88/2004

Annettu: 24.06.2004

Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Bremenissä 25 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyt vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 28 päivänä elokuuta 2003, tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen IV liitteen muutokset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä asetus, tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2004

(Suomennos)

Vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva

YLEISSOPIMUS

IV LIITE

Seuraava teksti korvaa Helsingin yleissopimuksen IV liitteen 4 säännön 1 kappaleen tekstin ja sillä lisätään tekstiin uusi 3 kappale:

4 Sääntö; MARPOL 73/78 -yleissopimuksen liitteiden soveltaminen

1. Sopimuspuolet soveltavat MARPOL 73/78 -yleissopimuksen I―V liitteen määräyksiä.

2. MARPOL 73/78 -yleissopimuksen I liitteen muutetun 13G säännön tullessa voimaan, sopimuspuolet:

a) muuttavat ehtoja, joiden mukaisesti aluksilla on oikeus käyttää sopimuspuolten lippuja, kieltääkseen sellaisten alusten liikennöinnin, jotka eivät noudata 13F säännön vaatimuksia 13G säännön 4 kappaleen mukaisesti;

b) pidättäytyvät käyttämästä hyväkseen 13G säännön 5 kappaleen a tai b kohdan määräyksiä, eivätkä salli lippuaan käyttävien, 5 kappaleen a tai b kohdan soveltamisalaan kuuluvien alusten liikennöinnin jatkamista 13G säännön 4 kappaleessa mainitun päivän jälkeen; ja

c) käyttävät hyväkseen 1 päivästä tammikuuta 2015 lähtien 13G säännön 8 kappaleen b kohdan määräyksiä kieltääkseen satamiinsa tai meriterminaaleihinsa pääsyn aluksilta, joille on 13G säännön 5 kappaleen a tai b kohdan määräysten perusteella myönnetty lupa jatkaa liikennöintiä aluksen toimituksen vuosipäivän jälkeen vuonna 2015;

d) voivat poikkeustapauksissa sallia yksittäiselle alukselle, joka ei noudata 13F sääntöä 13G säännön 4 kappaleen mukaisesti, pääsyn niiden satamiin tai merellä oleviin terminaaleihin, kun kyseessä on:

― vaikeuksissa oleva öljysäiliöalus, joka hakee turvasatamaa tai suojapaikkaa, tai

― lastaamaton öljysäiliöalus, joka on matkalla korjaussatamaan.

3. Tammikuun 1 päivästä 2004 lukien sopimuspuolet:

a) soveltavat käymäläjäteveden tyhjentämiseen MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muutetun IV liitteen 11 säännön 1 ja 3 kappaleen määräyksiä; ja

b) varmistavat, että satamiin ja terminaaleihin järjestetään käymäläjäteveden vastaanotto MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muutetun IV liitteen 12 säännön 1 kappaleen mukaisesti.

Edellä olevan 4 säännön muutoksen seurauksena Helsingin yleissopimuksen IV liitteen (Alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäiseminen) 5 sääntö poistetaan.

Helsingin yleissopimuksen IV liitteen (Alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäiseminen) 5 säännön poistamisen seurauksena sitä seuraavat säännöt numeroidaan uudelleen.

Seuraava teksti korvaa Helsingin yleissopimuksen IV liitteen (Alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäiseminen) uudelleen numeroidun 5 säännön (aiemman 6 säännön) olemassa olevan tekstin:

5 Sääntö; Muiden alusten käymäläjäteveden tyhjentäminen

A. Vaatimustenmukaisuus

Kaikkien muiden käymälöillä varustettujen alusten, mukaan luettuna huvialukset, joita ei tarkoiteta MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muutetun IV liitteen 2 säännössä, on oltava MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muutetun IV liitteen 1 säännön 3 ja 4 kappaleen, 11 säännön 1 ja 3 kappaleen sekä 3 säännön vaatimusten mukaiset seuraavasti, jollei alla olevasta D kappaleesta muuta johdu:

a) 1 päivästä tammikuuta 2005 lukien, kun alus on valmistunut ennen 1 päivää tammikuuta 2000, ja

b) tämän säännön voimaantulosta lukien, kun alus on valmistunut 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen.

B. Käymäläjärjestelmät

Edellä A kappaleessa tarkoitetut alukset on varustettava käymäläjätevettä varten käymäläjärjestelmillä Helsingin komission hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti.

C. Vastaanottolaitteet

1. MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muutetun IV liitteen 12 säännön 1 kappaletta sovelletaan tarvittaessa tämän säännön A kappaleessa tarkoitettuihin aluksiin.

2. Jotta vastaanottolaitteiden putket voitaisiin yhdistää A kappaleessa tarkoitettujen alusten tyhjennysputkeen, kummatkin putket on varustettava standardiliitoksella Helsingin komission hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti.

D. Poikkeukset

a) Tämän säännön A ja B kappaleen määräyksiä ei tarvitse soveltaa tietyn tyyppisiin käymälöillä varustettuihin huvialuksiin ja muihin aluksiin, joita ei tarkoiteta MARPOL 73/78 -yleissopimuksen muutetun IV liitteen 12 säännön 1 kappaleen, jos:

i) Helsingin komission hyväksymien suuntaviivojen mukaan käymäläjärjestelmien asentaminen näihin huvialuksiin ja muihin aluksiin on teknisesti vaikeaa tai asennuskustannukset ovat aluksen arvoon nähden korkeat, ja

ii) kyseiset huvialukset ja muut alukset on rakennettu ennen 1 päivää tammikuuta 2000.

b) Sopimuspuoli, joka käyttää hyväkseen edellä mainittuja poikkeuksia, ilmoittaa soveltamansa poikkeuksen konkreettisen sanamuodon Helsingin komissiolle, joka ilmoittaa poikkeuksen soveltamisesta muille sopimuspuolille.

c) Tämän kappaleen määräykset ovat voimassa ainoastaan kyseessä olevan sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.