95/2005

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN

HALLITUKSEN JA PALESTIINALAISHALLINNON VÄLILLÄ

PALESTIINALAISALUEIDEN

OPETUSSEKTORIN TUKI-HANKKEEN KOLMANNESTA

VAIHEESTA

Suomen tasavallan hallitus ("Suomi") ja palestiinalaishallinto, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

tahtovat vahvistaa valtioidensa ja kansojensa välisiä ystävyyssuhteita;

vahvistavat yhteistyön tavoitteiksi laajalle levinneen köyhyyden vähentämisen, maailmanlaajuisten ympäristöuhkien torjumisen, tasa-arvon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisen, maailmanlaajuisen turvallisuuden edistämisen sekä taloudellisen vuoropuhelun edistämisen; ja

ottavat huomioon, että kokonaisvastuu palestiinalais-suomalaisen opetussektorin tukihankkeen kolmannesta vaiheesta ("hanke") kuuluu palestiinalaishallinnolle;

ovat sopineet palestiinalaisalueilla toteutettavan palestiinalais-suomalaisen opetussektorin tukihankkeen kolmannen vaiheen osalta seuraavasta:

I Artikla
Soveltamisala ja tavoite

1. Hanke toteutetaan 10 päivänä maaliskuuta 2005 päivättyjen ja tämän sopimuksen liitteenä IV olevien hankeasiakirjan ja talousarvion mukaisesti sekä keskinäisesti sovittavien vuosittaisten työsuunnitelmien ja talousarvioiden mukaisesti.

2. Hankkeen yleistavoitteena on parantaa Palestiinan kansan elämisen laatua laadullisen koulutuksen avulla. Oppikirjojen tuotantotuen yleistavoitteena on, että kaikille perusopetusta saaville palestiinalaisoppilaille annetaan palestiinalaista laadullista koulutusta.

II Artikla
Yhteistyön periaatteet

1. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, demokratian periaatteet, hyvä hallinto ja oikeusvaltioperiaate luovat perustan Suomen ja palestiinalaishallinnon väliselle yhteistyölle ja ovat tämän sopimuksen olennaisia osatekijöitä.

2. Hanke toteutetaan avoimuuden ja avoimen vuoropuhelun periaatteita noudattaen.

III Artikla
Toimivaltaiset viranomaiset ja toteuttava viranomainen

1. Suomen ulkoasiainministeriö, jota edustavat palestiinalaisalueilla Suomen Tel Avivin suurlähetystö ja Suomen Ramallahin-yhteystoimisto, sekä palestiinalaishallinnon opetusministeriö edustavat hallituksiaan toimivaltaisina viranomaisina tähän sopimukseen liittyvissä asioissa, ja niillä on myös valtuudet tehdä tämän hankkeen jatkamista, myös mahdollisia myöhempiä vaiheita, koskevia sopimuksia, jotka eivät vaikuta sopimuspuolten kokonaisvastuisiin.

2. Vastuu hankkeen toteuttamisesta on palestiinalaishallinnon opetusministeriöllä, ja sillä on myös oikeus edustaa itseään asioissa, jotka koskevat hankkeen toteuttamista eivätkä vaikuta palestiinalaishallinnon kokonaisvastuisiin.

IV Artikla
Suomen antama rahoitus

Suomi rahoittaa osaltaan hankkeen toteuttamista vuosina 2005–2009 myöntämällä tukea viisimiljoonaakaksisataakuusikymmentäviisituhattayhdeksänkymmentä euroa (=80 5 265 090) Suomen eduskunnan vuosittaisen hyväksynnän mukaan, ja se aikoo tukea hanketta enintään kuudellamiljoonalla eurolla (=80 6 000 000). Tämä rahoitus kohdennetaan seuraavasti: enintään 3,2 miljoonaa euroa osoitetaan laadulliseen hankkeeseen ja enintään 2,8 miljoonaa euroa oppikirjojen tuottamiseen vuosina 2005–2009. Tätä rahoitusta käytetään kuitenkin ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen niiden kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvät hankkeen toteuttamisesta hankeasiakirjan mukaisesti.

V Artikla
Palestiinalaishallinnon antama rahoitus

1. Palestiinalaishallinto vastaa toimistojärjestelyjen ja muiden liitteissä I–IV määriteltyjen velvoitteiden kustannuksista rahoittaakseen osaltaan palestiinalais-suomalaisen opetussektorin tukihankkeen toteuttamista hankeasiakirjan mukaisesti niiden voimavarojen ja valtuuksien mukaan, jotka palestiinalaishallinnolla on näiden velvoitteiden täyttämiseksi.

