60/2006

Annettu: 18.08.2006

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

New Yorkissa 29 päivänä syyskuuta 2005 Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 12 päivänä kesäkuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä kesäkuuta 2006 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu Sierra Leonen erityistuomioistuimelle 10 päivänä heinäkuuta 2006, on voimassa 9 päivästä elokuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annettu laki (599/2006) tulee voimaan 22 päivänä elokuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä elokuuta 2006.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

(Suomennos)

1. Sierra Leonen erityistuomioistuimen kirjaaja Suomen New Yorkissa olevalle pysyvälle edustustolle

Ylhäisyys,

Minulla on kunnia viitata Sierra Leonen erityistuomioistuimen (jäljempänä "erityistuomioistuin") ja Suomen välillä käytyihin neuvotteluihin, jotka koskevat erityistuomioistuimen ja Suomen välisiä järjestelyjä erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja tarvittaessa heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle.

Minulla on kunnia vahvistaa erityistuomioistuimen puolesta seuraava yhteisymmärrys:

Suomi suostuu, tämän kirjeen ja teidän vastauksenne (jäljempänä "kirjeenvaihto") ehtojen mukaisesti, vastaanottamaan sijoittamista varten rajallisen määrän vuodessa tämän kirjeenvaihdon määritelmän mukaisia, erityistuomioistuimessa kuultavina olleita tai kuultavaksi tulevia todistajia ja tarvittaessa heidän läheisiään tämän kirjeenvaihdon voimassaolon ajan, ja tarjoamaan heille tämän kirjeenvaihdon määritelmän mukaista sijoittamisapua. Tämä kirjeenvaihto perustuu yhteisymmärrykseen siitä, että Suomessa ei ole tällä hetkellä käytettävissä erityisiä todistajansuojeluohjelmia.

I. Tässä kirjeenvaihdossa:

(a) "Sijoittaminen" tarkoittaa todistajien ja tarvittaessa heidän läheistensä sijoittamista Suomeen.

(b) "Sijoittamisapu" tarkoittaa jäljempänä III osassa mainittuja etuuksia ja avustuksia, joita tarjotaan tämän kirjeenvaihdon määräysten alaisille todistajille ja tarvittaessa heidän läheisilleen.

(c) "Todistaja" tarkoittaa henkilöä, jota on kuultu tai jota tullaan kuulemaan erityistuomioistuimen oikeudenkäynnissä joko syyttäjän todistajana tai syytetyn puolustuksen todistajana tai muutoin.

(d) "Läheinen" tarkoittaa:

(1) todistajan elämänkumppania;

(2) todistajan alle 18-vuotiasta huollettavaa;

(3) todistajan yli 18-vuotiasta huollettavaa, joka asuu todistajan kanssa.

(e) Suomi vastaanottaa d kappaleen 3 kohdassa tarkoitettuja huollettavia ainoastaan tämän kirjeenvaihdon määräysten mukaisesti, ollessaan vakuuttunut siitä, että heidän sijoittamisensa on perusteltua.

(f) "Sijoitettu henkilö" tarkoittaa todistajaa ja hänen läheistään, joille on tarjottu tämän kirjeenvaihdon mukaista sijoittamisapua.

II. Menettely, jota sovelletaan sijoittamisavun tarjoamiseen todistajalle ja tarvittaessa hänen läheiselleen:

(g) Mikäli kirjaaja katsoo, että todistaja on sijoittamisen tarpeessa, hän pyytää Suomea vastaanottamaan todistajan ja tarvittaessa tämän läheisiä. Suomen toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät tällaiset pyynnöt (jäljempänä "sijoittamispyynnöt") tapauskohtaisesti ja, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, myöntävät sijoittamisavun todistajalle ja tämän läheiselle (jäljempänä "kohde") sijoittamisapua Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(h) Sijoittamispyynnön tulee olla kirjallinen ja kirjaaja toimittaa pyynnön Suomelle kaksi kalenterikuukautta tai mahdollisimman pian ennen ennakoitua kohteen sijoittamispäivää. Jos kirjaaja kuitenkin katsoo, että olosuhteiden pakosta kohde tulee sijoittaa välittömästi, hän neuvottelee siitä Suomen kanssa, joka tämän jälkeen Suomi käsittelee sijoittamispyynnön välittömästi g kappaleen mukaisesti. Jos Suomi suostuu sijoittamaan henkilön välittömästi, Suomi ja erityistuomioistuin voivat sopia sijoittamista koskevista erityisehdoista.

