68/1997

YLEISSOPIMUS (nro 167), joka koskee turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 1 päivänä kesäkuuta 1988 75. istuntokautensa

ja kiinnittäen huomiota asiaa koskeviin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja suosituksiin, joista mainittakoon ennen kaikkea yleissopimus ja suositus, jotka koskevat turvallisuusmääräyksiä rakennusteollisuudessa, 1937, suositus, joka koskee yhteistoimintaa tapaturmien ehkäisemiseksi rakennusteollisuudessa, 1937, yleissopimus ja suositus, jotka koskevat työntekijän suojaamista ionisoivalta säteilyltä, 1960, yleissopimus ja suositus, jotka koskevat koneiden varustamista suojalaitteilla, 1963, yleissopimus ja suositus, jotka koskevat työntekijän kannettavaksi tarkoitetun taakan enimmäispainoa, 1967, yleissopimus ja suositus, jotka koskevat työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjuntaa ja valvontaa, 1974, yleissopimus ja suositus, jotka koskevat työntekijöiden suojaamista työympäristössä esiintyvien ilman epäpuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta, 1977, yleissopimus ja suositus, jotka koskevat työturvallisuutta, terveyttä ja työympäristöä, 1981, yleissopimus ja suositus, jotka koskevat työterveyshuoltoa, 1985, yleissopimus ja suositus, jotka koskevat turvallisuutta asbestin käytössä, 1986, sekä vuonna 1980 tarkistettu ammattitautien luettelo, joka on liitteenä yleissopimuksessa, joka koskee työvammatapauksissa myönnettäviä etuja, 1964,

ja päätettyään hyväksyä eräitä ehdotuksia, jotka koskevat turvallisuutta ja terveyttä rakentamisteollisuudessa, mikä asia on neljäntenä kohtana istuntokauden työjärjestyksessä

ja päätettyään, että nämä ehdotukset laaditaan kansainvälisen yleissopimuksen muotoon täten muuttaen yleissopimusta, joka koskee turvallisuusmääräyksiä rakennusteollisuudessa, 1937,

hyväksyy tänä 20 päivänä kesäkuuta 1988 seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on Turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa koskeva yleissopimus, 1988:

I Soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

1. Tämä yleissopimus koskee kaikkea rakennustoimintaa, nimittäin talonrakentamista, maa- ja vesirakentamista sekä pystytys- ja purkamistyötä, mukaan lukien kaikki rakennustyömaalla tapahtuvat prosessit, toiminnat tai kuljetukset työmaan valmisteluista hankkeen loppuun saattamiseen asti.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioiva jäsenvaltio voi neuvoteltuaan asiasta edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa, missä sellaisia on olemassa, jättää yleissopimuksen tai joidenkin sen määräysten soveltamisalan ulkopuolelle talouselämän erikoisaloja tai erityisiä yrityksiä, joihin soveltaminen aiheuttaisi erityisongelmia ehdolla, että turvallinen ja terveellinen työympäristö säilytetään.

3. Tätä yleissopimusta sovelletaan myös sellaisiin itsenäisiin työnsuorittajiin, jotka kansallisissa laeissa tai säädöksissä ehkä määritellään.

2 artikla

Tässä yleissopimuksessa:

a) käsite ''rakentaminen'' kattaa:

i) talonrakentamisen, mukaan lukien kaiken tyyppisten rakennusten tai rakennelmien perustusten kaivaminen ja rakentaminen, rakenteellinen muuttaminen, uudistaminen, korjaaminen, kunnossapito (mukaan lukien siivous ja maalaus) sekä purkaminen;

ii) maa- ja vesirakentamisen, mukaan lukien esimerkiksi lentokenttien, telakoiden, satamien, sisävesiväylien, patojen, jokea, lumivyöryä ja merta vastaan tehtyjen suojarakenteiden, teiden ja maanteiden, rautateiden, siltojen, tunneleiden, maasiltojen sekä yhteiskunnallisten palvelujen, kuten tietoliikenne, ojitus, viemäröinti, vesi- ja energiahuolto, tuottamiseen liittyvät kaivuutyöt ja rakentaminen, rakenteellinen muuttaminen, korjaaminen, kunnossapito sekä purkaminen;