2. Palestiinalaishallinto vastaa kaikista taloudellisista ja muista voimavaroista, jotka tarvitaan hankkeen toteuttamiseen Suomen antaman rahoituksen lisäksi.

VI Artikla
Hankinnat

1. Suomi hankkii hankeasiakirjassa määrätyt tukipalvelut ja tekee hankintasopimuksen palestiinalaishallinnon kanssa sovittavan konsulttiyrityksen kanssa. Muut hankinnat hanketta varten tehdään Suomen ja palestiinalaishallinnon keskenään sopimalla tavalla.

2. Mitään tarjousta, lahjaa, maksua tai etuutta, joka tulkittaisiin tai voitaisiin tulkita laittomaksi käytännöksi tai lahjonnaksi, ei saa ottaa vastaan suoraan eikä välillisesti kannustimena hankintasopimusten tekemiseen tai toteuttamiseen tai palkkiona niistä.

3. Kaikki hankinnat tehdään yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja hyviä hankintakäytäntöjä noudattaen. Tarjouspyyntöihin ja hankintasopimuksiin sisällytetään lauseke, jonka mukaan tarjous voidaan hylätä ja hankintasopimus peruuttaa, jos sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen on liittynyt laittomia käytäntöjä tai lahjontaa. Lisäksi toimittajan on hankintasopimuksen peruuntuessa korvattava ostajalle aiheutunut vahinko tai menetys.

VII Artikla
Tiedottaminen

1. Sopimuspuolet

(a) tiedottavat viipymättä toisilleen kaikista tapahtumista ja tilanteista, jotka

voivat vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen; ja

(b) varmistavat, että kaikille asianomaisille viranomaisille ja järjestöille

tiedotetaan tästä sopimuksesta ja hankkeesta.

2. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus antaa tietoja hankkeesta, mukaan lukien tämä sopimus, yleisölle ja muille asiasta kiinnostuneille.

3. Kaikissa hankkeen yhteydessä laadittavissa julkaisuissa ja muissa aineistoissa mainitaan, että hanke toteutetaan tai on toteutettu Suomen osarahoituksella ja osana Suomen kehitysyhteistyötä.

VIII Artikla
Seuranta ja raportointi

Hankkeen toteuttamisesta raportoidaan tämän sopimuksen liitteinä olevissa hankeasiakirjoissa määrätyllä tavalla. Raportit laaditaan keskinäisesti sovittuja periaatteita noudattaen.

IX Artikla
Tarkastukset ja auditoinnit

Palestiinalaishallinto sallii Suomen edustajien tehdä hankkeen toteuttamista koskevia tarkastuksia tai auditointeja. Näitä tarkastuksia tai auditointeja voidaan tehdä myös palestiinalaishallinnon aloitteesta.

X Artikla
Neuvottelut

1. Sopimuspuolet ovat toistensa käytettävissä sellaisia keskinäisiä neuvotteluja varten, joiden tarkoituksena on

(a) jatkaa yhteistyötä ja

(b) arvioida yhteistyön tavoitteiden sekä hankkeen tavoitteiden ja tarkoitusten saavuttamista.

2. Sopimuspuolet antavat toisilleen kaikki neuvotteluja varten tarvittavat tiedot.

XI Artikla
Vastuu

1. Palestiinalaishallinto kantaa kaikki riskit, jotka johtuvat tämän sopimuksen mukaisten hankkeiden ja ohjelmien toteuttamisesta. Palestiinalaishallinto vastaa sellaisten vaateiden käsittelystä, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Suomeen, konsulttiyritykseen tai sen henkilöstön jäseneen tai Suomen palkkaamaan henkilöön. Palestiinalaishallinto ei pidä Suomea, konsulttiyrityksiä, niiden henkilöstön jäseniä eikä Suomen palkkaamia henkilöitä vastuullisina hankkeiden ja ohjelmien toteuttamisen yhteydessä syntyvien vaateiden ja vastuiden osalta.

2. Edellä olevaa 1 kappaletta ei sovelleta, jos vaade tai vastuu perustuu törkeään tuottamukseen, tahalliseen rikkomukseen tai rikolliseen menettelyyn, jonka palestiinalaishallinnon tuomioistuin on todennut Suomen hyväksymällä tavalla.

