73/2005

Annettu: 15.07.2005

Tasavallan presidentin asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997 tehty Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toinen lisäpöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 25 päivänä toukokuuta 2005 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä kesäkuuta 2005 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Amerikan yhdysvaltojen hallituksen huostaan 7 päivänä heinäkuuta 2005, on voimassa 7 päivästä heinäkuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2005 annettu laki (490/2005) tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2005.

3 §

Suomi on antanut hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä seuraavan selityksen: "Suomen tasavallan hallitus palauttaa mieliin Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ratifioimisen yhteydessä antamansa selityksen, jonka mukaan Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen VII artiklan mukaisen lähettäjävaltion sotilasviranomaisten toimivallan hyväksyminen Suomen toimesta ei koske lähettäjävaltion tuomioistuinten tuomiovallan harjoittamista Suomen alueella."

4 §

Lisäpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2005.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

(Suomennos)POHJOIS-ATLANTIN SOPIMUKSEN SOPIMUSVALTIOIDEN JA MUIDEN RAUHANKUMPPANUUTEEN OSALLISTUVIEN VALTIOIDEN VÄLILLÄ NIIDEN JOUKKOJEN ASEMASTA TEHDYN SOPIMUKSEN

TOINEN LISÄPÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet, jotka

ottavat huomioon "Sopimuksen Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta" ja sen lisäpöytäkirjan, jotka molemmat on tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1995;

ottavat huomioon tarpeen vakiinnuttaa ja määritellä Naton sotilasesikuntien ja esikuntien henkilöstön asema rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden alueella helpottaakseen suhteita yksittäisten rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden puolustusvoimien kanssa;

ottavat huomioon tarpeen antaa Naton sotilasesikuntien palveluksessa olevalle tai niihin kuuluvalle kumppanuusvaltioiden puolustusvoimien henkilöstölle asianmukainen asema; ja

katsovat, että tietyissä Naton jäsenvaltioissa tai kumppanuusvaltioissa vallitsevien olosuhteiden takia saattaa olla toivottavaa, että edellä kuvatut tarpeet täytetään tämän pöytäkirjan avulla;

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Tässä pöytäkirjassa ilmaisu

1. "Pariisin pöytäkirja" tarkoittaa Pariisissa 28 päivänä elokuuta 1952 tehtyä "Pöytäkirjaa Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta".

a. Kun ilmaisu "sopimus" esiintyy Pariisin pöytäkirjassa, sen katsotaan tarkoittavan Naton joukkojen asemasta tehtyä sopimusta, jota sovelletaan Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyn "Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen" nojalla.

b. Kun ilmaisut "joukot" ja "siviilihenkilöstö" esiintyvät Pariisin pöytäkirjassa, niillä on Pariisin pöytäkirjan 3 artiklassa määritelty merkitys ja niihin kuuluvat myös Naton sotilasesikunnan palveluksessa tai esikunnan kanssa tekemisissä olevat tällaiset henkilöt, jotka tulevat muista rauhankumppanuuteen osallistuvista sopimusvaltioista.

c. Kun ilmaisu "huollettava" esiintyy Pariisin pöytäkirjassa, se tarkoittaa tämän artiklan b kohdassa määriteltyjen joukkojen tai siviilihenkilöstön jäsenen puolisoa tai tällaisen jäsenen lasta, joka saa jäseneltä elatuksensa.

2. Kun ilmaisu "PfP SOFA" esiintyy tässä pöytäkirjassa, se tarkoittaa Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1995 tehtyä "sopimusta Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta".

3. "Nato" tarkoittaa Pohjois-Atlantin sopimusjärjestöä.

4. "Naton sotilasesikunta" tarkoittaa liittouman esikuntaa ja muita kansainvälisiä sotilasesikuntia tai järjestöjä, jotka kuuluvat Pariisin pöytäkirjan 1 ja 14 artiklan piiriin.

II artikla

Vaikuttamatta niiden valtioiden oikeuksiin, jotka ovat Naton jäseniä tai osallistuvat rauhankumppanuuteen, mutta eivät ole tämän pöytäkirjan sopimuspuolia, tämän pöytäkirjan sopimuspuolet soveltavat samanlaisia määräyksiä kuin Pariisin pöytäkirjassa esitetään, paitsi milloin niitä muutetaan tässä pöytäkirjassa, koskien Naton sotilasesikuntien ja niiden sotilas- ja siviilihenkilöstön tämän pöytäkirjan sopimuspuolen alueella suorittamia toimia.

III artikla

1. Pariisin pöytäkirjan soveltamisalan lisäksi tätä pöytäkirjaa sovelletaan kaikkien tämän pöytäkirjan sopimusvaltioiden alueella kuten PfP SOFAn II artiklan 1 kappaleessa esitetään.

2. Tässä pöytäkirjassa Pariisin pöytäkirjan viittausten Pohjois-Atlantin sopimuksen alaan katsotaan sisältävän alueet, joita tarkoitetaan tämän artiklan 1 kappaleessa.

IV artikla

Tämän pöytäkirjan täytäntöön panemiseksi kumppanuusvaltioita koskevien asioiden osalta Pariisin pöytäkirjan määräykset, joissa määrätään erimielisyyksistä, jotka tulee alistaa Pohjois-Atlantin neuvoston käsittelyyn, katsotaan edellyttävän, että asianosaiset sopimuspuolet neuvottelevat keskenään turvautumatta mihinkään ulkopuoliseen toimivaltaan.

V artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet PfP SOFAn.

2. Tämä pöytäkirja on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan, joka ilmoittaa kaikille allekirjoittajavaltioille jokaisesta talletuksesta.

3. Heti kun kaksi tai useampi allekirjoittajavaltio on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa, tämä pöytäkirja tulee voimaan kyseisten valtioiden osalta. Se tulee voimaan kunkin muun allekirjoittajavaltion osalta sen asiakirjan tallettamispäivänä.

VI artikla

Tämän pöytäkirjan sopimuspuoli voi irtisanoa tämän pöytäkirjan antamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen Amerikan Yhdysvaltojen hallitukselle, joka ilmoittaa kaikille allekirjoittajavaltioille jokaisesta tällaisesta ilmoituksesta. Irtisanomien tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä, kun Amerikan Yhdysvaltojen hallitus on vastaanottanut ilmoituksen. Tämä pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa irtisanoneen sopimuspuolen osalta mainitun yhden vuoden ajanjakson päättymisen jälkeen lukuun ottamatta sellaisia ratkaisemattomia korvausvaatimuksia, jotka ovat syntyneet ennen irtisanomisen voimaantuloa, mutta on edelleen voimassa muiden sopimuspuolten osalta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1997 englannin ja ranskan kielillä, jotka kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, yhtenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Amerikan Yhdysvaltojen hallitus toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset allekirjoittajavaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.