71/2001

Annettu: 05.10.2001

Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä tehdyn sopimuksen, jolla sitoudutaan noudattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja «NATO»:n välillä KFOR REAR -päämajan ja Makedonian alueella olevan KFOR-henkilöstön asemasta tehtyä sopimusta, voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Brysselissä 21 päivänä elokuuta 2001 Suomen hallituksen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehty, tasavallan presidentin 17 päivänä elokuuta 2001 hyväksymä sopimus, jolla sitoudutaan noudattamaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja «NATO»:n välillä KFOR REAR -päämajan ja Makedonian alueella olevan KFOR-henkilöstön asemasta tehtyä sopimusta, on voimassa 21 päivästä elokuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 2001.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001

15 päivänä kesäkuuta 2001

Arvoisa suurlähettiläs,

Minulla on kunnia viitata hallituksenne ja «NATO»:n 29. syyskuuta ja 4. lokakuuta 1999 päivättyyn kirjeenvaihtoon, joka muodostaa sopimuksen valtionne osallistumisesta «NATO»:n johtamiin Kosovon joukkoihin (KFOR).

Osallistumissopimus tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1244, teknistä sotilasyhteistyötä koskevaa sopimusta ja muita sopimuksia, joita mahdollisesti tehdään Jugoslavian liittotasavallan alueella olevien KFOR-joukkojen ja niiden jäsenten oikeuksista, velvoitteista, erioikeuksista ja vapauksista.

Minulla on ilo viitata myös entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja «NATO»:n väliseen sopimukseen, joka koskee muun muassa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian1 alueella olevan KFOR-henkilöstön asemaa, ja joka tehtiin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ulkoasiainministerin Ilinka Mitrevan ja NATO:n pääsihteerin välisellä kirjeenvaihdolla 18 päivänä toukokuuta 2001.

Kirjeenvaihtoon sisältyvät:

a) ulkoasiainministeri Ilinka Mitrevan 18. toukokuuta 2001 päivätty kirje, jossa ehdotetaan sopimusta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella olevan KFOR REAR -päämajan ja KFOR-henkilöstön asemasta;

b) 18. toukokuuta 2001 päivätty kirje, jolla entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edustuston päällikkö suurlähettiläs Nano Ružin toimitti ulkoasianministeri Ilinka Mitrevan kirjeen pääsihteerille. Kirje koskee sopimuksen 5 kappaleen täytäntöönpanoa, joka liittyy oikeuteen käyttää tuomiovaltaa «Nato»-sofan VII artiklan mukaisesti;

1 Turkki tunnustaa Makedonian tasavallan sen perustuslain mukaisella nimellä.

c) pääsihteerin 18. toukokuuta 2001 päivätty ulkoasiainministeri Ilinka Mitrevalle osoitettu kirje, jolla hyväksytään sopimus sekä sopimuksen 5 kappaleen täytäntöönpanomääräys siinä muodossa kuin ne sisältyvät suurlähettiläs Nano Ružin 18. toukokuuta 2001 päivättyyn kirjeeseen.

Oikeudellisen avoimuusperiaatteen mukaisesti «NATO» varmistaa, että Wienissä 31 päivänä maaliskuuta 1986 tehdyn valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen välistä tai kansainvälisten järjestöjen välistä sopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 35 artikla pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Artiklan mukaan:

"Sopimuksen määräyksestä johtuu kolmannelle valtiolle tai järjestölle velvoite, mikäli sopimuspuolten tarkoituksena on tällä määräyksellä perustaa mainittu velvoite, ja kolmas valtio tai järjestö nimenomaan kirjallisesti hyväksyy sen. Kolmannen järjestön antamaa hyväksyntää tällaiselle velvoitteelle sääntelevät kyseisen järjestön säännöt."

