22/2000

Annettu: 31.03.2000

Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa tehdyn KFOR-joukkojen kauttakulkua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan Presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Noottienvaihdolla 5 päivänä tammikuuta 2000 Suomen ja Bulgarian välillä tehty sopimus KFOR-joukkojen kauttakulusta on Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 7 päivästä maaliskuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2000.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

(Suomennos)

NOOTTIENVAIHTO

1. Bulgarian tasavallan ulkoasiainministeriö Suomen Sofiassa olevalle suurlähetystölle:

Bulgarian tasavallan ulkoasiainministeriö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Suomen Sofiassa olevalle suurlähetystölle ja kunnioittaen esittää seuraavaa:

ottaen huomioon G8-maiden ulkoministerien 6 päivänä toukokuuta 1999 hyväksymät Kosovon kriisin poliittista ratkaisua koskevat Petersbergin periaatteet,

ottaen huomioon 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244(1999), jossa suhtaudutaan myönteisesti 6 päivänä toukokuuta 1999 hyväksyttyihin Kosovon kriisin poliittista ratkaisua koskeviin yleisperiaatteisiin (S/1999/516, päätöslauselman 1 liite) ja siihen, että Jugoslavian liittotasavalta on hyväksynyt Belgradissa 2 päivänä kesäkuuta 1999 esitetyn asiakirjan (S/1999/649, päätöslauselman liite 2) 1―9 kohdassa ilmaistut periaatteet, sekä siihen, että Jugoslavian liittotasavalta on hyväksynyt kyseiset periaatteet,

kiinnittäen huomiota, että 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244(1999) päätetään Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun mukaisesti sijoittaa Kosovoon Yhdistyneiden Kansakuntien suojeluksessa siviili- ja turvallisuusjoukkoja, joilla on tarvittaessa käytettävissään asianmukainen kalusto ja henkilöstö, ja suhtaudutaan myönteisesti siihen, että Jugoslavian liittotasavalta on hyväksynyt näiden joukkojen sijoittamisen,

kiinnittäen huomiota, että 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244(1999) annetaan Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VII luvun mukaisesti jäsenvaltioille ja asianomaisille kansainvälisille järjestöille lupa sijoittaa Kosovoon päätöslauselman 2 liitteen 4 kohdan mukaisesti kansainvälisiä turvallisuusjoukkoja, joiden käytettävissä on kaikki tarvittavat keinot niille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 9 kohdassa määrättyjen tehtävien suorittamiseen,

päättäen osaltaan edistää Kosovon vakavan humanitaarisen tilanteen ratkaisua ja tehdä kaikille pakolaisille ja hätäsiirtolaisille mahdolliseksi palata koteihinsa turvallisesti, vapaasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä osaltaan edistää kestävän rauhan, vakauden ja turvallisuuden edellytysten luomista Kaakkois-Euroopassa,

ottaen huomioon operaation toteuttamisen rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi Kosovon kriisin osapuolten välillä sopimuspuolten annettua suostumuksensa operaatioon,

kiinnittäen huomiota, että Bulgarian tasavalta ja Suomen tasavalta ovat allekirjoittaneet Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen (PfP SOFA -sopimus) ja sen lisäpöytäkirjan; pitävät mielessä, että PfP SOFA -sopimuksen mukaan päätöksiin joukkojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta sovelletaan edelleen kyseisten sopimusvaltioiden välisiä erillisjärjestelyjä, ja

kiinnittäen huomiota, että Suomen tasavalta osallistuu operaatioon Suomen tasavallan ja Naton välillä 4 päivänä lokakuuta 1999 tehdyn osallistumissopimuksen mukaisesti.

