106/2005

Annettu: 15.12.2005

Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyn tietotekniikan käyttöä tullialalla koskeva yleissopimus ja Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisuin tapahtuvaa tulkintaa tietotekniikan käyttöä tullialalla koskevasta yleissopimuksesta tehty pöytäkirja, jotka eduskunta on hyväksynyt 14 päivänä joulukuuta 1998 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä tammikuuta 1999 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 22 päivänä maaliskuuta 1999, tulevat voimaan 25 päivänä joulukuuta 2005 niin kuin niistä on sovittu.

2 §

Tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan sekä mainitun yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 15 päivänä tammikuuta 1999 annettu laki (871/2000), jonka 2 § on saatettu voimaan tasavallan presidentin asetuksella (872/2000), tulee muilta osin voimaan 25 päivänä joulukuuta 2005.

3 §

Pöytäkirjan allekirjoittamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavan julistuksen:

Suomi hyväksyy pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, että jokainen Suomen tuomioistuin voi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua artiklassa mainituissa tilanteissa.

4 §

Yleissopimuksen ja pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä joulukuuta 2005.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.