iii) tehdasvalmisteisten rakennusten ja rakennelmien pystyttämisen ja purkamisen kuin myös esivalmisteisten rakenneosien valmistuksen rakennustyömaalla;

b) käsite''rakennustyömaa'' tarkoittaa kaikkia sellaisia paikkoja, joissa mitä tahansa edellä alakohdassa (a) kuvattuja prosesseja tai toimintoja harjoitetaan;

c) käsite ''työpaikka'' tarkoittaa kaikkia paikkoja, joissa työntekijöiden on oltava tai joihin heidän on mentävä työnsä vuoksi ja jotka ovat jäljempänä alakohdassa (e) määritellyn työnantajan valvonnan alaisina;

d) käsite ''työntekijä'' tarkoittaa jokaista henkilöä, joka on rakentamisen palveluksessa;

e) käsite ''työnantaja'' tarkoittaa:

i) jokaista luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on yksi tai useampi työntekijä rakennustyömaalla; ja

ii) asiayhteydestä riippuen pääurakoitsijaa, sivu- tai alaurakoitsijaa;

f) käsite ''pätevä henkilö'' tarkoittaa henkilöä, jolla on riittävät valmiudet, kuten sopiva koulutus ja riittävät tiedot, kokemus ja taito määrätyn työn turvallista suorittamista varten. Toimivaltaiset viranomaiset voivat määrittää sopivat kriteerit tällaisten henkilöiden nimittämistä varten ja määrätä heidän velvollisuutensa;

g) käsite ''teline'' tarkoittaa kaikkia väliaikaisia, kiinteitä, riippuvia tai liikkuvia rakennelmia ja niihin kuuluvia osia, joita käytetään kannattamaan työntekijöitä ja raaka-aineita tai pääsytienä jokaiseen sellaiseen rakennelmaan ja joka ei ole jäljempänä alakohdassa (h) määritelty ''nostolaite'';

h) käsite ''nostolaite'' tarkoittaa kaikkia kiinteitä tai liikkuvia laitteita, joita käytetään henkilöiden tai kuormien nostamiseen tai laskemiseen;

i) käsite ''nostoapuväline'' tarkoittaa jokaista laitetta tai välinettä, jolla kuorma voidaan kiinnittää nostolaitteeseen, mutta joka ei muodosta laitteen tai kuorman olennaista osaa.

II Yleiset määräykset

3 artikla

Edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä on kuultava tämän yleissopimuksen määräysten toteuttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

4 artikla

Jokainen jäsenvaltio, joka ratifioi tämän yleissopimuksen, sitoutuu asiaan liittyvien turvallisuus- ja terveysriskien arvioinnin perusteella hyväksymään ja pitämään voimassa ne lait tai säädökset, jotka varmistavat yleissopimuksen määräysten soveltamisen.

5 artikla

1. Edellä 4 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen lakien ja säädösten käytäntöön soveltaminen voidaan varmistaa teknisten standardien tai käytännöksi hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti tai muiden soveliaiden, kansallisia olosuhteita ja käytäntöä vastaavien menetelmien avulla.

2. Toteuttaessaan 4 artiklaa ja tämän artiklan 1 kappaletta jokaisen jäsenvaltion on otettava huomioon standardisoinnin alalla tunnustetun kansainvälisen järjestön hyväksymät asiaan kuuluvat standardit.

6 artikla

On ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta varmistettaisiin, että työnantajat ja työntekijät toimivat yhteistyössä kansallisten lakien tai säädösten määrittämällä tavalla turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi rakennustyömailla.

7 artikla

Kansallisten lakien tai säädösten tulee edellyttää, että työnantajilla ja itsenäisillä työnsuorittajilla on velvollisuus noudattaa määrättyjä turvallisuus- ja terveystoimenpiteitä työpaikalla.

