19/1997

Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva YLEISSOPIMUS

SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto

I artikla Yleiset velvoitteet

II artikla Määritelmät ja käsitteet

III artikla Ilmoitukset

IV artikla Kemialliset aseet

V artikla Kemiallisten aseiden tuotantolaitokset

VI artikla Toiminta, jota tämä yleissopimus ei kiellä

VII artikla Kansalliset täytäntöönpanotoimet

VIII artikla Järjestö

IX artikla Neuvottelut, yhteistyö, ja tosiasioiden selvittäminen

X artikla Apu ja suojautuminen kemiallisilta aseilta

XI artikla Taloudellinen ja teknologinen kehitys

XII artikla Toimenpiteet tilanteiden oikaisemiseksi ja sopimuksen noudattamisen varmistamiseksi, mukaan lukien pakotteet

XIII artikla Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

XIV artikla Riitojen ratkaisu

XV artikla Muutokset

XVI artikla Voimassaolo ja irtisanominen

XVII artikla Liitteiden asema

XVIII artikla Allekirjoittaminen

XIX artikla Ratifioiminen

XX artikla Liittyminen

XXI artikla Voimaantulo

XXII artikla Varaumat

XXIII artikla Tallettaja

XXIV artikla Todistusvoimaiset tekstit

Kemikaaliliite

Täytäntöönpanoa ja todentamista koskeva liite (''Todentamisliite'')

Luottamuksellisten tietojen suojelua koskeva liite (''Luottamuksellisuusliite'')

Johdanto

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot

päättävät toimia tavoitteenaan saada aikaan todellista kehitystä tiukassa ja tehokkaassa kansainvälisessä valvonnassa tapahtuvassa yleisessä ja täydellisessä aseidenriisunnassa, kaikenlaisten joukkotuhoaseiden kieltäminen ja hävittäminen mukaan luettuna,

haluavat edistää Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan tarkoitusten ja periaatteiden toteutumista,

palauttavat mieliin, että Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on toistuvasti tuominnut kaikki Genevessä 17 päivänä kesäkuuta 1925 allekirjoitetun tukahduttavien, myrkyllisten tai muiden samankaltaisten kaasujen sekä bakteriologisten keinojen kieltämistä sodassa koskevan pöytäkirjan (vuoden 1925 Geneven pöytäkirja) periaatteiden ja päämäärien vastaiset toimet,

tunnustavat, että tämä yleissopimus vahvistaa vuoden 1925 Geneven pöytäkirjan sekä Lontoossa, Moskovassa ja Washingtonissa 10 päivänä huhtikuuta 1972 allekirjoitetun bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen periaatteita ja päämääriä sekä niiden mukaisia velvoitteita,

muistavat bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen 9 artiklan sisältämän päämäärän,

päättävät koko ihmiskunnan edun vuoksi täydellisesti poistaa kemiallisten aseiden käytön mahdollisuuden täytäntöönpanemalla tämän yleissopimuksen määräykset, ja täten täydentää vuoden 1925 Geneven pöytäkirjan mukaisia velvoitteita,

tunnustavat voimassaoleviin sopimuksiin ja kansainvälisen oikeuden soveltuviin periaatteisiin sisältyvän kiellon käyttää ympäristömyrkkyjä sodankäyntimenetelmänä,

katsovat, että kemian alan saavutuksia tulee käyttää yksinomaan ihmiskunnan hyväksi,

haluavat, vahvistaakseen kaikkien sopimusvaltioiden taloudellista ja teknologista kehitystä, edistää kemikaalien vapaata kauppaa sekä kansainvälistä yhteistyötä ja tieteellisen ja teknisen tiedon vaihtoa kemian alalla tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa,

ovat vakuuttuneita siitä, että täydellinen ja tehokas kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kielto ja näiden aseiden hävittäminen on olennainen askel näiden yhteisten päämäärien saavuttamisessa,

ovat sopineet seuraavasta:

I Artikla
Yleiset velvoitteet

1. Jokainen tämän yleissopimuksen sopimusvaltio sitoutuu siihen, ettei se koskaan missään olosuhteissa

a) kehitä, valmista, muutoin hanki, varastoi tai säilytä kemiallisia aseita taikka välittömästi tai välillisesti siirrä kemiallisia aseita kenellekään,

b) käytä kemiallisia aseita,

c) ryhdy mihinkään kemiallisten aseiden käyttöä valmisteleviin sotilaallisiin toimenpiteisiin,

d) avusta, rohkaise tai suostuttele ketään millään tavoin toimimaan tavalla, joka tämän yleissopimuksen mukaan on sopimusvaltiolta kielletty.

2. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti hävittämään omistamansa tai hallitsemansa tai lainkäyttövaltansa taikka valvontansa alaiseen paikkaan sijoitetut kemialliset aseet.

3. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu hävittämään kaikki toisen sopimusvaltion alueelle hylkäämänsä kemialliset aseet tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

4. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti hävittämään omistamansa tai hallitsemansa tai lainkäyttövaltansa taikka valvontansa alaiseen paikkaan sijoitetun kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen.

5. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu olemaan käyttämättä mellakantorjunta-aineita sodankäyntimenetelmänä.

II Artikla
Määritelmät ja arviointiperusteet

Tässä yleissopimuksessa:

1.''Kemialliset aseet'' tarkoittaa seuraavia, joko yhdessä tai erikseen

a) myrkyllisiä kemikaaleja ja niiden lähtöaineita, paitsi silloin kun niitä käytetään tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa, edellyttäen, että ne ovat laadultaan ja määrältään kyseisten tarkoitusten mukaisia,

b) ammuksia ja laitteita, jotka on nimenomaisesti suunniteltu aiheuttamaan kuolemaa tai muuta vahinkoa a kohdassa yksilöityjen myrkkykemikaalien myrkyllisillä ominaisuuksilla, jotka vapautuisivat tällaisten ammuksien ja laitteiden käyttämisen seurauksena,

c) välineistöä, joka on nimenomaisesti suunniteltu suoraan käytettäväksi yhdessä b kohdassa yksilöityjen ammusten ja laitteiden kanssa.

2. ''Myrkyllinen kemikaali'' tarkoittaa kemikaalia, jonka kemiallinen vaikutus elintoimintoihin voi aiheuttaa kuoleman, tilapäisen toimintakyvyttömyyden tai pysyvää vahinkoa ihmisille tai eläimille. Määritelmään sisältyvät kaikki kemikaalit riippumatta kemikaalin alkuperästä ja tuotantomenetelmästä tai siitä, tuotetaanko ne laitoksissa, ammuksissa vai muualla.

(Tätä yleissopimusta sovellettaessa myrkylliset kemikaalit, joihin sovelletaan sopimuksen todentamistoimia, on lueteltu kemikaaliliitteen luetteloissa.)

3. ''Lähtöaine'' tarkoittaa kemiallista reaktanttia, jota käytetään myrkyllisen kemikaalin valmistuksessa tuotantomenetelmästä riippumatta. Tämä käsittää avainkomponentit kahdesta tai useammasta komponentista koostuvassa kemiallisessa järjestelmässä.

(Tätä yleissopimusta sovellettaessa lähtöaineet, joihin sovelletaan sopimuksen todentamismenetelmiä, on lueteltu kemikaaliliitteen luetteloissa.)

4. ''Avainkomponentti kaksi- tai monikomponenttisessa kemiallisessa järjestelmässä'' (jäljempänä ''avainkomponentti'') tarkoittaa lähtöainetta, jolla on tärkein merkitys lopullisen tuotteen myrkyllisten ominaisuuksien aikaansaamisessa ja joka reagoi nopeasti muiden kahdesta tai useammasta komponentista koostuvassa kemiallisessa järjestelmässä olevien kemikaalien kanssa.

5. ''Vanhat kemialliset aseet'' tarkoittaa

a) kemiallisia aseita, jotka on valmistettu ennen vuotta 1925, ja

b) kemiallisia aseita, jotka on valmistettu vuosien 1925 ja 1946 välisenä aikana ja jotka ovat siinä määrin huonontuneet tai vaurioituneet, ettei niitä enää voida käyttää kemiallisina aseina.

6. ''Hylätyt kemialliset aseet'' tarkoittaa kemiallisia aseita, myös vanhoja kemiallisia aseita, jotka valtio on 1 päivänä tammikuuta 1925 jälkeen hylännyt toisen valtion alueelle ilman viimeksi mainitun valtion suostumusta.

7. ''Mellakantorjunta-aine'' tarkoittaa kemikaalia, jota ei ole kemikaaliliitteen luetteloissa, joka voi nopeasti aiheuttaa ihmiselle aistielinten ärsytystä tai toimintakyvyttömyyttä ja jonka vaikutus häviää pian altistumisen päätyttyä.

8. ''Kemiallisten aseiden tuotantolaitos''

a) tarkoittaa välineistöä sekä välineistön sisältävää rakennusta, joka on suunniteltu, rakennettu tai jota on käytetty 1 päivänä tammikuuta 1946 jälkeen

i) osana kemikaalien tuotantovaihetta (''lopullinen tekninen vaihe''), jolloin välineistön ollessa toiminnassa materiaalivirrat sisältävät

1) kemikaaliliitteen 1 luettelossa mainittuja kemikaaleja tai

2) muita kemikaaleja, joita ei käytetä yli tuhatta kiloa vuodessa sopimusvaltion alueella tai sen lainkäyttövallan taikka valvonnan alaisuudessa sijaitsevassa paikassa tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa, mutta joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden valmistuksessa,

tai

ii) jota käytetään kemiallisten aseiden täyttämiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa kemikaaliliitteen 1 luettelossa mainittujen kemikaalien täyttämistä ammuksiin, laitteisiin tai varastosäiliöihin; kemikaalien täyttämistä säiliöihin, jotka ovat osa koottua kaksikomponenttiammusta tai -laitetta; tai kemiallisiin alkuammuksiin, jotka ovat osa koottua yksikomponenttiammusta tai -laitetta, ja kyseisen säiliön tai kemiallisen alkuammuksen lataamista vastaaviin ammuksiin tai laitteisiin,

b) ei tarkoita

i) laitosta, jonka enimmäiskapasiteetti a kohdan i alakohdassa mainittujen kemikaalien synteesissä on vähemmän kuin tuhat kiloa,

ii) laitosta, jossa valmistetaan tai on valmistettu a kohdan i alakohdassa mainittua kemikaalia, kun kyseinen kemikaali on väistämätön sivutuote toiminnassa, joka tähtää tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa, edellyttäen, että tämä kemikaali muodostaa enintään 3 prosenttia koko tuotteesta ja että laitokset ovat yleissopimuksen soveltamista ja todentamisjärjestelmiä käsittelevässä liitteessä (jäljempänä ''todentamisliite'') mainitun ilmoitusmenettelyn ja tarkastusten kohteena tai

iii) yksittäistä pienimuotoista laitosta, jota käytetään todentamisliitteen VI osan mukaisesti 1 luettelossa mainittujen kemikaalien tuotantoon tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa.

9. ''Tarkoitukset, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa'' tarkoittaa

a) toimintaa teollisuuden, maatalouden, tieteellisen tutkimuksen, lääketieteen tai farmasian hyväksi tai muuhun rauhanomaiseen tarkoitukseen,

b) suojelutoimintaa, joka liittyy suoraan suojautumiseen myrkyllisiä kemikaaleja ja kemiallisia aseita vastaan,

c) sotilaallisia tarkoituksia, joihin ei liity kemiallisten aseiden käyttöä ja jotka eivät ole riippuvaisia kemikaalien myrkyllisten ominaisuuksien käyttämisestä sodankäyntimenetelmänä,

d) lainvalvontaa, myös valtionsisäisiä mellakoiden torjuntatoimia.

10. ''Tuotantokapasiteetti'' tarkoittaa vuosittaista määrällistä tietyn kemikaalin tuotantopotentiaalia, joka perustuu asianomaisessa tuotantolaitoksessa käytössä olevaan tai käyttöön otettavaksi suunniteltuun tekniseen menetelmään. Kapasiteetin katsotaan vastaavan ilmoitettua ohjearvokapasiteettia, tai mikäli tämä ei ole tiedossa, vastaavan suunniteltua kapasiteettia. Ilmoitetulla ohjearvokapasiteetilla tarkoitetaan optimaalisissa olosuhteissa laitteen maksimaalista tuotantotehoa, joka on määritelty yhden tai useampien koekäyttöjen avulla. Suunnitellulla kapasiteetilla tarkoitetaan vastaavaa, teoreettisesti laskettua tuotantotehoa.

11. ''Järjestö'' tarkoittaa Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä, jota koskevat määräykset ovat tämän yleissopimuksen VIII artiklassa.

12. VI artiklassa kemikaalin

a) ''tuotanto'' tarkoittaa sen muodostamista kemiallisen reaktion avulla,

b) ''käsittely'' tarkoittaa sen fyysistä käsittelyä, kuten formulointia, uuttamista ja puhdistamista, jossa kemikaalia ei muuteta toiseksi kemikaaliksi,

c) ''kulutus'' tarkoittaa kemikaalin muuttamista toiseksi kemikaaliksi kemiallisen reaktion avulla.

III Artikla
Ilmoitukset

1. Jokainen sopimusvaltio esittää järjestölle viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus tulee sen osalta voimaan, seuraavat ilmoitukset, joissa se

a) kemiallisten aseiden osalta

i) ilmoittaa, omistaako se, tai onko sen hallinnassa tai sijaitseeko sen lainkäyttövallan taikka valvonnan alaisessa paikassa kemiallisia aseita,

ii) ilmoittaa omistuksessaan tai hallinnassaan olevien tai lainkäyttövaltansa taikka valvontansa alaiseen paikkaan sijoitettujen kemiallisten aseiden tarkan sijainnin ja kokonaismäärän sekä antaa niistä yksityiskohtaisen luettelon todentamisliitteen IV (A) osan 1-3 kappaleen mukaisesti; tämä ei koske iii alakohdassa tarkoitettuja kemiallisia aseita,

iii) ilmoittaa alueellaan olevista kemiallisista aseista, jotka ovat toisen valtion omistuksessa ja hallinnassa tai jotka on sijoitettu toisen sopimusvaltion lainkäyttövallan tai valvonnan alaiseen paikkaan, todentamisliitteen IV (A) osan 4 kappaleen mukaisesti,

iv) ilmoittaa, onko se siirtänyt tai vastaanottanut, välittömästi tai välillisesti, kemiallisia aseita 1 päivänä tammikuuta 1946 jälkeen, ja esittää yksilöidyn selvityksen tällaisten aseiden siirroista ja vastaanottamisista todentamisliitteen IV (A) osan 5 kappaleen mukaisesti,

v) esittää yleissuunnitelman omistuksessaan tai hallinnassaan olevien, tai lainkäyttövaltansa taikka valvontansa alaiseen paikkaan sijoitettujen kemiallisten aseiden hävittämisestä todentamisliitteen IV (A) osan 6 kappaleen mukaisesti,

b) vanhojen ja hylättyjen kemiallisten aseiden osalta

i) ilmoittaa, onko sen alueella vanhoja kemiallisia aseita, ja antaa niistä kaikki saatavissa olevat tiedot todentamisliitteen IV (B) osan 3 kappaleen mukaisesti,

ii) ilmoittaa, onko sen alueella hylättyjä kemiallisia aseita, ja antaa niistä kaikki saatavissa olevat tiedot todentamisliitteen IV (B) osan 8 kappaleen mukaisesti,

iii) ilmoittaa, onko se hylännyt kemiallisia aseita toisten valtioiden alueille, ja antaa näistä aseista kaikki saatavissa olevat tiedot todentamisliitteen IV (B) osan 10 kappaleen mukaisesti,

c) kemiallisten aseiden tuotantolaitosten osalta

i) ilmoittaa, onko sillä, tai onko sillä ollut omistuksessaan tai hallinnassaan tai onko sen lainkäyttövallan tai valvonnan alaisessa paikassa sijainnut kemiallisten aseiden tuotantolaitoksia tammikuuta 1 päivän 1946 jälkeen,

ii) esittää yksilöidyn selvityksen 1 päivän tammikuuta 1946 jälkeen omistuksessaan tai hallinnassaan olevista tai olleista tai lainkäyttövaltansa taikka valvontansa alaisessa paikassa sijainneista tai sijaitsevista kemiallisten aseiden tuotantolaitoksista todentamisliitteen V osan 1 kappaleen mukaisesti; tämä ei koske iii alakohdassa tarkoitettuja laitoksia,

iii) ilmoittaa alueellaan olevasta kemiallisten aseiden tuotantolaitoksesta, joka on tai on ollut toisen valtion omistuksessa tai hallinnassa tai sijainnut toisen sopimusvaltion lainkäyttövallan taikka valvonnan alaisena 1 päivän tammikuuta 1946 jälkeen todentamisliitteen V osan 2 kappaleen mukaisesti,

iv) ilmoittaa, onko se siirtänyt tai vastaanottanut, välittömästi tai välillisesti, kemiallisten aseiden tuotantolaitteistoa 1 päivän tammikuuta 1946 jälkeen, ja esittää selvityksen tällaisen kaluston siirroista ja vastaanottamisista todentamisliitteen V osan 3-5 kappaleen mukaisesti,

v) esittää yleissuunnitelman omistuksessaan tai hallinnassaan olevien tai lainkäyttövaltansa taikka valvontansa alaisessa paikassa sijaitsevien kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämisestä todentamisliitteen V osan 6 kappaleen mukaisesti,

vi) ilmoittaa toimenpiteistään omistuksessaan tai hallinnassaan olevien tai lainkäyttövaltansa taikka valvontansa alaisessa paikassa sijaitsevien kemiallisten aseiden tuotantolaitosten sulkemiseksi todentamisliitteen V osan 1 kappaleen mukaisesti,

vii) esittää yleissuunnitelman omistuksessaan tai hallinnassaan olevien tai lainkäyttövaltansa taikka valvontansa alaisessa paikassa sijaitsevien kemiallisten aseiden tuotantolaitosten väliaikaisesta muuttamisesta kemiallisten aseiden hävittämislaitoksiksi todentamisliitteen V osan 7 kappaleen mukaisesti,

d) muiden laitosten osalta

ilmoittaa omistuksessaan tai hallinnassaan olevien tai lainkäyttövaltansa taikka valvontansa alaisessa paikassa sijaitsevien sellaisten laitosten tai tehtaiden tarkan sijainnin, luonteen ja yleisen toimialan, jotka on suunniteltu, rakennettu tai joita on käytetty 1 päivän tammikuuta 1946 jälkeen ensisijaisesti kemiallisten aseiden kehittämiseen, ilmoituksen tulee sisältää muun muassa laboratoriot sekä kehittely- ja koealueet,

e) mellakantorjunta-aineiden osalta,

ilmoittaa mellakoiden torjuntaa varten hallussaan pitämiensä kemikaalien kemiallisen nimen, rakennekaavan ja Chemical Abstracts Servicen (CAS) antaman rekisterinumeron, jos sellainen on annettu; tämä ilmoitus on saatettava ajan tasalle viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluttua minkä tahansa sitä koskevan muutoksen voimaantulosta.

2. Tämän artiklan ja todentamisliitteen IV osan asiaankuuluvia määräyksiä ei sopimusvaltion oman harkinnan mukaan sovelleta kemiallisiin aseisiin, jotka on haudattu sen alueelle ennen 1 päivää tammikuuta 1977 ja jotka pysyvät haudattuina tai jotka on laskettu mereen ennen 1 päivää tammikuuta 1985.

IV Artikla
Kemialliset aseet

1. Tämän artiklan määräykset sekä yksityiskohtaiset menettelyt sen täytäntöönpanemiseksi soveltuvat kaikkiin kemiallisiin aseisiin, jotka ovat sopimusvaltion omistuksessa tai hallinnassa tai jotka on sijoitettu sen lainkäyttövallan taikka valvonnan alaiseen paikkaan, lukuunottamatta vanhoja kemiallisia aseita ja hylättyjä kemiallisia aseita, joihin sovelletaan todentamisliitteen IV (B) osaa.

2. Yksityiskohtaiset menettelyt tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi on esitetty todentamisliitteessä.

3. Kaikki paikat, joissa varastoidaan tai tuhotaan 1 kappaleessa määriteltyjä kemiallisia aseita, ovat järjestelmällisen, paikalla tapahtuvan tarkastuksen ja paikalle sijoitettujen valvontalaitteiden avulla suoritetun todentamisen alaisia todentamisliitteen IV (A) osan mukaisesti.

4. Jokaisen sopimusvaltion tulee välittömästi III artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen ilmoituksen annettuaan taata pääsy 1 kappaleessa määriteltyjen kemiallisten aseiden luo, jotta ilmoituksen sisältö voitaisiin järjestelmällisesti todentaa paikalla tapahtuvan tarkastuksen avulla. Sen jälkeen mikään sopimusvaltio ei saa siirtää mitään näistä kemiallisista aseista muualle kuin kemiallisten aseiden hävittämislaitokseen. Sen tulee järjestää pääsy sellaisten kemiallisten aseiden luo järjestelmällistä, paikalla tapahtuvan todentamista varten.

5. Jokaisen sopimusvaltion tulee taata pääsy kemiallisten aseiden hävityslaitoksiin ja niiden varastointialueille, jotka se omistaa tai joita se hallitsee taikka jotka on sijoitettu sen lainkäyttövallan tai valvonnan alaiseen paikkaan, jotta järjestelmällinen todentaminen voidaan suorittaa paikalla tapahtuvien tarkastusten ja paikalle sijoitettujen valvontalaitteiden avulla.

6. Jokaisen sopimusvaltion on hävitettävä kaikki 1 kappaleessa määritellyt kemialliset aseet todentamisliitteessä sovitun hävittämisaikataulun ja -järjestyksen mukaisesti (tämän jälkeen ''hävittämisjärjestys''). Hävittäminen on aloitettava viimeistään kahden vuoden kuluttua yleissopimuksen voimaantulosta asianomaisen sopimusvaltion osalta, ja sen tulee päättyä viimeistään 10 vuoden kuluessa yleissopimuksen voimaantulosta. Sopimusvaltio saa hävittää tällaiset kemialliset aseet nopeammassa tahdissa.

7. Jokaisen sopimusvaltion tulee

a) esittää yksityiskohtainen suunnitelma 1 kappaleessa määriteltyjen kemiallisten aseiden hävittämiseksi todentamisliitteen IV (A) osan 29 kappaleen mukaisesti viimeistään 60 päivää ennen vuotuisen hävittämiskauden alkamista; yksityiskohtaisen suunnitelman tulee käsittää kaikki varastot, jotka on tarkoitus hävittää seuraavan vuotuisen kauden aikana,

b) antaa vuosittain ilmoitukset 1 kappaleessa määriteltyjen kemiallisten aseiden hävittämissuunnitelmien täytäntöönpanosta viimeistään 60 päivän kuluttua jokaisen vuotuisen hävittämiskauden päättymisestä, ja

c) vahvistaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun hävittäminen on suoritettu loppuun, että kaikki 1 kappaleessa tarkoitetut kemialliset aseet on hävitetty.

8. Mikäli valtio ratifioi tämän sopimuksen tai liittyy siihen 6 kappaleessa säädetyn 10 vuoden hävittämiskauden jälkeen, sen tulee hävittää 1 kappaleessa määritellyt kemialliset aseet niin pian kuin mahdollista. Hallintoneuvoston on määrättävä hävittämisjärjestys ja tiukat todentamismenettelyt tällaiselle sopimusvaltiolle.

9. Kemialliset aseet, joiden olemassaolon sopimusvaltio on saanut selville ensimmäisen kemiallisia aseita koskevan ilmoituksen jälkeen, on ilmoitettava, varmennettava ja hävitettävä todentamisliitteen IV (A) osan mukaisesti.

10. Jokaisen sopimusvaltion tulee kuljettaessaan varastoidessaan ja hävittäessään kemiallisia aseita sekä ottaessaan niistä näytteitä ensisijaisesti varmistaa ihmisten turvallisuus ja ympäristön suojelu. Jokainen sopimusvaltio kuljettaa, varastoi ja hävittää kemialliset aseet ja ottaa niistä näytteet kansallisten turvallisuus- ja päästörajoitusten mukaisesti.

11. Jokaisen sopimusvaltion, jolla on alueellaan kemiallisia aseita, jotka ovat toisen valtion omistuksessa tai hallinnassa tai sijoitettuna toisen valtion lainkäyttövallan taikka valvonnan alaiseen paikkaan, on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että nämä aseet on siirretty pois sen alueelta viimeistään yhden vuoden kuluttua siitä, kun yleissopimus on sen osalta tullut voimaan. Jos niitä ei vuoden kuluessa ole siirretty, sopimusvaltio voi pyytää järjestöä ja muita valtioita avustamaan näiden kemiallisten aseiden hävittämisessä.

12. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu toimimaan yhteistyössä muiden sopimusvaltioiden kanssa näiden pyytäessä tietoja tai apua kahdenvälisesti tai teknisen sihteeristön kautta koskien keinoja tai menetelmiä kemiallisten aseiden turvalliseksi ja tehokkaaksi hävittämiseksi.

13. Suorittaessaan tämän artiklan ja todentamisliitteen IV (A) osan mukaisia todentamistoimia järjestön tulee harkita keinoja, joiden avulla vältetään sopimusvaltioiden tekemien kahden- tai monenvälisten kemiallisten aseiden varastointi- ja hävittämissopimusten tarpeeton toistaminen.

Tämän vuoksi hallintoneuvoston on rajoitettava todentaminen keinoihin, jotka vain täydentävät niitä keinoja, joihin on ryhdytty kyseisten kahden- tai monenvälisten sopimusten mukaisesti, jos se katsoo, että

a) kyseisen sopimuksen todentamismääräykset vastaavat tämän artiklan ja todentamisliitteen IV (A) osan määräyksiä,

b) kyseisen sopimuksen täytäntöönpano antaa riittävän varmuuden tämän sopimuksen olennaisten määräysten noudattamisesta ja

c) kahden- tai monenvälisen sopimuksen osapuolet ilmoittavat järjestölle kaikista todentamistoimenpiteistään.

14. Jos hallintoneuvosto tekee 13 kappaleen mukaisen päätöksen, järjestöllä on oikeus valvoa kahden- tai monenvälisen sopimuksen täytäntöönpanoa.

15. Edellä 13 ja 14 kappaleen määräykset eivät poista sopimusvaltion velvollisuutta antaa III artiklan, tämän artiklan sekä todentamisliitteen IV (A) osan mukaisia ilmoituksia.

16. Jokaisen sopimusvaltion on huolehdittava niiden kemiallisten aseiden hävittämiskustannuksista, jotka se on velvollinen hävittämään. Sen on myös huolehdittava näiden kemiallisten aseiden varastoimisen ja hävittämisen todentamiskustannuksista, jos hallintoneuvosto ei toisin päätä. Jos hallintoneuvosto päättää rajoittaa järjestön todentamistoimia 13 kappaleen mukaisesti, järjestön täydentävän todentamisen ja valvonnan kustannukset on maksettava Yhdistyneiden Kansakuntien maksuasteikon mukaan VIII artiklan 7 kappaleen määräyksen mukaisesti.

17. Tämän artiklan ja todentamisliitteen IV osan asiaankuuluvia määräyksiä ei sopimusvaltion oman harkinnan mukaan sovelleta kemiallisiin aseisiin, jotka on haudattu sen alueelle ennen 1 päivää tammikuuta 1977 ja pysyvät haudattuina, tai jotka on laskettu mereen ennen 1 päivää tammikuuta 1985.

V Artikla
Kemiallisten aseiden tuotantolaitokset

1. Tämän artiklan määräyksiä ja yksityiskohtaisia menettelytapoja sen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan kaikkiin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksiin, jotka ovat sopimusvaltion omistuksessa tai hallinnassa tai sijaitsevat sen lainkäyttövallan taikka valvonnan alaisessa paikassa.

2. Yksityiskohtaisista menettelytavoista tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi annetaan määräykset todentamisliitteessä.

3. Kaikkiin 1 kappaleessa tarkoitettuihin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksiin kohdistuu järjestelmällinen todentaminen paikalla tapahtuvien tarkastuksien ja paikalla sijaitsevien valvontalaitteiden avulla todentamisliitteen V osan määräysten mukaisesti.

4. Jokainen sopimusvaltio lopettaa välittömästi kaiken toiminnan 1 kappaleessa tarkoitetussa kemiallisten aseiden tuotantolaitoksessa lukuun ottamatta sulkemisen edellyttämää toimintaa.

5. Sopimusvaltio ei saa rakentaa yhtään uutta kemiallisten aseiden tuotantolaitosta tai muuntaa nykyisiä laitoksia kemiallisten aseiden tuotantoa tai muuta tässä yleissopimuksessa kiellettyä toimintaa varten.

6. Jokaisen sopimuspuolen tulee välittömästi sen jälkeen, kun III artiklan 1 kappaleen c kohdassa tarkoitettu ilmoitus on annettu, avata 1 kappaleessa tarkoitetut kemiallisten aseiden tuotantolaitokset järjestelmällistä ilmoituksen todentamista varten paikalla tapahtuvan tarkastuksen avulla.

7. Jokaisen sopimusvaltion tulee

a) viimeistään 90 päivää sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on asianomaisen sopimusvaltion osalta tullut voimaan, sulkea kaikki 1 kappaleessa tarkoitetut kemiallisten aseiden tuotantolaitokset todentamisliitteen V osan määräysten mukaisesti ja ilmoittaa asiasta, sekä

b) laitoksen sulkemisen jälkeen taata pääsy 1 kappaleessa tarkoitettuihin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksiin paikalla tapahtuvia tarkastuksia ja paikalla sijaitsevin valvontalaittein tapahtuvaa järjestelmällistä todentamista varten jotta varmistettaisiin, että laitos pysyy suljettuna ja myöhemmin hävitetään.

8. Kunkin sopimusvaltion on hävitettävä kaikki 1 kappaleessa tarkoitetut kemiallisten aseiden tuotantolaitokset ja niihin liittyvät laitokset ja laitteistot todentamisliitteen mukaisesti ja noudattaen kohteiden hävittämiselle sovittua hävittämisaikataulua ja -järjestystä (jäljempänä ''hävittämisjärjestys''). Hävittäminen on aloitettava viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on asianomaisen sopimusvaltion osalta tullut voimaan, ja sen tulee loppua viimeistään kymmenen vuotta sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on tullut voimaan. Sopimusvaltio voi hävittää mainitut laitokset nopeammin.

9. Jokaisen sopimusvaltion tulee

a) antaa yksityiskohtainen suunnitelma 1 kappaleessa tarkoitettujen kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämiseksi viimeistään 180 päivää ennen kuin laitoksen hävittäminen alkaa,

b) antaa vuosittain ilmoitus kaikkien 1 kappaleessa tarkoitettujen kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämisestä viimeistään 90 päivää sen jälkeen, kun kunkin vuoden hävittämisvaihe on päättynyt sekä

c) vahvistaa viimeistään 30 päivän jälkeen siitä, kun hävittäminen on saatettu päätökseen, että kaikki 1 kappaleessa tarkoitetut kemiallisten aseiden tuotantolaitokset on hävitetty.

10. Valtion, joka ratifioi tämän yleissopimuksen tai liittyy siihen 8 artiklassa tarkoitetun kymmenvuotiskauden jälkeen, on hävitettävä 1 kappaleessa tarkoitetut kemiallisten aseiden tuotantolaitokset mahdollisimman pian. Hävittämisjärjestyksen ja tarkat todentamismenetelmät tällaiselle sopimusvaltiolle määrää hallintoneuvosto.

11. Kunkin sopimusvaltion tulee kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämisen aikana ensisijaisesti varmistaa ihmisten turvallisuus ja ympäristön suojelu. Kukin sopimusvaltio hävittää kemiallisten aseiden tuotantolaitokset turvallisuutta ja päästöjä koskevien kansallisten vaatimustensa mukaisesti.

12. Edellä 1 kappaleessa tarkoitettuja kemiallisten aseiden tuotantolaitoksia voidaan väliaikaisesti muuttaa kemiallisten aseiden hävityslaitoksiksi todentamisliitteen V osan 18-25 kappaleen mukaisesti. Täten muutettu laitos tulee hävittää heti, kun sitä ei enää käytetä kemiallisten aseiden hävittämiseen, mutta joka tapauksessa viimeistään 10 vuotta sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on tullut voimaan.

13. Sopimusvaltio voi poikkeuksellisessa ja pakottavassa tilanteessa hakea lupaa 1 kappaleessa tarkoitettujen kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen käyttämiselle sellaisiin tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei kielletä. Sopimusvaltioiden konferenssi päättää hallintoneuvoston suosituksen pohjalta, hyväksyykö se hakemuksen ja määrää ehdot, joilla hyväksyminen todentamisliitteen V osan D osaston mukaisesti voidaan antaa.

14. Kemiallisten aseiden tuotantolaitos on muutettava siten, ettei muutettu laitos ole muutettavissa takaisin kemiallisten aseiden tuotantolaitokseksi helpommin kuin mikään muu teollisuudessa, maataloudessa, tutkimuksessa, lääketieteessä, farmasiassa tai muussa rauhanomaisessa käytössä toimiva laitos, jossa ei käytetä 1 luettelossa esiintyviä kemikaaleja.

15. Kaikki muutetut laitokset on järjestelmällisesti todennettava paikalla tapahtuvien tarkastuksien ja paikalla sijaitsevien valvontalaittein avulla todentamisliitteen V osan määräysten mukaisesti.

16. Tämän artiklan ja todentamisliitteen V osan mukaisia todentamistoimia suorittaessaan järjestön tulee harkita toimenpiteitä tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämiseksi sopimusvaltioiden välillä kemiallisten aseiden tuotantolaitosten todentamisesta ja hävittämisestä tehtyjen kahden- tai monenvälisen sopimuksen määräysten kanssa.

Tässä pyrkimyksessä hallintoneuvosto päättää rajoittaa todentamisen sellaisiin toimenpiteisiin, jotka täydentävät mainittuja kahden- tai monenvälisiä sopimuksia, mikäli se katsoo, että

a) kyseisen sopimuksen todentamismääräykset ovat tämän artiklan ja todentamisliitteen V osan määräysten mukaisia,

b) kyseisen sopimuksen täytäntöönpano perustuu määräyksiin, jotka riittävässä määrin takaavat tämän yleissopimuksen soveltuvien määräysten noudattamisen, sekä

c) kyseisen kahden- tai monenvälisen sopimuksen sopimusvaltiot tiedottavat järjestölle riittävästi todentamistoimistaan.

17. Jos hallintoneuvosto tekee 16 kappaleeseen perustuvan päätöksen, järjestöllä tulee olla oikeus kahden- tai monenvälisen sopimuksen täytäntöönpanon valvontaan.

18. Edellä 16 tai 17 kappaleen määräys ei poista sopimusvaltion velvollisuutta antaa ilmoituksia III artiklan, tämän artiklan ja todentamisliitteen V osan nojalla.

19. Kukin sopimusvaltio vastaa itse sellaisten kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämisestä aiheutuneista kustannuksista, jotka se on velvollinen hävittämään. Kukin sopimusvaltio vastaa myös tämän artiklan mukaisista todentamiskustannuksista, ellei hallintoneuvosto toisin päätä. Jos hallintoneuvosto 16 kappaleen nojalla päättää rajoittaa järjestön todentamistoimia, järjestön suorittamista todentamis- ja valvontakustannuksista maksetaan VIII artiklan 7 kappaleessa mainitun Yhdistyneiden Kansakuntien maksutaulukon mukaan.

VI Artikla
Toiminta, jota tämä yleissopimus ei kiellä

1. Jokaisella sopimusvaltiolla on oikeus, tämän yleissopimuksen määräyksiä noudattaen kehittää, tuottaa, muutoin hankkia, pitää hallussa, siirtää ja käyttää myrkyllisiä kemikaaleja ja niiden lähtöaineita tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei kielletä.

2. Jokainen sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että myrkyllisiä kemikaaleja ja niiden lähtöaineita kehitetään, tuotetaan, muutoin hankitaan, pidetään hallussa, siirretään tai käytetään sen alueella tai sen lainkäyttövallan taikka valvonnan alaisessa paikassa vain tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa. Tämän varmistamiseksi ja todetakseen, että kyseisen toiminta on sopusoinnussa tämän yleissopimuksen velvoitteiden kanssa, jokainen sopimusvaltio saattaa kemikaaliliitteen 1, 2 ja 3 luetteloissa mainitut myrkylliset kemikaalit ja niiden lähtöaineet, näiden kemikaalien tuotantolaitokset, ja muut todentamisliitteessä yksilöidyt, sopimusvaltion alueella tai sen lainkäyttövallan taikka valvonnan alaisessa paikassa sijaitsevat laitokset, todentamisliitteen mukaisten valvontatoimenpiteiden alaisiksi.