(i) Sijoittamispyynnössä on käytettävä kohteen täydellistä nimeä kirjaajan tietojen mukaisesti. Sijoittamispyyntöön tulee myös liittää täydelliset tiedot kohteen terveydentilasta, koulutuksesta ja tarvittaessa myös rikosrekisteristä, sekä muut kirjaajan merkityksellisinä pitämät tiedot. Nämä tiedot täytetään tämän kirjeenvaihdon 1 liitteessä olevaan lomakkeeseen. Kirjaaja antaa Suomelle sen mahdollisesti pyytämät lisätiedot sillä edellytyksellä, että hänellä on pääsy kyseisiin tietoihin eikä niiden välittämiselle Suomeen ole mitään estettä.

III. Todistajille ja heidän läheisilleen, jotka Suomi on vastaanottanut tämän kirjeenvaihdon mukaisesti (jäljempänä "sijoitetut henkilöt"), tarjottavan sijoittamisavun luonne:

(j) Mikäli Suomi suostuu sijoittamispyyntöön, kirjaaja järjestää kohteen siirron Suomeen.

(k) Suomi tarjoaa sijoitetulle henkilölle ne etuudet, avustukset ja oikeudet, joihin on oikeutettu henkilö, joka määritellään "pakolaiseksi" vuonna 1951 tehdyn ja vuoden 1967 pöytäkirjalla muutetun pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 1 artiklan mukaisesti.

(l) Edeltävän k kappaleen mukaisen avun lisäksi Suomi tarjoaa sijoitetulle henkilölle seuraavia etuuksia ja palveluita samoin perustein kuin Suomen kansalaisille:

(1) asunto;

(2) koulutus, mukaan lukien tarvittaessa ammatillinen koulutus ja kielikoulutus;

(3) sosiaali- ja terveyspalvelut, mukaan lukien tarvittaessa erityissairaanhoito;

(4) mahdollisuus työnhakuun;

(5) muut mahdolliset etuudet ja avustukset;

(6) tarvittavat asiakirjat Suomesta poistumista ja Suomeen tulemista varten.

Edellä mainittua apua tarjotaan rajoittamatta oikeuksia, joihin sijoitettu henkilö olisi Suomen lainsäädännön, esimerkiksi turvapaikka- ja pakolaislainsäädännön nojalla oikeutettu, jos hän olisi tullut Suomeen laillisesti eikä olisi tämän kirjeenvaihdon määräysten alainen.

IV. Sijoitetun henkilön asema:

(m) Suomi myöntää sijoitetulle henkilölle kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti oleskeluluvan vuodeksi. Kymmenen kalenterikuukautta oleskeluluvan voimassaolon alkamispäivän jälkeen kirjaaja arvioi (jäljempänä "arviointi"), tarvitseeko kyseinen sijoitettu henkilö edelleen sijoittamisapua. Jos kirjaaja ensimmäisen arvioinnin perusteella katsoo, että sijoittamisapu on edelleen tarpeen, Suomi jatkaa oleskeluluvan voimassaoloa kahdella vuodella. Kirjaaja tekee jatkossa arviointeja vuosittain. Jos tämän kolmen vuoden ajanjakson jälkeen kirjaaja katsoo siihen mennessä tehtyjen arviointien perusteella, että sijoittamisapu on edelleen tarpeen, Suomi myöntää sijoitetulle henkilölle jatkuvan oleskeluluvan.

(n) Suomi pyrkii parhaansa mukaan ilmoittamaan erityistuomioistuimen kirjaajalle, jos se saa tiedon sijoitetun henkilön kuolemasta tai jos hänen olinpaikastaan ei ole tietoa.

V. Sijoittamisen keskeyttäminen:

(o) Sen estämättä, mitä tässä kirjeenvaihdossa määrätään, Suomi ei siirrä sijoitettua henkilöä alueelle, jossa hän saattaisi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun uhriksi tai josta hänet saatettaisiin lähettää tällaiselle alueelle, elleivät erityistuomioistuin ja sijoitettu henkilö ilmaise kirjallisesti suostuvansa siihen.

A. Keskeytys siinä tapauksessa, että sijoittaminen on edelleen tarpeen:

(p) (1) Mikäli jompikumpi sopimuspuoli haluaa keskeyttää (jäljempänä "keskeyttävä sopimuspuoli") jonkun sijoitetun henkilön sijoittamisen, se ilmoittaa aikeestaan toiselle sopimuspuolelle ja neuvottelee tämän kanssa kirjallisesti. Keskeyttävä sopimuspuoli ilmoittaa asiasta tämän jälkeen kirjallisesti sijoitetulle henkilölle, jota keskeytys koskee, niin pian kuin se on keskeytyksen kannalta mahdollista.