8 artikla

1. Jos kaksi tai useampi työnantaja toimii samanaikaisesti samalla rakennustyömaalla -

a) pääurakoitsijan tai muun henkilön tai elimen, joka varsinaisesti valvoo tai on ensisijaisesti vastuussa rakennustyömaan kokonaistoiminnoista, tulee vastata määrättyjen turvallisuus- ja terveystoimenpiteiden yhteensovittamisesta ja, mikäli kansalliset lait ja säädökset sen sallivat, tällaisten toimenpiteiden toteuttamisesta;

b) mikäli kansalliset lait ja säädökset sen sallivat, silloin kun pääurakoitsija tai muu henkilö tai elin, joka varsinaisesti valvoo tai on ensisijaisesti vastuussa rakennustyömaan kokonaistoiminnoista, ei ole läsnä työmaalla, tämän tulee nimetä pätevä henkilö tai elin työmaalta, jolla on tarvittavat valtuudet ja keinot varmistaa hänen puolesta, että yhteensovittaminen ja toimenpiteiden noudattaminen toteutetaan kuten edellä alakohdassa (a) edellytetään;

c) kunkin työnantajan on vastattava määrättyjen toimenpiteiden soveltamisesta alaisuudessaan oleviin työntekijöihin.

2. Silloin kun työnantajat tai itsenäiset työnsuorittajat toimivat samanaikaisesti samalla rakennustyömaalla, he ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä määrättyjen turvallisuus- ja terveystoimenpiteiden soveltamisessa, kuten kansallisissa laeissa tai säädöksissä ehkä määritellään.

9 artikla

Rakennushanketta suunnittelevien henkilöiden tulee ottaa huomioon rakennustyöntekijöiden turvallisuus ja terveys kansallisten lakien, säädösten ja käytännön mukaisesti.

10 artikla

Kansallisten lakien tai säädösten tulee edellyttää, että työntekijöillä on oikeus ja velvollisuus kaikilla työpaikoilla osallistua turvallisten työolosuhteiden varmistamiseen siinä määrin kuin työvälineet ja -menetelmät ovat heidän valvonnassaan ja ilmaista mielipiteensä omaksutuista työskentelytavoista turvallisuuden ja terveyden kannalta.

11 artikla

Kansallisten lakien tai säädösten tulee edellyttää, että työntekijöillä on velvollisuus -

a) toimia mahdollisimman kiinteässä yhteistyössä työnantajansa kanssa määrättyjen turvallisuus- ja terveystoimenpiteiden soveltamisessa;

b) pitää kohtuullista huolta omasta turvallisuudestaan ja terveydestään sekä niiden muiden henkilöiden turvallisuudesta ja terveydestä, joihin heidän tekonsa tai laiminlyöntinsä työssä voivat vaikuttaa;

c) käyttää heidän itsensä ja muiden suojelemiseksi käytettävissä olevia välineitä ja välttää niiden väärinkäyttöä,

d) ilmoittaa viivytyksettä lähimmälle esimiehelleen ja työsuojeluvaltuutetulle, mikäli sellainen on olemassa, kaikista tilanteista, joihin heidän mielestään liittyy riskitekijä ja joita he eivät itse pysty kunnolla hoitamaan;

e) noudattaa määrättyjä turvallisuus- ja terveystoimenpiteitä.

12 artikla

1. Kansallisten lakien tai säädösten tulee edellyttää, että työntekijällä on oikeus poistua vaaratilanteesta kun hänellä on hyvä syy uskoa, että hänen turvallisuuttaan tai terveyttään uhkaa välitön ja vakava vaara, ja velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi esimiehelleen.

2. Silloin kun välitön vaara uhkaa työntekijöiden turvallisuutta, työnantajan on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnan keskeyttämiseksi ja evakuoitava työntekijät sopivalla tavalla.

III Varo- ja suojatoimenpiteet

13 artikla
Työpaikkojen turvallisuus

1. Kaikkiin asianmukaisiin varotoimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta varmistettaisiin, että kaikki työpaikat ovat turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.

2. Kaikilta työpaikoilta ja kaikille työpaikoille on järjestettävä ja ylläpidettävä sekä tarvittaessa merkittävä turvalliset pääsy- ja poistumistiet.

3. Kaikkiin asianmukaisiin varotoimenpiteisiin on ryhdyttävä rakennustyömaalla tai sen läheisyydessä olevien henkilöiden suojelemiseksi kaikilta tällaisen työmaan mahdollisesti aiheuttamilta vaaroilta.

14 artikla
Telineet ja tikkaat

1. Missä työtä ei voida tehdä turvallisesti maan pinnalla tai sieltä käsin tai rakennuksen tai muun pysyvän rakennelman osasta, tulee järjestää ja ylläpitää turvallisia ja sopivia telineitä tai huolehtia asiasta muulla yhtä turvallisella ja sopivalla tavalla.

