95/2004

Annettu: 09.07.2004

Tasavallan presidentin asetus Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta Pariisissa 19 päivänä elokuuta 2002 tehty yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 21 päivänä kesäkuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 24 päivänä kesäkuuta 2004 ja jota koskeva ratifioimisasiakirja on talletettu Ranskan hallituksen huostaan 2 päivänä heinäkuuta 2004, tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 24 päivänä kesäkuuta 2004 annettu laki (586/2004) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehty yleissopimus (suomennos)

Euroopan Avaruusjärjestöä (ESA) koskevan yleissopimuksen sopimuspuolina olevat valtiot ja Euroopan Avaruusjärjestö, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

― OTTAVAT HUOMIOON Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "ESA:n perustamissopimus"), joka tuli voimaan 30 päivänä lokakuuta 1980, sekä erityisesti sen III artiklan ja XI artiklan 5 kappaleen m kohdan;

― OTTAVAT HUOMIOON neuvoston 19 päivänä joulukuuta 2001 hyväksymien tietoja ja henkistä omaisuutta koskevien sääntöjen, ESA/C/CLV/Rules 5 (Final), V luvun;

― OVAT TIETOISIA siitä, että jäsenvaltioiden avaruustutkimusta ja -teknologiaa ja avaruussovelluksia koskevaa yhteistyötä edistävä toiminta voi edellyttää turvallisuusluokiteltujen tietojen ja niihin liittyvän aineiston vaihtoa sopimuspuolten välillä;

― PANEVAT MERKILLE tarpeen varmistaa asianmukaisen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojan tason järjestössä ja sen jäsenvaltioissa, sekä siihen liittyvän tarpeen laatia tarvittava oikeudellinen asiakirja, joka mainitaan ESA:n neuvoston päätöslauselman ESA/C/CLI/Res.8 (final) nojalla hyväksymässä tietoturvallisuustyöryhmän perustamista koskevassa päätöslauselmassa;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa turvallisuusluokitetuilla tiedoilla tarkoitetaan missä tahansa muodossa olevia tietoja, asiakirjoja tai aineistoa, joiden luvaton ilmaiseminen voisi aiheuttaa vahinkoa yhden tai useamman sopimuspuolen eduille ja joihin on tehty merkintä turvallisuusluokasta.

2 artikla

Sopimuspuolet:

1. Suojaavat ja turvaavat sovittujen asiakirjaturvallisuutta koskevien periaatteiden ja vähimmäisvaatimusten mukaisesti:

a) ESA:n tuottamat tai jäsenvaltion ESA:lle luovuttamat tiedot, joihin on tehty turvallisuusluokkaa koskeva merkintä;

b) jäsenvaltion tuottamat turvallisuusluokitellut tiedot, jotka luovutetaan toiselle jäsenvaltiolle ESA:n alaisen ohjelman, hankkeen tai sopimuksen puitteissa;

2. Säilyttävät 1 kohdassa määriteltyjen tietojen turvallisuusluokituksen ja turvaavat tiedot sen mukaisesti;

3. Käyttävät 1 kohdassa määriteltyjä turvallisuusluokiteltuja tietoja ainoastaan ESA:n perustamissopimuksessa ja siihen liittyvissä päätöksissä ja päätöslauselmissa määrättyihin tarkoituksiin;

4. Eivät ilmaise 1 kohdassa määriteltyjä tietoja sellaisille valtioille, jotka eivät ole ESA:n jäseniä, tai tällaisten valtioiden lainkäyttövaltaan kuuluville elimille, eikä muille kansainvälisille järjestöille ilman tietojen tuottajan ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

3 artikla

Sopimuspuolet panevat ESA:n asiakirjaturvallisuutta koskevat vaatimukset täytäntöön varmistaakseen yhdenmukaisen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojan tason.

4 artikla

1. Sopimuspuolet varmistavat, että kaikista niistä sopimuspuolen kansalaisista, joiden on virkatehtäviensä hoidon yhteydessä saatava tai joilla voi tehtäviensä perusteella olla oikeus saada käyttöönsä turvallisuusluokiteltuja tietoja, joita annetaan tai vaihdetaan tämän sopimuksen nojalla, tehdään asianmukainen turvallisuusselvitys ennen kuin heille myönnetään oikeus tällaisiin tietoihin ja aineistoon.

2. Sopimuspuolet varmistavat, että oikeus tämän sopimuksen nojalla vaihdettuihin turvallisuusluokiteltuihin tietoihin annetaan ainoastaan sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä hoitamista varten.

