108/2005

SOPIMUS

TŠEKIN TASAVALLAN,

VIRON TASAVALLAN,

KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN,

LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN,

MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN,

SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN

OSALLISTUMISESTA EUROOPAN TALOUSALUEESEEN

EUROOPAN YHTEISÖ,

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä "EY:n jäsenvaltiot"

ISLANNIN TASAVALTA,

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,

NORJAN KUNINGASKUNTA,

jäljempänä "EFTA-valtiot"

jäljempänä yhdessä "nykyiset sopimuspuolet"

sekä

TŠEKIN TASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

KATSOVAT, että Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymistä koskeva sopimus, jäljempänä "liittymissopimus", allekirjoitettiin Ateenassa 16 päivänä huhtikuuta 2003,

KATSOVAT, että Euroopan talousalueesta tehdyn Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 allekirjoitetun sopimuksen, jäljempänä "ETA-sopimus", 128 artiklan mukaisesti yhteisön jäseneksi tulevan Euroopan valtion on haettava Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuoleksi,

KATSOVAT, että Tsekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta ovat hakeneet ETA-sopimuksen sopimuspuoliksi,

KATSOVAT, että tällaisen osallistumisen ehdoista ja edellytyksistä tehdään nykyisten sopimuspuolten ja jäsenyyttä hakeneiden valtioiden välinen sopimus,

OVAT SOPINEET seuraavan sopimuksen tekemisestä:

1 ARTIKLA

1. Tsekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta tulevat ETA-sopimuksen sopimuspuoliksi, jäljempänä "uudet sopimuspuolet".

2. Tämän sopimuksen voimaantulosta lähtien ETA-sopimuksen määräykset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina ennen marraskuun 1 päivää 2002 tehdyillä ETA:n sekakomitean päätöksillä, sitovat uusia sopimuspuolia samoin edellytyksin kuin nykyisiä sopimuspuolia sekä tässä sopimuksessa määrätyillä ehdoilla ja edellytyksillä.

3. Tämän sopimuksen liitteet ovat erottamaton osa sopimusta.

2 ARTIKLA

1. MUKAUTUKSET ITSE ETA-SOPIMUKSEN TEKSTIIN:

a) Johdanto:

Sopimuspuolten luettelo korvataan seuraavasti:

"EUROOPAN YHTEISÖ,

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTAN TASAVALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

SEKÄ

ISLANNIN TASAVALTA,

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,

NORJAN KUNINGASKUNTA,"

b) 2 artikla:

i) Korvataan b alakohdan teksti seuraavasti:

""EFTA-valtioilla" Islannin tasavaltaa, Liechtensteinin ruhtinaskuntaa ja Norjan kuningaskuntaa;".

ii) Poistetaan c alakohdasta ilmaisu "ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksesta".

iii) Lisätään kohta seuraavasti:

"d) "16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyllä liittymisasiakirjalla" Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja Euroopan unionin perussopimuksiin tehtyjä mukautuksia koskevaa asiakirjaa, joka on hyväksytty Ateenassa 16 päivänä huhtikuuta 2003."

c) 109 artikla:

Poistetaan kohdasta 1 ilmaisu "ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen,".

d) 117 artikla:

Korvataan 117 artiklan teksti seuraavasti:

"Rahoitusjärjestelmiä koskevat määräykset esitetään pöytäkirjassa 38 ja pöytäkirjassa 38 a."

e) 121 artikla:

Kumotaan c alakohta.

f) 126 artikla:

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i) Poistetaan ilmaisu "ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta".

ii) Korvataan ilmaisu "näissä perustamissopimuksissa" sanoilla "tässä perustamissopimuksessa".

iii) Korvataan ilmaisu "Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan" sanoilla "Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan".

g) 129 artikla:

i) Lisätään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

"Euroopan talousalueen laajentumisen myötä tämän sopimuksen toisinnot tsekin, viron, unkarin, latvian, liettuan, maltan, puolan, slovakian ja slovenian kielellä ovat yhtä todistusvoimaiset.".

ii) Korvataan 1 kohdan uusi kolmas alakohta seuraavasti:

"Asiakirjojen tekstit, joihin liitteissä viitataan, ovat yhtä todistusvoimaiset englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakian, slovenian, suomen, tanskan, tsekin, unkarin ja viron kielellä sellaisina, kuin ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja tämän varmentamiseksi tekstit laaditaan myös islannin ja norjan kielellä ja julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa.".

2. MUKAUTUKSET ETA-SOPIMUKSEN PÖYTÄKIRJOIHIN:

a) Pöytäkirja N:o 36:

Korvataan 2 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"ETA:n parlamentaarinen sekakomitea koostuu 24 jäsenestä.".

b) Uusi pöytäkirja N:o 38a

Lisätään pöytäkirjan N:o 38 jälkeen uusi pöytäkirja N:o 38a seuraavasti:

"PÖYTÄKIRJA N:o 38 a

ETA:N RAHOITUSJÄRJESTELMISTÄ

1 ARTIKLA

EFTA-valtiot edistävät taloudellisten ja sosiaalisten erojen vähentämistä Euroopan talousalueella rahoittamalla 3 artiklassa lueteltujen ensisijaisten alojen investointi- ja kehittämishankkeille myönnettäviä avustuksia.

2 ARTIKLA

Edellä 1 artiklassa määrätyn rahoitusosuuden suuruus on 600 miljoonaa euroa, ja se annetaan käyttöön 120 miljoonan euron vuosittaisina maksusitoumuksina 1 päivän toukokuuta 2004 ja 30 päivän huhtikuuta 2009 välisenä ajanjaksona.

3 ARTIKLA

1. Seuraavien ensisijaisten alojen hankkeet voivat saada avustuksia:

a) ympäristönsuojelu, mukaan luettuna ihmisten elinympäristö, muun muassa vähentämällä saastumista ja edistämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä,

b) kestävän kehityksen edistäminen luonnonvarojen paremman käytön ja hallinnan avulla,

c) eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen, mukaan luettuina julkinen liikenne ja kaupunkien uudistaminen,

d) inhimillisten voimavarojen kehittäminen muun muassa edistämällä koulutusta, vahvistamalla paikallishallinnon ja sen toimielinten hallinnollisia tai julkisen palvelun valmiuksia tai sen rakenteita sekä sitä tukevia demokraattisia prosesseja,

e) terveyden- ja lastenhoito.

2. Akateemiselle tutkimukselle voidaan myöntää tukea, jos sen kohteena on yksi tai useampi ensisijainen ala.

4 ARTIKLA

1. EFTA-valtioiden rahoitusosuus avustusten muodossa ei saa ylittää 60 prosenttia hankkeen kustannuksista, paitsi sellaisissa hankkeissa, joita muutoin rahoitetaan valtion tai alue- tai paikallishallinnon talousarviomäärärahoista, jolloin rahoitusosuus ei saa ylittää 85 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yhteisön yhteisrahoituksen enimmäisrajoja ei saa missään tapauksessa ylittää.

2. Voimassa olevia valtiontukea koskevia sääntöjä on noudatettava.

3. Euroopan yhteisöjen komissio tarkastelee ehdotettujen hankkeiden yhteensopivuuden yhteisön tavoitteiden kanssa.

4. EFTA-valtioiden vastuu hankkeista rajoittuu sovitun suunnitelman mukaisen rahoituksen myöntämiseen. Vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan ei ole.

5 ARTIKLA

Varat myönnetään edunsaajavaltioiden käyttöön (Tsekin tasavalta, Viro, Kreikka, Espanja, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Portugali, Slovenia ja Slovakia) seuraavan jakoperusteen mukaisesti:

Edunsaajavaltio Prosenttiosuus
Tsekin tasavalta 8,09 %
Viro 1,68 %
Kreikka 5,71 %
Espanja 7,64 %
Kypros 0,21 %
Latvia 3,29 %
Liettua 4,50 %
Unkari 10,13 %
Malta 0,32 %
6 ARTIKLA

Sitomattomien määrärahojen jakamiseksi uudelleen edunsaajamaiden ensisijaisille hankkeille toteutetaan tarkastelu marraskuussa 2006 ja uudelleen marraskuussa 2008.

7 ARTIKLA

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitettu rahoitusosuus sovitetaan tiiviisti yhteen sen kahdenvälisen rahoitusosuuden kanssa, jonka Norja myöntää Norjan rahoitusjärjestelmän perusteella.

2. EFTA-valtiot varmistavat erityisesti, että hakumenettelyt ovat molempien edellisessä kohdassa tarkoitettujen rahoitusjärjestelmien osalta samat.

3. Yhteisön koheesiopolitiikassa tapahtuvat muutokset otetaan asianmukaisesti huomioon.

8 ARTIKLA

1. EFTA-valtiot perustavat komitean, joka hallinnoi ETA:n rahoitusjärjestelmää.

2. EFTA-valtiot antavat tarvittaessa muita ETA-rahoitusjärjestelmän täytäntöönpanomääräyksiä.

3. Hallintokulut katetaan 2 artiklassa tarkoitetusta kokonaismäärästä.

9 ARTIKLA

Sopimuspuolet tutkivat viisivuotiskauden lopussa ja sopimuksessa tarkoitettuja oikeuksia ja velvollisuuksia rajoittamatta sekä sopimuksen 115 artikla huomioiden tarvetta tarkastella taloudellisia ja sosiaalisia eroja Euroopan talousalueella.

