11/1998

Annettu: 4.2.1998

Asetus Japanin kanssa tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tokiossa 26 päivänä syyskuuta 1997 Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välillä tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 7 päivänä marraskuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 12 päivänä joulukuuta 1997, on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä helmikuuta 1998.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1998

Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä tieteen ja teknologian alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Japanin hallitus, jotka

haluavat edelleen edistää maidensa välillä vallitsevia läheisiä ja ystävällisiä suhteita ja jotka ovat tietoisia tieteellisen tietämyksen nopeasta lisääntymisestä sekä sen myönteisestä vaikutuksesta kahdenkeskisiin suhteisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön;

toivovat voivansa laajentaa tieteellistä ja teknologista yhteistyötä luomalla kumpaakin osapuolta hyödyttävän ja rauhanomaisia tarkoitusperiä palvelevan tuottavan kumppanuussuhteen; sekä

vahvistavat sitoutuvansa edelleen lujittamaan yhteistyötä tieteen ja teknologian alalla;

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Hallitukset kehittävät yhteistyötään yhteisesti sovittavilla tieteen ja teknologian aloilla, joilla pyrkimyksenä ovat rauhanomaiset tarkoitusperät tasa-arvon ja molemminpuolisen edun pohjalta.

II artikla

Yhteistyön muotoihin tässä sopimuksessa voi kuulua:

(a) erilaisia kokouksia, kuten asiantuntijatapaamisia, joissa keskustallaan ja vaihdetaan tietoja yleisistä ja erityiskysymyksistä tieteen ja teknologian kysymyksistä sekä nimetään tutkimus- ja kehittämishankkeita ja -ohjelmia, joihin voidaan ryhtyä yhteistyön pohjalta;

(b) tietojen vaihtoa tutkimusta ja kehitystä koskevista toimista, toimintaperiaatteista, menettelytavoista sekä laeista ja määräyksistä;

(c) vierailuja ja tiedemiesten, teknisen henkilöstön tai muiden yleisten tai erityisalojen asiantuntijoiden välistä vaihtoa ja vierailuja;

(d) sovittujen yhteistyöhankkeiden ja ohjelmien täytäntöönpanoa; sekä

(e) muita yhteisesti sovittuja yhteistyön muotoja.

III artikla

(1) Tämän sopimuksen mukaisten toimintojen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohdista ja menettelytavoista voidaan sopia joko hallitusten tai niiden elinten välillä, sen mukaan kumpi katsotaan sopivammaksi.

(2) Sellainen hallitusten välinen yhteistyö tieteen ja teknologian alalla, joka on aloitettu mutta jota ei ole saatettu loppuun tämän sopimuksen tullessa voimaan, liitetään tämän sopimuksen piiriin sen voimaantulopäivästä lukien.

IV artikla

Hallitukset voivat sallia niin julkisen kuin yksityisen sektorin tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden osallistumisen tämän sopimuksen alaiseen yhteistyöhön.

V artikla

(1) Tämän sopimuksen panemiseksi tehokkaasti täytäntöön hallitukset perustavat sekakomitean, jonka tehtävänä on:

(a) tietojen ja näkemysten vaihto tiede- ja teknologia-poliittisista kysymyksistä;

(b) tarkastella ja keskustella tämän sopimuksen alaisesta yhteistyöstä ja saavutetuista tuloksista; sekä

(c) antaa neuvoja kummallekin hallitukselle tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, mihin voivat sisältyä uusien sopimuksen alaisten yhteistyömahdollisuuksien osoittaminen ja ohjelmien täytäntöönpanemista koskevien suositusten esittäminen.

(2) Sekakomitea kokoontuu vuorotellen Japanissa ja Suomen tasavallassa yhteisesti sovittuina aikoina.

VI artikla

(1) Kumpikin hallitus voi antaa tiedettä ja teknologiaa koskevia omistusoikeuksin suojaamattomia tietoja, jotka ovat syntyneet tämän sopimuksen alaisessa yhteistyössä, käyttäen tavanomaisia kanavia, ja osapuolien yleisten menettelytapojen mukaisesti.

(2) Hallitukset ottavat asianmukaisesti huomioon tämän sopimuksen alaisesta yhteistyöstä johtuvien immateriaalioikeuksien tai muiden omistukseen liittyvien oikeuksien suojelun ja jakamisen ja neuvottelevat keskenään tässä tarkoituksessa tarpeen mukaan.

VII artikla

(1) Tämän sopimuksen täytäntöönpano edellyttää, että tarvittavat määrärahat ovat käytettävissä ja että täytäntöönpanon yhteydessä noudatetaan kummassakin maassa sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

(2) Tämän sopimuksen alaisesta yhteistyöstä aiheutuvista kustannuksista vastataan yhteisesti sovittavalla tavalla.

VIII artikla

Minkään tässä sopimuksessa ei saa tulkita vaikuttavan hallitusten välisiin muihin sopimuksiin, jotka ovat olemassa tämän sopimuksen allekirjoittamispäivänä tai jotka tehdään myöhemmin.

IX artikla

(1) Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen kun molemmat hallitukset ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että niiden omat kansalliset tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät oikeudelliset muodollisuudet on saatettu päätökseen. Sopimus on voimassa kaksi vuotta, ja voimassaolo jatkuu sen jälkeen, kunnes jompikumpi hallitus irtisanoo sen alkuperäisen kaksivuotiskauden lopussa tai milloin tahansa sen jälkeen antamalla toiselle hallitukselle vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin kirjallisen ennakkoilmoituksen aikeestaan irtisanoa sopimus.

(2) Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta tämän sopimuksen nojalla aloitettujen sellaisten hankkeiden tai ohjelmien toteuttamiseen, joita ei ole täysin saatu päätökseen silloin kun tämä sopimus irtisanotaan.

Tehty Tokiossa 26 päivänä syyskuuta 1997 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.