Minulla on kunnia kutsua viranomaisenne sitoutumaan sopimukseen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella olevien KFOR-joukkojen ja niiden jäsenten oikeuksista, velvoitteista, erioikeuksista ja vapauksista, sellaisina kuin ne on määritelty entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja «NATO»:n 18. toukokuuta 2001 päivätyssä kirjeenvaihdossa.

Kunnioittavasti,

B. De Vidts

Bryssel, 21 päivänä elokuuta 2001

Arvoisa hra De Vidts,

Minulla on kunnia viitata 15. kesäkuuta 2001 päivättyyn kirjeeseenne, jossa kutsutte Suomen viranomaiset sitoutumaan sopimukseen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella olevien KFOR-joukkojen ja niiden jäsenten oikeuksista, velvoitteista, erioikeuksista ja vapauksista, sellaisena kuin ne on määritelty entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja «NATO»:n 18. toukokuuta 2001 päivätyssä kirjeenvaihdossa.

Minulla on kunnia ilmoittaa teille, että Suomen hallitus hyväksyy entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja «NATO»:n välisen sopimuksen, joka koskee entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella olevan KFOR REAR –päämajan ja KFOR-henkilöstön asemaa, ja joka tehtiin 18 päivänä toukokuuta 2001 entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ulkoasiainministerin Ilinka Mitrevan ja «NATO»:n pääsihteerin George Robertsonin välisellä kirjeenvaihdolla, jota täydensi entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edustuston päällikön Nano Ružinin kirje. Näin ollen Suomen hallitus sitoutuu sopimukseen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella olevien KFOR-joukkojen oikeuksista, velvoitteista, erioikeuksista ja vapauksista.

Kunnioittavasti,

Kari Kahiluoto

Va. asiainhoitaja

Bryssel, 18 päivänä toukokuuta 2001

Arvoisa pääsihteeri,

Minulla on kunnia lähettää ohessa ulkoasiainministeri Ilinka Mitrevan kirje, jossa ehdotetut Makedonian tasavallan alueella olevaa KFOR REAR -päämajaa ja pysyvästi ja tilapäisesti olevaa KFOR-henkilöstöä koskevat määräykset tulevat Makedonian tasavallan hallitusta ja «NATO»:a sitoviksi, mikäli ne ovat teidän hyväksyttävissänne.

Minulla on myös kunnia ehdottaa, että ehdotetun sopimuksen 5 kappaleen täytäntöönpanoa varten Makedonian tasavalta sallii KFOR-joukkoihin osallistuvan valtion käyttää tuomiovaltaansa, tämän sitä pyytäessä, sellaisen joukkojensa jäsenen osalta, jonka väitetään syyllistyneen rikokseen, johon nähden Makedonian tasavallalla on «Nato»-sofan VII artiklan mukaisesti joko yksinomainen tai ensisijainen tuomiovalta, ellei Makedonian tasavalta ilmoita KFOR-joukkoihin osallistuvalle valtiolle 15 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, että Makedonian tasavalta aikoo varata itselleen oikeuden käyttää tuomiovaltaansa syistä, jotka ovat ensisijaisen merkittäviä Makedonian tasavallalle.

Minulla on kunnia ehdottaa, että ulkoasiainministerin kirje ja tämä kirje sekä teidän vastauksenne, jolla «NATO»:n sitoumus näihin kirjeisiin sisältyviin määräyksiin vahvistetaan, muodostavat sopimuksen, joka tulee voimaan sinä päivänä, jona vastauksenne annetaan.

