97/2004

Suomen tasavallan hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehty sopimus

Suomen tasavallan hallitus ja Saksan liittotasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

aikovat varmistaa Suomen tasavallan hallituksen ja Saksan liittotasavallan hallituksen välillä vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojan,

haluavat saada aikaan turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroista suojaa koskevan järjestelyn, joka kattaa kaikki sopimuspuolten välillä tehtävät yhteistyösopimukset ja turvallisuusluokitellun tiedon vaihtoa koskevat sopimukset,

ovat tehneet seuraavan sopimuksen:

1 artikla
Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on suojata sellaista tietoa, jonka toisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen tai tämän toimeksiannosta toimiva on turvallisuusluokitellut jommankumman sopimuspuolen yleisen edun vuoksi ja joka on välitetty toiselle sopimuspuolelle toimivaltaisten viranomaisten kautta kansainvälisissä asioissa tai puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai teollisuusasioissa taikka sellaisten sopimusten yhteydessä, jotka sopimuspuolen julkishallinnon yksikkö on tehnyt toisen sopimuspuolen yksityisten tai julkisten laitosten kanssa.

2 artikla
Määritelmät

1) Tässä sopimuksessa turvallisuusluokitellulla tiedolla tarkoitetaan

1. Saksan liittotasavallassa:

tosiseikkoja, asioita tai tiedustelutietoja, jotka niiden muodosta riippumatta on yleisen edun nimissä pidettävä salassa. Toimivaltaisen viranomaisen tai tämän toimeksiannosta toimivan on luokiteltava tällaiset tiedot niiden tarvitseman suojan mukaisesti;

2. Suomessa:

tosiseikkoja, asioita tai tiedustelutietoja, jotka niiden muodosta riippumatta on laissa mainituista syistä pidettävä salassa yleisen edun nimissä. Toimivaltaisen viranomaisen tai tämän toimeksiannosta toimivan on luokiteltava tällaiset tiedot niiden tarvitseman suojan mukaisesti.

2) Tässä sopimuksessa turvallisuusluokituksen tasot on määritelty seuraavasti:

1. Saksan liittotasavallassa turvallisuusluokat ovat:

a) STRENG GEHEIM, jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi muodostaa uhan Saksan liittotasavallan tai sen osavaltioiden olemassaololle tai niiden elintärkeille eduille;

b) GEHEIM, jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi muodostaa uhan Saksan liittotasavallan tai jonkin sen osavaltion turvallisuudelle taikka voi aiheuttaa vakavaa haittaa niiden eduille;

c) VS-VERTRAULICH, jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi vahingoittaa Saksan liittotasavallan tai sen osavaltion etuja;

d) VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH, jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi olla epäedullista Saksan liittotasavallan tai sen osavaltion etujen kannalta.

2. Suomessa turvallisuusluokat ovat:

a) ERITTÄIN SALAINEN, jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa maanpuolustukselle, turvallisuudelle, kansainvälisille suhteille tai muille yleisille eduille;

b) SALAINEN, jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa maanpuolustukselle, turvallisuudelle, kansainvälisille suhteille tai muille yleisille eduille;

c) LUOTTAMUKSELLINEN, jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa vahinkoa maanpuolustukselle, turvallisuudelle, kansainvälisille suhteille tai muille yleisille eduille;

d) KÄYTTÖ RAJOITETTU, jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa haittaa yleisille eduille tai heikentää viranomaisen toimintaedellytyksiä.

3 artikla
Vastaavuus

Sopimuspuolet sopivat, että seuraavat turvallisuusluokat vastaavat toisiaan ja kuuluvat tämän sopimuksen piiriin:

Saksan liittotasavalta

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS-VERTRAULICH

VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Suomen tasavalta

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

KÄYTTÖ RAJOITETTU

4 artikla
Merkinnät

1) Vastaanottavan maan toimikelpoinen viranomainen tai tämän toimeksiannosta toimiva varustaa välitetyn turvallisuusluokitellun tiedon 3 artiklan mukaisella vastaavalla kansallista turvallisuusluokkaa ilmaisevalla merkinnällä.