10 ARTIKLA

Jos jokin tämän pöytäkirjan 5 artiklassa lueteltu edunsaajavaltio ei tule tämän sopimuksen sopimuspuoleksi 1 päivänä toukokuuta 2004 tai jos Euroopan talousalueen EFTA-pilarin jäsenyyteen tulee muutoksia, tähän pöytäkirjaan tehdään tarvittavat muutokset."

c) Uusi pöytäkirja N:o 44:

Lisätään pöytäkirja N:o 44 seuraavasti:

"PÖYTÄKIRJA N:o 44

16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYN LIITTYMISASIAKIRJAN SISÄLTÄMISTÄ SUOJAMEKANISMEISTA

1. Sopimuksen 112 artiklan soveltaminen yleiseen taloudelliseen suojalausekkeeseen ja tiettyjen siirtymäjärjestelyiden sisältämiin suojamekanismeihin ihmisten ja liikenteen vapaan liikkuvuuden alalla.

Sopimuksen 112 artiklaa sovelletaan myös tilanteisiin, jotka määritellään tai joihin viitataan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan 37 artiklassa ja tiettyjen siirtymäjärjestelyiden sisältämissä suojamekanismeissa liitteen V (työntekijöiden vapaa liikkuvuus) ja liitteen VIII (sijoittautumisoikeus) otsikon "Siirtymäkausi" alla, liitteen XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) 30 kohdassa (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY) ja liitteen XIII (Liikenne) 26c kohdassa (neuvoston asetus (ETY) N:o 3118/93) annetuissa määräyksissä samoin aikarajoituksin, soveltamisaloin ja vaikutuksin kuin näissä määräyksissä on vahvistettu.

2. Sisämarkkinoiden suojalauseke

Sopimuksessa määrättyä yleistä päätöksentekomenettelyä sovelletaan myös Euroopan yhteisöjen komission tekemiin päätöksiin 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan 38 artiklan mukaisesti."

3 ARTIKLA

1. Kaikki yhteisön toimielinten ETA-sopimukseen sisällytettyihin säädöksiin tekemät muutokset, jotka on tehty Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin koskevalla asiakirjalla, jäljempänä "16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytty liittymisasiakirja", otetaan osaksi ETA-sopimusta.

2. Tätä tarkoitusta varten lisätään seuraava luetelmakohta ETA-sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjojen kohtiin, joissa viitataan kyseisten yhteisön toimielinten antamiin säädöksiin:

"- [CELEX-viitenumero] Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin koskeva asiakirja, joka on hyväksytty 16 päivänä huhtikuuta 2003."

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettu luetelmakohta on kyseisen kohdan ensimmäinen luetelmakohta, sitä edeltää ilmaisu "sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavilla:".

4. Tämän sopimuksen liitteessä A luetellaan ETA-sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjojen kohdat, joihin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu teksti lisätään.

5. Jos ETA-sopimukseen ennen tämän sopimuksen voimaantuloa sisällytettyihin säädöksiin on uusien sopimuspuolten liittymisen takia tehtävä mukautuksia, ja vaadittavista mukautuksista ei ole määrätty tässä sopimuksessa, nämä mukautukset käsitellään ETA-sopimuksessa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

4 ARTIKLA

1. Tämän sopimuksen liitteessä B tarkoitetut järjestelyt otetaan osaksi ETA-sopimusta.

2. ETA-sopimuksen kannalta merkitykselliset järjestelyt, joihin viitataan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyssä liittymisasiakirjassa, mutta joita ei mainita tämän sopimuksen liitteessä B, käsitellään ETA-sopimuksessa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

5 ARTIKLA

Tämän sopimuksen osapuoli voi saattaa sen tulkintaa tai soveltamista koskevan kysymyksen ETA:n sekakomitean käsiteltäväksi. ETA:n sekakomitea tutkii asian hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi ja ETA-sopimuksen moitteettoman toiminnan jatkamiseksi.

6 ARTIKLA

1. Nykyiset sopimuspuolet ja uudet sopimuspuolet ratifioivat tämän sopimuksen tai hyväksyvät sen omia menettelyjään noudattaen. Ratifiointi- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

2. Sopimus tulee voimaan samana päivänä kuin liittymissopimus, mikäli kaikki ratifiointi- tai hyväksymisasiakirjat on talletettu ennen kyseistä päivää ja edellyttäen, että seuraavat asiaan liittyvät sopimukset ja pöytäkirjat tulevat voimaan samana päivänä:

a) Norjan kuningaskunnan ja Euroopan yhteisön sopimus Norjan rahoitusjärjestelmästä vuosiksi 2004–2009,

b) Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta liitettävä lisäpöytäkirja,

c) Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta liitettävä lisäpöytäkirja, ja

d) Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehty sopimus tietyistä maataloustuotteista.

3. Mikäli kaikki uudet sopimuspuolet eivät ole tallettaneet sopimuksen ratifiointi- tai hyväksymisasiakirjojaan määräajassa, tämä sopimus tulee voimaan niiden valtioiden osalta, jotka ovat tehneet näin. Siinä tapauksessa ETA:n neuvosto päättää välittömästi tähän sopimukseen ja mahdollisesti ETA-sopimukseen tehtävistä mukautuksista.

7 ARTIKLA

Tämä sopimus on laadittu yhtenä alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, islannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, norjan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakian, slovenian, suomen, tanskan, tsekin, unkarin ja viron kielellä. Teksti on yhtä todistusvoimainen kaikilla kielillä, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, joka lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin tämän sopimuksen osapuolen hallitukselle.

LIITE A

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo

I OSA

16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA MUUTETUT ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT ASIAKIRJAT

3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luetelmakohta sisällytetään ETA-sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjojen seuraaviin kohtiin:

Liitteessä I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) I luvun (Eläinlääkintä):

– 1.1 osan 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 97/78/EY)

– 1.1 osan 5 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/496/ETY)

– 1.2 osan 16 kohtaan (komission päätös 93/13/ETY)

– 1.2 osan 67 kohtaan (komission päätös 97/735/EY)

– 1.2 osan 71 kohtaan (komission asetus (EY) N:o 2629/97)

– 3.1 osan 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 85/511/ETY)

– 3.1 osan 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 80/217/ETY)

– 3.1 osan 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/35/ETY)

– 3.1 osan 5 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/40/ETY)

– 3.1 osan 6 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/66/ETY)

– 3.1 osan 7 kohtaan (neuvoston direktiivi 93/53/ETY)

– 3.1 osan 8 kohtaan (neuvoston direktiivi 95/70/EY)

– 3.1 osan 9 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/119/ETY)

– 3.1 osan 9a kohtaan (neuvoston direktiivi 2000/75/EY)

– 4.1 osan 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 64/432/ETY)

– 4.1 osan 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 90/426/ETY)

– 4.1 osan 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 90/539/ETY)

– 4.1 osan 9 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/65/ETY)

– 5.1 osan 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 72/461/ETY)

– 5.1 osan 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/46/ETY)

– 5.1 osan 5 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/495/ETY)

– 5.1 osan 6 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/45/ETY)

– 5.1 osan 7 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/118/ETY)

– 6.1 osan 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 64/433/ETY)

– 6.1 osan 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 71/118/ETY)

– 6.1 osan 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/99/ETY)

– 6.1 osan 7 kohtaan (neuvoston direktiivi 89/437/ETY)

– 6.1 osan 8 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/493/ETY)

– 6.1 osan 11 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/46/ETY)

– 6.1 osan 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/495/ETY)

– 6.1 osan 14 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/45/ETY)

– 6.1 osan 15 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/118/ETY)

– 6.2 osan 17 kohtaan (neuvoston päätös 93/383/ETY)

– 6.2 osan 39 kohtaan (komission päätös 98/536/EY)

– 7.1 osan 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 96/23/EY)

– 7.2 osan 14 kohtaan (komission päätös 98/179/EY)

– 8.1 osan 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 90/426/ETY)

– 8.1 osan 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 90/539/ETY)

– 8.1 osan 8 kohtaan (neuvoston direktiivi 71/118/ETY)

– 8.1 osan 11 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/493/ETY)

– 8.1 osan 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/46/ETY)

– 8.1 osan 14 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/45/ETY)

– 8.1 osan 15 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/65/ETY)

– 8.1 osan 16 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/118/ETY)

– 8.1 osan 17 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/96/ETY)

– 9.1 osan 9 kohtaan (komission päätös 2000/50/EY)

Liitteessä II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen)

A. I luvun (Moottoriajoneuvot):

– 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 70/156/ETY)

– 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 70/157/ETY)

– 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 70/220/ETY)

– 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 70/221/ETY)

– 8 kohtaan (neuvoston direktiivi 70/388/ETY)

– 9 kohtaan (neuvoston direktiivi 71/127/ETY)

– 10 kohtaan (neuvoston direktiivi 71/320/ETY)

– 11 kohtaan (neuvoston direktiivi 72/245/ETY)

– 14 kohtaan (neuvoston direktiivi 74/61/ETY)

– 16 kohtaan (neuvoston direktiivi 74/408/ETY)

– 17 kohtaan (neuvoston direktiivi 74/483/ETY)

– 19 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/114/ETY)