Nano Ružin

Suurlähettiläs

Skopje, 18 päivänä toukokuuta 2001

Arvoisa pääsihteeri,

Makedonian tasavallan alueella olevien «NATO»:n johtamien Kosovon joukkojen (KFOR) aseman vahvistamiseksi minulla on kunnia Makedonian tasavallan hallituksen puolesta ehdottaa seuraavia määräyksiä, jotka tulevat Makedonian tasavallan hallitusta ja «NATO»:a sitoviksi, mikäli ne ovat teidän hyväksyttävissänne:

Pitäen mielessä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan sisältämät tavoitteet ja periaatteet, jotka koskevat kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä;

Palauttaen mieleen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) sisältämät perusperiaatteet, jotka koskevat Jugoslavian liittotasavallan/ Kosovon kriisitilanteen ratkaisua poliittisin keinoin sekä siviili- ja turvallisuushenkilöstön läsnäolon avulla, Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa, minkä jälkeen perustettiin «NATO»:n johtamat Kosovon joukot (KFOR);

Palauttaen mieleen Makedonian tasavallan ja «NATO»:n välisen perussopimuksen, joka on tehty kirjeenvaihdolla 23-24 päivänä joulukuuta 1998, ja joka koskee Makedonian tasavallan alueelle perustettavan päämajan riittävän toimintakyvyn edellytyksiä;

Pitäen mielessä, että perussopimuksen mukaisesti päätös päämajan perustamisesta Makedonian tasavallan alueelle edellyttää erillistä järjestelyä;

Ottaen huomioon Makedonian tasavallan hallituksen halukkuuden sallia «NATO»:n perustaa alueelleen REAR-päämaja KFOR-joukkoja varten (KFOR REAR –päämaja), ja sallia KFOR-joukkojen ja –henkilöstön läsnäolo alueellaan, KFOR-joukkojen tehtävän tukemiseksi Kosovossa;

Ottaen myös huomioon Makedonian tasavallan hallituksen halukkuuden antaa tarvittavaa isäntämaatukea KFOR-joukkojen tehtävälle Kosovossa;

Katsoen, että KFOR REAR –päämajan perustaminen Makedonian tasavallan alueelle on ensisijaisen tärkeää KFOR-joukkojen tehtävän onnistumiselle Kosovossa, ja vahvistaa edelleen Makedonian tasavallan ja «NATO»:n välisiä suhteita;

Ymmärtäen, että tämän sopimuksen sisältämien erioikeuksien ja vapauksien tarkoituksena ei ole tarjota hyötyä yksityisille henkilöille, vaan varmistaa KFOR-operaation tehokas suorittaminen Kosovossa;

Haluten toteuttaa tarvittavat järjestelyt Makedonian tasavallan alueella olevan KFOR REAR –päämajan toiminnan ja KFOR-henkilöstön aseman osalta:

1. Tässä sopimuksessa alla mainituilla käsitteillä on seuraavat merkitykset:

"KFOR" tarkoittaa «NATO»:n johtamaa sotilasoperaatiota Kosovossa, sen alaisia elimiä, sen sotilaspäämajaa ja kaikkia siihen kuuluvia kansallisia huoltojoukkoja ja -yksikköjä;

"KFOR-henkilöstö" tarkoittaa KFOR:in sotilas- ja siviilihenkilöstöä sekä joukkoihin osallistuvien valtioiden kansalaisia, lukuun ottamatta paikalta palkattua henkilökuntaa;

"HQ KFOR REAR" tarkoittaa KFOR REAR –päämajaa, joka perustetaan Makedonian tasavallan alueelle KFOR-operaation tukemiseksi, sekä sen henkilöstöä;

"Perussopimus" tarkoittaa Makedonian tasavallan ja «NATO»:n välillä 23-24 päivänä joulukuuta 1998 tehtyä sopimusta, mukaan lukien sen tekniset liitteet;

"Nato-sofa" tarkoittaa Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehtyä sopimusta, joka on allekirjoitettu Lontoossa 19 päivänä kesäkuuta 1951;

"PfP-sofa" tarkoittaa Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehtyä sopimusta, joka on allekirjoitettu Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 1995.

2. «NATO» voi perustaa KFOR REAR –päämajan (jäljempänä "HQ KFOR REAR") Makedonian tasavallan alueelle tukeakseen operaatiotaan Kosovossa.

