45/2005

Annettu: 10.06.2005

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaista kulttuurirahastoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 31 päivänä lokakuuta 2001 Pohjoismaista kulttuurirahastoa koskevan sopimuksen (SopS 13/1977) muuttamisesta Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 25 päivänä tammikuuta 2002, on voimassa 22 päivästä tammikuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2005

Sopimus

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta 12 päivänä kesäkuuta 1975 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset, jotka haluavat vahvistaa Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan edustusta Pohjoismaisen kulttuurirahaston hallituksessa, ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

12 päivänä kesäkuuta 1975 allekirjoitetun ja 3 päivänä joulukuuta 1990 muutetun sopimuksen 7 ja 8 artiklat muutetaan kuulumaan seuraavasti:

7 artikla: "Rahastoa hoitaa, sen varat jakaa ja sen muutakin toimintaa johtaa hallitus. Hallitus päättää myös lahjan tai testamentin vastaanottamisesta sekä rahaston käytettävissä olevien varojen sijoittamisesta.

Hallitukseen kuuluu kolmetoista jäsentä. Jäsenistä Pohjoismaiden neuvosto valitsee viisi, yhden kustakin maasta. Myös Pohjoismaiden ministerineuvosto valitsee viisi jäsentä, yhden kustakin maasta. Vastaavasti valitaan jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

Lisäksi valitaan yksi jäsen Färsaarilta, yksi Grönlannista ja yksi Ahvenanmaalta. Färsaaria edustavan jäsenen sekä tämän henkilökohtaisen varajäsenen valitsee joka toiseksi toimikaudeksi Pohjoismaiden neuvosto ja niiden väliseksi toimikaudeksi Pohjoismaiden ministerineuvosto. Grönlantia ja Ahvenanmaata edustavat jäsenet sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet valitsee joka toiseksi toimikaudeksi Pohjoismaiden ministerineuvosto ja niiden väliseksi toimikaudeksi Pohjoismaiden neuvosto.

Jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jos jäsen tai varajäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, on hänelle valittava seuraaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajana toimii saman maan edustaja kaksi vuotta."

8 artikla: "Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään seitsemän muuta jäsentä ovat läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni."

2 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Tanskan ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa sopimuksesta oikeaksi todistetut jäljennökset muille sopimuspuolille.

3 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Tanskan ulkoministeriölle hyväksyneensä sopimuksen. Tanskan ulkoministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta.

Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin 12 päivänä kesäkuuta 1975 allekirjoitettu ja 3 päivänä joulukuuta 1990 muutettu sopimus on voimassa.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa lokakuun 31 päivänä 2001 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.