67/2005

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA RANSKAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ TURVALLISUUSLUOKITELLUN TIEDON VAIHTAMISESTA JA VASTAVUOROISESTA SUOJAAMISESTA TEHTY YLEINEN TURVALLISUUSSOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Ranskan tasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka haluavat varmistaa välillään vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin vastavuoroisen suojan,

ovat tehneet seuraavan sopimuksen:

1 artikla
Määritelmät

1.1 "Turvallisuusluokitellulla tiedolla ja materiaalilla" tarkoitetaan sopimuspuolen kansallisten säännösten ja määräysten mukaisesti turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia, jota on suojattava kaikenlaisia siihen kohdistuvia rikkomuksia, hävittämistä, anastusta, oikeudetonta tiedonsaantia ja muun tyyppistä loukkausta, oikeudetonta kopiointia, julkituloa ja katoamista tai sen vaaraa vastaan riippumatta siitä, missä muodossa tieto ja materiaali on, miten se on välitetty, minkälaista se on luonteeltaan ja onko se jo saatavissa olevaa vai vasta valmisteilla.

1.2 "Turvallisuusluokitellulla sopimuksella" tarkoitetaan sopimusta, alihankintasopimusta tai hanketta, jonka valmistelussa ja toteuttamisessa on tarpeen saada turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia taikka käyttää tällaista tietoa ja materiaalia.

1.3 "Hankintasopimuksen osapuolella" tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on oikeus neuvotella ja tehdä turvallisuusluokiteltu sopimus.

1.4 "Kansallisella turvallisuusviranomaisella" tarkoitetaan viranomaista, jolla on yleinen vastuu tämän sopimuksen täytäntöönpanosta ja sen noudattamisen valvonnasta.

1.5 "Toimivaltaisella turvallisuusviranomaisella" tarkoitetaan nimettyä turvallisuusviranomaista tai muuta toimielintä, joka on sopimuspuolen kansallisten säännösten ja määräysten nojalla toimivaltainen ja joka on vastuussa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

1.6 "Lähettävällä osapuolella" tarkoitetaan sopimuspuolta sekä sopimuspuolen kansallisten säännösten ja määräysten alaista julkista tai yksityistä yhteisöä, jolta turvallisuusluokiteltu tieto ja materiaali on peräisin.

1.7 "Vastaanottavalla osapuolella" tarkoitetaan sopimuspuolta sekä sopimuspuolen kansallisten säännösten ja määräysten alaista julkista tai yksityistä yhteisöä, jolle turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia välitetään.

1.8 "Isäntänä toimivalla sopimuspuolella" tarkoitetaan sopimuspuolta, jonka alueella vierailu tapahtuu.

1.9 "Tiedonsaantitarpeella" tarkoitetaan työtehtävistä tai tietyn toimeksiannon suorittamisesta johtuvaa tarvetta saada tietoja turvallisuusluokitellusta tiedosta ja materiaalista.

2 artikla
Sopimuksen soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia, joka on välitetty toiselle sopimuspuolelle kansainvälisissä asioissa tai puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai teollisuusasioissa taikka sellaisten turvallisuusluokiteltujen sopimusten yhteydessä, jotka on tehty sopimuspuolten yksityisten tai julkisten yhteisöjen välillä.

3 artikla
Kansalliset turvallisuusviranomaiset

Sopimuspuolten kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat:

Ranskan tasavallassa:

Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.)

51, bd de Latour-Maubourg

75007 PARIS 07 SP

Suomen tasavallassa:

Ulkoasiainministeriö

Hallinnollinen alivaltiosihteeri

käyntiosoite: Laivastokatu 22,

00160 Helsinki

postiosoite: PL 176, 00161 Helsinki

Sopimuspuolet lähettävät toisilleen tiedon kaikista mahdollisista kansallista turvallisuusviranomaista koskevista muutoksista samoin kuin tiedot toimivaltaisista turvallisuusviranomaisistaan diplomaattisella nootilla.

