89/2006

Annettu: 10.11.2006

Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä New Yorkissa 29 päivänä syyskuuta 2006 tehty yhteistyöpöytäkirja voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL), jonka eduskunta on hyväksynyt 27 päivänä lokakuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä marraskuuta 2006 ja jonka voimaantulosta on sovittu noottienvaihdolla 3 päivänä marraskuuta 2006, on voimassa 3 päivästä marraskuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 3 päivänä marraskuuta 2006 annettu laki (936/2006) tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2006.

3 §

Yhteistyöpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2006.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

(Suomennos)

YHTEISTYÖPÖYTÄKIRJA

Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntienoperaatioon Libanonissa (UNIFIL)

Ottaen huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien operaatio Libanonissa (UNIFIL) perustettiin Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 19 päivänä maaliskuuta 1978 päivätyillä päätöslauselmilla 425 ja 426 (1978) ja 11 päivänä elokuuta 2006 päivätyllä päätöslauselmalla 1701;

Ottaen huomioon, että Suomen hallitus (jäljempänä "hallitus") on Yhdistyneiden Kansakuntien pyynnöstä suostunut antamaan monitoimiselle pioneeriyksikölle henkilöitä, varusteita ja palveluita avustaakseen Yhdistyneiden Kansakuntien operaatiota Libanonissa (UNIFIL) sen tehtävän suorittamisessa;

Ottaen huomioon, että Yhdistyneet Kansakunnat ja hallitus haluavat sopia avustuksen ehdoista;

Tämän johdosta Yhdistyneet Kansakunnat ja hallitus (jäljempänä yhteisesti "sopimuspuolet") sopivat seuraavaa:

1 artikla
Määritelmät

1. Tässä yhteistyöpöytäkirjassa noudatetaan F liitteessä lueteltuja määritelmiä.

2 artikla
Pöytäkirjan muodostavat asiakirjat

2.1. Tämä asiakirja liitteineen muodostaa sopimuspuolten välisen yhteistyöpöytäkirjan (jäljempänä "pöytäkirja") henkilöstön antamisesta Libanonissa toimivan Yhdistyneiden Kansakuntien operaation (UNIFIL) tukemiseksi.

2.2. Liitteet:

A liite: Henkilöstö

1. Vaatimukset

2. Korvaus

3. Henkilöstön yleiset ehdot

A liitteen 1 lisäys: Sotilaan varustus Operaatiokohtaiset vaatimukset

B liite: Hallituksen toimittama merkittävä materiaali

1. Vaatimukset ja korvaushinnat

2. Merkittävää materiaalia koskevat yleiset ehdot

3. Todentaminen ja ohjaaminen

4. Kuljetus

5. Operaatiokohtaiset käyttökertoimet

6. Menetykset ja vahingot

7. Menetykset ja vahingot kauttakulun aikana

8. Erityistapausten materiaali

9. Vastuu yhden joukkojen luovuttajan omistamalle ja toisen joukkojen luovuttajan käyttämälle merkittävälle materiaalille aiheutuneista vahingoista

B liitteen 1 lisäys – Erityistapausten korvaukset

C liite: Hallituksen omavaraisuus

1. Vaatimukset ja korvaushinnat

2. Omavaraisuuden yleiset ehdot

3. Todentaminen ja ohjaaminen

4. Kuljetus

5. Operaatioon liittyvät käyttökertoimet

6. Menetykset ja vahingot

C liitteen 1 lisäys – Omavaraisuuteen kuuluvien palvelujen vastuunjako

D liite: Merkittävän materiaalin suoritusstandardit

E liite: Omavaraisuuden suoritusstandardit

F liite: Määritelmät

G liite: Ohjeet (muistio) joukkojen luovuttajille1

3 artikla
Tarkoitus

3. Tämän pöytäkirjan tarkoituksena on vahvistaa hallinnolliset, logistiset ja rahoitusta koskevat ehdot, jotka sääntelevät henkilöstön, materiaalin ja palveluiden antamista hallitukselta UNIFIL-operaation tueksi.

4 artikla
Soveltaminen

4. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan yhdessä joukkojen luovuttajille annettujen ohjeiden (muistio) kanssa.

5 artikla
Hallituksen osallistuminen

5.1. Hallitus antaa UNIFIL-operaation käyttöön A liitteessä mainitun henkilöstön. Tässä pöytäkirjassa mainitun tason ylittävä henkilöstö on kansallisella vastuulla, eivätkä sitä koske korvaukset tai muut Yhdistyneiden Kansakuntien tuet.

