54/1998

Annettu: 26.6.1998

Asetus Venäjän kanssa Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Moskovassa 12 päivänä toukokuuta 1997 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehty pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä joulukuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä toukokuuta 1998, tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 1998.

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1998

Alkuperäinen sopimus: 32/1960

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka ottavat huomioon, että Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton välisellä valtakunnan rajalla noudatettavasta järjestyksestä ja rajatapahtumain selvittämisjärjestyksestä Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1960 tehtyyn ja Moskovassa 1 päivänä huhtikuuta 1969 tehdyllä pöytäkirjalla sekä Moskovassa 8 päivänä elokuuta 1979 suoritetulla noottienvaihdolla muutettuun sopimukseen, jäljempänä sopimus, on tehtävä muutoksia ja lisäyksiä,

ovat sopineet seuraavasta:

I

Sopimuksen I osan 10 artiklaan tehdään seuraavat muutokset:

artiklan 4 kohta poistetaan,

artiklan 5 kohdan 2 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Valtakunnan rajalle pystytettyjen täydentävien rajamerkkien on oltava rajankäyntiasiakirjoissa hyväksyttyjen mallien mukaisia. Täydentävien rajamerkkien pystyttämisestä on laadittava pöytäkirja ja kaaviopiirros, jotka liitetään rajankäyntiasiakirjoihin."

II

Sopimuksen II osan 16 artikla poistetaan.

III

Sopimuksen III osan 22 artiklan 2 kohta poistetaan.

IV

Sopimuksen IV osan nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Toimivaltaiset ja asianomaiset viranomaiset".

Sopimuksen IV osan 24-28 artiklat muutetaan kuulumaan seuraavasti:

24 artikla

1. Sopimuspuolten toimivaltaisia viranomaisia tämän sopimuksen päämäärien saavuttamiseksi ovat:

Suomen tasavallassa Suomen tasavallan rajavartiolaitos ja Venäjän federaatiossa Venäjän federaation liittovaltion rajavartiopalvelu sille alistettuine Venäjän federaation rajajoukkoineen.

Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten työelimenä on pysyvä suomalais-venäläinen rajavartiotyöryhmä. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät sen kokoonpanon, tehtävät ja toimintatavat.

2. Tässä sopimuksessa mainittuja asianomaisia viranomaisia ovat Suomen tasavallan rajavaltuutetut ja Venäjän federaation rajavaltuutetut sekä heidän sijaisensa ja apulaisensa.

25 artikla

1. Rajavaltuutetut ja heidän sijaisensa nimitetään Suomen tasavallan lainsäädännön ja Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

2. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattista tietä rajavaltuutettujensa toimintalohkot ja sijoituspaikat sekä rajavaltuutettujen ja heidän sijaistensa etu- ja sukunimet.

3. Esiintyessään sopimuspuolten edustajina rajavaltuutettujen sijaiset nauttivat kaikkia niitä oikeuksia, jotka on myönnetty rajavaltuutetuille.

26 artikla

Rajavaltuutetut voivat nimittää itselleen tarpeellisen määrän apulaisia ja käyttää työssään asiantuntijoita. Rajavaltuutetut ilmoittavat toisilleen apulaistensa toimintalohkot ja sijoituspaikat sekä etu- ja sukunimet.

27 artikla

1. Rajavaltuutetut ja heidän sijaisensa saavat suomen ja venäjän kielillä laaditut valtakirjansa:

Suomen tasavallan rajavaltuutetut ja heidän sijaisensa Suomen tasavallan rajavartiolaitoksen päälliköltä ja Venäjän federaation rajavaltuutetut ja heidän sijaisensa Venäjän federaation liittovaltion rajavartiopalvelun johtajalta.

2. Rajavaltuutettujen apulaiset saavat suomen ja venäjän kielillä laaditut valtakirjansa heidät valtuuttavilta rajavaltuutetuilta.

3. Rajavaltuutetut, heidän sijaisensa ja apulaisensa sekä sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten muut edustajat sekä asiantuntijat voivat ylittää valtakunnan rajan ja oleskella toisen sopimuspuolen rajavyöhykkeellä (rajanläheisellä alueella) tämän sopimuksen määräyksistä johtuvia virkatehtäviä suorittaessaan.

4. Rajavaltuutetut, heidän sijaisensa ja apulaisensa ylittävät valtakunnan rajan tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittujen valtakirjojen nojalla. Tällöin apulaisen valtakirjan tulee olla toisen sopimuspuolen rajavaltuutetun viseeraama. Valtakirja viseerataan kerrallaan enintään 12 kuukauden ajaksi.

5. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten muut edustajat sekä asiantuntijat ja muut henkilöt, joiden toiminta liittyy tämän sopimuksen määräysten toteuttamiseen, ylittävät valtakunnan rajan rajavaltuutetun antaman lupakirjan nojalla. Tällöin lupakirjan viseeraa toisen sopimuspuolen rajavaltuutettu. Lupakirja viseerataan kerrallaan enintään 12 kuukauden ajaksi.

6. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset vahvistavat pöytäkirjalla tässä artiklassa mainittujen valta- ja lupakirjojen mallit.

28 artikla

1. Tämän sopimuksen 27 artiklan 3 kohdassa mainittujen henkilöiden rajanylitykset tapahtuvat asianomaisten viranomaisten paikan, päivämäärän ja ajankohdan osoittavan etukäteissopimuksen nojalla.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden henkilökohtainen koskemattomuus samoin kuin heidän mukanaan olevien virka-asiakirjojen koskemattomuus taataan. He ovat oikeutettuja ottamaan toisen sopimuspuolen valtion alueelle ilman tulleja työssään tarvitsemansa välineet ja ajoneuvot ehdolla, että ne viedään takaisin.

V

Sopimuksen V osa, jonka otsikko on "loppumääräykset", siirretään sopimuksen VII osaksi.

Sopimukseen lisätään V osa "Rajavartioviranomaisten yhteistyö".

Sopimuksen V osan artiklat kuuluvat seuraavasti:

29 artikla

Sopimuspuolten toimivaltaisten ja asianomaisten viranomaisten yhteistyö tämän sopimuksen toteuttamiseksi tapahtuu:

a) rajavartiolaitosten johtajien tapaamisissa;

b) pysyvän suomalais-venäläisen rajavartiotyöryhmän kokouksissa;

c) rajavaltuutettujen ja heidän sijaistensa tapaamisissa ja kokouksissa;

d) rajavaltuutettujen apulaisten tai muiden tähän valtuutettujen toimivaltaisten ja asianomaisten viranomaisten edustajien tapaamisissa; sekä

e) toimivaltaisten viranomaisten ja rajavaltuutettujen välisellä kirjeenvaihdolla ja muita viestiyhteysmuotoja käyttäen.

30 artikla

1.Rajavartiolaitosten johtajien tapaamiset pidetään keskinäisestä sopimuksesta vuosisuunnitelman perusteella tai tarvittaessa.

2. Pysyvän suomalais-venäläisen rajavartiotyöryhmän kokoukset järjestetään vuosittaisen työsuunnitelman mukaan tai tarvittaessa.

3. Rajavaltuutettujen tapaaminen tai kokous pidetään, kun jompikumpi heistä sitä ehdottaa. Vastaus kutsuun on annettava viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 48 tunnin kuluessa kutsun saapumishetkestä. Jos esitetty tapaamisen tai kokouksen aika ei sovi, on vastauksessa heti esitettävä toista aikaa.

Toisen rajavaltuutetun koollekutsumaan tapaamiseen tai kokoukseen on toisen sopimuspuolen rajavaltuutetun saavuttava henkilökohtaisesti, ellei hän pätevästä syystä ole estynyt saapumasta. Tässä tapauksessa rajavaltuutettua edustaa hänen sijaisensa ilmoitettuaan siitä ajoissa toisen sopimuspuolen rajavaltuutetulle.

Rajavaltuutettujen tekemän sopimuksen mukaan voivat myös heidän sijaisensa pitää tapaamisia tai kokouksia.

Kokouksen asialista on esitettävä samanaikaisesti kutsun kanssa ja hyväksyttävä alustavien neuvottelujen tai kirjeenvaihdon avulla. Yhteisestä sopimuksesta voidaan ottaa käsiteltäväksi myös sellaisia kysymyksiä, joita asialistaan ei ole merkitty.

4. Rajavaltuutettujen apulaisten tapaamiset tapahtuvat rajavaltuutettujen toimeksiannosta. Näissä tapaamisissa apulaiset suorittavat rajavaltuutettujen heille määräämät tehtävät. Rajavaltuutettujen apulaisten tekemät päätökset tulevat voimaan sen jälkeen, kun rajavaltuutetut ovat ne vahvistaneet keskenään sopimassaan muodossa.

31 artikla

1. Rajavartiolaitosten johtajien tapaamisista ja pysyvän suomalais-venäläisen rajavartiotyöryhmän kokouksista sekä rajavaltuutettujen ja heidän sijaistensa tapaamisista ja kokouksista laaditaan pöytäkirja silloin, kun siitä yhteisesti sovitaan tai kun jompikumpi sopimuspuoli sitä vaatii.