4 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin vastavuoroinen suojaaminen

4.1 Sopimuspuolet ryhtyvät kansallisten säännöstensä ja määräystensä mukaisesti kaikkiin asianmukaisiin toimiin tämän sopimuksen mukaisesti välitetyn, saadun tai tuotetun turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin suojaamiseksi. Sopimuspuolten on annettava välitetylle, saadulle tai tuotetulle turvallisuusluokitellulle tiedolle ja materiaalille samantasoinen suoja, jonka ne antavat 5 artiklassa määritellyllä tavalla vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle omalle tiedolleen ja materiaalilleen.

4.2 Turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia voi saada vain henkilö, jonka luotettavuudesta on asianmukaisen henkilöturvallisuusselvityksen perusteella annettu todistus ja jolla on tiedonsaantitarve. Tällaista luotettavuuden varmistamista ei välttämättä edellytetä silloin, kun on kysymys ainoastaan pääsystä sellaisiin toimitiloihin, joissa on turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia. Pääsy tällaisiin tiloihin voidaan sallia, jos kansallinen turvallisuusviranomainen tai toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut siihen luvan.

4.3 Tilanteessa, jossa toisen sopimuspuolen alueella oleskelleen tai edelleen oleskelevan henkilön luotettavuus on varmistettava, sopimuspuolten kansalliset turvallisuusviranomaiset avustavat toisiaan kansallisten säännöstensä ja määräystensä mukaisesti.

4.4 Vastaanottava osapuoli ei saa alentaa tai poistaa lähettävältä osapuolelta vastaanottamansa turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin turvallisuusluokitusta ilman lähettävän osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

4.5 Tämän sopimuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi sopimuspuolet valvovat, että turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin suojaamiseen liittyviä kansallisia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan erityisesti suorittamalla vierailuja ja tarkastuksia toimistoihin, virastoihin ja muihin toimivaltansa piiriin kuuluviin toimitiloihin.

4.6 Vastaanottava osapuoli tekee lähettävältä osapuolelta saamaansa turvallisuusluokiteltuun tietoon ja materiaaliin 5 artiklan mukaisen, vastaavaa kansallista turvallisuusluokkaa ilmaisevan merkinnän.

4.7 Sopimuspuolet ilmoittavat viipymättä toisilleen kaikista sellaisista kansallisten säännöstensä ja määräystensä muutoksista, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen nojalla vaihdettavan tai tuotettavan turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin suojaan.

4.8 Lähettävä osapuoli ilmoittaa vastaanottavalle osapuolelle aikaisemmin välitetyn turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin turvallisuusluokitukseen tehdyistä muutoksista.

4.9 Vastaanottavan osapuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai toimivaltainen turvallisuusviranomainen voivat pyytää lähettävän osapuolen kansallista turvallisuusviranomaista tai toimivaltaista turvallisuusviranomaista muuttamaan tietyn turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin turvallisuusluokitusta tai peruuttamaan sen joko kokonaan tai erikseen määritellyiltä osin.

5 artikla
Kansallisen turvallisuusmerkinnän tekeminen turvallisuusluokiteltuun tietoon ja materiaaliin sekä luokituksen vastaavuus

5.1 Sopimuspuolet suojaavat tämän sopimuksen nojalla vaihdettua tai tuotettua turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia sekä pitävät alla olevan taulukon mukaisia turvallisuusluokituksia toisiaan vastaavina:

RANSKA

TRES SECRET DEFENSE

SECRET DEFENSE

CONFIDENTIEL DEFENSE

(Ks. alla oleva huomautus)

SUOMI

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

KÄYTTÖ RAJOITETTU

Huomautus: Ranskalainen sopimuspuoli käsittelee ja suojaa tietoa ja materiaalia, johon suomalainen sopimuspuoli on tehnyt "KÄYTTÖ RAJOITETTU" merkinnän, noudattaen niitä voimassa olevia kansallisia säännöksiään ja määräyksiään, jotka koskevat suojattua, mutta ei turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia, johon on tehty merkintä "DIFFUSION RESTREINTE" tai sitä vastaava merkintä.

