24/2008

SOPIMUS

Suomen tasavallan hallituksen ja Italian tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Italian tasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka haluavat suojata välillään suoraan tai muiden valtion toimielinten tai toimivaltaansa kuuluvien julkisoikeudellisten tai yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden kautta välitettävän turvallisuusluokitellun tiedon, ovat tehneet seuraavan sopimuksen:

1 artikla
Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala

1. Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jonka toinen sopimuspuoli on toimittanut toiselle sopimuspuolelle kansainvälisissä asioissa, puolustus-, turvallisuus- tai poliisiasioissa taikka muissa kansallista etua koskevissa asioissa tai teollisuusasioissa, tai joka on välitetty turvallisuusluokiteltujen sopimusten toimeenpanon taikka valmistelun yhteydessä, tai joka on muutoin syntynyt tai laadittu tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yhteydessä.

2. Tällä sopimuksella ei ole vaikutusta kummankaan sopimuspuolen muista kansainvälisistä sopimuksista aiheutuviin sitoumuksiin eikä sitä saa käyttää kolmansien valtioiden etujen, turvallisuuden tai alueellisen koskemattomuuden vastaisesti.

2 artikla
Määritelmät

1. Tässä sopimuksessa:

a. Turvallisuusluokitellulla tiedolla tarkoitetaan:

Muodosta, luonteesta tai välitystavasta riippumatta sellaista tietoa, asiakirjaa tai aineistoa, jolle on määritelty turvallisuusluokka ja johon on tehty kansallisen lain mukainen merkintä sen varmistamiseksi, että tieto, asiakirja tai aineisto suojataan asianmukaisesti.

b. Turvallisuusluokittelulla tarkoitetaan:

Kansallisen lain mukaista merkintää, josta ilmenee turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisen taso.

c. Turvallisuusluokalla tarkoitetaan:

Kansallisen lain mukaista luokkaa, joka kuvaa turvallisuusluokitellun tiedon tärkeyttä ja sen suojaamisen tasoa.

d. Hankkijalla tai alihankkijalla tarkoitetaan:

Valtion toimielintä tai sopimuspuolen lainkäyttövallan piiriin kuuluvaa oikeustoimikelpoista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai turvallisuusluokitellun sopimuksen osapuolta.

e. Turvallisuusluokitellulla sopimuksella tarkoitetaan:

Tavaran toimitusta, tehtävän suorittamista tai palvelun tarjoamista koskevaa sopimusta, jonka täyttäminen edellyttää pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon tai turvallisuusluokitellun tiedon luomista.

f. Turvallisuusrikkomuksella tarkoitetaan:

Kansallisen lain vastaisen teon tai laiminlyönnin seurausta, joka saattaa uhata tai vaarantaa turvallisuusluokitellun tiedon suojaa.

g. Turvallisuuden vaarantumisella tarkoitetaan:

Tilannetta, jossa turvallisuusluokiteltu tieto on kokonaan tai osittain joutunut asiattomien henkilöiden haltuun eli sellaisten henkilöiden haltuun, joista joko ei ole tehty asianmukaista henkilöturvallisuusselvitystä tai joilla ei ole perusteltua tiedonsaantitarvetta, tai tilannetta, jossa tällainen tapahtuma on todennäköisesti sattunut.

h. Henkilöturvallisuusselvitykseen perustuvalla todistuksella tarkoitetaan:

Toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen antamaa myönteistä ratkaisua menettelyssä, jossa arvioidaan henkilön lojaalius ja luotettavuus ja todetaan muiden kansallisessa laissa asetettujen edellytysten täyttyminen.

i. Yhteisöturvallisuusselvitykseen perustuvalla todistuksella tarkoitetaan:

Toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen antamaa myönteistä ratkaisua, jolla vahvistetaan valtion toimielimen tai julkisen tai yksityisen oikeushenkilön kyky pitää turvallisuusluokiteltua tietoa hallussaan ja suojata sitä kansallisen lain mukaan asianmukaisella tavalla.

j. Tiedonsaantitarpeella tarkoitetaan:

Periaatetta, jonka mukaan henkilölle voidaan myöntää pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon vain hänen virkavelvollisuuksiensa tai tehtäviensä perusteella.

