74/1997

Annettu: 1.11.1997

Asetus Viron kanssa yhteistyöstä sotien seurauksena menehtyneiden muiston vaalimisessa tehdyn sopimuksen voimaan saattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pärnussa 16 päivänä elokuuta 1997 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä sotien seurauksena menehtyneiden muiston vaalimisessa tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 12 päivänä syyskuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 2 päivänä lokakuuta 1997, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997 niinkuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä sotien seurauksena menehtyneiden muiston vaalimisessa

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, ovat humanismin periaatteet ja sodan uhrien suojelemisesta Genevessä 12 päivänä elokuuta 1949 tehdyt sopimukset huomioonottaen sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet pitävät tätä sopimusta ohjeenaan ratkaistaessa kysymyksiä, jotka liittyvät Viron alueella menehtyneiden suomalaisten sotilaiden ja Suomen alueella tai Suomen puolustusvoimien palveluksessa menehtyneiden virolaisten sotilaiden kohtaloiden selvittämiseen ja hautapaikkojen hoitoon, haudattujen siirtoon, muistomerkkien pystyttämiseen, muiston vaalimiseen liittyvään etsintä- ja kunnostustyöhön sekä muiston vaalimiseen liittyvään tiedonvaihtoon.

2 artikla

Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä sodissa ja niiden seurauksena menehtyneiden toisen sopimuspuolen sotilaiden kohtalon selvittämiseksi. Sopimuspuolet edistävät mahdollisuuksien mukaan tähän liittyvää selvitystä ja tutkimusta.

3 artikla

Sopimuspuolet vaihtavat tietoja Viron alueella olevista suomalaisten sotilaiden hautapaikoista ja Suomen alueella olevista virolaisten sotilaiden hautapaikoista sekä niiden sijainnista. Sopimuspuolet antavat myös tietoja kolmansien valtioiden alueella sijaitsevista toisen sopimuspuolen sotilaiden hautapaikoista.

Sopimuspuolet edistävät mahdollisuuksien mukaan suomalaisten sotilaiden Viron alueella olevien hautapaikkojen ja muistomerkkien ja virolaisten sotilaiden Suomen alueella olevien hautapaikkojen ja muistomerkkien suojelua sekä kaatuneiden sotilaiden sukulaisten mahdollisuuksia käydä hautapaikoilla.

Kumpikin sopimuspuoli pyrkii huolehtimaan alueellaan olevien toisen sopimuspuolen sotilaiden hautausmaiden ja muistomerkkien hoidosta ja ylläpidosta sekä edistämään tätä työtä.

Suomalaisten sotilaiden Virossa olevien hautapaikkojen ja vastaavasti virolaisten sotilaiden Suomessa olevien hautapaikkojen hoitotoimenpiteistä sovitaan tarvittaessa sopimuspuolten kesken.

Sopimuspuolen alueella sijaitsevien toisen sopimuspuolen sotilaiden hautapaikkojen hoitoon kuuluu muun ohessa hautapaikkojen kunnostaminen, niiden pitäminen asianmukaisessa kunnossa ja säilyttäminen, muistomerkkien ja muistopatsaiden pystyttäminen, muistolaattojen asettaminen ja hautojen istutustyöt. Yksittäisissä tapauksissa sopimuspuolten suostumuksella voidaan menehtyneiden muistoa vaalia myös muilla tavoin.

Toteutettaessa tämän sopimuksen mukaisia toimenpiteitä noudatetaan sen sopimuspuolen, jonka alueella hautapaikka sijaitsee, sisäisen lainsäädännön vaatimuksia sekä otetaan huomioon kansalliset, uskonnolliset ja muut perinteet.

4 artikla

Sotilaiden jäännösten siirtäminen ja jäännösten ylöskaivaminen toisen sopimuspuolen alueelta kotimaassa uudelleen hautaamista varten voi tulla kysymykseen tätä haluavan sopimuspuolen pyynnöstä sekä sen sopimuspuolen suostumuksella, jonka valtion alueella jäännökset ovat haudattuina.