– 22 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/757/ETY)

– 23 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/758/ETY)

– 24 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/759/ETY)

– 25 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/760/ETY)

– 26 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/761/ETY)

– 27 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/762/ETY)

– 29 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/538/ETY)

– 30 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/539/ETY)

– 31 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/540/ETY)

– 32 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/541/ETY)

– 36 kohtaan (neuvoston direktiivi 78/318/ETY)

– 39 kohtaan (neuvoston direktiivi 78/932/ETY)

– 44 kohtaan (neuvoston direktiivi 88/77/ETY)

– 45a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/226/ETY)

– 45r kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/20/EY)

– 45t kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/28/EY)

– 45za kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY)

B. II luvun (Maatalous- ja metsätraktorit):

– 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 74/150/ETY)

– 7 kohtaan (neuvoston direktiivi 75/322/ETY)

– 11 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/536/ETY)

– 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 78/764/ETY)

– 17 kohtaan (neuvoston direktiivi 79/622/ETY)

– 20 kohtaan (neuvoston direktiivi 86/298/ETY)

– 22 kohtaan (neuvoston direktiivi 87/402/ETY)

– 23 kohtaan (neuvoston direktiivi 89/173/ETY)

C. IV luvun (Kotitalouskoneet):

– 4a kohtaan (komission direktiivi 94/2/EY)

– 4b kohtaan (komission direktiivi 95/12/EY)

– 4c kohtaan (komission direktiivi 95/13/EY)

– 4d kohtaan (komission direktiivi 96/60/EY)

– 4f kohtaan (komission direktiivi 97/17/EY)

D. VIII luvun (Paineastiat):

– 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/767/ETY)

E. IX luvun (Mittauslaitteet):

– 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 71/316/ETY)

– 5 kohtaan (neuvoston direktiivi 71/347/ETY)

– 6 kohtaan (neuvoston direktiivi 71/348/ETY)

– 12 kohtaan (neuvoston direktiivi 75/106/ETY)

F. XI luvun (Tekstiilit):

– 4b kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/74/EY)

G. XII luvun (Elintarvikkeet):

– 18 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY)

– 24 kohtaan (komission direktiivi 80/590/ETY)

– 47 kohtaan (neuvoston direktiivi 89/108/ETY)

– 54a kohtaan (komission direktiivi 91/321/ETY)

– 54b kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91)

– 54w kohtaan (komission direktiivi 1999/21/EY)

– 54zh (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY)

– 54zn kohtaan (komission asetus (EY) N:o 466/2001)

– 54zs kohtaan (neuvoston direktiivi 2001/114/EY)

H. XIV luvun (Lannoitteet):

– 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 76/116/ETY)

I. XV luvun (Vaaralliset aineet):

– 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 67/548/ETY)

J. XVI luvun (Kosmetiikka):

– 9 kohtaan (komission direktiivi 95/17/EY)

K. XIX luvun (Kaupan teknisiä esteitä koskevat yleiset määräykset):

– 1 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY)

– 3b kohtaan (neuvoston asetus 339/93/ETY)

– 3e kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY)

– 3g kohtaan (neuvoston direktiivi 69/493/ETY)

L. XXIV luvun (Koneet):

– 1a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY)

M. XXVII luvun (Tislatut alkoholijuomat):

– 1 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89)

Liitteessä IV (Energia):

– 7 kohtaan (neuvoston direktiivi 90/377/ETY)

– 8 kohtaan (neuvoston direktiivi 90/547/ETY)

– 9 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/296/ETY)

– 11b kohtaan (komission direktiivi 95/12/EY)

– 11c kohtaan (komission direktiivi 95/13/EY)

– 11d kohtaan (komission direktiivi 96/60/EY)

– 11f kohtaan (komission direktiivi 97/17/EY)

Liitteessä V (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus):

– 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 68/360/ETY)

Liitteessä VI (Sosiaaliturva):

– 1 kohtaan (neuvoston asetus (EY) N:o 1408/71)

– 2 kohtaan (neuvoston asetus (EY) N:o 574/72)

– 3.18 kohtaan (päätös N:o 117)

– 3.19 kohtaan (päätös N:o 118)

– 3.27 kohtaan (päätös N:o 136)

– 3.37 kohtaan (päätös N:o 150)

Liitteessä VII (Tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen):

– 1a kohtaan (neuvoston direktiivi 92/51/ETY)

– 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/249/ETY)

– 2a kohtaan (neuvoston direktiivi 98/5/EY)

– 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 93/16/ETY)

– 8 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/452/ETY)

– 10 kohtaan (neuvoston direktiivi 78/686/ETY)

– 11 kohtaan (neuvoston direktiivi 78/687/ETY)

– 12 kohtaan (neuvoston direktiivi 78/1026/ETY)

– 14 kohtaan (neuvoston direktiivi 80/154/ETY)

– 17 kohtaan (neuvoston direktiivi 85/433/ETY)

– 18 kohtaan (neuvoston direktiivi 85/384/ETY)

Liitteessä IX (Rahoituspalvelut):

– 2 kohtaan (ensimmäinen neuvoston direktiivi 73/239/ETY)

– 11 kohtaan (ensimmäinen neuvoston direktiivi 79/267/ETY)

– 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/92/ETY)

– 14 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/12/EY)

Liitteessä XI (Telepalvelut):

– 5i kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY)

Liitteessä XIII (Liikenne):

– 1 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 1108/70)

– 3 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 281/71)

– 5 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1692/96/EY)

– 7 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68)

– 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/106/ETY)

– 18a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY)

– 19 kohtaan (neuvoston direktiivi 96/26/EY)

– 21 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85)

– 24a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/439/ETY)

– 24c kohtaan (neuvoston direktiivi 1999/37/EY)

– 26a kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 881/92)

– 32 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 684/92)

– 33c kohtaan (komission asetus (ETY) N:o 2121/98)

– 37 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/440/ETY)

– 39 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 1192/69)

– 46a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/672/ETY)

– 47 kohtaan (neuvoston direktiivi 82/714/ETY)

– 49 kohtaan (komission päätös 77/527/ETY)

– 50 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86)

– 64a kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 2408/92)

– 66c kohtaan (neuvoston direktiivi 93/65/ETY)

– 66f kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/30/EY)

Liitteessä XIV (Kilpailu):

– 2 kohtaan (komission asetus (EY) N:o 2790/99)

– 4b kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1400/2002)

– 5 kohtaan (komission asetus (EY) N:o 240/96)

– 6 kohtaan (komission asetus (EY) N:o 2658/2000)

– 7 kohtaan (komission asetus (EY) N:o 2659/2000)

– 10 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68)

– 11 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86)

– 11b kohtaan (komission asetus (ETY) N:o 1617/93)

– 11c kohtaan (komission asetus (EY) N:o 823/2000)

Liitteessä XVI (Julkiset hankinnat):

– 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 93/37/ETY)

– 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 93/36/ETY)

– 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 93/38/ETY)

– 5a kohtaan (neuvoston direktiivi 92/13/ETY)

– 5b kohtaan (neuvoston direktiivi 92/50/ETY)

Liitteessä XVII (Henkinen omaisuus):

– 6 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 1768/92)

– 6a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1610/96)

Liitteessä XX (Ympäristö):

– 2fa kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 761/2001)

– 19a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY)

– 21aa kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2037/2000)

Liitteessä XXI (Tilastot):

– 1c kohtaan (komission asetus (EY) N:o 2702/98)

– 1f kohtaan(komission asetus (EY) N:o 1227/1999)

– 1g kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1228/1999)

– 6 kohtaan (neuvoston direktiivi 80/1119/ETY)

– 7 kohtaan (neuvoston direktiivi 80/1177/ETY)

– 7c kohtaan (neuvoston direktiivi 95/57/EY)

– 7f kohtaan (neuvoston asetus (EY) N:o 1172/98)

– 24 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 837/90)

– 24a kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 959/93)

– 25b kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 2018/93)

– 26 kohtaan (neuvoston direktiivi 90/377/ETY)

Liitteessä XXII (Yhtiöoikeus):

– 1 kohtaan (ensimmäinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY)

– 2 kohtaan (toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY)

– 3 kohtaan (kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY)

– 4 kohtaan (neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY)

– 6 kohtaan (seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY)

– 9 kohtaan (kahdestoista neuvoston yhtiöoikeudellinen direktiivi 89/667/ETY)

Pöytäkirjassa 21 yrityksiin sovellettavien kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta:

– 3 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan (komission asetus (EY) N:o 447/98)

– 3 artiklan 1 kohdan 7 alakohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 1017/68)

– 3 artiklan 1 kohdan 11 alakohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86)

Pöytäkirjassa 26 Eftan valvontaviranomaisen toimivallasta ja tehtävistä valtion tukea koskevissa asioissa:

– 2 artiklaan (neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999)

Pöytäkirjassa 31 yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla:

– 4 artiklan (koulutus, harjoittelu ja nuoriso) 6 kohdan alaviitteeseen (neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75)

– 5 artiklan (sosiaalipolitiikka) 10 kohdan alaviitteeseen (neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75)

– 7 artiklan (yritykset, yrittäjyys ja pienet ja keskisuuret yritykset) 5 kohdan seitsemänteen luetelmakohtaan (neuvoston päätös 2000/819/EY).