Suomalainen sopimuspuoli käsittelee ja suojaa ranskalaisen osapuolen välittämää tietoa ja materiaalia, jota ei ole turvallisuusluokiteltu, mutta johon on tehty merkintä "DIFFUSION RESTREINTE" tai sitä vastaava merkintä, noudattaen niitä voimassa olevia kansallisia säännöksiään ja määräyksiään, jotka koskevat tietoa ja materiaalia, johon on tehty merkintä "KÄYTTÖ RAJOITETTU".

5.2 Sopimuspuolet toimittavat toisilleen toisiaan vastaavien turvallisuustasojen ylläpitämiseksi ja toisen osapuolen pyynnöstä kaikki tarpeelliset turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin suojaamisen varmistamiseen liittyvät kansallisia säännöksiä ja määräyksiä sekä menettelytapoja koskevat yksityiskohtaiset tiedot. Sopimuspuolet edistävät kummankin maan kansallisen turvallisuusviranomaisen sekä kummankin maan toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten välistä yhteydenpitoa.

6 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin käyttö

6.1 Vastaanottava osapuoli ei saa paljastaa turvallisuusluokiteltua tietoa tai materiaalia kolmannelle valtiolle, kansainväliselle järjestölle tai kolmannen valtion oikeushenkilölle taikka kolmannen valtion kansalaiselle ilman lähettävän osapuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen tai toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

6.2 Turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten se alunperin annettiin, ilman lähettävän osapuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen tai toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

6.3 Ennen kuin lähettävältä osapuolelta vastaanotettua turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia välitetään hankintasopimuksen osapuolelle, vastaanottavan osapuolen toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset

a) varmistuvat siitä, että hankintasopimuksen osapuoli pystyy omasta ja toimitilojensa puolesta tarjoamaan turvallisuusluokitellulle tiedolle ja materiaalille asianmukaisen suojan;

b) antavat asianmukaisen todistuksen hankintasopimuksen osapuolen toimitilojen turvallisuuden varmistamisesta;

c) antavat asianmukaisen henkilöturvallisuusselvityksen perusteella todistuksen niiden henkilöiden luotettavuudesta, joilla on tiedonsaantitarve;

d) varmistuvat siitä, että kaikille niille henkilöille, jotka saavat turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia, on annettu tieto voimassa olevien kansallisten säännösten ja määräysten mukaisista velvollisuuksistaan;

e) suorittavat turvallisuustarkastuksia valvontavelvoitteen piiriin kuuluvissa toimitiloissa.

7 artikla
Kääntäminen, kopiointi ja hävittäminen

7.1 Turvallisuusluokkiin TRES SECRET DEFENSE/ERITTÄIN SALAINEN ja SECRET DEFENSE/SALAINEN kuuluvan tiedon ja materiaalin kääntäminen tai kopiointi on sallittua edellyttäen, että lähettävän osapuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut siihen etukäteen kirjallisen suostumuksensa.

7.2 Sen estämiseksi, että tieto ja materiaali voitaisiin osaksikaan palauttaa käytettävissä olevaksi, turvallisuusluokkaan SECRET DEFENSE/SALAINEN tai turvallisuusluokkaan CONFIDENTIEL DEFENSE/ LUOTTAMUKSELLINEN kuuluva tieto ja materiaali hävitetään kansalliset säännökset ja määräykset huomioon ottaen, kun niitä ei enää pidetä tarpeellisina tai kun niihin liittyvä voimassaoloaika on kulunut umpeen.

7.3 Turvallisuusluokkaan TRES SECRET DEFENSE/ERITTÄIN SALAINEN kuuluvaa tietoa ja materiaalia ei hävitetä. Ne palautetaan lähettävälle osapuolelle 10 artiklan 1 kappaleen mukaisesti sekä kansalliset säännökset ja määräykset huomioon ottaen, kun niitä ei enää pidetä tarpeellisena taikka niihin liittyvä voimassaoloaika on kulunut umpeen.