(2) Siinä tapauksessa, että sijoittaminen keskeytetään p kappaleen 1 kohdan mukaisesti, kirjaajalla on 30 päivää aikaa saada toisen valtion suostumus ottaa vastuulleen tämän kirjeenvaihdon määräysten mukaiset Suomelle kuuluneet velvoitteet. Jos kirjaaja ei pääse sellaiseen sopimukseen kyseisen ajan kuluessa, sijoittamista jatketaan, kunnes sijoitettu henkilö, jota keskeytys koskee, on sijoitettu Suomen ulkopuolelle.

B. Keskeytys siinä tapauksessa, että sijoittaminen ei ole enää tarpeen:

(q) (1) Jos kirjaaja katsoo, että sijoitettu henkilö ei enää tarvitse sijoittamista, kirjaaja ilmoittaa siitä kirjallisesti Suomelle ja sijoitetulle henkilölle.

(2) Tällaisessa tapauksessa Suomi voi harkintansa mukaan keskeyttää sijoittamisen kuuden kalenterikuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sijoitettu henkilö on saanut ilmoituksen keskeytyksestä tai kuuden kalenterikuukauden kuluttua sen jälkeen, kun ilmoituksen antamista on kohtuudella yritetty.

(r) Sijoitettu henkilö on ilmoituksen jälkeen Suomen lainsäädännön soveltuvien säännösten alainen.

VI. Sijoittamisavun kulut:

(s) Erityistuomioistuin vastaa kaikista kuluista ja kustannuksista, joita aiheutuu sijoitetun henkilön matkoista Suomen ja erityistuomioistuimen välillä. Suomi vastaa kaikista kuluista ja kustannuksista, joita aiheutuu tämän kirjeenvaihdon mukaisesta sijoittamisavusta. Tämän kappaleen määräysten ei katsota velvoittavan Suomea vastaamaan kuluista tai kustannuksista, jotka Suomen lainsäädännön mukaisesti kuuluvat sijoitetun henkilön maksettaviksi.

VII. Tämän kirjeenvaihdon määräysten voimassaolo:

(t) (1) Tämän kirjeenvaihdon määräykset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun erityistuomioistuin on vastaanottanut Suomen ilmoituksen siitä, että sen valtiosäännön edellytykset tämän kirjeenvaihdon voimaantulolle on täytetty.

(2) Tämä kirjeenvaihto on voimassa, kunnes jompikumpi sopimuspuoli päättää sen voimassaolon ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti kuusi kuukautta etukäteen. Voimassaolo päätetään siten, että se ei vaikuta päättymisen ajankohtana Suomessa sijoitettuina olevien henkilöiden asemaan.

VIII. Riitojenratkaisu:

(u) Tästä kirjeenvaihdosta johtuva tai siihen liittyvä riita, erimielisyys tai vaatimus ratkaistaan neuvotteluin tai yhteisesti sovitun riitojenratkaisumenettelyn mukaisesti.

IX. Sopimuspuolten edustajat:

(v) Kirjaaja tai hänen valtuuttamansa henkilö edustaa erityistuomioistuinta kaikissa tähän kirjeenvaihtoon liittyvissä asioissa.

(w) Suomen ulkoasiainministeriö edustaa Suomea kaikissa tähän kirjeenvaihtoon liittyvissä asioissa.

Olisin kiitollinen, jos vahvistaisitte, että yllä oleva on myös Suomen hallituksen kanta.

Ylhäisyys, ottakaa vastaan korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

New Yorkissa 29 päivänä syyskuuta 2005.

Robin Vincent

Kirjaaja

Sierra Leonen erityistuomioistuin

Liite 1 PDF-tiedostona

2. Suomen New Yorkissa oleva pysyvä edustusto Sierra Leonen erityistuomioistuimen kirjaajalle

Ylhäisyys,

Minulla on kunnia vahvistaa vastaanottaneeni 29 syyskuuta 2005 päivätty kirjeenne, johon sisältyvät Sierra Leonen erityistuomioistuimen (jäljempänä "erityistuomioistuin") ja Suomen väliset järjestelyt todistajien sijoittamisesta Suomen alueelle, ja joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - -

Sierra Leonen erityistuomioistuimen kirjaajan edellä olevan kirjeen sisältämä teksti

- - - - - - - - - -

Minulla on kunnia vahvistaa, että teidän kirjeenne ja tämä vastaus muodostavat sopimuksen Sierra Leonen erityistuomioistuimen ja Suomen hallituksen välisistä järjestelyistä erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja tarvittaessa heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle.

Vastaanottakaa, ylhäisyys, korkean kunnioitukseni vakuutus.

New Yorkissa 29 päivänä syyskuuta 2005.

Kirsti Lintonen

Suurlähettiläs

Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.