2. Ellei ole vaihtoehtoista turvallista keinoa päästä korkealla sijaitseville työpaikoille, on järjestettävä sopivat ja lujarakenteiset tikkaat. Ne on kunnollisesti varmistettava tahattoman liikkumisen varalta.

3. Kaikki telineet ja tikkaat on pystytettävä ja niitä on käytettävä kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

4. Pätevän henkilön on tarkastettava telineet kansallisten lakien tai säädösten määräämissä tapauksissa ja niiden määrääminä ajankohtina.

15 artikla
Nostolaitteet ja nostoapuvälineet

1. Jokaisen nostolaitteen ja yksittäisen nostoapuvälineen niihin kuuluvine osineen, kiinnityslaitteineen, kiinnityspisteineen ja tukineen tulee -

a) olla hyvin suunniteltu ja konstruoitu, luotettavasta raaka-aineesta valmistettu ja riittävän lujatekoinen siihen tarkoitukseen, johon sitä käytetään;

b) olla oikein asennettu ja käytetty;

c) olla pidetty hyvässä käyttökunnossa;

d) olla pätevän henkilön tarkastama ja testaama sellaisina ajankohtina ja sellaisissa tapauksissa kuin kansallisissa laeissa tai säädöksissä määrätään; näiden tarkastusten ja testien tulokset on kirjattava;

e) olla sellaisten työntekijöiden käyttämiä, jotka ovat saaneet sopivan koulutuksen kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

2. Ketään henkilöä ei saa nostaa, laskea eikä kuljettaa nostolaitteella, ellei sitä ole konstruoitu, asennettu ja käytetty tähän tarkoitukseen kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti, paitsi hätätilanteessa, johon saattaa liittyä vakavan henkilövahingon tai hengenmenetyksen vaara ja johon nostolaitetta voidaan turvallisesti käyttää.

16 artikla
Kuljetus-, maansiirto- ja materiaalinkäsittelylaitteet

1. Kaikkien kulkuneuvojen ja maansiirto- tai materiaalinkäsittelylaitteiden tulee -

a) olla hyvin suunniteltuja ja konstruoituja ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon ergonomiset periaatteet;

b) olla pidetty hyvässä käyttökunnossa;

c) olla oikein käytettyjä;

d) olla kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti sopivan koulutuksen saaneiden työntekijöiden käyttämiä;

2. Kaikilla rakennustyömailla, joilla käytetään kulkuneuvoja, maansiirto- tai materiaalinkäsittelylaitteita -

a) niille on varattava turvalliset ja sopivat pääsytiet; ja

b) liikenne on siten järjestettävä ja valvottava, että niiden turvallinen toiminta varmistetaan.

17 artikla
Tuotantolaitokset, koneet, välineet ja käsityökalut

1. Tuotantolaitosten, koneiden ja välineiden käsi- ja moottorikäyttöiset käsityökalut mukaan lukien tulee -

a) olla hyvin suunniteltuja ja konstruoituja ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon ergonomiset periaatteet;

b) olla pidetty hyvässä käyttökunnossa;

c) olla käytössä vain sellaiseen työhön, johon ne on suunniteltu, ellei pätevä henkilö ole päätynyt siihen, että alkuperäisen käyttötarkoituksen ulkopuolista käyttöä voidaan pitää turvallisena;

d) olla sopivan koulutuksen saaneiden työntekijöiden käyttämiä.

2. Valmistajan tai työnantajan on tarvittaessa annettava riittävät turvallista käyttöä koskevat ohjeet käyttäjille ymmärrettävässä muodossa.

3. Pätevän henkilön on tarkastettava ja testattava paineenalaiset laitteistot ja välineet kansallisten lakien tai säädösten määräämissä tapauksissa ja niiden määrääminä ajankohtina.

18 artikla
Korkeilla paikoilla tehtävät työt kattotyöt mukaan lukien

1. Silloin kun on tarpeen varautua vaaroihin tai kun rakennelman korkeus tai sen kaltevuus ylittää kansallisissa laeissa tai säädöksissä määrätyt arvot, on ryhdyttävä varotoimenpiteisiin työntekijöiden ja työvälineiden tai muiden esineiden tai raaka-aineiden putoamista vastaan.