8 artikla
Vierailut

8.1 a) Sellainen vierailu sopimuspuolen toimitiloihin, joissa toisen sopimuspuolen edustaja voi tutustua turvallisuusluokiteltuun tietoon ja materiaaliin, taikka vierailu toimitiloihin, joissa tällaiseen tietoon ja materiaaliin on mahdollista päästä käsiksi, sallitaan edellyttäen, että isäntänä toimivan sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut siihen etukäteen kirjallisen luvan.

b) Sopimuspuolen toimitiloihin tehtävä vierailu, jonka yhteydessä kolmannen valtion kansalainen voi tutustua sopimuspuolten välillä vaihdettuun tai tuotettuun turvallisuusluokiteltuun tietoon ja materiaaliin, taikka vierailu toimitiloihin, joissa tällaiseen tietoon ja materiaaliin on mahdollista päästä käsiksi, sallitaan edellyttäen, että kummankin sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai toimivaltainen turvallisuusviranomaisen on antanut siihen etukäteen kirjallisen luvan.

8.2 Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut vierailut sallitaan edellyttäen, että vierailuja tekevän henkilön luotettavuudesta on asianmukaisen henkilöturvallisuusselvityksen perusteella annettu todistus ja että hänellä on tiedonsaantitarve.

8.3 Jos vierailulla on tarpeellista saada tutustua turvallisuusluokkaan TRES SECRET DEFENSE/ERITTÄIN SALAINEN kuuluvaan tietoon ja materiaaliin, vierailupyyntö toimitetaan isäntänä toimivan sopimuspuolen kansalliselle turvallisuusviranomaiselle diplomaattikanavia käyttäen. Jos vierailulla on tarpeellista saada tutustua alempaan turvallisuusluokkaan kuuluvaan turvallisuusluokiteltuun tietoon ja materiaaliin, vierailupyyntöä koskeva asia käsitellään suoraan kummankin sopimuspuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen taikka sopimuspuolten toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten kesken. Vierailupyyntö tulee tehdä vähintään kolme (3) viikkoa ennen vierailun suunniteltua alkamisajankohtaa. Vierailupyynnön tulee sisältää tämän sopimuksen liitteessä mainitut tiedot.

8.4 Sopimuspuolet voivat pyytää vierailulupaa enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi. Jos on todennäköistä, ettei tiettyä vierailua tulla tekemään luvassa määritellyn ajan kuluessa taikka jos on tarpeen pidentää luvassa määriteltyä aikaa, vierailua pyytänyt sopimuspuoli voi pyytää uutta lupaa vierailulle. Uusi pyyntö tulee kuitenkin tällöin tehdä vähintään kolme (3) viikkoa ennen luvassa määritellyn ajan päättymistä.

8.5 Vierailevat henkilöt noudattavat isäntänä toimivan sopimuspuolen turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita.

8.6 Sopimuspuolet voivat laatia sopimuspuolten kansallisten turvallisuusviranomaisten taikka sopimuspuolten toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten keskenään sopimien ehtojen mukaisesti listan henkilöistä, joilla on oikeus tehdä useampiakin vierailuja yksittäisen projektin, ohjelman tai sopimuksen puitteissa. Tällaiset listat ovat voimassa kaksitoista (12) kuukautta, mutta niiden voimassaoloaikaa voidaan sopimuspuolten kansallisten turvallisuusviranomaisten tai toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten sopimuksella jatkaa korkeintaan kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan.

8.7 Tämän artiklan 6 kappaleessa mainituista listoista sovitaan ja ne laaditaan isäntänä toimivan sopimuspuolen kansallisten säännösten ja määräysten mukaisesti. Sen jälkeen, kun tällainen lista on laadittu, yksittäisen vierailun ehdoista voidaan sopia suoraan sen laitoksen kanssa, johon vierailu on tarkoitus tehdä.

9 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

9.1 Ennen kuin sopimuspuoli tekee turvallisuusluokitellun sopimuksen toisen sopimuspuolen lainkäyttövallan piiriin kuuluvan hankintasopimuksen osapuolen kanssa taikka antaa oman lainkäyttövaltansa piiriin kuuluvalle hankintasopimuksen osapuolelle luvan tehdä turvallisuusluokitellun sopimuksen toisen sopimuspuolen alueella, sen on saatava toisen sopimuspuolen kansalliselta turvallisuusviranomaiselta tai toimivaltaisilta turvallisuusviranomaisilta kirjallinen todistus siitä, että ehdotettu hankintasopimuksen osapuoli täyttää asianmukaisen luotettavuustason ja että tämä on ryhtynyt asianmukaisiin toimiin turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin suojaamiseksi.

