40/2004

Annettu: 29.04.2004

Valtioneuvoston asetus päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta 24 päivänä lokakuuta 2003 annetun lain (867/2003) 2 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta annettu laki (867/2003) tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2004

Liite

N:o 40

Neuvoston päätös,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002 ja 23 päivänä syyskuuta 2002,

päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta

(2002/772/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 190 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 108 artiklan 3 ja 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Säädöstä edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla on aiheellista muuttaa, jotta edustajat valittaisiin yleisillä välittömillä vaaleilla kaikille jäsenvaltioille yhteisten periaatteiden mukaisesti ja niin, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus soveltaa kansallisia säädöksiä asioihin, joista ei säädetä tässä päätöksessä.

(2) Tällä päätöksellä muutetun säädöksen luettavuuden parantamiseksi sen säännökset on aiheellista numeroida uudelleen, minkä vuoksi konsolidoinnista tulee selkeämpi,

ON ANTANUT seuraavat säännökset, joiden hyväksymistä se suosittelee jäsenvaltioille niiden valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti:

1 artikla

Muutetaan neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom(3) liitteenä olevaa, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annettua säädöstä, jäljempänä "vuoden 1976 säädös", tämän artiklan säännösten mukaisesti.

1) Korvataan vuoden 1976 säädöksessä, 13 artiklaa lukuun ottamatta, ilmaisu "edustaja" tai "Euroopan parlamentin edustaja" ilmaisulla "Euroopan parlamentin jäsen".

2) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

1. Kussakin jäsenvaltiossa Euroopan parlamentin jäsenet valitaan listojen tai siirtoäänestyksen perusteella suhteellista vaalitapaa noudattaen.

2. Jäsenvaltiot voivat sallia etusijaäänestyksen itse määräämiensä menettelytapojen mukaisesti.

3. Vaalit ovat yleiset, välittömät, vapaat ja salaiset."

3) Korvataan 2 artikla artikloilla seuraavasti:

"2 artikla

Jäsenvaltioiden kansalliset erityistilanteet huomioon ottaen ja vaikuttamatta yleisesti vaalitavan suhteellisuuteen jäsenvaltiot voivat perustaa vaalipiirejä Euroopan parlamentin vaaleja varten tai jakaa vaalialueen muulla tavoin alaryhmiin.

2a artikla

Jäsenvaltiot voivat asettaa äänikynnyksen paikkojen jakamista varten. Kynnys saa olla kansallisella tasolla enintään 5 prosenttia annetuista äänistä.

2b artikla

Kukin jäsenvaltio voi asettaa ylärajan ehdokkaiden vaalikampanjakustannuksille."

4) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) poistetaan 1 kohta ja numeroidaan 2 ja 3 kohta 1 ja 2 kohdaksi;

b) korvataan uudessa 1 kohdassa ilmaisu "Tämä viisivuotiskausi" ilmaisulla "Viisivuotiskausi, joksi Euroopan parlamentin jäsenet on valittu";

c) korvataan uudessa 2 kohdassa ilmaisu "2 kohdassa" ilmaisulla "1 kohdassa".

5) Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Euroopan parlamentin jäsenet nauttivat niitä erioikeuksia ja vapauksia, joita heihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan nojalla."

6) Kumotaan 5 artikla.

7) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) 1 kohdassa

i) Lisätään kolmanteen luetelmakohtaan ilmaisun "Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen" jälkeen sanat "tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen".

ii) Lisätään nykyisen kolmannen ja neljännen luetelmakohdan väliin luetelmakohta seuraavasti: "- Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen".

iii) Lisätään nykyisen neljännen ja viidennen luetelmakohdan väliin luetelmakohta seuraavasti: "- Euroopan yhteisöjen oikeusasiamies".

iv) Poistetaan nykyisestä viidennestä luetelmakohdasta ilmaisu "Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neuvoa-antavan komitean jäsen, tai".

v) Poistetaan nykyisestä kuudennesta luetelmakohdasta sanat "Euroopan hiili- ja teräsyhteisön,".

vi) Korvataan nykyinen kahdeksas luetelmakohta seuraavasti: "- Euroopan yhteisöjen toimielimen tai sellaiseen sidoksissa olevan erityiselimen tai Euroopan keskuspankin palveluksessa oleva virkamies tai toimihenkilö".

b) Lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti ja numeroidaan nykyiset 2 ja 3 kohta 3 ja 4 kohdaksi:

"2. Vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleista alkaen Euroopan parlamentin jäsenyys on yhteensopimaton kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenyyden kanssa.