3. HQ KFOR REAR:lla, KFOR-joukkoihin osallistuvien valtioiden kansallisilla huoltojoukoilla ja niiden Makedonian tasavallan alueella pysyvästi olevalla henkilöstöllä, sekä näiden omaisuudella ja varoilla on sellainen asema ja sellaiset erioikeudet, helpotukset ja vapaudet kuin "NATO:lle" ja "päämajalle" myönnetään perussopimuksen ja kaikkien sen teknisten liitteiden mukaisesti.

4. Kaikella muulla Makedonian tasavallan alueella tilapäisesti olevalla KFOR-henkilöstöllä on perussopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

5. Tuomiovalta Makedonian tasavallan alueella tilapäisesti olevaan KFOR-henkilöstöön nähden määräytyy «Nato»-sofan VII artiklan mukaisesti.

6. Makedonian tasavallan alueella olevalla KFOR-henkilöstöllä on velvollisuus noudattaa Makedonian tasavallan lainsäädäntöä ja pidättäytyä kaikesta toiminnasta, joka on tämän sopimuksen hengen vastaista, sekä erityisesti kaikesta poliittisesta toiminnasta Makedonian tasavallan alueella. KFOR-joukkoihin osallistuvilla valtioilla on myös velvollisuus ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tämän varmistamiseksi.

7. Makedonian tasavallan viranomaiset ja KFOR-joukkoihin osallistuvat valtiot auttavat toisiaan kaikessa tarvittavassa rikostutkinnassa ja auttavat todisteiden keräämisessä ja esittämisessä, mukaan lukien rikokseen liittyvien esineiden takavarikko ja tarvittaessa luovuttaminen.

8. «NATO»/ KFOR antaa säännöllisin väliajoin Makedonian tasavallan hallitukselle tietoja Makedonian tasavallan alueella pysyvästi olevan henkilöstön lukumäärästä.

9. Makedonian tasavallan alueella pysyvästä olevan KFOR-henkilöstön KFOR-henkilökortissa tulee mainita, että he ovat siellä pysyvästi olevaa henkilöstöä.

10. Muilta osin sovelletaan perussopimusta ja kaikkia sen teknisiä liitteitä, jotka ovat erottamaton osa perussopimusta.

11. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan perussopimuksen 10 kappaleen mukaisesti.

12. Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.

13. Kumpi tahansa sopimuspuolista voi päättää tämän sopimuksen voimassaolon ilmoittamalla siitä kuusi kuukautta etukäteen.

Minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje ja teidän vastauksenne, joka vahvistaa «NATO»:n sitoumuksen tämän sopimuksen määräyksiin, muodostavat Makedonian tasavallan hallituksen ja «NATO»:n välisen sopimuksen, joka koskee HQ KFOR REAR:in asemaa ja Makedonian tasavallan alueella pysyvästi ja tilapäisesti olevan KFOR-henkilöstön asemaa.

Ilinka Mitreva

Ulkoasiainministeri

18 päivänä toukokuuta 2001

Arvoisa ministeri,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 18. toukokuuta 2001 päivätty kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

"Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian1 alueella olevien «NATO»:n johtamien Kosovon joukkojen (KFOR) aseman vahvistamiseksi minulla on kunnia entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksen puolesta ehdottaa seuraavia määräyksiä, jotka tulevat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitusta ja «NATO»:a sitoviksi, mikäli ne ovat teidän hyväksyttävissänne:

Pitäen mielessä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan sisältämät tavoitteet ja periaatteet, jotka koskevat kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä;

Palauttaen mieleen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) sisältämät perusperiaatteet, jotka koskevat Jugoslavian liittotasavallan/ Kosovon kriisitilanteen ratkaisua poliittisin keinoin sekä siviili- ja turvallisuushenkilöstön läsnäolon avulla, Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa, minkä jälkeen perustettiin «NATO»:n johtamat Kosovon joukot (KFOR);