3. Jokainen sopimusvaltio saattaa 1 luettelossa mainittujen kemikaalien (jäljempänä ''1 luettelon kemikaalit'') tuotannon, hankinnan, hallussapidon, siirtämisen ja käytön todentamisliitteen VI osassa yksilöityjen kieltojen alaiseksi. Se saattaa 1 luettelon kemikaalit ja todentamisliitteen VI osassa mainitut laitokset järjestelmällisten paikalla tapahtuvien tarkastusten ja paikalle sijoitettujen valvontalaitteiden avulla tapahtuvan todentamisen alaiseksi todentamisliitteen kyseisen osan määräysten mukaisesti.

4. Jokainen sopimusvaltio saattaa 2 luettelossa mainitut kemikaalit (jäljempänä ''2 luettelon kemikaalit'') ja todentamisliitteen VII osassa tarkoitetut laitokset tietojen raportoinnin ja paikalle sijoitettujen laitteiden avulla tapahtuvan valvonnan alaisiksi todentamisliitteen kyseisen osan määräysten mukaisesti.

5. Jokainen sopimusvaltio saattaa 3 luettelossa mainitut kemikaalit (jäljempänä ''3 luettelon kemikaalit'') ja todentamisliitteen VIII osassa tarkoitetut laitokset tietojen valvonnan ja paikalla tapahtuvan todentamisen alaisiksi todentamisliitteen kyseisen osan määräysten mukaisesti.

6. Jokainen sopimusvaltio saattaa todentamisliitteen IX osassa yksilöidyt laitokset tietojen valvonnan ja mahdollisesti paikalla suoritettavien tarkastuksien avulla tapahtuvan todentamisen alaisiksi todentamisliitteen kyseisen osan määräysten mukaisesti, ellei konferenssi toisin päätä todentamisliitteen IX osan 22 kappaleen nojalla.

7. Viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta, jokainen sopimusvaltio tekee ensimmäisen ilmoituksen asiaankuuluvista kemikaaleista ja laitoksista todentamisliitteen määräysten mukaisesti.

8. Jokainen sopimusvaltio antaa vuosittain asiaankuuluvia kemikaaleja ja laitoksia koskevat ilmoituksensa todentamisliitteen määräysten mukaisesti.

9. Paikalla tapahtuvaa todentamista varten jokaisen sopimusvaltio myöntää tarkastajille pääsyn laitoksiin todentamisliitteen edellyttämällä tavalla.

10. Todentamistoimia suoritettaessaan tulee teknisen sihteeristön välttää asiaankuulumatonta sekaantumista sopimusvaltion kemian alan toimintaan, jos sen tarkoitusta ei kielletä tässä yleissopimuksessa, ja erityisesti noudattaa toiminnassaan luottamuksellisen tiedon suojaamista käsittelevän liitteen (jäljempänä ''luottamuksellisuusliite'') määräyksiä.

11. Tämän artiklan määräyksiä tulee toteuttaa välttäen häiritsemästä tämän sopimusvaltioiden taloudellista tai teknistä kehitystä sekä kemian alan kansainvälistä yhteistyötä tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei ole kielletty, mukaan lukien kansainvälinen tieteellisten ja teknisten tietojen, kemikaalien ja laitteistojen vaihto sellaisiin tarkoituksiin tapahtuvaa kemikaalien tuotantoa, käsittelyä tai käyttöä varten, joita ei ole kielletty tässä yleissopimuksessa.

VII Artikla
Kansalliset täytäntöönpanotoimet Yleissitoumukset

1. Jokainen sopimusvaltio ryhtyy valtiosääntönsä edellyttämien menettelyjen mukaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin pannakseen täytäntöön sille tästä sopimuksesta aiheutuvat velvoitteet. Erityisesti se

a) kieltää luonnollisia ja oikeushenkilöitä alueellaan tai muualla sen kansainvälisen oikeuden mukaisen lainkäyttövallan alaisuudessa suorittamasta tekoja, joihin sopimusvaltio ei tämän sopimuksen mukaan saa ryhtyä, sekä säätää tällaisia tekoja koskevan rikoslainsäädännön,

b) ei salli mitään sellaisia tekoja, jotka on kielletty tämän yleissopimuksen sopimusvaltiolta, millään sen valvonnassa olevalla alueella, ja

c) ulottaa a kohdan perusteella säätämänsä rikoslainsäädännön käsittämään tekopaikasta riippumatta kaikki toimet, jotka on kielletty tämän yleissopimuksen sopimusvaltiolta, kun tekijänä on luonnollinen henkilö, jolla kansainvälisen oikeuden mukaan on sen kansalaisuus.

2. Jokainen sopimusvaltio toimii yhteistyössä muiden sopimusvaltioiden kanssa ja tarjoaa soveliasta oikeusapua varmistaakseen 1 kappaleen mukaisten velvoitteiden toteuttamisen.

3. Jokainen sopimusvaltio osoittaa pannessaan täytäntöön tästä sopimuksesta aiheutuvia velvoitteita ensisijaista huomiota ihmisten turvallisuuden suojaamiseen ja ympäristönsuojeluun ja toimii tässä tarkoituksessa sopivalla tavalla yhteistyössä muiden sopimusvaltioiden kanssa.

VII Artikla
Kansalliset täytäntöönpanotoimet Sopimusvaltion ja järjestön väliset suhteet

4. Täyttääkseen tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa jokainen sopimusvaltio nimeää tai luo kansallisen viranomaisen, joka toimii yhteysyksikkönä tehokkaan yhteyden ylläpitämiseksi järjestön ja muiden sopimusvaltioiden kanssa. Jokainen sopimusvaltio ilmoittaa järjestölle, mikä on sen kansallinen viranomainen, kun tämä yleissopimus sen osalta tulee voimaan.

5. Jokainen sopimusvaltio tiedottaa järjestölle niistä lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tämän yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

6. Sopimusvaltiot pitävät luottamuksellisina ja takaavat erityiskäsittelyn tiedoille, joita ne saavat järjestöltä tämän yleissopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Ne käsittelevät tällaisia tietoja ainoastaan tämän yleissopimuksen mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa yhteydessä sekä luottamuksellisuusliitteen määräysten mukaisesti.

7. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu toimimaan yhteistyössä järjestön kanssa sen kaikkien tehtävien suorittamisessa ja erityisesti avustamaan teknistä sihteeristöä.

VIII artikla
Järjestö A. YLEISMÄÄRÄYKSET

1. Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot perustavat täten Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) yleissopimuksen päämäärien ja tarkoitusten saavuttamiseksi sekä varmistaakseen sen määräysten täytäntöönpanon, mukaan lukien kansainvälistä todentamista koskevat määräykset velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi ja tarjotakseen puitteet tämän yleissopimuksen sopimusvaltioiden välisille neuvotteluille ja yhteistyölle.

2. Kaikki tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot ovat järjestön jäseniä. Yleissopimuksen sopimusvaltiolta ei saa riistää jäsenyyttä järjestössä.

3. Järjestön päämaja sijaitsee Haagissa, Alankomaiden kuningaskunnassa.

4. Järjestön elimiksi perustetaan täten: sopimusvaltioiden konferenssi, hallintoneuvosto ja tekninen sihteeristö.

5. Järjestö suorittaa tässä yleissopimuksessa tarkoitetut todentamistoimenpiteet mahdollisimman vähän tunkeilevalla tavalla, kuitenkin niiden tavoitteiden kannalta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Järjestö vaatii vain sellaisia tietoja ja tiedostoja, jotka ovat tarpeen sille tässä yleissopimuksessa asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi. Järjestö ryhtyy kaikkiin tarvittaviin varotoimiin suojellakseen sellaisen tiedon luottamuksellisuutta, jonka se yleissopimusta toteuttaessaan on saanut tietoonsa siviili- ja sotilastarkoituksiin luettavista toiminnoista ja laitoksista, ja erityisesti sen tulee noudattaa luottamuksellisuusliitteen määräyksiä.

6. Suorittaessaan todentamistoimia järjestö harkitsee toimenpiteitä, joiden avulla se voi hyödyntää tieteen ja teknologian uusia keksintöjä.

7. Sopimusvaltiot suorittavat järjestön toiminnasta aiheutuvat kustannukset Yhdistyneiden Kansakuntien maksutaulukon ja IV ja V artiklan määräyksien mukaisesti, ottaen huomioon eron Yhdistyneiden Kansakuntien ja järjestön jäsenmäärissä. Sopimusvaltioiden rahasuoritukset valmistelevalle toimikunnalle vähennetään soveltuvalla tavalla näiden valtioiden säännönmukaisista järjestön budjetin maksuosuuksista. Järjestön talousarvio muodostuu kahdesta erillisestä luvusta, joista toinen koskee hallinnollisia ja muita kustannuksia ja toinen todentamisesta aiheutuvia kustannuksia.

8. Järjestön jäsenellä, joka ei ole suorittanut taloudellista maksuvelvoitettaan järjestölle, ei ole äänioikeutta järjestössä, mikäli sen erääntyneiden maksujen määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin sen maksuvelvollisuus kahdelta täydeltä edeltävältä vuodelta. Sopimusvaltioiden konferenssi voi kuitenkin sallia tällaisen jäsenen äänestää, mikäli se on vakuuttunut, että maksujen laiminlyönti on aiheutunut syistä, joihin jäsenvaltio ei ole kyennyt vaikuttamaan.

VIII artikla
Järjestö B. SOPIMUSVALTIOIDEN KONFERENSSI Kokoonpano, menettelytavat ja päätöksenteko

9. Sopimusvaltioiden konferenssi (jäljempänä ''konferenssi'') koostuu kaikista tämän järjestön jäsenistä. Jokaisella sopimusvaltiolla on konferenssissa yksi edustaja, jonka mukana konferenssiin voi osallistua varamiehiä ja neuvonantajia.

10. Tallettaja kutsuu koolle konferenssiin ensimmäisen istunnon viimeistään 30 päivän kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta.

11. Konferenssi kokoontuu säännöllisiin istuntoihin, jotka on järjestettävä vuosittain, ellei se itse toisin päätä.

12. Konferenssi kokoontuu erityisistuntoon

a) konferenssin päätöksestä,

b) hallintoneuvoston pyynnöstä,

c) sopimusvaltion pyynnöstä, jos kolmasosa sopimusvaltioista sitä tukee, tai

d) 22 kappaleen mukaisesti arvioimaan tämän yleissopimuksen toimintaa.

Lukuunottamatta d kohtaa, erityisistunto kokoontuu 30 päivän kuluessa pääjohtajan tai teknisen sihteeristön esittämän kutsun vastaanottamisesta, ellei kutsussa toisin määrätä.

13. Konferenssi kutsutaan koolle myös muutoskonferenssiin XV artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

14. Konferenssin istunnot järjestetään järjestön päämajassa, ellei konferenssi toisin päätä.

15. Konferenssi hyväksyy omat menettelytapasääntönsä. Se valitsee puheenjohtajan ja tarvittavat muut toimihenkilöt jokaisen säännönmukaisen istuntokautensa alussa. Nämä pysyvät tehtävissään, kunnes uusi puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt on valittu seuraavaa säännönmukaista istuntokautta varten.

16. Konferenssi on päätösvaltainen, kun enemmistö järjestön jäsenvaltioista on läsnä.

17. Jokaisella järjestön jäsenellä on konferenssissa yksi ääni.

18. Konferenssi tekee menettelyä koskevat ratkaisunsa yksinkertaisella enemmistöllä läsnäolevista ja äänestävistä jäsenvaltioista. Asiakysymyksiä käsittelevät ratkaisut pyritään saamaan aikaan niin pitkälti kuin mahdollista yksimielisin päätöksin. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta ratkaistavana olevassa asiassa, puheenjohtaja lykkää äänestystä 24 tunnilla, minä aikana hänen tulee kaikin mahdollisin tavoin pyrkiä aikaansaamaan yksimielisyys ratkaistavana olevassa asiassa, ja ilmoittaa tästä kyseisen 24 tunnin kuluessa konferenssille. Mikäli yksimielisyyttä ratkaistavana olevan asian suhteen ei kuluneiden 24 tunnin aikana ole ollut mahdollista saavuttaa, tehdään päätös kahden kolmasosan enemmistöllä läsnäolevista ja äänestävistä jäsenvaltioista, ellei tässä yleissopimuksessa ole toisin määrätty. Mikäli syntyy erimielisyyttä, siitä onko ratkaistavana oleva kysymys asiakysymys vai ei, on tällaista kysymystä käsiteltävä niin kuin kyseessä olisi asiakysymys, kunnes sopimusvaltioiden konferenssi toisin päättää asioita asiaratkaisuista äänestettäessä vaaditulla määräenemmistöllä.

VIII artikla
Järjestö B. SOPIMUSVALTIOIDEN KONFERENSSI Toimivaltuudet ja tehtävät

19. Konferenssi on järjestön pääelin. Se käsittelee kaikkia tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä ja asioita, mukaan lukien hallintoneuvoston ja teknisen sihteeristön toimivaltuuksia ja tehtäviä koskevat kysymykset. Se voi antaa suosituksia ja tehdä päätöksiä kaikissa tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa kysymyksissä ja asioissa, jotka sopimusvaltio on esittänyt tai jotka hallintoneuvosto on saattanut sen tietoon.

20. Konferenssi valvoo tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja toimii sen päämäärien ja tarkoituksen toteutumisen edistämiseksi. Konferenssi seuraa tämän yleissopimuksen noudattamista. Se valvoo myös hallintoneuvoston ja teknisen sihteeristön toimintaa ja voi tarvittaessa antaa kumman tahansa elimen toiminnassa noudatettavia yleissopimuksen mukaisia suuntaviivoja.

21. Konferenssi

a) käsittelee ja hyväksyy säännöllisten istuntojen aikana hallintoneuvoston valmisteleman järjestön toimintaa koskevan selonteon, toimintaohjelman ja talousarvion, sekä käsittelee muut selonteot,

b) päättää 7 kappaleen mukaisesti sopimusvaltioiden maksuosuuksien suuruudesta,

c) valitsee hallintoneuvoston jäsenet,

d) nimittää järjestön teknisen sihteeristön pääjohtajan (jäljempänä ''pääjohtaja''),

e) hyväksyy hallintoneuvoston sille alistamat menettelytapasäännöt,

f) perustaa yleissopimuksen mukaisten tehtäviensä kannalta tarpeelliseksi katsomiaan apuelimiä,

g) edistää kansainvälistä rauhanomaista yhteistyötä kemian tutkimuksessa,

h) arvioi sellaista tieteellistä ja teknistä kehitystä, joka voi vaikuttaa tämän yleissopimuksen toimintaan ja tässä yhteydessä kehottaa pääjohtajaa perustamaan tieteellisen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on auttaa pääjohtajaa antamaan konferenssille, hallintoneuvostolle ja sopimusvaltioille asiantuntija-apua tämän yleissopimuksen kannalta merkityksellisillä tieteen ja teknologian aloilla. Tieteellinen neuvottelukunta muodostetaan riippumattomista asiaintuntijoista, jotka nimitetään konferenssin hyväksymien ehtojen mukaisesti,

i) käsittelee ja hyväksyy ensimmäisen istuntonsa aikana kaikki valmistelevan toimikunnan valmistelemat sopimusluonnokset, määräykset ja suuntaviivat,

j) perustaa ensimmäisen istuntokautensa aikana vapaaehtoinen avustusrahaston X artiklan mukaisesti,

k) ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tämän yleissopimuksen XII artiklan mukaisesti varmistaakseen tämän yleissopimuksen noudattamisen ja oikaistakseen ja käsitelläkseen tilanteita, jotka ovat ristiriidassa tämän yleissopimuksen määräysten kanssa.

22. Sopimusvaltioiden konferenssi kokoontuu erityisistuntoon viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun viisi ja kymmenen vuotta on kulunut tämän yleissopimuksen voimaantulosta sekä muina sovittavina aikoina arvioidakseen tämän yleissopimuksen toimintaa. Näissä arvioissa otetaan huomioon asiaankuuluva merkityksellinen tieteellinen ja teknillinen kehitys. Tämän jälkeen järjestetään saman kysymyksen käsittelemiseksi konferenssin istuntokausia viiden vuoden väliajoin, ellei sopimusvaltioiden konferenssi toisin päätä.

VIII artikla
Järjestö C. HALLINTONEUVOSTO Kokoonpano, menettelytavat ja päätöksenteko

23. Hallintoneuvostossa on 41 jäsentä. Jokaisella sopimusvaltiolla on oikeus olla hallintoneuvoston jäsenenä vuorotteluperiaatteen mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenet valitsee konferenssi kaksivuotiskaudeksi. Tämän yleissopimuksen tehokkaan toiminnan takaamiseksi, kiinnittäen asianmukaista huomiota erityisesti tasapuoliseen maantieteelliseen jakautumiseen, kemian teollisuuden merkityksellisyyteen sekä poliittisiin ja turvallisuusintresseihin, hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

a) Yhdeksän sopimusvaltiota Afrikasta, tällä alueella sijaitsevien sopimusvaltioiden nimeäminä. Lähtökohtana nimeämisissä pidetään sitä, että näistä yhdeksästä sopimusvaltiosta kolmen tulee pääsääntöisesti olla kansainvälisesti selvitettyjen ja julkaistujen tietojen perusteella alueen merkittävimpiä kemian teollisuutta harjoittavia sopimusvaltioita. Näitä kolmea jäsentä nimetessään alueen sopimusvaltioiden on lisäksi sovittava muiden alueellisten tekijöiden huomioon ottamisesta;

b) Yhdeksän sopimusvaltiota Aasiasta, tällä alueella sijaitsevien sopimusvaltioiden nimeäminä. Lähtökohtana nimeämisissä pidetään sitä, että näistä yhdeksästä sopimusvaltiosta neljän tulee pääsääntöisesti olla kansainvälisesti selvitettyjen ja julkaistujen tietojen perusteella alueen merkityksellisimpiä kemian teollisuutta harjoittavia sopimusvaltioita. Näitä neljää jäsentä nimetessään alueen sopimusvaltioiden on lisäksi sovittava muiden alueellisten tekijöiden huomioon ottamisesta;

c) Viisi sopimusvaltiota Itä-Euroopasta, tällä alueella sijaitsevien sopimusvaltioiden nimeäminä. Lähtökohtana nimeämisissä pidetään sitä, että näistä viidestä sopimusvaltiosta yhden tulee pääsääntöisesti olla kansainvälisesti selvitettyjen ja julkaistujen tietojen perusteella alueen merkityksellisin kemian teollisuutta harjoittava sopimusvaltio. Tätä jäsentä nimetessään alueen sopimusvaltioiden on lisäksi sovittava muiden alueellisten tekijöiden huomioon ottamisesta;

d) Seitsemän sopimusvaltiota Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueelta, tällä alueella sijaitsevien sopimusvaltioiden nimeäminä. Lähtökohtana nimeämisissä pidetään sitä, että näistä seitsemästä sopimusvaltiosta kolmen tulee pääsääntöisesti olla kansainvälisesti selvitettyjen ja julkaistujen tietojen perusteella alueen merkityksellisimpiä kemian teollisuutta harjoittavia sopimusvaltioita. Näitä kolmea jäsentä nimetessään alueen sopimusvaltioiden on lisäksi sovittava muiden alueellisten tekijöiden huomioon ottamisesta;

e) Kymmenen sopimusvaltiota Länsi-Euroopan valtioiden ja muiden valtioiden keskuudesta, tällä alueella sijaitsevien sopimusvaltioiden nimeäminä. Lähtökohtana nimeämisissä pidetään sitä, että näistä kymmenestä sopimusvaltiosta viiden tulee pääsääntöisesti olla kansainvälisesti selvitettyjen ja julkaistujen tietojen mukaan alueen merkityksellisimpiä kemian teollisuutta harjoittavia sopimusvaltioita. Näitä viittä jäsentä nimetessään alueen sopimusvaltioiden on lisäksi sovittava muiden alueellisten tekijöiden huomioon ottamisesta;

f) Lisäksi yksi sopimusvaltio vuorotellen Aasian alueella ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella sijaitsevien sopimusvaltioiden nimeämänä. Lähtökohtana nimeämisessä pidetään sitä, että tämä sopimusvaltio on vuoroin kummaltakin alueelta.

24. Ensimmäistä kertaa hallintoneuvostoa valittaessa 20 jäsenvaltiota valitaan vuodeksi kiinnittäen asianmukaista huomiota 23 kappaleen määräysten mukaiseen paikkojen lukumääräiseen alueelliseen jakautumiseen.

25. Kun IV ja V artiklojen määräykset on täysin pantu täytäntöön, konferenssi voi hallintoneuvoston jäsenten enemmistön pyynnöstä käsitellä uudelleen hallintoneuvoston kokoonpanoa ottaen huomioon 23 kappaleessa tarkoitettujen hallintoneuvoston kokoonpanon määrääviin periaatteisiin liittyvän kehityksen.

26. Hallintoneuvosto laatii menettelytapasääntönsä ja esittää ne konferenssin hyväksyttäväksi.

27. Hallintoneuvosto valitsee itselleen puheenjohtajan jäsentensä keskuudesta.

28. Hallintoneuvosto kokoontuu säännöllisiin istuntoihin. Säännöllisten istuntojen välillä se kokoontuu niin usein kuin on tarpeen sen valtuuksien ja tehtävien täyttämisen kannalta.

29. Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni. Jollei tässä yleissopimuksessa toisin määrätä, hallintoneuvosto tekee asiakysymyksiä koskevat päätökset kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista jäsenistä. Hallintoneuvosto tekee menettelytapaa koskevat päätökset yksinkertaisella enemmistöllä kaikista jäsenistä. Jos syntyy erimielisyyttä siitä, onko kyseessä asiakysymys, se käsitellään asiakysymyksenä, jollei hallintoneuvosto tällaisten päätösten edellyttämällä enemmistöllä toisin päätä.

VIII artikla
Järjestö C. HALLINTONEUVOSTO Valtuudet ja tehtävät

30. Hallintoneuvosto on järjestön toimeenpaneva elin. Se on vastuussa toiminnastaan konferenssille. Hallintoneuvosto hoitaa niitä tehtäviä, jotka sille tämän yleissopimuksen nojalla kuuluvat tai jotka konferenssi on antanut sen hoidettavaksi. Näin toimiessaan se noudattaa konferenssin antamia suosituksia, päätöksiä ja suuntaviivoja sekä varmistaa näiden asianmukaisen ja jatkuvan täytäntöönpanon.

31. Hallintoneuvosto edistää tämän yleissopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa ja määräysten noudattamista. Se valvoo teknisen sihteeristön toimintaa, toimii yhteistyössä sopimusvaltioiden asianomaisten kansallisten viranomaisten kanssa sekä edistää sopimusvaltioiden välisiä neuvotteluita ja yhteistyötä, mikäli nämä sitä pyytävät.

32. Hallintoneuvosto

a) käsittelee esityksen järjestön ohjelmaksi ja talousarvioksi ja esittää ne konferenssille,

b) käsittelee esityksen yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevaksi järjestön selonteoksi, toimintakertomuksensa ja sellaiset erityisraportit, jotka se katsoo tarpeelliseksi tai joita konferenssi pyytää, ja esittää ne konferenssille,

c) tekee järjestelyt konferenssin istuntoja varten, mukaan lukien asialistan valmistelu.

33. Hallintoneuvosto voi pyytää konferenssin erityisistunnon koollekutsumista.

34. Hallintoneuvosto

a) tekee järjestön nimissä sopimuksia tai sopii järjestelyistä valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sen jälkeen, kun konferenssi on nämä toimet hyväksynyt,

b) tekee sopimusvaltioiden kanssa X artiklaan liittyviä sopimuksia järjestön nimissä ja valvoo X artiklassa mainittua vapaaehtoista rahastoa,

c) hyväksyy todentamistoimien täytäntöönpanoa koskevat sopimukset ja järjestelyt, jotka tekninen sihteeristö on sopimusvaltioiden kanssa neuvotellut.

35. Hallintoneuvosto käsittelee kaikki toimivaltaansa kuuluvat kysymykset tai asiat, jolla on vaikutusta tähän yleissopimukseen tai sen täytäntöönpanoon, mukaan lukien sopimuksen noudattamista koskevat kysymykset sekä tapaukset, joissa sopimusta ei ole noudatettu ja ilmoittaa tarvittaessa asiasta sopimusvaltioille ja saattaa asian tai kysymyksen konferenssin tietoon.

36. Käsitellessään epäilyjä tai kysymyksiä koskien yleissopimuksen noudattamista sekä tapauksia, joissa yleissopimusta ei ole noudatettu, mukaan lukien muun muassa tämän yleissopimuksen mukaisten oikeuksien väärinkäytön, hallintoneuvosto neuvottelee asianomaisten sopimusvaltioiden kanssa, ja mikäli se katsoo tarpeelliseksi, kehottaa sopimusvaltiota määräajassa ryhtymään toimenpiteisiin sopimusvelvoitteiden kanssa ristiriidassa olevan tilanteen korjaamiseksi. Sikäli kuin hallintoneuvosto katsoo lisätoimet tarpeellisiksi, se ryhtyy muun muassa yhteen tai useampiin seuraavista toimenpiteistä

a) tiedottaa asiasta tai kysymyksestä kaikille sopimusvaltioille,

b) saattaa asian tai kysymyksen konferenssin tietoon,

c) antaa konferenssille suosituksia koskien toimenpiteitä yleissopimuksen kanssa ristiriidassa olevan tilanteen korjaamiseksi ja yleissopimuksen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi.

Erityisen vakavissa ja kiireellisissä tapauksissa hallintoneuvosto saattaa asian tai kysymyksen sekä siihen liittyvät merkitykselliset tiedot ja johtopäätökset suoraan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston tietoon. Hallintoneuvosto tiedottaa samalla tästä menettelystä kaikille sopimusvaltioille.

VIII artikla
Järjestö D. TEKNINEN SIHTEERISTÖ

37. Tekninen sihteeristö avustaa konferenssia ja hallintoneuvostoa näiden tehtävien suorittamisessa. Se huolehtii tämän yleissopimuksen mukaisten todentamistoimien suorittamisesta. Se hoitaa niitä muita tehtäviä, jotka tämän yleissopimuksen nojalla sille kuuluvat tai jotka konferenssi ja hallintoneuvosto ovat antaneet sen hoidettavaksi.

38. Tekninen sihteeristö

a) valmistelee esityksen järjestön ohjelma- ja talousarvioluonnokseksi ja esittää sen hallintoneuvostolle,

b) valmistelee esityksen yleissopimuksen täytäntöönpanoa käsitteleväksi järjestön selonteoksi ja sellaisia muita raportteja, joita konferenssi tai hallintoneuvosto pyytää ja esittää ne hallintoneuvostolle,

c) antaa hallinnollista ja teknistä apua konferenssille, hallintoneuvostolle ja apuelimille,

d) lähettää sopimusvaltioille ja vastaanottaa näiltä järjestölle osoitettuja tiedonantoja yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevista kysymyksistä,

e) antaa sopimusvaltioille teknistä apua ja teknisiä arvioita yleissopimusten määräysten täytäntöönpanossa, mukaan lukien luetteloitujen ja luetteloimattomien kemikaalien arviointi.

39. Tekninen sihteeristö:

a) Neuvottelee sopimusvaltioiden kanssa todentamistoimien toteuttamista koskevat sopimukset tai järjestelyt, jotka annetaan hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

b) Viimeistään 180 päivän kuluttua yleissopimuksen voimaan tulosta X artiklan 7 b ja c kappaleen mukaisesti koordinoi pysyvien hätä- ja humanitaarista apua antavien varastojen perustamista ja ylläpitämistä sopimusvaltioissa. Tekninen sihteeristö voi tarkastaa käyttövalmiina pidettävää materiaalia. Luettelon varastoitavista materiaalista käsittelee ja hyväksyy konferenssi tämän artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti;

c) Hoitaa X artiklassa mainittua vapaaehtoista rahastoa, kokoaa sopimusvaltioiden tekemät ilmoitukset ja pyydettäessä rekisteröi kahden sopimusvaltion tai sopimusvaltion ja järjestön välisiä, X artiklan määräyksiin liittyviä sopimuksia.

40. Tekninen sihteeristö ilmoittaa hallintoneuvostolle kaikista tehtäviensä suorittamisen yhteydessä esiin tulleista ongelmista, mukaan lukien yleissopimuksen määräysten noudattamista koskevat epäilyt, epäselvyydet tai epävarmuudet, jotka se on todentamistoimien yhteydessä saanut tietoonsa ja joita se ei ole onnistunut ratkaisemaan tai selvittämään asianomaisen sopimusvaltion kanssa käymissään neuvotteluissa.

41. Teknisellä sihteeristöllä on pääjohtaja, joka toimii sen johtajana ja ylimpänä hallinnollisena virkamiehenä, sekä tarkastajia ja tieteellistä, teknistä ja muuta henkilöstöä tarpeen mukaan.

42. Tarkastajayksikkö on teknisen sihteeristön yksikkö ja se toimii teknisen sihteeristön pääjohtajan alaisuudessa.

43. Teknisen sihteeristön pääjohtajan nimittää konferenssi hallintoneuvoston suosituksesta nelivuotiskaudeksi. Nimitys voidaan uusia ainoastaan yhdeksi lisäkaudeksi.

44. Teknisen sihteeristön pääjohtaja on vastuussa konferenssille ja hallintoneuvostolle henkilöstön palvelukseen ottamisesta sekä teknisen sihteeristön organisaatiosta ja toiminnasta. Henkilöstöä palvelukseen otettaessa ja palvelussuhteen ehtoja määriteltäessä tärkeimpänä huomioon otettavana seikkana on tarve varmistaa suurin mahdollinen tehokkuus, pätevyys ja luotettavuus. Vain sopimusvaltioiden kansalaiset voivat toimia pääjohtajana, tarkastajina tai muina asiantuntija- tai toimistohenkilöstön jäseninä. Asianmukaista huomiota henkilöstöä palvelukseen otettaessa on kiinnitettävä henkilöstön mahdollisimman laajan maantieteellisen jakautumisen tärkeyteen. Periaatteena henkilöstöä palvelukseen otettaessa on rajoittaa henkilöstön määrä teknisen sihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta välttämättömään minimiin.

45. Teknisen sihteeristön pääjohtaja on vastuussa neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan organisaatiosta ja toiminnasta tämän artiklan 21 kappaleen h kohdan mukaisesti. Pääjohtaja nimittää, neuvoteltuaan sopimusvaltioiden kanssa, neuvoa-antavan tieteellisen neuvottelukunnan jäsenet, jotka tässä tehtävässään toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan. Neuvottelukunnan jäsenten nimittäminen perustuu asianomaisten henkilöiden tieteelliseen asiantuntemukseen aloilla, jotka ovat merkityksellisiä yleissopimuksen täytäntöönpanon kannalta. Pääjohtaja voi myös tarvittaessa ja neuvoteltuaan neuvottelukunnan jäsenten kanssa perustaa tilapäisiä tieteellisistä asiantuntijoista koostuvia työryhmiä antamaan erityiskysymyksiä koskevia suosituksia. Tässä kappaleessa mainittuun tarkoitukseen sopimusvaltiot voivat toimittaa pääjohtajalle asiantuntijaluetteloita.

46. Suorittaessaan tehtäviään teknisen sihteeristön pääjohtaja, tarkastajat ja muut henkilöstöön kuuluvat eivät saa pyytää tai vastaanottaa ohjeita miltään hallitukselta tai muulta järjestön ulkopuoliselta taholta. Heidän on pidätyttävä kaikesta toiminnasta, joka voisi vaikuttaa heidän asemaansa kansainvälisinä, vain konferenssille ja hallintoneuvostolle vastuussa olevina virkamiehinä.

47. Jokaisen sopimusvaltion tulee kunnioittaa teknisen sihteeristön pääjohtajan, tarkastajien ja muun henkilöstön tehtävien yksinomaisesti kansainvälistä luonnetta eikä pyrkiä vaikuttamaan heidän tehtäviensä hoitamiseen.

VIII artikla
Järjestö E. ERIOIKEUDET JA VAPAUDET

48. Järjestöllä on sopimusvaltion alueella ja sopimusvaltion lainkäyttövallan tai valvonnan alaisessa paikassa sellainen oikeudellinen asema ja erioikeudet ja vapaudet, jotka sen toiminnan kannalta ovat tarpeellisia.

49. Sopimusvaltioiden edustajat sekä heidän varamiehensä ja neuvonantajansa, hallintoneuvostoon nimitetyt edustajat sekä heidän varamiehensä ja neuvonantajansa sekä järjestön pääjohtaja ja henkilöstö nauttivat sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka ovat tarpeellisia heidän järjestöön liittyvien tehtäviensä riippumattoman suorittamisen kannalta.

50. Tässä artiklassa tarkoitettu oikeudellinen asema, erioikeudet ja vapaudet määritellään järjestön ja sopimusvaltioiden sekä järjestön ja sen valtion välisillä sopimuksilla, jossa järjestön päämaja sijaitsee. Nämä sopimukset käsittelee ja hyväksyy konferenssi tämän artiklan 21 i kappaleen mukaisesti.

51. Sen estämättä mitä tämän artiklan 48 ja 49 kappaleissa määrätään, niiden erioikeuksien ja vapauksen osalta, joita teknisen sihteeristön pääjohtaja ja henkilöstö nauttivat suorittaessaan todentamistoimia, noudatetaan todentamisliitteen II osan B osan määräyksiä.

IX Artikla
Neuvottelut, yhteistyö ja tosiasioiden selvittäminen

1. Sopimusvaltiot neuvottelevat ja toimivat yhteistyössä, keskenään tai järjestön kautta taikka käyttäen soveltuvia kansainvälisiä menettelyjä, mukaan luettuna Yhdistyneiden Kansankuntien piiriin kuuluvat sen peruskirjan mukaiset menettelyt, kaikissa asioissa, jotka liittyvät tämän yleissopimuksen tarkoitukseen ja päämäärään tai sen määräysten täytäntöönpanoon.

2. Vaikuttamatta sopimusvaltion oikeuteen pyytää haastetarkastusta, sopimusvaltioiden tulee mahdollisuuksien mukaan ensin kaikin tavoin tietojen vaihdon ja keskinäisten neuvottelujen avulla pyrkiä selvittämään seikat, jotka aiheuttavat epäilystä tämän yleissopimuksen noudattamisesta tai jotka aiheuttavat huolta noudattamiseen liittyvästä epävarmasta seikasta. Sopimusvaltio, joka vastaanottaa toiselta sopimusvaltiolta selvityspyynnön seikasta, jonka tämä sopimus katsoo aiheuttavan epäilystä tai huolta, on annettava pyynnön tehneelle sopimusvaltiolle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kymmenen päivän kuluttua selvityspyynnön tekemisestä riittävästi tietoja epäilyksen tai huolen selvittämiseksi selityksin, millä tavoin annetut tiedot selvittävät asian. Mikään tässä yleissopimuksessa ei vaikuta kahden tai useamman sopimusvaltion oikeuteen yhteisestä sopimuksesta järjestää keskenään tarkastuksia tai muita järjestelyjä selvittääkseen tai ratkaistakseen seikat, jotka voivat aiheuttaa epäilystä yleissopimuksen noudattamisesta tai antaa aihetta huolestumiseen noudattamiseen liittyvästä epävarmasta seikasta. Tällaiset järjestelyt eivät saa vaikuttaa minkään sopimusvaltion tämän yleissopimuksen mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

IX Artikla
Selvityspyyntömenettely

3. Sopimusvaltiolla on oikeus pyytää hallintoneuvostoa avustamaan sellaisen tilanteen selvittämisessä, jota voidaan pitää epäselvänä tai joka aiheuttaa epäilystä siitä, noudattaako jokin toinen sopimusvaltio tätä yleissopimusta. Hallintoneuvoston tulee antaa hallussaan olevia, asiaan liittyviä tietoja.