k. Toimivaltaisella turvallisuusviranomaisella tarkoitetaan:

Kansallista turvallisuusviranomaista tai määrättyä turvallisuusviranomaista taikka muuta toimielintä, joka on kansallisen lain mukaan toimivaltainen ja joka on vastuussa tämän sopimuksen toimeenpanosta;

l. Yritysturvallisuudella tarkoitetaan:

Hankintasopimusneuvottelujen tai turvallisuusluokiteltujen sopimusten yhteydessä toteutettavia suojaustoimenpiteitä ja suojausmenettelytapoja turvallisuusluokitellun tiedon katoamisen tai vaarantumisen estämiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi;

m. Lähettäjällä tarkoitetaan:

Sopimuspuolta sekä muuta sopimuspuolen toimivaltaan kuuluvaa valtion toimielintä, luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka lähettää turvallisuusluokiteltua tietoa.

n. Vastaanottajalla tarkoitetaan:

Sopimuspuolta sekä muuta sopimuspuolen toimivaltaan kuuluvaa valtion toimielintä, luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolle lähetetään turvallisuusluokiteltua tietoa.

o. Kansallisella lailla tarkoitetaan:

Sopimuspuolten lakeja, alemmanasteisia säädöksiä sekä virallismääräyksiä ja viranomaisten ohjeita.

3 artikla
Toimenpiteet turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi

1. Sopimuspuolet ryhtyvät kansallisen lakinsa mukaisesti kaikkiin asianmukaisiin toimiin suojatakseen tässä sopimuksessa tarkoitetun turvallisuusluokitellun tiedon. Niiden on annettava tälle tiedolle sama suoja, jonka ne antavat omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2. Vastaanottajan toimivaltainen turvallisuusviranomainen muuttaa turvallisuusluokitusta tai peruuttaa sen lähettäjän toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen pyynnöstä. Vastaanottajan toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi pyytää lähettäjän toimivaltaista turvallisuusviranomaista muuttamaan turvallisuusluokitusta tai peruuttamaan sen, taikka esittämään perustelut jonkin tietyn turvallisuusluokan valinnalle.

3. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / SEGRETISSIMO kuuluvaa tietoa voidaan kääntää tai kopioida jos lähettäjän toimivaltainen turvallisuusviranomainen on ennakolta antanut tähän kirjallisen suostumuksen.

4. Turvallisuusluokkaan SALAINEN / SEGRETO tai LUOTTAMUKSELLINEN / RISERVATISSIMO kuuluva tieto on hävitettävä kansallisen lain säännösten mukaisesti. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / SEGRETISSIMO kuuluva tieto on palautettava lähettäjälle 9 artiklassa määrättyä menettelytapaa noudattaen sitten, kun sitä ei kansallinen laki huomioon ottaen enää katsota tarpeelliseksi tai kun sen voimassaoloaika on kulunut umpeen.

5. Sellaisissa kriisitilanteissa, joissa tässä sopimuksessa tarkoitetulla tavalla luotua tai välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa ei voida suojata tai palauttaa, tieto on välittömästi tuhottava. Vastaanottajan on ilmoitettava tuhoamisesta lähettäjän toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle niin pian kuin mahdollista.

6. Pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon voidaan myöntää vain, jos henkilöllä työnsä tai tietyn tehtävän suorittamiseksi on tiedonsaantitarve. Pääsy turvallisuusluokkaan LUOTTAMUKSELLINEN / RISERVATISSIMO kuuluvaan tai tätä korkeampaan turvallisuusluokkaan kuuluvaan tietoon voidaan antaa vain henkilölle, joilla on riittävään henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva todistus 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

7. Kumpikaan sopimuspuoli ei saa antaa pääsyä turvallisuusluokiteltuihin tietoihin kansainvälisille järjestöille tai kolmannen valtion virkamiehelle tai oikeushenkilölle taikka kolmannessa maassa asuvalle kolmannen valtion kansalaiselle ilman luokituksesta päättäneen sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen ennakolta antamaa kirjallista suostumusta.