II OSA

MUUT MUUTOKSET ETA-SOPIMUKSEN LIITTEISIIN

ETA-sopimuksen liitteisiin tehdään seuraavat muutokset:

Liitteessä I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) I luvun (eläinlääkintä)

Numeroidaan 1 alaluvun 1.1 osan 4 kohdan (neuvoston direktiivi 97/78/EY) b mukautuksen 16 kohta 26 kohdaksi ja 17 kohta 27 kohdaksi.

Liitteessä II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen)

XII luvussa (elintarvikkeet)

Merkitään 54zs kohdassa (neuvoston direktiivi 2001/114/EY) liitteeseen II lisättävä k teksti za kohdaksi.

Liitteessä V (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus):

1) Korvataan 3 kohdan (neuvoston direktiivi 68/360/EY) e mukautuksen ii kohta seuraavasti:

"ii Korvataan alaviite seuraavasti:

"Alankomaiden, Belgian, Britannian, Espanjan, Irlannin, Islannin, Italian, Itävallan, Kreikan, Kyproksen, Latvian, Liechtensteinin, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Suomen, Tanskan, Tsekin, Unkarin ja Viron, sen mukaan, mikä maa on myöntänyt luvan.";

2) korvataan 7 kohdassa (komission päätös 93/569/ETY) sanat "Islanti, Itävalta, Norja Suomi ja Ruotsi" sanoilla "Islanti ja Norja".

Liitteessä VI (Sosiaaliturva):

1) Muutetaan 1 kohdan (neuvoston asetus (EY) N:o 1408/71) mukautus seuraavasti:

a) merkitään h, i, j, k, l, m, p, q, r, t ja v mukautuksissa P kohta ZA kohdaksi, Q kohta ZB kohdaksi ja R kohta ZC kohdaksi;

b) korvataan n mukautuksen luettelo seuraavasti:

"301. ISLANTI – BELGIA

Ei sopimusta.

302. ISLANTI – TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta.

303. ISLANTI – TANSKA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

304. ISLANTI – SAKSA

Ei sopimusta.

305. ISLANTI – VIRO

Ei sopimusta.

306. ISLANTI – KREIKKA

Ei sopimusta.

307. ISLANTI – ESPANJA

Ei sopimusta.

308. ISLANTI – RANSKA

Ei sopimusta.

309. ISLANTI IRLANTI

Ei sopimusta.

310. ISLANTI ITALIA

Ei sopimusta.

311. ISLANTI – KYPROS

Ei sopimusta.

312. ISLANTI – LATVIA

Ei sopimusta.

313. ISLANTI – LIETTUA

Ei sopimusta.

314. ISLANTI – LUXEMBURG

Ei sopimusta.

315. ISLANTI – UNKARI

Ei sopimusta.

316. ISLANTI – MALTA

Ei sopimusta.

317. ISLANTI – ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

318. ISLANTI – ITÄVALTA

Ei kustannuksia.

319. ISLANTI – PUOLA

Ei sopimusta.

320. ISLANTI – PORTUGALI

Ei sopimusta.

321. ISLANTI – SLOVENIA

Ei sopimusta.

322. ISLANTI – SLOVAKIA

Ei sopimusta.

323. ISLANTI – SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

324. ISLANTI – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

325. ISLANTI – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei kustannuksia.

326. ISLANTI – LIECHTENSTEIN

Ei sopimusta.

327. ISLANTI – NORJA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

328. LIECHTENSTEIN-BELGIA

Ei sopimusta.

329. LIECHTENSTEIN – TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta.

330. LIECHTENSTEIN – TANSKA

Ei sopimusta.

331. LIECHTENSTEIN – SAKSA

Sosiaaliturvasta 7 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä elokuuta 1989 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 1, rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

332. LIECHTENSTEIN – VIRO

Ei sopimusta.

333. LIECHTENSTEIN – KREIKKA

Ei sopimusta.

334. LIECHTENSTEIN – ESPANJA

Ei sopimusta.

335. LIECHTENSTEIN – RANSKA

Ei sopimusta.

336. LIECHTENSTEIN – IRLANTI

Ei sopimusta.

337. LIECHTENSTEIN – ITALIA

Sosiaaliturvasta 11 päivänä marraskuuta 1976 tehdyn sopimuksen 5 artiklan toinen virke rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

338. LIECHTENSTEIN – KYPROS

Ei sopimusta.

339. LIECHTENSTEIN – LATVIA

Ei sopimusta.

340. LIECHTENSTEIN – LIETTUA

Ei sopimusta.

341. LIECHTENSTEIN – LUXEMBURG

Ei sopimusta.

342. LIECHTENSTEIN – UNKARI

Ei sopimusta.

343. LIECHTENSTEIN – MALTA

Ei sopimusta.

344.LIECHTENSTEIN – ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

345. LIECHTENSTEIN – ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 23 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn sopimuksen 4 artikla.

346. LIECHTENSTEIN – PUOLA

Ei sopimusta.

347. LIECHTENSTEIN – PORTUGALI

Ei sopimusta.

348. LIECHTENSTEIN – SLOVENIA

Ei sopimusta.

349. LIECHTENSTEIN – SLOVAKIA

Ei sopimusta.

350. LIECHTENSTEIN – SUOMI

Ei sopimusta.

351. LIECHTENSTEIN – RUOTSI

Ei sopimusta.

352. LIECHTENSTEIN – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

353. LIECHTENSTEIN – NORJA

Ei sopimusta.

354. NORJA – BELGIA

Ei sopimusta.

355. NORJA – TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta.

356. NORJA – TANSKA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

357. NORJA – SAKSA

Ei sopimusta.

358. NORJA – VIRO

Ei sopimusta.

359. NORJA – KREIKKA

Sosiaaliturvasta 12 päivänä kesäkuuta 1980 tehdyn sopimuksen 16 artiklan 5 kohta.

360. NORJA – ESPANJA

Ei sopimusta.

361. NORJA – RANSKA

Ei kustannuksia.

362. NORJA – IRLANTI

Ei sopimusta.

363. NORJA – ITALIA

Ei kustannuksia.

364. NORJA – KYPROS

Ei sopimusta.

365. NORJA – LATVIA

Ei sopimusta.

366. NORJA – LIETTUA

Ei sopimusta.

367. NORJA – LUXEMBURG

Ei kustannuksia.

368. NORJA – UNKARI

Ei kustannuksia.

369. NORJA – MALTA

Ei sopimusta.

370. NORJA – ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 13 päivänä huhtikuuta 1989 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

371. NORJA – ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 27 päivänä elokuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

372. NORJA – PUOLA

Ei sopimusta.

373. NORJA – PORTUGALI

Sosiaaliturvasta 5 päivänä kesäkuuta 1980 tehdyn sopimuksen 6 artikla.

374. NORJA – SLOVENIA

Ei kustannuksia.

375. NORJA – SLOVAKIA

Ei sopimusta.

376. NORJA – SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

377. NORJA – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 10 artikla.

378. NORJA – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei kustannuksia.";

c) korvataan o mukautuksen luettelo seuraavasti:

"301. ISLANTI – BELGIA

Ei sopimusta.

302. ISLANTI – TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta.

303. ISLANTI – TANSKA

Ei kustannuksia.

304. ISLANTI – SAKSA

Ei sopimusta.

305. ISLANTI – VIRO

Ei sopimusta.

306. ISLANTI – KREIKKA

Ei sopimusta.

307. ISLANTI – ESPANJA

Ei sopimusta.

308. ISLANTI – RANSKA

Ei sopimusta.

309. ISLANTI – IRLANTI

Ei sopimusta.

310. ISLANTI – ITALIA

Ei sopimusta.

311. ISLANTI – KYPROS

Ei sopimusta.

312. ISLANTI – LATVIA

Ei sopimusta.

313. ISLANTI – LIETTUA

Ei sopimusta.

314. ISLANTI – LUXEMBURG

Ei sopimusta.

315. ISLANTI – UNKARI

Ei sopimusta.

316. ISLANTI – MALTA

Ei sopimusta.

317. ISLANTI – ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

318. ISLANTI – ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 18 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn sopimuksen 4 artikla.

319. ISLANTI – PUOLA

Ei sopimusta.

320. ISLANTI – PORTUGALI

Ei sopimusta.

321. ISLANTI – SLOVENIA

Ei sopimusta.

322. ISLANTI – SLOVAKIA

Ei sopimusta.

323. ISLANTI – SUOMI

Ei kustannuksia.

324. ISLANTI – RUOTSI

Ei kustannuksia.

325. ISLANTI – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei kustannuksia.

326. ISLANTI – LIECHTENSTEIN

Ei sopimusta.

327. ISLANTI – NORJA

Ei kustannuksia.

328. LIECHTENSTEIN – BELGIA

Ei sopimusta.

329. LIECHTENSTEIN – TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta.

330. LIECHTENSTEIN – TANSKA

Ei sopimusta.

331. LIECHTENSTEIN – SAKSA

Sosiaaliturvasta 7 päivänä huhtikuuta 1977 tehdyn sopimuksen 4 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä elokuuta 1989 tehdyllä lisäsopimuksella N:o 1, rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

332. LIECHTENSTEIN – VIRO

Ei sopimusta.