4. Sopimusvaltiolla on oikeus pyytää hallintoneuvostoa hankkimaan selvitystä toiselta sopimusvaltiolta tilanteesta, jota voidaan pitää epäselvänä tai joka aiheuttaa epäilystä tämän yleissopimuksen rikkomisesta. Sellaisessa tilanteessa noudatetaan seuraavaa:

a) Hallintoneuvoston on pääjohtajan välityksellä toimitettava selvityspyyntö valtiolle, jota se koskee, viimeistään 24 tunnin kuluttua selvityspyynnön vastaanottamisesta;

b) Pyynnön vastaanottavan sopimusvaltion tulee toimittaa hallintoneuvostolle asiaa koskeva selvitys mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kymmenen päivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta;

c) Hallintoneuvoston tulee huomioida esitetty selvitys ja viimeistään 24 tunnin kuluttua sen vastaanottamisesta toimittaa se pyynnön tehneelle sopimusvaltiolle;

d) Mikäli pyynnön tehnyt sopimusvaltio pitää selvitystä riittämättömänä, sillä on oikeus pyytää hallintoneuvostoa hankkimaan lisäselvitystä pyynnön vastaanottaneelta sopimusvaltiolta;

e) Hankkiakseen d kohdan mukaista lisäselvitystä, hallintoneuvosto voi pyytää pääjohtajaa perustamaan asiantuntijaryhmän teknisen sihteeristön piiristä, tai mikäli asianmukaista teknisen sihteeristön henkilöstöä ei ole käytettävissä, myös muista henkilöistä. Asiantuntijaryhmän on annettava hallintoneuvostolle raportti selvittämistään tosiseikoista;

f) Mikäli selvityspyynnön tehnyt sopimusvaltio pitää d ja e kohdan perusteella saatua selvitystä epätyydyttävänä, sillä on oikeus pyytää hallintoneuvoston erityisistunnon koollekutsumista, johon myös asianosaisilla sopimusvaltioilla, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, on oikeus osallistua. Tällaisessa erityisistunnossa hallintoneuvoston on käsiteltävä asiaa ja se voi suositella tilanteen selvittämisen kannalta sopivaksi katsomiaan toimenpiteitä.

5. Sopimusvaltiolla on myös oikeus pyytää hallintoneuvostoa selvittämään itseään koskeva epäselvänä pidetty tilanne tai tilanne, joka on aiheuttanut huolestumista sen johdosta, että sopimusvaltio itse ei mahdollisesti ole noudattanut sopimusvelvoitteitaan. Hallintoneuvoston on pyynnön johdosta annettava tarpeellista apua.

6. Hallintoneuvoston on ilmoitettava sopimusvaltioille tämän artiklan mukaisista selvityspyynnöistä.

7. Mikäli sopimusvaltion epäilyä tai huolta liittyen mahdolliseen yleissopimuksen velvoitteiden noudattamatta jättämiseen ei ole selvitetty 60 päivän kuluessa selvityspyynnön antamisesta hallintoneuvostolle, tai jos sopimusvaltio katsoo epäilyjensä vaativan nopeaa käsittelyä, se voi haastetarkastuksen pyyntöoikeutensa estämättä VIII artiklan 12 kappaleen c kohdan mukaisesti pyytää konferenssin erityisistunnon koollekutsumista. Tällaisessa erityisistunnossa konferenssi käsittelee asiaa ja voi suositella tilanteen selvittämiseksi tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan toimenpiteitä.

IX Artikla
Haastetarkastusmenettely

8. Jokaisella sopimusvaltiolla on oikeus pyytää haastetarkastuksen toimittamista toisen sopimusvaltion alueella tai muussa sen lainkäyttövallan taikka valvonnan alaisessa paikassa sijaitsevassa laitoksessa tai paikassa ainoana tarkoituksena selvittää ja ratkaista kysymykset koskien mahdollista yleissopimuksen velvoitteiden noudattamatta jättämistä, sekä oikeus edellyttää tällaisen tarkastuksen toimittamista viipymättä missä tahansa. Tarkastuksen toimittaa pääjohtajan nimeämä tarkastusryhmä todentamisliitteen mukaisesti.

9. Jokaisella sopimusvaltiolla on velvollisuus huolehtia siitä, että tarkastuspyyntö koskee tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvaa asiaa, ja ilmoittaa todentamisliitteen mukaisesti tarkastuspyynnössä kaikki asiaankuuluvat tiedot niistä perusteista, jotka ovat aiheuttaneet epäilyjä mahdollisesta tämän yleissopimuksen velvoitteiden noudattamisen laiminlyönnistä. Haastetarkastusmenettelyn väärinkäytön välttämiseksi sopimusvaltioiden on pidättäydyttävä perusteettomien tarkastuspyyntöjen tekemisestä. Haastetarkastusten yksinomaisena tarkoituksena on selvittää mahdolliseen yleissopimusvelvoitteiden laiminlyömiseen liittyvät tosiseikat.

10. Yleissopimuksen määräysten noudattamisen todentamiseksi jokaisen sopimusvaltion on sallittava teknisen sihteeristön toimittaa paikalla 8 kappaleen mukainen haastetarkastus.

11. Laitosta tai paikkaa koskevan haastetarkastusvaatimuksen seurauksena ja todentamisliitteen menettelytapojen mukaisesti tarkastuksen kohteena olevalla sopimusvaltiolla on

a) oikeus ja velvollisuus kaikin kohtuullisin tavoin pyrkiä näyttämään toteen, että yleissopimuksen määräyksiä on noudatettu ja tässä tarkoituksessa tehdä mahdolliseksi tarkastusryhmän tehtävän täyttäminen,

b) velvollisuus päästää pyydetylle alueelle yksinomaisena tarkoituksena selvittää mahdolliseen sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämiseen liittyvät merkitykselliset tosiseikat, sekä

c) oikeus ryhtyä toimenpiteisiin tämän yleissopimuksen määräysten ulkopuolella olevien arkaluonteisten rakennelmien sekä tietojen ja materiaalin suojaamiseksi ja paljastumisen estämiseksi.

12. Tarkkailijan osalta sovelletaan seuraavaa:

a) Haastetarkastusta pyytävä sopimusvaltio voi tarkastuksen kohteena olevan sopimusvaltion suostumuksella lähettää haastetarkastuksen suorittamista seuraamaan tarkkailijan, joka voi olla haastetarkastusta pyytäneen sopimusvaltion tai kolmannen sopimusvaltion kansalainen.

b) Tarkastuksen kohteena olevan sopimusvaltion tulee tällöin todentamisliitteen mukaisesti sallia tarkkailijan pääsy tarkastusalueelle.

c) Tarkastuksen kohteena olevan sopimusvaltion tulee pääsääntöisesti hyväksyä ehdotettu tarkkailija. Mikäli sopimusvaltio ei hyväksy ehdotettua tarkkailijaa, tämä seikka on mainittava tarkastuksen loppuraportissa.

13. Tarkastusta pyytävän sopimusvaltion tulee esittää paikalla tapahtuvaa haastetarkastusta koskeva tarkastuspyyntö hallintoneuvostolle ja samanaikaisesti pääjohtajalle välitöntä käsittelyä varten.

14. Pääjohtajan tulee välittömästi varmistaa, että tarkastuspyyntö täyttää todentamisliitteen X osan 4 kappaleessa yksilöidyt vaatimukset ja tarvittaessa avustaa tarkastusta pyytävää sopimusvaltiota näiden vaatimusten mukaisen tarkastuspyynnön laatimisessa. Kun tarkastuspyyntö täyttää sille asetetut vaatimukset, aloitetaan haastetarkastuksen valmistelu.

15. Pääjohtajan tulee toimittaa tarkastuspyyntö tarkastettavalle sopimusvaltiolle viimeistään 12 tuntia ennen suunniteltua tarkastusryhmän saapumista maahantulopaikkaan.

16. Vastaanotettuaan tarkastuspyynnön hallintoneuvoston tulee jatkuvasti olla selvillä pääjohtajan toimista pyynnön suhteen ja pitää asia vireillä koko tarkastuksen toimittamisen ajan. Asian käsittely hallintoneuvostossa ei kuitenkaan saa viivyttää tarkastustoimenpiteitä.

17. Hallintoneuvosto voi viimeistään 12 tunnin kuluttua tarkastuspyynnön vastaanottamisesta päättää kolmen neljäsosan enemmistöllä kaikista jäsenistään, että haastetarkastukseen ei ryhdytä, mikäli se katsoo tarkastuspyynnön olevan turha, väärin perustein tehty tai selvästi tämän yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolella 8 kappaleessa esitetyn mukaisesti. Tällaista asiaa koskevaan päätöksentekoon ei tarkastusta pyytänyt eikä tarkastuksen kohteena oleva sopimusvaltio saa ottaa osaa. Mikäli hallintoneuvosto päättää olla ryhtymättä haastetarkastukseen, sitä koskevat valmistelut on keskeytettävä, muihin tarkastuspyyntöä koskeviin toimenpiteisiin ei saa ryhtyä ja asianomaisille sopimusvaltioille on tiedotettava asiasta.

18. Pääjohtajan tulee antaa tarkastusmääräys haastetarkastuksen suorittamista varten. Tarkastusmääräyksellä tarkoitetaan 8 ja 9 kappaleen mukaista tarkastuspyyntöä, joka esitetään käytännön toimenpiteiden muodossa. Tarkastusmääräyksen tulee olla tarkastuspyynnön mukainen.

19. Haastetarkastus tulee toimittaa todentamisliitteen X osan, tai mikäli kyseessä on väitetty kemiallisten aseiden käyttö, XI osan määräysten mukaisesti. Tarkastusryhmän toiminnan periaatteena on toimittaa haastetarkastus mahdollisimman vähän tunkeilevasti, mutta kuitenkin tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti.

20. Tarkastuksen kohteena olevan sopimusvaltion tulee koko haastetarkastuksen toimittamisen ajan avustaa tarkastusryhmää ja helpottaa sen työtä. Mikäli tarkastuksen kohteena oleva sopimusvaltio esittää todentamisliitteen X osan C osaston mukaisesti yleissopimuksen määräysten noudattamisen toteennäyttämiseksi tietylle alueelle täydelliselle ja kattavalle pääsylle vaihtoehtoisia järjestelyjä, sen tulee neuvotella tarkastusryhmän kanssa ja kaikin kohtuullisin tavoin pyrkiä pääsemään yhteisymmärrykseen tavoista, joilla se voi esittää tosiseikkoja näyttääkseen toteen yleissopimuksen määräysten noudattamisen.

21. Lopullisen tarkastuspöytäkirjan tulee sisältää selvitetyt tosiseikat sekä tarkastajaryhmän arvio siitä, missä määrin ja millä tavoin sillä oli mahdollisuus tarkastusten suorittamiseen ja missä määrin ja millä tavoin tarkastuksen kohteena oleva sopimusvaltio toimi sen kanssa yhteistyössä haastetarkastuksen toteuttamiseksi tyydyttävästi. Pääjohtajan tulee viipymättä toimittaa tarkastusryhmän loppuraportti tarkastusta pyytäneelle sopimusvaltiolle, tarkastuksen kohteena olleelle sopimusvaltiolle, hallintoneuvostolle ja muille sopimusvaltioille. Pääjohtajan tulee lisäksi viipymättä toimittaa hallintoneuvostolle tarkastusta pyytäneen ja tarkastuksen kohteena olleen sopimusvaltion tarkastusta koskevat arviot sekä muiden sopimusvaltioiden pääjohtajalle tässä tarkoituksessa mahdollisesti toimittamat asiaa koskevat mielipiteet, sekä sen jälkeen toimittaa nämä asiakirjat kaikille sopimusvaltioille.

22. Hallintoneuvoston tulee valtuuksiensa ja tehtäviensä mukaisesti käsitellä tarkastusryhmän loppuraportti heti, kun se on sille esitetty ja kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin

a) onko yleissopimuksen määräyksiä jätetty noudattamatta,

b) onko tarkastuspyyntö koskenut tämän yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa asiaa,

c) onko oikeutta pyytää haastetarkastuksen toimittamista käytetty väärin.

23. Mikäli hallintoneuvosto valtuuksiensa ja tehtäviensä puitteissa tulee siihen lopputulokseen, että 22 kappaleen osalta lisätoimet saattavat olla tarpeellisia, sen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin korjatakseen yleissopimuksen velvoitteiden kanssa ristiriidassa oleva tilanne ja varmistaakseen yleissopimuksen määräysten noudattaminen, mukaan lukien konferenssille annettavat yksityiskohtaiset suositukset. Tapauksessa, jossa on väärinkäytetty oikeutta pyytää haastetarkastuksen toimittamista, hallintoneuvoston tulee tutkia, tulisiko tarkastusta pyytäneen sopimusvaltion joltain osin vastata haastetarkastuksesta aiheutuneista taloudellisista kustannuksista.

24. Tarkastusta pyytäneellä ja tarkastuksen kohteena olleella sopimusvaltiolla on oikeus osallistua loppuraportin käsittelyyn. Hallintoneuvoston tulee ilmoittaa sopimusvaltioille sekä konferenssin seuraavalle istunnolle käsittelyn tuloksesta.

25. Mikäli hallintoneuvosto on antanut konferenssille yksityiskohtaisia suosituksia, yleiskokouksen tulee harkita toimenpiteisiin ryhtymistä XII artiklan mukaisesti.

X Artikla
Apu ja suojautuminen kemiallisilta aseilta

1. Tässä artiklassa ''apu'' tarkoittaa sopimusvaltioille tapahtuvan kemiallisilta aseilta suojautumista koskevan avun koordinointia ja toimittamista, sisältäen muun muassa: ilmaisuvälineistön ja hälytysjärjestelmät, suojavälineet, puhdistusvälineet ja aineet, lääketieteelliset vastalääkkeet ja hoidot; ja mitä tahansa näitä suojamenetelmiä koskevat neuvot.

2. Minkään tämän yleissopimuksen määräyksen ei ole tulkittava rajoittavan minkä tahansa sopimusvaltion oikeutta suorittaa tutkimuksia kemiallisia aseita vastaan tarkoitettujen suojelumenetelmien kehittämistä, tuotantoa, hankkimista, siirtoa tai käyttöä tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa.

3. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu tarjoamaan ja sillä on myös oikeus osallistua, laajimpaan mahdolliseen kemiallisilta aseilta suojautumista koskevaan välineistön, materiaalin ja tieteellisen ja teknisen tiedon vaihtoon.

4. Suojelutarkoituksia koskevien kansallisten ohjelmien avoimuuden lisäämiseksi jokaisen sopimusvaltion tulee vuosittain esittää tekniselle sihteeristölle ohjelmaansa koskevat tiedot, konferenssin VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan nojalla käsittelemien ja hyväksymien menettelytapojen mukaisesti.

5. Teknisen sihteeristön tulee viimeistään 180 päivän kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta perustaa jokaisen sopimusvaltion käytettävissä oleva tietopankki ja ylläpitää sitä. Tietopankin tulee sisältää vapaasti saatavilla olevia tietoja erilaisista suojautumismenetelmistä kemiallisia aseita vastaan, samoin kuin sellaisia tietoja, joita sopimusvaltiot saattavat antaa.

Teknisen sihteeristön tulee myöskin sen käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa, ja sopimusvaltion pyynnöstä, tarjota sopimusvaltiolle asiantuntijaneuvoja ja -apua suunniteltaessa kuinka sen suojautumiskykyä kemiallisilta aseilta koskevat kehitys- ja parannusohjelmat voitaisiin panna täytäntöön.

6. Minkään tämän yleissopimuksen määräyksen ei saa tulkita rajoittavan sopimusvaltiolle kuuluvaa oikeutta pyytää ja tarjota kahdenkeskistä apua ja tehdä hätäavun välittämistä koskevia sopimuksia toisten sopimusvaltioiden kanssa.

7. Jokainen sopimusvaltio sitoutuu antamaan apua järjestön kautta ja tätä tarkoitusta varten sen tulee valita yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä

a) varojen antaminen konferenssin ensimmäisessä istunnossa perustettavaan vapaaehtoiseen avustusrahastoon,

b) sopimusten tekeminen järjestön kanssa, mikäli mahdollista viimeistään 180 päivän kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta omalta osaltaan, avun toimittamisesta sitä pyydettäessä,

c) ilmoitus siitä, viimeistään 180 päivän kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta omalta osaltaan, minkä laatuista apua se voisi tarjota järjestön sitä pyytäessä. Jos sopimusvaltio myöhemmin ei kykene tarjoamaan ilmoittamaansa apua, se on kuitenkin velvollinen tarjoamaan apua tämän kappaleen määräysten mukaisesti.

8. Jokaisella sopimusvaltiolla on 9, 10 ja 11 kappaleessa määrättyjen menettelytapojen mukaisesti oikeus pyytää ja ottaa vastaan apua ja suojavälineitä kemiallisten aseiden käyttöä tai niiden käytön uhkaa vastaan, mikäli se katsoo, että

a) sitä vastaan on käytetty kemiallisia aseita,

b) sitä vastaan on sodankäyntimenetelmänä käytetty mellakantorjunta-aineita, tai

c) jokin valtio uhkaa sitä sopimusvaltiolta I artiklassa kielletyllä toimella tai toiminnalla.

9. Pyyntö, jonka tueksi on esitetty merkityksellistä tietoa, toimitetaan pääjohtajalle, jonka tulee toimittaa se välittömästi hallintoneuvostolle ja kaikille sopimusvaltioille. Pääjohtajan tulee välittömästi toimittaa pyyntö sopimusvaltiolle, jotka ovat ilmoittautuneet 7 kappaleen b ja c kohdan mukaisesti vapaaehtoisiksi toimittamaan viimeistään 12 tunnin kuluttua pyynnön vastaanottamisesta asianomaiselle sopimusvaltiolle hätäapua, jos tätä vastaan on käytetty kemiallisia aseita tai mellakantorjunta-aineita sodankäyntimenetelmänä, tai humanitaarista apua, jos on esiintynyt vakava uhka, että tätä vastaan tultaisiin käyttämään kemiallisia aseita tai mellakantorjunta-aineita sodankäyntimenetelmänä. Pääsihteerin tulee viimeistään 24 tunnin kuluttua pyynnön vastaanottamisesta ryhtyä tutkimuksiin, joiden pohjalta jatkotoimenpiteet suoritetaan. Hänen tulee saattaa tutkimus päätökseen 72 tunnin kuluessa ja toimittaa raportti eteenpäin hallintoneuvostolle. Mikäli tarvitaan lisäaikaa tutkimuksen saamiseksi valmiiksi tulee saman ajan kuluessa antaa väliaikainen raportti. Tutkimuksen suorittamiseksi tarvittavan lisäajan ei tule ylittää 72 tuntia. Sitä voidaan kuitenkin jatkaa vastaavan pituisilla ajanjaksoilla. Jokaisen lisäaikajakson lopussa tulee hallintoneuvostolle toimittaa raportti. Tutkimuksessa tulee siten kuin pyynnön ja sen mukana annettujen tietojen kannalta on soveliasta ja yhdenmukaista, esittää oleelliset tosiseikat, jotka liittyvät pyyntöön, samoin kuin tarvittavan täydentävän avun ja suojelun laatu ja laajuus.

10. Hallintoneuvosto kokoontuu viimeistään 24 tunnin kuluttua tutkimusraportin saatuaan käsittelemään tilannetta ja sen tulee tehdä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä seuraavien 24 tunnin kuluessa päätös siitä, määrääkö se teknisen sihteeristön järjestämään täydentävää apua. Teknisen sihteeristön tulee välittömästi välittää kaikille sopimusvaltioille ja kyseeseen tuleville kansainvälisille järjestöille tutkimusraportti ja hallintoneuvoston päätös. Hallintoneuvoston niin päättäessä pääsihteerin tulee järjestää apua välittömästi. Tässä tarkoituksessa pääsihteeri voi toimia yhteistyössä pyynnön esittäneen valtion, muiden sopimusvaltioiden ja kyseeseen tulevien kansainvälisten järjestöjen kanssa. Sopimusvaltioiden on ryhdyttävä laajimpiin mahdollisiin toimenpiteisiin avun järjestämiseksi.

11. Mikäli käynnissä olevasta tutkimuksesta tai muusta luotettavasta lähteestä saatavilla olevat tiedot antaisivat riittävää näyttöä siitä, että on olemassa kemiallisten aseiden käytön uhreja ja välitön toiminta on välttämätöntä, pääjohtajan tulee ilmoittaa kaikille sopimusvaltioille ja ryhtyä hätäavustustoimenpiteisiin käyttäen konferenssin hänen käyttöönsä tällaisia tapahtumia varten asettamia voimavaroja. Pääjohtaja pitää hallintoneuvoston ajan tasalla kaikista toimista, joihin tämän kappaleen nojalla on ryhdytty.

XI Artikla
Taloudellinen ja teknologinen kehitys

1. Tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan tavalla, joka mahdollisimman vähän haittaa sopimusvaltioiden taloudellista ja teknologista kehitystä sekä sellaista kemian alan kansainvälistä yhteistyötä, jota ei ole tässä yleissopimuksessa kielletty, mukaan lukien kansainvälisen tieteellisen ja teknisen informaation, kemikaalien ja laitteiden vaihto kemikaalien tuottamiseksi, jalostamiseksi tai käyttämiseksi tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa.

2. Ottaen huomioon tämän yleissopimuksen määräykset ja kansainvälisen oikeuden periaatteet ja soveltuvat säännöt, sopimusvaltio

a) on oikeutettu, yksin tai kollektiivisesti, harjoittamaan kemikaalien tutkimista sekä kehittämään, tuottamaan, hankkimaan, säilyttämään, siirtämään ja käyttämään kemikaaleja,

b) sitoutuu helpottamaan kemikaalien, laitteiden ja tieteellisen ja teknisen informaation mahdollisimman laajaa vaihtoa ja on oikeutettu osallistumaan siihen sellaisia tarkoituksia varten, jotka liittyvät kemian kehittämiseen ja soveltamiseen ja joita ei tässä yleissopimuksessa kielletä,

c) ei sopimusvaltioiden kesken saa ylläpitää sellaisia kemian alan tieteellisen ja teknologisen tiedon vaihtoa koskevia sekä kemian alan kauppaa, sen kehittämistä ja edistämistä teollisiin, maatalous-, tutkimus-, lääketieteellisiin, farmaseuttisin tai muihin rauhanomaisiin tarkoituksiin haittaavia rajoituksia, jotka ovat ristiriidassa tämän yleissopimuksen mukaisten velvoitteiden kanssa, mukaan luettuina kansainvälisten sopimusten sisältämät rajoitukset,

d) ei saa käyttää tätä yleissopimusta perusteena muille kuin tämän yleissopimuksen mukaisille tai siinä sallituille toimille eikä käyttää muuta kansainvälistä sopimusta tämän yleissopimuksen vastaisia tarkoituksia varten,

e) sitoutuu käymään läpi kaikki kemikaalien kauppaa koskevat kansalliset rajoituksensa tehdäkseen ne tämän yleissopimuksen tarkoituksen ja päämäärän mukaisiksi.

XII Artikla
Toimenpiteet tilanteiden oikaisemiseksi ja sopimuksen noudattamisen varmistamiseksi, mukaan lukien pakotteet

1. Konferenssi ryhtyy kaikkiin tarvittaviin, tämän artiklan 2, 3 ja 4 kappaleen mukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen yleissopimuksen noudattamisen ja oikaistakseen sopimuksen velvoitteiden kanssa ristiriidassa olevat tilanteet. Harkitessaan tämän kappaleen mukaisia toimenpiteitä konferenssi ottaa huomioon kaikki hallintoneuvoston antamat tapausta koskevat tiedot ja suositukset.

2. Tapauksissa, joissa hallintoneuvosto on pyytänyt sopimusvaltiota ryhtymään toimenpiteisiin oikaistakseen tilanteen, jossa on syntynyt epäilyksiä sopimuksen noudattamisesta ja joissa sopimusvaltio ei ole hallintoneuvoston asettamassa määräajassa toteuttanut pyyntöä, konferenssi voi hallintoneuvoston suosituksesta muun muassa rajoittaa tai peruuttaa yleissopimuksesta kyseiselle valtiolle seuraavat oikeudet ja eri oikeudet, kunnes valtio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi.

3. Tapauksissa, joissa yleissopimuksen, erityisesti sen I artiklan, vastainen toiminta voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa sopimuksen päämäärän ja tarkoituksen saavuttamiselle, konferenssi voi suosittaa sopimusvaltioille kansainvälisen oikeuden mukaisia kollektiivisia toimia.

4. Erityisen vakavissa tapauksissa konferenssin on saatettava asia ja siihen liittyvät tosiseikat sekä johtopäätökset Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston tietoon.

XIII Artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Minkään tämän yleissopimuksen määräyksen ei saa tulkita millään tavoin rajoittavan tai vähentävän minkään valtion Genevessä 17 kesäkuuta 1925 allekirjoitetun tukahduttavien, myrkyllisten tai muiden samankaltaisten kaasujen sekä bakteriologisten keinojen kieltämistä sodassa koskevan pöytäkirjan ja Lontoossa, Moskovassa ja Washingtonissa 10 huhtikuuta 1972 allekirjoitetun bakteriologisten (biologisten) ja myrkkyaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen nojalla omaksumia velvoitteita.

XIV Artikla
Riitojen ratkaisu

1. Tämän yleissopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat riidat ratkaistaan tämän yleissopimuksen asiaankuuluvien määräysten nojalla ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan määräysten mukaisesti.

2. Kun yhden tai useamman sopimusvaltion välillä taikka yhden tai useamman sopimusvaltion ja järjestön välillä syntyy riita, joka koskee tämän yleissopimuksen soveltamista tai tulkintaa, riidan osapuolet keskustelevat keskenään saadakseen riidan ratkaisuksi neuvotteluin, muulla riidan osapuolten valitsemalla rauhanomaisella tavalla mukaan lukien sen alistaminen tämän yleissopimuksen asianmukaisille elimille, tai yhteisestä sopimuksesta saattavat riidan Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi tuomioistuimen perussäännön mukaisesti. Sopimusvaltiot pitävät hallintoneuvoston ajan tasalla suoritetuista toimenpiteistä.

3. Hallintoneuvosto voi avustaa riidan ratkaisussa millä tahansa soveltuvaksi katsomallaan tavalla, myös tarjoamalla hyviä palvelujaan tai kehottamalla riidan osapuolina olevia sopimusvaltioita aloittamaan riidan ratkaisu valitsemallaan tavalla ja asettamalla määräajan sovitulle menettelytavalle.

4. Konferenssi harkitsee sopimusvaltioiden esittämiä tai hallintoneuvoston tietoon tulleita riitoihin liittyviä kysymyksiä. Harkintansa mukaan ja VIII artiklan 21 kappaleen f kohdan mukaisesti konferenssi perustaa riitojen ratkaisemiseen elimiä tai antaa niiden ratkaisun jonkin olemassa olevan elimen ratkaistavaksi.

5. Konferenssi tai hallintoneuvosto ovat erikseen oikeutettuja Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen antaman valtuutuksen nojalla pyytämään Kansainvälistä tuomioistuinta antamaan neuvoa-antavan mielipiteen koskien mitä tahansa järjestön toimivaltaan kuuluvaa oikeudellista kysymystä. Järjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä tehdään tässä tarkoituksessa sopimus VIII artiklan 34 kappaleen a kohdan mukaisesti.

6. Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta IX artiklan määräyksiin eikä tilanteen korjaamiseen tai noudattamisen varmistamiseen tai pakotteisiin.

XV Artikla
Muutokset

1. Jokainen sopimusvaltio voi ehdottaa muutoksia tähän yleissopimukseen. Jokainen sopimusvaltio voi myös ehdottaa 4 kappaleessa tarkoitettuja muutoksia tämän yleissopimuksen liitteisiin. Muutosehdotukset käsitellään 2 ja 3 kappaleen sisältämien menettelytapojen mukaisesti. Muutosehdotukset, jotka tehdään 4 kappaleen nojalla, käsitellään 5 kappaleen sisältämien menettelytapojen mukaisesti.

2. Muutosehdotuksen teksti toimitetaan pääjohtajalle edelleen toimitettavaksi kaikille sopimusvaltioille ja tallettajalle. Muutosehdotuksia voidaan käsitellä vain muutoskonferenssissa. Muutoskonferenssi kutsutaan koolle, mikäli vähintään yksi kolmasosa sopimusvaltioista ilmoittaa viimeistään 30 päivän kuluttua muutosesityksen toimittamisesta kannattavansa muutoksen käsittelyn jatkamista. Muutoskonferenssi pidetään välittömästi sopimusvaltioiden konferenssin säännöllisen istunnon jälkeen, elleivät sitä pyytävät sopimusvaltiot esitä aikaisempaa ajankohtaa. Muutoskonferenssia ei missään tapauksessa järjestää, ennen kuin on kulunut 60 päivää ehdotetun muutoksen toimittamisesta sopimusvaltioille.

3. Muutokset tulevat kaikkien sopimuspuolten osalta voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki jäljempänä b kohdassa mainitut sopimusvaltiot ovat tallettaneet hyväksymis- tai ratifioimiskirjansa

a) mikäli muutoskonferenssi on hyväksynyt ne kaikkien sopimusvaltioiden äänten enemmistöllä ja mikään sopimusvaltio ei ole äänestänyt niitä vastaan, ja

b) kaikki muutoskonferenssissa esityksen puolesta äänestäneet sopimusvaltiot ovat ratifioineet tai hyväksyneet ne.

4. Tämän yleissopimuksen toteuttamiskelpoisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi, liitteisiin esitettyihin muutoksiin sovelletaan 5 kappaleen määräyksiä, mikäli esitetyt muutokset sisältävät ainoastaan hallinnollisia tai teknisiä muutoksia. Kaikki kemikaaliliitettä koskevat muutokset tehdään 5 kappaleen määräysten mukaisesti. Luottamuksellisuusliitteen A ja C osastoa, todentamisliitteen X osaa ja todentamisliitteen I osan vain haastetarkastuksia koskevia määritelmiä koskeviin muutoksiin ei sovelleta 5 kappaleen määräyksiä.

5. Edellä 4 kappaleen mukaisesti ehdotettuihin muutoksiin sovelletaan seuraavia menettelytapoja:

a) Muutosesityksen teksti toimitetaan yhdessä tarvittavan tiedon kanssa pääsihteerille. Jokainen sopimusvaltio ja pääsihteeri voivat toimittaa muutoksen arviointia koskevia lisätietoja. Pääsihteeri toimittaa ehdotukset ja informaation viivytyksettä kaikille sopimusvaltioille, hallintoneuvostolle ja tallettajalle;

b) Viimeistään 60 päivän kuluttua siitä, kun pääsihteeri on vastaanottanut ehdotuksen, hän arvioi muutoksen vaikutuksia tämän yleissopimuksen määräyksiin ja yleissopimuksen täytäntöönpanoon sekä toimittaa kaiken tätä koskevan tiedon sopimusvaltioille ja hallintoneuvostolle;

c) Hallintoneuvosto tutkii ehdotuksen käytettävissään olevan tiedon perusteella, ja arvioi myös, miten muutos täyttää 4 kappaleessa esitetyt edellytykset. Viimeistään 90 päivän kuluttua siitä, kun hallintoneuvosto on vastaanottanut muutosehdotuksen, hallintoneuvosto toimittaa tarvittavin selityksin varustetun suosituksensa kaikille sopimusvaltioille harkintaa varten. Sopimuspuolten antavat vastaanottotunnustuksen 10 päivän kuluessa;

d) Mikäli hallintoneuvosto suosittaa sopimusvaltioille ehdotuksen hyväksymistä, se katsotaan hyväksytyksi, ellei mikään sopimusvaltio vastusta ehdotusta 90 päivän kuluessa suosituksen vastaanotosta. Mikäli hallintoneuvosto suosittaa ehdotuksen hylkäämistä, se katsotaan hylätyksi, ellei mikään sopimusvaltio 90 päivän kuluessa suosituksen vastaanottamisesta vastusta hylkäämistä;

e) Mikäli hallintoneuvoston suositusta ei hyväksytä d kohdan mukaisesti, ehdotusta koskeva päätös, mukaan lukien se, katsotaanko muutoksen täyttävän 4 kappaleessa esitetyt edellytykset, käsitellään asiakysymyksenä seuraavassa sopimusvaltioiden konferenssin istunnossa;

f) Pääsihteeri ilmoittaa kaikille sopimusvaltioille ja tallettajalle kaikki tämän kappaleen nojalla tehdyt päätökset;

g) Tämän menettelytavan mukaisesti hyväksytyt muutokset tulevat kaikkien sopimusvaltioiden osalta voimaan 180 päivän kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on ilmoittanut niiden tulleen hyväksytyksi, ellei hallintoneuvosto suosita tai konferenssi päätä toista ajankohtaa.

XVI Artikla
Voimassaoloaika ja irtisanominen

1. Tämä yleissopimus on voimassa rajoittamattoman ajan.

2. Jokaisella sopimusvaltiolla on kansallisen itsemääräämisoikeutensa perusteella oikeus irtisanoa yleissopimus, jos se katsoo, että yleissopimuksen soveltamisalaan liittyvät poikkeukselliset tapahtumat ovat vaarantaneet sen elintärkeitä etuja. Sopimusvaltion on ilmoitettava irtisanomisesta muille sopimusvaltioille, hallintoneuvostolle, tallettajalle ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostolle 90 päivää etukäteen. Ilmoituksessa on oltava lausunto niistä poikkeuksellisista tapahtumista, joiden se katsoo vaarantaneen elintärkeät etunsa.

3. Sopimusvaltion irtisanoutuminen yleissopimuksesta ei millään lailla vaikuta valtioiden velvollisuuteen jatkaa kaikkien kansainvälisen oikeuden asiaankuuluvien sääntöjen ja erityisesti vuoden 1925 Geneven pöytäkirjan mukaisten velvoitteiden noudattamista.

XVII Artikla
Liitteiden asema

Liitteet ovat erottamaton osa tätä yleissopimusta. Viittaus tähän yleissopimukseen tarkoittaa myös viittausta liitteisiin.

XVIII Artikla
Allekirjoittaminen

Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille ennen sen voimaantuloa.

XIX Artikla
Ratifioiminen

Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tämä yleissopimus kansallisen valtiosääntönsä määräämässä järjestyksessä.

XX Artikla
Liittyminen

Valtio, joka ei ole allekirjoittanut yleissopimusta ennen sen voimaantuloa, voi liittyä siihen milloin tahansa yleissopimuksen voimaantulon jälkeen.

XXI Artikla
Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan 180 päivää sen jälkeen, kun kuudeskymmenesviides ratifioimiskirja on talletettu, mutta ei kuitenkaan ennen kuin on kulunut kaksi vuotta sen avaamisesta allekirjoitettavaksi.

2. Niiden valtioiden osalta, joiden ratifioimis- tai liittymiskirjat on talletettu tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen, yleissopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

XXII Artikla
Varaumat

Tämän yleissopimuksen artikloihin ei saa tehdä varaumia. Yleissopimuksen liitteisiin ei saa tehdä varaumia, jotka ovat ristiriidassa niiden päämäärän ja tarkoituksen kanssa.

XXIII Artikla
Tallettaja

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on täten valittu tämän yleissopimuksen tallettajaksi, ja hänen tulee, muun muassa

a) viipymättä tiedottaa kaikille allekirjoittajavaltiolle ja yleissopimukseen liittyneille valtioille jokaisesta allekirjoituspäivästä, jokaisesta ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamispäivästä, tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä, sekä muiden tiedonantojen vastaanottamisesta,

b) lähettää tämän yleissopimuksen oikeaksi todistetut jäljennökset kaikkien allekirjoittaja- ja liittyjävaltioiden hallituksille,

c) rekisteröidä tämä yleissopimus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

XXIV Artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämä yleissopimus, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Pariisissa 13 päivänä tammikuuta 1993

KEMIKAALILIITE

A. SUUNTAVIIVAT KEMIKAALIEN VALINNALLE LUETTELOIHIN

Luettelon 1 suuntaviivat

1. Seuraavat kriteerit tulee ottaa huomioon harkittaessa sisällytetäänkö myrkyllinen kemikaali tai lähtöaine luetteloon 1.

a) Se on kehitetty, tai sitä on tuotettu, varastoitu tai käytetty kemiallisena aseena II artiklassa määritellyllä tavalla.

b) Se muodostaa muutoin suuren riskin sopimuksen päämäärälle ja tarkoitukselle johtuen sen suuresta mahdollisuudesta tulla käytetyksi tämän sopimuksen kieltämiin tarkoituksiin, koska se täyttää yhden tai useamman seuraavista ehdoista:

(i) Sen kemiallinen rakenne on läheistä sukua luettelossa 1 mainituille myrkyllisille kemikaaleille, ja sillä on tai voidaan olettaa olevan, vastaavat ominaisuudet,

(ii) Sillä on sellainen tappava tai toimintakyvyttömäksi tekevä myrkyllisyys sekä muita ominaisuuksia, jotka mahdollistaisivat sen käytön kemiallisena aseena,

(iii) Sitä voidaan käyttää luettelossa 1 mainitun myrkyllisen kemikaalin lähtöaineena viimeisessä yksittäisessä tuotantovaiheessa, riippumatta siitä, tapahtuuko tämä vaihe tehtaassa, ammuksessa tai muualla,

c) Sillä on vähän tai ei ollenkaan käyttöä muihin kuin tämän sopimuksen kieltämiin tarkoituksiin.

