10/1998

Alkuperäinen sopimus: 44/1949

Ammattientarkastusta koskevaan yleissopimukseen, 1947, liittyvä PÖYTÄKIRJA 1995

Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi,

aloitettuaan 82. istuntokautensa Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston koollekutsumana Genevessä 6. päivänä kesäkuuta 1995,

otettuaan huomioon, että ammattientarkastusta koskevan yleissopimuksen, 1947, määräykset koskevat vain teollisia ja kaupallisia työpaikkoja,

otettuaan huomioon, että ammattientarkastusta koskevan yleissopimuksen (maatalous), 1969, määräykset koskevat työpaikkoja kaupallisissa ja ei-kaupallisissa maatalousyrityksissä,

otettuaan huomioon, että työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen, 1981, määräykset koskevat kaikkia taloudellisen toiminnan aloja, julkinen sektori mukaan lukien,

otettuaan huomioon kaikki ne vaarat, joille ei-kaupallisten palveluiden työntekijät voivat joutua alttiiksi, sekä tarpeen varmistaa, että tällä sektorilla toimii sama tai yhtä tehokas ja puolueeton työsuojelutarkastusjärjestelmä kuin se, josta määrätään ammattientarkastusta koskevassa yleissopimuksessa, 1947,

päätettyään tiettyjen, toimintaa ei-kaupallisella palvelusektorilla koskevien ehdotusten tekemisestä, mikä on tämän istunnon esityslistalla kuudentena asiakohtana sekä

päätettyään, että nämä ehdotukset tulee laatia ammattientarkastusta koskevan yleissopimuksen, 1947, pöytäkirjan muotoon;

hyväksyy tänä 22. päivänä kesäkuuta vuonna 1995 seuraavan pöytäkirjan, josta voidaan käyttää nimitystä ammattientarkastusta koskevan yleissopimuksen, 1947, pöytäkirja:

OSA I.

LAAJUUS, MÄÄRITELMÄ JA SOVELTAMINEN

1 artikla

1. Jokaisen jäsenvaltion, joka ratifioi tämän pöytäkirjan, tulee laajentaa ammattientarkastusta koskevan yleissopimuksen, 1947, (josta tuonnempana käytetään nimitystä "yleissopimus), määräykset koskemaan toimintaa ei-kaupallisella palvelusektorilla.

2. Käsite "toiminta ei-kaupallisella palvelusektorilla" tarkoittaa toimintaa kaikilla sellaisilla työpaikoilla, joita ei yleissopimusta sovellettaessa katsota teollisiksi tai kaupallisiksi.

3. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan kaikkiin työpaikkoihin, jotka eivät vielä kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan.

2 artikla

1. Tämän pöytäkirjan ratifioiva jäsenvaltio voi ilmoituksellaan, joka on liitetty ratifioimiskirjaan, jättää seuraavat alat kokonaan tai osittain pois sen soveltamisalasta:

(a) varsinainen kansallinen (liitto)valtion hallinto;

(b) puolustusvoimat, riippumatta siitä, onko kysymys sotilas- tai siviilihenkilöstöstä;

(c) poliisi ja muut julkiset turvallisuuspalvelut;

(d) vankilan työtoiminnat, riippumatta siitä, onko kysymys vankilan henkilökunnasta tai vangeista heidän tehdessään työtä,

jos yleissopimuksen soveltaminen johonkin näistä aloista aiheuttaisi luonteeltaan merkittäviä erityisongelmia.

2. Ennen kuin jäsenvaltio käyttää hyväkseen 1 kohdassa tarjottua mahdollisuutta, sen on neuvoteltava edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa, tai jollei sellaisia ole, asianomaisten työnantajien ja työntekijöiden edustajien kanssa.

3. Jäsenvaltion, joka on tehnyt 1 kohdassa mainitun ilmoituksen, on tämän pöytäkirjan ratifioimisen jälkeen ilmoitettava seuraavassa Kansainvälisen työjärjestön perustamisasiakirjan 22 artiklan mukaisessa raportissaan, joka koskee yleissopimuksen soveltamista, syyt tällaiseen menettelyyn ja niin hyvin kuin mahdollista järjestettävä vaihtoehtoiset tarkastusjärjestelyt kaikkia niitä työaloja varten, jotka on siten jätetty pois. Myöhemmissä raporteissaan jäsenvaltion on kuvailtava kaikki ne toimenpiteet, joihin se on mahdollisesti ryhtynyt laajentaakseen pöytäkirjan määräyksiä koskemaan näitä aloja.

4. Jäsenvaltio, joka on tehnyt 1 kohdan mukaisen ilmoituksen, voi milloin tahansa muuttaa ilmoitustaan tai peruuttaa sen myöhemmällä ilmoituksella tämän artiklan määräysten mukaisesti.

3 artikla

1. Tämän pöytäkirjan määräykset on täytäntöönpantava kansallisen lainsäädännön avulla tai muilla keinoilla, jotka ovat kansallisen käytännön mukaisia.

