimuspuolten nimeämät kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat:

Suomen tasavallassa:

Ulkoasiainministeriö

Turvallisuusyksikkö

Kanavakatu 3 A

PL 176, 00161 Helsinki

SUOMI

Latvian tasavallassa:

Satversmes aizsardzības birojs

Miera iela 85a

Riga, LV 1001

LATVIA

2. Sopimuspuolet antavat toisilleen tiedoksi diplomaattiteitse kaikki kansallisia turvallisuusviranomaisia koskevat muutokset.

3. Kansalliset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi mahdolliset muut toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jotka vastaavat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

4 artikla
Turvallisuusluokituksen tasot

1. Tiedon turvallisuusluokituksen tasot vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavalta Latvian tasavaltaEnglanninkielinen vastine
ERITTÄIN SALAINENSEVIŜKI SLEPENITOP SECRET
SALAINENSLEPENISECRET
LUOTTAMUKSELLINENKONFIDENCIĀLI CONFIDENTIAL
KÄYTTÖ RAJOITETTUDIENESTA VAJADZĪBĀMRESTRICTED

2. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen muuttaa turvallisuusluokituksen tasoa tai peruuttaa sen ainoastaan, jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen sitä pyytää.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää lähettävän sopimuspuolen toimivaltaista turvallisuusviranomaista muuttamaan turvallisuusluokituksen tasoa tai peruuttamaan sen taikka ilmoittamaan perusteet tietyn luokitustason valitsemiselle.

5 artikla
Tietosuojan periaatteet

1. Sopimuspuolet toteuttavat kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti kaikki asianmukaiset toimenpiteet suojatakseen tässä sopimuksessa tarkoitettua turvallisuusluokiteltua tietoa. Ne antavat tälle tiedolle saman suojan kuin omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Sopimuspuolet eivät luovuta turvallisuusluokiteltua tietoa kansainvälisille järjestöille tai kolmansien valtioiden virkamiehille, oikeushenkilöille tai kansalaisille, ellei lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen ole ennakolta antanut siihen kirjallista suostumusta.

3. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten se on välitetty.

4. Turvallisuusluokiteltua tietoa luovutetaan ainoastaan sellaisille henkilöille, joilla on tiedonsaantitarve ja joille on annettu sekä lupa saada tällaista tietoa että asianmukaiset ohjeet. Turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN / KONFIDENCIĀLI tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa luovutetaan ainoastaan sellaisille henkilöille, joista on tehty kansallisten lakien ja määräysten mukainen turvallisuusselvitys ja joilla on voimassa oleva henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva turvallisuustodistus.

5. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset avustavat pyynnöstä toisiaan henkilö- ja yhteisöturvallisuusselvityksiin liittyvissä menettelyissä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

6 artikla
Turvallisuusluokitellut hankintasopimukset

1. Jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen aikoo sallia neuvottelut turvallisuusluokitellun hankintasopimuksen tekemiseksi vastaanottavan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvan hankintasopimusosapuolen kanssa, lähettävän sopimuspuolen tulee pyynnöstä saada vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselta turvallisuusviranomaiselta kirjallinen vakuutus siitä, että ehdotetulla hankintasopimusosapuolella on asiaankuuluvat henkilö- ja yhteisöturvallisuustodistukset.

2. Jos on kyse avoimesta tarjouskilpailusta, vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi toimittaa lähettävän sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle asiaankuuluvat turvallisuustodistukset ilman virallista pyyntöä.

3. Kaikkiin alihankkijoihin sovelletaan samoja turvallisuusvaatimuksia kuin turvallisuusluokitellun päähankintasopimuksen tehneeseen hankintasopimusosapuoleen.

4. Lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen toimittaa vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle luettelon niistä turvallisuusluokitelluista tiedoista, jotka se on välittänyt turvallisuusluokitellun hankintasopimuksen täytäntöönpanoa varten.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN / KONFIDENCIĀLI tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluva tieto välitetään diplomaattiteitse, jollei tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti muuta sovita.

2. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia muusta turvallisuusluokitellun tiedon välitystavasta, jolla varmistetaan tiedon suojaaminen luvattomalta paljastamiselta.

8 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

1. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / SEVIŠĶI SLEPENI kuuluvaa tietoa saa kääntää tai kopioida ainoastaan, jos lähettävän sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut siihen kirjallisen luvan. Muuta turvallisuusluokiteltua tietoa käännettäessä ja kopioitaessa noudatetaan vastaanottavan sopimuspuolen kansallisia lakeja ja määräyksiä.

