75/1997

Annettu: 29.10.1997

Asetus eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä allekirjoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn ensimmäisen lisäpöytäkirjanvoimaan saattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitetun yleissopimuksen (SopS 26/1937) muuttamisesta tehty ensimmäinen lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 23 päivänä toukokuuta 1980 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Puolan tasavallan hallituksen huostaan 17 päivänä kesäkuuta 1980, on voimassa 15 päivästä helmikuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Alkuperäinen sopimus: 26/1937

ENSIMMÄINEN LISÄPÖYTÄKIRJA Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitetun eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämistä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta

Allekirjoittaneet hallitukset,

jotka pitävät suotavana muuttaa eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämistä koskevaa Varsovassa 12 päivänä lokakuuta 1929 allekirjoitettua yleissopimusta,

ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU

Yleissopimuksen muutokset

I artikla

Yleissopimus, jota tässä luvussa olevat määräykset muuttavat, on vuoden 1929 Varsovan yleissopimus.

II artikla

Yleissopimuksen 22 artikla poistetaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä:

"22 artikla

1. Matkustajien kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 8 300 erityiseen nosto-oikeuteen matkustajaa kohden. Milloin vahingonkorvaus voidaan asiaa käsittelevän tuomioistuimen lain mukaan määrätä elinkoron muodossa, elinkoron pääoma-arvo ei saa ylittää mainittua enimmäismäärää. Rahdinkuljettajan ja matkustajan välisellä erityissopimuksella vastuun rajaa voidaan kuitenkin korottaa.

2. Kirjatun matkatavaran ja tavaran kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 17 erityiseen nosto-oikeuteen kilolta, ellei lähettäjä jättäessään kollin rahdinkuljettajalle ole tehnyt erityistä ilmoitusta perille toimittamiseen liittyvästä erityisestä etuudesta ja suorittanut mahdollisesti vaadittavaa lisämaksua. Tässä tapauksessa rahdinkuljettaja on velvollinen suorittamaan korvauksena enintään ilmoitetun määrän, ellei hän näytä, että ilmoitettu määrä ylittää lähettäjän ilmoittaman erityisen etuuden todellisen arvon.

3. Esineistä, jotka matkustaja pitää huostassaan, on rahdinkuljettajan vastuu rajoitettu 332 erityiseen nosto-oikeuteen matkustajaa kohden.

4. Tässä artiklassa erityisinä nosto-oikeuksina ilmaistujen määrien katsotaan viittaavan Kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemään erityiseen nosto-oikeuteen. Milloin kysymys korvauksesta on saatettu tuomioistuimen ratkaistavaksi, nämä määrät muunnetaan kansalliseksi valuutaksi sen arvon mukaan, joka kyseisellä valuutalla on tuomion antamispäivänä suhteessa erityiseen nosto-oikeuteen. Kansainväliseen valuuttarahastoon kuuluvan korkean sopimuspuolen kansallisen valuutan arvo suhteessa erityiseen nosto-oikeuteen lasketaan sen arvostamismenetelmän mukaan, jota Kansainvälinen valuuttarahasto on tuomion antamispäivänä soveltanut toiminnoissaan ja toimenpiteissään. Kansainväliseen valuuttarahastoon kuulumattoman korkean sopimuspuolen kansallisen valuutan arvo suhteessa erityiseen nosto-oikeuteen lasketaan tämän sopimuspuolen määräämällä tavalla.

Valtiot, jotka eivät ole Kansainvälisen valuuttarahaston jäseniä ja joiden laki ei salli 22 artiklan 1, 2 ja 3 kappaleen määräysten soveltamista, voivat kuitenkin ratifioidessaan tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen tai milloin tahansa sen jälkeen ilmoittaa, että niiden alueella tapahtuvassa oikeudenkäynnissä rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu 22 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa 125 000 rahayksikköön matkustajaa kohden; 22 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa 250 rahayksikköön kilolta; ja 22 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa 5 000 rahayksikköön matkustajaa kohden. Tämä rahayksikkö vastaa kuuttakymmentä viittä ja puolta milligrammaa yhdeksänsadan tuhannesosan pitoista kultaa. Nämä määrät voidaan pyöristää, kun ne muunnetaan kysymyksessä olevaksi kansalliseksi valuutaksi. Määrät muunnetaan kansalliseksi valuutaksi kyseisen valtion lain mukaan. "

II LUKU

Muutetun yleissopimuksen soveltamisala

III artikla

Yleissopimusta, sellaisena kuin se on tällä pöytäkirjalla muutettuna, sovelletaan yleissopimuksen 1 artiklassa määriteltyyn kansainväliseen kuljetukseen edellyttäen, että mainitussa artiklassa tarkoitettu lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat joko kahden tämän pöytäkirjan sopimuspuolen alueella tai pöytäkirjan yhden sopimuspuolen alueella, kun sovittu välilaskupaikka on jonkin toisen valtion alueella.