3. Edellä olevan 1 kappaleen mukaisesti esitetyn vaateen yhteydessä palestiinalaishallinto on oikeutettu saattamaan voimaan oikeuden kuittaukseen, vastasaatavaan, vakuutukseen, vahingonkorvaukseen, maksuosuuteen tai takuuseen, johon Suomi, konsulttiyritys tai sen henkilöstön jäsen tai Suomen palkkaamaa henkilö voi olla oikeutettu, sekä käyttämään tätä oikeutta.

XII Artikla
Keskeyttäminen

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus toista sopimuspuolta kuultuaan keskeyttää hankkeeseen antamansa rahoitus kokonaan tai osittain, jos

(a) jompikumpi sopimuspuoli katsoo, että toinen sopimuspuoli on jättänyt ottamatta huomioon jonkin tämän sopimuksen II Artiklassa tarkoitetun olennaisen osatekijän;

(b) toisen sopimuspuolen antamaa rahoitusta ei makseta tämän sopimuksen ja hankeasiakirjan mukaisesti;

(c) jokin muu tämän sopimuksen tai hankeasiakirjan mukainen velvoite jätetään täyttämättä;

(d) hankkeen hallinto katsotaan epätyydyttäväksi;

(e) jokin ilmennyt seikka haittaa tai uhkaa haitata hankkeen toteuttamista tai hankkeen tavoitteiden ja tarkoitusten saavuttamista; tai

(f) olosuhteiden perustava muuttuminen hankkeen aloittamisen jälkeen antaa aihetta rahoituksen keskeyttämiseen.

2. Keskeytys lakkaa heti, kun sen aiheuttanut yksi tai useampi tapahtuma on lakannut olemasta.

3. Suomi pidättää itsellään oikeuden vaatia rahoitusosuutensa maksettavaksi takaisin kokonaan tai osittain, jos todetaan, että sitä on käytetty väärin tai ettei sen käytöstä ole annettu hyväksyttävää selvitystä.

XIII Artikla
Hyödykkeet

1. Hyödykkeet, jotka on hankittu palestiinalaisalueilla tai tuotu sinne tämän sopimuksen mukaisesti hanketta varten, ovat hankkeen yksinomaisessa käytössä.

2. Hankkeen päättyessä hyödykkeet siirtyvät palestiinalaishallinnon omistukseen, jolleivät sopimuspuolet ole sopineet muuta.

XIV Artikla
Erityismääräykset

1. Konsulttiyrityksiä, henkilöstöä ja hyödykkeitä koskevat ehdot ovat liitteissä I–III, jotka ovat tämän sopimuksen olennainen osa.

2. Palestiinalaishallinto myöntää konsulttiyrityksille, niiden henkilöstön jäsenille ja Suomen palkkaamille henkilöille sekä näiden perheille yhtä edullisen kohtelun kuin kehitysyhteistyövirastoille ja muiden maiden tai kansainvälisten järjestöjen henkilöstölle.

3. Muut sopimuspuolten velvoitteet määritellään hankeasiakirjassa.

4. Sopimuspuolilla on oikeus arvioida hanke sen toteuttamisen aikana sekä sen päätyttyä.

5. Keskinäisesti sovitut hankesuunnittelu- ja arviointitoiminnat ovat hankkeen olennainen osa, ja niihin sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä.

XV Artikla
Voimaantulo, päättyminen, muuttaminen ja riitojen ratkaiseminen

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua sen allekirjoittamisesta, ja se on voimassa, kunnes sopimuspuolet ovat asianmukaisesti täyttäneet kaikki sopimuksen mukaiset velvoitteet, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta aiemmin ilmoittamalla siitä kirjallisesti kolme kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

2. Jos jompikumpi sopimuspuoli pitää suotavana jonkin tämän sopimuksen määräyksen muuttamista, se voi pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa toimivaltaisen viranomaisensa välityksellä. Muutoksesta, joka ei vaikuta sopimuspuolten kokonaisvastuisiin, sovitaan kirjallisesti toimivaltaisten viranomaisten kesken.

3. Tämän sopimuksen täytäntöönpanoa tai tulkintaa koskevat riidat ratkaistaan sovinnollisesti toimivaltaisten viranomaisten välisillä neuvotteluilla.

Tehty Ramallahissa 22 päivänä syyskuuta 2005 kolmena alkuperäiskappaleena englannin kielellä.

Suomen Tasavallan hallituksen

puolesta

Heikki Hannikainen

Ulkoasiainministeriö

Suomen yhteystoimisto

Palestiinalaishallinnon puolesta

Ghassan Khatib

Suunnitteluministeriö

Naeem Abu Al-Hummos

Opetusministeriö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.