5.2. Hallitus toimittaa UNIFIL-operaation käyttöön B liitteessä mainitun merkittävän materiaalin. Hallitus varmistaa, että merkittävä materiaali ja siihen liittyvä vähemmän merkittävä materiaali täyttävät D liitteessä mainitut suoritusstandardit sen ajan, jonka materiaali on UNIFIL-operaation käytössä. Tässä pöytäkirjassa mainitun tason ylittävä materiaali on kansallisella vastuulla, eivätkä sitä koske korvaukset tai muut Yhdistyneiden Kansakuntien tuet.

5.3. Hallitus toimittaa UNIFIL-operaation käyttöön vähemmän merkittävän materiaalin ja muut kulutushyödykkeet, jotka liittyvät C liitteessä mainittuun omavaraisuuteen. Hallitus varmistaa, että vähemmän merkittävä materiaali ja kulutushyödykkeet täyttävät E liitteessä mainitut suoritusstandardit sen ajan, jonka materiaali on UNIFIL-operaation käytössä. Tässä pöytäkirjassa mainitun tason ylittävä materiaali on kansallisella vastuulla, eivätkä sitä koske korvaukset tai muut Yhdistyneiden Kansakuntien tuet.

6 artikla
Yhdistyneiden Kansakuntien korvaukset ja tuki

6.1. Yhdistyneet Kansakunnat maksaa hallitukselle tämän pöytäkirjan nojalla annetusta henkilöstöstä korvauksen A liitteen 2 artiklassa mainittujen korvaushintojen mukaisesti.

6.2. Yhdistyneet Kansakunnat maksaa hallitukselle korvauksen merkittävästä materiaalista B liitteen mukaisesti. Merkittävän materiaalin korvausta alennetaan siinä tapauksessa, että materiaali ei täytä D liitteessä asetettuja suoritusstandardeja tai siinä tapauksessa, että materiaaliluetteloa supistetaan.

6.3. Yhdistyneet Kansakunnat maksaa hallitukselle korvauksen omavaraisuuteen kuuluvista tavaroista ja palveluista C liitteessä mainittujen korvaushintojen ja tasojen mukaisesti. Omavaraisuuden korvausta alennetaan siinä tapauksessa, että joukko-osasto ei täytä E liitteessä asetettuja suoritusstandardeja tai siinä tapauksessa, että omavaraisuuden tasoa lasketaan.

6.4. Joukkojen kustannukset korvataan täysimääräisesti henkilöstön poistumiseen saakka.

6.5. Merkittävä materiaali korvataan täysimääräisesti siihen saakka, kun joukkojen luovuttaja lopettaa toiminnan tai operaatio päättyy, ja sen jälkeen materiaalin lähtöpäivään saakka 50-prosenttisesti tässä pöytäkirjassa mainituista korvaushinnoista laskettuna.

6.6. Omavaraisuuden kustannukset korvataan täysimääräisesti siihen saakka, kun joukkojen luovuttaja lopettaa toiminnan tai operaatio päättyy, ja sen jälkeen alennettuna 50 prosentilla tässä pöytäkirjassa mainituista korvaushinnoista laskettuna jäljellä olevan joukkojen vahvuuden mukaan, kunnes joukko-osaston koko henkilöstö on poistunut operaation alueelta.

6.7. Kun Yhdistyneet Kansakunnat neuvottelee sopimuksen materiaalin kotiuttamisesta ja kuljetusajoneuvo saapuu sen jälkeen, kun 14 päivän lisäaika arvioidusta saapumispäivästä lukien on kulunut umpeen, Yhdistyneet Kansakunnat korvaa joukkojen luovuttajalle korvauksen pääomavuokrauksen korvaushintoja noudattaen arvioidusta saapumispäivästä todelliseen saapumispäivään saakka.

7 artikla
Yleiset ehdot

7. Sopimuspuolet sopivat, että hallituksen osallistumista samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tukea koskevat sovellettavissa liitteissä asetetut yleiset ehdot.

8 artikla
Erityiset ehdot

8.1. Ympäristöolosuhdekerroin: 0,5 %

8.2. Operaation intensiteettikerroin: 0 %

8.3. Vihollisuus/pakkohylkäämiskerroin: 2,3 %

8.4. Lisäkuljetuskerroin: Kotimaan lähtöpaikan ja operaatioalueen tulopaikan välinen matka on arvioitu 8 255 kilometriksi. Kerroin on 2,25 % korvaushinnoista.