Luettelon 2 suuntaviivat

2. Seuraavat kriteerit tulee ottaa huomioon harkittaessa pitäisikö luettelossa 1 olevan myrkyllisen kemikaalin tai luettelossa 1 tai luettelon 2 osassa A olevan kemikaalin lähtöaineen kuulua luetteloon 2:

a) Se muodostaa merkityksellisen riskin tämän sopimuksen tarkoitukselle ja päämäärälle, koska sillä on sellainen tappava tai toimintakyvyttömäksi tekevä myrkyllisyys sekä muut ominaisuudet, jotka voisivat mahdollistaa sen käytön kemiallisena aseena,

b) Sitä voidaan käyttää lähtöaineena luettelossa 1 tai luettelossa 2 olevan kemikaalin yhdessä viimeisen tuotantovaiheen kemiallisista reaktiosta,

c) Se muodostaa merkityksellisen riskin sopimuksen tarkoitukselle ja päämäärälle johtuen sen tärkeydestä luettelossa 1 tai luettelon 2 osassa A olevan kemikaalin tuotannossa,

d) Sitä ei tuoteta suuria kaupallisia määriä tarkoituksiin, joita sopimus ei kiellä.

Luettelon 3 suuntaviivat

3. Seuraavat kriteerit tulee ottaa huomioon harkittaessa, pitäisikö muissa luetteloissa olematon myrkyllinen kemikaali tai lähtöaine sisällyttää luetteloon 3:

a) Sitä on tuotettu, varastoitu tai käytetty kemiallisena aseena,

b) Se muodostaa muutoin riskin tämän sopimuksen tarkoitukselle ja päämäärälle, koska sillä on sellainen tappava tai toimintakyvyttömäksi tekevä myrkyllisyys sekä muita ominaisuuksia, joiden vuoksi sitä voitaisiin käyttää kemiallisena aseena,

c) Se muodostaa riskin tämän sopimuksen tarkoitukselle ja päämäärälle johtuen sen tärkeydestä tuotettaessa yhtä tai useampaa luettelossa 1 tai luettelon 2 osassa B olevaa kemikaalia,

d) Sitä saatetaan tuottaa suuria kaupallisia määriä tarkoituksiin, joita tämä sopimus ei kiellä.

B. KEMIKAALILUETTELOT

Seuraavat luettelot luettelevat myrkylliset kemikaalit ja niiden lähtöaineet. Nämä luettelot nimeävät ne kemikaalit, joita koskevat todentamisliitteessä esitetyt valvontatoimenpiteet tämän sopimuksen täytäntöönpanemista varten. II artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesti nämä luettelot eivät muodosta kemiallisen aseen määritelmää.

(Aina kun viitataan dialkyloituihin kemikaaleihin, jota viittausta seuraa alkyyliryhmien luettelo sulkeissa, kaikkia mahdollisia suluissa olevien alkyyliryhmien yhdistelmiä pidetään sisältyvänä vastaavaan luetteloon ellei niitä ole tarkoituksellisesti suljettu pois luettelosta. Tähdellä (*) merkittyä kemikaalia luettelossa 2, Osa A, koskee erillinen ilmoitusta ja todennusta koskeva kynnysarvo (tuotantomäärä), joka määritetään todentamisliitteen VII osassa.)

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA TODENTAMISTA KOSKEVA LIITE''TODENTAMISLIITE''

I OSA

MÄÄRITELMÄT

1. ''Hyväksytty laitteisto'' tarkoittaa sellaisia tarkastajaryhmän tehtävien suorittamista varten tarvittavia laitteita ja välineitä, jotka tekninen sihteeristö on tämän liitteen II osan 27 kappaleen mukaisesti laatimiensa sääntöjen perusteella hyväksynyt. Laitteilla voidaan myös tarkoittaa hallinnollisia tarvikkeita tai tallennusmateriaalia, joita tarkastusryhmä voi käyttää.

2. ''Rakennus,'' johon II artiklan kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen määritelmässä viitataan, tarkoittaa erityisrakennuksia ja vakiorakennuksia.

a) ''Erityisrakennus'' tarkoittaa:

i) sellaista rakennusta, maanalaiset rakenteet mukaan luettuna, joka sisältää tuotanto- tai täyttölaitteistokokonaisuuden;

ii) sellaista rakennusta, maanalaiset rakenteet mukaan luettuna, joka erityisominaisuuksien johdosta erottuu muista kemiallisista tuotanto- tai täyttötoimista, jotka tämän sopimuksen mukaan eivät ole kiellettyjä.

b) ''Vakiorakennus'' tarkoittaa sellaista rakennusta, maanalaiset rakenteet mukaan luettuna, joka noudattaa voimassa olevia niiden laitosten teollisuusnormeja, jotka eivät tuota II liitteen 8 kappaleen a kohdan i alakohdassa tarkoitettuja tai syövyttäviä kemikaaleja.

3. ''Haastetarkastus'' tarkoittaa sopimuspuolen laitoksen, kohteen tai muun sen lainkäyttövallan piiriin tai valvontaan kuuluvan paikan tarkastusta, jota toinen sopimusvaltio IX artiklan 8-25 kappaleen nojalla pyytää.

4. ''Erillinen orgaaninen kemikaali'' tarkoittaa sellaisten kemiallisten yhdisteiden ryhmään kuuluvaa kemikaalia, johon kuuluu kaikki hiiliyhdisteet paitsi sen oksidi-, sulfidi- ja me-tallikarbonaattiyhdisteitä, jotka voidaan tunnistaa kemiallisen nimen perusteella, jos se tiedetään, tai Chemical Abstracts Servicen rekisterinumeron perusteella, jos sellainen on.

5. ''Laitteisto'' johon II artiklan kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen määritelmässä viitataan, tarkoittaa erityislaitteita ja vakiolaitteita.

a) ''Erityislaitteet'' tarkoittaa:

i) päätuotantolinja, mukaan lukien reaktorit tai laitteet tuotesynteesiä, -erottelua tai -puhdistusta varten, suoraan lämmönsiirtoon teknologian loppuvaiheessa, kuten reaktoreissa tai tuote-erottelussa käytetyt laitteet, sekä muut laitteet, jotka ovat olleet kosketuksessa II artiklan 8 kappaleen a kohdan i alakohdassa tarkoitettujen kemikaalien tai jotka olisivat kosketuksessa näihin kemikaaleihin, jos laitos olisi käytössä;

ii) kemiallisten aseiden täyttölaitteita;

iii) muita sellaisia laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu tai asennettu, jotta laitos voisi toimia kemiallisten aseiden tuotantolaitoksena, eikä laitoksena, joka nykyisten kaupallisten teollisuusnormien mukaisesti ei valmista mitään II artiklan 8 kappaleen a kohdan i alakohdassa tarkoitettuja tai syövyttäviä kemikaaleja, kuten: laitteet, jotka on valmistettu runsasnikkelisistä lejeeringeistä tai muusta korroosiota vastustavasta erityisaineesta; erityislaitteet jätteenvalvontaa, jätteenkäsittelyä, ilmansuodatusta tai liuottimien talteenottoa varten; eristetyt tilat ja turvasuojaukset; erityiset kemiallisissa aseissa käytettävien kemiallisten myrkkyjen analysointiin tarkoitetut laboratoriolaitteet; erityissuunnitellut prosessivalvontapaneelit; tai erityislaitteistoa varten nimenomaan suunnitellut varaosat.

b) ''Vakiolaitteisto'' tarkoittaa:

i) kemian teollisuudessa yleisesti käytettyjä tuotantolaitteita, jotka eivät kuulu mainittuun erityislaitteistoon;

ii) muita kemian teollisuudessa yleisesti käytettäviä laitteita, kuten palotorjuntavarustusta, vartiointi- ja turvalaitteita, lääkintävarustusta, laboratoriovarustusta ja viestintälaitteita.

6. ''Laitos'' VI artiklassa tarkoitetuissa yhteyksissä tarkoittaa jäljempänä määriteltyjä teollisuuskohteita (''tehdas,'' ''tuotantolaitos,'' ja ''yksikkö'').

a) ''Tehdas'' tarkoittaa sellaisen tai sellaisten tuotantolaitosten paikallista yhdistämistä hallinnollisine väliportaineen, joilla on yhteinen toiminnan valvonta ja yhteinen infrastruktuuri, kuten:

i) hallinto ja muut toimistot;

ii) korjaus- ja huoltoverstaat;

iii) lääkintäkeskus;

iv) yleiset palvelut;

v) analyyttinen keskuslaboratorio;

vi) tutkimus- ja kehityslaboratoriot;

vii) keskitetty jäteveden- ja jätteenkäsittelykeskus;

viii) varastointi.

b) ''Tuotantolaitos'' (työpaja) tarkoittaa suhteellisen itsenäistä aluetta, rakennetta tai rakennusta, johon kuuluu yksi tai useampia yksikköjä apu- ja tuki-infrastruktuureineen, kuten:

i) pieni hallinnollinen osasto;

ii) raaka-aineiden ja tuotteiden varastointi/käsittely;

iii) jäteveden/jätteen käsittelyalue;

iv) valvonta/analyysilaboratorio;

v) ensiapuasema/lääkintäasema; sekä

vi) ilmoitettujen kemikaalien, niiden raaka-aineiden tai niistä valmistettujen tuotteiden liikkumista laitokseen, laitoksesta sekä sen ympärillä koskeva kirjaaminen tarpeen mukaan.

c) ''Yksikkö'' (tuotantoyksikkö, prosessiyksikkö) tarkoittaa sellaisten laiteosien yhdistelmää, myös astiaa ja astiakokoonpanoa, jota tarvitaan kemikaalin tuottamisessa, käsittelyssä tai kulutuksessa.

7. ''Laitossopimus'' tarkoittaa sellaista jäsenvaltion ja järjestön välillä tehtyä sopimusta, joka koskee määrättyä laitosta ja sen paikanpäällä toimitettavaa todentamista IV, V ja VI artiklan mukaisesti.

8. ''Isäntävaltio'' tarkoittaa valtiota, jonka alueella sijaitsee toiselle tämän yleissopimuksen sopimusvaltiolle kuuluvia ja tämän yleissopimuksen nojalla todennettavia laitoksia tai alueita.

9. ''Valtion saattaja'' tarkoittaa henkilöitä, jotka tarkastettava sopimusvaltio tai isäntävaltio on niin tahtoessaan määrännyt saattamaan ja avustamaan tarkastusryhmää sinä aikana, kun se viipyy asemamaassa.

10. ''Asemamaassa vietetty aika'' tarkoittaa tarkastusryhmän maahantulopaikkaan saapumisen ja lähdön välistä aikaa.

11. ''Alkutarkastus'' tarkoittaa ensimmäistä paikalla toimitettavaa laitoksen tarkastusta, jolla todennetaan III, IV, V ja VI sekä tämän liitteen nojalla jätetyt ilmoitukset.

12. ''Tarkastettava sopimusvaltio'' tarkoittaa sopimusvaltiota, jonka alueella tai muussa sen lainkäyttövallan tai valvonnan alaisessa paikassa tämän yleissopimuksen nojalla suoritettava tarkastus toimitetaan, tai sopimusvaltiota, jonka laitos tai kohdealue jonkin toisen isäntävaltion alueella tulee samalla tavalla tarkastaa; se ei kuitenkaan tarkoita tämän liitteen II osan 21 kappaleessa tarkoitettua sopimusvaltiota.

13. ''Tarkastusavustaja'' tarkoittaa henkilöä, jonka tekninen sihteeristö on, siten kuin tämän liitteen II osan A osastossa määrätään, nimennyt avustamaan tarkastajia tarkastuksen tai vierailun aikana, kuten lääkintä-, turvallisuus- ja hallinnollista henkilöstöä sekä tulkkeja.

14. ''Tarkastusmääräys'' tarkoittaa ohjeita, jotka pääjohtaja on antanut tarkastusryhmälle määrättyä tarkastusta varten.

15. ''Tarkastuskäsikirja'' tarkoittaa teknisen sihteeristön laatimaa kokoelmaa tarkastuksen suorittamiseen liittyvistä muista menettelytavoista.

16. ''Tarkastuskohde'' tarkoittaa laitosta tai aluetta, joka tarkastetaan ja joka on erityisesti määritelty kussakin laitossopimuksessa tai tarkastuspyynnössä tai -määräyksessä taikka vaihtoehtoisen tai lopullisen ulkorajan mukaan laajennetussa tarkastuspyynnössä.

17. ''Tarkastusryhmä'' tarkoittaa ryhmää tarkastajia ja tarkastusavustajia, jonka pääjohtaja on nimennyt suorittamaan määrätyn tarkastuksen.

18. ''Tarkastaja'' tarkoittaa henkilöä, jonka tekninen sihteeristö on nimennyt tämän liitteen II osan A osaston mukaisesti suorittamaan tässä yleissopimuksessa tarkoitettuja tarkastuksia tai vierailuja.

19. ''Mallisopimus'' tarkoittaa asiakirjaa, jossa määrätään sopimusvaltion ja järjestön välisen sopimuksen yleinen muoto ja sisältö tässä liitteessä tarkoitettujen todentamismääräysten täytäntöönpanemiseksi.

20. ''Tarkkailija'' tarkoittaa tarkastusta pyytävän sopimusvaltion tai kolmannen sopimusvaltion edustajaa, jonka tehtävänä on tarkkailla haastetarkastuksen suorittamista.

21. ''Ulkoraja'' haastetarkastuksen yhteydessä tarkoittaa tarkastettavan kohteen ulointa rajaa joko maantieteellisen koordinaatein määriteltynä tai karttaan piirrettynä.

a) ''Esitetty ulkoraja'' tarkoittaa tarkastuskohteen ulkorajaa siten kuin tämän liitteen X osan 8 kappaleessa määrätään.

b) ''Vaihtoehtoinen ulkoraja'' tarkoittaa tarkastuskohteen ulointa rajaa siten kuin tarkastettava sopimusvaltio vaihtoehtona esitetylle ulkorajalle ehdottaa; tämän rajan on oltava tämän liitteen X osan 17 kappaleen määräysten mukainen.

c) ''Lopullinen ulkoraja'' tarkoittaa lopullista tarkastuskohteen ulkorajaa, josta tarkastusryhmä ja tarkastettava sopimusvaltio tämän liitteen X osan 16-21 kappaleen mukaisesti neuvotteluissa sopivat.

d) ''Ilmoitettu ulkoraja'' tarkoittaa III, IV, V ja VI artiklan mukaisesti ilmoitetun laitoksen ulkoista rajaa.

22. ''Tarkastusvaihe'' IX artiklan osalta tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa kun tarkastusryhmä päästetään tarkastuskohteeseen ja päättyy tarkastusryhmän poistuessa tarkastuskohteesta; siihen ei lasketa aikaa, joka käytetään tilanneselostukseen ennen todentamistoimia ja niiden jälkeen.

23. ''Tarkastusvaihe'' IV, V ja VI artiklan osalta tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa tarkastusryhmän saapuessa tarkastuskohteeseen ja päättyy tarkastusryhmän poistuessa tarkastuskohteesta; siihen ei lasketa aikaa, joka käytetään tilanneselostukseen ennen todentamistoimia ja niiden jälkeen.

24. ''Maahantulopaikka'' ja ''maastapoistumispaikka'' tarkoittavat tarkastusryhmän maahan saapumista varten nimettyä paikkaa ryhmän suorittaessa tämän yleissopimuksen mukaista tarkastusta ja maasta poistumista varten, kun tehtävä on loppuun suoritettu.

25. ''Tarkastusta pyytävä sopimusvaltio'' tarkoittaa sopimusvaltiota, joka on IX artiklan nojalla pyytänyt haastetarkastuksen suorittamista.

26. ''Tonni'' tarkoittaa metristä tonnia eli 1000 kilogrammaa.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT A. TARKASTAJIEN JA TARKASTUSAVUSTAJIEN NIMEÄMINEN

1. Viimeistään 30 päivän kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta tekninen sihteeristö ilmoittaa kirjallisesti kaikille sopimusvaltioille kunkin ehdotetun tarkastajan ja tarkastusavustajan nimen, kansallisuuden ja virka-aseman sekä selvityksen pätevyydestä ja ammattikokemuksesta.

2. Kukin sopimusvaltio antaa välittömästi vastaanottotunnustuksen saamastaan ehdotettujen tarkastajien ja tarkastusavustajien luettelosta. Sopimusvaltio ilmoittaa kirjallisesti tekniselle sihteeristölle kunkin tarkastajan ja tarkastusavustajan hyväksymisestä viimeistään 30 päivää vastaanottotunnustuksen antamisesta. Jokainen luettelossa mainittu tarkastaja ja tarkastusavustaja katsotaan nimitetyksi, jollei sopimusvaltio viimeistään 30 päivän kuluttua luettelon vastaanottamisesta esitä kirjallista vastalausetta. Sopimusvaltio voi liittää vastalauseeseen perustelut.

Jos vastalause esitetään, ehdotettu tarkastaja tai tarkastusavustaja ei saa ryhtyä tai osallistua todentamistoimiin vastalauseen esittäneen sopimusvaltion alueella tai muussa paikassa, joka on kyseisen sopimusvaltion lainkäyttövallan alainen tai sen hallinnassa. Tekninen sihteeristö tekee tarpeen mukaan lisäyksiä alkuperäiseen luetteloon.

3. Tämän yleissopimuksen mukaisia todentamistoimia saa suorittaa vain nimetyt tarkastajat ja tarkastusavustajat.

4. Ellei 5 kappaleen määräyksistä muuta johdu, sopimusvaltiolla on oikeus esittää vastalause tarkastajan tai tarkastusavustajan osalta senkin jälkeen, kun tämä on nimetty. Sopimusvaltio ilmoittaa kirjallisesti tekniselle sihteeristölle vastalauseestaan ja voi liittää siihen perustelut. Vastalause tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun tekninen sihteeristö on vastaanottanut vastalauseen. Tekninen sihteeristö ilmoittaa välittömästi kyseiselle sopimusvaltiolle tarkastajan tai tarkastusavustajan nimittämisen peruuntumisesta.

5. Sopimusvaltio, jolle on ilmoitettu tarkastuksesta, ei saa pyrkiä poistamaan kyseistä tarkastusta varten nimetystä tarkastusryhmästä ketään tarkastajaa tai tarkastusavustajaa, jonka nimi on luettelossa.

6. Sopimusvaltion hyväksymien ja sille määrättyjen tarkastajien ja tarkastusavustajien lukumäärän on oltava riittävä, jotta tarkastajat ja tarkastusavustajat voisivat olla käytettävissä ja vuorotella sopivansuuruisissa ryhmissä.

7. Jos pääjohtajan mielestä vastalauseen esittäminen ehdotettuja tarkastajia tai tarkastusavustajia vastaan estää nimeämästä riittävää lukumäärää tarkastajia tai tarkastusavustajia tai muuten estää teknisen sihteeristön tehtävän tehokkaan suorittamisen, pääjohtaja siirtää asian hallintoneuvostolle.

8. Milloin edellä mainittuun tarkastajien ja tarkastusavustajien luetteloon on tarpeen tehdä tai on pyydetty muutoksia, tarkastajien ja tarkastusavustajien sijalle tulevat tarkastajat ja tarkastusavustajat nimitetään samalla tavalla kuin alkuperäistä luetteloa varten.

9. Tarkastusryhmän jäsenet jotka tarkastavat sellaista sopimusvaltion laitosta, joka sijaitsee toisen sopimusvaltion alueella, nimitetään tässä liitteessä annettujen määräysten mukaisesti sekä tarkastettavan sopimusvaltion että isäntävaltion osalta.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT B. ERIOIKEUDET JA VAPAUDET

10. Viimeistään 30 päivän kuluttua tarkastajien ja tarkastusavustajien luettelon tai siihen tehtyjen muutosten vastaanottotunnustuksen saatuaan kukin sopimusvaltio antaa kullekin ryhmän jäsenelle monikertaviisumin maahantuloa ja maastapoistumista varten sekä tarvittaessa kauttakulkuviisumin ja muut asiakirjat, jotta tarkastajat ja tarkastusavustajat voisivat tulla asianomaisen sopimusvaltion alueelle ja oleskella siellä suorittaakseen tarkastustoimet. Näiden asiakirjojen tulee olla voimassa vähintään kaksi vuotta siitä, kun ne on toimitettu tekniselle sihteeristölle.

11. Tehtävänsä tehokasta suorittamista varten tarkastajille ja tarkastusavustajille myönnetään a-i kohdassa mainitut erioikeudet ja vapaudet. Tarkastusryhmän jäsenille myönnetään erioikeudet ja vapaudet tämän yleissopimuksen vuoksi, eikä kyseisten henkilöiden henkilökohtaiseksi eduksi. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään koko tarkastettavan sopimusvaltion tai isäntävaltion alueelle saapumisen ja sieltä poistumisen väliseksi ajaksi, ja sen jälkeen ne ovat voimassa virkatehtäviin liittyvien aikaisempien tekojen osalta.

a) Tarkastusryhmän jäsenille myönnetään sama loukkaamattomuus kuin 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 29 artiklan nojalla diplomaattisille edustajille.

b) Tämän yleissopimuksen nojalla tarkastusta suorittavan tarkastusryhmän käyttöön annetut asuinhuoneet ja toimistotilat nauttivat samaa loukkaamattomuutta ja suojelua kuin mikä diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 30 artiklan 1 kappaleen nojalla myönnetään diplomaattisen edustajan yksityisasunnolle.

c) Tarkastusryhmän asiakirjat ja kirjeenvaihto, joihin luetaan kaikki tallenteet, nauttivat samaa loukkaamattomuutta kuin mikä diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 30 artiklan 2 kappaleen nojalla myönnetään kaikille diplomaattisten edustajien asiakirjoille ja kirjeenvaihdolle. Tarkastusryhmällä on oikeus käyttää salakirjoitusta yhteyksissään tekniseen sihteeristöön.

d) Tarkastusryhmän jäsenten mukanaan kuljettamat näytteet ja hyväksytyt varusteet ovat loukkaamattomia, ellei tämän yleissopimuksen määräyksistä muuta johdu, ja vapaat kaikista tullimaksuista. Vaarallisia näytteitä kuljetetaan niitä koskevien määräysten mukaisesti.

e) Tarkastusryhmän jäsenille myönnetään samat vapaudet kuin ne, jotka diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 31 artiklan 1, 2 ja 3 kappaleen nojalla myönnetään diplomaattisille edustajille.

f) Tarkastusryhmän jäsenille, jotka suorittavat tämän yleissopimuksen nojalla määrättyjä toimia, myönnetään samat vapaudet maksuista ja veroista kuin diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 34 artiklan nojalla myönnetään diplomaattisille edustajille.

g) Tarkastusryhmän jäsenillä on oikeus ilman tulli- tai vastaavia maksuja tuoda tarkastettavan sopimusvaltion tai isäntävaltion alueelle henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita, ei kuitenkaan tavaroita, joiden maahantuonti tai maastavienti on laissa kielletty tai jotka ovat karanteenimääräysten alaisia.

h) Tarkastusryhmän jäsenille myönnetään samat valuutanvaihto-oikeudet kuin tilapäisellä virallisella vierailulla oleville vieraiden valtioiden hallitusten edustajille.

i) Tarkastusryhmän jäsenet eivät saa oman hyödyn tavoittelemiseksi osallistua mihinkään ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan tarkastettavan sopimusvaltion tai isäntävaltion alueella.

12. Kauttakulun aikana sellaisen sopimusvaltion alueen läpi, joka ei ole tarkastuksen kohteena, tarkastusryhmän jäsenille myönnetään ne erioikeudet ja vapaudet, jotka diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 40 artiklan 1 kappaleen nojalla myönnetään diplomaattisille edustajille. Asiakirjoille ja kirjeenvaihdolle, joihin luetaan tallenteet, näytteet ja hyväksytyt laitteet, joita tarkastusryhmän jäsenet kuljettavat mukanaan, myönnetään edellä 11 kappaleen c ja d kohdassa tarkoitetut erioikeudet ja vapaudet.

13. Sen estämättä, mitä erioikeuksista ja vapauksista määrätään, tarkastusryhmän jäsenet ovat velvollisia noudattamaan tarkastettavan sopimusvaltion ja isäntävaltion lakeja ja määräyksiä ja sikäli kuin se on tarkastustehtävän kannalta mahdollista, heidän tulee pidättäytyä puuttumasta asianomaisen valtion sisäisiin asioihin. Jos tarkastettava sopimusvaltio tai isäntävaltio katsoo, että tässä liitteessä tarkoitettuja erioikeuksia tai vapauksia on väärinkäytetty, asianomaisen sopimusvaltion tulee neuvotella asiasta pääjohtajan kanssa selvittääkseen, onko väärinkäyttöä tapahtunut ja jos on, estääkseen väärinkäytön toistumisen.

14. Pääjohtaja voi peruuttaa tarkastusryhmän vapautuksen lainkäyttövallasta, jos hän katsoo, että vapautus estäisi oikeuden toteutumisen ja että se voidaan peruuttaa vaarantamatta tämän yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanoa. Peruutuksen on aina oltava nimenomainen.

15. Tarkkailijoille myönnetään samat erioikeudet ja vapaudet kuin tämän osan määräysten nojalla tarkastajille, lukuun ottamatta 11 kappaleen d kohdassa tarkoitettua loukkaamattomuutta.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT C. PYSYVÄT JÄRJESTELYT Maahantulopaikat

16. Kukin sopimusvaltio nimeää maahantulopaikat ja antaa tarvittavat tiedot tekniselle sihteeristölle viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä yleissopimus tulee voimaan asianomaisen sopimusvaltion osalta. Maahantulopaikkojen tulee olla sellaisia, että tarkastusryhmä pääsee jokaiseen tarkastuskohteeseen ainakin yhdestä maahantulopaikasta 12 tunnissa. Tekninen sihteeristö ilmoittaa kaikille sopimusvaltioille maahantulopaikkojen sijainnin.

17. Kukin sopimusvaltio voi muuttaa maahantulopaikkoja ilmoittamalla muutoksista tekniselle sihteeristölle. Muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun tekninen sihteeristö on vastaanottanut ilmoituksen, jotta kaikille sopimusvaltioille voitaisiin toimittaa asianmukainen ilmoitus.

18. Jos tekninen sihteeristö katsoo, että maahantulopaikkoja on liian vähän, jotta tarkastus voitaisiin suorittaa halutussa ajassa tai että sopimusvaltion ehdottamat muutokset maahantulopaikkoihin vaikeuttaisivat tarkastuksen suorittamista halutussa ajassa, se ryhtyy neuvottelemaan asiasta asianomaisen sopimusvaltion kanssa ratkaistakseen ongelman.

19. Milloin tarkastettavan sopimusvaltion laitokset tai tarkastettavat alueet sijaitsevat isäntävaltion alueella tai pääsy maahantulopaikasta laitoksiin tai tarkastettaville alueille edellyttää kauttakulkua toisen sopimusvaltion alueen läpi, tarkastettava sopimusvaltio käyttää niitä oikeuksia ja täyttää ne velvollisuudet, joista tässä liitteessä kyseisten tarkastusten osalta määrätään. Isäntävaltion tulee helpottaa kyseisten laitosten tai alueiden tarkastusta ja antaa tarvittava tuki, jotta tarkastusryhmä voisi suorittaa tehtävänsä halutussa ajassa ja tehokkaasti. Sopimusvaltioiden, joiden alueen läpi mainittua kauttakulkua edellytetään, jotta tarkastettavan sopimusvaltion laitokset tai alueet voitaisiin tarkastaa, tulee helpottaa kauttakulkua.

20. Milloin tarkastettavan sopimusvaltion laitokset tai tarkastettavat alueet sijaitsevat sellaisen valtion alueella, joka ei ole tämän yleissopimuksen sopimuspuoli, tarkastettavan sopimusvaltion tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että kyseiset laitokset ja alueet voidaan tarkastaa tämän liitteen määräysten mukaisesti. Sopimusvaltio, jolla on yksi tai useampi laitos tai alue sellaisen valtion alueella, joka ei ole tämän yleissopimuksen sopimuspuoli, tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että isäntävaltio hyväksyy asianomaiseen sopimusvaltioon nimetyt tarkastajat ja tarkastusavustajat. Jos tarkastettava sopimuspuoli ei pysty varmistamaan pääsyä näille alueille, sen on osoitettava tehneensä voitavansa pääsyn varmistamiseksi.

21. Milloin laitokset tai alueet, joita pyritään tarkastamaan, sijaitsevat sopimusvaltion alueella, mutta paikassa, joka on sellaisen valtion lainkäyttövallan tai hallinnan alainen, joka ei ole tämän yleissopimuksen sopimuspuoli, sopimusvaltion tulee ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin, joita edellytetään tarkastettavalta sopimusvaltiolta, varmistaakseen että kyseiset laitokset ja alueet voidaan tarkastaa tämän liitteen määräysten mukaisesti. Jos tarkastettava sopimuspuoli ei pysty varmistamaan pääsyä näille alueille, sen on osoitettava tehneensä voitavansa pääsyn varmistamiseksi. Tämän kappaleen määräyksiä ei sovelleta, milloin laitokset tai alueet, joita pyritään tarkastamaan, kuuluvat sopimusvaltiolle.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT C. PYSYVÄT JÄRJESTELYT Erikoislentojen käyttöön liittyvät järjestelyt

22. Yleissopimuksen IX artiklan mukaisten tarkastusten osalta ja muissa tarkastuksissa, jos halutussa ajassa tapahtuva matkustaminen ei reittikonetta käyttäen ole mahdollista, tarkastusryhmä voi tarvita käyttöönsä tekniselle sihteeristölle kuuluvan tai sen vuokramaan erikoiskoneen. Viimeistään 30 päivää sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, kukin sopimusvaltio ilmoittaa tekniselle sihteeristölle sellaisten erikoislentojen pysyvän diplomaattista tietä myönnetyn pysyvän lentoluvan numeron, jotka kuljettavat tarkastusryhmiä ja tarkastukseen tarvittavia varusteita sen valtion alueelle, jossa tarkastuskohde sijaitsee, ja sieltä takaisin. Lentojen reititys nimettyihin paikkoihin ja niistä takaisin tulee suunnata vakiintuneita kansainvälisiä lentoreittejä pitkin, joista on sovittu sopimusvaltioiden ja teknisen sihteeristön välillä diplomaattista tietä myönnetyn luvan perusteena.

23. Erikoislentoa käytettäessä tekninen sihteeristö antaa kansallisen viranomaisen kautta tarkastettavalle sopimusvaltiolle lentosuunnitelman ilma-aluksen lentoa varten viimeiseltä lentokentältä ennen sen valtion ilmatilaan saapumista, jonka alueella tarkastettava kohde sijaitsee, maahantulopaikkaan vähintään kuusi tuntia ennen suunniteltua lähtöä mainitulta lentokentältä. Suunnitelma annetaan siinä järjestyksessä, jonka Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) on siviili-ilma-aluksia varten määrännyt. Omistamiensa tai vuokraamiensa ilma-alusten osalta tekninen sihteeristö merkitsee kunkin lentosuunnitelman huomautuksia varten varattuun kohtaan pysyvän lentoluvan numeron sekä asiaankuuluvat merkinnät siitä, että lentokone on suorittaa tarkastustehtävää.

24. Viimeistään kolme tuntia ennen tarkastusryhmän lähtöä viimeiseltä lentokentältä ennen saapumista sen valtion ilmatilaan, jonka alueella tarkastettava kohde sijaitsee, tarkastettava sopimusvaltio tai isäntävaltio varmistaa, että 23 kappaleen mukainen lentosuunnitelma on hyväksytty, jotta tarkastusryhmä voi saapua maahantulopaikkaan arvioituun aikaan.

25. Tarkastettava sopimusvaltio huolehtii pysäköinnistä, turvajärjestelyistä, huollosta ja polttoaineesta siten kuin tekninen sihteeristö määrää tarkastusryhmän käyttäessä teknisen sihteeristön omistamaa tai vuokraamaa ilma-alusta. Tällaiselta ilma-alukselta ei saa periä laskeutumismaksua, maastalähtöveroa tai vastaavia suorituksia. Tekninen sihteeristö vastaa polttoaineesta, turvasäilöstä ja huollosta aiheutuvista kuluista.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT C. PYSYVÄT JÄRJESTELYT Hallinnolliset järjestelyt

26. Tarkastettava sopimusvaltio antaa tai järjestää tarkastusryhmän käyttöön sen tarvitsemat välineet, kuten viestimet, tarvittavat tulkkipalvelut haastattelu- ja muita tehtäviä varten, kuljetuksen, työtilat, majoituksen, ruokailun ja terveydenhuollon. Näiltä osin järjestö korvaa tarkastettavalle sopimusvaltiolle tarkastusryhmän kulut.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT C. PYSYVÄT JÄRJESTELYT Hyväksytty laitteisto

27. Ellei 29 kappaleesta muuta johdu, tarkastettava valtio ei saa millään tavoin rajoittaa sellaisen 28 kappaleen mukaisesti hyväksytyn laitteiston tuontia tarkastuspaikalle tarkastusryhmän toimesta, jonka tekninen sihteeristö katsoo sen olevan välttämätön tarkastuksen asettamien vaatimusten täyttämiseksi. Tekninen sihteeristö laatii, ja tarvittaessa ajanmukaistaa, luettelon hyväksytystä laitteistosta, jota saatetaan tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin, sekä mainittua laitteistoa koskevista säännöistä, joiden tulee olla tämän liitteen mukaisia. Laatiessaan luetteloa hyväksytystä laitteistosta ja sitä koskevista säännöistä, teknisen sihteeristön tulee varmistaa, että kaikki turvallisuusnäkökohdat kaikkien niiden laitosten osalta, joissa laitteistoa saatetaan käyttää, otetaan asianmukaisesti huomioon. Luettelon hyväksytystä laitteistosta käsittelee ja hyväksyy konferenssi VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

28. Laitteisto on teknisen sihteeristön hallussa, ja sen määrittelee, kalibroi ja hyväksyy tekninen sihteeristö. Tekninen sihteeristö valitsee mahdollisuuksien mukaan laitteiston, joka on erityisesti suunniteltu vaadittavaa tarkastusta varten. Määritelty ja hyväksytty laitteisto on erityisesti suojattava luvattomilta muutoksilta.

29. Tarkastettavalla sopimusvaltiolla on, estämättä suunnitellun aikataulun noudattamista, oikeus tarkastaa laitteisto tarkastusryhmän jäsenen läsnäollessa maahantulopaikassa tunnistaakseen sopimusvaltion tai isäntävaltion alueelle tuodut ja sieltä viedyt laitteet. Tunnistamisen helpottamiseksi tekninen sihteeristö toimittaa asiakirjoja ja välineitä, joilla laitteiston määritteleminen ja hyväksyminen voidaan todistaa. Laitteiden tarkastuksessa tarkastettavan sopimusvaltion tulee myös voida todeta, että laitteisto vastaa kysymyksessä olevaa tarkastusta varten hyväksyttyä laitteistoa koskevia määräyksiä. Tarkastettava sopimusvaltio voi kieltää sellaisen laitteiston käytön, joka ei vastaa mainittuja määräyksiä tai johon ei ole liitetty edellä mainittuja asiakirjoja ja välineitä. Laitteiston tarkastuksessa noudatettavat menettelytavat käsitellään ja hyväksytään konferenssissa VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

30. Milloin tarkastusryhmä katsoo tarpeelliseksi käyttää paikalla saatavana olevaa laitteistoa, joka ei kuulu tekniselle sihteeristölle, ja pyytää tarkastettavaa valtiota asettamaan laitteiston tarkastusryhmän käyttöön, tarkastettava valtio noudattaa pyyntöä voitavansa mukaan.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT D. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Ilmoitus

31. Pääjohtaja ilmoittaa sopimusvaltiolle ennen tarkastusryhmän suunniteltua saapumista maahantulopaikkaan ja määrätyn aikataulun puitteissa, mikäli sellainen on annettu, aikomuksestaan suorittaa tarkastus.