Palauttaen mieleen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja «NATO»:n välisen perussopimuksen, joka on tehty kirjeenvaihdolla 23-24 päivänä joulukuuta 1998, ja joka koskee entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueelle perustettavan päämajan riittävän toimintakyvyn edellytyksiä;

Pitäen mielessä, että perussopimuksen mukaisesti päätös päämajan perustamisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueelle edellyttää erillistä järjestelyä;

1 Turkki tunnustaa Makedonian tasavallan sen perustuslain mukaisella nimellä.

Ottaen huomioon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksen halukkuuden sallia «NATO»:n perustaa alueelleen REAR-päämaja KFOR-joukkoja varten (KFOR REAR –päämaja), ja sallia KFOR-joukkojen ja -henkilöstön läsnäolo alueellaan, KFOR-joukkojen tehtävän tukemiseksi Kosovossa;

Ottaen myös huomioon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksen halukkuuden antaa tarvittavaa isäntämaatukea KFOR-joukkojen tehtävälle Kosovossa;

Katsoen, että KFOR REAR -päämajan perustaminen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueelle on ensisijaisen tärkeää KFOR-joukkojen tehtävän onnistumiselle Kosovossa, ja vahvistaa edelleen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja «NATO»:n välisiä suhteita;

Ymmärtäen, että tämän sopimuksen sisältämien erioikeuksien ja vapauksien tarkoituksena ei ole tarjota hyötyä yksityisille henkilöille, vaan varmistaa KFOR-operaation tehokas suorittaminen Kosovossa;

Haluten toteuttaa tarvittavat järjestelyt entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella olevan KFOR REAR -päämajan toiminnan ja KFOR-henkilöstön aseman osalta:

1. Tässä sopimuksessa alla mainituilla käsitteillä on seuraavat merkitykset:

"KFOR" tarkoittaa «NATO»:n johtamaa sotilasoperaatiota Kosovossa, sen alaisia elimiä, sen sotilaspäämajaa ja kaikkia siihen kuuluvia kansallisia huoltojoukkoja ja -yksikköjä;

"KFOR-henkilöstö" tarkoittaa KFOR:in sotilas- ja siviilihenkilöstöä sekä joukkoihin osallistuvien valtioiden kansalaisia, lukuun ottamatta paikalta palkattua henkilökuntaa;

"HQ KFOR REAR" tarkoittaa KFOR REAR -päämajaa, joka perustetaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueelle KFOR-operaation tukemiseksi, sekä sen henkilöstöä;

"Perussopimus" tarkoittaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja «NATO»:n välillä 23-24 päivänä joulukuuta 1998 tehtyä sopimusta, mukaan lukien sen tekniset liitteet;

"Nato-sofa" tarkoittaa Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehtyä sopimusta, joka on allekirjoitettu Lontoossa 19 päivänä kesäkuuta 1951;

"PfP-sofa" tarkoittaa Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehtyä sopimusta, joka on allekirjoitettu Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 1995.

2. «NATO» voi perustaa KFOR REAR -päämajan (jäljempänä "HQ KFOR REAR") entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueelle tukeakseen operaatiotaan Kosovossa.

3. HQ KFOR REAR:lla, KFOR-joukkoihin osallistuvien valtioiden kansallisilla huoltojoukoilla ja niiden entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella pysyvästi olevalla henkilöstöllä, sekä näiden omaisuudella ja varoilla on sellainen asema ja sellaiset erioikeudet, helpotukset ja vapaudet kuin "NATO:lle" ja "päämajalle" myönnetään perussopimuksen ja kaikkien sen teknisten liitteiden mukaisesti.

4. Kaikella muulla entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella tilapäisesti olevalla KFOR-henkilöstöllä on perussopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

5. Tuomiovalta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella tilapäisesti olevaan KFOR-henkilöstöön nähden määräytyy «Nato»-sofan VII artiklan mukaisesti.

6. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella olevalla KFOR-henkilöstöllä on velvollisuus noudattaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lainsäädäntöä ja pidättäytyä kaikesta toiminnasta, joka on tämän sopimuksen hengen vastaista, sekä erityisesti kaikesta poliittisesta toiminnasta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella. KFOR-joukkoihin osallistuvilla valtioilla on myös velvollisuus ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tämän varmistamiseksi.

7. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaiset ja KFOR-joukkoihin osallistuvat valtiot auttavat toisiaan kaikessa tarvittavassa rikostutkinnassa ja auttavat todisteiden keräämisessä ja esittämisessä, mukaan lukien rikokseen liittyvien esineiden takavarikko ja tarvittaessa luovuttaminen.

8. «NATO»/ KFOR antaa säännöllisin väliajoin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitukselle tietoja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella pysyvästi olevan henkilöstön lukumäärästä.

9. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella pysyvästi olevan KFOR-henkilöstön KFOR-henkilökortissa tulee mainita, että he ovat siellä pysyvästi olevaa henkilöstöä.

10. Muilta osin sovelletaan perussopimusta ja kaikkia sen teknisiä liitteitä, jotka ovat erottamaton osa perussopimusta.

11. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan perussopimuksen 10 kappaleen mukaisesti.

12. Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.

13. Kumpi tahansa sopimuspuolista voi päättää tämän sopimuksen voimassaolon ilmoittamalla siitä kuusi kuukautta etukäteen.

Minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje ja teidän vastauksenne, joka vahvistaa «NATO»:n sitoumuksen tämän sopimuksen määräyksiin, muodostavat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksen ja «NATO»:n välisen sopimuksen, joka koskee HQ KFOR REAR:in asemaa ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella pysyvästi ja tilapäisesti olevan KFOR-henkilöstön asemaa."

Minulla on myös kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni edustustonne päällikön suurlähettiläs Nano Ružinin 18. toukokuuta 2001 päivätyn kirjeen, joka kuuluu seuraavasti:

"Minulla on kunnia lähettää ohessa ulkoasiainministeri Ilinka Mitrevan kirje, jossa ehdotetut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella olevaa KFOR REAR –päämajaa ja pysyvästi ja tilapäisesti olevaa KFOR-henkilöstöä koskevat määräykset tulevat entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitusta ja «NATO»:a sitoviksi, mikäli ne ovat teidän hyväksyttävissänne.

Minulla on myös kunnia ehdottaa, että ehdotetun sopimuksen 5 kappaleen täytäntöönpanoa varten entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sallii KFOR-joukkoihin osallistuvan valtion käyttää tuomiovaltaansa, tämän sitä pyytäessä, sellaisen joukkojensa jäsenen osalta, jonka väitetään syyllistyneen rikokseen, johon nähden entisellä Jugoslavian tasavallalla Makedonialla on «Nato»-sofan VII artiklan mukaisesti joko yksinomainen tai ensisijainen tuomiovalta, ellei entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ilmoita KFOR-joukkoihin osallistuvalle valtiolle 15 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia aikoo varata itselleen oikeuden käyttää tuomiovaltaansa syistä, jotka ovat ensisijaisen merkittäviä entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle.

Minulla on kunnia ehdottaa, että ulkoasiainministerin kirje ja tämä kirje sekä teidän vastauksenne, jolla «NATO»:n sitoumus näihin kirjeisiin sisältyviin määräyksiin vahvistetaan, muodostavat sopimuksen, joka tulee voimaan sinä päivänä, jona vastauksenne annetaan."

Minulla on ilo ilmoittaa teille, että hyväksyn Pohjois-Atlantin liiton puolesta sekä teidän kirjeenne että suurlähettiläs Nano Ružinin kirjeen sisältämät määräykset, ja kirjeet muodostavat yhdessä tämän vastauksen kanssa sopimuksen, joka tulee voimaan tänä päivänä.

Kunnioittavasti,

George Robertson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.