46/2007

Annettu: 01.06.2007

Tasavallan presidentin asetus Maailman ilmatieteellisen järjestön yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Genevessä 24 päivänä toukokuuta 2007 tehty Maailman ilmatieteellisen järjestön yleissopimuksen (SopS 8/1950) muutos, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 1 päivänä kesäkuuta 2007, tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen muutos on asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

(Käännös englannin kielestä)

PÄÄTÖS

Res. 11.2/2 (Cg-XV) – YLEISSOPIMUKSEN JOHDANTO-OSAN MUUTOS

KONGRESSI:

ottaen huomioon Maailman ilmatieteellisen järjestön menestyksen ja saavutukset sen perustamisesta vuonna 1950 lähtien;

ottaen huomioon myös sellaisen perusasiakirjan tarpeellisuuden, joka kuvastaa ja selvittää Järjestön alan ja vastuut sekä kuvastaa ja selvittää jäsenten käsitystä Järjestöstä;

ottaen huomioon, että Maailman ilmatieteellinen järjestö on Yhdistyneiden kansakuntien ilmatieteen erityisjärjestö;

ottaen huomioon edelleen, että Maailman ilmatieteellinen järjestö sekä muut Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden kansainvälisten järjestöjen virastot ja ohjelmat, kukin oman toimivaltansa piirissä, ovat vastuussa aiheisiin liittyvistä hydrologia-, ilmasto-, ja ympäristönäkökohdista;

pannen merkille Geneven julistuksen, jonka 4.-26. toukokuuta 1999 pidettyyn kolmanteentoista kongressiin osaa ottaneet jäsenet hyväksyivät, (Kolmannentoista maailman ilmatieteellisen kongressin lyhennetty loppuraportti sekä päätökset -asiakirjan yleistiivistelmän kohdan 7.2.14 liite);

Päättää:

Yleissopimuksen perustelukappaleen teksti

"Yhtenäistääkseen, standardisoidakseen ja parantaakseen maailman ilmatieteellistä toimintaa sekä edistääkseen ilmatieteellisten tietojen tehokasta vaihtoa eri maiden välillä inhimillisen toiminnan eri puolia silmälläpitäen, sopimusvaltiot ovat tehneet seuraavan yleissopimuksen:"

korvataan seuraavalla uudella johdanto-osalla:

"ottaen huomioon kestävän kehityksen tarpeen ja tarpeen vähentää luonnononnettomuuksien ja muiden säähän, ilmastoon ja veteen liittyvien katastrofien aiheuttamien kuolonuhrien määrää sekä niiden aiheuttamaa omaisuuden häviämistä, sekä suojaten ympäristöä ja maailman ilmastoa ihmiskunnan nykyisille ja tuleville sukupolville;

tunnustaen ilmatieteellisen ja hydrologisen ja niihin liittyvän tiedon ja tuotteiden tarkkailuun, keräilyyn, käsittelyyn ja jakeluun tarkoitetun yhtenäisen, kansainvälisen järjestelmän tärkeyden;

vahvistaen kansallisten ilmatieteellisten, hydrometeorologisten ja hydrologisten palvelujen ehdottoman tärkeyden sään ja ilmaston tarkkailussa ja ymmärtämisessä sekä ilmatieteellisten, hydrologisten ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamisessa kansallisten tarpeiden tueksi, joihin tulisi kuulua seuraavat alueet:

(a) elämän ja omaisuuden suojeleminen;

(b) ympäristön suojeleminen;

(c) kestävän kehityksen edistäminen;

(d) ilmatieteellisen, hydrologisen ja ilmastotieteellisen tiedon sekä niihin liittyvän ympäristötiedon pitkäaikaisen tarkkailun ja keräämisen edistäminen;

(e) omien valmiuksien lisääminen;

(f) kansainvälisten sitoumusten täyttäminen; ja

(g) kansainvälisen yhteistyön edistäminen;

tunnustaen myös, että jäsenten täytyy työskennellä yhdessä yhtenäistääkseen, standardisoidakseen, parantaakseen ja edistääkseen ilmatieteellisen, ilmastollisen, hydrologisen ja niihin liittyvän tiedon tehokasta vaihtoa välillään inhimillisen toiminnan eri puolia silmällä pitäen;

katsoen, että kansainvälisellä tasolla ilmatieteen koordinoinnin on parasta olla yhden kansainvälisen järjestön vastuulla;

ottaen huomioon myös tarpeen tehdä läheistä yhteistyötä muiden kansainvälisten hydrologia-, ilmasto-, ja ympäristöjärjestöjen kanssa;

Sopimusvaltiot ovat tehneet seuraavan yleissopimuksen:

Päättää edelleen, että nämä muutokset, jotka eivät aiheuta uusia velvollisuuksia, ja jotka on hyväksytty yleissopimuksen 28 (c) artiklan mukaisesti, tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2007.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.