8. Kumpikin sopimuspuoli vastaa omalla alueellaan siitä, että tämän sopimuksen toimeenpanon edellyttämät toimitilojen turvallisuustarkastukset ja henkilöturvallisuusselvitykset on tehty asianmukaisella tavalla. Kummankin sopimuspuolen tulee sallia vierailut 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

9. Turvallisuusluokiteltua tietoa voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle lähettäjän toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen annettua tähän kirjallisen luvan, jossa luovutukselle voidaan asettaa lisärajoitteita.

10. Kummankin sopimuspuolen on huolehdittava siitä, että toiselta sopimuspuolelta vastaanotettua turvallisuusluokiteltua tietoa käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon tieto on annettu.

4 artikla
Turvallisuusluokat

1. Tämän sopimuksen mukaisesti luovutettavaan turvallisuusluokiteltuun tietoon sovelletaan seuraavia turvallisuusluokkia:

a) Suomen tasavallassa KÄYTTÖ RAJOITETTU / LUOTTAMUKSELLINEN / SALAINEN / ERITTÄIN SALAINEN

b) Italian tasavallassa RISERVATO / RISERVATISSIMO / SEGRETO / SEGRETISSIMO

2. Sopimuspuolet ovat päättäneet, että kansalliset turvallisuusluokat vastaavat toisiaan seuraavasti:

Suomen tasavalta
ERITTÄIN SALAINEN
SALAINEN
LUOTTAMUKSELLINEN
KÄYTTÖ RAJOITETTU
Italian tasavalta
SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO

5 artikla
Turvallisuusselvitysten perusteella annettavat todistukset

1. Kumpikin sopimuspuoli takaa, että jokaisesta henkilöstä, joka virkavelvollisuuksiensa tai tehtäviensä vuoksi tarvitsee pääsyn tietoihin, joiden turvallisuusluokka on LUOTTAMUKSELLINEN / RISERVATISSIMO tai tätä korkeampi, on tehty asianmukainen ja voimassaoleva henkilöturvallisuusselvitys, jonka perusteella toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut kansallisen lain mukaisesti todistuksen.

2. Yksityishenkilölle tehtävään henkilöturvallisuusselvitykseen liittyvien ja sen antamista edeltävien tutkintatoimenpiteiden, joiden perusteella hänelle voidaan antaa pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon ilman turvallisuusriskejä, tarkoituksena on varmistaa hänen lojaaliutensa ja luotettavuutensa ja se, että hän täyttää kansallisessa laissa säädetyt edellytykset.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat pyynnöstä toisilleen apua henkilöturvallisuusselvitysten ja yhteisöturvallisuusselvitysten tekemiseksi.

4. Sopimuspuolet tunnustavat vastavuoroisesti toistensa henkilöturvallisuusselvitykseen ja yhteisöturvallisuusselvitykseen perustuvat todistukset, jotka on annettu kansallisen lain mukaisesti.

5. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen kaikista tässä sopimuksessa tarkoitettujen henkilöturvallisuusselvityksiin ja yhteisöturvallisuusselvityksiin perustuvien todistusten peruuttamisista ja niiden turvallisuusluokan tasojen alentamisista.

6 artikla
Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

1. Sopimuspuolet ovat nimenneet seuraavat toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, joiden vastuulla on tämän sopimuksen yleinen toimeenpano ja sen soveltamisen valvonta kaikilta osin:

Suomen tasavallassa:
Ulkoasiainministeriö
Turvayksikkö
Kanavakatu 3A 
PL 176, 00161 Helsinki 
SUOMI - FINLAND 
Italian tasavallassa:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Autorità Nazionale per la Sicurezza 
CESIS – III Reparto U.C.Si. 
Via di Santa Susanna, n.15 
00184 ROMA 
ITALIA 

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen mahdollisista myöhemmistä muutoksista näihin tietoihin.

Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat toisilleen muista turvallisuusviranomaisista, joilla saattaa olla tämän sopimuksen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.

2. Turvallisuusstandardien yhdenmukaistamiseksi kumpikin toimivaltainen turvallisuusviranomainen antaa pyynnöstä toiselle tietoja turvallisuusjärjestelyistään ja -menettelyistään.

3. Tarpeen vaatiessa ja läheisen yhteistyön varmistamiseksi tämän sopimuksen toimeenpanossa toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset neuvottelevat toistensa kanssa jommankumman niin pyytäessä.