2. Rajavaltuutettujen apulaisten tapaamisista laaditaan asiakirja, jos rajavaltuutettujen antaman tehtävän laatu sitä vaatii.

32 artikla

1. Rajavaltuutetut sopivat keskinäiseen yhteydenpitoonsa liittyvästä virkakirjeiden luovutuksesta rajalla, tarvittavista viestiyhteyksistä ja mahdollisista kohtaamispaikoista rajalla.

2. Rajavaltuutetut järjestävät keskinäisen kirjeenvaihtonsa ja viestiyhteytensä niin, että kirjeiden ja muiden ilmoitusten lähettäminen ja vastaanotto on mahdollista viivytyksettä kaikkina vuorokauden aikoina ja kaikkina viikonpäivinä.

3. Rajavaltuutettujen, heidän sijaistensa tai apulaistensa on henkilökohtaisesti suoritettava henkilöiden luovutus. Kirjeenvaihdon, omaisuuden ja kotieläinten luovutuksen voivat rajavaltuutettujen toimeksiannosta suorittaa Suomen tasavallan rajavartiolaitoksen ja Venäjän federaation liittovaltion rajavartiopalvelun rajajoukkojen muut edustajat myös ilman ensiksi mainittujen läsnäoloa.

33 artikla

Sopimuspuolten toimivaltaiset ja asianomaiset viranomaiset vaihtavat kokemuksia ja tietoja, jotka koskevat erityisesti

a) valtakunnan rajalla vallitsevaa tilannetta;

b) kummassakin maassa voimassa olevaa valtakunnan rajan vartiointia ja henkilöliikenteen valvontaa koskevaa lainsäädäntöä;

c) liikenteen järjestämistä valtakunnan rajan yli;

d) ylityspaikkojen kehittämistä valtakunnan rajalla; sekä

e) valtakunnan rajan laittomien ylittäjien ja heidän avustajiensa käyttämiä uusia toimintatapoja ja väärennettyjä matkustusasiakirjoja sekä keinoja ja menetelmiä niiden paljastamiseksi.

34 artikla

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset ja asianomaiset viranomaiset antavat toisilleen oma-aloitteisesti tai pyynnöstä sellaisia tietoja, joilla on merkitystä

a) valtakunnan rajan laittoman ylityksen tai rajan yli tapahtuvan henkilöiden laittoman kuljettamisen ehkäisemisessä, paljastamisessa tai selvittämisessä;

b) väärien tai väärennettyjen matkustusasiakirjojen paljastamisessa;

c) henkilöllisyyden selvittämisessä; tai

d) valtakunnan rajalla tai rajanylityspaikoilla tapahtuvan muun lainvastaisen toiminnan ehkäisemisessä, paljastamisessa tai selvittämisessä, kun tämä kuuluu tässä sopimuksessa tarkoitettujen viranomaisten toimivaltaan.

2. Sopimuspuolten toimivaltaiset ja asianomaiset viranomaiset voivat kieltäytyä tämän artiklan 1 kohdassa lueteltujen tietojen luovuttamisesta, jos se on ristiriidassa kyseessä olevan valtion lainsäädännön tai sen kansainvälisten velvoitteiden kanssa tai vaarantaa sen kansallista turvallisuutta.

35 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamiseksi, rajajärjestyksen ylläpitämiseksi valtakunnan rajan ylityspaikoilla sekä henkilöiden, kuljetusvälineiden, kuormien, tavaroiden ja eläinten rajanylitysliikenteen järjestämiseksi ilman perusteettomia viivytyksiä sopimuspuolten rajavaltuutetut ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin yhteistyön järjestämiseksi rajanylityspaikkojen toimintaan liittyvien viranomaisten kesken.

VI

Sopimukseen lisätään VI osa "Rajatapahtumien ehkäiseminen, paljastaminen ja selvittäminen".