2) Vastaanottavassa maassa toimivaltainen viranomainen tai tämän toimeksiannosta toimiva varustaa myös toisen sopimuspuolen välittämän tiedon pohjalta syntyvän turvallisuusluokitellun tiedon vastaavaa turvallisuusluokkaa ilmaisevalla merkinnällä. Vastaanottavassa maassa otetut kopiot on myös varustettava vastaavaa turvallisuusluokkaa ilmaisevalla merkinnällä.

3) Turvallisuusluokiteltua tietoa vastaanottaneen maan toimivaltainen viranomainen muuttaa turvallisuusluokitusta tai peruuttaa sen alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Alkuperämaan toimivaltainen viranomainen ilmoittaa toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tällaisesta aikeesta kuusi viikkoa etukäteen.

4) Turvallisuusluokiteltua tietoa vastaanottaneen maan toimivaltainen viranomainen voi pyytää alkuperämaan toimivaltaista viranomaista muuttamaan turvallisuusluokitusta tai peruuttamaan sen kaiken vastaanotetun tiedon osalta tai sen erikseen mainittujen osien osalta tai esittämään perustelut jonkin tietyn turvallisuusluokan valinnalle.

5 artikla
Kansalliset toimenpiteet

1) Sopimuspuolet ryhtyvät kansallisen lainsäädäntönsä sallimissa puitteissa kaikkiin asianmukaisiin toimiin tämän sopimuksen mukaisesti välitetyn turvallisuusluokitellun tiedon tai 6 artiklan 1 kappaleen mukaisen turvallisuusluokitellun sopimuksen yhteydessä syntyneen tiedon suojaamiseksi. Niiden on annettava tälle turvallisuusluokitellulle tiedolle vähintään samantasoinen suoja, jonka ne antavat omalle vastaavaan turvallisuusluokkaan kuuluvalle tiedolleen.

2) Tämän artiklan 4 kappaletta, 6 artiklan 2―5 kappaletta, 7 artiklan 1, 2, 4―6 ja 8 kappaletta sekä 8 artiklan 1, 3 ja 4 kappaletta ei sovelleta turvallisuusluokkaan VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvaan tietoon. Jos tässä sopimuksessa ei toisin määrätä, turvallisuusluokkaan VS-NUR FÜR DEN DIENST-GEBRAUCH/KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvaatietoa käsitellään vastaanottavan maan kyseiseen tietoon sovellettavien kansallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.

3) Sopimuspuolet eivät saa paljastaa vastaanottamiaan turvallisuusluokiteltuja tietoja kansainvälisille järjestöille taikka kolmannen valtion virkamiehelle tai oikeushenkilölle taikka kolmannessa maassa asuvalle henkilölle ilman luokituksesta päättäneen toimivaltaisen viranomaisen ennakolta antamaa kirjallista suostumusta. Turvallisuusluokiteltua tietoa saa käyttää ainoastaan ilmoitettuun tarkoitukseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että turvallisuusluokiteltuun tietoon voidaan antaa pääsy vain henkilöille, joilla on tehtäviensä puolesta tarve tietojensaantiin.

4) Pääsy turvallisuusluokkaan VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUKSELLINEN tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluviin tietoihin voidaan antaa ainoastaan henkilöille, joiden luotettavuus on varmistettu (ts. joista on tehty henkilökohtainen turvallisuusselvitys) ja joilla on oikeus päästä käsiksi kyseisiin tietoihin. Henkilökohtaisen turvallisuusselvityksen saa antaa vasta sellaisen tutkinnan jälkeen, joka on vaatimustasoltaan vähintään yhtä ankara kuin jos kyse olisi pääsystä kansalliseen vastaavantasoisesti turvallisuusluokiteltuun tietoon.

5) Turvallisuusluokkaan VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvaan tietoon saavat päästä käsiksi henkilöt, joilla on tarve tiedonsaantiin.