7 artikla
Vierailut

1. Vain sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen voi sallia toisen sopimuspuolen vierailijoiden vierailut toimitiloihin, joissa kehitetään, käsitellään tai säilytetään turvallisuusluokiteltuja tietoja tai joissa suoritetaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia toimintoja. Vierailulle on oltava vastaanottavan sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen etukäteen antama kirjallinen lupa.

2. Vierailupyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot: Vierailijan nimi, syntymäaika ja -paikka ja passin (henkilötodistuksen) numero; kansallisuus; vierailijan virka- tai tehtävänimike ja sen viranomaisen taikka viraston tai laitoksen nimi, jonka palveluksessa vierailija on; vierailijaa koskeva henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva todistus; vierailun tarkoitus ja ajankohta; vierailun kohteena olevat virastot ja laitokset.

3. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset kehittävät vierailukäytäntöjä ja sopivat niistä keskenään.

4. Vierailijoiden tulee noudattaa isäntäviraston, -yhteisön tai -toimitilojen kansallisia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. Vierailijoille luovutettu turvallisuusluokiteltu tieto katsotaan luovutetuksi sille sopimuspuolelle, jonka hallintoa vierailijat edustavat tai jonka lainsäädäntövallan alaiseksi kuuluu se ostajataho, jota vierailijat edustavat tai jonka palveluksessa he ovat. Tällainen turvallisuusluokiteltu tieto on suojattava sopivalla tavalla.

8 artikla
Yritysturvallisuus

1. Jos sopimuspuoli, valtion toimielin tai sopimuspuolen lainkäyttövallan piiriin kuuluva julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö aikoo tehdä turvallisuusluokitellun sopimuksen, joka tulee täyttää toisen sopimuspuolen alueella, se sopimuspuoli, jonka alueella sopimus on täytettävä, vastaa turvallisuusluokiteltuun sopimukseen liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta kansallisen lakinsa mukaisesti.

2. Ennen kuin hankkijoille tai mahdollisille hankkijoille/alihankkijoille luovutetaan toiselta sopimuspuolelta lähtöisin olevaa turvallisuusluokiteltua tietoa, toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen tulee

a) antaa hankkijoille tai mahdollisille hankkijoille/alihankkijoille asianmukainen yhteisöturvallisuusselvitykseen perustuva todistus edellyttäen, että ne täyttävät sen antamisen edellytykset;

b) antaa asianmukainen henkilöturvallisuusselvitykseen perustuva todistus kaikille henkilöille, joiden tehtävät edellyttävät pääsyä turvallisuusluokiteltuun tietoon, edellyttäen, että he täyttävät sen antamisen edellytykset.

3. Hankkija ei saa tehdä turvallisuusluokiteltua sopimusta alihankkijan kanssa ennen kuin sen sopimuspuolen toimivaltainen turvallisuusviranomainen, jonka toimivaltaan ostajataho kuuluu, on antanut tähän luvan. Alihankkijoita koskevat samat turvallisuusvaatimukset kuin pääsopimuksen tehnyttä hankkijaakin.

4. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset kehittävät yritysturvallisuuteen liittyviä menettelytapoja ja sopivat niistä keskenään.

9 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1. Turvallisuusluokkaan ERITTÄIN SALAINEN / SEGRETISSIMO kuuluvaa tietoa välitetään ainoastaan virallisia hallitusten välisiä kanavia pitkin.

2. Turvallisuusluokkaan SALAINEN / SEGRETO tai LUOTTAMUKSELLINEN / RISERVATISSIMO kuuluvaa tietoa välitetään normaalisti virallisia hallitusten välisiä kanavia pitkin. Kiireellisissä tapauksissa, erityisten hankkeiden tai turvallisuusluokiteltujen sopimusten yhteydessä tietoa voidaan välittää myös muita kanavia pitkin, jos toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat tähän luvan.

3. Edellä 2 kappaleessa tarkoitetussa tiedon välittämisessä on noudatettava toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten keskenään sopimia vaatimuksia ja menettelytapoja.

4. Kun välitettävänä on suuri määrä turvallisuusluokiteltua tietoa, toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset sopivat sovellettavista menettelytavoista tapauskohtaisesti.

5. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / RISERVATO kuuluvaa tietoa voidaan välittää myös postitse tai muun kuljetuspalvelun kautta, ottaen lähettäjän kansallisen lain vaatimukset asianmukaisesti huomioon.