Toteuttaakseen tarvittavat edellytykset Suomen tasavallan osallistumiselle operaatioon, ehdottaa seuraavia määräyksiä, jotka koskevat joukkojen kulkua Bulgarian tasavallan alueen kautta:

1. Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

― "operaatiolla" Joint Guardian -operaatiota, jonka KFOR-joukot toteuttavat Jugoslavian liittotasavallan alueella,

― "KFOR-joukoilla" monikansallisia asevoimia, jotka toteuttavat operaation yhteisessä komennossa ja valvonnassa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244(1999) mukaisesti, ja

― "Suomen tasavallan asevoimilla" Suomen tasavallan maa-, meri- ja ilmavoimien henkilöstöä, mukaan lukien siviilihenkilöstö, sotilaskalustoa ja ajoneuvoja, jotka määrätään osallistumaan KFOR-joukkojen toimintaan hyväksytyn menettelyn mukaisesti ja joita käytetään operaation toteuttamisessa.

2. Bulgarian tasavallan alueella oleskellessaan Suomen tasavallan koko henkilöstön on noudatettava Bulgarian tasavallan lakia ja pidättäydyttävä kaikista operaation hengen sekä tämän sopimuksen päämäärien ja tavoitteiden vastaisista toimista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen noudattamista.

3. Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1 artiklassa määriteltyihin operaation toteuttamisessa käytettäviin Suomen tasavallan asevoimiin, mukaan lukien henkilöstö ja kaikki kalusto tai tavarat, tarvikkeet (ampumatarvikkeet), ajoneuvot, alukset ja ilma-alukset.

4. Kaikkiin tämän sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomiin asioihin sovelletaan Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehtyä sopimusta (PfP SOFA -sopimus) ja PfP SOFA -sopimuksen lisäpöytäkirjaa.

5. Bulgarian tasavalta sallii tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti edellä 1 ja 3 artiklassa määriteltyjen Suomen tasavallan asevoimien, myös kaikkien operaation toteuttamisessa tarvittavien henkilöiden, kaluston tai tavaroiden, tarvikkeiden (ampumatarvikkeiden), ajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten, kauttakulun Bulgarian tasavallan alueen kautta, mukaan lukien Bulgarian tasavallan ilmatila ja aluevedet.

6. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että tämän sopimuksen 3 artiklassa tarkoitetut henkilöstö ja lasti pääsevät turvallisesti kulkemaan Bulgarian tasavallan maa-alueen, ilmatilan ja aluevesien kautta, mukaan lukien sellaisiin ilma-aluksiin ja meri- ja jokialuksiin kohdistuvat turva- ja suojelutoimet, jotka voivat kauttakulun aikana olla Bulgarian tasavallan ilmatilassa tai aluevesillä, sekä Bulgarian tasavallan alueella oleviin siviileihin sekä siviili- ja sotilasinfrastruktuureihin kohdistuvat turva- ja suojelutoimet.

7. (1) Suomen tasavalta esittää asevoimiensa kauttakulkua koskevat pyynnöt Bulgarian tasavallalle suoraan sekä KFOR-joukkojen komentajan kautta viimeistään 48 tuntia etukäteen, jotta Bulgarian tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ehtivät toteuttaa tämän sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämät toimet.

Kauttakulun yksityiskohdista, jotka koskevat liikkumisen järjestämistä, käytettäviä reittejä, kauttakulun aikana tarvittavia pysähdyspaikkoja ja lepopaikkoja, sovitaan etukäteen. Tätä varten Suomen tasavalta antaa ajoissa kaikki tarvittavat tiedot niistä asevoimista, joiden kauttakulkuun pyydetään lupaa, sekä niiden kuljetustavoista.

(2) Kauttakulun helpottamiseksi ja kaikkien siihen liittyvien asioiden yhteensovittamiseksi Bulgarian tasavalta ja Suomen tasavalta käyttävät kauttakulku-/yhteensovittamiskeskusta, joka toimii Bulgarian tasavallan alueella KFOR-joukkojen tarkoituksia varten.