6) Sopimuspuolet varmistavat alueellaan, että tarvittavat turvallisuustarkastuksettehdään ja että ne täyttävät tämän sopimuksen määräykset.

6 artikla
Turvallisuusluokitellut sopimukset

1) "Turvallisuusluokitellulla sopimuksella" tarkoitetaan kumpaakin sopimuspuolta vastavuoroisesti sitovaa kirjallista sopimusta, johon sovelletaan jommankumman sopimuspuolen lakia ja jonka on tehnyt kyseisen sopimuspuolen viranomainen tai yritys (tilaaja) ja joka velvoittaa toisen sopimuspuolen alueelle sijoittunutta alueella virallista toimipaikkaa pitävää hankkijaa tai alihankkijaa (tilauksen saaja) toimittamaan tavaroita tai palveluja ja jonka vuoksi tilauksen saajan on päästävä turvallisuusluokiteltuun tietoon tai jonka yhteydessä tilauksen saajan henkilökunnalla saattaa olla pääsy turvallisuusluokiteltuun tietoon.

2) Ennen kuin turvallisuusluokkaan VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUKSELLINEN tai sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluva sopimus tehdään, tilaaja saa oman toimivaltaisen viranomaisensa kautta tilauksen saajan toimivaltaiselta viranomaiselta tilauksen saajaa koskevan turvallisuusselvityksen (yhteisöturvallisuusselvitys), jotta varmistuttaisiin siitä, onko mahdollinen tilauksen saaja oman maansa toimivaltaisen viranomaisen turvallisuusvalvonnankohteena ja onko tilauksen saaja ryhtynyt vaadittaviin, sopimuksen täytäntöönpanon aloittamisen edellyttämiin varotoimiin. Tämän suhteen noudatetaan seuraavaa menettelyä:

1. Jos tilauksen saaja ei vielä ole ryhtynyt vaadittaviin varotoimiin, tilaajan toimivaltainen viranomainen voi samalla pyytää tilauksen saajan toimivaltaista viranomaista huolehtimaan siitä, että tilauksen saaja ryhtyy kansallisten turvallisuusmääräysten edellyttämiin varotoimiin, ja antamaan sen jälkeen yhteisöturvallisuusselvityksen tilaajan toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Yhteisöturvallisuusselvitys täytyy myös saada, jos ja ennen kuin mahdollista tilauksen saajaa on pyydetty jättämään turvallisuusluokiteltuihin tietoihin perustuva tai niitä sisältävä tarjous tai jos ja ennen kuin turvallisuusluokiteltuja tietoja annetaan tarjouskilpailuun osallistuville mahdollisille tilauksen saajille.

3. Toisen sopimuspuolen alueella toimivia tilauksen saajia koskevat yhteisöturvallisuusselvitystä koskevat pyynnöt sisältävät hankkeen tiedot sekä tiedot tilauksen saajalle luovutettavaksi aiotun tai tilauksen saajan tuottaman turvallisuusluokitellun tiedon luonteesta, soveltamisalasta ja turvallisuusluokasta.

4. Tilauksen saajan täydellisen nimen, postiosoitteen ja turvallisuudesta vastaavan virkailijan nimen lisäksi yhteisöturvallisuusselvitys sisältää erityisesti tietoa turvallisuusluokan laajuuden ja tason edellyttämistä tilauksen saajan kansallisten turvallisuusmääräysten nojalla tekemistä suojatoimenpiteistä.

5. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat toisilleen kaikista yhteisöturvallisuusselvitykseen liittyvien seikkojen muutoksista.

6. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset toimittavat toisilleen yhteisöturvallisuusselvityksen, ja ne tehdään joko informoitavan toimivaltaisen viranomaisen kansallisella kielellä tai englannin kielellä.