2. Silloin kun työntekijät joutuvat työskentelemään kattojen tai muiden helposti särkyvällä aineella peitettyjen paikkojen, joiden läpi he saattavat pudota, päällä tai läheisyydessä, on ryhdyttävä varotoimenpiteisiin epähuomiossa tapahtuvaa liikehtimistä tai helposti särkyvän aineen läpi putoamista vastaan.

19 artikla
Kaivannot, kuilut, maarakennustyöt, maanalaiset työt ja tunnelit

Tarkoitustaan vastaaviin varotoimenpiteisiin on ryhdyttävä kaikissa kaivannoissa, kuiluissa, maarakennustöissä, maanalaisissa töissä tai tunneleissa -

a) jotta sopivalla tuennalla tai muulla tavoin suojeltaisiin työntekijöitä maan, kallion tai muun aineen putoamisen tai siirtymän aiheuttamilta vaaroilta;

b) jotta varauduttaisiin vaaroihin, jotka aiheutuvat ihmisten, aineiden tai esineiden putoamisesta tai veden syöksymisestä kaivantoon, kuiluun, maarakennuspaikkaan, maanalaiseen työpaikkaan tai tunneliin;

c) jotta varmistettaisiin riittävä ilmanvaihto kaikilla työpaikoilla niin, että ilma voidaan pitää hengityskelpoisena sekä rajoittaa kaikenlaiset savut, kaasut, höyryt, pöly tai muut epäpuhtaudet tasoille, jotka eivät ole vaarallisia tai vahingollisia terveydelle ja jotka ovat kansallisten lakien tai säädösten asettamissa rajoissa;

d) jotta työntekijöille tulisi mahdolliseksi päästä turvaan tulipalon sattuessa tai veden tai muun aineen syöksyessä sisään;

e) jotta työntekijät välttyisivät riskiltä, joka aiheutuu mahdollisista maanalaisista vaaroista, kuten nesteiden virtauksista tai kaasutaskuista, on suoritettava tarkoituksenmukaisia tutkimuksia niiden paikallistamiseksi.

20 artikla
Arkkupadot ja uppoarkut

1. Jokaisen arkkupadon ja uppoarkun tulee olla -

a) hyvin konstruoitu sekä sopivasta ja luotettavasta raaka-aineesta valmistettu ja riittävän lujatekoinen;

b) varustettu tarkoitustaan vastaavilla välineillä, jotta työntekijät pääsevät turvaan veden tai muun aineen syöksyessä sisään;

2. Arkkupadon tai uppoarkun rakentamisen, paikalleen sijoittamisen, muuntelemisen tai purkamisen on tapahduttava pätevän henkilön välittömässä valvonnassa.

3. Pätevän henkilön on tarkastettava jokainen arkkupato ja uppoarkku määrätyin väliajoin.

21 artikla
Työ paineilmassa

1. Työtä paineilmassa saadaan tehdä vain kansallisten lakien tai säädösten määräämien toimenpiteiden mukaisesti.

2. Työtä paineilmassa saavat tehdä vain työntekijät, joiden fyysinen soveltuvuus tällaiseen työhön on todettu lääkärintarkastuksessa ja kun pätevä henkilö on paikalla valvomassa toiminnan johtamista.

22 artikla
Runkorakenteet ja muotit

1. Runkorakenteiden ja rakenneosien, muotin, tukitelineen ja tuennan pystyttäminen saadaan tehdä vain pätevän henkilön valvonnassa.

2. Tarkoitustaan vastaaviin varotoimiin on ryhdyttävä työntekijöiden suojelemiseksi vaaralta, joka aiheutuu jonkin rakenteen tilapäisestä heikkoudesta tai epävakaisuudesta.

3. Muotti, tukiteline ja tuenta tulee olla siten suunniteltu, konstrutoitu ja ylläpidetty, että se kannattaa turvallisesti kaikki sille tulevat kuormat.

23 artikla
Työ veden yläpuolella

Työskenneltaessä veden yläpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä tulee huolehtia riittävästi -

a) työntekijöiden suojelemisesta veteen putoamiselta;

b) hukkumisvaarassa olevien työntekijöiden pelastamisesta;

c) turvallisesta ja tarkoitustaan vastaavasta kuljetuksesta.

