10/2001

Annettu: 09.02.2001

Tasavallan presidentin asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen V liitteen ja 3 lisäyksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Sintrassa 23 päivänä heinäkuuta 1998 Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehtyyn yleissopimukseen (SopS 51/1998) tehty V liite ja 3 lisäys, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä tammikuuta 1999 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Ranskan tasavallan hallituksen huostaan 4 päivänä helmikuuta 1999, on Suomen osalta kansainvälisestivoimassa 30 päivästä elokuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen liitteen ja lisäyksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2001.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2001

LIITE V MERIALUEEN EKOSYSTEEMIEN JA BIOLOGISEN MONIMUOTOISUUDEN SUOJELU JA SÄILYTTÄMINEN

1 artikla

Tässä liitteessä ja lisäyksessä 3 tarkoitetaan "biologisella monimuotoisuudella", "ekosysteemillä" ja "elinympäristöllä" samaa kuin 5 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyssä biologista monimuotoisuutta koskevassa yleissopimuksessa.

2 artikla

Täyttäessään yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa ryhtyä yksin tai yhdessä tarpeellisiin toimenpiteisiin merialueen suojelemiseksi ihmistoiminnan haittavaikutuksilta, jotta ihmisten terveyttä voidaan suojella ja meriekosysteemejä säilyttää sekä, milloin mahdollista, palauttaa entiseen tilaansa niitä merialueita, joihin on kohdistunut haittavaikutuksia, ja täyttäessään 5 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa kehittää strategioita, suunnitelmia tai ohjelmia biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää käyttöä varten, sopimuspuolet:

a) toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet merialueen ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja säilyttämiseksi ja, milloin mahdollista, niiden merialueiden palauttamiseksi entiseen tilaansa, joihin on kohdistunut haittavaikutuksia; ja

b) toimivat yhteistyössä hyväksymällä ohjelmia ja toimia edellä mainittua tarkoitusta varten lisäyksen 3 mukaisten arviointiperusteiden soveltamisen avulla määritellyn ihmistoiminnan valvomiseksi.

3 artikla

1. Tämän liitteen soveltamistarkoituksessa komission tehtävänä on muun muassa:

a) laatia ohjelmia ja toimia lisäyksen 3 mukaisten arviointiperusteiden soveltamisen avulla määritetyn ihmistoiminnan valvomiseksi;

b) näin toimiessaan:

i) kerätä ja tarkastella tietoja tällaisesta ihmistoiminnasta ja sen vaikutuksista ekosysteemeihin ja biologiseen monimuotoisuuteen;

ii) kehittää kansainvälisen oikeuden mukaisia keinoja, tiettyihin alueisiin tai paikkoihin taikka tiettyihin lajeihin tai elinympäristöihin liittyvien suojelu-, säilytys-, ennallistamis- ja varotoimien alulle panemiseksi;

iii) harkita tämän liitteen 4 artiklan määräykset huomioon ottaen kansallisiin strategioihin ja ohjeisiin liittyviä näkökohtia, jotka koskevat merialueen biologisen monimuotoisuuden osatekijöiden kestävää käyttämistä, koska niillä on vaikutusta tämän merialueen alueisiin ja osa-alueisiin;

iv) tähdätä yhdennetyn ekosysteemien lähestymistavan käyttämiseen tämän liitteen 4 artiklan määräykset huomioon ottaen;

c) näin toimiessaan myös ottaa huomioon sopimuspuolten hyväksymät ohjelmat ja toimet niiden suvereniteetin tai lainkäyttövallan alaisten vesialueiden ekosysteemien suojelemiseksi ja säilyttämiseksi.

2. Tällaisia ohjelmia ja toimia hyväksyttäessä on asianmukaisesti harkittava, sovelletaanko tiettyä ohjelmaa tai toimea koko merialueeseen vai ainoastaan sen tiettyyn osaan.

4 artikla

1. Yleissopimuksen viimeistä edellinen johdantokappale huomioon ottaen mitään kalastusta käsittelevää kysymystä koskevia ohjelmia tai toimia ei hyväksytä tämän liitteen nojalla. Kuitenkin silloin, kun komissio katsoo, että tällaiseen kysymykseen liittyvä toiminta on toivottavaa, se kiinnittää toimivaltaisen viranomaisen tai kansainvälisen toimielimen huomion tähän kysymykseen. Silloin, kun komission toimivaltaan kuuluva toiminta on toivottavaa näiden viranomaisten tai toimielinten toiminnan täydentämiseksi tai tukemiseksi, komissio pyrkii toimimaan yhteistyössä niiden kanssa.

2. Kun komissio katsoo, että tämän liitteen mukainen toiminta on toivottavaa merikuljetuksia koskevan kysymyksen osalta, se kiinnittää Kansainvälisen merenkulkujärjestön huomion tähän kysymykseen. Ne sopimuspuolet, jotka ovat Kansainvälisen merenkulkujärjestön jäseniä, pyrkivät toimimaan yhteistyössä tässä järjestössä, jotta saavutettaisiin asianomainen vastaus, mukaan lukien asiaankuuluvissa tapauksissa tämän järjestön suostumus alueelliseen tai paikalliseen toimintaan, huomioiden kaikki tämän järjestön kehittämät ohjeet, jotka koskevat erityisalueiden perustamista, erityisen herkkien alueiden tunnistamista tai muita seikkoja.

LISÄYS 3

Arviointiperusteet ihmistoiminnan määrittämiseksi liitteen V soveltamista varten

1. Käytettävät arviointiperusteet, alueelliset erot huomioon ottaen, ihmistoiminnan määrittämiseksi liitteen V soveltamista varten ovat:

a) tarkasteltavan ihmistoiminnan laajuus, voimakkuus ja kesto;

b) ihmistoiminnan todelliset ja mahdolliset haittavaikutukset tietyille lajeille, yhteisöille ja elinympäristöille;

c) ihmistoiminnan todelliset ja mahdolliset haittavaikutukset tietyille ekologisille prosesseille;

d) näiden vaikutusten peruuttamattomuus tai pysyvyys.

2. Nämä perusteet eivät ole välttämättä tyhjentäviä tai yhtä tärkeitä tarkasteltaessa jotain tiettyä toimintaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.