7. Yhteisöturvallisuusselvitykset ja niitä koskevat sopimuspuolten toimivaltaisille viranomaisille osoitetut pyynnöt voidaan välittää kirjallisina joko diplomaattikuriirin välityksellä, postitse tai muita lähetyspalveluja käyttäen taikka telefaksilla tai muun sähköisen viestinnän keinoin.

3) Sopimuspuolten on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että turvallisuusluokitelluissa sopimuksissa on lauseke, joka velvoittaa tilauksen saajia ryhtymään tarvittaviin järjestelyihin turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi oman maansa kansallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.

4) Tilaajan toimivaltainen viranomainen antaa tilauksen saajalle erityisen luettelon (luokitusohje) kaikista turvallisuusluokitusta vaativista asiakirjoista, päättää vaadittavan turvallisuusluokituksen tasosta ja huolehtii mainitun luettelon liittämisestä turvallisuusluokiteltuun sopimukseen. Tilaajan toimivaltainen viranomainen toimittaa luettelon tai huolehtii sen toimittamisesta tilauksen saajan toimivaltaiselle viranomaiselle.

5) Tilaajan toimivaltainen viranomainen varmistaa, että tilauksen saaja pääsee käsiksi turvallisuusluokiteltuun tietoon vasta sen jälkeen, kun tilauksen saajan toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu yhteisöturvallisuusselvitys.

7 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon välittäminen

1) Turvallisuusluokkaan STRENG GEHEIM/ERITTÄIN SALAINEN kuuluvaa tietoa välitetään sopimuspuolten välillä ainoastaan hallitusten välisessä diplomaattipostissa.

2) Turvallisuusluokkaan VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUKSELLINEN tai GEHEIM/SALAINEN kuuluvaa tietoa välitetään sopimuspuolten kesken joko hallitusten välisessä diplomaattipostissa tai molempien sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien kanavien kautta, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

3) Turvallisuusluokkaan VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvaa tietoa välitetään sopimuspuolten kesken lähettävän sopimuspuolen kansallisten määräysten mukaisilla tavoilla, jotka saattavat sallia kaupallisten lähetyspalvelujen käytön.

4) Erikseen nimettyjen hankkeiden yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia, yleisesti tai rajoitetusti, että turvallisuusluokkaan VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUKSELLINEN ja GEHEIM/SALAINEN kuuluvia tietoja saa alla mainituin ehdoin välittää muita kanavia kuin hallitusten välistä diplomaattipostia käyttäen, jos mainittuihin diplomaattikanaviin turvautuminen aiheuttaisi tarpeettomia kuljetukseen liittyviä vaikeuksia tai vaikeuttaisi tarpeettomasti sopimuksen täytäntöönpanoa. Tällaisissa tapauksissa

1. asiakirjojen viejällä on oikeus päästä samaan turvallisuusluokkaan kuuluviin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin,

2. lähettävä viranomainen säilyttää välitettäviä turvallisuusluokiteltuja tietoja koskevan luettelon; luettelon jäljennös luovutetaan vastaanottajalle toimitettavaksi edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle,

3. turvallisuusluokiteltu tietoaineisto pakataan valtion alueella tapahtuvien kuljetusta koskevien määräysten mukaisesti,

4. turvallisuusluokitellut tiedot luovutetaan ainoastaan kuittausta vastaan,

5. asiakirjojen viejällä on hallussaan lähettäjän tai vastaanottajan toimivaltaisen viranomaisen antama kuriiritodistus.

5) Välitettäessä suuria määriä turvallisuusluokiteltua tietoa sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset päättävät yhdessä kuljetusvälineestä, reitistä ja saattajasta (jos sellaista käytetään).

6) Kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun kuriiripalvelun käyttäminen ei täyttäisi asetettuja vaatimuksia, turvallisuusluokkaan VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUKSELLINEN kuuluvia tietoja saadaan, turvallisuusluokiteltujen sopimusten ollessa kyseessä, välittää myös kaupallisten lähetyspalvelujen avulla. Tällaisiin tapauksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1. Kaupallinen lähetyspalvelu sijaitsee jommankumman sopimuspuolen alueella ja sillä on arvolähetysten kuljetusta varten suunniteltu turvallisuusjärjestelmä, joka kattaa myös lähetyskeskukset ja jossa on lähetysten hoidosta luetteloon ja kuittikirjaan taikka sähköiseen seuranta- tai jäljitysjärjestelmään perustuva aukoton kirjanpito.