8.5. Seuraavat sijainnit on sovittu alkuperäiseksi sijaintipaikaksi, lähtöpaikaksi ja tulopaikaksi henkilöstön ja materiaalin siirtoihin tarvittavia kuljetusjärjestelyjä varten:

Joukot:

Tulo/lähtölentokenttä/satama: Pori, Suomi

Tulo/lähtölentokenttä/satama (operaatioalueella): Beirut, Libanon

Huomautus: Joukot voidaan palauttaa muuhun joukkojen luovuttajan nimeämään paikkaan, mutta Yhdistyneiden Kansakuntien enimmäiskustannuksiksi lasketaan kustannukset sovittuun alkuperäiseen sijaintipaikkaan saakka. Jos rotaation yhteydessä joukot kuljetetaan eri lähtösatamasta, tämä satama katsotaan näiden joukkojen sovituksi tulosatamaksi.

Materiaali:

Alkuperäinen sijaintipaikka: Säkylä, Suomi

Lastaus/purkupaikka: Rauma, Suomi

Lastaus/purkupaikka (operaatioalueella): Beirut, Libanon

9 artikla
Kolmansien osapuolten korvausvaatimukset

9. Yhdistyneet Kansakunnat on vastuussa kolmansien osapuolten esittämien korvausvaatimusten käsittelystä, kun omaisuuden menetyksen tai vahingon, kuolemantapauksen tai henkilövahingon aiheuttaa hallituksen antama henkilöstö tai materiaali palvelun aikana tai tämän pöytäkirjan mukaisen muun toimenpiteen tai toiminnan aikana. Hallitus on kuitenkin vastuussa korvausvaatimusten käsittelystä silloin, kun menetykset, vahinko, kuolemantapaus tai henkilövahinko johtuu hallituksen antaman henkilöstön törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta teosta.

10 artikla
Korvaus

10. Hallitus korvaa Yhdistyneille Kansakunnille Yhdistyneiden Kansakuntien omistaman materiaalin ja omaisuuden menetykset ja vahingon, jonka hallituksen antama henkilöstö tai materiaali on aiheuttanut, jos menetykset tai vahinko (a) ei tapahtunut palvelun aikana tai tämän pöytäkirjan mukaisen muun toimenpiteen tai toiminnan aikana, tai (b) johtui hallituksen antaman henkilöstön törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta teosta.

11 artikla
Täydentävät järjestelyt

11. Sopimuspuolet voivat sopia kirjallisesti tätä pöytäkirjaa täydentävistä järjestelyistä.

12 artikla
Muutokset

12. Kumpi tahansa sopimuspuoli voi tehdä aloitteen Yhdistyneiden Kansakuntien korvausten alaisen osallistumistason tai kansallisen tuen tason tarkistamisesta operaation ja hallituksen operatiivisten vaatimusten yhteensopivuuden varmistamiseksi. Tätä pöytäkirjaa voidaan muuttaa vain Yhdistyneiden Kansakuntien ja hallituksen välisellä kirjallisella sopimuksella.

13 artikla
Riitojenratkaisu

13.1. UNIFIL-operaatioon perustetaan mekanismi, jonka tarkoituksena on käsitellä ja ratkaista sovinnollisesti neuvottelemalla yhteistyön hengessä tämän pöytäkirjan soveltamista koskevat riidat. Riitojenratkaisumekanismi on kaksivaiheinen:

(a) Ensimmäinen vaihe: Hallintojohtaja/hallinnollinen päällikkö pyrkii ratkaisemaan riidan joukkojen komentajan ja joukko-osaston komentajan kanssa neuvotellen; ja

(b) Toinen vaihe: Jos riitaa ei ole ratkaistu ensimmäisen vaiheen neuvotteluissa, jäsenvaltion pysyvän edustuston edustaja ja rauhanturvaosaston alipääsihteeri tai hänen edustajansa pyrkivät jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä ratkaisemaan riidan neuvotteluin.

13.2. Riidat, joita ei ole ratkaistu tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, voidaan antaa yhteisesti sovitun, kansainvälisen tuomioistuimen nimeämän sovittelijan tai välittäjän ratkaistavaksi. Jos riidan ratkaisu ei onnistu tällä tavoin, riita voidaan saattaa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä välimiesmenettelyyn. Kukin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen ja näin nimetyt kaksi välimiestä nimeävät kolmannen välimiehen, joka toimii puheenjohtajana. Jos kolmenkymmenen päivän kuluttua välimiesmenettelyä koskevan pyynnön esittämisestä jompikumpi sopimuspuolista ei ole nimennyt välimiestä, tai jos kolmatta välimiestä ei ole nimitetty kolmenkymmenen päivän kuluttua kahden välimiehen nimittämisestä, kumpi tahansa sopimuspuolista voi pyytää kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä nimeämään välimiehen. Välimiehet päättävät sovellettavasta menettelystä ja kumpikin sopimuspuoli vastaa omista kuluistaan. Välimiesratkaisu sisältää ratkaisun perustelut ja sopimuspuolet hyväksyvät sen riidan lopullisena ratkaisuna. Välimiehillä ei ole oikeutta määrätä korkoja tai rangaistuksenluonteisia vahingonkorvauksia.