Toisen sopimuspuolen sotilaiden jäännösten hautapaikan muuttaminen maassa, johon ne ovat haudattuna, suoritetaan vain poikkeustapauksissa ja sen sopimuspuolen päätöksellä, jonka valtion alueella hautapaikka sijaitsee. Tällöin on toiselle sopimuspuolelle riittävän ajoissa ilmoitettava aiotusta hautapaikan muuttamisesta.

Sen sopimuspuolen edustajilla, jonka sotilaan jäännökset kaivetaan ylös hautapaikan muuttamista varten, on oikeus olla läsnä tätä toimenpidettä suoritettaessa. Jos sopimuspuolet saavat tietoja alueelleen väliaikaisesti haudattujen toisen sopimuspuolen sotilaiden jäännösten löytymisestä taikka kentälle jääneiden kaatuneiden löytämisestä ilmoitetaan tästä toiselle sopimuspuolelle. Vastaavasti ilmoitetaan siitä, jos jossain kolmannessa maassa suoritetun etsintätyön yhteydessä tai muutoin saadaan tietää toisen sopimuspuolen kaatuneiden väliaikaisesta hautapaikasta taikka kentällejäämispaikasta.

5 artikla

Hautapaikkojen tai kentälle jääneiden sotilaiden jäännösten etsinnässä voivat toisen sopimuspuolen alueella olla mukana niin tarkkailijoina kuin etsintätyöhön osallistujina sen sopimuspuolen edustajat, jonka sotilaiden jäännöksiä etsintäalueella todennäköisesti on.

Hautapaikan muuttaminen siinä maassa, jossa jäännökset ovat haudattuina taikka jäännösten siirto kotimaassa tapahtuvaa uudelleen hautaamista varten tehdään sen sopimuspuolen kustannuksella, jonka pyynnöstä tai päätöksellä tämä työ tehdään.

Kaatuneiden muiston vaalimiseksi voidaan myös muualle kuin hautapaikoille pystyttää muistomerkkejä siten, kuin sopimuspuolet kussakin tapauksessa erikseen sopivat.

6 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään tämän sopimuksen tarkoittamaa toimintaa varten, erityisesti hautapaikkojen kunnostamiseen ja kaunistamiseen sekä hautausmaiden ja muistomerkkien rakentamiseen ja hoitoon tarkoitettujen, sopimuspuolten alueelle väliaikaisesti tuotavien laitteiden ja kulkuvälineiden sekä näitä tarkoituksia varten tuotavien materiaalien ja välineiden vapauttamista vastavuoroisesti tullista ja muista maahantuontiin liittyvistä maksuista ja veroista mahdollisimman laajalti. Jos tämä ei joltain osin ole mahdollista, sopimuspuolet pyrkivät osaltaan vaikuttamaan siihen, että sanottuun toimin- taan sovelletaan mahdollisimman edullista tulli- ja maksukohtelua lakien sallimissa puitteissa.

7 artikla

Sopimuspuolet edistävät kaatuneiden muiston vaalimiseen liittyvää, alueellaan tapahtuvaa toisen sopimuspuolen toimintaa, etsintä-, kunnostus- ja muussa tämän sopimuksen toteuttamiseksi tapahtuvassa työssä.

8 artikla

Tätä sopimusta soveltavat viranomaiset ovat Suomen tasavallassa opetusministeriö ja Viron tasavallassa kulttuuriministeriö.

Sopimuspuolet vaihtavat tämän sopimuksen alaan liittyvistä kysymyksistä saamiaan tietoja toisen sopimuspuolen menehtyneistä siten, että tiedonvaihto tulee mahdollisimman kattavaksi ja välittävät myös kolmansista maista saamiaan tietoja toisen sopimuspuolen sotilaiden kohtaloista, hautapaikoista ja muista tämän sopimuksen alaan liittyvistä asioista.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen jälkeen, kun molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen diplomaattista tietä sopimuksen voimaantulon valtionsisäisten edellytysten täyttämisestä.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen voimassaolon ilmoitettuaan tästä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle.

Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Tehty Pärnussa 16 päivänä elokuuta 1997 kahtena suomen- ja vironkielisenä kappaleena, molempien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.