32. Pääjohtajan antaman ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) tarkastuksen laji,

b) maahantulopaikka,

c) päivämäärä ja arvioitu saapumisaika maahantulopaikkaan,

d) matkustustapa maahantulopaikkaan,

e) tarkastettava kohde,

f) tarkastajien ja tarkastusavustajien nimet,

g) tarvittaessa erikoislennon lentolupa.

33. Tarkastettava sopimusvaltio antaa vastaanottotunnustuksen teknisen sihteeristön ilmoituksesta aikomuksestaan suorittaa tarkastus viimeistään tunnin kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

34. Milloin sopimusvaltion tarkastettava kohde sijaitsee toisen sopimusvaltion alueella, kummallekin sopimusvaltiolle on samanaikaisesti toimitettava 31 ja 32 kappaleen mukainen ilmoitus.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT D. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Tarkastettavan sopimusvaltion tai isäntävaltion alueelle saapuminen ja tarkastuskohteeseen siirtyminen

35. Tarkastettava sopimusvaltio tai isäntävaltio, jolle on ilmoitettu tarkastusryhmän saapumisesta, varmistaa tarkastusryhmän välittömän pääsyn alueelleen ja tekee kaiken voitavansa valtion saattajan avustuksella tai muutoin varmistaakseen tarkastusryhmän sekä sen laitteiston ja tarvikkeiden turvallisen kulun maahantulopaikasta tarkastuskohteeseen ja maastapoistumispaikkaan.

36. Tarkastettava sopimusvaltio tai isäntävaltio avustaa tarpeen mukaan tarkastusryhmää pääsemään tarkastuskohteeseen viimeistään 12 tuntia ryhmän saavuttua maahantulopaikkaan.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT D. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Tarkastusta edeltävä tilanneselostus

37. Saapuessaan tarkastuskohteeseen ja ennen tarkastuksen alkamista laitoksen edustaja antaa tarkastusryhmälle karttojen ja muiden tarvittavien asiakirjojen avulla tilanneselostuksen laitoksesta, siellä tapahtuvasta toiminnasta, turvajärjestelyistä sekä tarkastuksen edellyttämistä hallinnollisista ja huoltojärjestelyistä. Tilanneselostukseen käytettävä aika on rajattava siten, että se ei ylitä välttämätöntä eikä missään tapauksessa kolmea tuntia.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT E. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Yleissäännöt

38. Tarkastusryhmän jäsenet suorittavat tehtävänsä tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti ja pääjohtajan antamien sekä sopimusvaltioiden ja järjestön välisten laitossopimusten määräysten mukaisesti.

39. Tarkastusryhmä noudattaa tarkoin pääjohtajan antamaa tarkastusmääräystä. Se pidättäytyy mainitut valtuudet ylittävistä toimista.

40. Tarkastusryhmän toiminta on järjestettävä siten, että tehtävä saadaan tehokkaasti suoritetuksi halutussa ajassa ja aiheuttamalla mahdollisimman vähän häiriötä tarkastettavalle sopimusvaltiolle tai isäntävaltiolle sekä laitokselle tai tarkastuskohteelle. Tarkastusryhmän tulee välttää turhaa haittaa tai viivytystä laitoksen toiminnalle, eikä sen tulee vaikuttaa laitoksen turvallisuuteen. Erityisesti tarkastusryhmä ei saa toimia laitoksen käyttäjänä. Jos tarkastajat katsovat, että heidän tehtävänsä täyttäminen edellyttää määrättyjen toimintojen suorittamista laitoksessa, heidän tulee tähän tehtävään määrättyä laitoksen edustajaa suorittamaan näiden toimintojen täytäntöönpano. Edustaja noudattaa pyyntöä mahdollisuuksien mukaan.

41. Tarkastettavan valtion pyynnöstä tarkastusryhmän jäsenillä tulee tehtäviensä suorituksessa tarkastettavan sopimusvaltion tai isäntävaltion alueella olla saattajana tarkastettavan sopimusvaltion edustajia, mutta tarkastusryhmän tehtävien suorittaminen ei tästä syystä saa viivästyä tai muutoin estyä.

42. Tekninen sihteeristö laatii yksityiskohtaiset tarkastusten suorittamista koskevat menettelytavat tarkastuskäsikirjaan liitettäväksi, ottaen huomioon ohjeet, jotka konferenssi VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti käsittelee ja hyväksyy.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT E. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Turvallisuus

43. Tehtäviensä suorituksessa tarkastajien ja tarkastusavustajien tulee noudattaa tarkastuskohteen vakiintuneita turvallisuusmääräyksiä, joihin lasketaan myös laitoksen valvottujen tilojen suojelua ja henkilökohtainen turvallisuutta koskevat määräykset. Näiden vaatimusten täytäntöönpanemiseksi soveltuvat menettelytavat konferenssi käsittelee ja hyväksyy VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT E. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Tietoliikenne

44. Tarkastajilla on oikeus koko tarkastettavan sopimusvaltion alueella oleskelunsa ajan olla yhteydessä teknisen sihteeristön päämajaan. Tähän tarkoitukseen he voivat käyttää omia, asianmukaisin todistuksin varustettuja ja hyväksyttyjä laitteitaan ja pyytää tarkastettavaa sopimusvaltiota tai isäntävaltiota järjestämään heille mahdollisuuden käyttää muuta teleliikennettä. Tarkastusryhmällä on oikeus käyttää omaa kaksisuuntaista radiojärjestelmää ulkorajalla vartioivan henkilöstön ja tarkastusryhmän muiden jäsenten välillä.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT E. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Tarkastusryhmän ja tarkastettavan sopimusvaltion oikeudet

45. Tarkastusryhmällä on tämän yleissopimuksen ja sen liitteiden asiaankuuluvien artiklojen sekä laitossopimusten ja tarkastuskäsikirjassa annettujen menettelytapojen nojalla oikeus esteettömään pääsyyn tarkastuskohteeseen. Tarkastajat valitsevat tarkastettavat kohdat.

46. Tarkastajilla on oikeus tarkastettavan sopimusvaltion edustajien läsnäollessa haastatella kaikkia laitoksen henkilökuntaan kuuluvia voidakseen varmistua asiaankuuluvista tosiseikoista. Tarkastajien tulee pyytää vain sellaisia tietoja, joita tarkastuksen suorittaminen edellyttää, ja tarkastettavan sopimusvaltion tulee pyydettäessä antaa nämä tiedot. Tarkastettavalla sopimusvaltiolla on oikeus esittää vastalause joidenkin henkilökunnalle esitettyjen kysymysten osalta, jos kysymysten ei katsota liittyvän tarkastukseen. Jos tarkastusryhmän päällikkö ei hyväksy vastalausetta ja toteaa kysymyksen liittyvän tarkastukseen, kysymys tulee esittää kirjallisena tarkastettavalle sopimusvaltiolle vastausta varten. Tarkastusryhmä voi kirjata jokaisen haastatteluluvan epäämisen ja kiellon vastata kysymyksiin mahdollisine perusteluineen siihen tarkastuskertomuksen osaan, joka koskee yhteistyötä tarkastettavan sopimusvaltion kanssa.

47. Tarkastajilla on oikeus tarkastaa sellaiset asiakirjat ja tallennukset, joiden he katsovat liittyvän tehtävänsä suorittamiseen.

48. Tarkastajilla on oikeus pyytää tarkastettavan valtion edustajia ottamaan valokuvia tarkastettavasta laitoksesta. Mahdollisuus saada välittömästi paikalla kehitettäviä valokuvakopioita tulee olla käytettävissä. Tarkastusryhmä päättää, vastaavatko valokuvat pyydettyjä; jos näin ei ole, otetaan uudet valokuvat. Tarkastusryhmä ja tarkastettava sopimusvaltio säilyttävät kukin yhden kappaleen kustakin valokuvasta.

49. Tarkastettavan sopimusvaltion edustajilla on oikeus seurata kaikkia tarkastusryhmän suorittamia todentamistoimia.

50. Tarkastettava sopimusvaltio saa pyynnöstä jäljennökset tiedoista, jotka tekninen sihteeristö on koonnut sen laitoksesta tai laitoksista.

51. Tarkastajilla on oikeus pyytää selvennystä epäselvyyksiin, joita tarkastuksen aikana saattaa ilmetä. Pyyntö on esitettävä viipymättä tarkastettavan sopimusvaltion edustajan välityksellä. Tarkastettavan sopimusvaltion edustaja antaa tarkastusryhmälle tarkastuksen aikana epäselvyyden poistamista tarvittavat tiedot. Jos jokin tarkastuskohteessa sijaitsevaa esinettä tai rakennusta koskeva kysymys ei selviä, kyseinen esine tai rakennus valokuvataan pyynnöstä, jotta sen luonne ja tarkoitus voitaisiin selvittää. Jos epäselvyyttä ei tarkastuksen aikana saada poistetuksi, tarkastusryhmä ilmoittaa asiasta välittömästi tekniselle sihteeristölle. Tarkastajat liittävät tarkastuskertomukseensa kaikki mainitunlaiset selvittämättömät kysymykset, niitä koskevat selvennykset sekä jäljennökset mahdollisista valokuvista.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT E. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Näytteiden ottaminen, käsittely ja analyysi

52. Tarkastettavan sopimusvaltion edustajat ottavat tarkastusryhmän pyynnöstä ja tarkastajien läsnä ollessa näytteitä tarkastettavasta laitoksesta. Jos asiasta on tarkastettavan sopimusvaltion edustajien kanssa etukäteen sovittu, voi tarkastusryhmä ottaa näytteet itse.

53. Näytteiden analyysi suoritetaan, mikäli mahdollista, paikalla. Tarkastusryhmällä on oikeus suorittaa näytteiden analyysi paikalle tuomillaan hyväksytyillä laitteilla. Tarkastusryhmän pyynnöstä tarkastettava sopimusvaltio avustaa paikalla suoritettavassa näytteiden analyysissä sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti tarkastusryhmä voi pyytää, että asiaankuuluva analyysi suoritetaan paikalla sen läsnä ollessa.

54. Tarkastettavalla valtiolla on oikeus säilyttää osia kaikista otetuista näytteistä tai ottaa kaksoisnäytteet ja olla läsnä analysoitaessa näytteitä paikalla.

55. Tarkastusryhmä voi tarpeelliseksi katsoessaan siirtää näytteitä analysoitavaksi muualla järjestön nimeämässä laboratoriossa.

56. Pääjohtajalla on ensisijainen vastuu näytteiden turvallisuudesta, koskemattomuudesta ja säilyttämisestä sekä siitä, että muualle analysoitavaksi siirrettyjen näytteiden luottamuksellisuus suojataan. Pääjohtaja toimii niiden menettelytapojen mukaisesti, jotka konferenssi VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan nojalla käsittelee ja hyväksyy tarkastuskäsikirjaan sisällytettäväksi. Pääjohtajan tulee

a) luoda tiukat olosuhteet näytteiden ottamiselle, käsittelylle, kuljetukselle ja analyysille,

b) hyväksyä nimetyt laboratoriot suorittamaan eri tyyppisiä analyysejä,

c) valvoa nimettyjen laboratorioiden laitteiston ja menettelytapojen sekä liikutettavien analyyttisten laitteiden ja menettelytapojen standardisoimista ja tarkkailla laadunvalvontaa ja yleisstandardeja näiden laboratorioiden, liikutettavien laitteiden ja menettelytapojen hyväksymisen osalta, ja

d) valita nimettyjen laboratorioiden joukosta ne, jotka suorittavat analyysi- tai muita tehtäviä määrättyjen tutkimusten osalta.

57. Jos analyysiä ei suoriteta paikalla, näytteet on analysoitava ainakin kahdessa nimetyssä laboratoriossa. Tekninen sihteeristö huolehtii siitä, että analyysi tapahtuu viipymättä. Tekninen sihteeristö on vastuussa näytteistä, ja jokainen käyttämätön näyte tai näytteenosa on palautettava tekniselle sihteeristölle.

58. Tekninen sihteeristö kokoaa laboratorioanalyysin ne tulokset, jotka liittyvät tämän yleissopimuksen noudattamiseen, ja sisällyttää ne lopulliseen tarkastuskertomukseensa. Tekninen sihteeristö sisällyttää kertomukseen yksityiskohtaiset tiedot laitteista ja nimettyjen laboratorioiden käyttämistä menettelytavoista.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT E. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Tarkastuksen keston jatkaminen

59. Tarkastuksen kestoa voi jatkaa sopimalla asiasta tarkastettavan sopimusvaltion edustajan kanssa.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT E. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Alustavat tarkastustulokset

60. Suoritettuaan tarkastuksen tarkastusryhmä kokoontuu tarkastettavan sopimusvaltion edustajien ja tarkastuskohteesta vastuussa olevan henkilöstön kanssa käsitelläkseen tarkastusryhmän alustavat tarkastustulokset ja selvittääkseen mahdolliset epäselvyydet. Tarkastusryhmä antaa tarkastettavan sopimusvaltion edustajille alustavat tarkastustulokset kirjallisena sovitun vakiomallin mukaisesti ja liittää niihin luettelon paikalla otetuista näytteistä sekä jäljennökset kerätystä kirjallisesta aineistosta ja tiedosta sekä muusta paikalta pois vietävästä aineistosta. Asiakirjan allekirjoittaa tarkastusryhmän päällikkö. Osoituksena siitä, että hän on ottanut huomioon asiakirjan sisällön, myös tarkastettavan sopimusvaltion edustaja allekirjoittaa asiakirjan. Tämän kokouksen tulee päättyä viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, jolloin tarkastus on päättynyt.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT F. MAASTAPOISTUMINEN

61. Kun tarkastusta seuraavat toimet on loppuun suoritettu, tarkastusryhmä poistuu tarkastettavan sopimusvaltion tai isäntävaltion alueelta mahdollisimman pian.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT G. TARKASTUSKERTOMUKSET

62. Viimeistään 10 päivän kuluttua tarkastuksesta tarkastajat laativat seikkaperäisen lopullisen kertomuksen suorittamistaan toimista sekä toteamuksista. Kertomuksen tulee sisältää vain tämän yleissopimuksen noudattamiseen liittyviä seikkoja, jotka sisältyvät tarkastusmääräykseen. Kertomuksessa tulee olla myös tiedot siitä, miten yhteistyökykyinen tarkastettava sopimusvaltio oli tarkastusryhmän kanssa. Tarkastajien eriävät mielipiteet voidaan liittää kertomukseen. Kertomus tulee säilyttää luottamuksellisena.

63. Lopullinen tarkastuskertomus annetaan tarkastettavalle sopimusvaltiolle välittömästi. Kirjalliset toteamukset, joita tarkastettava sopimusvaltio voi tehdä välittömästi, liitetään tarkastuskertomukseen. Lopullinen tarkastuskertomus tarkastettavan sopimusvaltion tekemine liitteineen jätetään pääjohtajalle viimeistään 30 päivän kuluttua tarkastuksesta.

64. Jos tarkastuskertomus sisältää epäselvyyksiä tai jos yhteistyö kansallisen viranomaisen ja tarkastajien välillä ei ole edellytetyn tasoista, pääjohtaja pyytää sopimusvaltiolta lisäselvityksen.

65. Jos epäselvyyksiä ei saada selvitetyksi tai jos tosiseikat viittaavat siihen, että tämän yleissopimuksen mukaisia velvoitteita ei ole noudatettu, pääjohtaja ilmoittaa viipymättä asiasta hallintoneuvostolle.

II OSA

TODENTAMISTA KOSKEVAT YLEISSÄÄNNÖT H. YLEISMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN

66. Tämän osan määräyksiä sovelletaan kaikkiin tämän yleissopimuksen nojalla suoritettuihin tarkastuksiin, paitsi jos tämän osan määräykset poikkeavat erityistyyppisiä tarkastuksia varten tämän liitteen III-XI osassa annetuista määräyksistä, jolloin sovelletaan viimeksi mainittuja määräyksiä.

III OSA

IV JA V ARTIKLAN SEKÄ VI ARTIKLAN 3 KAPPALEEN MUKAISIA TODENTAMISTOIMIA KOSKEVAT YLEISMÄÄRÄYKSET A. ALKUTARKASTUKSET JA LAITOS-SOPIMUKSET

1. Jokaisessa ilmoitetussa laitoksessa, joka on IV ja V artiklan sekä VI artiklan 3 kappaleen mukaan tarkastettava, suoritetaan alkutarkastus paikan päällä viipymättä sen jälkeen, kun laitos on ilmoitettu. Tämän laitostarkastuksen tarkoituksena on todentaa annetut tiedot ja saada sellaisia lisätietoja, jotka ovat tarpeen suunniteltaessa laitoksen tulevia todentamistoimia, kuten paikalla tapahtuvia tarkastuksia ja jatkuvaa valvontaa paikalla olevin laittein, sekä valmisteltaessa laitossopimuksia.

2. Sopimusvaltioiden tulee varmistaa, että tekninen sihteeristö voi todentaa ilmoitukset ja käynnistää järjestelmälliset todentamistoimet kaikissa laitoksissa määrätyn aikataulun puitteissa sen jälkeen kun tämä yleissopimus niiden osalta tulee voimaan.

3. Kukin sopimusvaltio tekee laitossopimuksen järjestön kanssa kunkin ilmoitetun ja IV ja V artiklan sekä VI artiklan 3 kappaleen mukaan paikalla tarkastettavan laitoksen osalta.

4. Laitossopimukset on tehtävä viimeistään 180 päivän kuluttua siitä, kun tämä sopimus asianomaisen sopimusvaltion osalta tulee voimaan tai sen jälkeen, kun laitoksesta on annettu ensimmäinen ilmoitus; tämä ei kuitenkaan koske kemiallisten aseiden hävittämislaitoksia, joihin sovelletaan 5-7 kappaleen määräyksiä.

5. Kemiallisten aseiden hävittämislaitoksen osalta, jonka toiminta alkaa yli vuoden sen jälkeen, kun tämä yleissopimus asianomaisen sopimusvaltion osalta on tullut voimaan, laitossopimus tulee tehdä viimeistään 180 päivää ennen kuin laitos aloittaa toimintansa.

6. Kemiallisten aseiden hävittämislaitoksen osalta, joka on toiminnassa tämän yleissopimuksen tullessa voimaan asianomaisen sopimusvaltion osalta tai joka aloittaa toimintansa viimeistään vuoden kuluttua tästä, laitossopimus tulee tehdä viimeistään 210 päivää sen jälkeen, kun yleissopimus on asianomaisen sopimusvaltion osalta tullut voimaan, paitsi jos hallintoneuvosto katsoo, että siirtymäkauden todentamisjärjestelyt, jotka hyväksytään tämän liitteen IV A osan 51 kappaleen mukaisesti ja joihin kuuluvat väliaikainen laitossopimus, todentamismääräykset paikalla suoritettavasta tarkastuksesta, tarkkailu paikalla olevin laittein sekä näiden soveltamiselle varattu aikataulu, ovat riittävät.

7. Edellä 6 kappaleessa tarkoitetun laitoksen osalta, jonka on määrä lopettaa toimintansa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus asianomaisen sopimusvaltion osalta tulee voimaan, hallintoneuvosto voi päättää, että siirtymäkauden todentamisjärjestelyt, jotka on hyväksytty tämän liitteen IV A osan 51 artiklan mukaisesti ja joihin kuuluu väliaikainen laitossopimus, todentamismääräykset paikalla suoritettavasta tarkastuksesta ja tarkkailu paikalla olevin laittein sekä näiden soveltamiselle varattu aikataulu, ovat riittävät.

8. Laitossopimukset laaditaan mallisopimuksen perusteella, ja ne sisältävät yksityiskohtaiset järjestelyt kussakin laitoksessa tapahtuvaa tarkastusta varten. Mallisopimuksiin on sisällyttävä määräykset myös tulevaisuudessa tapahtuvan teknisen kehityksen varalta, ja ne käsitellään ja hyväksytään konferenssissa VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

9. Tekninen sihteeristö voi säilyttää kussakin kohteessa sinetöityä säiliötä piirustuksia, valokuvia ja muita tietoja varten, joita se myöhemmin suoritettavien tarkastusten yhteydessä voi tarvita vertailua varten.

III OSA

IV JA V ARTIKLAN SEKÄ VI ARTIKLAN 3 KAPPALEEN MUKAISIA TODENTAMISTOIMIA KOSKEVAT YLEISMÄÄRÄYKSET B. PYSYVÄT JÄRJESTELYT

10. Soveltuvin osin teknisellä sihteeristöllä on oikeus asentaa ja käyttää jatkuvatoimisia tarkkailulaitteita, järjestelmiä ja sinettejä tämän yleissopimuksen määräysten sekä sopimusvaltioiden ja järjestön välisten laitossopimusten määräysten mukaisesti.

11. Tarkastettavalla sopimusvaltiolla on oikeus sovittujen menettelytapojen mukaisesti tarkastaa tarkastusryhmän käyttämät tai asentamat laitteet ja testauttaa ne tarkastettavan sopimusvaltion edustajan läsnä ollessa. Tarkastusryhmällä on oikeus käyttää laitteita, jotka tarkastettava sopimusvaltio on asentanut kemiallisten aseiden hävittämisen teknisen prosessin valvomiseksi. Tätä tarkoitusta varten tarkastusryhmällä on oikeus tarkastaa laitteet, joita se aikoo käyttää kemiallisten aseiden hävittämisen todentamiseksi ja oikeus testauttaa ne läsnä ollessaan.

12. Tarkastettava sopimusvaltio järjestää tarvittavat valmistelut ja tuen jatkuvakäyttöisten tarkkailulaitteiden ja järjestelmien luomista varten.

13. Edellä 11 ja 12 kappaleiden täytäntöönpanemiseksi laaditaan asiaankuuluvat menettelytavat, jotka käsitellään ja hyväksytään konferenssissa VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

14. Tarkastettava sopimusvaltio ilmoittaa välittömästi tekniselle sihteeristölle, jos laitoksessa, johon on asennettu valvontalaitteita, sattuu tai saattaa sattua jotakin, joka vaikuttaa valvontajärjestelmään. Tarkastettava sopimusvaltio koordinoi tästä seuraavat toimenpiteet teknisen sihteeristön kanssa tarkoituksenaan saattaa valvontatoiminta ennalleen ja ryhtyy tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin mahdollisimman pian.

15. Tarkastusryhmä todentaa kunkin tarkastuksen aikana, että tarkkailujärjestelmä toimii asianmukaisesti ja että asetettuja sinettejä ei ole vahingoitettu. Lisäksi voidaan tarvita huoltokäyntejä laitteiston ylläpitämiseksi ja uusimiseksi tai valvontajärjestelmän katealueen säätämiseksi.

16. Jos tarkkailujärjestelmässä ilmenee jotain epäselvää, ryhtyy tekninen sihteeristö välittömästi toimiin selvittääkseen, johtuuko tämä laitteiden epäkunnosta vai toiminnasta laitoksessa. Jos tämän tarkastuksen jälkeen ongelma jää ratkaisematta, teknisen sihteeristön tulee välittömästi varmistaa tosiasiallinen tilanne tarvittaessa tarkastamalla tai käymällä laitoksessa välittömästi. Tekninen sihteeristö ilmoittaa ongelmasta välittömästi sen havaittuaan sopimusvaltiolle, joka auttaa ongelman selvittämisessä.

III OSA

IV JA V ARTIKLAN SEKÄ VI ARTIKLAN 3 KAPPALEEN MUKAISIA TODENTAMISTOIMIA KOSKEVAT YLEISMÄÄRÄYKSET C. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET

17. Jollei 18 kappaleessa toisin määrätä, ilmoitetaan tarkkailtavalle sopimusvaltiolle tarkastuksesta viimeistään 24 tuntia ennen kuin tarkastusryhmän on määrä saapua maahantulopaikkaan.

18. Tarkastettavalle sopimusvaltiolle ilmoitetaan alkutarkastuksesta viimeistään 72 tuntia ennen kuin tarkastusryhmän arvioidaan saapuvan maahantulopaikkaan.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI A. ILMOITUKSET Kemialliset aseet

1. Sopimusvaltion antaman III artiklan 1 kappaleen a kohdan ii alakohdan mukaisen ilmoituksen kemiallisista aseista tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) Kunkin ilmoitetun kemikaalin yhteenlaskettu määrä;

b) Kunkin kemiallisia aseita sisältävän varastointilaitoksen tarkka sijainti seuraavasti:

i) nimi

ii) maantieteelliset koordinaatit sekä

iii) yksityiskohtainen pohjapiirustus laitosta ympäröivästä alueesta, johon on merkitty rajakartta sekä laitokseen kuuluvien varastorakennusten ja -alueiden sijainti;

c) Yksityiskohtainen luettelo kemiallisten aseiden varastointilaitoksen sisällöstä, johon lasketaan

i) kemikaalit, jotka II artiklan mukaan on määritelty kemiallisiksi aseiksi,

ii) täyttämättömät ammukset, alkuammukset sekä laitteet ja välineistö, jotka määritellään kemiallisiksi aseiksi,

iii) välineistö, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi ammusten, alkuammusten tai ii alakohdassa eriteltyjen laitteiden tai välineistön käytön yhteydessä,

iv) kemikaalit, jotka on nimenomaisesti suunniteltu käytettäväksi ammusten, alkuammusten tai ii alakohdassa eriteltyjen laitteiden tai välineistön käytön yhteydessä.

2. Edellä 1 kappaleen c kohdan i alakohdassa mainittujen kemikaalien ilmoittamisessa noudatetaan seuraavaa:

a) Kemikaalit ilmoitetaan kemikaaliliitteen luettelojen mukaisesti;

b) Niiden kemikaalien osalta, jotka eivät sisälly kemikaaliliitteen luetteloihin, annetaan sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen harkittaessa kemikaalin mahdollista sisällyttämistä kemikaaliliitteen luetteloon, mukaan luettuna puhtaan yhdisteen myrkyllisyys. Lähtöaineen osalta annetaan lopullisen pääreaktiotuotteen myrkyllisyys ja lopullisen pääreaktion aiheuttavan tuotteen (tai -tuotteiden) nimet;

c) Kemikaaleista yksilöidään kemiallinen nimi Kansainvälisen puhtaan ja sovelletun kemian liiton (IUPAC) nimikkeistön mukaisesti, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero (CAS-numero), jos sellainen on annettu. Lähtöaineen osalta ilmoitetaan lopullisen pääreaktiotuotteen (tai -tuotteiden) myrkyllisyys ja nimet;

d) Kahdesta tai useammasta kemikaalista koostuvan sekoitteen ollessa kysymyksessä, ilmoitetaan jokaisen kemikaalin osalta nimi sekä prosenttimäärä, ja sekoite ilmoitetaan myrkyllisimmän kemikaalin luokkaan. Jos kaksikomponenttisen kemiallisen aseen ainesosa koostuu kahdesta tai useammasta kemikaalista, annetaan jokaisen kemikaalin nimi ja kunkin prosenttimäärä;

e) Kaksikomponenttiset kemialliset aseet ilmoitetaan asiaankuuluvan lopputuotteen mukaan jäljempänä 16 kappaleessa mainittujen kemiallisten aseiden luokituksen puitteissa. Seuraavat lisätiedot annetaan kunkin tyyppisestä kemiallisesta kaksikomponenttiammuksesta tai -laitteesta:

i) myrkyllisen lopputuotteen kemiallinen nimi,

ii) kunkin aineosan kemiallinen koostumus ja määrä,

iii) eri aineosien tosiasiallinen keskinäinen painosuhde,

iv) mitä aineosaa pidetään avainkomponenttina

v) myrkyllisen lopputuotteen oletettu määrä laskettuna stökiömetrisesti avainkomponentin perusteella olettamuksena 100 prosentin saanto. Tiettyyn myrkylliseen lopputuotteeseen tarkoitettu avainkomponentin ilmoitettu määrä (tonneina) vastaa tämän myrkyllisen lopputuotteen määrää (tonneina) stökiömetrisesti olettamuksena 100 prosentin saanto;

f) Monikomponenttisten kemiallisten aseiden osalta ilmoitus on vastaava kuin on kaksikomponenttisten kemiallisten aineiden osalta määrätty;

g) Kunkin kemikaalin osalta ilmoitetaan varastointimuoto, toisin sanoen ammukset, alkuammukset, laitteet, välineistö, suursäiliöt ja muut säiliöt. Kustakin varastointimuodosta annetaan seuraavat tiedot:

i) tyyppi

ii) koko tai kaliiperi

iii) kappalelukumäärä

iv) kemikaalitäytön nimellinen paino erää kohden;

h) kunkin kemikaalin osalta ilmoitetaan koko varastointilaitoksessa oleva paino;

i) lisäksi irtotavarana säilytettävien kemikaalien osalta ilmoitetaan puhtausprosentti, jos se on tiedossa.

3. Kunkin 1 kappaleen c kohdan ii alakohdassa mainitun täyttämättömän ammuksen, alkuammuksen, laitteen ja välineistön osalta annettaviin tietoihin kuuluu

a) kappalelukumäärä

b) nimellinen täyttötilavuus erää kohden

c) aiottu kemikaalitäyttö.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI A. ILMOITUKSET Kemiallisista aseista III artiklan 1 kappaleen a kohdan iii alakohdan mukaisesti annettavat ilmoitukset

4. Kemiallisista aseista III artiklan 1 kappaleen a kohdan iii alakohdan mukaisesti annettavissa ilmoituksissa on oltava kaikki edellä 1-3 kappaleessa eritellyt tiedot. Sopimusvaltio, jonka alueella kemialliset aseet sijaitsevat, vastaa asianmukaisista järjestelyistä toisen valtion kanssa siitä, että ilmoitukset tehdään. Jos sopimusvaltio, jonka alueella kemialliset aseet sijaitsevat, ei pysty täyttämään tämän kappaleen mukaista velvoitettaan, sen on ilmoitettava syyt tähän.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI A. ILMOITUKSET Aiempien siirtojen ja vastaanottojen ilmoittaminen

5. Sopimusvaltion, joka on siirtänyt tai vastaanottanut kemiallisia aseita 1 päivän tammikuuta 1946 jälkeen, tulee ilmoittaa näistä siirroista tai vastaanotoista III artiklan 1 kappaleen a kohdan iv alakohdan mukaisesti, jos siirretty tai vastaanotettu määrä ylittää 1 tonnin kemikaalia kohden vuodessa irtotavarana ja/tai ammuksina. Ilmoitus on tehtävä 1 ja 2 kappaleessa määrättyjen erittelyjen mukaisesti. Siinä on myös ilmoitettava lähettävä ja vastaanottava maa, siirron tai vastaanoton päivämäärä sekä mahdollisimman tarkoin siirrettyjen erien nykyinen sijainti. Milloin kaikki mainitut kemiallisten aseiden siirtoja ja vastaanottoa koskevat tiedot 1 päivän tammikuuta 1946 ja 1 päivän tammikuuta 1970 väliseltä ajalta eivät ole saatavana, sopimusvaltion tulee ilmoittaa kaikki hallussaan olevat tiedot ja selittää, miksi se ei pysty antamaan täydellistä ilmoitusta.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI A. ILMOITUKSET Yleissuunnitelman esittäminen kemiallisten aseiden hävittämiseksi

6. III artiklan 1 kappaleen a kohdan v alakohdan mukaisen kemiallisten aseiden hävittämistä koskevan yleissuunnitelman tulee antaa yleiskuva kyseisen sopimusvaltion koko kansallisesta kemiallisten aseiden hävittämisohjelmasta ja tiedot toimista, joihin se on ryhtynyt täyttääkseen tämän yleissopimuksen hävittämisvaatimukset. Suunnitelmassa tulee eritellä

a) yleinen hävittämisaikataulu, jossa mainitaan niiden kemiallisten aseiden laji ja likimääräinen määrä, jotka kunkin vuoden hävittämiskautena aiotaan hävittää, kunkin olemassa olevan hävittämislaitoksen osalta ja, mikäli mahdollista, suunnitellun hävittämislaitoksen osalta,

b) kemiallisten aseiden olemassa olevien tai hävittämiskautena käyttöön otettavaksi suunniteltavien hävittämislaitosten lukumäärä,

c) kunkin olemassa olevan ja suunnitteilla olevan kemiallisten aseiden hävittämislaitoksen osalta,

i) nimi ja sijainti

ii) hävitettävien kemiallisten aseiden lajit ja likimääräiset määrät sekä hävitettävän kemiallisen täytön laji (esim. hermoagenssi tai rakkuloita aiheuttava agenssi)

d) suunnitelmat ja ohjelmat hävittämislaitosten käyttöhenkilöstöä varten,

e) kansalliset vaatimukset, jotka hävittämislaitosten on turvallisuuden ja päästöjen osalta täytettävä,

f) tiedot uusien kemiallisten aseiden hävittämismenetelmien kehittämisestä ja nykyisten menetelmien parantamisesta,

g) kemiallisten aseiden hävittämisestä aiheutuvat arvioidut kustannukset, ja

h) kaikki tekijät, joilla saattaa olla kielteinen vaikutus kansalliseen hävittämisohjelmaan.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI B. TOIMENPITEET VARASTOINTILAITOKSEN VARMENTAMISEKSI JA VALMISTELEMISEKSI

7. Viimeistään tehdessään kemiallisia aseita koskevan ilmoituksen sopimusvaltion tulee ryhtyä asianmukaisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin varmentaakseen varastointilaitoksensa ja estääkseen kemiallisten aseidensa poistamisen varastosta muutoin kuin hävittämistä varten.

8. Sopimusvaltion tulee varmistaa, että sen varastointilaitoksissa olevat kemialliset aseet on järjestetty siten, että ne voidaan vaivatta todentaa 37-49 kappaleen mukaisesti.

9. Vaikka varastointilaitos on suljettu kemiallisten aseiden poistamisen suhteen muutoin kuin niiden hävittämistä varten, sopimusvaltio voi jatkaa tavanomaista huoltotoimintaa, mukaan lukien kemiallisten aseiden huolto, turvallisuustarkkailu ja suojelutoimenpiteet sekä kemiallisten aseiden valmistelu niiden hävittämistä varten.

10. Kemiallisten aseiden huoltoa ei ole

a) agenssin tai ammuksen kuoren vaihto,

b) ammusten tai niiden osien tai komponenttien alkuperäisten ominaisuuksien muuttaminen.

11. Tekninen sihteeristö valvoo kaikkia huoltotoimia.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI C. HÄVITTÄMINEN Kemiallisten aseiden hävittämistä koskevat periaatteet ja menetelmät

12. ''Kemiallisten aseiden hävittäminen'' tarkoittaa menetelmää, jolla kemikaaleja muunnetaan lähtökohtaisesti peruuttamattomasti muotoon, joka ei sovellu kemiallisten aseiden tuotantoon ja joka peruuttamattomasti tekee ammukset ja muut laitteet sellaisenaan käyttökelvottomiksi.

13. Kukin sopimusvaltio päättää, miten se hävittää kemialliset aseet, kuitenkaan seuraavia menetelmiä ei saa käyttää: veteen tai vesistöön päästäminen, maahan hautaaminen ja avoin poltto. Kukin sopimusvaltio hävittää kemialliset aseet vain erityisesti nimetyissä ja asianmukaisesti suunnitelluissa ja varustetuissa laitoksissa.

14. Kukin sopimusvaltio varmistaa, että sen kemiallisten aseiden hävittämislaitokset rakennetaan ja niitä käytetään tavalla, joka takaa kemiallisten aseiden hävittämisen ja joka varmistaa että hävittämismenetelmä voidaan tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti todentaa.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI C. HÄVITTÄMINEN Hävittämisjärjestys

15. Kemiallisten aseiden hävittämisen järjestys perustuu I artiklassa ja muissa artikloissa yksilöityihin velvoitteisiin, mukaan lukien järjestelmällistä paikalla tapahtuvaa todentamista koskevat velvoitteet. Hävittämisjärjestyksessä otetaan huomioon sopimusvaltioiden tarve säilyttää turvallisuutensa heikentymättömänä hävittämiskauden ajan, luottamuksen lisääminen hävittämiskauden alkuvaiheessa, asteittainen kokemuksen saaminen kemiallisten aseiden hävittämisessä sekä sovellettavuus kemiallisten aseiden varastojen tosiasiallisesta koostumuksesta ja valitusta hävittämismenetelmästä riippumatta. Hävittämisjärjestys perustuu tasoittamisen periaatteeseen.