8. (1) Sellaisten tavaroiden kuin kaluston, tarvikkeiden, aseiden, ampumatarvikkeiden, räjähteiden, elintarvikkeiden, juomien ja vastaavien tullikäsittely Bulgarian tasavallan tullialueen kautta tapahtuvan kauttakulun yhteydessä tapahtuu tullialueelle saavuttaessa ja siltä poistuessa seuraavasti:

― Bulgarian valtionrautateiden (Bulgarian State Railways (BSR) National Company) kuljettamat tavarat tullataan voimassaolevan kansainvälisen konossementin perusteella ja vapautetaan tulliviranomaisten perimistä tulleja ja muita valtion saatavia koskevista vakuuksista,

― maanteitse kauttakuljetettavat tavarat tullataan Bulgarian valtiovarainministeriön antaman T-ilmoituksen (hallinnollinen yhtenäisasiakirja/SAD-lomakkeen) perusteella, ja tavarat vapautetaan tulliviranomaisten perimistä tulleja ja muita valtion saatavia koskevista vakuuksista.

(2) Yksikön komentava upseeri esittää ilmoituksen siitä, ettei henkilöstöllä ole hallussaan kiellettyjä tavaroita eikä sallittua enempää mitään tavaralajia.

9. Bulgarian tasavalta ja Suomen tasavalta ovat tietoisia siitä, että Bulgarian tasavallan alueelle saapumiseen, sen kautta kulkemiseen ja siltä poistumiseen liittyvät menettelyt on suoritettava viipymättä, sopimuspuolten etukäteen sopimia aikatauluja noudattaen, jotta vältettäisiin tarpeettomat viivytykset ja häiriöt Bulgarian liikennejärjestelmän normaalissa kaupallisessa ja muussa liikenteessä.

10. (1) Bulgarian viranomaiset helpottavat asianmukaisesti henkilöstön, ajoneuvojen ja kaluston liikkumista käytettävien satamien, lentokenttien, rautateiden ja teiden kautta.

(2) Bulgarian tasavallan alueen kautta kulkevia ajoneuvoja, aluksia ja ilma-aluksia eivät koske lisensointi- tai rekisteröintivaatimukset.

(3) Käyttäessään kauttakulkuun Bulgarian tasavallan alueella olevia lentokenttiä, rautateitä, teitä ja satamia Suomen tasavallan asevoimat vapautetaan tämän sopimuksen liitteessä II tarkoitetuista maksuista.

11. (1) Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, maksut Bulgarian tasavallan alueen kautta kulkeneiden Suomen tasavallan asevoimien pyytämistä ja saamista palveluista ja tavaroista sekä korvaukset vahingoista, jotka nämä asevoimat ja/tai niiden kalusto ovat aiheuttaneet Bulgarian tasavallalle tai kolmansille, suoritetaan seuraavasti:

(a) Suomen tasavallan valtuutetun edustajan maksamana käteissuorituksena,

(b) pankkisiirtona 30 päivän kuluessa siitä, kun esitetään lasku toimitetuista tavaroista ja palveluista tai todetusta vahingosta.

(2) Sopimuspuolet sopivat viipymättä maksuehdoista ja noudatettavista menettelyistä, jollei näistä ehdoista ja menettelyistä määrätä tässä sopimuksessa ja sen liitteissä.

(3) Jos Bulgarian viranomaiset joutuvat hankkimaan tai toimittamaan välineistöä ja/tai palveluja Bulgarian tasavallan alueen kautta kulkeville Suomen tasavallan asevoimille, ne toimittavat tai auttavat toimittamaan välineistön ja/tai palvelut samaan hintaan kuin Bulgarian asevoimille.

(4) Arvonlisävero (alv), jonka Bulgarian tasavallan alueen kautta kulkevat Suomen tasavallan asevoimat suorittavat operaatiota varten Bulgarian tasavallan alueella hankituista tavaroista ja palveluista, palautetaan Bulgarian valtiovarainministerin määräämällä tavalla.

