55/2006

SOPIMUS

Suomen hallituksen ja Norjan hallituksen välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa

Johdanto

Suomen tasavallan hallitus ja Norjan kuningaskunnan hallitus, (jäljempänä "sopimuspuolet"), jotka

OVAT TIETOISIA siitä, että kaiken tähän sopimukseen perustuvan toiminnan on oltava sopusoinnussa Suomen Euroopan Unionin (EU) jäsenyyden, Norjan Pohjois-Atlantin liiton (NATO) jäsenyyden ja Suomen ja Norjan Euroopan Talousalueen (ETA) ja Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) jäsenyyden sekä näistä jäsenyyksistä johtuvien velvoitteiden ja sitoumusten kanssa;

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

1 artikla

Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että tavaroiden ja palveluiden vaihto sopimuspuolina olevien maiden välillä jatkuu mahdollisimman normaalisti yleistä järjestystä uhkaavissa vakavissa sisäisissä levottomuuksissa, sodassa tai sodan uhkana pidettävässä vakavassa kansainvälisessä jännitystilassa. Näillä tilanteilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa Euroopan talousalueesta (ETA) 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyn sopimuksen 123 artiklan c kohdan soveltamisalaan kuuluvia tilanteita.

2 artikla

Tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitäminen

Jos syntyy 1 artiklassa mainittu tilanne, sopimuspuolet sitoutuvat olemaan määräämättä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 123 artiklan c kohdan mukaisia rajoituksia siltä osin kuin nämä rajoitukset estäisivät sopimuspuolten välistä kauppaa.

3 artikla

Alakohtaiset sopimukset ja yhteiset valmiustoimet

Jos siihen on erityisiä syitä, sopimuspuolet voivat sopia yhteisistä valmiustoimista, mukaan lukien velvoitteet toimittaa tiettyjä tavaroita ja palveluja. Näiden sopimusten on perustuttava vastavuoroisuuteen ja velvoitteiden tasapainoon. Tällaiset sopimukset liitetään pöytäkirjoina tähän sopimukseen. Sopimuspuolten näistä sopimuksista johtuvat velvoitteet on otettava huomioon kansallisessa valmiussuunnittelussa.

4 artikla

Poikkeukset

Jos tietyt pakottaviin turvallisuuspoliittisiin syihin tai huoltovarmuustarpeisiin perustuvat valmiustoimet sitä vaativat, sopimuspuoli voi kuitenkin määrätä yksittäisten tuotteiden kauppaa koskevia rajoituksia neuvoteltuaan asiasta toisen sopimuspuolen kanssa. Näiden toimenpiteiden on oltava väliaikaisia ja mahdollisimman vähän kauppaa estäviä ja ne on kumottava mahdollisimman pian.

5 artikla

Valvontakomitea

Komitea, johon kumpikin sopimuspuoli nimeää edustajansa, valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja vaihtaa tämän sopimuksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Komitea kokoontuu tarvittaessa, jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä, kuitenkin vähintään kerran vuodessa vuorotellen Suomessa ja Norjassa.

6 artikla

Sopimuksen muuttaminen

Sopimuspuolet voivat yhteisellä sopimuksella muuttaa tämän sopimuksen päätekstiä, liittää siihen 3 artiklan mukaisia pöytäkirjoja tai muuttaa niitä. Tällainen sopimus edellyttää kummankin sopimuspuolen hyväksymistä ja se tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona toinen sopimuspuoli on vastaanottanut viimeisen tiedon hyväksymisestä, ellei kyseisessä sopimuksessa toisin määrätä.

Siinä tapauksessa että,

a) NATO edelleen laajentaa poikkeusoloja koskevia yhteistyövelvoitteita tai

b) EU luo sellaisia uusia poikkeusoloja koskevia yhteistyöjärjestelyjä, jotka voivat olla ristiriidassa tämän sopimuksen velvoitteiden kanssa, sopimuspuolten tulee kokoontua mahdollisimman pian keskustelemaan siitä, onko sopimusta tarpeen muuttaa.

7 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Sopimuspuolten väliset riidat tämän sopimuksen tai sen pöytäkirjojen soveltamisesta tai niiden yksittäisten määräysten tulkinnasta ratkaistaan neuvotteluteitse 5 artiklan mukaisesti perustetussa valvontakomiteassa, eikä niitä anneta muiden kansallisten tai kansainvälisten riitojen ratkaisuelinten ratkaistaviksi. Neuvottelut on käytävä 3 (kolmen) kuukauden kuluessa siitä, kun jompikumpi sopimuspuoli on pyytänyt neuvotteluja.

N:o 55

8 artikla

Voimaantulo

Tämä sopimus edellyttää molempien sopimuspuolten hyväksyntää. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona toinen sopimuspuoli on vastaanottanut viimeisen tiedon hyväksymisestä.

9 artikla

Sopimuksen päättyminen

Tämä sopimus on voimassa 10 (kymmenen) vuotta sen voimaantulopäivästä. Jos kumpikaan sopimuspuoli ei irtisano sopimusta vähintään 2 (kaksi) vuotta ennen sen kymmenvuotisen voimassaolon päättymistä, sopimus jää voimaan aina 10 vuodeksi kerrallaan. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen päättymään 2 (kahden) vuoden kuluttua. Sopimuspuolet voivat yhteisellä suostumuksella irtisanoa sopimuksen päättyväksi heti. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja diplomaattiteitse.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tämä sopimus on tehty 14 päivänä huhtikuuta 2005 kahtena (2) kappaleena suomen ja norjan kielellä molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Suomen hallituksen puolesta

Norjan hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.