16. Hävittämistä varten kunkin sopimusvaltion ilmoittamat kemialliset aseet jaetaan kolmeen luokkaan:

1 luokka: 1 luettelon kemikaaleihin perustuvat kemialliset aseet sekä niiden osat ja komponentit

2 luokka: kaikkiin muihin kemikaaleihin perustuvat kemialliset aseet sekä niiden osat ja komponentit

3 luokka: täyttämättömät ammukset ja laitteet sekä erityisesti kemiallisten aseiden välittömässä yhteydessä käytettäväksi tarkoitettu välineistö.

17. Sopimusvaltion tulee aloittaa

a) 1 luokkaan kuuluvien kemiallisten aseiden hävittäminen viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, ja sen tulee saattaa hävittäminen loppuun kymmenen vuoden kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta: Sopimusvaltion tulee hävittää kemiallisia aseita noudattaen seuraavia hävittämismääräaikoja:

i) 1 vaihe: viimeistään kaksi vuotta tämän yleissopimuksen voimaantulosta sen ensimmäisen hävittämislaitoksen testaamisen tulee olla loppuun suoritettu; Vähintään 1 prosentti 1 luokkaan kuuluvista kemiallisista aseista tulee hävittää viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta,

ii) 2 vaihe: Vähintään 20 prosenttia 1 luokkaan kuuluvista kemiallisista aseista tulee hävittää viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta;

iii) 3 vaihe: Vähintään 45 prosenttia 1 luokkaan kuuluvista kemiallisista aseista tulee hävittää viimeistään seitsemän vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta;

iv) 4 vaihe: Kaikki 1 luokkaan kuuluvat kemialliset aseet tulee hävittää viimeistään kymmenen vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta;

b) 2 luokkaan kuuluvien kemiallisten aseiden hävittäminen viimeistään vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta omalta osaltaan ja saattaa hävittäminen loppuun viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta. 2 luokkaan kuuluvia aseita hävitetään yhtä suurina vuosittaisina erinä koko hävittämiskauden ajan. Näiden aseiden vertailuarvona käytetään 2 luokkaan kuuluvien kemikaalien painoa; ja

c) 3 luokkaan kuuluvien kemiallisten aseiden hävittäminen viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus tulee voimaan sen osalta ja saattaa hävittäminen loppuun viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta. 3 luokkaan kuuluvia kemiallisia aseita hävitetään yhtä suurina vuosittaisina erinä koko hävittämiskauden ajan. Täyttämättömien ammusten ja laitteiden vertailuarvo ilmaistaan nimellisenä täyttötilavuutena (m3) ja välineistön vertailuarvo kappalemäärinä.

18. Kaksikomponenttisten kemiallisten aseiden hävittämisen osalta noudatetaan seuraavaa:

a) Hävittämisjärjestyksen kannalta, ilmoitetun määrän (tonneina) määrättyyn myrkylliseen lopputuotteeseen tarkoitettua avainkomponenttia katsotaan vastaavaan myrkyllisen lopputuotteen määrää (tonneina) stökiömetriseltä pohjalta laskettuna, olettamuksena 100 prosentin saanto.

b) Vaatimus hävittää määrätty määrä avainkomponenttia merkitsee myös vaatimusta hävittää vastaava määrä toista komponenttia laskettuna asianomaisen kaksikomponenttisen kemiallisen ammuksen/laitteen lajin aineosien tosiasiallisen painosuhteen mukaan.

c) Jos toisesta komponentista on ilmoitettu tarvittavaa suurempi määrä, laskettuna komponenttien tosiasiallisen painosuhteen mukaan, ylijäämä tulee hävittää ensimmäisen kahden vuoden aikana siitä, kun hävittämistoimenpiteet ovat alkaneet.

d) Kunkin sitä seuraavan käyttövuoden jälkeen sopimusvaltio voi säilyttää sen määrän toista ilmoitettua komponenttia, joka määräytyy komponenttien tosiasiallisen painosuhteen mukaan asianomaisessa kaksikomponenttisessa kemiallisessa ammuksessa/laitteessa.

19. Monikomponenttisten kemiallisten aseiden osalta hävittämisjärjestys vastaa kaksikomponenttisille kemiallisille aseille suunniteltua järjestystä.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI C. HÄVITTÄMINEN Välivaiheen hävittämismääräaikojen muuttaminen

20. Hallintoneuvosto tarkastaa sille III artiklan 1 kappaleen a kohdan v alakohdan sekä 6 kappaleen mukaisesti jätetyt kemiallisten aseiden hävittämiseksi luodut yleissuunnitelmat arvioidakseen, muun muassa, vastaavatko ne 15-19 kappaleessa annettuja hävittämisjärjestystä koskevia määräyksiä. Hallintoneuvosto neuvottelee jokaisen sopimusvaltion kanssa, jonka suunnitelma ei vastaa edellä mainittua, saadakseen suunnitelman määräysten mukaiseksi.

21. Jos sopimusvaltio poikkeuksellisista, hallintansa ulkopuolisista syistä katsoo, ettei se voi päästä 1, 2 tai 3 vaiheessa tarkoitetulle hävittämistasolle 1 luokkaan kuuluvien kemiallisten aseiden osalta, se voi esittää muutoksia näihin tasoihin. Esitys on tehtävä viimeistään 120 päivää sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on tullut voimaan, ja siinä on oltava yksityiskohtaiset perustelut.

22. Kukin sopimusvaltio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että 1 luokkaan kuuluvien kemiallisten aseiden hävittäminen tapahtuu 17 kappaleen a kohdassa annetun ja 21 kappaleen nojalla muutetun määräajan puitteissa. Jos kuitenkin sopimusvaltio uskoo, että se ei pysty hävittämään edellytettyä prosenttia 1 luokkaan kuuluvista kemiallisista aseista välivaiheen määräajassa, se voi pyytää hallintoneuvostoa suosittamaan konferenssille, että tämä myöntäisi lisäaikaa. Pyyntö on esitettävä viimeistään 180 päivää ennen välivaiheen aikavälin määräajan loppumista, ja siinä on oltava yksityiskohtainen selostus syistä sekä asianomaisen sopimusvaltion suunnitelmista varmistaa, että se pystyy täyttämään velvoitteensa seuraavaan välivaiheen hävittämismääräaikaan mennessä.

23. Jos lisäaikaa myönnetään, sopimusvaltio on silti velvollinen täyttämään kumulatiiviselle hävittämiselle seuraavan hävittämismääräajan osalta asetetut vaatimukset. Tämän osan nojalla myönnetty lisäaika ei millään tavoin muuta sopimusvaltion velvollisuutta hävittää kaikki 1 luokkaan kuuluvat kemialliset aseensa viimeistään 10 vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on tullut voimaan.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI C. HÄVITTÄMINEN Hävittämisen loppuunsaattamiselle myönnettävä lisäaika

24. Jos sopimusvaltio katsoo, että se ei pysty hävittämään kaikkia 1 luokkaan kuuluvia kemiallisia aseita viimeistään 10 vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on tullut voimaan, se voi jättää hallintoneuvostolle pyynnön lisäajan myöntämisestä kemiallisten aseiden hävittämisen loppuunsaattamiselle. Pyyntö on esitettävä viimeistään yhdeksän vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta.

25. Pyynnössä on esitettävä

a) pyydetyn lisäajan pituus

b) yksityiskohtainen selostus syistä lisäajan pyytämiselle sekä

c) yksityiskohtainen hävittämissuunnitelma esitetylle lisäajalle ja hävittämisen alkuperäisestä kymmenvuotiskaudesta jäljellä olevalle ajalle.

26. Konferenssi tekee pyyntöä koskevan päätöksen seuraavassa kokouksessaan hallintoneuvoston suosituksen pohjalta. Myönnettävän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, eikä sopimusvaltion määräaika kaikkien kemiallisten aseidensa hävittämisen loppuunsaattamiselle saa missään tapauksessa olla pidempi kuin 15 vuotta tämän yleissopimuksen voimaantulosta lukien. Hallintoneuvosto asettaa ehdot, joilla määräaikojen pidennyksiä voidaan myöntää, mukaan lukien tarpeelliseksi katsotut erityiset todentamistoimenpiteet ja sopimusvaltion erityistoimet hävittämisohjelmaansa kohdanneiden vaikeuksien voittamiseksi. Todentamisesta aiheutuvat kustannukset lisäajan aikana jaetaan IV artiklan 16 kappaleen mukaisesti.

27. Jos pidennys myönnetään, sopimusvaltio ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin voidakseen noudattaa kaikkia myöhempiä määräaikoja.

28. Sopimusvaltion tulee edelleen antaa yksityiskohtaiset vuosittaiset hävittämisohjelmat 36 kappaleen mukaisesti 1 luokkaan kuuluvien kemiallisten aseiden osalta, kunnes kaikki 1 luokkaan kuuluvat kemialliset aseet on hävitetty. Lisäksi sopimusvaltion tulee viimeistään kunkin lisäaikaan kuuluvan 90 päivän jakson lopussa ilmoittaa hallintoneuvostolle hävittämistoimistaan. Hallintoneuvosto tarkastaa edistyksen hävittämisen loppuunsaattamisessa ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tämän edistyksen kirjaamiseksi. Hallintoneuvosto antaa pyydettäessä sopimusvaltioille kaikki lisäajan aikana suoritettavia hävittämistoimia koskevat tiedot.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI C. HÄVITTÄMINEN Yksityiskohtaiset vuosittaiset hävittämissuunnitelmat

29. Yksityiskohtaiset vuosittaiset hävittämissuunnitelmat jätetään tekniselle sihteeristölle viimeistään 60 päivää ennen kunkin vuoden mittaisen hävittämiskauden alkamista IV artiklan 7 kappaleen a kohdan mukaisesti, ja niissä on eriteltävä

a) kunkin erityisen kemiallisen aseen tyypin hävitettävä määrä kussakin hävittämislaitoksessa sekä alkamis- ja päättymispäivämäärät kunkin kemiallisen aseen tyypin hävittämisen osalta,

b) yksityiskohtainen pohjapiirustus jokaisesta kemiallisten aseiden hävittämislaitoksesta mahdollisine muutoksineen edellisiin piirustuksiin verrattuna sekä

c) seuraavan vuoden tarkka aikataulu toimista kussakin kemiallisten aseiden hävittämislaitoksessa; aikataulussa tulee selostaa kunkin laitoksen suunnittelun, rakentamisen tai muuttamisen, laitteiston asentamisen ja testaamisen sekä käyttäjien kouluttamisen edellyttämä aika, kunkin kemiallisen aseen lajin hävittämistoimet sekä suunniteltu seisokkiaika.

30. Sopimusvaltion tulee kunkin kemiallisten aseiden hävittämislaitoksen osalta antaa yksityiskohtaiset laitostiedot, jotta tekninen sihteeristö voi kehittää alustavat tarkastusmenetelmät kutakin laitosta varten.

31. Kunkin laitoksen yksityiskohtaisten laitostietojen tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) laitoksen nimi, osoite ja sijainti,

b) yksityiskohtaiset selityksin varustetut laitospiirustukset,

c) piirustukset laitoksen suunnittelusta, laitosprosessista sekä putkistosta ja instrumentaatiosta,

d) yksityiskohtaiset tekniset selostukset vaadittavasta laitteistosta, mukaan lukien suunnittelupiirustukset ja instrumentaatioselostukset seuraaviin käyttötarkoituksiin: kemiallisen täytön poistaminen ammuksista, laitteista ja säiliöistä; poistetun kemiallisen täytön väliaikainen varastointi, kemiallisen taisteluaineen hävittäminen, sekä ammuksien, laitteiden ja säiliöiden hävittäminen,

e) yksityiskohtainen tekninen selostus hävittämisvaiheista, mukaan lukien materiaalivirtojen taajuus, lämpötilat ja paine sekä suunniteltu hävittämistehokkuus,

f) laitoksen suunniteltu kapasiteetti kunkin kemiallisen aseen tyypin osalta,

g) yksityiskohtainen selostus hävittämisessä syntyvistä tuotteista ja niiden lopullisesta hävittämismenetelmästä,

h) yksityiskohtainen tekninen selostus toimenpiteistä, joiden tarkoitus on helpottaa tämän yleissopimuksen mukaisia tarkastuksia,

i) yksityiskohtainen selostus hävittämislaitoksessa olevista mahdollisista väliaikaisista säilytyspaikoista, joista kemiallisia aseita toimitetaan suoraan hävittämislaitokseen, mukaan lukien piirustukset laitoksesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot varastointikapasiteetista kunkin laitoksessa hävitettävän kemiallisen aseen lajin osalta,

j) yksityiskohtainen selostus laitoksessa käytössä olevista turvallisuus- ja lääkintätoimenpiteistä,

k) yksityiskohtainen selostus tarkastajien majoitus- ja työtiloista,

l) kansainvälistä todentamista varten esitetyt toimenpiteet.

32. Sopimusvaltion tulee antaa jokaisesta kemiallisten aseiden hävittämislaitoksesta laitoksen käyttöohjeet, turvallisuus- ja lääkintäsuunnitelmat, laboratorioiden käyttöohjeet, laadunvarmistus- ja valvontaohjeet sekä myönnetyt ympäristönsuojelua koskevat luvat, paitsi niiltä osin kuin nämä tiedot sisältyvät aiemmin toimitettuun aineistoon.

33. Sopimusvaltion tulee viipymättä ilmoittaa tekniselle sihteeristölle kaikista uusista tekijöistä, jotka saattavat vaikuttaa hävittämislaitosten tarkastustoimintaan.

34. Konferenssi käsittelee ja hyväksyy VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti määräajat, joihin mennessä 30-32 kappaleessa tarkoitetut tiedot on annettava.

35. Kun kutakin hävittämislaitosta koskevat yksityiskohtaiset laitostiedot on tarkastettu, tekninen sihteeristö ryhtyy tarvittaessa neuvottelemaan asianomaisen sopimusvaltion kanssa varmistaakseen, että sen kemiallisten aseiden hävittämislaitokset on suunniteltu takaamaan kemiallisten aseiden hävittäminen sekä mahdollistamaan yksityiskohtaisen suunnittelun todentamistoimien suorittamiseksi ja varmistamaan, että todentamistoimet soveltuvat yhteen laitoksen asianmukaisen toiminnan kanssa ja että laitoksen varsinainen toiminta ei estä asianmukaista todentamista.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI C. HÄVITTÄMINEN Vuosittaiset hävittämiskertomukset

36. Tiedot kemiallisten aseiden hävittämissuunnitelmien toteuttamisesta jätetään tekniselle sihteeristölle IV artiklan 7 kappaleen b kohdan mukaisesti viimeistään 60 päivän kuluttua kunkin vuosittaisen hävittämiskauden päättymisestä, ja siinä on mainittava tosiasialliset määrät kemiallisia aseita, jotka menneenä vuotena kussakin laitoksessa on hävitetty. Tarvittaessa on mainittava, miksi hävittämistavoitetta ei saavutettu.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI D. TODENTAMINEN Kemiallisia aseita koskevien ilmoitusten todentaminen paikalla tapahtuvien tarkastusten avulla

37. Kemiallisten aseiden ilmoitusten todentamisen tarkoitus on vahvistaa paikalla tapahtuvin tarkastuksin, että III artiklan mukaisesti tehdyt ilmoitukset ovat paikkansa pitäviä.

38. Tarkastajat suorittavat tämän todentamisen viipymättä ilmoituksen antamisen jälkeen. Heidän tulee muun muassa todentaa kemikaalit ja todentaa kemikaalien määrä ja laji sekä ammusten, laitteiden ja laitteistovarusteiden tyyppi ja lukumäärä.

39. Tarkastajat käyttävät tarvittaessa sovittuja sinettejä, merkkejä tai muita varastonvalvontamenetelmiä helpottaakseen kunkin varastointilaitoksen kemiallisten aseiden tarkkaa inventointia.

40. Luetteloinnin edetessä tarkastajien tulee asettaa sovitut sinetit varmistaakseen, että tavaran poistaminen selvästi erottuu ja että laitos on varmasti varmennettu inventoinnin ajan. Inventoinnin päätyttyä sinetit poistetaan, ellei toisin ole sovittu.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI D. TODENTAMINEN Varastointilaitosten järjestelmällinen todentaminen

41. Varastointilaitosten järjestelmällisen todentamisen tarkoituksena on varmistaa, ettei kemiallisia aseita huomaamatta poisteta varastointilaitoksista.

42. Järjestelmällinen todentaminen aloitetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ilmoitus kemiallisista aseista on annettu, ja sitä jatketaan, kunnes varastointilaitoksesta on poistettu kaikki kemialliset aseet. Todentamisessa tulee laitossopimuksen mukaisesti yhdistää paikalla tapahtuvat tarkastukset sekä tarkkailu paikalla olevin laittein.

43. Kun kaikki kemialliset aseet on poistettu varastointilaitoksesta, tekninen sihteeristö varmistaa sopimusvaltion tätä koskevan ilmoituksen. Varmistuksen jälkeen sihteeristö lopettaa varastointilaitoksen järjestelmällisen todentamisen ja poistaa viipymättä kaikki tarkastajien asentamat tarkkailulaitteet.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI D. TODENTAMINEN Tarkastukset ja vierailut

44. Tekninen sihteeristö valitsee tarkastettavan varastointilaitoksen siten, että on mahdoton ennakoida tarkkaa ajankohtaa, jona tarkastus tapahtuu. Tekninen sihteeristö laatii suuntaviivat siitä, kuinka usein järjestelmällinen paikalla tapahtuva tarkastus tulee suorittaa, jolloin sen tulee ottaa huomioon suositukset, jotka konferenssi VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti käsittelee ja hyväksyy.

45. Tekninen sihteeristö ilmoittaa tarkastettavalle sopimusvaltiolle päätöksestään tarkastaa varastointilaitos tai vierailla siellä 48 tuntia ennen tarkastusryhmän arvioitua saapumista laitokseen. Tapauksissa, jossa tarkastus tai vierailu suoritetaan kiireellisen ongelman selvittämiseksi, tätä määräaikaa voidaan lyhentää. Teknisen sihteeristön tulee ilmoittaa tarkastuksen tai vierailun tarkoitus.

46. Tarkastettava sopimusvaltio suorittaa tarvittavat valmistelut tarkastajien saapumista varten ja varmistaa heidän nopean kuljetuksensa maahantulopaikasta varastointilaitokseen. Laitossopimuksessa määrätään tarkastajia koskevat hallinnolliset järjestelyt.

47. Tarkastettava sopimusvaltio antaa seuraavat varastoa koskevat tiedot tarkastusryhmälle sen saapuessa kemiallisten aseiden varastointilaitokseen tarkastusta suorittamaan:

a) varastorakennusten ja -paikkojen lukumäärä,

b) kunkin varastorakennuksen ja -paikan osalta sitä koskeva numero tai muu tunnus, jolla se on merkitty laitoksen karttaan,

c) varastointilaitoksen kunkin varastorakennuksen ja varastointipaikan osalta kunkin kemiallisen aseen lajin kappalemäärä ja säiliöiden osalta, jotka eivät ole osa kaksikomponenttisia ammuksia, kunkin säiliön kemiallisen täytön tosiasiallinen määrä.

48. Inventaaria suorittaessaan tarkastajilla on käytettävänä olevan ajan kuluessa oikeus

a) käyttää mitä tahansa seuraavista tarkastustekniikoista:

i) kaikkien laitokseen varastoituna olevien kemiallisten aseiden inventoiminen,

ii) kaikkien tiettyihin rakennuksiin tai laitoksessa oleviin paikkoihin varastoitujen kemiallisten aseiden inventoiminen tarkastajien valinnan mukaan,

iii) kaikkien yhtä tai useampaa lajia olevien laitokseen varastoitujen kemiallisten aseiden inventoiminen sekä

b) verrata inventoituja aseita hyväksyttyihin luetteloihin.

49. Tarkastajilla tulee laitossopimusten mukaisesti olla

a) esteetön pääsy varastointilaitoksen kaikkiin osiin mukaan lukien ammukset, laitteet, suursäiliöt ja muut säiliöt. Tehtäviensä suorituksessa tarkastajien tulee noudattaa laitoksen turvallisuusmääräyksiä. Tarkastajat valitsevat tarkastettavat kohteet; ja

b) oikeus kemiallisten aseiden varastointilaitoksen alkutarkastuksen ja seuraavien tarkastusten aikana nimetä ammukset, laitteet ja säiliöt, joista näytteitä on määrä ottaa ja merkitä nämä sellaisella sinetillä, josta näkyy yritys poistaa tai muuttaa sinettiä. Kemiallisten aineiden varastointilaitoksessa tai kemiallisten aseiden hävittämislaitoksessa sinetöidystä kappaleesta otetaan näyte niin pian kuin se vastaavan hävittämisohjelman mukaisesti on käytännössä mahdollista ja joka tapauksessa viimeistään silloin, kun hävittämistoimet ovat päättyneet.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI D. TODENTAMINEN Kemiallisten aseiden hävittämisen järjestelmällinen todentaminen

50. Kemiallisten aseiden hävittämisen todentamisen tarkoituksena on

a) vahvistaa hävitettyjen kemiallisten aseiden varastojen laatu ja määrä

b) vahvistaa, että nämä varastot on hävitetty.

51. Ensimmäisenä 390 päivänä tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen kemiallisten aseiden hävittämistoimia sääntelevät siirtymäkautta varten laaditut todentamisjärjestelyt. Tällaiset järjestelyt, joihin kuuluvat väliaikainen laitossopimus, määräykset paikalla tapahtuvaa todentamista varten ja valvonta paikalla asennetuin laittein sekä järjestelyjen soveltamista koskeva aikataulu, sovitaan järjestön ja tarkastettavan sopimusvaltion välillä. Hallintoneuvosto hyväksyy nämä järjestelyt viimeistään 60 päivää sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on asianomaisen sopimusvaltion osalta tullut voimaan, ottaen huomioon teknisen sihteeristön suositukset, jotka perustuvat yksityiskohtaisiin 31 kappaleen mukaisiin laitostietoihin sekä käyntiin laitoksessa. Hallintoneuvosto laatii ensimmäisessä kokouksessaan suuntaviivat siirtymäkauden todentamisjärjestelyille niiden suositusten pohjalta, jotka konferenssi käsittelee ja hyväksyy VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti. Siirtymäkauden todentamisjärjestelyjen tulee 50 kappaleessa mainitun tarkoituksen mukaisesti todentaa kemiallisten aseiden hävittämistä koko siirtymäkauden ajan ja välttää käynnistettyjen hävittämistoimien häiritsemistä.

52. Jäljempänä 53-61 kappaleen määräyksiä sovelletaan kemiallisten aseiden hävittämistoimiin, joiden on määrä alkaa aikaisintaan 390 päivää tämän yleissopimuksen voimaantulosta.

53. Tämän yleissopimuksen ja yksityiskohtaisten hävittämislaitostietojen perusteella sekä tapauksesta riippuen edellisistä tarkastuksista saatujen kokemusten perusteella tekninen sihteeristö laatii alustavan suunnitelman kunkin hävittämislaitoksen kemiallisten aseiden hävittämisen tarkastusta varten. Suunnitelma laaditaan ja luovutetaan tarkastettavalle sopimusvaltiolle lausuntoa varten viimeistään 270 päivää ennen kuin laitos aloittaa tämän yleissopimuksen mukaiset hävittämistoimet. Teknisen sihteeristön ja sopimusvaltion välillä syntyvät mahdolliset erimielisyydet tulisi ratkaista neuvottelemalla. Ratkaisemattomat asiat siirretään hallintoneuvostolle, joka ryhtyy tarvittaviin toimiin helpottaakseen tämän yleissopimuksen täysimittaista toteuttamista.

54. Tekninen sihteeristö vierailee ensimmäisen kerran jokaisessa tarkastettavan sopimusvaltion kemiallisten aseiden hävittämislaitoksessa viimeistään 240 päivää ennen kuin laitos aloittaa tämän yleissopimuksen mukaiset hävittämistoimet voidakseen tutustua laitokseen ja arvioida tarkastussuunnitelman tarkoituksenmukaisuuden.

55. Sellaisen kemiallisten aseiden hävittämislaitoksen osalta, jossa kemiallisten aseiden hävittäminen on jo aloitettu, tarkastettava sopimusvaltio ei ole velvollinen puhdistamaan laitosta ennen teknisen sihteeristön ensivierailua. Vierailu ei saa kestää kauempaa kuin viisi päivää, eikä vierailevan henkilökunnan lukumäärä saa olla yli 15.

56. Sovitut yksityiskohtaiset todentamissuunnitelmat tarvittavine teknisen sihteeristön suosituksineen toimitetaan hallintoneuvostolle tarkastettavaksi. Hallintoneuvosto tarkastaa ne voidakseen tämän yleissopimuksen todentamistavoitteiden ja -velvoitteiden mukaisina hyväksyä ne. Sen tulisi myös vahvistaa, että hävittämistä koskevat todentamisohjelmat ovat todentamistavoitteiden mukaisia sekä tehokkaita ja käytännöllisiä. Tarkastus tulee suorittaa viimeistään 180 päivää ennen hävittämiskauden alkua.

57. Jokainen hallintoneuvoston jäsen voi neuvotella teknisen sihteeristön kanssa kaikista todentamissuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta koskevista asioista. Jos kukaan hallintoneuvoston jäsen ei esitä vastalausetta, suunnitelma toimeenpannaan.

58. Jos ongelmia syntyy, hallintoneuvosto ryhtyy neuvottelemaan asianomaisen sopimusvaltion kanssa niiden sovittelemisesta. Jos jokin ongelma jää ratkaisematta, se siirretään konferenssille.

59. Kemiallisten aseiden hävittämislaitosten yksityiskohtaisissa laitossopimuksissa tulee, kyseisen hävittämislaitoksen erityisominaisuudet ja toimintamuodon huomioon ottaen, mainita

a) yksityiskohtaiset paikalla suoritettavan tarkastuksen menettelytavat sekä

b) jatkuvalla tarkkailulla paikalla olevin laittein ja tarkastajien fyysisen läsnäolon kautta tapahtuvaa todentamista koskevat määräykset.

60. Tarkastajille on myönnettävä pääsy kuhunkin kemiallisten aseiden hävittämislaitokseen viimeistään 60 päivää ennen tämän yleissopimuksen mukaisen hävittämisen aloittamista kyseisessä laitoksessa. Pääsyn tarkoitus on voida valvoa tarkastuslaitteiston asentamista, tarkastaa mainittu laitteisto, testata sen toimivuus sekä suorittaa laitoksen lopullinen tekninen tarkastus. Sellaisen olemassa olevan laitoksen ollessa kysymyksessä, jossa hävittäminen on jo aloitettu, hävittämistoimet keskeytetään mahdollisimman lyhyeksi ajaksi, enintään 60 päiväksi, tarkastuslaitteiston asentamista ja testaamista varten. Riippuen testauksen ja tarkastuksen tuloksesta, sopimusvaltio ja tekninen sihteeristö voivat sopia laitoksen yksityiskohtaiseen laitossopimukseen tehtävistä lisäyksistä tai muutoksista.

61. Tarkastettava sopimusvaltio ilmoittaa kirjallisesti kemiallisten aseiden hävittämislaitoksessa olevan tarkastusryhmän johtajalle vähintään neljä tuntia kunkin kemiallisen ase-erän lähettämisestä kemiallisten aseiden varastointilaitoksesta asianomaiseen hävittämislaitokseen. Ilmoituksessa on mainittava varastointilaitoksen nimi, arvioidut lähtö- ja saapumisajat, kuljetettavien kemiallisten aseiden tarkat lajit ja määrät, siirretäänkö merkittyjä kappaleita sekä kuljetusmuoto. Ilmoitukseen voi kuulua ilmoitus useammasta kuin yhdestä lähetyksestä. Tarkastusryhmän johtajalle on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti kaikista näitä tietoja koskevista muutoksista.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI D. TODENTAMINEN Kemiallisten aseiden hävittämislaitoksessa sijaitsevat kemiallisten aseiden varastointilaitokset

62. Tarkastajat todentavat kemiallisten aseiden saapumisen kemiallisten aseiden hävittämislaitokseen ja näiden aseiden varastoinnin. Tarkastajat todentavat kunkin lähetyksen sisällön sovittuja, laitoksen turvallisuusmääräyksiä vastaavia menettelytapoja noudattaen ennen kemiallisten aseiden hävittämistä. Heidän tulee tarvittaessa käyttää sovittuja sinettejä, merkkejä tai muita varastovalvonnan menettelytapoja helpottaakseen kemiallisten aseiden tarkkaa inventointia ennen hävittämistä.

63. Heti ja niin kauan kuin kemiallisia aseita säilytetään kemiallisten aseiden hävittämislaitoksessa sijaitsevassa varastointilaitoksessa, varastointilaitokset tulee järjestelmällisesti todentaa asianmukaisen laitossopimuksen mukaisesti.

64. Aktiivisen hävittämisvaiheen päättyessä tarkastajat laativat inventaarin varastointilaitoksesta hävitettäväksi siirretyistä kemiallisista aseista. Heidän tulee todentaa jäljelle jäävien kemiallisten aseiden inventaarin oikeellisuus 62 kappaleessa mainittuja varastonvalvonnan menettelytapoja noudattaen.

IV (A) OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN IV ARTIKLAN MUKAISESTI D. TODENTAMINEN Järjestelmälliset paikalla tapahtuvat todentamistoimet kemiallisten aseiden hävittämislaitoksissa

65. Tarkastajille myönnetään tehtäviensä suorittamista varten pääsy kemiallisten aseiden hävittämislaitoksiin ja niissä sijaitseviin kemiallisten aseiden varastointilaitoksiin koko hävittämisvaiheen ajan.

66. Tarkastajilla on kussakin kemiallisten aseiden hävittämislaitoksessa oikeus varmistaakseen, ettei kemiallisia aseita siirretä toisaalle ja että hävittäminen on loppuun suoritettu, olemalla itse läsnä ja paikalla olevaan laitteiston avulla tehdyn seurannan avulla todentaa

a) kemiallisten aseiden vastaanottaminen laitokseen,

b) kemiallisten aseiden väliaikainen säilytyspaikka sekä alueella säilytettävien kemiallisten aseiden tarkka laji ja määrä,

c) hävitettävien kemiallisten aseiden tarkka laji ja määrä,

d) hävittämismenetelmä,

e) hävittämisestä syntyvä lopullinen tuote,

f) metalliosien pilaaminen ja

g) hävittämismenettelyn ja koko laitoksen loukkaamattomuus.

67. Tarkastajilla on oikeus merkitä kemiallisten aseiden hävittämislaitoksessa sijaitsevissa väliaikaisissa säilytyspaikoissa olevia ammuksia, laitteita ja säiliöitä näytteenottoa varten.

68. Sikäli kuin ne täyttävät tarkastusvaatimukset laitoksen rutiininomaisia toimia voidaan asiaankuuluvin oikeellisuustodistuksin käyttää tarkastuksessa.

69. Kunkin hävittämiskauden päättyessä tekninen sihteeristö vahvistaa sopimusvaltion antaman ilmoituksen siitä, että nimetty määrä kemiallisia aseita on hävitetty.

70. Tarkastajien tulee laitossopimusten mukaisesti

a) saada esteetön pääsy kemiallisten aseiden hävittämislaitosten ja niissä sijaitsevien kemiallisten aseiden varastointilaitosten kaikkiin osiin mukaan lukien ammukset, laitteet, irto- ja muut säiliöt. Tarkastajat valitsevat itse tarkastettavat kohteet todentamissuunnitelman pohjalta, johon tarkastettava sopimusvaltio on antanut suostumuksensa ja jonka hallintoneuvosto on hyväksynyt,

b) tarkkailla järjestelmällistä paikalla tapahtuvaa näytteiden analyysiä hävittämismenettelyn aikana ja

c) tarvittaessa vastaanottaa hävittämislaitoksessa tai niissä sijaitsevissa varastointilaitoksissa olevista laitteista, irto- tai muista säiliöistä heidän pyynnöstään otettuja näytteitä.

IV (B) OSA

VANHAT KEMIALLISET ASEET JA HYLÄTYT KEMIALLISET ASEET A. YLEISTÄ

1. Vanhat kemialliset aseet hävitetään B osan määräysten mukaisesti.

2. Hylätyt kemialliset aseet mukaan lukien ne, jotka myös vastaavat II artiklan 5 kappaleen b kohdan määritelmää, hävitetään C osan määräysten mukaisesti.

IV (B) OSA

VANHAT KEMIALLISET ASEET JA HYLÄTYT KEMIALLISET ASEET B. VANHOJA KEMIALLISIA ASEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

3. Sopimusvaltion, jolla on alueellaan II artiklan 5 kappaleen a kohdan määritelmää vastaavia vanhoja kemiallisia aseita, tulee viimeistään 30 päivän kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta sen osalta jättää niistä tekniselle sihteeristölle kaikki asiaankuuluvat tiedot mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan näiden vanhojen kemiallisten aseiden sijainti, laji, määrä ja nykytila.

Edellä II artiklan 5 kappaleen b kohdan määritelmää vastaavien vanhojen kemiallisten aseiden ollessa kysymyksessä, sopimusvaltio jättää tekniselle sihteeristölle III artiklan 1 kappaleen b kohdan i alakohdan mukaisen ilmoituksen, johon kuuluu mahdollisuuksien mukaan myös tämän liitteen IV A osan 1-3 kappaleessa tarkoitetut tiedot.

4. Sopimusvaltion, joka löytää vanhoja kemiallisia aseita sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, tulee jättää tekniselle sihteeristölle 3 kappaleessa tarkoitetut tiedot viimeistään 180 päivää siitä, kun vanhat kemialliset aseet on löydetty.

5. Tekninen sihteeristö suorittaa alkutarkastuksen ja tarpeen mukaan jatkotarkastuksia todentaakseen 3 ja 4 kappaleen nojalla jätetyt tiedot ja erityisesti selvittääkseen vastaavatko vanhat kemialliset aseet II artiklan 5 kappaleessa annettua määritelmää vanhoista kemiallisista aseista. Konferenssi käsittelee ja hyväksyy VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti ohjeet vuosien 1925 ja 1946 välillä valmistettujen kemiallisten aseiden käyttökelpoisuuden määrittämisestä.

6. Vanhoja kemiallisia aseita, joiden tekninen sihteeristö on vahvistanut vastaavan II artiklan 5 kappaleen a kohdan määritelmää, sopimusvaltion tulee käsitellä ongelmajätteenä. Sen tulee ilmoittaa tekniselle sihteeristölle, mihin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisiin toimenpiteisiin se ryhtyy niiden hävittämiseksi tai ongelmajätteenä eroon pääsemiseksi.

7. Ellei 3-5 kappaleesta muuta johdu, sopimusvaltion tulee hävittää vanhat kemialliset aseet, joiden tekninen sihteeristö on vahvistanut vastaavan II artiklan 5 kappaleen b kohdan määritelmää, IV artiklan sekä tämän liitteen IV A osan mukaisesti. Hallintoneuvosto voi kuitenkin sopimusvaltion pyynnöstä muuttaa mainittujen vanhojen kemiallisten aseiden hävittämisen määräaikaa ja järjestystä koskevia määräyksiä, ellei se katso tämän vaarantavan yleissopimuksen tavoitteita ja toteutumista. Pyynnössä on oltava nimenomainen muutosesitys määräyksiin ja yksityiskohtainen selitys ehdotetun muutoksen perusteista.

IV (B) OSA

VANHAT KEMIALLISET ASEET JA HYLÄTYT KEMIALLISET ASEET C. HYLÄTTYJÄ KEMIALLISIA ASEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

8. Sopimusvaltion, jonka alueella on hylättyjä kemiallisia aseita (jäljempänä ''aluevaltio'') tulee viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, antaa kaikki asiaankuuluvat ja saatavana olevat hylättyjä kemiallisia aseita koskevat tiedot tekniselle sihteeristölle. Tiedoissa tulee mahdollisuuksien mukaan mainita hylättyjen kemiallisten aseiden sijainti, laji, määrä ja nykyinen tila sekä hylkäämistä koskevat tiedot.