12. (1) Suomen tasavalta on velvollinen korvaamaan kaikki vahingot, jotka ovat aiheutuneet kauttakulun yhteydessä Bulgarian tasavallalle tai kolmansille Bulgarian tasavallan alueella ja joita koskevasta oikeudellisesta vastuusta määrätään PfP SOFA -sopimukseen liittyvässä «NATO» SOFA -sopimuksessa, seuraavin edellytyksin:

a. Suomen tasavallan korvausvastuu vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen asevoimien henkilöstön teoista tai laiminlyönneistä virkatehtävän suorittamisen yhteydessä Bulgarian tasavallan tai kolmansien omaisuudelle, sekä vahingonkorvauksen määrä ratkaistaan Bulgarian tasavallan vastaaviin tapauksiin sovellettavien lakien ja asetusten mukaan.

b. Bulgarian tasavalta käsittelee kolmansien korvausvaateet Suomen tasavallan puolesta maksamalla vahingonkorvauksen. Suomen tasavalta maksaa Bulgarian tasavallalle sille korvausvaateiden käsittelystä aiheutuneet kulut PfP SOFA -sopimukseen liittyvän «NATO» SOFA -sopimuksen VIII artiklan 5 (e) kappaleen mukaisesti.

(2). Suomen tasavallan asevoimien henkilöstön jäseneen kohdistuvat korvausvaateet vahingoista, jotka ovat aiheutuneet teoista tai laiminlyönneistä muutoin kuin virkatehtävän suorittamisen yhteydessä, käsitellään seuraavasti:

a. Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset käsittelevät korvausvaateen ja arvioivat asianmukaisen vahingonkorvauksen ottaen huomioon kaikki seikat, mukaan lukien vahingonkärsineen menettely, ja laativat asiasta kertomuksen, joka toimitetaan Suomen tasavallan viranomaisille.

b. Jos korvauksen vaatijalle tarjotaan hyväntahtoissuoritusta ja korvauksen vaatija hyväksyy sen täysin korvausvaadettaan vastaavaksi, Suomen tasavallan viranomaiset suorittavat maksun ja ilmoittavat päätöksensä sekä maksetun määrän Bulgarian viranomaisille.

c. Tämän kohdan määräykset eivät sulje pois Bulgarian tasavallan tuomioistuinten toimivaltaa harkita kanteen nostamista Suomen tasavallan asevoimien henkilöstön jäsentä vastaan, ellei vahinkoa ole korvattu täysin korvausvaadetta vastaavasti, ja ennen kuin se on korvattu täysin korvausvaadetta vastaavasti.

13. Suomen tasavalta saa kiinnittää kansallisen lipputunnuksensa asevoimiensa sotilaspukuihin, kuljetusvälineisiin ja välineistöön.

14. Suomen tasavallan henkilöstö pukeutuu normaalisti sotilaspukuihin ja voi pitää hallussaan ja mukanaan aseita, jos se sallitaan Suomen tasavallan asevoimien määräyksissä. Bulgarian tasavallan viranomaiset hyväksyvät ilman ajokoetta tai maksua voimassaoleviksi sellaiset ajokortit ja -luvat, jotka Suomen asianomaiset viranomaiset tai niiden alajaostot ovat antaneet Suomen tasavallan asevoimien henkilöstölle.

15. Tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä erityismenettelyjä, -järjestelmiä ja -seikkoja koskevat lisäjärjestelyt, jotka esitetään tämän sopimuksen liitteissä, ovat tämän sopimuksen erottamaton osa. Tarvittaessa tehdään myös muita järjestelyjä tämän sopimuksen mukaisten menettelyjen ja järjestelmien täsmentämiseksi.

16. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan Bulgarian tasavallan ja Suomen tasavallan edustajien kesken diplomaattiteitse, lukuun ottamatta riitoja, joiden aihe kuuluu PfP SOFA -sopimuksen soveltamisalaan.

17. Tämä sopimus on voimassa, kunnes Suomen tasavalta on saattanut päätökseen osallistumisensa KFOR-joukkojen toimintaan operaation toteuttamiseksi, tai sopimuspuolten keskenään erikseen sopiman ajan.

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla asiasta kolme kuukautta etukäteen.

Tämän sopimuksen päätyttyä kaikkiin ratkaisemattomiin sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuneisiin riitoihin sovelletaan edelleen sopimuksen määräyksiä.

Bulgarian tasavalta ehdottaa, että tämä verbaalinootti ja siihen annettava vastaus, mukaan lukien liitteet, joka vahvistaa Suomen tasavallan suostuvan sen ehtoihin, muodostavat Bulgarian tasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välisen sopimuksen, joka tulee voimaan sinä päivänä, jona Bulgarian tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus ovat ilmoittaneet toisilleen, että että valtionsisäisen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet on saatettu päätökseen.

Bulgarian tasavallan ulkoasiainministeriö käyttää hyväkseen tilaisuutta uudistaakseen Suomen tasavallan Sofiassa olevalle suurlähetystölle korkeimman kunnioituksena vakuutuksen.

LIITE I

MAAHAN SAAPUMISEEN JA MAASTA POISTUMISEEN LIITTYVIÄ MENETTELYJÄ JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

1. Bulgarian tasavallan ja Suomen tasavallan toimivaltaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä järjestäessään maahan saapumiseen ja maasta poistumiseen liittyviä menettelyjä ja varmistaessaan järjestyksen ja turvallisuuden rautateitse ja maanteitse tapahtuvan KFOR-joukkoihin osallistuvien Suomen tasavallan asevoimien henkilöstön ja kaluston kauttakulun yhteydessä.

2. Bulgarian tasavallan toimivaltaiset viranomaiset vastaavat rajavalvonnasta yhteistyössä Suomen tasavallan edustajien kanssa PfP SOFA -sopimuksen mukaisesti.

3. Bulgarian tasavallan toimivaltaiset viranomaiset osallistuvat suoraan kauttakulkuasioiden hoitamiseen varmistaakseen, että asianmukainen valvonta ja turvallisuus säilyy koko kauttakulun ajan kauttakulkureitillä sekä mahdollisesti tarvittavilla lepopaikoilla.

4. Bulgarian tasavallan ja Suomen tasavallan toimivaltaiset viranomaiset sopivat etukäteen kauttakulun edellyttämän keskinäisen vuorovaikutuksensa keinoista ja yksityiskohtaisista säännöistä, mukaan lukien resurssien suunnittelu.

5. Jos kauttakulku Bulgarian tasavallan maa-alueen kautta on välttämätöntä, käytetään Suomen tasavallan asevoimien kuljetukseen mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti rautateitä.

6. Rautatie- ja maantiereittien valinnassa otetaan huomioon kulloisetkin olosuhteet, kuten Suomen tasavallan asevoimien kuljetettavan kaluston ja muun lastin tekniset ominaisuudet, tyyppi ja määrä.

7. Määritettäessä kauttakulun yksityiskohtaisia sääntöjä ja edellytyksiä annetaan etusija valvonta- ja turvallisuustoimille. Hätätilanteen tai muun ennalta-arvaamattoman tapahtuman yhteydessä Suomen tasavallan edustajat ilmoittavat asiasta välittömästi Bulgarian tasavallan toimivaltaisille viranomaisille. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä kaikin mahdollisin keinoin ratkaisemaan ongelman.

8. Bulgarian tasavallan ja Suomen tasavallan toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat rautateitse ja maanteitse tapahtuvan kauttakulun valvonnasta ja turvallisuudesta, sopivat keskenään Bulgarian viranomaisten mahdollisesti toimittamien palvelujen lajista ja ajoituksesta sekä maksutavasta, mukaan lukien maksut Bulgarian tasavallan alueen kautta kulkevien joukkojen ja kaluston suojelu- ja saattuepalveluista.

LIITE II

KULJETUS

1. Ilmakuljetus

1.1. Suomen tasavallan ilma-alus, jolla lennetään kauttakulun toteuttamiseksi Bulgarian tasavallan alueella olevilta lentokentiltä ja siellä oleville lentokentille, vapautetaan seuraavista maksuista:

(a) laskeutumismaksut,

(b) paikoitusmaksut,

(c) matkustajamaksut,

(d) ylilennosta perittävät navigaatiomaksut ja lennonvarmistuspalvelumaksut.

1.2. Pyynnöstä Suomen tasavallan virallisesti valtuutetun edustajan puolesta tai Bulgarian tasavallan lentokentille ja lentokentiltä lentävän ilma-aluksen kapteenin (miehistön) puolesta annetaan maksua vastaan maapalveluja, joita pyydetään ja saadaan IATAn mallisopimuksessa (IATAn maapalvelusopimuksen mallisopimus - Liite A) esitetyllä tavalla.

1.3. Maksu pyydetyistä ja saaduista maapalveluista suoritetaan seuraavasti:

― ilma-aluksen kapteeni tai Suomen tasavallan virallisesti valtuutettu edustaja suorittaa maksun käteisenä, tai

― maksu suoritetaan pankkisiirtona 30 päivän kuluessa laskutuspäivästä; laskuun on liitettävä jäljennös ilma-aluksen kapteenin tai Suomen tasavallan virallisesti valtuutetun edustajan allekirjoittamasta maapalveluluettelosta; maksun suorittaa yksikkö, joka on ilmoitettu maksajaksi haettaessa lupaa ilmailuun.

1.4. Suomen tasavalta tai Suomen tasavallan valtuutettu edustaja antaa ajoissa tiedot ilma-aluksella tehtäviä lentoja varten toimittamalla hyväksyttyjen ICAO-standardien mukaisen lentosuunnitelman IFPS-järjestelmään (Integrated Flight-plans Processing System in Europe) sekä Bulgarian liikenneministeriön siviili-ilmailuosastolle (General Department of the Civil Aviation Administration) ja ilmaliikenteen valvontaosastolle (General Department of the Air Traffic Controls) osoitteisiin:

AFTN: LFPYZMFP ja EBBDZMFP ja LBSFYAYX ja LBSFZGZX

2. Meri- ja vesikuljetus

2.1. Suomen tasavallan alukset, joilla kuljetaan kauttakulun yhteydessä Bulgarian tasavallan alueella olevista satamista ja siellä oleviin satamiin, vapautetaan seuraavista maksuista:

(a) laiturimaksut,

(b) tonnistomaksut,

(c) seuraavat osana Bulgarian liikenneministeriön järjestelmää perittävät maksut:

(1.1) Maksu merialukselle ennen kutakin sen matkaa annettavasta purjehdusluvasta

― Bulgarian merialueista annetussa laissa määritellyllä aluemerellä ja Bulgarian merisatamien välillä,

― Bulgarian merialueista annetussa laissa määritellyillä aluemerellä ja sen rajavyöhykkeellä,

― rajavyöhykkeen ulkopuolella.

(1.2) Maksut kaikkien Varnan ja Bourgasin satamien merikanavien läpi kulkemisesta.

2.2. Maksun Suomen tasavallan alusten pyytämistä ja saamista palveluista ja tarvikkeista suorittaa Suomen tasavallan virallisesti valtuuttama laivanselvittäjä.

2.3. Kohtuullisessa ajassa ennen Suomen tasavallan alusten kauttakulkua Suomen tasavalta tai Suomen tasavallan valtuutettu edustaja ilmoittaa asiasta Bulgarian liikenneministeriön merenkulkuosastolle osoitteeseen:

Sofia

General Department "Maritime Administration"

Fax: 00359-2-9885347

Puh.: 00359-2-9885529.

3. Rautatiekuljetus

3.1. Bulgarian valtionrautatiet huolehtivat Suomen tasavallan asevoimien tarvikkeita ja henkilöstöä kuljettavien junien käsittelystä ja liikkumisesta ja toimittavat tarvittavan määrän tarvittavan tyyppisiä vaunuja asemille uudelleenlastattavien kuormien kuljetusta varten. Suomen tasavalta tai Suomen tasavallan valtuutettu edustaja esittää kaikki kuljetuspyynnöt tai niiden peruutukset vähintään 24 tuntia ennen aiottua kauttakulkua tai sen peruuttamista, kaikissa tapauksissa kuitenkin viimeistään kello 9.00 (Bulgarian aikaa) edellisenä päivänä.

3.2. Toimeksiantavan osapuolen ja Bulgarian valtionrautateiden on sovittava keskenään junien määrästä ja niiden yksityiskohdista, lastin suuruudesta ja reitityksestä sekä Bulgarian tasavallan alueella saatavista palveluista.

3.3. Bulgarian valtionrautatiet ilmoittavat ajoissa junien aikataulut Suomen tasavallan virallisesti valtuutetulle edustajalle.

3.4. Muita kuin Bulgarian valtionrautateiden omistamia junavaunuja koskevat rahtimaksut ja seisontakorvaukset sekä niitä koskevat käyttöehdot ja maksutapa määrätään Bulgarian valtionrautateiden ja Suomen tasavallan tai Suomen tasavallan virallisesti valtuutetun edustajan välisellä sopimuksella.

3.5. Maksu Suomen tasavallan tai Suomen tasavallan virallisesti valtuutetun edustajan pyytämistä ja Bulgarian valtionrautateiden suorittamista lisäpalveluista (lastaus ja lastin purkaminen, sotilaalliset liikkeet, liikkuvan kaluston korjaus ja muut palvelut pyydettäessä) suoritetaan pankkisiirtona 30 päivän kuluessa laskutuspäivästä; laskuun on liitettävä jäljennös Suomen tasavallan virallisesti valtuutetun edustajan allekirjoittamasta suoritettujen lisäpalvelujen luettelosta; maksun suorittaa yksikkö, joka on ilmoitettu maksajaksi palvelua pyydettäessä.

3.6. Suomen tasavalta tai Suomen tasavallan valtuutettu edustaja ilmoittaa ajoissa Bulgarian valtionrautateille rataverkolla kuljetettavia junia ja rahteja koskevista suunnitelmista, osoitteeseen:

Sofia

"Movement "Department at "Bulgarian State Railways" National Company

Fax: 00359-2-87-03-17

Puh: 00359-2-87-08-04.

4. Maantiekuljetus

4.1. Bulgarian tasavallan maantieverkostoa käyttävät Suomen tasavallan ajoneuvot vapautetaan kaikista niistä maksuista, joista Bulgarian asevoimat on vapautettu.

Sofiassa, 4 päivänä tammikuuta 2000

2. Suomen Sofiassa oleva suurlähetystö Bulgarian ulkoasiainministeriölle

Suomen tasavallan Sofiassa oleva suurlähetystö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Bulgarian tasavallan ulkoasiainministeriölle ja vahvistaa kunnioittavasti vastaanottaneensa ministeriön 4 päivänä tammikuuta 2000 päivätyn seuraavan sisältöisen nootin No. 54-70-1, joka koskee sopimusluonnosta kansainvälisiin KFOR-turvallisuusjoukkoihin osallistuvien Suomen tasavallan asevoimien kauttakulkua Bulgarian tasavallan alueen kautta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja järjestelyistä:

- - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen tasavallan suurlähetystöllä on kunnia ilmoittaa Bulgarian tasavallan ulkoasiainministeriölle, että Suomen tasavallan hallitus on hyväksynyt mainitun ehdotuksen ja, että ministeriön nootti ja tämä nootti muodostavat maiden hallitusten välisen sopimuksen, joka tulee voimaan sinä päivänä, jona molemmat sopimuspuolet ovat antaneet kirjallisen ilmoituksen siitä, että valtionsisäisen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet on saatettu päätökseen.

Suurlähetystöllä on kunnia ilmoittaa, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet on saatettu päätökseen Suomessa. Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin Bulgarian tasavallan hallitus ilmoittaa kirjallisesti siitä, että valtionsisäisen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet on saatettu päätökseen Bulgarian tasavallassa.

Suomen tasavallan suurlähetystö käyttää hyväkseen tilaisuutta uudistaakseen Bulgarian tasavallan ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Sofiassa, 5 päivänä tammikuuta 2000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.