333. LIECHTENSTEIN – KREIKKA

Ei sopimusta.

334. LIECHTENSTEIN – ESPANJA

Ei sopimusta.

335. LIECHTENSTEIN – RANSKA

Ei sopimusta.

336. LIECHTENSTEIN – IRLANTI

Ei sopimusta.

337. LIECHTENSTEIN – ITALIA

Sosiaaliturvasta 11 päivänä marraskuuta 1976 tehdyn sopimuksen 5 artiklan toinen virke rahaetuuksien maksamisen osalta kolmannessa valtiossa asuville.

338. LIECHTENSTEIN – KYPROS

Ei sopimusta.

339. LIECHTENSTEIN – LATVIA

Ei sopimusta.

340. LIECHTENSTEIN – LIETTUA

Ei sopimusta.

341. LIECHTENSTEIN – LUXEMBURG

Ei sopimusta.

342. LIECHTENSTEIN – UNKARI

Ei sopimusta.

343. LIECHTENSTEIN – MALTA

Ei sopimusta.

344. LIECHTENSTEIN – ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

345. LIECHTENSTEIN – ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 23 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn sopimuksen 4 artikla.

346. LIECHTENSTEIN – PUOLA

Ei sopimusta.

347. LIECHTENSTEIN – PORTUGALI

Ei sopimusta.

348. LIECHTENSTEIN – SLOVENIA

Ei sopimusta.

349. LIECHTENSTEIN – SLOVAKIA

Ei sopimusta.

350. LIECHTENSTEIN – SUOMI

Ei sopimusta.

351. LIECHTENSTEIN – RUOTSI

Ei sopimusta.

352. LIECHTENSTEIN – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta.

353. LIECHTENSTEIN – NORJA

Ei sopimusta.

354. NORJA – BELGIA

Ei sopimusta.

355. NORJA – TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta.

356. NORJA – TANSKA

Ei kustannuksia.

357. NORJA – SAKSA

Ei sopimusta.

358. NORJA – VIRO

Ei sopimusta.

359. NORJA – KREIKKA

Ei kustannuksia.

360. NORJA – ESPANJA

Ei sopimusta.

361. NORJA – RANSKA

Ei kustannuksia.

362. NORJA – IRLANTI

Ei sopimusta.

363. NORJA – ITALIA

Ei kustannuksia.

364. NORJA – KYPROS

Ei sopimusta.

365. NORJA – LATVIA

Ei sopimusta.

366. NORJA – LIETTUA

Ei sopimusta.

367. NORJA – LUXEMBURG

Ei kustannuksia.

368. NORJA – UNKARI

Ei kustannuksia.

369. NORJA – MALTA

Ei sopimusta.

370. NORJA – ALANKOMAAT

Sosiaaliturvasta 13 päivänä huhtikuuta 1989 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

371. NORJA – ITÄVALTA

a) Sosiaaliturvasta 27 päivänä elokuuta 1985 tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

b) Mainitun sopimuksen 4 artikla kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

c) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan II kohta kolmannessa valtiossa asuvien osalta.

372. NORJA – PUOLA

Ei sopimusta.

373. NORJA – PORTUGALI

Ei kustannuksia.

374. NORJA – SLOVENIA

Ei kustannuksia.

375. NORJA – SLOVAKIA

Ei sopimusta.

376. NORJA – SUOMI

Ei kustannuksia.

377. NORJA – RUOTSI

Ei kustannuksia.

378. NORJA – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei kustannuksia.";

d) muutetaan s mukautuksen g kohta j kohdaksi;

e) numeroidaan u mukautuksen 13, 14 ja 15 kohta 17, 18 ja 19 kohdaksi.

2) Muutetaan 2 kohdan (neuvoston asetus (EY) N:o 574/72) mukautukset seuraavasti:

a) muutetaan a, b, c, f, h, i, l, m ja n mukautuksen P kohta ZA kohdaksi, Q kohta ZB kohdaksi ja R kohta ZC kohdaksi;

b) korvataan d ja e mukautuksessa ilmaus "K. ITÄVALTA" ilmauksella "R. ITÄVALTA";

c) korvataan g mukautuksen luettelo seuraavasti:

"301. ISLANTI – BELGIA

Ei sovelleta.

302. ISLANTI – TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta.

303. ISLANTI – TANSKA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

304. ISLANTI – SAKSA

Ei sovelleta.

305. ISLANTI – VIRO

Ei sopimusta.

306. ISLANTI – KREIKKA

Ei sovelleta.

307. ISLANTI – ESPANJA

Ei sovelleta.

308. ISLANTI – RANSKA

Ei sovelleta.

309. ISLANTI – IRLANTI

Ei sovelleta.

310. ISLANTI – ITALIA

Ei sovelleta.

311. ISLANTI – KYPROS

Ei sopimusta.

312. ISLANTI – LATVIA

Ei sopimusta.

313. ISLANTI – LIETTUA

Ei sopimusta.

314. ISLANTI – LUXEMBURG

Ei kustannuksia.

315. ISLANTI – UNKARI

Ei sopimusta.

316. ISLANTI – MALTA

Ei sopimusta.

317. ISLANTI – ALANKOMAAT

Asetuksen 36 artiklan 3 kohtaan ja 63 artiklan 3 kohtaan liittyvä kirjeenvaihto 25 päivän huhtikuuta ja 26 päivän toukokuuta 1995 välisenä aikana, sairauteen, äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvien luontoisetuuksien kustannusten korvauksista luopumisesta asetuksen N:o 1408/71 III osaston 1 ja 4 luvun mukaisesti, lukuun ottamatta 22 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 55 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

318. ISLANTI – ITÄVALTA

Sosiaaliturvan kustannusten korvaamisjärjestely, otettu käyttöön 21 päivänä kesäkuuta 1995.

319. ISLANTI – PUOLA

Ei sopimusta.

320. ISLANTI – PORTUGALI

Ei sovelleta.

321. ISLANTI – SLOVENIA

Ei sopimusta.

322. ISLANTI – SLOVAKIA

Ei sopimusta.

323. ISLANTI – SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

324. ISLANTI – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

325. ISLANTI – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei kustannuksia.

326. ISLANTI – LIECHTENSTEIN

Ei sovelleta.

327. ISLANTI – NORJA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

328. LIECHTENSTEIN – BELGIA

Ei sovelleta.

329. LIECHTENSTEIN – TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta.

330. LIECHTENSTEIN – TANSKA

Ei sovelleta.

331. LIECHTENSTEIN – SAKSA

Ei kustannuksia.

332. LIECHTENSTEIN – VIRO

Ei sopimusta.

333. LIECHTENSTEIN – KREIKKA

Ei sovelleta.

334. LIECHTENSTEIN – ESPANJA

Ei sovelleta.

335. LIECHTENSTEIN – RANSKA

Ei sovelleta.

336. LIECHTENSTEIN – IRLANTI

Ei sovelleta.

337. LIECHTENSTEIN – ITALIA

Ei kustannuksia.

338. LIECHTENSTEIN – KYPROS

Ei sopimusta.

339. LIECHTENSTEIN – LATVIA

Ei sopimusta.

340. LIECHTENSTEIN – LIETTUA

Ei sopimusta.

341. LIECHTENSTEIN – LUXEMBURG

Ei sovelleta.

342. LIECHTENSTEIN – UNKARI

Ei sopimusta.

343. LIECHTENSTEIN – MALTA

Ei sopimusta.

344. LIECHTENSTEIN – ALANKOMAAT

Sosiaaliturvaan liittyvien kustannusten maksamisesta 27 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artikla.

345. LIECHTENSTEIN – ITÄVALTA

Sosiaaliturvan kustannusten korvaamisjärjestely, otettu käyttöön 14 päivänä joulukuuta 1995.

346. LIECHTENSTEIN – PUOLA

Ei sopimusta.

347. LIECHTENSTEIN – PORTUGALI

Ei sovelleta.

348. LIECHTENSTEIN – SLOVENIA

Ei sopimusta.

349. LIECHTENSTEIN – SLOVAKIA

Ei sopimusta.

350. LIECHTENSTEIN – SUOMI

Ei sovelleta.

351. LIECHTENSTEIN – RUOTSI

Ei sovelleta.

352. LIECHTENSTEIN – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sovelleta.

353. LIECHTENSTEIN – NORJA

Ei sovelleta.

354. NORJA – BELGIA

Ei sovelleta.

355. NORJA – TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta.

356. NORJA – TANSKA

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

357. NORJA – SAKSA

Sellaisten luontoisetuuksien kustannusten korvauksista luopumisesta, jotka on annettu sairauden, äitiyden, työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi, sekä hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten korvauksista luopumisesta 28 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn yleissopimuksen 1 artikla.

358. NORJA – VIRO

Ei sopimusta.

359. NORJA – KREIKKA

Ei kustannuksia.

360. NORJA – ESPANJA

Ei sovelleta.

361. NORJA – RANSKA

Ei kustannuksia.

362. NORJA – IRLANTI

Ei sovelleta.

363. NORJA – ITALIA

Ei kustannuksia.

364. NORJA – KYPROS

Ei sopimusta.

365. NORJA – LATVIA

Ei sopimusta.

366. NORJA – LIETTUA

Ei sopimusta.