III LUKU

Loppumääräykset

IV artikla

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolten välillä yleissopimus ja tämä pöytäkirja katsotaan ja tulkitaan yhdeksi ainoaksi asiakirjaksi, jonka nimike on Montrealissa vuonna 1975 ensimmäisellä lisäpöytäkirjalla muutettu Varsovan yleissopimus.

V artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille siihen päivään asti, jolloin se VII artiklan määräysten mukaisesti tulee voimaan.

VI artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tämä pöytäkirja.

2. Jos valtio, joka ei ole Varsovan yleissopimuksen sopimuspuoli, ratifioi tämän pöytäkirjan, se merkitsee liittymistä tällä pöytäkirjalla muutettuun yleissopimukseen.

3. Ratifioimiskirjat talletetaan Puolan Kansantasavallan hallituksen huostaan.

VII artikla

1. Kun kolmekymmentä allekirjoittajavaltiota on tallettanut tätä pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjansa, pöytäkirja tulee niiden välillä voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jolloin kolmaskymmenes ratifioimiskirja on talletettu. Sellaisen valtion osalta, joka tämän jälkeen ratifioi pöytäkirjan, se tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jolloin kyseinen valtio on tallettanut ratifioimiskirjansa.

2. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan Puolan Kansantasavallan hallitus rekisteröi sen Yhdistyneissä Kansakunnissa.

VIII artikla

1. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan se on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille, jotka eivät ole sitä allekirjoittaneet.

2. Jos valtio, joka ei ole yleissopimuksen sopimuspuoli, liittyy tähän pöytäkirjaan, se merkitsee liittymistä tällä pöytäkirjalla muutettuun yleissopimukseen.

3. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Puolan Kansantasavallan hallituksen huostaan ja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä tallettamisesta.

IX artikla

1. Tämän pöytäkirjan sopimuspuoli voi irtisanoa pöytäkirjan Puolan Kansantasavallan hallitukselle osoitettavalla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Puolan Kansantasavallan hallitus on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

3. Jos tämän pöytäkirjan sopimuspuoli irtisanoo yleissopimuksen sen 39 artiklan mukaisesti, sitä ei tämän pöytäkirjan sopimuspuolten välillä katsota millään tavalla tällä pöytäkirjalla muutetun yleissopimuksen irtisanomiseksi.

X artikla

Tähän pöytäkirjaan ei saa tehdä varaumia.

XI artikla

Puolan Kansantasavallan hallituksen tulee viipymättä ilmoittaa kaikille valtioille, jotka ovat Varsovan yleissopimuksen sopimuspuolia tai mainitun yleissopimuksen sopimuspuolia sellaisena kuin se on muutettuna, tämän pöytäkirjan allekirjoittaja- tai liittyjävaltioille sekä Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle allekirjoituspäivistä, ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamispäivistä ja tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä sekä antaa muita asiaankuuluvia tiedotuksia.

XII artikla

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolten, jotka ovat myös eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta, jonka suorittaa toinen kuin sopimuksen tehnyt rahdinkuljettaja, koskevien sääntöjen yhtäläistämisestä tehdyn, Guadalajarassa 18 päivänä syyskuuta 1961 allekirjoitetun Varsovan yleissopimusta täydentävän yleissopimuksen (jäljempänä "Guadalajaran yleissopimus") sopimuspuolia, välillä Guadalajaran yleissopimuksessa olevat viittaukset "Varsovan yleissopimukseen" merkitsevät sellaisissa tapauksissa, joissa Guadalajaran yleissopimuksen 1 artiklan b kohdassa tarkoitettu sopimus koskee tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvaa kuljetusta, myös viittausta Montrealissa vuonna 1975 ensimmäisellä lisäpöytäkirjalla muutettuun Varsovan yleissopimukseen.

XIII artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön päämajassa 1 päivään tammikuuta 1976 ja sen jälkeen, kunnes pöytäkirja tulee VII artiklan mukaisesti voimaan, Puolan Kansantasavallan ulkoasiainministeriössä. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tulee viipymättä ilmoittaa Puolan Kansantasavallan hallitukselle kaikista allekirjoituksista ja allekirjoituspäivistä sinä aikana, kun pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön päämajassa.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 neljänä todistusvoimaisena tekstinä englannin, espanjan, ranskan ja venäjän kielellä. Jos eroavuuksia ilmenee, on ranskankielinen teksti, jolla kielellä 12 päivänä lokakuuta 1929 tehty Varsovan yleissopimus on laadittu, todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.