Sopimuksen VI osan artiklat kuuluvat seuraavasti:

36 artikla

Sopimuspuolet ovat velvolliset

1. ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin sellaisten tapahtumien ehkäisemiseksi, joita valtakunnan rajalla saattaa esiintyä; sekä

2. tutkimaan ja tarpeen vaatimissa tapauksissa ratkaisemaan kaikki rajatapahtumat, kuten

a) ampumiset valtakunnan rajan yli toisen sopimuspuolen henkilöitä tai valtion aluetta kohti;

b) toisen sopimuspuolen valtion alueella olevien henkilöiden surmaamiset tai haavoittamiset valtakunnan rajan yli suoritetun ammunnan seurauksena, pahoinpitelyt ja muunlaiset terveyden vahingoittamiset samoin kuin pakkotoimenpiteet näitä henkilöitä vastaan;

c) toiseen sopimuspuoleen kohdistuvat loukkaavat teot;

d) henkilöiden laittomat valtakunnan rajan ylitykset;

e) ilma-alusten, meri- ja jokialusten ja pienemmän uivan kaluston laittomat valtakunnan rajan ylitykset;

f) luonnonvoimien aiheuttamat omaisuuden tai kaluston siirtymiset valtakunnan rajan yli;

g) porojen ja kotieläinten valtakunnan rajan ylitykset;

h) raja- ja merimerkkien siirtämiset, vahingoittamiset tai hävittämiset;

i) tulipalojen leviämiset valtakunnan rajan yli;

j) muut tapahtumat, jotka estävät asianmukaisen järjestyksen ja rauhallisten olojen ylläpitämistä valtakunnan rajalla.

37 artikla

1. Edellä 36 artiklassa lueteltujen rajatapahtumien tutkiminen ja ratkaiseminen kuuluu sopimuspuolten rajavaltuutetuille.

2. Rajatapahtumat, joiden selvittämisestä rajavaltuutetut eivät ole päässeet sopimukseen, voidaan siirtää sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten ratkaistavaksi ja niitä voi käsitellä erityisesti pysyvä suomalais-venäläinen rajavartiotyöryhmä, tai ne voidaan siirtää sopimuspuolten ratkaistavaksi diplomaattista tietä.

3. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten tai rajavaltuutettujen yhteisesti hyväksymät päätökset, joilla rajatapahtuma katsotaan loppuunkäsitellyksi, ovat velvoittavia ja lopullisia.

4. Rajatapahtumet, joiden selvittämisestä toimivaltaiset viranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen, voidaan palauttaa rajavaltuutetuille ratkaistavaksi tai siirtää sopimuspuolten ratkaistavaksi diplomaattista tietä.

5. Tämän artiklan määräykset eivät estä mahdollisuutta, että kysymys, jota on käsitelty diplomaattista tietä, voidaan siirtää uudelleen toimivaltaisten viranomaisten tai rajavaltuutettujen ratkaistavaksi.

38 artikla

1. Sopimuspuolet ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin ehkäistäkseen, paljastaakseen ja estääkseen henkilöiden laittomat valtakunnan rajan ylitykset, matkustuksen väärillä tai väärennetyillä matkustusasiakirjoilla tai henkilöiden laittoman kuljetuksen valtakunnan rajan yli.

2. Henkilö, joka on tahattomasti ylittänyt valtakunnan rajan ja otettu kiinni toisen sopimuspuolen valtion alueella, palautetaan niin pian kuin mahdollista toiselle sopimuspuolelle. Tällöin toinen sopimuspuoli on velvollinen ottamaan takaisin tämän henkilön.

3. Kysymykset palauttamisesta rajanylitystapauksissa, jotka ovat tahallisia ja joita rajavaltuutetut eivät voi välittömästi ratkaista, selvitetään diplomaattista tietä.

4. Rajavaltuutetut sopivat keskenään tämän artiklan 2 kohdassa mainittujen henkilöiden palauttamiseen liittyvät käytännön järjestelyt.

39 artikla

Sopimuspuolten rajavaltuutetut, heidän sijaisensa ja apulaisensa voivat asiasta etukäteen sovittuaan suorittaa rajalla yhteisiä tutkimuksia rajatapahtumien selvittämiseksi. Tällaista tutkimusta johtaa se sopimuspuoli, jonka valtion alueella se suoritetaan.

Tutkimuksesta laaditaan toimituspöytäkirja tai pöytäkirja, jos jompikumpi sopimuspuoli sitä vaatii. Tässä artiklassa tarkoitettua rajatapahtuman yhteistä tutkimusta ei ole pidettävä oikeudellisena tutkintana.

VII

Tämä pöytäkirja, joka on erottamaton osa sopimusta, tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua päivästä, jolloin saadaan viimeinen kirjallinen ilmoitus, jolla vahvistetaan sopimuspuolten täyttäneen sen voimaantulon valtionsisäiset edellytykset.

Tämä pöytäkirja on voimassa sopimuksen voimassaoloajan.

Tehty Moskovassa 12 päivänä toukokuuta 1997 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.