2. Turvallisuusluokitellusta tiedosta tai sen käännöksestä saa ottaa kopioita ainoastaan työtehtävään tarvittavan määrän.

3. Kaikki turvallisuusluokitellun tiedon käännökset on teetettävä henkilöillä, joista on tehty asianmukainen turvallisuusselvitys 5 artiklan 4 kappaleen mukaisesti.

4. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / SEVIŠĶI SLEPENI kuuluvaa tietoa ei hävitetä. Se palautetaan lähettävälle sopimuspuolelle sen jälkeen, kun sitä ei enää tarvita, ottaen huomioon kansalliset lait ja määräykset.

5. Turvallisuusluokkaan SALAINEN / SLEPENI tai sitä alempaan turvallisuusluokkaan kuuluva tieto hävitetään kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

9 artikla
Vierailut

1. Vierailut toimitiloihin, joissa kehitetään, käsitellään, tuotetaan tai varastoidaan turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN / KONFIDENCIĀLI tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa tai harjoitetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, sallitaan ainoastaan sellaisille toisen sopimuspuolen valtion vierailijoille, joille vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut kirjallisen vierailuluvan. Vierailut, jotka liittyvät turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / DIENESTA VAJADZĪBĀM kuuluvaan tietoon, järjestetään suoraan asianomaisten yhteisöjen kesken ilman muodollisuuksia.

2. Vierailupyynnössä on annettava seuraavat tiedot:

a) vierailijan nimi, syntymäaika ja -paikka, passin (henkilöllisyystodistuksen) numero, kansallisuus;

b) vierailijan virka-asema ja edustettavan organisaation nimi;

c) vierailijan turvallisuustodistus;

d) vierailun tarkoitus ja ajankohta;

e) vierailun kohteena olevan organisaation nimi ja toimitilat;

f) päiväys, allekirjoitus ja toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen virallinen leima.

3. Vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen on saatava vierailupyyntö vähintään kolmekymmentä päivää ennen vierailun aiottua ajankohtaa. Kiireellisissä tapauksissa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat sopia lyhyemmästä ajasta.

4. Vierailijoiden on noudatettava vierailun kohteena olevassa organisaatiossa sovellettavia kansallisia lakeja ja määräyksiä sekä turvallisuusohjeita.

10 artikla
Ilmoitukset ja neuvottelut

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat toisilleen tiedoksi asiaa koskevat kansalliset lakinsa ja määräyksensä sekä niiden muutokset ja neuvottelevat keskenään toistensa pyynnöstä.

2. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset voivat kehittää yksityiskohtaisia menettelyjä tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

11 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki sopimuspuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan yksinomaan sopimuspuolten välisin neuvotteluin.

12 artikla
Tietosuojan loukkaaminen

1. Sopimuspuolet ilmoittavat viipymättä toisilleen epäillystä tai tapahtuneesta turvallisuusluokitellun tiedon suojan loukkaamisesta.

2. Se sopimuspuoli, jonka lainkäyttövaltaan asia kuuluu, toteuttaa kansallisten lakiensa ja määräystensä mukaisesti kaikki mahdolliset asianmukaiset toimenpiteet rajoittaakseen tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun tietosuojan loukkaamisen seurauksia ja estääkseen loukkauksen jatkumisen. Toinen sopimuspuoli antaa pyynnöstä tutkinta-apua, ja sille ilmoitetaan tutkinnan tuloksesta sekä toteutetuista toimenpiteistä.

13 artikla
Kustannukset

Sopimuspuolet vastaavat omista kustannuksistaan, jotka ovat aiheutuneet tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä.

14 artikla
Loppumääräykset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse, kun tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Tämä sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

2. Tämä sopimus tehdään toistaiseksi.

3. Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten keskinäisellä kirjallisella suostumuksella. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ehdottaa muutoksia tähän sopimukseen. Sopimuspuolet aloittavat neuvottelut sopimuksen muuttamisesta, jos jompikumpi sopimuspuoli sitä ehdottaa. Muutokset tulevat voimaan tämän artiklan 1 kappaleessa määrätyn menettelyn mukaisesti.

4. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse. Tällöin sopimus lakkaa olemasta voimasta kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen vastaanottamisen ajankohdasta. Jo välitettyä ja/tai tuotettua turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään tämän sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on tarpeen kyseisen tiedon suojaamiseksi.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut sopimuspuolten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Turussa 17 päivänä elokuuta 2007 kahtena alkuperäiskappaleena, molemmat suomen, latvian ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Tämän sopimuksen määräysten tulkintojen poiketessa toisistaan on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Latvian tasavallan

hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.