14 artikla
Voimaantulo

14. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kirjeenvaihdolla sovittavana ajankohtana. Yhdistyneiden Kansakuntien rahoitusta koskevat velvoitteet henkilöstön, merkittävän materiaalin ja omavaraisuuden korvaamisesta alkavat henkilöstön tai materiaalin saapumisesta operaation alueelle ja ovat voimassa siihen päivämäärään asti, kun henkilöstö tai käyttökelpoinen materiaali poistuu operaation alueelta sovitun vetäytymissuunnitelman mukaisesti tai todellisena lähtöpäivänä, kun viivästys johtuu Yhdistyneistä Kansakunnista.

15 artikla
Voimassaolon päättyminen

15. Neuvoteltuaan keskenään sopimuspuolet sopivat tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymiseen liittyvistä yksityiskohtaisista ehdoista.

TÄMÄN VAKUUDEKSI, Yhdistyneet Kansakunnat ja Suomen hallitus ovat allekirjoittaneet tämän yhteistyöpöytäkirjan.

Allekirjoitettu New Yorkissa, 29 päivänä syyskuuta 2006 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Suomen hallituksen puolesta

Kirsti Lintonen, Suomen pysyvä edustaja

Yhdistyneissä Kansakunnissa

Yhdistyneiden Kansakuntien puolesta

Jane Holl Lute, Rauhanturvaosaston alipääsihteeri

LIITE A

Hallituksen toimittama henkilöstö

UNIFIL - Monitoiminen pioneeriyksikkö - Suomi

1. Vaatimukset

1 Hallitus suostuu lähettämään alla mainitun henkilöstön:

19. lokakuuta 2006 alkavaksi kaudeksi

Yksikkö/ AlayksikköMääräValmius
Monitoiminen pioneeriyksikkö245
Joukkojen päämajan esikuntaupseerit5
Yhteensä250

Huomautus: Hallitus voi omalla kustannuksellaan antaa käyttöön lisähenkilöstöä kansallisena johtoyksikkönä tai kansallisena tukiyksikkönä. Kansallisen tukiyksikön henkilöstön osalta ei aiheudu Yhdistyneille Kansakunnille joukkojen kustannusten, rotaation tai omavaraisuuden maksuvelvoitteita eikä muita taloudellisia vastuita.

2. Korvaus

2. Hallitukselle suoritetaan seuraavat korvaukset:

A. Joukkokustannukset, jotka ovat USD 1 028 kuukaudessa yhtä rauhanturvajoukon jäsentä kohden,

B. Henkilökohtainen vaatetus-, varustus- ja materiaalilisä, joka on USD 68 kuukaudessa rauhanturvajoukon jäsentä kohden. Suositeltavaa sotilaan varustusta koskevat vaatimukset esitetään 1 lisäyksessä,

C. Henkilökohtaisen aseistuksen sekä koulutukseen tarkoitettujen ampumatarvikkeiden korvaus, joka on USD 5 kuukaudessa rauhanturvajoukon jäsentä kohden, ja

D. Asiantuntijalisä, joka on USD 303 kuukaudessa, 25 %:sta henkilövahvuutta tai monitoimista pioneeriyksikköä ja 10 %:sta joukkojen päämajan esikuntaupseerien henkilöstövahvuudesta.

3. Rauhanturvajoukon henkilöstö saa suoraan rauhanturvaoperaatiolta USD 1,28 suuruisen päivärahan ja sen lisäksi lomarahaa USD 10,50 päivää kohti enintään seitsemän lomapäivän ajalta kutakin kuuden kuukauden jaksoa kohden.

3. Henkilöstön yleiset ehdot

4. Hallituksen tulee varmistaa, että sen lähettämä henkilöstö vastaa YK:n UNIFIL- palvelusta varten asettamia vaatimuksia muun muassa sotilasarvoa, kokemusta, fyysistä kuntoa, erikoisosaamista ja kielitaitoa koskevissa vaatimuksissa. Henkilöstön tulee olla saanut koulutusta siihen materiaaliin, jota rauhanturvajoukon käytössä on ja sen tulee noudattaa kaikkia YK:n määräämiä menettelytapoja, jotka koskevat terveys- tai muita selvityksiä, rokotuksia, matkustamista, tavaroiden lähettämistä, lomaa tai muita oikeuksia.

