31/2000

Annettu: 19.05.2000

Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1998 tehdyt, eduskunnan 18 päivänä kesäkuuta 1999 hyväksymät ja tasavallan presidentin 24 päivänä kesäkuuta 1999 hyväksymät Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 11―12/1980) IV liitteen muutokset tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2000

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva YLEISSOPIMUS

- - - - - - - - - - - - - - - -

IV LIITE

Lisätään uusi 7 a sääntö Helsingin yleissopimuksen IV liitteeseen:

7 a sääntö; Muiden alusten käymäläjäteveden tyhjentäminen

A. Vaatimustenmukaisuus

Kaikkien muiden käymälöillä varustettujen alusten, mukaan luettuina huvialukset, joita ei tarkoiteta 7 säännössä olevassa B kohdassa, on oltava 7 säännössä olevan A, C ja D kohdan vaatimusten mukaiset

a) 1 päivänä tammikuuta 2005 ennen 1 päivää tammikuuta 2000 valmistuneiden alusten osalta ja

b) tämän säännön tullessa voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen valmistuneiden alusten osalta.

B. Käymäläjärjestelmät

Edellä A kohdassa tarkoitetut alukset on varustettava käymäläjätevettä varten käymäläjärjestelmillä Helsingin komission hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti.

C Vastaanottolaitteet

1. 7 säännössä olevan E kohdan 1 alakohtaa sovelletaan tarvittaessa A kohdassa tarkoitettuihin aluksiin.

2. Jotta vastaanottolaitteiden putket voitaisiin yhdistää A kohdassa tarkoitettujen alusten tyhjennysputkeen, kummatkin putket on varustettava standardiliitoksella Helsingin komission hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti.

Lisätään uusi 8 a sääntö Helsingin yleissopimuksen IV liitteeseen:

8 a sääntö; Kaikkien jätteiden pakollinen tyhjentäminen vastaanottopaikkaan

A. Määritelmät

Tässä säännössä tarkoitetaan

1. "aluksesta peräisin olevalla jätteellä" kaikkea aluksen käytössä syntyvää jätettä, mukaan luettuina konehuoneesta peräisin olevat öljyiset jätteet, käymäläjätevesi ja kiinteä jäte sellaisena kuin se on määritelty MARPOL 73/78 -yleissopimuksen V liitteessä, sekä lastiin liittyvä jäte, mukaan luettuina mutta ei yksinomaan lastaamisessa/purkamisessa aiheutuvat hukat ja vuodot, sälytyspuut, tuet, kuormalavat, vuoraus- ja pakkausmateriaali, vaneri, paperi, pahvi, metallilanka- ja teräsvanteet,

2. "lastijäämällä" sellaisia lastimateriaalin jäämiä laivan lastiruumassa, jotka on poistettava lastin purkamisen jälkeen.

B. Jätteen tyhjentäminen vastaanottopaikkaan

Alusten on ennen satamasta lähtöä tyhjennettävä vastaanottopaikkaan kaikki sellainen aluksesta peräisin oleva jäte, jota ei saa laskea mereen Itämeren alueella MARPOL 73/78 -yleissopimuksen ja tämän yleissopimuksen nojalla. Kaikki lastijäämä on ennen satamasta lähtöä tyhjennettävä vastaanottopaikkaan MARPOL 73/78 -yleissopimuksen vaatimusten mukaisesti.

C. Vapautukset

1. Viranomaiset voivat myöntää vapautuksia kaiken jätteen tyhjentämisestä vastaanottopaikkaan ottaen huomioon, että esimerkiksi lyhyillä matkoilla olevat matkustajalautat tarvitsevat erityisjärjestelyjä. Viranomaisten on ilmoitettava myönnetyistä vapautuksista Helsingin komissiolle.

2. Jos vastaanottolaitteet ovat riittämättömät, alukset saavat pitää jätteen asianmukaisella tavalla aluksessa ja jättää sen seuraavaan sopivaan vastaanottopaikkaan. Satamaviranomaisen tai vastaanottopaikan hoitajan on annettava alukselle asiakirja, jossa on tieto vastaanottolaitteiden riittämättömyydestä.

3. Aluksen pitäisi antaa pitää aluksella pieniä jätemääriä, joiden tyhjentäminen vastaanottopaikkaan olisi kohtuutonta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.