24 artikla
Purkaminen

Kun on mahdollista, että rakennuksen tai rakennelman purkaminen saattaa aiheuttaa vaaraa työntekijöille tai yleisölle -

a) tulee ottaa käyttöön sopivat varotoimenpiteet, työmenetelmät ja menettelytavat, jätteiden tai jäännösten hävittämiseen liittyvät mukaan lukien, kansallisten lakien tai säädösten mukaisesti;

b) työ on suunniteltava ja toteutettava vain pätevän henkilön valvonnassa.

25 artikla
Valaistus

Tarkoitustaan vastaava ja sopiva valaistus, mukaan lukien kannettava valaistus olosuhteiden sitä edellyttäessä, on järjestettävä kaikille työpaikoille ja jokaiseen muuhunkin paikkaan rakennustyömaalla, missä työntekijä saattaa joutua kulkemaan.

26 artikla
Sähkö

1. Pätevän henkilön on konstruoitava, asennettava ja huollettava kaikki sähkölaitteet ja -asennukset, ja niitä on käytettävä vaaroilta suojautuen.

2. Ennenkuin rakentaminen aloitetaan ja sen kuluessa on ryhdyttävä tarkoitustaan vastaaviin toimenpiteisiin jokaisen työmaan alapuolella, yläpuolella tai päällä sijaitsevan jännitteisen sähköjohdon tai -laitteen paikalla olon varmistamiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi sen aiheuttamalta vaaralta.

3. Rakennustyömailla sähköjohtojen ja -laitteiden asentamisen ja huollon on perustuttava kansallisella tasolla sovellettaviin teknisiin sääntöihin ja standardeihin.

27 artikla
Räjähdysaineet

Räjähdysaineita ei saa varastoida, kuljettaa, käsitellä tai käyttää muutoin kuin -

a) kansallisten lakien tai säädösten edellyttämissä olosuhteissa; ja

b) pätevän henkilön toimesta, jonka tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, etteivät työntekijät tai muut henkilöt joudu loukkaantumisriskille alttiiksi.

28 artikla
Terveysriskit

1. Silloin kun työntekijä voi altistua jollekin kemialliselle, fysikaaliselle tai biologiselle vaaralle siinä määrin, että se voi olla vaaraksi hänen terveydelleen, ennaltaehkäiseviin suojatoimenpiteisiin on ryhdyttävä tällaisen altistumisen varalta.

2. 1 kappaleessa mainittuihin suojatoimenpiteisiin kuuluu -

a) vaarallisten aineiden korvaaminen vaarattomilla tai vähemmän vaarallisilla aineilla silloin kun se suinkin on mahdollista; tai

b) tuotantolaitokseen, koneistoon, välineistöön tai prosessiin sovellettavia teknisiä toimenpiteitä; tai

c) silloin, kun ei ole mahdollista noudattaa edellä olevia alakohtia a) tai b), muita tehokkaita toimenpiteitä mukaan lukien henkilökohtaisten suojainten ja suojavaatetuksen käyttö.

3. Silloin, kun työntekijöitä vaaditaan menemään alueelle, missä voi olla myrkyllistä tai vahingollista ainetta, tai missä voi esiintyä hapen puutetta tai ilma on helposti syttyvää, on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin tällaisten vaarojen varalta.

4. Jätteitä ei saa tuhota eikä muuten poistaa rakennustyömaalla tavalla, josta voi aiheutua terveydellisiä haittoja.

29 artikla
Palontorjunta

1. Työnantajan on ryhdyttävä kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin -

a) välttääkseen palon vaaran;

b) taistellakseen nopeasti ja tehokkaasti jokaista irtipäässyttä paloa vastaan;

c) saadakseen aikaan henkilöiden nopean ja turvallisen evakuoinnin.

2. Palaville nesteille, kiinteille aineille ja kaasuille on järjestettävä riittävä ja sopiva varastointitila.

30 artikla
Henkilökohtaiset suojaimet ja suojavaatetus

1. Silloin kun riittävää suojaa tapaturman tai terveyden vaurioitumisen riskiä, altistuminen haitallisille olosuhteille mukaan lukien, vastaan ei voida varmistaa muilla keinoilla, sopivat henkilökohtaiset suojaimet ja suojavaatetus, ottaen huomioon työn ja riskien laatu, on työnantajan toimesta järjestettävä ja ylläpidettävä työntekijöille kustannuksia aiheuttamatta siten, kuin kansallisissa laeissa tai säädöksissä ehkä määrätään.