Tästä säännöstä poiketen ja rajoittamatta 3 kohdan säännösten soveltamista:

– Irlannin kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenet, jotka valitaan Irlannin kansanedustuslaitoksen vaalien jälkeen pidetyissä vaaleissa Euroopan parlamenttiin, voivat samanaikaisesti olla jäseninä kummassakin niihin Irlannin kansallisen kansanedustuslaitoksen vaaleihin saakka, joiden toimitusajankohtana tämän kohdan ensimmäinen alakohta on voimassa,

– Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen kansanedustuslaitoksen jäsenillä, jotka ovat myös Euroopan parlamentin jäseniä vuonna 2004 järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja edeltävänä viisivuotiskautena, voivat samanaikaisesti olla jäseninä kummassakin niihin vuonna 2009 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin saakka, joiden toimitusajankohtana tämän kohdan ensimmäinen alakohta on voimassa."

c) Korvataan uudessa 3 kohdassa ilmaisu "vahvistaa missä tehtävässä toimiminen on ristiriidassa kansallisella tasolla" ilmaisulla "laajentaa yhteensopimattomuussääntöjen kansallista soveltamisalaa" ja korvataan ilmaisu "7 artiklan 2 kohdassa" ilmaisulla "7 artiklassa".

d) Korvataan uudessa 4 kohdassa ilmaisu "1 ja 2 kohdan" ilmaisulla "1, 2 ja 3 kohdan".

8) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

Jollei tämän säädöksen säännöksistä muuta johdu, vaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa kansallisten säännösten mukaan.

Näissä kansallisissa säännöksissä voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityistilanteet, mutta ne eivät saa yleisesti vaikuttaa vaalitavan suhteellisuuteen."

9) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdassa ilmaisu "vahvistamana päivänä" ilmaisulla "vahvistamana päivänä ja ajankohtana";

b) korvataan 2 kohdassa ilmaisu "Ääntenlaskenta voidaan aloittaa" ilmaisulla "Jäsenvaltio voi julkistaa virallisesti vaalien tuloksen";

c) poistetaan 3 kohta.

10) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdassa ilmaisu "9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson" ilmaisulla "äänestysajanjakson".

b) Korvataan 2 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu "toisen ajanjakson joka voi olla aikaisintaan kuukautta ennen" ilmaisulla "vähintään vuotta ennen 3 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden päättymistä toisen ajanjakson, joka voi olla aikaisintaan kaksi kuukautta ennen".

c) Poistetaan 3 kohdasta ilmaisu "Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 22 artiklan" sekä korvataan ilmaisu "Euroopan talousyhteisön" ilmaisulla "Euroopan yhteisön" ja ilmaisu "9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ajanjakson" ilmaisulla "äänestysajanjakson".

11) Poistetaan 11 artiklasta ilmaisu "Kunnes 7 artiklan 1 kohdassa määrätty yhdenmukainen menettely tulee voimaan,".

12) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla

1. Euroopan parlamentin jäsenen paikka vapautuu, kun hänen toimikautensa päättyy hänen erottuaan, kuoltuaan tai kun hänen edustajan toimensa päättyy.

2. Jollei tämän säädöksen muista säännöksistä muuta johdu, kukin jäsenvaltio vahvistaa asianmukaiset menettelytavat mahdollisesti vapautuvan jäsenen paikan täyttämiseksi 3 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden loppuun asti.

3. Jos Euroopan parlamentin jäsenen toimikausi päättyy jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, noudatetaan toimikauden päättymisessä mainitun lainsäädännön säännöksiä. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ilmoittavat siitä Euroopan parlamentille.

4. Kun jäsenen paikka vapautuu eroamisen tai kuoleman vuoksi, Euroopan parlamentin puhemies ilmoittaa siitä viipymättä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille."

13) Kumotaan 14 artikla.

14) Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

Tämä säädös on laadittu englannin, espanjan, hollannin, italian, iirin, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Liitteet II ja III ovat tämän säädöksen erottamaton osa."

15) Kumotaan liite I.

16) Poistetaan liitteessä III Saksan liittotasavallan hallituksen julistus.

2 artikla

1. Vuoden 1976 säädöksen artiklat ja liitteet, sellaisina kuin ne ovat tällä päätöksellä muutettuina, numeroidaan uudelleen tämän päätöksen erottamattomana osana olevan liitteen vastaavuustaulukoiden mukaisesti.

2. Vastaavasti mukautetaan viittaukset vuoden 1976 säädöksen artikloihin ja liitteisiin. Samoin mukautetaan myös yhteisön perussopimuksiin sisältyvät viittaukset näihin artikloihin ja niiden osiin.

3. Muissa asiakirjoissa tai säädöksissä olevia viittauksia vuoden 1976 säädöksen artikloihin pidetään viittauksina 1 kohdan nojalla uudelleen numeroituihin vuoden 1976 säädöksen artikloihin, ja vastaavasti tällä päätöksellä uudelleen numeroituihin näiden artiklojen kohtiin.

3 artikla

1. Edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitetut muutokset tulevat voimaan jäsenvaltioiden valtiosääntönsä mukaisesti tämän päätöksen säännöksille antamaa hyväksyntää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat neuvoston pääsihteeristölle kansallisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Matas I Palou

Tehty Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Fischer Boel

(1) EYVL C 292, 21.9.1998, s. 66.

(2) Lausunto annettu 12. kesäkuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.