5. UNIFIL-palveluksen aikana hallituksen vastuulla on maksaa kaikkia niitä korvauksia, lisiä ja etuuksia, joihin sen henkilöstöllä on oikeus kansallisten sopimusten mukaisesti.

6. YK:n tulee toimittaa hallitukselle kaikki henkilöstön lähettämiseen liittyvä tieto, mukaan lukien vastuukysymykset YK:n omaisuudelle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista ja korvausvaatimukset koskien YK-palveluksesta aiheutunutta kuolemaa, vammaa tai sairautta ja/tai henkilökohtaisen omaisuuden menetystä. Kuoleman- ja vammautumistapauksia koskevat korvausvaatimukset käsitellään yleiskokouksen 18 päivänä joulukuuta 1997 tekemän päätöslauselman 52/177 mukaisesti.

7. Muu kuin tässä pöytäkirjassa mainittu henkilöstö on kansallisella vastuulla, eivätkä sitä koske YK:n korvaukset tai tuki. Sellainen henkilöstö voidaan lähettää UNIFIL-operaatioon, kun YK on asian etukäteen hyväksynyt, jos joukkojen luovuttaja ja YK katsovat sen tarpeelliseksi kansallisia tarkoituksia varten, esimerkiksi hoitamaan viestivälineitä kansallista viestiyhteyttä varten. Tämän henkilöstön tulee olla osa rauhanturvajoukkoa, jolla on siis sama oikeudellinen asema kuin UNIFIL-operaation jäsenillä. Joukkojen luovuttaja ei kuitenkaan saa tästä henkilöstöstä korvausta YK:lta, eikä YK hyväksy minkäänlaisia taloudellisia velvoitteita tai vastuuta tästä henkilöstöstä. Mahdolliset tuen tai palvelujen kustannukset peritään takaisin joukkojen luovuttajalle maksettavasta korvauksesta.

8. Henkilöstö, joka on lähetetty YK:n pyynnöstä erityistehtäviä varten rajoitetuksi ajaksi, voidaan suojata tämän pöytäkirjan lisäsopimuksilla tarpeen mukaan.

9. Hallituksen lähettämä siviilihenkilöstö, joka palvelee osana muodostettua kokonaisjoukkoa, rinnastetaan muodostetun kokonaisjoukon sotilasjäseniin tämän pöytäkirjan mukaisesti.

10. Sotilashenkilöiden ja muun henkilöstön lähettämiseen sovellettavien yleisten hallinnollisten ja taloudellisten sopimusten tulee olla samat, jotka on annettu ohjeissa joukkojen luovuttajille liitteessä G.

Liitteet B ja C PDF-tiedostona

LIITE F

MÄÄRITELMÄT

1. Hyväksytty Yhdistyneiden Kansakuntien valmiustaso tarkoittaa, että jokaisen yksikön/muodostelman, aluksen, asejärjestelmän tai varusteen on kyettävä suorittamaan tehtävät tai toiminnot, joita varten se on järjestetty tai suunniteltu operaation mandaatin toteuttamiseksi.

2. Kulutushyödykkeet tarkoittaa yleisiä tavaroita, joita käytetään jokapäiväisesti. Kulutustavarat sisältävät taistelutavarat, yleiset ja tekniset varastot, puolustusvarastot, ampumatarvikkeet/räjähteet ja muut perushyödykkeet, jotka tukevat merkittävää materiaalia ja vähemmän merkittävää materiaalia sekä henkilöstöä.

3. Joukko-osasto tarkoittaa kaikkia joukkojen luovuttajan muodostamia yksiköitä, henkilöstöä ja materiaalia, jotka on keskitetty operaation alueelle tämän pöytäkirjan mukaisesti.

4. Joukko-osaston materiaali tarkoittaa merkittävää materiaalia ja vähemmän merkittävää materiaalia ja kulutushyödykkeitä, joita joukkojen luovuttajan joukko-osasto keskittää ja käyttää rauhanturvaoperaatioiden suorittamiseksi.

