71/2002

Annettu: 12.07.2002

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä pakkotoimin tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä elatusavun perimisestä pakkotoimin Oslossa 23 päivänä maaliskuuta 1962 tehdyn sopimuksen muuttamista koskeva Oslossa 25 päivänä helmikuuta 2000 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväkynyt 1 päivänä kesäkuuta 2001 ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 8 päivänä kesäkuuta 2001, on voimassa 1 päivästä huhtikuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä pakkotoimin tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2001 annettu laki (465/2001) tulee voimaan 17 päivänä heinäkuuta 2002.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä heinäkuuta 2002.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2002

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välinenSOPIMUSSuomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen elatusavun perimisestä pakkotoimin Oslossa 23 päivänä maaliskuuta 1962 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset ovat sopineet seuraavasta:

I

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välistä elatusavun perimisestä pakkotoimin Oslossa 23 päivänä maaliskuuta 1962 tehtyä sopimusta muutetaan seuraavasti.

Sopimuksen 1 artikla muutetaan kuulumaan:

Lainvoimainen tuomio, hallinnollisen viranomaisen päätös tai sellainen viranomaisen hyväksymä sopimus, jossa joku on jossakin sopimusvaltiossa velvoitettu tai sitoutunut maksamaan elatusapua puolisolle, entiselle puolisolle, lapselle, lapsipuolelle tai lapsen äidille, on tunnustettava muissa sopimusvaltioissa ilman eri vahvistusta.

Lainvoimainen tuomio, hallinnollisen viranomaisen päätös, viranomaisen hyväksymä sopimus tai muu kirjallinen sopimus, jossa joku on jossakin sopimusvaltiossa velvoitettu tai sitoutunut maksamaan edellä tarkoitettua elatusapua ja joka on siinä valtiossa täytäntöönpantavissa, on pyynnöstä välittömästi pantava täytäntöön toisessa sopimusvaltiossa. Sama on voimassa sellaisesta, vielä lainvoimaa vailla olevasta tuomiosta ja sellaisesta oikeuden tai tuomarin antamasta päätöksestä, joka voidaan panna täytäntöön lainvoimaisen tuomion tavoin.

Sopimuksen 2 artiklan toinen kappale muutetaan kuulumaan:

Jos täytäntöönpano tulee tapahtumaan toisessa sopimusvaltiossa kuin siinä, missä pyyntö on 1 kappaleen mukaisesti esitetty, lähetetään tämä pyyntö ensiksi mainittuun valtioon. Tällöin pyynnön lähettää ja ottaa vastaan:

Tanskassa statsamt (Kööpenhaminassa Overpræsidiet) tai, jos on epätietoisuutta siitä, mikä statsamt on toimivaltainen, oikeusministeriö;

Suomessa asianomainen ulosottomies tai, jos toimivaltaisesta ulosottomiehestä on epätietoisuutta, oikeusministeriö;

Islannissa oikeusministeriö;

Norjassa folketrygdkontoret for utenlandssaker;

Ruotsissa asianomainen kronofogdemyndighet tai, jos on epätietoisuutta siitä, mikä kronofogdemyndighet on toimivaltainen, Riksskatteverket.

Sopimuksen 3 artiklan ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan:

Perimisen toimittava viranomainen saa, jos se katsotaan tarpeelliseksi, vaatia todistuksen siitä, että tuomio, päätös tai sitoumus täyttää 1 artiklan 2 kappaleessa määrätyt täytäntöönpanon edellytykset. Todistuksen antaa sen valtion 2 artiklan 2 kappaleessa mainittu viranomainen, missä tuomio tai päätös on annettu tai missä sitoumus on tehty.

Sopimukseen lisätään näin kuuluva uusi 6 a artikla:

Tämä sopimus ei estä tunnustamisen tai täytäntöönpanon perustamista muuhun kansainväliseen sopimukseen, joka on voimassa asianomaisten valtioiden välillä, tai sen valtion lakiin, missä kysymys tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta tulee esille.

II

Sovellettaessa sopimusta Färsaarilla ja Grönlannissa voi Tanskan oikeusministeriö neuvoteltuaan muiden sopimusvaltioiden oikeusministeriöiden kanssa vahvistaa tehtäväksi sellaisia poikkeuksia, joita Färsaarten tai Grönlannin erityiset olot voivat edellyttää.

III

Sopimusvaltiot voivat yhtyä tähän sopimukseen

a) allekirjoittamalla sen tekemättä ratifiointia koskevaa ehtoa, tai

b) allekirjoittamalla sen ratifiointia koskevin ehdoin ja sen jälkeen ratifioimalla sen.

Ratifiointiasiakirjat on talletettava Norjan ulkoasiainministeriöön.

Sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua siitä, kun kaikki sopimusvaltiot ovat yhtyneet sopimukseen. Norjan ulkoasiainministeriö ilmoittaa sopimusvaltioille ratifiointiasiakirjojen tallettamisesta ja sopimuksen voimaantulon ajankohdasta.

IV

Tätä sopimusta sovelletaan 1 artiklassa mainittuihin ratkaisuihin ja sopimuksiin silloinkin, kun ratkaisu tai sopimus on tehty ennen tämän sopimuksen voimaantuloa.

V

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Norjan ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa kullekin sopimusvaltiolle siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen.

Tämän vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Laadittu Oslossa 25 päivänä helmikuuta 2000 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jossa ruotsiksi on kaksi tekstiä, toinen Suomea ja toinen Ruotsia varten.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.