104/2006

Annettu: 22.12.2006

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tallinnassa 4 päivänä syyskuuta 2006 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 28 päivänä marraskuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä joulukuuta 2006, on voimassa 23 päivästä joulukuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Viron kanssa raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annettu laki (1203/2006) tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2006.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

SOPIMUS

Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, ("sopimuspuolet"), jotka

OTTAVAT HUOMIOON 20. päivänä joulukuuta 1968 annetun neuvoston direktiivin 68/414/ETY Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden velvollisuudesta ylläpitää raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa, sellaisena kuin se on muutettuna 14. päivänä joulukuuta 1998 annetulla neuvoston direktiivillä 98/93/EY ("direktiivi");

OTTAVAT HUOMIOON direktiivin 6 artiklan 2 kohdan, joka mahdollistaa varastojen muodostamisen jonkin jäsenvaltion alueelle toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden yritysten lukuun hallitusten välisten sopimusten mukaisesti;

OTTAVAT HUOMIOON öljyn varastointivelvoitteita koskevan kansallisen lainsäädännön;

OVAT SOPINEET seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa:

"alue" tarkoittaa sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvaa aluetta; ja

"yritys" tarkoittaa sopimuspuolen alueelle sijoittautunutta yritystä tai elintä/yksikköä, jolla on oikeus pitää varastoja auttaakseen kyseistä yritystä tai elintä/yksikköä taikka kolmatta osapuolta noudattamaan tämän sopimuspuolen tai toisen sopimuspuolen öljyn varastointivelvoitteisiin liittyvää lainsäädäntöä;

"toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa kummankin sopimuspuolen valtionhallinnon viranomaista, jonka tehtävänä on valvoa, että yritykset täyttävät varastointivelvoitteensa; ja

"toimituskriisi" tarkoittaa Euroopan Unionin tai Kansainvälisen energiajärjestön ilmoittamaa kriisiä toimituksissa.

2 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastoihin, mukaan lukien direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sekoitustuotteiden ja lopputuotteiden varastot, jotka kummankin sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviksi varastoiksi.

3 artikla

(1) Viroon sijoittautunut yritys voi pitää tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia varastoja Suomessa. Tällaisia varastoja voi pitää joko:

(a) Viroon sijoittautunut yritys suoraan, tai

(b) Suomeen sijoittautunut yritys Viroon sijoittautuneen yrityksen puolesta.

(2) Suomeen sijoittautunut yritys voi pitää tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia varastoja Virossa. Tällaisia varastoja voi pitää joko:

(a) Suomeen sijoittautunut yritys suoraan, tai

(b) Viroon sijoittautunut yritys Suomeen sijoittautuneen yrityksen puolesta.

(3) Jotta varastot voidaan hyväksyä tämän sopimuksen 2 artiklan mukaisesti, kyseisen artiklan mukaista varastojen hyväksyntää hakevan yrityksen on täytynyt sitoutua pitämään niitä joko itse tai kolmannen osapuolen välityksellä kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä lukien kolmen tai useamman kokonaisen kalenterikuukauden ajan sen jälkeen, kun molempien sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet hyväksyntänsä.

(4) Jos yritys pitää varastoja toisen yrityksen puolesta tämän artiklan 1 kappaleen b kohdan tai 2 kappaleen b kohdan mukaisesti, ensin mainittu yritys ei saa ottaa kyseisiä varastoja lukuun omissa varastointiselvityksissään.

4 artikla

Kumpikaan sopimuspuoli ei vastusta tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien varastojen siirtoa alueeltaan eikä niiden käsittelyä toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti.

5 artikla

(1) Varastot saa hyväksyä tämän sopimuksen 2 artiklan mukaisesti sopimuksen soveltamisalaan kuuluviksi varastoiksi ainoastaan, jos:

(a) yritys, jonka tarkoituksena on pitää varastoja sijoittautumisvaltionsa ulkopuolella ("ensimmäinen yritys"), on toimittanut sijoittautumisvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot viimeistään kolmekymmentä päivää ennen sen kauden alkua, jota hyväksyntä koskee:

(i) kyseisen yrityksen nimi ja osoite sekä sen yrityksen nimi ja osoite, jonka on tarkoitus pitää varastoja ensimmäisen yrityksen puolesta ja joka on sijoittautunut valtioon, jossa varastoja on tarkoitus pitää ("toinen yritys");

(ii) varastojen tuoteluokka ja määrä;

(iii) varastointipaikan tai -paikkojen sijainti;

(iv) varastointikauden pituus;

(v) sopimusmääräykset, joiden nojalla toisen yrityksen on tarkoitus pitää varastoja ensimmäisen yrityksen puolesta; ja

(b) sekä ensimmäinen että toinen yritys suostuvat siihen, että sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset luovuttavat toisilleen sellaiset tiedot, jotka on saatu tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten.

(2) Kun yrityksen tarkoituksena on pitää sijoittautumisvaltionsa ulkopuolella varastoja, joita se ("hyödynsaajayritys") ei omista, vaan joita toinen yritys ("varastoiva yritys") antaa hyödynsaajayrityksen käyttöön, saa tällä tavalla pidettävät varastot, sen lisäksi mitä tämän artiklan 1 kappaleessa määrätään, hyväksyä tämän sopimuksen 2 artiklan mukaisesti tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviksi varastoiksi ainoastaan, jos

(a) niiden pitäminen perustuu hyödynsaajayrityksen ja varastoivan yrityksen väliseen kirjalliseen sopimukseen ("sopimus"), joka on voimassa koko sen kauden ajan, jota hyväksyntä koskee;

(b) hyödynsaajayrityksellä on kyseiseen sopimukseen perustuva oikeus saada varastot käyttöönsä koko sopimuksen voimassaolon ajan ja sopimuksen osapuolten välillä on sovittu menetelmistä, joilla tällaisen hankinnan hinta määrätään;

(c) varastojen tosiasiallinen saatavuus hyödynsaajayritykselle taataan jatkuvasti koko sopimuksen voimassaolon ajan; ja

(d) varastoiva yritys kuuluu sen sopimuspuolen lainkäyttövaltaan, jonka alueella varastot sijaitsevat, siltä osin kuin on kyse tämän osapuolen oikeudellisesta toimivallasta valvoa ja todentaa kyseisten varastojen olemassaoloa.