9.2 Kaikkiin turvallisuusluokiteltuihin sopimuksiin sisällytetään turvallisuusvaatimuksiin liittyvät ehdot sekä turvallisuusluokitusohje. Näiden turvallisuusvaatimusten tulee olla lähettävän osapuolen toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisia.

9.3 Sen sopimuspuolen toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset, jonka alueella työ suoritetaan, ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että turvallisuusluokiteltuja sopimuksia toteutettaessa sovelletaan ja ylläpidetään vastaavantasoista tietoturvallisuuden tasoa kuin mitä sovelletaan kysymyksen ollessa niiden omista turvallisuusluokitelluista sopimuksista.

9.4 Hankintasopimuksen osapuoli ei saa tehdä turvallisuusluokiteltua sopimusta alihankkijan kanssa ennen kuin sen toimivaltainen turvallisuusviranomainen on antanut siihen luvan. Alihankkijoihin sovelletaan samoja turvallisuusvaatimuksia kuin hankintasopimuksen tehneeseen osapuoleen.

9.5 Lähettävän osapuolen toimivaltaiset turvallisuusviranomaiset ilmoittavat kaikista turvallisuusluokitelluista sopimuksista vastaanottavan osapuolen toimivaltaisille turvallisuusviranomaisille ennen kuin turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia vaihdetaan. Ilmoituksessa on mainittava sopimuksen yhteydessä käsiteltävän tiedon ja materiaalin korkein turvallisuusluokka.

10 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin välittäminen sopimuspuolten kesken

10.1 Turvallisuusluokkaan TRES SECRET DEFENSE/ERITTÄIN SALAINEN kuuluvaa tietoa ja materiaalia välitetään ainoastaan virallisten hallitusten välisten kanavien kautta ja lähettävän osapuolen kansallisten säännösten ja määräysten mukaisesti.

10.2 Turvallisuusluokkiin SECRET DEFENSE/SALAINEN ja CONFIDENTIEL DEFENSE/LUOTTAMUKSELLINEN kuuluvaa tietoa ja materiaalia välitetään sopimuspuolten kesken lähettävän osapuolen säännösten ja määräysten mukaisesti. Tällaisen tiedon välittämisessä käytetään pääsäännön mukaan virallisia hallitusten välisiä kanavia, mutta kiireellisissä tapauksissa voidaan käyttää muitakin kanavia, jos kummankin sopimuspuolen kansallinen turvallisuusviranomainen tai toimivaltainen viranomainen sen hyväksyy.

10.3 Kaiken tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetun tietojen ja materiaalin välityksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

a) asiakirjan ja materiaalin viejän luotettavuudesta on asianmukaisen henkilöturvallisuusselvityksen perusteella annettu todistus;

b) lähettävä osapuoli ylläpitää rekisteriä välitetystä turvallisuusluokitellusta tiedosta ja materiaalista sekä toimittaa vastaanottavan osapuolen pyynnöstä tälle otteen kyseisestä rekisteristä;

c) turvallisuusluokiteltu tieto ja materiaali paketoidaan ja sinetöidään asianmukaisesti;

d) turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin vastaanottaminen vahvistetaan kirjallisesti.

10.4 Kun kysymys on suuresta määrästä välitettävää turvallisuusluokiteltua tietoa ja materiaalia, menettelytavoista sovitaan sopimuspuolten kansallisten turvallisuusviranomaisten tai toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten kesken tapauskohtaisesti.

10.5 Turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin siirtäminen sähköisesti toteutetaan kaikilta osin salatussa muodossa käyttäen kummankin sopimuspuolen kansallisen turvallisuusviranomaisen tai toimivaltaisen turvallisuusviranomaisen yhdessä hyväksymiä salakirjoitusmenetelmiä ja -laitteita.