9. Sopimusvaltion, joka löytää hylättyjä kemiallisia aseita sen jälkeen kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, tulee viimeistään 180 päivän kuluttua löytämisestä antaa kaikki asiaankuuluvat ja saatavana olevat hylättyjä aseita koskevat tiedot tekniselle sihteeristölle. Tiedoissa tulee mahdollisuuksien mukaan mainita hylättyjen kemiallisten aseiden sijainti, laji, määrä ja nykyinen tila sekä hylkäämistä koskevat tiedot.

10. Sopimusvaltion, joka on hylännyt kemiallisia aseita toisen sopimusvaltion alueelle (jäljempänä ''hylkääjävaltio'') tulee viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, jättää kaikki asiaankuuluvat ja saatavana olevat hylättyjä kemiallisia aseita koskevat tiedot tekniselle sihteeristölle. Tiedoissa tulee mahdollisuuksien mukaan mainita hylättyjen kemiallisten aseiden sijainti, laji, määrä ja nykyinen tila sekä hylkäämistä koskevat tiedot.

11. Tekninen sihteeristö suorittaa alkutarkastuksen ja jatkotarkastuksia tarpeen mukaan todentaakseen kaikki asiaankuuluvat 8-10 kappaleen nojalla annetut tiedot ja päättääkseen, onko tämän liitteen IV A osan 41-43 kappaleen mukainen järjestelmällinen todentaminen tarpeellinen. Se todentaa tarvittaessa hylättyjen kemiallisten aseiden alkuperän ja hankkii tietoja hylkäämisestä ja siitä, mikä valtio on hylkääjävaltio.

12. Teknisen sihteeristön tarkastuskertomus jätetään hallintoneuvostolle, aluevaltiolle ja hylkääjävaltiolle tai sille sopimusvaltiolle, jonka aluevaltio on ilmoittanut hylänneen kyseiset kemialliset aseet tai jonka tekninen sihteeristö on todennut hylkääjävaltioksi. Jos jokin suoraan asianosaisista sopimusvaltioista on tyytymätön tarkastuskertomukseen, sillä on oikeus selvittää asia tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti tai viedä asia hallintoneuvostoon kiireellisenä.

13. Aluevaltiolla on I artiklan 3 kappaleen nojalla oikeus pyytää sitä sopimusvaltiota, joka on 8-12 kappaleen nojalla todettu hylkääjävaltioksi, neuvotteluihin hylättyjen kemiallisten aseiden hävittämisestä yhteistyössä aluevaltion kanssa. Sen tulee välittömästi ilmoittaa pyynnöstä tekniselle sihteeristölle.

14. Yhteisesti sovittavan hävittämissuunnitelman laatimista koskevien neuvottelujen aluevaltion ja hylkääjävaltion välillä tulee alkaa viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun tekniselle sihteeristölle on ilmoitettu 13 kappaleessa tarkoitetusta pyynnöstä. Yhteisesti sovittu hävittämissuunnitelma tulee jättää tekniselle sihteeristölle viimeistään 180 päivän kuluttua siitä, kun tekniselle sihteeristölle on ilmoitettu 13 kappaleessa tarkoitetusta pyynnöstä. Hylkääjävaltion ja aluevaltion pyynnöstä hallintoneuvosto voi jatkaa yhteisesti sovitun hävittämissuunnitelman jättämiselle annettua määräaikaa.

15. Hylättyjen kemiallisten aseiden hävittämiseksi hylkääjävaltio antaa käyttöön tarvittavat tekniset sekä rahalliset, asiantuntija-, laitos- ja muut resurssit. Aluevaltion tulee osoittaa asianmukaista yhteistyövalmiutta.

16. Jos hylkääjävaltiota ei voida osoittaa tai jos se ei ole sopimusvaltio, aluevaltio voi hylättyjen kemiallisten aseiden hävittämisen varmistamiseksi pyytää järjestöltä tai muilta sopimusvaltioilta apua niiden hävittämisessä.

17. Ellei IV artiklan 8-16 kappaleesta muuta johdu, tämän liitteen IV A osan määräyksiä sovelletaan myös hylättyjen kemiallisten aseiden hävittämiseen. Hylättyjen kemiallisten aseiden vastatessa myös II artiklan 5 kappaleen b kohdan määritelmää vanhoista kemiallisista aseista, hallintoneuvosto voi aluevaltion pyynnöstä, jonka tämä esittää yksin tai yhdessä hylkääjävaltion kanssa, muuttaa tai poikkeustapauksessa jättää soveltamatta hävittämistä koskevia määräyksiä, jos se katsoo ettei tämän yleissopimuksen tavoitteet ja tarkoitukset siitä kärsi. Jos hylätyt kemialliset aseet eivät vastaa II artiklan 5 kappaleen b kohdan määritelmää vanhoista kemiallisista aseista, hallintoneuvosto voi aluevaltion pyynnöstä, jonka tämä esittää yksin tai yhdessä hylkääjävaltion kanssa, poikkeuksellisissa olosuhteissa muuttaa määräaikaa tai hävittämisjärjestystä koskevia määräyksiä, jos se katsoo ettei tämän yleissopimuksen tavoitteet ja tarkoitukset siitä kärsi. Tässä kappaleessa tarkoitetussa pyynnössä on oltava yksilöity määräyksiä koskeva muutosesitys sekä yksityiskohtainen selitys esitetyn muutoksen syistä.

18. Sopimusvaltiot voivat keskenään tehdä sopimuksia tai järjestelyjä hylättyjen kemiallisten aseiden hävittämisestä. Hallintoneuvosto voi aluevaltion pyynnöstä, jonka tämä esittää yksin tai yhdessä hylkääjävaltion kanssa, päättää että määrätyt tällaisen sopimuksen tai järjestelyn määräykset saavat etusijan tämän osaston määräyksiin nähden, jos se katsoo, että sopimus tai järjestely varmistaa hylättyjen kemiallisten aseiden hävittämisen 17 kappaleen mukaisesti.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI A. ILMOITUKSET Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksia koskevat ilmoitukset

1. Sopimusvaltion III artiklan 1 kappaleen c kohdan ii alakohdan mukaisesti antamassa kemiallisten aseiden tuotantolaitosta koskevassa ilmoituksessa on kunkin laitoksen osalta oltavat seuraavat tiedot:

a) laitoksen nimi, omistajien nimi, yhtiöiden tai yritysten nimet, jotka 1 päivästä tammikuuta 1946 lähtien ovat hoitaneet laitoksen toimintaa,

b) laitoksen tarkka sijainti ja osoite, laitoskokonaisuuden sijainti, laitoksen sijainti laitoskokonaisuudessa, mukaan luettuna yksilöity rakennuksen tai rakenteen numero, jos sellainen on;

c) lausunto siitä, onko kysymyksessä sellaisten kemikaalien valmistuslaitos, jotka määritellään kemiallisiksi aseiksi, vai laitos, jossa kemiallisia aseita täytetään, vai molemmat,

d) päivämäärä, jolloin laitos on valmistunut ja ajankohdat, jolloin laitosta on muutettu, mukaan lukien muutokset, joissa sinne on asennettu uusia tai muutettuja laitteita, jotka ovat merkittävästi muuttaneet laitoksen tuotantoprosessin luonnetta,

e) tiedot niistä laitoksessa valmistetuista kemikaaleista, jotka on määritelty kemiallisiksi aseiksi, ammuksista, laitteista ja säiliöistä, jotka laitoksessa on täytetty, sekä valmistuksen ja täytön alkamis- ja lopettamisajankohdat,

i) kemiallisiksi aseiksi määriteltyjen kemikaalien osalta, joita laitoksessa on valmistettu, tietoihin kuuluu valmistettujen kemikaalien nimenomaiset lajit, ilmoittaen niiden kemialliset nimet Kansainvälisen puhtaan ja sovelletun kemian liiton (IUPAC) nimikkeistön mukaisesti, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu, ja kunkin kemikaalin määrän osalta kemikaalin paino tonneina,

ii) laitoksessa täytettyjen ammusten, laitteiden ja säiliöiden osalta tiedot annetaan täytettyjen kemiallisten aseiden nimenomaisena lajina ja kemikaalitäytteen painona kappaletta kohden,

f) kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen tuotantokapasiteetti

i) laitoksen osalta, jossa kemiallisia aseita on valmistettu, tuotantokapasiteetti ilmoitetaan määrätyn aineen enimmäismääränä, jota vuodessa voitaisiin tuotantolaitoksessa käytetyllä tai, jollei tosiasiallisesti käytetyllä, niin suunnitellulla teknologisella prosessilla tuottaa,

ii) laitoksen osalta, jossa kemiallisia aseita on täytetty, tuotantokapasiteetti ilmoitetaan kemikaalimääränä, jolla laitos voi vuodessa täyttää kutakin kemiallisen aseen lajia,

g) kunkin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen osalta, jota ei ole hävitetty, selostus laitoksesta, johon kuuluu

i) asemapiirustus laitoksen sijaintipaikasta

ii) laitoksen prosessikaavio

iii) luettelo laitoksen rakennuksista, laitoksen erityislaitteista ja niiden varaosista

h) laitoksen nykyasema, johon sisältyy

i) ajankohta, jolloin laitoksessa viimeksi valmistettiin kemiallisia aseita

ii) onko laitos hävitetty, jos on, päivämäärä ja hävittämistapa

iii) onko laitosta käytetty tai muutettu tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen toimintaan, joka ei liity kemiallisten aseiden tuotantoon, ja jos on, tiedot tehdyistä muutoksista, ajankohta, jona mainittu muu kuin kemiallisten aseiden tuotantoon liittyvä toiminta on alkanut sekä toiminnan laatu ja soveltuvin osin tuotteen laji,

i) selostus siitä, mihin toimenpiteisiin sopimusvaltio on ryhtynyt laitoksen sulkemiseksi ja kuvaus toimenpiteistä, joihin sopimusvaltio on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä laitoksen toiminnan lakkauttamiseksi,

j) kuvaus lakkautetun laitoksen turvallisuuteen liittyvistä normaaleista toimintakaavoista,

k) lausunto siitä, muunnetaanko laitos kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi, ja jos muunnetaan, muuntamisen ajankohta.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI A. ILMOITUKSET Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksia koskevat III artiklan 1 kappaleen c kohdan iii alakohdan mukaiset ilmoitukset

2. Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksia koskevissa III artiklan 1 kappaleen c kohdan iii alakohdan mukaisesti annetuissa ilmoituksissa on oltava kaikki edellä 1 kappaleessa tarkoitetut tiedot. Se sopimusvaltio, jonka alueella laitos sijaitsee tai on sijainnut, on velvollinen ryhtymään asianmukaisiin järjestelyihin toisen valtion kanssa varmistaakseen, että ilmoitukset annetaan. Jos sopimusvaltio, jonka alueella laitos sijaitsee tai on sijainnut, ei pysty täyttämään tätä velvollisuutta, sen on annettava tähän syyt.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI A. ILMOITUKSET Aiempien siirtojen ja vastaanottojen ilmoittaminen

3. Sopimusvaltion, joka on siirtänyt tai vastaanottanut kemiallisten aseiden tuotantovälineitä 1 päivän tammikuuta 1946 jälkeen tulee ilmoittaa näistä siirroista ja vastaanotoista III artiklan 1 kappaleen c kohdan iv alakohdan mukaisesti ja jäljempänä 5 kappaleen mukaisesti. Jos kaikkia edellä mainittuja siirtoja ja vastaanottoja koskevia tietoja 1 päivän tammikuuta 1946 ja 1 päivän tammikuuta 1970 väliseltä ajalta ei ole saatavana, sopimusvaltio antaa ne tiedot, jotka vielä on saatavana, ja ilmoittaa miksi se ei voi antaa kaikkia tietoja.

4. Edellä 3 kappaleessa mainitut kemiallisten aseiden tuotantolaitteet tarkoittavat

a) erikoislaitteita,

b) erityisesti kemiallisten aseiden käytön yhteyteen suunniteltujen laitteiden tuotantolaitteita,

c) laitteita, jotka on suunniteltu tai joita käytetään yksinomaan kemiallisten ammusten ei-kemiallisten osien valmistukseen.

5. Kemiallisten aseiden tuotantolaitteiden siirtoa ja vastaanottoa koskevissa ilmoituksissa on mainittava

a) kuka on vastaanottanut/siirtänyt kemiallisten aseiden tuotantolaitteet,

b) laitteiden tunnusmerkit,

c) siirron tai vastaanoton ajankohta,

d) onko laitteisto hävitetty, mikäli tiedossa, sekä

e) nykyinen tilanne, mikäli tiedossa.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI A. ILMOITUKSET Yleisten hävittämissuunnitelmien antaminen

6. Kunkin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen osalta sopimusvaltion tulee antaa seuraavat tiedot:

a) toimenpiteiden suunniteltu aikataulu ja

b) hävittämistapa.

7. Kunkin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen osalta, jonka sopimusvaltio aikoo väliaikaisesti muuntaa kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi, sopimusvaltion tulee antaa seuraavat tiedot:

a) hävittämislaitokseksi muuntamisen suunniteltu aikataulu,

b) suunniteltu aikataulu, jonka puitteissa laitosta on tarkoitus käyttää kemiallisten aseiden hävittämislaitoksena,

c) kuvaus uudesta laitoksesta,

d) erikoislaitteiden hävittämistapa,

e) aikataulu, jonka puitteissa muunnettu laitos on tarkoitus hävittää sen jälkeen, kun sitä on käytetty kemiallisten aseiden hävittämislaitoksena, sekä

f) muunnetun laitoksen hävittämistapa.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI A. ILMOITUKSET Vuosittaisten hävittämisohjelmien ja vuosittaisten hävittämiskertomusten antaminen

8. Sopimusvaltion tulee esittää vuosittainen hävittämisohjelma viimeistään 90 päivää ennen tulevan hävittämisvuoden alkua. Vuosittaisessa ohjelmassa on mainittava

a) hävitettävä kapasiteetti,

b) kunkin laitoksen, missä hävityksen on määrä tapahtua, nimi ja sijainti,

c) luettelo rakennuksista ja laitteista, jotka kussakin laitoksessa on määrä hävittää, sekä

d) suunniteltu hävittämistapa.

9. Sopimusvaltion tulee esittää vuosittainen hävittämiskertomus viimeistään 90 päivän kuluttua edellisen hävittämisvuoden päättymisestä. Kertomuksessa on mainittava

a) hävitetty kapasiteetti,

b) kunkin laitoksen, missä hävitys tapahtui nimi ja sijainti,

c) luettelo rakennuksista ja laitteista, jotka kussakin laitoksessa on hävitetty, sekä

d) hävittämistapa.

10. Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen osalta, josta on annettu III artiklan 1 kappaleen c kohdan iii alakohdan mukainen ilmoitus, sopimusvaltio, jonka alueella laitos sijaitsee tai on sijainnut, vastaa asianmukaisista järjestelyistä varmistaakseen, että edellä 6-9 kappaleessa tarkoitetut ilmoitukset tehdään. Jos sopimusvaltio, jonka alueella laitos sijaitsee tai on sijainnut, ei pysty täyttämään tämän kappaleen mukaista velvoitettaan, sen on ilmoitettava syyt.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI B. HÄVITTÄMINEN Kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämistä koskevat yleisperiaatteet

11. Kukin sopimusvaltio päättää kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämiseen sovellettavista menetelmistä tässä osassa sekä V artiklassa annettujen periaatteiden mukaisesti.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI B. HÄVITTÄMINEN Kemiallisten aseiden tuotantolaitosten sulkemisessa noudatettavat periaatteet ja menetelmät

12. Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen sulkemisen tarkoituksena on sen toiminnan lakkauttaminen.

13. Sopimusvaltiot ryhtyvät sovittuihin sulkemistoimenpiteisiin kunkin laitoksen erityisominaisuudet huomioon ottaen. Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa

a) erityisrakennusten ja vakiorakennusten käyttöönoton kieltäminen muihin kuin sovittuihin toimintoihin,

b) suoraan kemiallisten aseiden tuotantoon liittyvien laitteiden irtikytkeminen mukaan luettuna muun muassa prosessivalvontalaitteisto ja tuotantohyödykkeet,

c) yksinomaan kemiallisten aseiden tuotantolaitosten turvatoimiin käytettyjen suojalaitteistojen käytöstä poisto,

d) umpilaippojen ja muiden laitteiden asentaminen estämään kemikaalien lisäämisen tai poistamisen erikoislaitteista, joita voitaisiin käyttää kemiallisiksi aseiksi määriteltyjen kemikaalien synteesiin, erottamiseen tai puhdistamiseen, varastosäiliöstä, kemiallisten aseiden täyttökoneesta, näiden laitteiden kuumennus- tai jäähdytyslaitteesta tai sähkö- tai muun voimansaantilaitteesta, säiliöstä tai koneesta, sekä

e) rautatie-, maantie- ja muun raskaan liikenneyhteyden katkaisu kemiallisten aseiden tuotantolaitokseen lukuun ottamatta sovittuihin toimiin tarvittavia yhteyksiä.

14. Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen suljettuna ollessa sopimusvaltio voi jatkaa laitoksen turva- ja suojatoimia.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI B. HÄVITTÄMINEN Kemiallisten aseiden tuotantolaitosten tekninen huolto ennen niiden hävittämistä

15. Sopimuspuoli voi yksinomaan turvallisuussyistä suorittaa tavanomaisia huoltotoimia kemiallisten aseiden tuotantolaitoksessa, joihin kuuluu silmämääräinen tarkastus, ehkäisevä huolto ja tavanomaiset korjaustyöt.

16. Kaikki suunnitellut huoltotoimet on eriteltävä yleisessä ja yksityiskohtaisessa hävittämissuunnitelmassa. Huoltotoimiksi ei katsota

a) prosessilaitteiston korvaamista,

b) kemiallisen prosessilaitteiston tyypin muuttamista,

c) minkäänlaisen kemikaalin tuottamista.

17. Tekninen sihteeristö seuraa kaikkia huoltotoimia.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI B. HÄVITTÄMINEN Periaatteet ja menettelytavat, joita tulee noudattaa muunnettaessa kemiallisten aseiden tuotantolaitosta väliaikaisesti kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi

18. Kemiallisten aseiden tuotantolaitosten väliaikaiseen muuntamiseen kemiallisten aseiden hävittämislaitoksiksi liittyvillä toimenpiteillä tulee varmistaa, että väliaikaisesti muunnettuja laitoksia koskeva säännöstö on vähintään yhtä ankara kuin pysyvästi muunnettuja laitoksia koskeva säännöstö.

19. Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksista, jotka on muunnettu kemiallisten aseiden hävittämislaitoksiksi ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa, annetaan ilmoitus kemiallisten aseiden tuotantolaitoksina.

Tarkastajat suorittavat niissä ensivierailun, jonka aikana vahvistetaan laitoksesta annettujen tietojen oikeellisuus. Laitoksen muuntamisen suorittaminen siten, ettei laitosta enää voi käyttää kemiallisten aseiden tuotantolaitoksena, on myös todennettava, ja tämän tulee tapahtua toimenpiteiden puitteissa, jotka koskevat viimeistään 90 päivää tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen lakkautettavia laitoksia.

20. Sopimusvaltion, joka aikoo toteuttaa kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen muuntamisen, tulee jättää tekniselle sihteeristölle yleinen laitoksen muuntamissuunnitelma viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, tai viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun väliaikaista muuntamista koskeva päätös on tehty, ja tämän jälkeen vuosittaiset suunnitelmat.

21. Jos sopimusvaltio katsoo tarpeelliseksi muuntaa kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi sellaisen kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen, joka on suljettu sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on asianomaisen sopimusvaltion osalta tullut voimaan, sen tulee ilmoittaa asiasta tekniselle sihteeristölle viimeistään 150 päivää ennen muuntamista. Tekninen sihteeristö varmistaa yhdessä sopimusvaltion kanssa, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan, jotta laitos muuntamisen jälkeen on kelvoton kemiallisten aseiden tuotantolaitokseksi.

22. Laitos, joka on muunnettu kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi, ei saa olla soveltuvampi aloittamaan kemiallisten aseiden tuotantoa kuin kemiallisten aseiden tuotantolaitos, joka on suljettu ja jota huolletaan. Sen toiminnan uudelleen aloittaminen ei saa tapahtua nopeammin kuin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen, joka on suljettu ja jota huolletaan.

23. Muunnetut kemiallisten aseiden tuotantolaitokset on hävitettävä viimeistään 10 vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta.

24. Määrätyn kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen muuntamista koskevien toimenpiteiden tulee olla laitoskohtaisia ja perustua kunkin laitoksen ominaisuuksiin.

25. Toimenpiteiden, joihin ryhdytään kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen muuntamiseksi kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi, tulee olla vähintään samat kuin ne, joihin ryhdytään muiden kemiallisten aseiden tuotantolaitosten lakkauttamiseksi vähintään 90 päivää sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on asianomaisen sopimusvaltion osalta tullut voimaan.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI B. HÄVITTÄMINEN Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen hävittämiseen liittyvät periaatteet ja menettelytavat

26. Sopimusvaltion tulee hävittää kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen määritelmään sisältyvät rakennukset ja laitteet seuraavasti:

a) kaikki erityislaitteet ja vakiolaitteet on fyysisesti hävitettävä,

b) kaikki erityisrakennukset ja vakiorakennukset on fyysisesti hävitettävä.

27. Sopimuspuolen tulee hävittää täyttämättömiä ammuksia ja laitteita kemiallisia aseita varten tuottavat laitokset seuraavasti:

a) Laitoksista, joissa tuotetaan yksinomaan kemiallisten ammusten ei-kemiallisia osia tai erityisesti suorassa yhteydessä kemiallisten aseiden kanssa käytettäviksi suunniteltuja laitteita, on tehtävä ilmoitus ja ne on hävitettävä. Hävitysprosessi sekä sen todentaminen on tehtävä V artiklan sekä tämän liitteen tämän osan niiden määräysten mukaisesti, jotka koskevat kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämistä;

b) Kaikki laitteet, jotka on suunniteltu tai joita on käytetty yksinomaan kemiallisten ammusten ei-kemiallisten osien valmistukseen, on fyysisesti hävitettävä. Nämä laitteet, joihin kuuluu erityisesti suunnitellut muotit ja metallien muotoiluun käytetyt muotit, voidaan viedä erityiseen paikkaan hävitettäväksi;

c) kaikki tällaiseen tuotantotoimintaan käytettävät rakennukset ja vakiolaitteet on hävitettävä tai muunnettava sellaiseen tarkoitukseen, jota tässä yleissopimuksessa ei kielletä ja joka voidaan tarvittaessa vahvistaa IX artiklan mukaisin neuvotteluin ja tarkastuksin;

d) Sellaiseen tarkoitukseen tähtäävä toiminta, jota tässä yleissopimuksessa ei kielletä, voi jatkua hävittämis- tai muuntamistoimien aikana.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI B. HÄVITTÄMINEN Hävittämisjärjestys

28. Kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämisjärjestys perustuu I artiklassa ja muissa tämän yleissopimuksen artikloissa tarkoitettuihin velvollisuuksiin mukaan lukien paikalla tapahtuvan järjestelmällisen todentamisen. Hävittämisjärjestyksessä otetaan huomioon sopimusvaltioiden tarve säilyttää turvallisuutensa heikentymättömänä hävittämiskauden ajan, luottamuksen lisääminen hävittämiskauden aikaisessa vaiheessa, asteittainen kokemuksen saaminen kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämisessä sekä sovellettavuus tosiasiallisesta koostumuksesta ja valitusta hävittämismenetelmästä riippumatta. Hävittämisjärjestys perustuu tasoittamisen periaatteeseen.

29. Sopimusvaltion tulee kutakin hävittämiskautta varten määrätä, mitkä kemiallisten aseiden tuotantolaitokset hävitetään ja toteuttaa hävittäminen siten, että enintään se, mikä 30 ja 31 artiklassa määrätään on jäljellä kunkin hävittämiskauden päättyessä. Sopimusvaltio voi hävittää laitoksensa nopeamminkin.

30. Seuraavia määräyksiä sovelletaan 1 luettelon kemikaaleja tuottaviin laitoksiin:

a) Sopimusvaltion tulee aloittaa näiden laitosten hävittäminen viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus sen osalta tulee voimaan, ja hävittämisen tulee olla loppuun suoritettu viimeistään 10 vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta. Valtion osalta, joka on sopimusvaltio tämän yleissopimuksen voimaan tullessa, tämän kokonaiskausi jaetaan kolmeen erilliseen hävittämiskauteen: vuodet 2-5, vuodet 6-8 ja vuodet 9-10. Valtioiden osalta, jotka tulevat sopimuspuoliksi tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen, hävittämiskaudet mukautetaan 28 ja 29 kappaleen määräykset huomioon ottaen.

b) Tuotantokapasiteettia käytetään näiden laitosten vertailuperusteena. Se ilmaistaan tonneina ottaen huomioon kaksikomponenttisia kemiallisia aseita koskevat säännöt.

c) Asianmukainen sovittu tuotantokapasiteetin taso määrätään kahdeksannen vuoden päättyessä yleissopimuksen voimaantulosta. Tuotantokapasiteetti, joka ylittää asiaankuuluvan tason, on hävitettävä yhtä suurina erinä kahden ensimmäisen hävittämiskauden aikana.

d) Vaatimus hävittää määrätty määrä kapasiteettia sisältää myös vaatimuksen hävittää muut kemiallisten aseiden tuotantolaitokset, jotka ovat toimittaneet 1 luetteloon kuuluvaan laitokseen materiaalia tai täyttäneet laitoksen tuottamia ammuksia tai laitteita 1 luetteloon kuuluvalla kemikaalilla.

e) Kemiallisten aseiden tuotantolaitokset, jotka on väliaikaisesti muunnettu kemiallisten aseiden hävittämislaitoksiksi, ovat edelleen velvollisia hävittämään kapasiteettia tämän kappaleen määräysten mukaisesti.

31. Sopimusvaltio aloittaa muiden kuin 30 kappaleessa tarkoitettujen kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämisen viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus sen osalta tulee voimaan, ja saattaa sen päätökseen viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI B. HÄVITTÄMINEN Yksityiskohtaiset hävittämissuunnitelmat

32. Vähintään 180 päivää ennen kuin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen hävittäminen alkaa, sopimusvaltion on annettava tekniselle sihteeristölle yksityiskohtainen hävittämissuunnitelma, mukaan luettuna 33 kappaleen f kohdassa mainitut esitykset hävittämisen todentamistoimiksi muun muassa seuraavilta osin:

a) ajankohdat, jolloin tarkastajat ovat läsnä hävitettävässä laitoksessa,

b) kuhunkin ilmoitetussa inventaarissa hävitettäväksi määrättyyn kohtaan sovellettava todentamismenetelmä.

33. Kunkin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen yksityiskohtaisessa hävittämissuunnitelmassa tulee olla

a) yksityiskohtainen aikataulu hävittämistoimista,

b) laitoksen pohjapiirustus,

c) prosessikaavio,

d) yksityiskohtainen luettelo laitteista, rakennuksista ja hävitettävistä kohteista,

e) kuhunkin luettelossa olevaan erään sovellettavat toimenpiteet,

f) esitys todentamistoimiksi,

g) laitoksen hävittämisessä noudatettavat turvallisuustoimenpiteet, sekä

h) tarkastajille järjestettävät työ- ja asumisolosuhteet.

34. Jos sopimuspuoli aikoo väliaikaisesti muuntaa kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi, sen on ilmoitettava asiasta tekniselle sihteeristölle vähintään 150 päivää ennen kuin se ryhtyy muuntamistoimiin. Ilmoituksessa on

a) ilmoitettava laitoksen nimi, osoite ja sijainti,

b) oltava asemapiirros, josta ilmenee kaikki kemiallisten aseiden hävittämisen liittyvät rakenteet ja alueet sekä kaikki kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen rakenteet, jotka on määrä väliaikaisesti muuntaa,

c) ilmoitettava hävitettävien kemiallisten aseiden lajit sekä hävitettävän kemiallisen täyttöaineen laji ja määrä,

d) ilmoitettava hävittämistapa,

e) oltava prosessin kulkukaavio, josta ilmenee mitkä tuotantoprosessin ja erityislaitteiston osuudet muunnetaan kemiallisten aseiden hävittämistarkoitukseen,

f) tarvittaessa ilmoitettava sinetit ja tarkastusvälineet, joihin muuntaminen saattaa vaikuttaa, sekä

g) oltava aikataulu, jossa eritellään seuraavia toimia varten varattu aika: suunnittelu, laitoksen väliaikainen muuntaminen, laitteiston asentaminen, laitteiston testaaminen, hävittämistoimet ja sulkeminen.

35. Väliaikaisesti kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi muunnetun laitoksen osalta on annettava 32 ja 33 kappaleessa tarkoitetut tiedot.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI B. HÄVITTÄMINEN Yksityiskohtaisten suunnitelmien tarkastus

36. Sopimusvaltion antaman yksityiskohtaisen hävittämissuunnitelman ja esitettyjen todentamistoimien pohjalta sekä aiemmista tarkastuksista saatujen kokemusten perusteella, tekninen sihteeristö laatii suunnitelman laitoksen hävittämisen todentamiseksi neuvotellen asianomaisen sopimusvaltion kanssa. Erimielisyydet, joita teknisen sihteeristön ja sopimusvaltion välillä saattaa syntyä soveltuvista toimenpiteistä, tulee ratkaista neuvotteluilla. Ratkaisemattomat asiat siirretään hallintoneuvostolle asianmukaisia toimenpiteitä varten tarkoituksella helpottaa tämän yleissopimuksen täysipainoista toteutumista.

37. Sen varmistamiseksi, että V artiklan ja tämän osan määräykset toteutuvat, tulee hävittämistä ja todentamista koskevasta yhteissuunnitelmasta sopia hallintoneuvoston ja sopimusvaltion välillä. Sopimukseen tulisi päästä viimeistään 60 päivää ennen kuin hävittämisen on määrä alkaa.

38. Kukin hallintoneuvoston jäsen voi neuvotella teknisen sihteeristön kanssa kaikista kysymyksistä, jotka koskevat hävittämisen ja todentamisen yhteissuunnitelman asianmukaisuutta. Jos kenelläkään hallintoneuvoston jäsenellä ei ole mitään huomauttamista sitä vastaan, suunnitelma toteutetaan.

39. Jos vaikeuksia ilmenee, hallintoneuvoston tulee ryhtyä neuvotteluihin sopimusvaltion kanssa näiden sovittelemiseksi. Jos jonkin asian osalta ei päästä ratkaisuun, siirretään se konferenssille. Hävittämistapaa koskevat erimielisyydet eivät saa viivyttää hävittämissuunnitelman hyväksyttyjen osien täytäntöönpanoa.

40. Jos jonkin todentamista koskevan asian osalta ei päästä sopimukseen hallintoneuvoston kanssa, tai jos hyväksyttyä hävittämissuunnitelmaa ei voida täytäntöönpanna, hävittämisen todentaminen tapahtuu jatkuvan tarkkailun kautta paikalla olevin laittein ja tarkastajien läsnä ollessa.

41. Hävittäminen ja todentaminen tapahtuvat sovitun suunnitelman mukaisesti. Todentaminen ei saa tarpeettomasti häiritä hävittämistä ja sen suorittavat paikalla hävittämistä seuraavat tarkastajat.

42. Jos tarpeellisiin todentamis- tai hävittämistoimiin ei ryhdytä suunnitelmien mukaisesti, on tästä ilmoitettava kaikille sopimusvaltioille.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI C. TODENTAMINEN Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksia koskevien ilmoitusten todentaminen paikalla tapahtuvan tarkastuksen kautta

43. Tekninen sihteeristö suorittaa alkutarkastuksen jokaisessa kemiallisten aseiden tuotantolaitoksessa 90-120 päivää siitä, kun tämä yleissopimus kunkin sopimusvaltion osalta tulee voimaan.

44. Alkutarkastus suoritetaan, jotta

a) voidaan vahvistaa, että kemiallisten aseiden valmistus on lopetettu ja että laitoksen toiminta on tämän yleissopimuksen mukaisesti lakkautettu,

b) tekninen sihteeristö voi tutustua toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty kemiallisten aseiden tuotannon lakkauttamiseksi laitoksessa,

c) tarkastajat voivat asentaa väliaikaiset sinetit,

d) tarkastajat voivat vahvistaa rakennusten ja erityislaitteiden luettelon oikeellisuuden,

e) saadaan tarpeelliset tiedot laitoksen tarkastustoimien suunnittelemiseksi, mukaan lukien sinetit, joista näkyy vahingoittamisyritykset, ja muut laitteet, jotka asennetaan kunkin laitoksen yksityiskohtaisen laitossopimuksen mukaisesti, sekä

f) voidaan käydä alustavia keskusteluja laitoksen tarkastustoimia koskevasta yksityiskohtaisesta sopimuksesta.

45. Tarkastajat käyttävät tarpeen mukaan sovittuja sinettejä, merkintöjä ja muita varastonvalvontamenetelmiä helpottaakseen kunkin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen ilmoitettujen yksikköjen tarkkaa luettelointia.

46. Tarkastajat asentavat tarpeelliset sovitut laitteet ilmaisemaan kemiallisten aseiden tuotannon uudelleen alkamisen tai ilmoitetun erän poistamisen. Heidän tulee ryhtyä tarvittaviin varotoimenpiteisiin, etteivät he estä tarkastettavan sopimusvaltion sulkemistoimia. Tarkastajat voivat palata paikalle huoltaakseen laitteen ja todentaakseen laitteiden koskemattomuuden.

47. Jos pääjohtaja alkutarkastuksen perusteella katsoo, että laitoksen toiminnan lakkauttaminen tämän yleissopimuksen mukaisesti edellyttää lisätoimenpiteitä, hän voi viimeistään 135 päivää sen jälkeen, kun tämä yleissopimus asianomaisen sopimusvaltion osalta tulee voimaan, pyytää tätä suorittamaan mainitut lisätoimenpiteet viimeistään 180 päivän kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan. Sopimusvaltio voi suorittaa toimenpiteet harkintansa mukaan. Jos sopimusvaltio ei suorita mainittuja toimenpiteitä, se neuvottelee asiasta pääjohtajan kanssa päästäkseen ratkaisuun.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI C. TODENTAMINEN Kemiallisten aseiden tuotantolaitosten järjestelmällinen todentaminen ja toiminnan lakkauttaminen

48. Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen järjestelmällisen todentamisen tarkoituksena on varmistaa, että kemiallisten aseiden tuotannon uudelleen alkaminen laitoksessa tai ilmoitettujen erien poistaminen pystytään toteamaan.

49. Kunkin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen yksityiskohtaisessa laitossopimuksessa tulee eritellä

a) yksityiskohtaiset paikalla tapahtuvat tarkastusmenetelmät, joihin voi kuulua

i) silmämääräiset tarkastukset

ii) sinettien ja muiden sovittujen laitteiden tarkastus ja huolto sekä

iii) näytteiden saaminen ja analyysi,

b) sellaisten sinettien ja muiden sovittujen laitteiden käyttömenetelmät, joista näkyy vahingoittamisyritykset ja laitoksen toiminnan luvaton uudelleen alkaminen; näissä tulee eritellä

i) laitteen laji, sijainti ja asentamista koskevat järjestelyt

ii) sinettien ja laitteiden ylläpito, sekä

c) muut sovitut toimenpiteet.

50. Sinetit tai muut hyväksytyt laitteet, joista asianomaisen laitoksen tarkastustoimia koskevassa yksityiskohtaisessa sopimuksessa on annettu määräykset, on asetettava paikoilleen viimeistään 240 päivän kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus asianomaisen sopimusvaltion osalta tulee voimaan. Tarkastajilla on oikeus käydä kussakin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksessa mainittujen sinettien tai laitteiden asentamista varten.

51. Kunakin kalenterivuonna teknisellä sihteeristöllä on oikeus suorittaa enintään neljä tarkastusta kussakin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksessa.

52. Pääjohtajan tulee ilmoittaa tarkastettavalle sopimusvaltiolle päätöksestään tarkastaa tai käydä kemiallisten aseiden tuotantolaitoksessa 48 tuntia ennen kuin tarkastusryhmän on määrä saapua laitokseen järjestelmälliselle tarkastukselle tai käynnille. Jos kysymyksessä on tarkastus tai käynti kiireellisen asian ratkaisemiseksi, tämä määräaika voi olla lyhyempi. Pääjohtaja ilmoittaa tarkastuksen tai käynnin tarkoituksen.