2. Kaupallisen lähetyspalvelun on joko annettava lähettäjälle todisteet lähetyksen perille toimittamisesta kuittilomakekirjassa olevan allekirjoitetun vastaanottoilmoituksen muodossa tai säilytettävä vastaanottajan kuittaus rahtikirjassa, johon on merkitty lähetyksen rekisterinumero.

3. Kaupallisen lähetyspalvelu takaa, että lähetys toimitetaan perille tiettyyn kellonaikaan mennessä 24 tunnin kuluessa.

4. Kaupallinen lähetyspalvelu voi antaa välitys- tai kuljetustehtävän edustajalleen tai alihankkijalle. Vastuu alakohtien 1–3 ehtojen täyttämisestä on kuitenkin aina lähetyspalvelulla.

5. Kummankin sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät kaupallisen lähetyspalvelun.

7) Turvallisuusluokkaan VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvaa tietoa saa välittää postitse tai muita lähetyspalveluja käyttäen toisen sopimuspuolen alueella sijaitseville vastaanottajille ottaen kuitenkin huomioon lähettävän sopimuspuolen kansalliset turvallisuusmääräykset.

8) Turvallisuusluokkaan VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUKSELLINEN ja sitä ylempään turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa ei saa välittää salaamattomassa muodossa sähköisesti. Näihin turvallisuusluokkiin kuuluvaa tietoa saa muuttaa salakieliseksi ainoastaan käyttämällä sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten yhdessä hyväksymää avainta.

9) Turvallisuusluokkaan VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluvaa tietoa saa välittää sähköisesti tai muuttaa ymmärrettävään muotoon sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten yhteisesti hyväksymien kaupallisten avainten avulla. Tähän turvallisuusluokkaan kuuluvaa tietoa saa välittää salaamattomana ainoastaan edellyttäen, että menettely ei ole ristiriidassa lähettävän sopimuspuolen kansallisten turvallisuusmääräysten kanssa, että ei ole olemassa hyväksyttyä avainta, että välitys tapahtuu ainoastaan kiinteiden verkkojen sisällä ja että lähettäjä ja vastaanottaja ovat etukäteen sopineet ehdotetusta tiedonvälityksestä.

8 artikla
Vierailut

1) Tämän sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi kumpikin sopimuspuoli sallii toisen sopimuspuolen siviili- tai sotilashallinnon edustajien taikka tilauksen saajien työntekijöiden sellaiset vierailut oman maansa hallinnon virastoihin ja laitoksiin sekä tilauksen saajien toimitiloihin, joiden yhteydessä vierailijat pääsevät turvallisuusluokiteltuun tietoon, jos vierailijoiden luotettavuus on selvitetty turvallisuusselvityksen avulla ja heillä on tarve tiedonsaantiin.

2) Vierailevien henkilöiden on täytettävä isäntänä toimivan sopimuspuolen turvallisuusmääräykset. Kaikki vierailijoille paljastettu tai annettu turvallisuusluokiteltu tieto on katsottava toimitetuksi vierailua ehdottaneen osapuolen henkilöstölle, ja sitä on myös suojattava sen mukaisesti.

3) Turvallisuusluokiteltujen sopimusten soveltamisalan ulkopuolella toisen sopimuspuolen valtion virastoihin ja laitoksiin tehtävät turvallisuusluokiteltuun tietoon liittyvät vierailut, jotka edellyttävät pääsyä turvallisuusluokkaan VS-VERTRAULICH/ LUOTTAMUKSELLINEN tai sitä ylempään luokkaan kuuluvaan tietoon, vaativat muodollisen hallitusten välisiä kanavia pitkin toimitetun vierailupyynnön.