367. NORJA – LUXEMBURG

Sosiaaliturvaan liittyvien kustannusten korvaamisesta 19 päivänä maaliskuuta 1998 tehdyn sopimuksen 2 ja 4 artikla.

368. NORJA – UNKARI

Ei kustannuksia.

369. NORJA – MALTA

Ei sopimusta.

370. NORJA – ALANKOMAAT

Asetuksen N:o 1408/71 36 artiklan 3 kohtaa ja 63 artiklan 3 kohtaa koskeva kirjeenvaihto 13 päivä tammikuuta ja 10 päivä kesäkuuta 1994 välisenä aikana, asetuksen N:o 1408/71 III osaston 1 ja 4 luvun mukaisten luontoisetuuksien (lukuun ottamatta 22 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 55 artiklan 1 kohdan c alakohtaa) sekä asetuksen N:o 574/72 105 artiklan mukaisten hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannusten korvaamisesta luopumisesta.

371. NORJA – ITÄVALTA

Sosiaaliturva-alan menojen korvaamisesta 17 päivänä joulukuuta 1996 tehty järjestely.

372. NORJA – PUOLA

Ei sopimusta.

373. NORJA – PORTUGALI

Ei kustannuksia.

374. NORJA – SLOVENIA

Ei kustannuksia.

375. NORJA – SLOVAKIA

Ei sopimusta.

376. NORJA – SUOMI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

377. NORJA – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 23 artikla: sopimus vastavuoroisesta korvauksista luopumisesta asetuksen 36 artiklan 3 kohdan, 63 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan (sairauden ja äitiyden, työtapaturmien ja ammattitautien luontoisetuuksien kustannukset sekä työttömyysetuuksien kustannukset) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.

378. NORJA – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Kirjeenvaihto 20 päivältä maaliskuuta 1997 ja 3 päivältä huhtikuuta 1997 asetuksen 36 artiklan 3 kohdasta ja 63 artiklan 3 kohdasta (luontoisetuuksista aiheutuvien menojen korvaaminen tai korvaamisesta luopuminen) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklasta (hallinnollisista tarkastuksista ja lääkärintarkastuksista johtuvien kulujen korvaamisesta luopuminen).";

d) korvataan j mukautuksen luettelo seuraavasti:

"Islanti ja Belgia

Islanti ja Tsekki

Islanti ja Saksa

Islanti ja Viro

Islanti ja Espanja

Islanti ja Ranska

Islanti ja Kypros

Islanti ja Latvia

Islanti ja Liettua

Islanti ja Luxemburg

Islanti ja Unkari

Islanti ja Malta

Islanti ja Alankomaat

Islanti ja Itävalta

Islanti ja Puola

Islanti ja Slovenia

Islanti ja Slovakia

Islanti ja Suomi

Islanti ja Ruotsi

Islanti ja Yhdistynyt kuningaskunta

Islanti ja Liechtenstein

Islanti ja Norja

Liechtenstein ja Belgia

Liechtenstein ja Tsekki

Liechtenstein ja Saksa

Liechtenstein ja Viro

Liechtenstein ja Espanja

Liechtenstein ja Ranska

Liechtenstein ja Kypros

Liechtenstein ja Latvia

Liechtenstein ja Liettua

Liechtenstein ja Irlanti

Liechtenstein ja Luxemburg

Liechtenstein ja Alankomaat

Liechtenstein ja Unkari

Liechtenstein ja Malta

Liechtenstein ja Itävalta

Liechtenstein ja Puola

Liechtenstein ja Slovenia

Liechtenstein ja Slovakia

Liechtenstein ja Suomi

Liechtenstein ja Ruotsi

Liechtenstein ja Yhdistynyt kuningaskunta

Liechtenstein ja Norja

Norja ja Belgia

Norja ja Tsekki

Norja ja Saksa

Norja ja Viro

Norja ja Espanja

Norja ja Ranska

Norja ja Irlanti

Norja ja Kypros

Norja ja Latvia

Norja ja Liettua

Norja ja Luxemburg

Norja ja Unkari

Norja ja Malta

Norja ja Alankomaat

Norja ja Itävalta

Norja ja Puola

Norja ja Portugali

Norja ja Slovenia

Norja ja Slovakia

Norja ja Suomi

Norja ja Ruotsi

Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta".

3) Muutetaan 3.27 kohdan (päätös N:o 136) mukautuksessa P kohta ZA kohdaksi, Q kohta ZB kohdaksi ja R kohta ZC kohdaksi.

4) Muutetaan 3.37 kohdan (päätös N:o 150) mukautuksessa P kohta ZA kohdaksi, Q kohta ZB kohdaksi ja R kohta ZC kohdaksi.

Liitteessä VII (Tutkintotodistusten vastavuoroinen tunnustaminen):

1) Muutetaan 18 kohdan (neuvoston direktiivi 85/384/ETY) a mukautuksessa n kohta za kohdaksi, o kohta zb kohdaksi ja p kohta zc kohdaksi ja poistetaan l, m ja q kohta;

2) Korvataan 11 kohdan (neuvoston direktiivi 78/687/ETY) mukautuksen 1 kohdassa ilmaus "19, 19a ja 19b artiklan" ilmauksella "19, 19a, 19b, 19c ja 19d artiklan".

Liitteessä XIII (Liikenne):

1) Muutetaan 5 kohta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1692/96) seuraavasti:

a) numeroidaan i mukautuksessa 2.15 kohta 2.26 kohdaksi ja 2.16 kohta 2.27 kohdaksi;

b) numeroidaan j mukautuksessa 3.16 kohta 3.24 kohdaksi;

c) numeroidaan ja mukautuksessa 5.6 kohta 5.8 kohdaksi ja 5.7 kohta 5.9 kohdaksi;

d) numeroidaan k mukautuksessa 6.8 kohta 6.18 kohdaksi ja 6.9 kohta 6.19 kohdaksi;

2) korvataan lisäyksen 6 liite VI (ilmoituksen malli) tämän liitteen lisäyksessä olevalla tekstillä.

Liitteessä XXI (Tilastot):

1) Korvataan 6 kohdan (neuvoston direktiivi 80/1119/ETY) b mukautus seuraavasti:

"Muutetaan liite III seuraavasti:

1) Lisätään otsikon "LUETTELO ..." ja taulukon I osan väliin seuraava:

"A. ETA-valtiot".

2) Korvataan II–VII osa seuraavasti:

"II. EFTA- ja ETA-valtiot

26. Islanti

27. Norja

B. Muut kuin ETA-valtiot

III. Muut Euroopan maat kuin ETA-maat

28. Sveitsi

29. IVY

30. Romania

31. Bulgaria

32. Jugoslavian liittotasavalta

33. Turkki

34. Muut ETA:n ulkopuoliset Euroopan maat

IV.

35. Amerikan yhdysvallat

V.

36. Muut maat".

2) Korvataan 7 kohdan (neuvoston direktiivi 80/1177/ETY) c mukautus seuraavasti:

"Muutetaan liite III seuraavasti:

1) Lisätään otsikon "LUETTELO ..." ja taulukon I osan väliin seuraava:

"A. ETA-valtiot".

2) Korvataan II–VII osa seuraavasti:

"II. EFTA- ja ETA-valtiot

26. Islanti

27. Norja

B. Muut kuin ETA-valtiot

28. Sveitsi

29. Jugoslavian liittotasavalta

30. Turkki

31. IVY

32. Romania

33. Bulgaria

34. Lähi- ja Keski-idän maat

35. Muut maat".

Liitteessä XXII (Yhtiöoikeus):

1) Merkitään 4 kohdan (neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY) b mukautuksen p kohta za kohdaksi, q kohta zb kohdaksi ja r kohta zc kohdaksi;

2) Merkitään 6 kohdan (seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY) mukautuksen p kohta za kohdaksi, q kohta zb kohdaksi ja r kohta zc kohdaksi.

Lisäys

"LIITE VI

ILMOITUKSEN MALLI

Edellytyksistä, joilla muut kuin jäsenvaltioista olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista maanteiden henkilöliikennettä 11 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 12/98, sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen soveltamiseksi, 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun

(EFTA-valtion nimi) .. sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien harjoittama kabotaasiliikenne

(vuosineljänes) .. (vuosi)

Vastaanottava EY:n jäsenvaltio tai EFTA-valtio Matkustajien lukumäärä Matkustajien lukumäärä - km
Liikennelaji Liikennelaji
Säännöllinen erityisliikenne Satunnaisliikenne Säännöllinen erityisliikenne Satunnaisliikenne
A
CZ
B
D
EST
DK
E
GR
FIN
F
I
CY
LV
LT
IRL
L
H
M
NL
PL
P
SLO
SK
S
UK
IS
FL
N
Kabotaasiliikenne yhteensä

LIITE B

Sopimuksen 4 artiklassa tarkoitettu luettelo

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteet seuraavasti:

Liite I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat):

1) Lisätään I luvun 5.1 osan 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/46/ETY) seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 3 luvun A jakson 1 kohta), Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa), Maltan (liitteen XI 4 luvun B jakson I osan 1 kohta) ja Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

2) Lisätään I luvun 6.1 osan 1 kohtaan (neuvoston direktiivi 64/433/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 3 luvun A jakson I osan 1 kohta), Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa), Unkarin (liitteen X 5 luvun B jakson 1 kohta), Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 5 luvun B jakso) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