5. Ympäristöolosuhdekerroin tarkoittaa kerrointa, jota sovelletaan merkittävän materiaalin ja omavaraisuuden korvaushintoihin joukkojen luovuttajalle äärimmäisistä vuoristo-, ilmasto- ja maasto-olosuhteista aiheutuvien lisääntyneiden kustannusten huomioon ottamiseksi. Tätä kerrointa sovelletaan ainoastaan olosuhteissa, joiden oletetaan aiheuttavan merkittäviä lisäkustannuksia joukkojen luovuttajalle. Kertoimen määrittelee operaation alussa tekninen tutkimusryhmä, ja sitä sovelletaan operaatiossa yleisesti. Kerroin ei voi olla suurempi kuin 5 prosenttia korvaushinnasta.

6. Räjähteiden raivaaminen (EOD) tarkoittaa joukkojen räjähteiden raivaamisen yhteydessä räjähtämättömien ampumatarvikkeiden jäljittämistä, yksilöimistä, paikalla tapahtuvaa arviointia, vaarattomaksi tekemistä, talteen ottamista ja lopullista hävittämistä. Sen suorittaa operaation puolesta rauhanturvajoukon osana oleva erityisyksikkö. Joukkojen räjähteiden raivaamisoperaatioita voidaan toteuttaa rauhanturvaoperaation koko alueella tai sen osalla. Räjähteiden raivaaminen voi kohdistua myös ampumatarvikkeisiin, jotka ovat muuttuneet vaarallisiksi vahingoittumisen tai pilaantumisen vuoksi.

7. Räjähteiden raivaaminen (EOD) tarkoittaa omavaraisuuden yhteydessä räjähteiden raivaamista, jonka yksikkö suorittaa majoitus- tai leirialueellaan.

8. Joukkojen komentaja tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin määräyksestä nimitettyä sotilasta, joka on vastuussa kaikista operaation sotilaallisista toiminnoista.

9. Pakotettu hylkääminen tarkoittaa toimia, jotka johtuvat joukkojen komentajan/poliisikomentajan tai hänen valtuuttamansa edustajan hyväksymästä päätöksestä tai voimankäyttösääntöjen määräyksestä, joka johtaa materiaalin tai tavaroiden hallinnan menetykseen.

10. Yleinen kohtuullinen markkina-arvo (GFMV) tarkoittaa materiaalin arviointia korvaamista varten. Se lasketaan keskimääräisenä alkuperäisenä ostohintana lisättynä mahdollisilla merkittävillä pääoman korotuksilla ja tarkistettuna inflaatiolla ja alennettuna mahdollisen aiemman käytön johdosta, tai vaihtoarvona, kumpi tahansa on alhaisempi. Yleinen kohtuullinen markkina-arvo sisältää kaikki materiaalin käyttöön sen toiminnallisessa tarkoituksessa liittyvät pääasialliset esineet.

11. Hallitus tarkoittaa osallistuvan valtion hallitusta.

12. Operaation päällikkö tarkoittaa pääsihteerin turvallisuusneuvoston suostumuksella nimittämää erityisedustajaa/komentajaa, joka on vastuussa kaikista Yhdistyneiden Kansakuntien toiminnoista operaatiossa.

13. Vihollisuudet tarkoittavat yhden tai useamman sotaakäyvän osapuolen toimista aiheutuvaa vahinkotapahtumaa, jolla on suora ja merkittävä kielteinen vaikutus joukkojen luovuttajan henkilöstöön ja/tai materiaaliin. Erilaisia toimintoja voidaan luonnehtia yksittäisiksi vihollisuuksiksi, kun toiminnot voivat yleisesti liittyä toisiinsa.

14. Vihollisuus/pakkohylkäämiskerroin tarkoittaa kerrointa, jota sovelletaan kuhunkin omavaraisuuden korvausluokkaan ja huoltovuokraushinnan varaosiin (tai puoleen arvioidusta ylläpitohinnasta) menetysten tai vahingon korvaamiseksi joukkojen luovuttajalle. Kertoimen määrittelee operaation alussa tekninen tutkimusryhmä, ja sitä sovelletaan operaatiossa yleisesti. Kerroin ei voi olla suurempi kuin 5 prosenttia korvaushinnasta.

15. Lisäkuljetuskerroin tarkoittaa kerrointa, joka kattaa varaosien ja kulutustavaroiden kuljetuksesta johtuvat lisäkustannukset huoltovuokrausjärjestelmässä tai ylläpitovuokrassa 0,25 prosentin lisäyksellä vuokrahinnasta kutakin kokonaista 800 kilometriä (500 mailia) kohti ensimmäiset 800 kilometriä (500 mailia) ylittävältä osuudelta, kotimaan lähtöpaikan ja operaation tulopaikan välisellä lähetysmatkalla. Vailla meriyhteyttä olevissa maissa tai maissa, joissa materiaali siirretään operaation alueelle ja pois sieltä maan- tai rautateitse, tulopaikka operaation alueella on sovittu rajanylityspaikka.

