25/2004

Annettu: 02.04.2004

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 5 päivänä huhtikuuta 2002 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta 12 päivänä kesäkuuta 1975 tehdyn sopimuksen (SopS 13/1977) muuttamisesta tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 15 päivänä joulukuuta 2003 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30 päivänä tammikuuta 2004 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu Tanskan ulkoasiainministeriölle 4 päivänä helmikuuta 2004, on voimassa 5 päivästä maaliskuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annettu laki (69/2004) tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2004.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2004.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Sopimus

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta 12 päivänä kesäkuuta 1975 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset haluavat selventää Pohjoismaista Kulttuurirahastoa koskevaa erityisasemaa ja ovat sopineet seuraavaa:

I

12 päivänä kesäkuuta 1975 tehtyyn, 3 päivänä joulukuuta 1990 ja 31 päivänä lokakuuta 2001 muutettuun sopimukseen tehdään seuraavat muutokset:

1 artikla muotoillaan uudelleen seuraavasti:

"Pohjoismaisen Kulttuurirahaston tarkoitus on edistää Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueiden välistä kulttuuriyhteistyötä".

2 artikla muotoillaan uudelleen seuraavasti:

"Rahaston toimintapiiri käsittää kulttuuriyhteistyön koko sen laajuudessaan pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella. Rahastosta voidaan siten myöntää avustuksia tutkimustyötä ja opetusta varten sekä yleiseen kulttuuritoimintaan sanan laajimmassa merkityksessä.

Avustuksia voidaan myös myöntää pohjoismaiden kulttuuriyhteistyötä ja pohjoismaiden kulttuurielämää koskevan tiedotustoiminnan tukemiseksi pohjoismaissa tai niiden ulkopuolella."

6 artikla muotoillaan uudelleen seuraavasti:

"Pohjoismaiden Kulttuurirahasto on pohjoismainen rahasto, jolla on tässä sopimuksessa määritelty erityinen yhteys Pohjoismaiden neuvostoon ja Pohjoismaiden Ministerineuvostoon. Rahasto on itsenäinen oikeushenkilö.

Rahaston nimen kirjoittaa hallitus tai ne jotka hallitus siihen valtuuttaa.

Rahasto voi lahjoituksin tai testamentein hankkia omaisuutta edellyttäen, ettei niihin liity rahaston tarkoitusperien vastaisia ehtoja."

9 artiklan määräys lakkaa olemasta voimassa. Uusi seuraavansisältöinen 9 artikla lisätään sopimukseen: "Hallitus voi vahvistaa jäsentensä palkkion."
10 artikla muotoillaan uudelleen seuraavasti:

"Rahaston sihteeristöä sekä henkilöstö- ja taloushallintoa hoidetaan hallituksen päättämällä tavalla. Rahasto voi tehdä sihteeristöä sekä henkilöstö- ja taloushallintoa koskevan hallintosopimuksen Pohjoismaiden Ministerineuvoston, Pohjoismaiden Neuvoston, tai jonkin muun oikeushenkilön kanssa.

Pohjoismaiden Neuvoston kanssa tehtävä hallintosopimus edellyttää että Neuvostolla on oma henkilöstö- ja taloushallintonsa."

11 artikla muotoillaan uudelleen seuraavasti:

"Rahaston varoista maksetaan palkkiot, matkakorvaukset, päivärahat, ja hallintokulut sekä muut rahaston toimintaan liittyvät kustannukset. Rahasto voi myös maksaa asiantuntijapalkkioita."

12 artikla muotoillaan uudelleen seuraavasti:

"Rahaston kotipaikka on maa, jossa rahaston sihteeristö sijaitsee."

16 artiklassa muutetaan päivämäärä 1 päiväksi syyskuuta 1 lokakuuta asemesta.

II

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Tanskan ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa sopimuksesta oikeaksi todistetut jäljennökset muille sopimuspuolille.

III

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Tanskan ulkoministeriölle hyväksyneensä sen. Tallettaja ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisen ajankohdasta.

Tämä sopimus on voimassa yhtä kauan kuin 12 päivänä kesäkuuta 1975 päivätty sopimus, jota on aiemmin muutettu 3 päivänä joulukuuta 1990 ja 31 päivänä lokakuuta 2001.

Tämän vakuudeksi ovat, asianmukaisesti valtuutetut edustajat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 5 päivänä huhtikuuta 2002 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena. Kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.