53. Tarkastajilla tulee laitossopimuksen mukaan olla esteetön pääsy kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen kaikkiin osiin. Tarkastajat valitsevat, mitkä ilmoitetun luettelon kohdat he tarkastavat.

54. Ohjeet paikalla tapahtuvan järjestelmällisen tarkastusten aikavälin määräämiselle hyväksyy konferenssi VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti. Tekninen sihteeristö valitsee tarkastettavan tuotantolaitoksen siten, ettei minkään laitoksen tarkastusta voi tarkoin ennakoida.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI C. TODENTAMINEN Kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämisen todentaminen

55. Kemiallisten aseiden tuotantolaitosten hävittämisen todentamisen tarkoituksena on vahvistaa, että laitos on tästä yleissopimuksesta johtuvien velvoitteiden mukaisesti hävitetty ja että ilmoitetun luettelon kaikki kohdat on hävitetty sovitun yksityiskohtaisen hävittämissuunnitelman mukaisesti.

56. Kun kaikki ilmoitetun luettelon erät on hävitetty, tekninen sihteeristö vahvistaa sopimusvaltion sitä koskevan ilmoituksen. Vahvistuksen jälkeen tekninen sihteeristö lopettaa kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen järjestelmällisen todentamisen ja poistaa välittömästi kaikki tarkastajien asentamat laitteet ja tarkkailuvälineet.

57. Tämän vahvistuksen jälkeen sopimusvaltio ilmoittaa, että laitos on hävitetty.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI C. TODENTAMINEN Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen väliaikaisen kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi muuntamisen todentaminen

58. Viimeistään 90 päivän kuluttua saatuaan ilmoituksen aikomuksesta muuntaa tuotantolaitos hävittämislaitokseksi, tarkastajilla on oikeus käydä laitoksessa tutustuakseen esitettyyn väliaikaiseen muuntamiseen ja tutkiakseen mahdollisia tarkastustoimia, joita muuntamisen aikana edellytetään.

59. Viimeistään 60 päivän kuluttua mainitusta käynnistä tekninen sihteeristö ja tarkastettava sopimusvaltio tekevät siirtymäsopimuksen ylimääräisistä tarkastustoimenpiteistä väliaikaisen muuntamisvaiheen aikana. Siirtymäsopimuksessa eritellään tarkastusmenetelmät, joihin kuuluu sinettien käyttö, sekä käytettävät tarkkailulaitteet ja tarkastukset, joiden kautta voidaan luottaa siihen, ettei laitoksessa muuntamisen aikana valmisteta kemiallisia aseita. Mainittu sopimus on voimassa väliaikaiseen muuntamiseen tähtäävien toimien alusta siihen saakka, kunnes laitos aloittaa toimintansa kemiallisten aseiden hävittämislaitoksena.

60. Tarkastettava sopimusvaltio ei saa poistaa tai muuntaa mitään laitoksen osaa eikä poistaa tai muuttaa sinettejä tai muita sovittuja tarkastuslaitteita, joita tämän yleissopimuksen nojalla on voitu asentaa, ennen kuin siirtymäsopimus on tehty.

61. Kun laitos aloittaa toimintansa kemiallisten aseiden hävittämislaitoksena, siihen sovelletaan tämän liitteen IV A osassa annettuja kemiallisten aseiden hävittämislaitoksia koskevia määräyksiä. Toiminnan aloittamista edeltävään kauteen sovelletaan siirtymäsopimuksen määräyksiä.

62. Hävittämistoimien aikana tarkastajilla on oltava pääsy kaikkiin väliaikaisesti muunnetun kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen osiin, mukaan lukien osiin, jotka eivät suoranaisesti liity kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen hävittämiseen.

63. Ennen kuin työt laitoksen väliaikaiseksi muuntamiseksi kemiallisten aseiden hävittämislaitokseksi aloitetaan ja sen jälkeen, kun laitoksen toiminta kemiallisten aseiden hävittämislaitoksena on lakannut, laitokseen sovelletaan tässä osassa annettuja kemiallisten aseiden tuotantolaitoksia koskevia määräyksiä.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI D. KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOKSEN MUUNTAMINEN TARKOITUKSIIN, JOITA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI OLE KIELLETTY Muuntamispyyntöä koskeva menettelytapa

64. Pyyntö käyttää kemiallisten aseiden tuotantolaitosta tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei ole kielletty, voidaan tehdä sellaisen laitoksen osalta, jota sopimusvaltio käyttää tällaisiin tarkoitukseen jo ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa tai jota se aikoo käyttää mainittuun tarkoitukseen.

65. Sellaista kemiallisten aseiden tuotantolaitosta koskeva pyyntö, jota tämän yleissopimuksen voimaantullessa sopimusvaltion osalta käytetään tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei ole kielletty, jätetään pääjohtajalle viimeistään 30 päivää sen jälkeen, kun yleissopimus on asianomaisen sopimusvaltion osalta tullut voimaan. Sen lisäksi, mitä 1 kappaleen h kohdan iii alakohdassa määrätään, pyynnössä on annettava seuraavat tiedot:

a) yksityiskohtainen perustelu pyynnölle,

b) yleinen laitoksen muuntamista koskeva suunnitelma, jossa eritellään

i) laitoksessa suoritettavien toimien luonne,

ii) jos suunniteltuihin toimiin liittyy kemikaalien tuotantoa, käsittelyä tai kulutusta, kunkin kemikaalin nimi, laitoksen prosessikaavio sekä määrät, joita laitoksessa aiotaan tuottaa, käsitellä tai kuluttaa vuodessa,

iii) mitä rakennuksia tai rakenteita esitetään käytettäväksi ja mitä mahdollisia muutoksia niihin esitetään,

iv) mitkä rakennukset tai rakenteet on hävitetty tai esitetään hävitettäväksi sekä hävittämisohjelma,

v) mitä laitteita laitoksessa on määrä käyttää,

vi) mitä laitteita on poistettu ja hävitetty ja mitä laitteita esitetään poistettavaksi tai hävitettäväksi sekä hävittämisohjelma,

vii) soveltuvin osin ehdotettu muuntamisohjelma, sekä

viii) kunkin paikalla toimivan muun laitoksen toiminnan luonne, sekä

c) yksityiskohtainen selvitys siitä, miten b kohdassa tarkoitetuilla ja muilla sopimusvaltion esittämillä toimenpiteillä laitoksessa voidaan estää kemiallisten aseiden palautettavissa oleva tuotantovalmius.

66. Sellaista kemiallisten aseiden tuotantolaitosta koskeva pyyntö, jota tämän yleissopimuksen voimaantullessa sopimusvaltion osalta ei käytetä tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei ole kielletty, jätetään pääjohtajalle viimeistään 30 päivää sen jälkeen, kun päätös muuntamisesta on tehty, mutta ei missään tapauksessa myöhemmin kuin neljän vuoden kuluttua siitä, kun yleissopimus on asianomaisen sopimusvaltion osalta tullut voimaan. Pyynnössä on annettava seuraavat tiedot:

a) yksityiskohtainen perustelu pyynnölle mukaan lukien sen taloudellinen tarve,

b) yleinen laitoksen muuntamista koskeva suunnitelma, jossa eritellään

i) laitoksessa suoritettavien toimien luonne,

ii) jos suunniteltuun toimintaan liittyy kemikaalien tuotantoa, käsittelyä tai kulutusta, kunkin kemikaalin nimi, laitoksen prosessikaavio sekä määrät, joita laitoksessa aiotaan tuottaa, käsitellä tai kuluttaa vuodessa,

iii) mitä rakennuksia tai rakenteita esitetään säilytettäväksi ja mitä mahdollisia muutoksia niihin esitetään,

iv) mitkä rakennukset tai rakenteet on hävitetty tai esitetään hävitettäväksi sekä hävittämissuunnitelmat,

v) mitä laitteita laitoksessa on määrä käyttää,

vi) mitä laitteita on poistettu ja hävitetty ja mitä laitteita esitetään poistettavaksi tai hävitettäväksi sekä hävittämisaikataulu,

vii) ehdotettu muuntamisohjelma, sekä

viii) kunkin paikalla toimivan laitoksen toiminnan laatu, sekä

c) yksityiskohtainen selvitys siitä, miten b kohdassa tarkoitetuilla ja muilla sopimusvaltion esittämillä toimenpiteillä laitoksessa voidaan estää kemiallisten aseiden palautettavissa oleva tuotantovalmius.

67. Sopimusvaltio voi pyynnössään esittää muita toimenpiteitä, joiden se katsoo lisäävän luottamusta.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI D. KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOKSEN MUUNTAMINEN TARKOITUKSIIN, JOITA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI OLE KIELLETTY Toimet päätöstä odotettaessa

68. Konferenssin päätöstä odotettaessa sopimusvaltio voi jatkaa laitoksen käyttöä tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei kielletä, jos laitosta käytettiin mainittuihin tarkoituksiin ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa asianomaisen sopimusvaltion osalta, mutta vain jos sopimusvaltio pyynnössään vahvistaa, että erityislaitteita ja erityisrakennuksia ei käytetä ja että erityislaitteiden ja erityisrakennusten käyttö on lakkautettu 13 kappaleessa eritellyin menetelmin.

69. Jos laitosta, jonka osalta pyyntö esitetään, ei ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa ole käytetty tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei kielletä, tai jos 68 kappaleessa tarkoitettua vahvistusta ei ole annettu, sopimusvaltion on välittömästi V artiklan 4 kappaleen nojalla lopetettava kaikki toiminta. Sopimusvaltion tulee sulkea laitos 13 kappaleen mukaisesti viimeistään 90 päivää sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI D. KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOKSEN MUUNTAMINEN TARKOITUKSIIN, JOITA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI OLE KIELLETTY Muuntamisehdot

70. Ehtona kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen muuntamiselle tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei kielletä on, että kaikki erityislaitteet laitoksessa hävitetään ja että kaikki rakennusten ja rakenteiden erityisominaisuudet, joilla ne erottuvat niistä rakennuksista ja rakenteista, joita normaalisti käytetään tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei kielletä ja joihin ei liity 1 luettelon kemikaaleja, poistetaan.

71. Muunnettua laitosta ei saa käyttää

a) minkään 1 tai 2 taulukon kemikaalin tuotantoon, käsittelyyn tai kulutukseen liittyvään toimintaan,

b) minkään erityisen myrkyllisen kemikaalin tuotantoon, mukaan lukien erittäin myrkylliset organofosforikemikaalit, eikä muihin toimiin, jotka edellyttävät erityislaitteita erityisen myrkyllisten tai erityisen syövyttävien kemikaalien käsittelyä varten, ellei hallintoneuvosto ole päättänyt, että kyseinen valmistus tai toiminta ei vaaranna tämän yleissopimuksen tavoitteita tai tarkoituksia, ottaen huomioon myrkyllisyyden, syövyttävyyden sekä soveltuvin osin tekniset seikat, jotka konferenssi VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti käsittelee ja hyväksyy.

72. Kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen muuntamisen tulee olla loppuun saatettu viimeistään 6 vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI D. KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOKSEN MUUNTAMINEN TARKOITUKSIIN, JOITA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI OLE KIELLETTY Hallintoneuvoston ja konferenssin päätökset

73. Viimeistään 90 päivän kuluttua siitä, kun pääjohtaja on vastaanottanut pyynnön, tekninen sihteeristö suorittaa laitoksen alkutarkastuksen. Tarkastuksen tarkoituksena on todentaa pyynnössä annettujen tietojen oikeellisuus, saada tietoja muunnettavan laitoksen teknisistä ominaisuuksista ja arvioida ehdot, joilla käyttö voidaan sallia tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei kielletä. Pääjohtaja antaa viipymättä asiasta hallintoneuvostolle, konferenssille ja kaikille sopimusvaltioille selonteon, jossa hän suosittaa tarvittavia toimenpiteitä laitoksen muuntamiseksi tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei kielletä sekä sen varmistamiseksi, että laitosta käytetään vain tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei kielletä.

74. Jos laitosta on ennen tämän yleissopimuksen voimaantuloa asianomaisen sopimuspuolen osalta käytetty sellaisiin tarkoituksiin, joita tässä yleissopimuksessa ei ole kielletty, ja jos laitos toimii edelleen, mutta 68 kappaleessa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevaa vahvistusta ei ole annettu, pääjohtaja ilmoittaa asiasta viipymättä hallintoneuvostolle, joka voi harkintansa mukaan vaatia asiaankuuluvia toimenpiteitä, muun muassa laitoksen sulkemista ja erityislaitteiden poistamista sekä rakennusten tai rakenteiden muuttamista. Hallintoneuvosto antaa määräajan näiden toimenpiteiden toteuttamiselle ja keskeyttää pyynnön käsittelyn kunnes toimenpiteet on tyydyttävästi loppuunsaatettu. Laitos tarkastetaan viipymättä määräajan päätyttyä, jotta voitaisiin todeta, onko toimenpiteet toteutettu. Jos toimenpiteitä ei ole toteutettu, sopimusvaltiota vaaditaan lakkauttamaan laitoksen toiminta kokonaan.

75. Mahdollisimman pian pääjohtajan selonteon saatuaan konferenssi päättää hallintoneuvoston suosituksesta ja selonteon sekä sopimusvaltioiden näkemykset huomioon ottaen, suostuuko se pyyntöön ja millä ehdoilla. Jos jokin sopimusvaltio vastustaa pyyntöön suostumista ja suostumisehtoja, aloitetaan neuvottelut asianosaisten sopimusvaltioiden välillä enintään 90 päiväksi kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi. Pyyntöä ja siihen liittyviä ehtoja koskeva päätös samoin kuin ehdotetut muutokset on käsiteltävä asiakysymyksenä mahdollisimman pian neuvotteluvaiheen päätyttyä.

76. Jos pyyntöön suostutaan, laaditaan laitossopimus viimeistään 90 päivää päätöksen jälkeen. Laitossopimus sisältää ehdot, joilla laitoksen muuntaminen ja käyttö sallitaan, mukaan lukien todentamistoimenpiteet. Muuntamista ei saa aloittaa ennen kuin laitossopimus on tehty.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI D. KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOKSEN MUUNTAMINEN TARKOITUKSIIN, JOITA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI OLE KIELLETTY Yksityiskohtainen muuntamissuunnitelma

77. Viimeistään 180 päivää sen jälkeen, kun kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen muuntamisen on määrä alkaa, sopimusvaltio toimittaa tekniselle sihteeristölle yksityiskohtaisen suunnitelman laitoksen muuntamisesta, mukaan lukien ehdotetut todentamistoimenpiteet mm. seuraavilta osin:

a) suunniteltu ajankohta, jolloin tarkastajat ovat läsnä laitoksessa, sekä

b) kuhunkin ilmoitettuun inventaarikohtaan sovellettavien toimenpiteiden todentamista koskevan menettelytavan.

78. Kunkin kemiallisten aseiden tuotantolaitoksen muuntamista koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman tulee sisältää

a) yksityiskohtainen aikataulu muuntamisprosessista,

b) pohjapiirustus laitoksesta ennen ja jälkeen muuntamista,

c) laitoksen prosessikaavio ennen muuntamista ja tarvittaessa muuntamisen jälkeen,

d) yksityiskohtainen inventaari laitteistosta, rakennuksista ja rakenteista ja muista hävitettävistä kohteista sekä muunnettavista rakennuksista ja rakenteista,

e) kuhunkin inventaarissa mainittuun kohteeseen sovellettavat toimenpiteet,

f) ehdotetut todentamistoimenpiteet,

g) laitoksen muuntamisen aikana noudatetut todentamistoimenpiteet sekä

h) tarkastajille järjestettävät asuin- ja työolosuhteet.

V OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOSTEN HÄVITTÄMINEN JA HÄVITTÄMISEN TODENTAMINEN V ARTIKLAN MUKAISESTI D. KEMIALLISTEN ASEIDEN TUOTANTOLAITOKSEN MUUNTAMINEN TARKOITUKSIIN, JOITA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI OLE KIELLETTY Yksityiskohtaisten suunnitelmien tarkastus

79. Sopimusvaltion antaman muuntamista koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman ja esitettyjen todentamistoimien pohjalta sekä aiempien tarkastusten perusteella tekninen sihteeristö laatii suunnitelman laitoksen muuntamisen todentamiseksi toimien läheisessä yhteistyössä asianomaisen sopimusvaltion kanssa. Mahdolliset erimielisyydet teknisen sihteeristön ja sopimusvaltion välillä ratkaistaan neuvottelemalla. Jos asia ei siten ratkea, se annetaan hallintoneuvostolle asianmukaisia toimenpiteitä varten tarkoituksena helpottaa tämän yleissopimuksen täysimittaista toteutumista.

80. Sen varmistamiseksi, että V artiklan ja tämän osan määräykset toteutetaan, hallintoneuvosto ja sopimusvaltio sopivat yhdistetystä muuntamis- ja todentamissuunnitelmasta. Tämä sopimus tulee tehdä viimeistään 60 päivää ennen kuin muuntamisen on määrä alkaa.

81. Kukin hallintoneuvoston jäsen voi neuvotella teknisen sihteeristön kanssa yhdistetyn muuntamis- ja todentamissuunnitelman riittävyydestä. Jos kukaan hallintoneuvoston jäsen ei sitä vastusta, suunnitelma toteutetaan.

82. Jos vaikeuksia syntyy hallintoneuvoston tulee neuvotella sopimusvaltion kanssa vaikeuksien sovittelemiseksi. Jos jotain vaikeutta ei täten saada ratkaistuksi, se tulee siirtää konferenssin ratkaistavaksi. Muuntamismenettelyjä koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen ei saa viivyttää muuntamissuunnitelman hyväksyttyjen osien toteuttamista.

83. Jos hallintoneuvoston kanssa ei päästä sopimukseen todentamisen jostain osasta tai jos hyväksyttyä todentamissuunnitelmaa ei voida toteuttaa, muuntamisen todentaminen tapahtuu jatkuvan seurannan avulla paikalla olevin laittein ja tarkastajien läsnä ollessa.

84. Muuntamisen ja todentamisen tulee tapahtua sovitun suunnitelman mukaisesti. Todentaminen ei saa kohtuuttomasti häiritä muuntamisprosessia ja se suoritetaan muuntamista seuraamaan tulleiden tarkastajien läsnä ollessa.

85. Kymmenen vuoden ajan siitä, kun pääjohtaja on vahvistanut, että muuntaminen on toteutettu, sopimusvaltion on koska tahansa sallittava tarkastajille esteetön pääsy laitokseen. Tarkastajilla on oikeus tarkkailla kaikkia alueita, kaikkia toimintoja ja kaikkia laitoksessa olevia laitteita. Tarkastajilla on oikeus todentaa, että laitoksen toimet ovat tässä osassa annettujen tai hallintoneuvoston tai konferenssin asettamien ehtojen mukaisia. Tarkastajilla on myös oikeus tämän liitteen II osan E osaston määräysten mukaisesti saada näytteitä laitoksen kaikilta alueilta ja analysoida ne todentaakseen, etteivät ne sisällä 1 luettelossa tarkoitettuja kemikaaleja, niiden pysyviä sivutuotteita tai hajoamistuloksia eikä 2 luettelossa tarkoitettuja kemikaaleja ja todentaa, että laitoksen toiminta täyttää muut tässä osassa määrätyt ja hallintoneuvoston tai konferenssin asettamat kemiallisen toiminnan ehdot. Tarkastajilla on myös oikeus tämän liitteen C osaston X osan mukaiseen ohjattuun pääsyyn laitoksen sijaintialueelle. Mainittujen 10 vuoden aikana sopimusvaltion tulee vuosittain antaa selonteko laitoksen toiminnasta. Kun kymmenvuotiskausi on päättynyt hallintoneuvosto päättää teknisen sihteeristön suositukset huomioon ottaen, millä tavalla todentamistoimia jatketaan.

86. Muunnetun laitoksen todentamiskustannukset jaetaan V artiklan 19 kappaleen mukaisesti.

VI OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 1 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. YLEISMÄÄRÄYKSET

1. Sopimusvaltio ei saa tuottaa, hankkia, säilyttää tai käyttää 1 luettelon kemikaaleja sopimusvaltioiden alueiden ulkopuolella eikä siirtää mainittuja kemikaaleja alueensa ulkopuolelle muutoin kuin toisen sopimusvaltion alueelle.

2. Sopimusvaltio ei saa tuottaa, hankkia, säilyttää, siirtää tai käyttää 1 luettelon kemikaaleja, paitsi jos

a) kemikaaleja käytetään tutkimukseen, lääketieteelliseen, farmaseuttiseen tai suojelutarkoitukseen,

b) kemikaalien laji ja määrä on tarkoin rajoitettu vastaamaan sitä, mikä on mainittuja tarkoituksia varten perustettavissa ja

c) kemikaalien yhteenlaskettu määrä ei minään ajankohtana ylitä 1 tonnia ja

d) kemikaalien yhteenlaskettu määrä, jonka sopimusvaltio hankkii tuottamalla, kemiallisten aseiden varastoista poistamalla tai siirtämällä, ei minään vuonna ylitä 1 tonnia.

VI OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 1 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. SIIRROT

3. Sopimusvaltio voi siirtää 1 luettelon kemikaaleja alueensa ulkopuolelle vain toisen sopimusvaltioon ja vain tutkimukseen, lääketieteelliseen, farmaseuttiseen tai suojelutarkoitukseen 2 kappaleen mukaisesti.

4. Siirrettyjä kemikaaleja ei saa siirtää kolmansiin valtioihin.

5. Viimeistään 30 päivää ennen kemikaalien siirtoa toiseen sopimusvaltioon, kumpikin sopimusvaltio ilmoittaa siirrosta tekniselle sihteeristölle.

6. Kunkin sopimusvaltion tulee joka vuosi laatia yksityiskohtainen ilmoitus edellisen vuoden siirroista. Ilmoitus tulee antaa viimeistään 90 päivän kuluttua kyseisen vuoden päättymisestä ja sen tulee kunkin siirretyn 1 luetteloon kuuluvan kemikaalin osalta sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

a) kemiallinen nimi, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu;

b) muista valtioista hankittujen tai muihin sopimusvaltioihin siirrettyjen kemikaalien määrä. Kunkin siirron osalta on mainittava määrä, vastaanottaja ja tarkoitus.

VI OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 1 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT C. TUOTANTO Tuotantoa koskevat yleiset periaatteet

7. Kunkin sopimusvaltion tulee 8-12 kappaleessa tarkoitetun tuotannon aikana asettaa ensisijalle henkilöturvallisuus ja ympäristön suojelu. Kukin sopimusvaltio toteuttaa tuotannon kansallisten turvallisuutta ja päästöjä koskevien vaatimustensa mukaisesti.

VI OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 1 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT C. TUOTANTO Yksittäinen pienimuotoinen laitos

8. Jokaisen sopimusvaltion, joka valmistaa 1 luettelon kemikaaleja tutkimusta, lääketieteellistä, farmaseuttista tai suojelutarkoitusta varten, tulee toteuttaa tuotanto sopimusvaltion hyväksymässä yksittäisessä pienimuotoisessa laitoksessa, ellei 10-12 kappaleen määräyksistä muuta johdu.

9. Tuotanto yksittäisissä pienimuotoisissa laitoksissa tulee suorittaa reaktioastioissa tuotantolinjoissa, joita ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Reaktioastian tilavuus ei saa olla yli 100 litraa, eikä yli 5 litran reaktioastioiden yhteenlaskettu tilavuus saa olla yli 500 litraa.

VI OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 1 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT C. TUOTANTO Muut laitokset

10. Suojelutarkoitukseen valmistettavia 1 luettelon kemikaaleja, joiden yhteenlaskettu määrä on enintään 10 kg vuodessa, saa tuottaa yhdessä laitoksessa yksittäisen pienimuotoisen laitoksen ulkopuolella. Tämän laitoksen tulee olla sopimusvaltion hyväksymä.

11. 1 luettelon kemikaaleja, joiden tuotanto on yli 100 g vuodessa, saa tuottaa tutkimusta varten tai lääketieteellisiin tai farmaseuttisiin tarkoituksiin yksittäisen pienimuotoisen laitoksen ulkopuolella enintään 10 kilon yhteenlaskettu määrä laitosta kohti vuodessa. Laitosten tulee olla sopimusvaltion hyväksymiä.

12. 1 luettelon kemikaalien synteesi on sallittu tutkimukseen sekä lääketieteellisiin ja farmaseuttisiin tarkoituksiin, mutta ei kuitenkaan suojelutarkoituksiin, laboratorioissa siten, että niiden yhteenlaskettu määrä on alle 100 g vuodessa laitosta kohti. Nämä laitokset eivät kuulu D ja E osassa tarkoitettujen ilmoittamista ja todentamista koskevien velvoitteiden piiriin.

VI OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 1 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT D. ILMOITUKSET Yksittäinen pienimuotoinen laitos

13. Jokaisen sopimusvaltion, joka aikoo käyttää yksittäistä pienimuotoista laitosta, tulee ilmoittaa tekniselle sihteeristölle laitoksen tarkka sijainti ja antaa yksityiskohtainen tekninen kuvaus laitoksesta, mukaan luettuna inventaari ja yksityiskohtaiset piirrokset laitteista. Toiminnassa olevien laitosten osalta tämä ensi-ilmoitus tulee antaa viimeistään 30 päivää siitä, kun tämä yleissopimus tulee voimaan asianomaisen sopimusvaltion osalta. Uusia laitoksia koskeva ensi-ilmoitus annetaan viimeistään 180 päivää ennen laitoksen käyttöön ottoa.

14. Kukin sopimusvaltio ilmoittaa etukäteen tekniselle sihteeristölle ensi-ilmoitukseen nähden aiotuista muutoksista. Ilmoitus jätetään viimeistään 180 päivää ennen kuin muutosten on määrä tapahtua.

15. Sopimuspuolen, joka valmistaa 1 luettelon kemikaaleja yksittäisessä pienimuotoisessa laitoksessa, tulee joka vuosi laatia yksityiskohtainen ilmoitus laitoksen toiminnasta edellisenä vuonna. Ilmoitus tulee jättää viimeistään 90 päivän kuluttua kyseisen vuoden päättymisestä ja sen tulee sisältää mm. seuraavat tiedot:

a) laitoksen tunnusmerkit,

b) kunkin 1 luetteloon kuuluvan kemikaalin osalta, jota laitokseen on hankittu tai siellä valmistettu, käytetty tai varastoitu, seuraavat tiedot:

i) kemiallinen nimi, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu;

ii) käytetyt menetelmät ja tuotetut määrät,

iii) niiden 1-3 luettelossa lueteltujen lähtöaineiden nimi ja määrä, joita on käytetty 1 luettelon kemikaalien tuotantoon,

iv) laitoksessa käytetyt määrät ja käytön tarkoitus,

v) sopimusvaltioissa sijaitsevista muista laitoksista vastaanotetut tai niihin toimitetut määrät. Kunkin erän osalta ilmoitetaan määrä, vastaanottaja ja tarkoitus,

vi) suurin määrä, joka kyseisen vuoden aikana on varastoitu;

vii) vuoden päättyessä varastoituna oleva määrä, sekä

c) tiedot mahdollisista muutoksista laitoksessa verrattuna aiemmin jätettyihin laitoksen yksityiskohtaisiin teknisiin kuvauksiin, mukaan lukien laitteistoinventaarit ja yksityiskohtaiset piirustukset.

16. Jokaisen sopimusvaltion, joka tuottaa 1 luettelon kemikaaleja yksittäisessä pienimuotoisessa laitoksessa, tulee joka vuosi laatia yksityiskohtainen ilmoitus laitoksessa suunnitellusta toiminnasta ja valmistuksesta seuraavaa vuotta varten. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 90 päivää ennen kyseisen vuoden alkamista, ja sen tulee sisältää mm. seuraavat tiedot:

a) laitoksen tunnusmerkit,

b) kunkin 1 luetteloon kuuluvan kemikaalin osalta, jota laitokseen on suunniteltu hankittavaksi tai tuotettavaksi, kulutettavaksi tai varastoitavaksi, seuraavat tiedot:

i) kemiallinen nimi, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu;

ii) laitoksessa valmistettavien kemikaalien ennakoitu määrä ja käyttötarkoitus, sekä

c) tiedot ennakoiduista muutoksista laitoksessa verrattuna aiemmin jätettyihin laitoksen yksityiskohtaisiin teknisiin kuvauksiin, mukaan lukien laitteistoinventaarit ja yksityiskohtaiset piirustukset.

VI OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 1 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT D. ILMOITUKSET Edellä 10 ja 11 kappaleessa tarkoitetut muut laitokset

17. Sopimusvaltion tulee ilmoittaa tekniselle sihteeristölle kunkin laitoksen nimi, sijainti sekä sen asiaankuuluvia osia koskeva yksityiskohtainen kuvaus siten kuin tekninen sihteeristö pyytää. Laitos, joka valmistaa 1 luettelon kemikaaleja suojelutarkoituksiin, on erikseen mainittava. Toiminnassa olevien laitosten osalta tämä ensi-ilmoitus tulee antaa viimeistään 30 päivää sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on asianomaisen sopimusvaltion osalta tullut voimaan. Uusia laitoksia koskevat ensi-ilmoitukset tulee antaa viimeistään 180 päivää ennen kuin toiminnan on määrä alkaa.

18. Jokaisen sopimusvaltion tulee antaa tekniselle sihteeristölle etukäteisilmoitus ensi-ilmoitukseen nähden aiotuista muutoksista. Ilmoitus tulee jättää viimeistään 180 päivää ennen kuin muutosten on määrä tapahtua.

19. Jokaisen sopimusvaltion tulee kunkin laitoksen osalta joka vuosi laatia yksityiskohtainen ilmoitus laitoksen toiminnasta edellisenä vuonna. Ilmoitus tulee jättää viimeistään 90 päivän kuluttua kyseisen vuoden päättymisestä ja sen tulee sisältää mm. seuraavat tiedot:

a) laitoksen tunnusmerkit,

b) kunkin 1 luetteloon kuuluvan kemikaalin osalta seuraavat tiedot:

i) kemiallinen nimi, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu;

ii) tuotetut määrät ja suojelutarkoituksiin tuotettujen osalta menetelmät,

iii) niiden 1-3 luettelossa lueteltujen lähtöaineiden nimi ja määrä, joita on käytetty 1 luettelon kemikaalien valmistukseen,

iv) laitoksessa kulutetut määrät ja kulutuksen tarkoitus,

v) sopimusvaltioissa sijaitsevista muista laitoksista vastaanotetut tai niihin toimitetut määrät. Kunkin erän osalta ilmoitetaan määrä, vastaanottaja ja tarkoitus,

vi) suurin määrä, mitä kyseisen vuoden aikana on varastoitu;

vii) vuoden päättyessä varastoituna oleva määrä, sekä

c) tiedot mahdollisista vuoden aikana tapahtuneista muutoksista laitoksessa tai sen asiaankuuluvissa osissa verrattuna aiemmin jätettyihin laitoksen yksityiskohtaisiin teknisiin kuvauksiin.

20. Jokaisen sopimusvaltion tulee kunkin laitoksen osalta joka vuosi laatia yksityiskohtainen ilmoitus laitoksessa suunnitellusta toiminnasta ja valmistuksesta seuraavaa vuotta varten. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 90 päivää ennen kyseisen vuoden alkamista, ja sen tulee sisältää mm. seuraavat tiedot:

a) laitoksen tunnusmerkit,

b) kunkin 1 luetteloon kuuluvan kemikaalin osalta seuraavat tiedot:

i) kemiallinen nimi, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu;

ii) laitoksessa valmistettavien kemikaalien ennakoitu määrä, ajankohta, jona valmistuksen on määrä tapahtua ja käyttötarkoitus, sekä

c) tiedot ennakoiduista muutoksista laitoksessa tai sen asiaankuuluvissa osissa edellisen vuoden aikana verrattuna aiemmin jätettyihin laitoksen yksityiskohtaisiin teknisiin kuvauksiin.

VI OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 1 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT E. TODENTAMINEN Yksittäinen pienimuotoinen laitos

21. Todentamistoimien tavoitteena yksittäisessä pienimuotoisessa laitoksessa on todentaa, että 1 luettelon kemikaalien tuotanto ilmoitetaan oikein ja erityisesti, että niiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 1 tonnia.

22. Laitos tulee järjestelmällisesti todentaa paikalla tapahtuvalla tarkastuksella ja paikalla olevin laittein tapahtuvalla seurannalla.

23. Määrätyn laitoksen tarkastusten lukumäärän, perusteellisuuden, keston, ajankohdan ja menetelmän tulee perustua riskiin, jonka kyseiset kemikaalit muodostavat tämän yleissopimuksen tavoitteelle ja toteutumiselle sekä laitoksen ominaisuuksiin ja siellä tapahtuvan toiminnan luonteeseen. Konferenssi käsittelee ja hyväksyy asianmukaiset ohjesäännöt VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

24. Alkutarkastuksen tarkoitus on todentaa laitoksesta annettujen tietojen oikeellisuus, mukaan lukien reaktioastioille 9 kappaleessa asetetut rajoitukset.

25. Viimeistään 180 päivää sen jälkeen kun tämä yleissopimus on sopimusvaltion osalta tullut voimaan, tämä tekee järjestön kanssa mallisopimukseen perustuvan laitossopimuksen, joka sisältää yksityiskohtaiset määräykset laitoksen tarkastusmenettelystä.

26. Sopimusvaltion, joka sen jälkeen kun tämä yleissopimus sen osalta on tullut voimaan, aikoo perustaa yksittäisen pienimuotoisen laitoksen, tulee ennen toiminnan alkamista tai laitoksen käyttöä tehdä järjestön kanssa mallisopimukseen perustuva laitossopimus, joka sisältää yksityiskohtaiset tarkastusmenettelyä koskevat määräykset.

27. Sopimusmallin käsittelee ja hyväksyy konferenssi VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

VI OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 1 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT E. TODENTAMINEN 10 ja 11 kappaleessa tarkoitetut muut laitokset

28. Edellä 10 ja 11 kappaleessa tarkoitettujen laitoksessa tapahtuvien todentamistoimien tavoitteena on todentaa

a) ettei laitosta käytetä 1 luettelon kemikaalien valmistamiseen muiden kuin ilmoitettujen kemikaalien osalta,

b) että 1 luetteloon kuuluvat, valmistetut, käsitellyt ja kulutetut kemikaalien määrät on ilmoitettu oikein ja että ne vastaavat ilmoitettua tarkoitusta, sekä

c) ettei 1 luetteloon kuuluvaa kemikaalia ohjata toisaalle tai käytetä muihin tarkoituksiin.

29. Laitos tulee järjestelmällisesti todentaa paikalla tapahtuvalla tarkastuksella ja paikalla olevin laittein tapahtuvalla seurannalla.

30. Määrätyn laitoksen tarkastusten lukumäärän, perusteellisuuden, keston, ajankohdan ja menetelmän tulee perustua riskiin, jonka valmistettujen kemikaalien määrä muodostaa tämän yleissopimuksen tavoitteelle ja toteutumiselle sekä laitoksen ominaisuuksiin ja siellä tapahtuvan toiminnan luonteeseen. Konferenssi käsittelee ja hyväksyy asianmukaiset ohjesäännöt VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

31. Viimeistään 180 päivää sen jälkeen kun tämä yleissopimus on sopimusvaltion osalta tullut voimaan, sopimusvaltio tekee järjestön kanssa mallisopimukseen perustuvan laitossopimuksen, joka sisältää yksityiskohtaiset määräykset laitoksen tarkastusmenettelystä.

32. Sopimusvaltion, joka sen jälkeen kun tämä yleissopimus sen osalta on tullut voimaan, aikoo perustaa mainitunlaisen laitoksen, tulee ennen toiminnan alkamista tai laitoksen käyttöä tehdä järjestön kanssa mallisopimukseen perustuva laitossopimus, joka sisältää yksityiskohtaiset tarkastusmenettelyä koskevat määräykset.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET Ilmoitus yhteenlasketuista kansallisista tiedoista

1. Ensi-ilmoitusten ja vuosittaisten ilmoitusten, jotka kunkin sopimusvaltion tulee VI artiklan 7 ja 8 kappaleen mukaisesti antaa, tulee sisältää yhteenlasketut kansalliset tiedot edelliseltä kalenterivuodelta 2 luetteloon kuuluvien kemikaalien tuotannon, käsittelyn, kulutuksen, tuonnin ja viennin määrästä sekä maininta kunkin maan tuonti- ja vientimääristä.

2. