106/1999

Annettu: 22.10.1999

Asetus Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:

1 §

New Delhissä 9 päivänä huhtikuuta 1997 tehty pöytäkirja Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 59/1984) muuttamisesta, jonka eräät määräykset on hyväksytty 11 päivänä joulukuuta 1997 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (956/1999) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 11 päivänä joulukuuta 1997, on voimassa 10 päivästä tammikuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä pöytäkirjan täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 11 päivänä joulukuuta 1997 annettu laki (956/1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999

Alkuperäinen sopimus: 58/1984

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Intian tasavallan hallitus;

jotka haluavat tehdä sopimuspuolten välillä Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1983 allekirjoitettua tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyä sopimusta muuttavan pöytäkirjan;

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 2 artiklan 1 kappale poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kappale:

"1. Verot, joihin tätä sopimusta sovelletaan, ovat:

a) Suomessa:

1) valtion tuloverot;

2) yhteisöjen tulovero;

3) kunnallisvero;

4) kirkollisvero;

5) korkotulon lähdevero;

6) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; ja

7) valtion varallisuusvero;

(jäljempänä "Suomen vero");

b) Intiassa:

1) tulovero, siihen luettuna lisämaksu; ja

2) varallisuusvero;

(jäljempänä "Intian vero")."

II artikla

Sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen f) kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta, sekä seuraava uusi g) ja h) kohta lisätään f) kohdan jälkeen:

"f) "toimivaltainen viranomainen" tarkoittaa:

1) Suomessa valtiovarainministeriötä, sen valtuuttamaa edustajaa tai sitä viranomaista, jonka valtiovarainministeriö määrää toimivaltaiseksi viranomaiseksi;

2) Intiassa valtiovarainministeriön keskushallitusta (vero-osasto) tai sen valtuuttamaa edustajaa;

g) "verovuosi" tarkoittaa:

1) Suomessa "verovuotta" siten kuin se määritellään Suomen tuloverolainsäädännössä;

2) Intiassa "edellisvuotta" siten kuin se määritellään vuoden 1961 tuloverolain 3 pykälässä;

h) "vero" tarkoittaa Suomen veroa tai Intian veroa sen mukaan kuin asiayhteys edellyttää; ei kuitenkaan määrää, joka maksetaan sopimuksessa tarkoitettuja veroja koskevan suorituksen puutteellisuuden tai laiminlyönnin johdosta tai joka on näihin veroihin liittyvä sakkomaksu tai korko."

III artikla

Sopimuksen 11 artiklan 1, 2 ja 3 kappale poistetaan ja niiden tilalle tulevat seuraavat kappaleet:

"1. Osingosta, jonka sopimusvaltiossa asuva yhtiö maksaa toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa. Osingosta voidaan verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta vero ei saa olla suurempi kuin 15 prosenttia osingon kokonaismäärästä.

2. Niin kauan kuin Suomessa asuvalla luonnollisella henkilöllä on oikeus veronhyvitykseen Suomessa asuvan yhtiön maksaman osingon osalta, sovelletaan Suomessa kuitenkin seuraavia tämän kappaleen määräyksiä 1 kappaleen määräysten asemesta:

Osinko, jonka Suomessa asuva yhtiö maksaa Intiassa asuvalle henkilölle, vapautetaan osingosta suoritettavasta Suomen verosta.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräykset eivät vaikuta yhtiön verottamiseen siitä voitosta, josta osinko maksetaan."

IV artikla

Sopimuksen 12 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kappale poistetaan ja niiden tulevat seuraavat kappaleet, sekä nykyinen 5 ja 6 kappale numeroidaan uudelleen 6 ja 7 kappaleeksi:

"1. Korosta, joka kertyy sopimusvaltiosta ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, voidaan verottaa tässä toisessa valtiossa.

2. Korosta voidaan kuitenkin verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta vero ei saa olla suurempi kuin 10 prosenttia koron kokonaismäärästä.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräysten estämättä

a) korko, joka kertyy Intiasta, vapautetaan Intian verosta, jos korko maksetaan

1) Suomen Pankille; ja

2) Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle (FINNFUND) tai muulle samanluonteiselle laitokselle, josta sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset saattavat keskenään sopia;

b) korko, joka kertyy Suomesta, vapautetaan Suomen verosta, jos korko maksetaan

1) Intian keskuspankille (Reserve Bank of India);

2) Kansalliselle rakennuspankille (National Housing Bank);

3) Intian pienteollisuuden kehityspankille (SIDBI); ja

4) EXIM-pankille;

c) korosta, joka kertyy sopimusvaltiosta a) tai b) kohdassa mainitun tai tarkoitetun yhteenliittymän takaamalle lainalle ja maksetaan toisessa sopimusvaltiossa asuvalle henkilölle, vapautetaan verosta ensiksi mainitussa valtiossa.

4. Sanonnalla "korko" tarkoitetaan tässä artiklassa tuloa, joka saadaan kaikenlaatuisista saamisista, riippumatta siitä, onko ne turvattu kiinteistökiinnityksellä vai ei, ja liittyykö niihin oikeus osuuteen velallisen voitosta vai ei. Sanonnalla tarkoitetaan erityisesti tuloa, joka saadaan valtion antamista arvopapereista, ja tuloa, joka saadaan obligaatioista tai debentuureista, siihen luettuina tällaisiin arvopapereihin, obligaatioihin tai debentuureihin liittyvät agiomäärät ja voitot. Maksun viivästymisen johdosta suoritettavia sakkomaksuja ei tätä artiklaa sovellettaessa pidetä korkona.

5. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta, jos sopimusvaltiossa asuva koron saaja harjoittaa toisessa sopimusvaltiossa, josta korko kertyy, liiketoimintaa siellä olevasta kiinteästä toimipaikasta tai harjoittaa tässä toisessa valtiossa itsenäistä ammattitoimintaa siellä olevasta kiinteästä paikasta, ja koron maksamisen perusteena oleva saaminen tosiasiallisesti liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan tai kiinteään paikkaan. Tässä tapauksessa sovelletaan 7 artiklan tai 15 artiklan määräyksiä."

V artikla

Sopimuksen 13 artiklan 2, 3 ja 4 kappale poistetaan ja niiden tilalle tulevat seuraavat kappaleet, sekä nykyinen 5, 6 ja 7 kappale numeroidaan uudelleen 6, 7 ja 8 kappaleeksi:

"2. Rojaltista ja teknisestä palvelusta suoritettavasta korvauksesta voidaan verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, josta se kertyy, tämän valtion lainsäädännön mukaan, mutta vero ei saa olla suurempi kuin

a) milloin kysymyksessä on 3 kappaleen a) kohdassa tarkoitettu rojalti tai 4 kappaleen a) tai c) kohdassa tarkoitettu teknisestä palvelusta suoritettava korvaus

1) vuosien 1997 ja 2001 välisenä aikana:

aa) 15 prosenttia sellaisen rojaltin tai teknisestä palvelusta suoritettavan korvauksen kokonaismäärästä, jos rojaltin tai teknisestä palvelusta suoritettavan korvauksen maksaja on ensiksi mainitun sopimusvaltion hallitus tai sen valtiollinen osa, ja

bb) 20 prosenttia sellaisen rojaltin tai teknisestä palvelusta suoritettavan korvauksen kokonaismäärästä muissa tapauksissa; ja

2) seuraavien vuosien aikana 15 prosenttia sellaisen rojaltin tai teknisestä palvelusta suoritettavan korvauksen kokonaismäärästä; ja

b) milloin kysymyksessä on 3 kappaleen b) kohdassa tarkoitettu rojalti tai 4 kappaleen b) kohdassa tarkoitettu teknisestä palvelusta suoritettava korvaus, 10 prosenttia sellaisen rojaltin tai tai teknisestä palvelusta suoritettavan korvauksen kokonaismäärästä.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa sanonnalla "rojalti" tarkoitetaan:

a) kaikkia suorituksia, jotka saadaan korvauksena kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen, siihen luettuina elokuvafilmi sekä televisio- tai radiolähetyksessä käytettävä filmi, nauha tai muu toisintamisväline, tekijänoikeuden sekä patentin, tavaramerkin, mallin tai muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai valmistusmenetelmän käyttämisestä tai käyttöoikeudesta tahi kokemusperäisestä teollis-, kaupallis- tai tieteellisluonteisesta tiedosta; ja

b) kaikkia suorituksia, jotka saadaan korvauksena teollisen, kaupallisen tai tieteellisen välineistön käyttämisestä tai käyttöoikeudesta, lukuun ottamatta tuloa, jonka sopimusvaltiossa oleva yritys saa laivojen tai lentokoneiden käyttämisestä kansainväliseen liikenteeseen.