3. Turvallisuusselvityksen tarkoituksena tulee olla sen selvittäminen, voidaanko yksittäiselle henkilölle hänen lojaaliutensa ja luotettavuutensa perusteella myöntää oikeus turvallisuusluokiteltuihin tietoihin.

4. Turvallisuusselvityksiä suorittaessaan kukin sopimuspuoli toimii pyynnöstä yhteistyössä muiden sopimuspuolten kanssa.

5 artikla

ESA:n pääjohtaja varmistaa, että tämän sopimuksen järjestöä koskevia määräyksiä sovelletaan järjestön päämajassa, sen alaisissa laitoksissa ja muissa elimissä.

6 artikla

1. Sopimuspuolet tutkivat kaikki todetut tai epäillyt tapaukset, joissa tämän sopimuksen nojalla annettujen tai tuotettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suoja on vaarantunut tai niitä on kadonnut.

2. Kukin sopimuspuoli ilmoittaa tarvittaessa muille sopimuspuolille nopeasti ja kaikilta osin tapauksen yksityiskohdista ja tutkinnan mahdollisista tuloksista sekä korjaavista toimenpiteistä, joihin mahdollisesti on ryhdytty sen varmistamiseksi, ettei tällainen tietojen ilmaiseminen toistu.

7 artikla

Sellaisissa tapauksissa, joissa jäsenvaltion edustaja tai ESA:n pääjohtaja taikka ESA:n henkilökunnan jäsen tai asiantuntija on osapuolena oikeudenkäynnissä, joka koskee turvallisuusluokiteltujen tietojen luvatonta luovuttamista, jäsenvaltiolla, neuvostolla ja pääjohtajalla on ESA:n perustamissopimuksen 1 liitteen XIV artiklan 2 kappaleen, XXI artiklan 1 ja 2 kappaleen ja XXIV artiklan mukaisesti velvollisuus luopua koskemattomuudesta.

8 artikla

Tämä sopimus ei millään tavoin estä sopimuspuolia tekemästä muita sopimuksia, jotka liittyvät niiden tuottamien turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja jotka eivät vaikuta tämän sopimuksen soveltamisalaan.

9 artikla

1. Kukin sopimuspuoli voi suosittaa tämän sopimuksen muuttamista.

2. Tämän sopimuksen muutokset tulevat voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona Ranskan hallitus on vastaanottanut kaikkien sopimuspuolten hyväksyntää koskevat ilmoitukset. Ranskan hallitus ilmoittaa kaikille sopimuspuolille muutosten voimaantulopäivistä.

10 artikla

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten ESA:n perustamissopimuksen sopimuspuolille ja se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Ranskan hallituksen huostaan.

2. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona kaksi sopimuksen allekirjoittanutta valtiota on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Sopimus tulee voimaan kunkin muun sen allekirjoittaneen valtion osalta kolmenkymmenen päivänä kuluttua siitä, kun kyseinen valtio on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

11 artikla

1. ESA:n perustamissopimuksen uudet sopimuspuolet liittyvät tähän sopimukseen yleissopimuksen XXII artiklan mukaisesti. Sopimus tulee kunkin siihen liittyvän valtion osalta voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona se on tallettanut liittymiskirjansa.

2. Liittymiskirjat talletetaan Ranskan hallituksen huostaan.

12 artikla

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle, joka ilmoittaa irtisanomisilmoituksesta muille sopimuspuolille. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

2. Sopimusvaltiota, joka irtisanoo tämän sopimuksen, sitoo kuitenkin edelleen velvoite suojata ja turvata sellaiset turvallisuusluokitellut tiedot, jotka se on saanut käyttöönsä tämän sopimuksen nojalla. Sama velvoite koskee tämän sopimuksen sopimuspuolta myös silloin, kun sopimuspuoli irtisanoo ESA:n perustamissopimuksen sen XXIV artiklan mukaisesti tai kun Euroopan Avaruusjärjestö lakkautetaan perustamissopimuksen XXV artiklan mukaisesti.

13 artikla

Ranskan hallitus ilmoittaa ESA:lle ja kaikille tämän sopimuksen allekirjoittaneille ja siihen liittyville valtioille jokaisesta ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tai irtisanomisilmoituksen tallettamisesta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pariisissa 19 päivänä elokuuta 2002 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, joka talletetaan Ranskan hallituksen huostaan ja jonka oikeaksi todistetun jäljennöksen Ranskan hallitus toimittaa kullekin allekirjoittajalle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.