3) Lisätään I luvun 6.1 osan 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 71/118/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 3 luvun A jakson I osan 1 kohta), Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa) ja Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

4) Lisätään I luvun 6.1 osan 4 kohtaan (neuvoston direktiivi 77/99/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 3 luvun A jakson I osan 1 kohta), Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa), Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 5 luvun B jakso) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

5) Lisätään I luvun 6.1 osan 6 kohtaan (neuvoston direktiivi 94/65/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa) ja Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

6) Lisätään I luvun 6.1 osan 7 kohtaan (neuvoston direktiivi 89/437/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 3 luvun A jakson I osan 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

7) Lisätään I luvun 6.1 osan 8 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/493/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa), Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 5 luvun B jakso) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

8) Lisätään I luvun 6.1 osan 11 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/46/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 3 luvun A jakson I osan 1 kohta), Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa), Maltan (liitteen XI 4 luvun B jakson I osan 1 kohta) ja Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

9) Lisätään I luvun 8.1 osan 10 kohtaan (neuvoston direktiivi 94/65/EY) seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa) ja Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

10) Lisätään I luvun 8.1 osan 11 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/493/ETY) seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa), Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 5 luvun B jakso) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

11) Lisätään I luvun 8.1 osan 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/46) seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 3 luvun A jakson I osan 1 kohta), Latvian (liitteen VIII 4 luvun B jakson I osan 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 5 luvun B jakson I osa), Maltan (liitteen XI 4 luvun B jakson I osan 1 kohta) ja Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

12) Lisätään I luvun 9.1 osan 8 kohtaan (neuvoston direktiivi 1999/74/EY) seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 3 luvun A jakson I osan 2 kohta), Unkarin (liitteen X 5 luvun B jakson 2 kohta), Maltan (liitteen XI 4 luvun B jakson I osan 2 kohta), Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson I osan 2 kohta) ja Slovenian (liitteen XIII 5 luvun B jakson I osan 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

13) Lisätään II luvun 15 kohtaan (neuvoston direktiivi 82/471/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 3 luvun B jakso) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

14) Lisätään III luvun 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 66/402/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Kyproksen (liitteen VII 5 luvun B jakson 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

Liite II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen):

1) Lisätään IX luvun 27a kohtaan (neuvoston direktiivi 93/42/ETY) seuraava:

"Puolan (liitteen XII 1 luvun 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

2) Lisätään X luvun 5 kohtaan (neuvoston direktiivi 93/42/ETY) seuraava:

"Puolan (liitteen XII 1 luvun 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

3) Lisätään X luvun 7 kohtaan (neuvoston direktiivi 90/385/ETY) seuraava:

"Puolan (liitteen XII 1 luvun 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

4) Lisätään XII luvun 54b kohtaan (neuvoston direktiivi (ETY) N:o 2092/91) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Viron (liitteen VI 4 luvun 1 kohta), Latvian (liitteen VIII 4 luvun A jakson 1 kohta) ja Liettuan (liitteen IX 5 luvun A jakson I osa) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

5) Lisätään XIII luvun 15p kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY) seuraava:

"Liettuan (liitteen IX 1 luvun I kohta) ja Puolan (liitteen XII 1 luvun 4 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

6) Lisätään XIII luvun 15q kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY) seuraava:

"Kyproksen (liitteen VII 1 luku), Liettuan (liitteen IX 1 luvun 2 kohta), Maltan (liitteen XI 1 luvun 2 kohta), Puolan (liitteen XII 1 luvun 5 kohta) ja Slovenian (liitteen XIII 1 luku) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

7) Lisätään XV luvun 12a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/414/ETY) seuraava:

"Puolan (liitteen XII 6 luvun B jakson II osan 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

8) Lisätään XVII luvun 7 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY) seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 7 luvun A jakso), Kyproksen (liitteen VII 9 luvun B jakso), Latvian (liitteen VIII 10 luvun B jakson 2 kohta), Liettuan (liitteen IX 10 luvun B jakso), Unkarin (liitteen X 8 luvun A jakson 2 kohta), Maltan (liitteen XI 10 luvun B jakson 2 kohta), Puolan (liitteen XII 13 luvun B jakson 2 kohta), Slovenian (liitteen XIII 9 luvun A jakso) ja Slovakian (liitteen XIV 9 luvun B jakson 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

9) Lisätään XVII luvun 8 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Viron (liitteen VI 9 luvun A jakso), Latvian (liitteen VIII 10 luvun A jakso), Liettuan (liitteen IX 10 luvun A jakso), Maltan (liitteen XI 10 luvun A jakso), Puolan (liitteen XII 13 luvun A jakson 1 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 9 luvun A jakso) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

10) Lisätään XXX luvun 2 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY) seuraava:

"Puolan (liitteen XII 1 luvun 3 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

Liite IV (Energia):

1) Lisätään 14 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/92/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Viron (liitteen VI 8 luvun 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

2) Lisätään XIV luvun 16 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/30/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 6 luvun 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

Liite V (Työntekijöiden vapaa liikkuvuus):

Lisätään ennen otsikkoa =91SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN" seuraava:

"SIIRTYMÄKAUSI

Tsekin tasavallan (liitteen V 1 luku), Viron (liitteen VI 1 luku), Latvian (liitteen VIII 1 luku), Liettuan (liitteen IX 2 luku), Unkarin (liitteen X 1 luku), Maltan (liitteen XI 2 luku), Puolan (liitteen XII 2 luku), Slovenian (liitteen XIII 2 luku) ja Slovakian (liitteen XIV 1 luku) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä.

Edellisessä kohdassa tarkoitettuihin siirtymäjärjestelyihin, Maltaa koskevia järjestelyjä lukuun ottamatta, sisältyvien suojamekanismien osalta sovelletaan 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTTYYN LIITTYMISASIAKIRJAAN SISÄLTYVÄÄ SUOJAMEKANISMEJA KOSKEVAA PÖYTÄKIRJAA 44."

Liite VIII (Sijoittautumisoikeus):

1) Lisätään ennen otsikkoa =91SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN" seuraava:

"SIIRTYMÄKAUSI

Tsekin tasavallan (liitteen V 1 luku), Viron (liitteen VI 1 luku), Latvian (liitteen VIII 1 luku), Liettuan (liitteen IX 2 luku), Unkarin (liitteen X 1 luku), Maltan (liitteen XI 2 luku), Puolan (liitteen XII 2 luku), Slovenian (liitteen XIII 2 luku) ja Slovakian (liitteen XIV 1 luku) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä.

Edellisessä kohdassa tarkoitettuihin siirtymäjärjestelyihin, Maltaa koskevia järjestelyjä lukuun ottamatta, sisältyvien suojamekanismien osalta sovelletaan 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTTYYN LIITTYMISASIAKIRJAAN SISÄLTYVÄÄ SUOJAMEKANISMEJA KOSKEVAA PÖYTÄKIRJAA 44."

2) Otsikon "ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET" alla oleva johdantokappale Liechtensteinia koskevasta mukautuksesta, joka otettiin käyttöön 17 päivänä joulukuuta 1999 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 191/1999, korvataan seuraavalla:

"Liechtensteinin osalta sovelletaan seuraavaa. Ottaen asianmukaisesti huomioon Liechtensteinin erityisen maantieteellisen aseman kyseinen järjestely uudistetaan joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran ennen toukokuuta 2009."

Liite IX (Rahoituspalvelut)

1) Lisätään 14 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/12/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Kyproksen (liitteen VII 2 luku), Unkarin (liitteen X 2 luvun 2 kohta), Puolan (liitteen XII 3 luvun 2 kohta) ja Slovenian (liitteen XIII 3 luvun 4 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

2) Lisätään 19a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY) seuraava:

"Viron (liitteen VI 2 luvun 1 kohta), Latvian (liitteen VIII 2 luvun 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 3 luvun 1 kohta) ja Slovenian (liitteen XIII 3 luvun 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

3) Lisätään 21 kohtaan (neuvoston direktiivi 86/635/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Slovenian (liitteen XIII 3 luvun 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

4) Lisätään 30c kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY) seuraava:

"Viron (liitteen VI 2 luvun 2 kohta), Latvian (liitteen VIII 2 luvun 2 kohta), Liettuan (liitteen IX 3 luvun 2 kohta), Unkarin (liitteen X 2 luvun 1 kohta), Puolan (liitteen XII 3 luvun 1 kohta), Slovenian (liitteen XIII 3 luvun 3 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 2 luku) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

Liite XI (Telepalvelut):

Lisätään 5d kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Puolan (liitteen XII 12 luku) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

Liite XII (Pääomien vapaa liikkuvuus):

Lisätään ennen otsikkoa =91SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN" seuraava:

"SIIRTYMÄKAUSI

Tsekin tasavallan (liitteen V 2 luku), Viron (liitteen VI 3 luku), Kyproksen (liitteen VII 3 luku), Latvian (liitteen VIII 3 luku), Liettuan (liitteen IX 4 luku), Unkarin (liitteen X 3 luku), Puolan (liitteen XII 4 luku), Slovenian (liitteen XIII 4 luku) ja Slovakian (liitteen XIV 3 luku) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä.

ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

Sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan vapaa-ajan asunnon hankkimista Maltalla koskevaan pöytäkirjaan 6 sisältyvää järjestelyä."

Liite XIII (Liikenne):

1) Lisätään 15a kohtaan (neuvoston direktiivi 96/53/EY) seuraava:

"Unkarin (liitteen X 6 luvun 4 kohta) ja Puolan (liitteen XII 8 luvun 3 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

2) Lisätään 16a kohtaan (neuvoston direktiivi 96/96/EY) seuraava:

"Maltan (liitteen XI 6 luvun 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

3) Lisätään 17b kohtaan (neuvoston direktiivi 92/6/ETY) seuraava:

"Maltan (liitteen XI 6 luvun 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

4) Lisätään 18a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Maltan (liitteen XI 6 luvun 3 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

5) Lisätään 19 kohtaan (neuvoston direktiivi 96/26/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 6 luvun 3 kohta) ja Liettuan (liitteen IX 7 luvun 4 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

6) Lisätään 21 kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Kyproksen (liitteen VII 6 luku), Latvian (liitteen VIII 6 luvun 1 kohta) ja Liettuan (liitteen IX 7 luvun 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

7) Lisätään 26c kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 3118/93) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 4 luku), Viron (liitteen VI 6 luku), Latvian (liitteen VIII 6 luvun 2 kohta), Liettuan (liitteen IX 7 luvun 3 kohta), Unkarin (liitteen X 6 luvun 3 kohta), Puolan (liitteen XII 8 luvun 2 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 6 luku) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä.

Edellisessä kohdassa tarkoitettuihin siirtymäjärjestelyihin sisältyvien suojamekanismien osalta sovelletaan 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTTYYN LIITTYMISASIAKIRJAAN SISÄLTYVÄÄ SUOJAMEKANISMEJA KOSKEVAA PÖYTÄKIRJAA 44."

8) Lisätään 37 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/440/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Unkarin (liitteen X 6 luvun 1 kohta) ja Puolan (liitteen XII 8 luvun 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

9) Lisätään 66e kohtaan (neuvoston direktiivi 92/14/ETY) seuraava:

"Liettuan (liitteen IX 7 luvun 2 kohta) ja Unkarin (liitteen X 6 luvun 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

Liite XIV (Kilpailu):

Lisätään ennen otsikkoa "ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET" seuraava:

"SIIRTYMÄKAUDET

1) "Kyproksen (liitteen VII 4 luku), Unkarin (liitteen X 4 luku), Maltan (liitteen XI 3 luvun 1, 2 ja 3 kohta), Puolan (liitteen XII 5 luvun 1 ja 2 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 4 luvun 1 ja 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

2) "Maltan (liitteen XI 1 luvun 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

Liite XV (Valtion tuki):

Lisätään ennen otsikkoa "SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN" seuraava:

"ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

Sopimuspuolten välillä sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteen IV 3 luvussa (Kilpailupolitiikka) määrättyjä nykyisiä tukijärjestelmiä koskevia järjestelyjä."

Liite XVII (Henkinen omaisuus):

Lisätään ennen otsikkoa =91SÄÄDÖKSET, JOIHIN VIITATAAN" seuraava:

"ALAKOHTAISET MUKAUTUKSET

Sopimuspuolten välillä sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteen IV 2 luvussa (Yhtiöoikeus) määrättyä erityisjärjestelyä."

Liite XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu):

1) Lisätään 3a kohtaan (neuvoston direktiivi 91/322/ETY) seuraava:

"Slovenian (liitteen XIII 7 luvun 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

2) Lisätään 6 kohtaan (neuvoston direktiivi 86/188/ETY) seuraava:

"Slovenian (liitteen XIII 7 luvun 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

3) Lisätään 9 kohtaan (neuvoston direktiivi 89/654/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 8 luvun 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

4) Lisätään 10 kohtaan (neuvoston direktiivi 89/655/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 8 luvun 2 kohta), Maltan (liitteen XI 8 luvun 1 kohta) ja Puolan (liitteen XII 10 luku) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

5) Lisätään 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 90/270/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 8 luvun 3 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

6) Lisätään 15 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY) seuraava:

"Slovenian (liitteen XIII 7 luvun 5 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

7) Lisätään 16h kohtaan (neuvoston direktiivi 98/24/EY) seuraava:

"Slovenian (liitteen XIII 7 luvun 3 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

8) Lisätään 16j kohtaan (neuvoston direktiivi 2000/39/EY) seuraava:

"Slovenian (liitteen XIII 7 luvun 4 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

9. Lisätään 28 kohtaan (neuvoston direktiivi 93/104/EY) seuraava:

"Maltan (liitteen XI 8 luvun 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

10) Lisätään 30 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 1 luku), Viron (liitteen VI 1 luku), Latvian (liitteen VIII 1 luku), Liettuan (liitteen IX 2 luku), Unkarin (liitteen X 1 luku), Puolan (liitteen XII 2 luku), Slovenian (liitteen XIII 2 luku) ja Slovakian (liitteen XIV 1 luku) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

Edellisessä kohdassa tarkoitettuihin siirtymäjärjestelyihin sisältyvien suojamekanismien osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksyttyyn liittymisasiakirjaan sisältyvää suojamekanismeja koskevaa pöytäkirjaa 44.

Liite XX (Ympäristö):

1) Lisätään 2g kohtaan (neuvoston direktiivi 96/61/EY) seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 10 luvun D jakson 2 kohta), Puolan (liitteen XII 13 luvun D jakson 1 kohta), Slovenian (liitteen XIII 9 luvun C jakso) ja Slovakian (liitteen XIV 9 luvun D jakson 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

2) Lisätään 7a kohtaan (neuvoston direktiivi 98/83/EY) seuraava:

"Viron (liitteen VI 9 luvun C jakson 2 kohta), Latvian (liitteen VIII 10 luvun C jakson 2 kohta), Unkarin (liitteen X 8 luvun B jakson 2 kohta) ja Maltan (liitteen XI 10 luvun C jakson 4 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

3) Lisätään 8 kohtaan (neuvoston direktiivi 82/176/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Puolan (liitteen XII 13 luvun C jakson 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

4) Lisätään 9 kohtaan (neuvoston direktiivi 83/513/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Maltan (liitteen XI 10 luvun C jakson 1 kohta) ja Puolan (liitteen XII 13 luvun C jakson 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

5) Lisätään 10 kohtaan (neuvoston direktiivi 84/156/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Puolan (liitteen XII 13 luvun C jakson 1 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 9 luvun C jakson 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

6) Lisätään 12 kohtaan (neuvoston direktiivi 86/280/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Maltan (liitteen XI 10 luvun C jakson 2 kohta), Puolan (liitteen XII 13 luvun C jakson 1 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 9 luvun C jakson 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

7) Lisätään 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 91/271/ETY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 7 luvun B jakso), Viron (liitteen VI 9 luvun C jakson 1 kohta), Kyproksen (liitteen VII 9 luvun C jakso), Latvian (liitteen VIII 10 luvun C jakson 1 kohta), Liettuan (liitteen IX 10 luvun C jakso), Unkarin (liitteen X 8 luvun B jakson 1 kohta), Maltan (liitteen XI 10 luvun C jakson 3 kohta), Puolan (liitteen XII 13 luvun C jakson 2 kohta), Slovenian (liitteen XIII 9 luvun B jakso) ja Slovakian (liitteen XIV 9 luvun C jakson 3 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

8) Lisätään 18 kohtaan (neuvoston direktiivi 87/217/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 10 luvun D jakson 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

9) Lisätään 19a kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Tsekin tasavallan (liitteen V 7 luvun C jakso), Viron (liitteen VI 9 luvun D jakso), Kyproksen (liitteen VII 9 luvun D jakso), Liettuan (liitteen IX 10 luvun D jakso), Unkarin (liitteen X 8 luvun C jakson 2 kohta), Maltan (liitteen XI 10 luvun E jakso), Puolan (liitteen XII 13 luvun D jakson 2 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 9 luvun D jakson 3 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

10) Lisätään 21ad kohtaan (neuvoston direktiivi 99/32/EY) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Kyproksen (liitteen VII 9 luvun A jakso) ja Puolan (liitteen XII 13 luvun A jakson 2 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

11. Lisätään 21b kohtaan (neuvoston direktiivi 94/67/EY) seuraava:

"Unkarin (liitteen X 8 luvun C jakson 1 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 9 luvun D jakson 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

12) Lisätään 32c kohtaan (neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93) ennen mukautusta koskevaa tekstiä seuraava:

"Latvian (liitteen VIII 10 luvun B jakson 1 kohta), Unkarin (liitteen X 8 luvun A jakson 1 kohta), Maltan (liitteen XI 10 luvun B jakson 1 kohta), Puolan (liitteen XII 13 luvun B jakson 1 kohta) ja Slovakian (liitteen XIV 9 luvun B jakson 1 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä."

13) Lisätään 32d kohtaan (neuvoston direktiivi 1999/31/EY) seuraava:

"Viron (liitteen VI 9 luvun B jakso), Latvian (liitteen VIII 10 luvun B jakson 3 kohta) ja Puolan (liitteen XII 13 luvun B jakson 3 kohta) osalta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2003 hyväksytyn liittymisasiakirjan liitteissä määrättyjä siirtymäjärjestelyjä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.