Vierailupyynnöt on toimitettava isäntämaan kansallisella kielellä tai englanninkielisinä, ja ne sisältävät seuraavat tiedot:

1. vierailijan etunimi ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero;

2. vierailijan kansallisuus;

3. vierailijan virka- tai tehtävänimi ja sen viranomaisen taikka viraston tai laitoksen nimi, jonka palveluksessa vierailija on;

4. vierailijan turvallisuusselvityksen laajuus, joka ilmaisee hänen oikeutensa päästä turvallisuusluokiteltuun tietoon;

5. vierailun tarkoitus ja ehdotettu ajankohta;

6. vierailun kohteena olevat virastot ja laitokset sekä niiden yhteyshenkilöt.

4) Turvallisuusluokiteltuihin sopimuksiin liittyvien toisen sopimuspuolen valtion virastoihin tai tilauksen saajan tiloihin tehtävien sellaisten vierailujen yhteydessä, jotka edellyttävät turvallisuusluokkiin VS-VERTRAULICH / LUOTTAMUKSELLINEN tai GEHEIM/SALAINEN kuuluviin tietoihin pääsyä, noudatetaan seuraavaa menettelyä:

1. Vierailujen valmistelut tehdään suoraan lähettävän laitoksen ja vierailukohteena olevan laitoksen välillä.

2. Vierailujen on täytettävä myös seuraavat edellytykset:

a) Vierailulla on virallinen tarkoitus.

b) Vierailun kohteena olevien tilauksen saajan toimitilojen turvallisuus on arvioitu yhteisöturvallisuusselvityksessä.

c) Lähettävän yksikön turvallisuustoimista vastaava virkailija toimittaa ennen vierailijoiden saapumista vierailijan henkilökohtaista turvallisuusselvitystä koskevan vahvistuksen suoraan vierailukohteeseen. Henkilöllisyyden toteamista varten vierailijalla on mukanaan henkilötodistus tai passi esitettäväksi vierailukohteen toimivaltaisille viranomaisille.

d) Turvallisuustoimista vastaavien virkailijoiden velvollisuudet:

aa) Lähettävän yksikön turvallisuustoimista vastaavan virkailijan on varmistettava toimivaltaisilta viranomaisiltaan, että kaikkien vierailun kohteina olevien yrityksen toimitilojen turvallisuus on varmistettu asianmukaisessa yhteisöturvallisuusselvityksessä.

bb) Sekä lähettävän että vastaanottavan yksikön turvallisuustoimista vastaavien virkailijoiden on oltava yhtä mieltä vierailun tarpeellisuudesta.

e) Vierailun kohteena olevan yrityksen tilojen, tai mahdollisesti valtion viraston, turvallisuustoimista vastaavat virkailijat varmistavat, että kaikista vierailijoista pidetään kirjaa, johon merkitään heidän nimensä, edustamansa organisaatio, henkilökohtaisen turvallisuusselvityksen vanhenemisaika, vierailupäivä(t) ja vierailijoiden nimet. Kyseiset kirjat säilytetään vähintään viiden vuoden ajan.

f) Isäntämaan toimivaltaisella viranomaisella on oikeus vaatia vierailun kohteena olevia yksiköitä ilmoittamaan etukäteen yli 21 päivää kestävistä vierailuista. Viranomainen saa tämän jälkeen hyväksyä vierailun, mutta mahdollisten turvallisuusongelmien ilmetessä sen on neuvoteltava vierailevan osapuolen toimivaltaisen viranomaisen kanssa.

5) Turvallisuusluokkaan VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/KÄYTTÖ RAJOITETTU kuuluviin tietoihin liittyvät vierailut järjestetään suoraan lähettävän ja vastaanottavan yksikön kesken ilman muodollista menettelyä.

9 artikla
Neuvottelut

1) Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset kiinnittävät huomiota toisen sopimuspuolen alueella sovellettaviin turvallisuusluokiteltua tietoa koskeviin säännöksiin.