(3) Jos toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettu tämän artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaiset tiedot tai ilmoitettu näitä tietoja koskevista muutoksista ja viranomainen hyväksyy kyseiset varastot tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviksi varastoiksi, tämä viranomainen toimittaa viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen sen kauden alkamista, jota hyväksyntä koskee, tiedot toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoittaa sille hyväksynnästä.

(4) Se toimivaltainen viranomainen, jolle edellä tarkoitettu ilmoitus annetaan, tekee parhaansa voidakseen ilmoittaa toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyykö se kyseiset varastot tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviksi varastoiksi, viimeistään neljätoista päivää ennen sen kauden alkamista, jota hyväksyntä koskee. Mikäli ilmoitusta varastojen hyväksynnästä ei tule, on katsottava ettei se ole hyväksynyt kyseisiä varastoja tämän sopimuksen piiriin kuuluviksi.

(5) Kumpi tahansa toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa tämän artiklan 3 tai 4 kappaleen mukaisen hyväksyntänsä, jos hyväksyntää varten toimitetuissa tämän artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisissa tiedoissa todetaan merkittäviä epätarkkuuksia tai jos asioissa, joihin nämä tiedot liittyvät, tapahtuu jokin oleellinen muutos. Ennen kuin kyseinen toimivaltainen viranomainen peruuttaa hyväksyntänsä tämän määräyksen mukaisesti, se ilmoittaa asiasta toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ja antaa tiedot toimittaneelle yritykselle kohtuullisen tilaisuuden esittää asiaa koskevat näkemyksensä.

(6) Huolimatta 5 artiklan aikarajoituksista toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa sopia minkä tahansa tai kaikkien määräaikojen pidentämisestä.

Article 6

(1) Kumpikin toimivaltainen viranomainen edellyttää, että toisen sopimuspuolen alueella varastoja pitävä yritys toimittaa sille vähintään kuukausittain varastoja koskevat tilastotiedot kuuden viikon kuluessa sen ajanjakson päättymisestä, jota tilastotiedot koskevat.

(2) Kaikkien tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti toimitettujen tilastotietojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

(a) sen yrityksen nimi ja osoite, joka pitää varastoja toisen sopimuspuolen alueella, sekä sen yrityksen nimi ja osoite, jonka tapauksessa on tarkoitus pitää varastoja ensimmäisen yrityksen puolesta ja joka on sijoittautunut valtioon, jossa varastoja on tarkoitus pitää;

(b) varastojen tuoteluokka ja määrä; ja

(c) varastointipaikan tai -paikkojen sijainti;

(3) Kumpikin toimivaltainen viranomainen tarkistaa tämän sopimuksen mukaisesti toimitettujen tilastotietojen paikkansapitävyyden käyttämällä aika ajoin katsastusoikeuttaan, sekä ilmoittaa välittömästi toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista oleellisista kyseisiin tietoihin liittyvistä ristiriidoista.

(4) Toimivaltaiset viranomaiset suostuvat katsastusta koskevaan yhteistyöhön kun toisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen näkee yhteistyön tarpeelliseksi katsastuksen järjestämiseksi tietyillä tämän sopimuksen alaisilla varastoilla.

7 artikla

Sopimuspuolet sopivat neuvottelevansa keskenään niin pian kuin se on käytännössä mahdollista:

(a) toimituskriisin sattuessa; tai

(b) toisen sopimuspuolen pyynnöstä

(i) tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan ongelman ratkaisemiseksi; tai

(ii) tämän sopimuksen määräysten muuttamiseksi.

8 artikla

Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten välisellä kirjallisella sopimuksella, joka tulee voimaan kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse, että niiden edellytykset sopimusmuutoksen voimaantulolle on täytetty.

9 artikla

Sopimusvaltiot ilmoittavat toisilleen, kun niiden valtiosäännön mukaiset edellytykset tämän sopimuksen voimaantulolle on täytetty. Tämä sopimus tulee voimaan seuraavana päivänä siitä päivästä lukien, jona jälkimmäinen nootti on vastaanotettu.

10 artikla

(1) Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, mutta kumpi tahansa sopimuspuoli voi päättää sen voimassaolon antamalla toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse kirjallisen irtisanomisilmoituksen viimeistään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Sopimuksen voimassaolo päättyy seuraavan kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä lukien.

(2) Sopimuspuoli ei saa käyttää tämän artiklan 1 kappaleen mukaista irtisanomisoikeutta ilmoittamatta ensin irtisanomisaikeistaan Euroopan yhteisön komissiolle.

(3) Tämän artiklan 1 kappaletta ei sovelleta toimituskriisin aikana.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena. (paikka) päivänä ... kuuta 2006 viron, suomen ja englannin kielellä kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Mikäli suomen ja viron käännöksissä on eri tulkintoja, säilyy englannin kielinen versio perustavana alkuperäisenä tekstinä.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Viron tasavallan hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.