2. Toimenpiteet tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi on suunniteltava edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisissä neuvotteluissa, tai jollei sellaisia järjestöjä ole, asianomaisten työnantajien ja työntekijöiden edustajien kesken.

OSA II.

ERITYISJÄRJESTELYT

4 artikla

1. Jäsenvaltio voi tehdä erityisjärjestelyjä varsinaisen kansallisen (liitto)valtion hallinnon, puolustusvoimien, poliisin ja muiden julkisten turvallisuuspalvelujen sekä vankilan työtoimintojen työpaikkatarkastuksia varten säännelläkseen yleissopimuksen 12 artiklassa määrättyjä työsuojelutarkastajien valtuuksia seuraavilta osin:

(a) tarkastajilta edellytettävät asianmukaiset turvallisuustarkastukset ennen paikalle pääsyä;

(b) tarkastusajankohdasta etukäteen sopiminen;

(c) valtuudet vaatia luottamuksellisten asiakirjojen luovuttamista;

(d) luottamuksellisten asiakirjojen vieminen pois tiloista;

(e) näytteiden otto materiaaleista ja aineista ja niiden analysointi.

2. Jäsenvaltio voi myös tehdä erityisjärjestelyjä puolustusvoimien ja poliisin sekä muiden julkisten turvallisuuspalvelujen työpaikkatarkastuksia varten salliakseen työsuojelutarkastajien valtuuksien rajoittamisen seuraavilta osin:

(a) tarkastusten rajoittaminen sotaharjoitusten ja muiden harjoitusten aikana;

(b) tarkastusten rajoittaminen tai estäminen etulinjassa tai operatiivisessa toiminnassa olevissa palveluyksiköissä;

(c) tarkastusten rajoittaminen tai estäminen kriisitilan aikana;

(d) tarkastusten rajoittaminen, kun kyseessä on räjähteiden ja aseistuksen kuljettaminen sotilaallisiin tarkoituksiin.

3. Jäsenvaltio voi myös tehdä erityisjärjestelyjä vankilan työtoimintojen työpaikkatarkastuksia varten salliakseen tarkastusten rajoittamisen voimaan julistettujen kriisitilanteiden aikana.

4. Ennen kuin jäsenvaltio käyttää hyväkseen 1, 2 ja 3 kohdassa tarjottuja erityisjärjestelyjä, sen on neuvoteltava asiasta edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa tai, jollei sellaisia järjestöjä ole, asianomaisten työnantajien ja työntekijöiden edustajien kanssa.

5 artikla

Jäsenvaltio saa tehdä erityisjärjestelyjä palokuntien ja muiden pelastuspalveluiden työpaikkatarkastusten rajoittamisen sallimiseksi tulipaloa sammutettaessa tai muissa hätätilanteissa. Sellaisissa tapauksissa työsuojeluviranomaisten tulee jälkeenpäin tarkastella näitä operaatioita ajoittain ja jokaisen merkittävän tapauksen jälkeen.

6 artikla

Työsuojeluviranomaisella on oltava mahdollisuus neuvoa tehokkaiden toimenpiteiden laatimisessa riskien minimoimiseksi harjoiteltaessa sellaisen työn tekemistä, joka on mahdollisesti vaarallista ja osallistua sellaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon valvontaan.

OSA III.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

1. Jäsenvaltio voi ratifioida tämän pöytäkirjan samaan aikaan kuin yleissopimuksen tai milloin tahansa sen jälkeen, kun se on ratifioinut yleissopimuksen, ilmoittamalla virallisesta pöytäkirjan ratifioinnistaan Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröintiä varten.

2. Pöytäkirja tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit. Sen jälkeen tämä pöytäkirja tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääjohtaja on rekisteröinyt sen ratifioinnin, ja yleissopimus sitoo sen jälkeen kyseessä olevaa jäsenvaltiota myös tämän pöytäkirjan 1-6 artiklan osalta.

8 artikla

1. Tämän pöytäkirjan ratifioinut jäsenvaltio voi irtisanoa sen kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona pöytäkirja on alunperin tullut voimaan, lähettämällä ilmoituksen irtisanomisesta Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröintiä varten. Kyseinen irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden kuluttua rekisteröimispäivämäärästä.

2. Kukin tämän pöytäkirjan ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä kohdassa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tämän artiklan mukaista irtisanomisoikeuttaan, on sidottu noudattamaan pöytäkirjaa seuraavan kymmenvuotiskauden ajan ja saa sen jälkeen irtisanoa tämän pöytäkirjan kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artiklassa määrätyin ehdoin.

9 artikla

1. Pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön kaikille jäsenvaltioille tieto kaikista tämän pöytäkirjan rekisteröidyistä ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen tämän pöytäkirjan ratifioinnin rekisteröinnistä pääjohtajan on kiinnitettävä järjestön jäsenvaltioiden huomio pöytäkirjan voimaantulopäivämäärään.

3. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot kaikista tämän pöytäkirjan ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

10 artikla

Tämän pöytäkirjan englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.