2. Työnantajan tulee sopivilla keinoilla huolehtia siitä, että työntekijät voivat käyttää yksilöllisiä suojaimia, ja varmistaa niiden oikea käyttö.

3. Suojainten ja suojavaatetuksen tulee noudattaa toimivaltaisen viranomaisen asettamia standardeja ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon ergonomiset periaatteet.

4. Työntekijät on velvoitettava käyttämään henkilökohtaisia suojaimia ja suojavaatetusta oikein ja pitämään niistä hyvää huolta,

31 artikla
Ensiapu

Työnantajan tulee vastata siitä, että ensiapua ja siihen koulutettua henkilökuntaa on saatavilla kaikkina aikoina. On ryhdyttävä järjestelyihin, jotta varmistettaisiin mahdollisuudet siirtää tapaturman uhreiksi joutuneet tai äkillisesti sairastuneet työntekijät lääkärinhoitoon.

32 artikla
Huolto

1. Jokaiselle rakennustyömaalle tai kohtuulliselle etäisyydelle siitä tulee järjestää riittävä määrä raikasta juomavettä.

2. Jokaiselle rakennustyömaalle tai kohtuulliselle etäisyydelle siitä tulee järjestää ja ylläpitää seuraavat työntekijöiden lukumäärästä ja työn kestoajasta riippuvat palvelut -

a) käymälät ja peseytymistilat;

b) tilat vaatteiden vaihtamista, säilyttämistä ja kuivaamista varten;

c) ruokailutilat ja tilat, joihin voi suojautua työn keskeydyttyä epäsuotuisien sääolosuhteiden vuoksi.

3. Mies- ja naispuolisille työntekijöille tulisi järjestää erilliset käymälät ja peseytymistilat.

33 artikla
Tiedottaminen ja koulutus

Työntekijöitä on riittävästi ja sopivalla tavalla -

a) informoitava mahdollisista turvallisuus- ja terveysriskeistä, joille he voivat altistua työpaikallaan;

b) opastettava ja koulutettava käytettävissä olevin keinoin näiden riskien ehkäisyyn ja valvontaan sekä niiltä suojautumiseen.

34 artikla
Tapaturmista ja sairauksista ilmoittaminen

Kansallisten lakien tai säädösten tulee edellyttää määrätyn ajan kuluessa työtapaturmista ja ammattitaudeista ilmoittamista toimivaltaiselle viranomaiselle.

IV Täytäntöönpano

35 artikla

Jokaisen jäsenvaltion tulee -

a) ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin mukaan lukien sopivista rangaistuksista ja kurinpidollisista toimista huolehtiminen, jotta varmistetaan yleissopimuksen määräysten tehokas voimaan saattaminen;

b) järjestää tarkoituksenmukaisia tarkastuspalveluja yleissopimuksen mukaisten toimenpiteiden soveltamisen valvomiseksi ja järjestää näille palveluille tarpeelliset voimavarat niiden loppuun suorittamista varten, tai vakuuttua siitä, että tarkoituksenmukainen tarkastus toteutetaan.

V Loppumääräykset

36 artikla

Tämä yleissopimus muuttaa yleissopimuksen, joka koskee turvallisuusmääräyksiä rakennusteollisuudessa, 1937.

37 artikla

Tämän yleissopimuksen virallisista ratifioinneista on rekisteröintiä varten lähetettävä ilmoitus Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

38 artikla

1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Yleissopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen ratifiointi on rekisteröity.

39 artikla

1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona sopimus tuli ensiksi voimaan, sanoa sen irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäväksi. Irtisanominen ei tule voimaan ennen kuin vasta vuoden kuluttua siitä päivästä, jona se on rekisteröity.

2) Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä kappaleessa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artiklassa määrätyin ehdoin.

40 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön kaikille jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan tulee kiinnittää järjestönjäsenvaltioiden huomio yleissopimuksen voimaantulopäivään.

41 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

42 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, esiteltävä yleiselle konferenssille tämän yleissopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

43 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän yleissopimuksen irtisanominen 39 artiklan määräyksistä riippumatta uuden muutetun yleissopimuksen tullessa voimaan;

b) uuden muutetun yleissopimuksen tultua voimaan eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin voimaan nykyisen muotoisena ja sisältöisenä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

44 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.