6. Turvallisuusluokkaan SALAINEN / SEGRETO tai LUOTTAMUKSELLINEN / RISERVATISSIMO kuuluvaa tietoa voidaan välittää sähköisesti täysin salattuna; tällöin on käytettävä toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten yhdessä hyväksymiä salausmenetelmiä ja -laitteita. Turvallisuusluokkaan KÄYTTÖ RAJOITETTU / RISERVATO kuuluvaa tietoa voidaan välittää salaamattomana, jos toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset antavat tähän luvan. Toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset kehittävät erityisjärjestelyitä kaikkia tapauksia varten.

10 artikla
Turvallisuusrikkomus

1. Turvallisuusrikkomustilanteessa sen sopimuspuolen toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen, jonka alueella turvallisuuden vaarantuminen tapahtui, on mahdollisimman pian ilmoitettava tapahtuneesta toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle ja kansallisen lakinsa mukaisesti huolehdittava siitä, että tapaus tutkitaan asianmukaisesti. Toisen sopimuspuolen valtion viranomaiset antavat pyydettäessä apua tutkinnassa.

2. Jos turvallisuusrikkomus tapahtuu kolmannessa valtiossa, lähettäjän toimivaltainen turvallisuusviranomainen huolehtii 1 kappaleessa tarkoitetuista toimenpiteistä, jos mahdollista.

3. Sopimuspuoli, jonka toimivaltaan tapaus kuuluu, tekee kaikki mahdolliset tarvittavat toimenpiteet kansallisen lakinsa mukaan rajoittaakseen tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun turvallisuusrikkomuksen seurauksia ja estääkseen myöhemmät rikkomukset.

11 artikla
Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki sopimuspuolten väliset erimielisyydet tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta ratkaistaan yksinomaan sopimuspuolten välisissä neuvotteluissa.

12 artikla
Taloudelliset määräykset

1. Tämän sopimuksen toimeenpanoon ei liity erityisiä kustannuksia.

2. Sopimuspuolelle aiheutuneita kustannuksia ei missään tapauksessa saa periä toiselta sopimuspuolelta.

13 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Tämä sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun jälkimmäinen sopimuspuolten diplomaattiteitse toisilleen tekemistä ilmoituksista siitä, että kansallisen lain vaatimukset sopimuksen voimaantulolle on täytetty, on otettu vastaan.

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti milloin tahansa. Irtisanomistilanteessa sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomisilmoitus on tullut perille toiselle sopimuspuolelle.

Tämän sopimuksen irtisanomisesta huolimatta kaikki sopimuksen perusteella luovutettu turvallisuusluokiteltu tieto on edelleen suojattava tässä sopimuksessa edellytetyllä tavalla.

2. Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta. Kumpikin sopimuspuoli voi ehdottaa muutoksia milloin tahansa. Jos sopimuspuoli tekee tällaisen ehdotuksen, sopimuspuolet käynnistävät neuvottelut sopimuksen muuttamisesta. Sopimuksen muutokset tulevat voimaan siten kuin 1 kappaleessa määrätään.

3. Kummankin sopimuspuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle niistä kansallisen lain muutoksista, joilla voi olla vaikutusta turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseen tämän sopimuksen mukaisesti. Tässä tapauksessa sopimuspuolet neuvottelevat mahdollisista muutoksista sopimukseen. Muutoin turvallisuusluokiteltua tietoa suojataan edelleen siten, kuin tässä sopimuksessa määrätään, ellei lähettäjä kirjallisesti muuta pyydä.

4. Kun tämä sopimus tulee voimaan, 9 päivänä maaliskuuta 1993 allekirjoitettu yhteisymmärryspöytäkirja yleisistä turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi lakkaa olemasta voimassa. Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa välitettyjä turvallisuusluokiteltuja tietoja suojataan tämän sopimuksen mukaisesti.

Minkä vahvistuksena allekirjoittaneet, jotka heidän hallituksensa ovat tähän asianmukaisesti valtuuttaneet, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Roomassa 12 päivänä kesäkuuta 2007 kahtena alkuperäiskappaleena, kumpikin suomen- ja italiankielisenä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Italian tasavallan hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.