4. Tämän artiklan 2 kappaletta sovellettaessa sanonnalla "teknisestä palveluksesta suoritettava korvaus" tarkoitetaan, jollei 5 kappaleen määräyksistä muuta johdu, kaikkia suorituksia, jotka maksetaan korvauksena teknisestä tai konsulttipalvelusta (siihen luettuna teknisen tai muun henkilöstön palvelujen saatavana pitäminen), milloin palvelu:

a) on avustavaa ja tukevaa sellaisen oikeuden, omaisuuden tai tiedon käyttöön nähden, josta 3 kappaleen a) kohdassa tarkoitettu korvaus saadaan; tai

b) on avustavaa ja tukevaa sellaisen omaisuuden käyttöön nähden, josta 3 kappaleen b) kohdassa tarkoitettu korvaus saadaan; tai

c) tarjoaa teknistä tietämystä, kokemusta, taitoa, tietotaitoa (know-how) tai valmistusmenetelmiä tai joka koostuu teknisen piirustuksen tai teknisen muotin kehittämisestä tai siirrosta.

5. Tämän artiklan 4 kappaleessa oleva teknisestä palveluksesta suoritettavan korvauksen määritelmä ei käsitä määriä, jotka maksetaan:

a) palveluksesta, joka on avustavaa ja tukevaa muun kuin 3 kappaleen a) kohdassa tarkoitetun omaisuuden myyntiin nähden sekä liittyy välttämättömästi ja olennaisesti tähän myyntiin;

b) palveluksesta, joka on avustavaa ja tukevaa laivojen, ilma-alusten, konttien tai muun kansainvälisessä liikenteessä olevien laivojen tai ilma-alusten käytön yhteydessä käytettävän laitteiston vuokraukseen nähden;

c) opetustehtävistä opetuslaitoksissa tai, jotka tällainen laitos maksaa;

d) luonnollisen henkilön, joka suorituksen maksaa, yksityiseen käyttöön suoritetusta palveluksesta; tai

e) suorituksen maksavan henkilön työntekijälle tai 15 artiklassa tarkoitetun vapaan ammatin harjoittajana toimivalle luonnolliselle henkilölle tai henkilöyhtymälle."

VI artikla

1. Sopimuksen 24 artiklan 1 kappaleen b) kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"b) Osinko, jonka Intiassa asuva yhtiö maksaa Suomessa asuvalle yhtiölle, vapautetaan Suomen verosta, jos saaja välittömästi hallitsee vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä."

2. Artiklan 2 kappaleen a) kohta poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava kohta:

"a) vuoden 1961 tuloverolain 10(4), 10(4A), 10(5B), 10(15)(iv) ja 80-A pykälän mukaan, sikäli kuin ne ovat voimassa tai niitä on muutettu vain vähäisessä määrin ilman että niiden yleiseen luonteeseen on vaikutettu; tai"

VII artikla

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään tämän pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

2. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja sen määräyksiä sovelletaan:

a) Suomessa:

1) lähteellä pidätettävien verojen osalta, tuloon, joka saadaan sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä ja sen jälkeen;

2) muiden tulosta suoritettavien verojen ja varallisuudesta suoritettavien verojen osalta, veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta;

b) Intiassa veroihin, jotka määrätään sitä vuotta, jona pöytäkirja tulee voimaan, lähinnä seuraavan kalenterivuoden huhtikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty New Delhissä 9 päivänä huhtikuuta 1997 kahtena suomen-, hindin- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, paitsi tulkintaerimielisyyden sattuessa, jolloin englanninkielinen teksti ratkaisee.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.