16. Operaation intensiteettikerroin tarkoittaa merkittävän materiaalin ja omavaraisuuden korvaushintoihin sovellettavaa kerrointa, jolla korvataan joukkojen luovuttajalle lisääntyneet kustannukset, jotka johtuvat määrätyn tehtävän laajuudesta, logistiikkaketjujen pituudesta, kaupallisten korjaus- ja tukipalveluiden puuttumisesta ja muista toiminnallisista vaaroista ja olosuhteista. Kertoimen määrittelee operaation alussa tekninen tutkimusryhmä ja sitä sovelletaan operaatiossa yleisesti. Kerroin ei voi olla suurempi kuin 5 prosenttia korvaushinnasta.

17. Merkittävän materiaalin vuokraus:

(a) Pääomavuokraus tarkoittaa joukko-osaston omistaman materiaalin korvausjärjestelmää, jossa joukkojen luovuttaja antaa operaation käyttöön materiaalin ja Yhdistyneet Kansakunnat on vastuussa materiaalin ylläpidosta. Joukkojen luovuttajalle korvataan se, että merkittävä materiaali ja siihen liittyvä vähemmän merkittävä materiaali eivät ole luovuttajan käytettävissä sotilaallisina resursseina sen omiin tarkoituksiin.

(b) Huoltovuokraus tarkoittaa joukko-osaston omistukseen perustuvaa korvausjärjestelmää, jossa joukkojen luovuttaja antaa käyttöön keskitetyn merkittävän materiaalin osat ja niihin liittyvän vähemmän merkittävän materiaalin sekä vastaa niiden ylläpitämisestä ja tuesta. Joukkojen luovuttaja on oikeutettu saamaan korvauksen tämän tukimuodon tarjoamisesta.

18. Menetykset tai vahinko tarkoittaa materiaalin ja/tai tavaroiden täydellistä tai osittaista eliminointia, joka johtuu:

(a) tahattomasta vahinkotapahtumasta;

(b) yhden tai useamman sotaakäyvän osapuolen toiminnoista;

(c) joukkojen komentajan hyväksymästä päätöksestä.

19. Huoltokorvaus tarkoittaa korvaushintaa, jolla hallitukselle korvataan ylläpitokustannukset, jotka kattavat varaosat, sovitut korjaukset, ja kolmannen ja neljännen tason huollon, joka tarvitaan merkittävän materiaalin pitämiseksi määriteltyjen vaatimusten mukaisessa toimintakunnossa ja tavaran palauttamiseksi toimintakuntoon operaation alueelta palattaessa. Ensimmäisen ja toisen tason huoltoon liittyvät henkilöstön kustannukset eivät kuulu huoltokorvaukseen, koska ne korvataan erikseen. Huoltokorvaus sisältää lisäkuljetushinnan, joka kattaa varaosien yleiset kuljetuskustannukset. Tämä korvaus muodostaa osan huoltovuokrahinnasta.

20. Merkittävä materiaali tarkoittaa merkittäviä tavaroita, jotka liittyvät välittömästi yksikön tehtävään sen mukaan kuin Yhdistyneiden Kansakuntien ja joukkojen luovuttajan välillä on määritelty. Merkittävä materiaali arvioidaan luokittain tai yksitellen. Merkittävän materiaalin kuhunkin tavaraluokkaan sovelletaan erillisiä korvaushintoja. Nämä hinnat sisältävät merkittävään materiaaliin liittyvien vähemmän merkittävän materiaalin ja kulutustavaroiden korvaukset.

21. Vähemmän merkittävä materiaali tarkoittaa varusteita, joita tarvitaan joukko-osaston tukemiseksi, kuten ruokailuun, majoitukseen, ei-erikoisosaamista vaativaan viestintään ja teknisiin tehtäviin ja muihin operaatioon liittyviin toimintoihin. Vähemmän merkittävää materiaalia ei ole tarpeen erikseen laskea. Vähemmän merkittävä materiaali jaetaan kahteen ryhmään: tavarat, jotka on suunniteltu tukemaan merkittävää materiaalia ja tavarat, jotka välittömästi tai välillisesti tukevat henkilöstöä. Henkilöstöön liittyvään vähemmän merkittävään materiaaliin sovelletaan omavaraisuuden korvaushintoja.