11 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin suojaamista koskevien säännösten ja määräysten rikkominen

11.1 Jos sopimuspuolten kesken välitetyn tai sen perusteella tuotetun turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin suojaa on rikottu taikka tällaista tietoa ja materiaalia on hävitetty, anastettu taikka jos siihen on annettu oikeudettomasti pääsy tai sitä on muulla tavoin loukattu taikka kopioitu luvattomasti, julkaistu tai jos sen on todettu tai oletetaan kadonneen, vastaanottava osapuoli suorittaa tutkinnan ja ryhtyy kansallisia säännöksiään ja määräyksiään noudattaen kaikkiin mahdollisiin asianmukaisiin toimenpiteisiin seurauksien rajoittamiseksi ja vastaavien tapausten estämiseksi. Vastaanottava osapuoli ilmoittaa lähettävälle osapuolelle turvallisuusrikkomukseen liittyvistä tosiseikoista heti, kun se on mahdollista, samoin kuin niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt, sekä tällaisten toimenpiteiden tuloksista.

11.2 Riippumatta siitä, mistä rikkomus on johtunut, sopimuspuolet tiedottavat toisilleen viipymättä tapahtuneesta ja ne voivat pyynnöstä avustaa toisiaan.

12 artikla
Kustannukset

12.1 Tämän sopimuksen soveltamisesta ei aiheudu erityisiä kustannuksia.

12.2 Kumpikin sopimuspuoli vastaa itse omien talousarviota koskevien säännöstensä rajoissa kaikista mahdollisista tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuneista kustannuksistaan.

13 artikla
Riitojen ratkaisu

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät sopimuspuolten väliset riidat ratkaistaan yksinomaan sopimuspuolten välisissä neuvotteluissa.

14 artikla
Loppumääräykset

14.1 Tämä sopimus korvaa ja kumoaa Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn aseistukseen liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon vaihtoa koskevan turvallisuussopimuksen. Kaikki edellä mainitun turvallisuussopimuksen mukaisesti ennen tämän sopimuksen voimaantuloa välitetty turvallisuusluokiteltu tieto ja materiaali suojataan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

14.2 Tämän sopimuksen liite on sen olennainen osa. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle siitä, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarpeelliset perustuslaissa vaaditut toimenpiteet on saatettu päätökseen. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä jälkimmäisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

14.3 Tätä sopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa molempien sopimuspuolten suostumuksella. Muutokset on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan 14 artiklan 2 kappaleessa määrätyllä tavalla.

14.4 Kumpi sopimuspuoli tahansa voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti diplomaattikanavia käyttäen noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Jos sopimus irtisanotaan, sopimuspuolet varmistavat, että tämän sopimuksen perusteella välitetty tai tuotettu turvallisuusluokiteltu tieto ja materiaali suojataan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

Minkä vakuudeksi sopimuspuolten asianmukaisesti valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2004 kahtena suomen- ja ranskankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Suomen tasavallan hallituksen

puolesta

Ranskan tasavallan hallituksen

puolesta

LIITE

Kaikissa 8 artiklassa tarkoitetuissa vierailupyynnöissä on mainittava seuraavat tiedot:

a) vierailijan etu- ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka sekä kansallisuus ja passin numero;

b) vierailijan virka- tai tehtävänimike sekä toimenkuva samoin kuin sen viraston tai laitoksen nimi, jonka palveluksessa vierailija on;

c) vierailijan luotettavuustaso, joka osoitetaan vierailua pyytäneen sopimuspuolen henkilöturvallisuusselvityksen perusteella antamalla todistuksella;

d) vierailun ehdotettu ajankohta ja pituus;

e) vierailun tarkoitus sekä tieto käsiteltäviksi aiotuista asioista ja vierailun kohteena olevan turvallisuusluokitellun tiedon ja materiaalin turvallisuusluokituksen asteesta;

f) vierailun kohteena olevat toimitilat;

g) vierailijan vastaanottavien henkilöiden etu- ja sukunimet, mikäli mahdollista;

h) päiväys sekä kansallisen turvallisuusviranomaisen tai toimivaltaisen turvalli-suusviranomaisen allekirjoitus ja virallinen leima.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.