2) Jotta varmistettaisiin tiivis yhteistyö tämän sopimuksen täytäntöönpanossa, toimivaltaisten viranomaisten on neuvoteltava toistensa kanssa jommankumman viranomaisen sitä pyytäessä.

3) Kumpikin sopimuspuoli sallii lisäksi toisen sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten tai muiden yhteisesti sovittujen viranomaisten vierailut alueelleen, kun tarkoituksena on neuvotella kyseisten viranomaisten kanssa noudatettavista menettelytavoista ja sopimuspuolten välillä vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehtävistä järjestelyistä. Kumpikin sopimuspuoli avustaa viranomaista, kun tämä varmistaa sen, että sopimuspuolten välillä vaihdettava turvallisuusluokiteltu tieto on suojattu 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät vierailujen yksityiskohdista.

10 artikla
Turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevien säännösten rikkominen

1) Kun turvallisuusluokitellun tiedon oikeudettoman paljastumisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois tai kun sen paljastumista epäillään tai siitä ollaan varmoja, toiselle sopimuspuolelle ilmoitetaan välittömästi asiasta.

2) Toimivaltaisen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset ja tuomioistuimet tutkivat turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevien säännösten rikkomisen ja ryhtyvät asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin toimivaltaisen sopimuspuolen lain nojalla. Toinen sopimuspuoli avustaa pyydettäessä tutkintaa, ja sille ilmoitetaan tutkinnan tuloksista.

11 artikla
Kustannukset

Sopimuspuolen ei tarvitse korvata toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuneita kustannuksia.

12 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

Sopimuksen toimeenpanemiseksi sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen toimivaltaiset viranomaisensa.

13 artikla
Loppumääräykset

1) Tämä sopimus tulee voimaan viidentoista päivän kuluttua siitä, kun Saksan liittotasavallan hallitus on saanut Suomen hallitukselta ilmoituksen siitä, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat kansalliset toimenpiteet on saatettu loppuun.

2) Tämän sopimuksen tullessa voimaan 22 päivänä joulukuuta 1997 päivätty asiakirja, joka koskee yhteisymmärrystä Suomen tasavallan puolustusministeriön ja Saksan liittotasavallan puolustusministeriön välillä koskien maanpuolustukseen liittyvän salassapidettävän aineiston vastavuoroista suojaamista, lakkaa olemasta voimassa.

Kaikki ennen tämän sopimuksen voimaantuloa välitetty turvallisuusluokiteltu tieto suojataan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

3) Sopimus on voimassa toistaiseksi.

4) Sopimusta voidaan muuttaa molempien sopimuspuolten kirjallisella suostumuksella. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa kirjallisesti pyytää tämän sopimuksen muuttamista. Jos toinen sopimuspuoli lähettää tätä koskevan pyynnön, sopimuspuolet ryhtyvät neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta.

5) Kumpi sopimuspuoli tahansa voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti diplomaattikanavia käyttäen noudattaen kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Jos sopimus irtisanotaan, välitettyä turvallisuusluokiteltua tietoa tai tilauksen saajan tämän sopimuksen perusteella kehittämää turvallisuusluokiteltua tietoa käsitellään tämän sopimuksen määräysten mukaisesti niin kauan kuin se on turvallisuusluokituksen kannalta tarpeen.

6) Se sopimuspuoli, jonka kansallisella alueella sopimus solmitaan, ryhtyy välittömästi sopimuksen tultua voimaan tarpeellisiin toimiin sopimuksen rekisteröimiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristössä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Toiselle sopimuspuolelle on ilmoitettava rekisteröinnistä ja YK:n rekisteröintinumero niin pian kuin sihteeristö on sen vahvistanut.

Tehty Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2004 kahtena saksan-, suomen- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaisia. Jos tulkintaeroja on, englanninkielistä tekstiä pidetään ensisijaisena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.