22. Tahaton vahinkotapahtuma tarkoittaa vahinkotapahtumaa, joka johtuu tapaturmasta tai huolimattomuudesta, mutta se ei sisällä varusteiden käyttäjän/haltijan tahallisia tekoja tai törkeää huolimattomuutta.

23. Operatiiviset ampumatarvikkeet tarkoittavat ampumatarvikkeita (mukaan lukien ilma-alusten itsepuolustusjärjestelmät, kuten silppu (elektroninen häirintä) tai infrapunasoihdut), jotka Yhdistyneet Kansakunnat ja joukkojen luovuttajat sopivat keskittävänsä operaation alueelle siten, että ne ovat valmiina käytettäväksi tarpeen mukaan. Ampumatarvikkeita, jotka käytetään joukkojen komentajan vastuulla ja erityisestä määräyksestä operatiiviseen koulutukseen/harjoituksiin yli Yhdistyneiden Kansakuntien valmiustason valmistauduttaessa toiminnalliseen vaatimukseen, pidetään operatiivisina ampumatarvikkeina.

24. Poliisikomentaja tarkoittaa pääsihteerin määräyksestä nimitettyä virkamiestä, joka on vastuussa kaikista operaation poliisitoimista.

25. Keskittämistä edeltävät vierailut ovat rauhanturvaosaston/asianmukaisten toiminta-alojen (joukkojenmuodostamisyksikön, taloushallinto- ja tukiyksikön, logistisen tuen jaoston yms.) edustajista koostuvien kenttäoperaatioryhmien vierailuja jäsenvaltioiden maihin. Ne toteutetaan tarkoituksena auttaa jäsenvaltioita valmistelemaan joukko-osastonsa keskittämistä varten ja varmistaa, että jäsenvaltioiden osallistuminen vastaa operaation ja keskittämisen ajoituksen toiminnallisia vaatimuksia.

26. Omavaraisuus tarkoittaa rauhanturvaoperaatioon osallistuvan joukko-osaston logistista tukemista siten, että osallistuva valtio antaa joukko-osastolle tietyn tai kaiken logistisen tuen korvausta vastaan.

27. Ainutlaatuinen materiaali tarkoittaa erityisiä vähemmän merkittäviä materiaalia tai kulutushyödykkeitä, jotka eivät sisälly edellä mainittuihin omavaraisuuden eriin ja joita käsitellään ainutlaatuisena materiaalina Nämä erät käsitellään kahdenvälisellä erityisjärjestelyllä joukkojen luovuttajan ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä.

(Suomennos)

NOOTTIENVAIHTO

1. Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle

Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa esittää Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle kunnioituksensa vakuutuksen ja viittaa kunnioittavasti Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) New Yorkissa 29 päivänä syyskuuta 2006 allekirjoitettuun yhteistyöpöytäkirjaan ja erityisesti sen 14 artiklaan, jonka mukaan pöytäkirja tulee voimaan kirjeenvaihdolla sovittavana ajankohtana.

Suomen hallitus ehdottaa, että sanottu pöytäkirja tulee voimaan 3 päivänä marraskuuta 2006. Jos edellä mainittu ehdotus on Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön hyväksyttävissä, pysyvällä edustustolla on kunnia ehdottaa edelleen, että tämän nootin ja vastauksen siihen katsotaan muodostavan sopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaantulosta.

Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

New Yorkissa, 3 päivänä marraskuuta 2006

2. Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristö Suomen pysyvälle edustustolle Yhdistyneissä Kansakunnissa

Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristö esittää Suomen pysyvälle edustustolle Yhdistyneissä Kansakunnissa kunnioituksensa vakuutuksen ja viittaa kunnioittavasti Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen virkamiesten keskusteluihin, jotka koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä tehtyä yhteistyöpöytäkirjaa voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) sekä pöytäkirjaa koskevaan 3 päivänä marraskuuta 2006 päivättyyn noottiin YKE5057-20.

Sihteeristöllä on edelleen kunnia vahvistaa, että pöytäkirja on voimassa 3 päivästä marraskuuta 2006. Yhdistyneiden Kansakuntien rahoitusta koskevat velvoitteet henkilöstön, merkittävän materiaalin ja omavaraisuuden korvaamisesta säilyvät sellaisina kuin 14 artiklassa määrätään.

Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristö käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen ilmaistakseen arvostuksensa Suomen hallitukselle sen jatkuvasta tuesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaoperaatioille ja uudistaakseen Suomen pysyvälle edustustolle Yhdistyneissä Kansakunnissa korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

3 päivänä marraskuuta 2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.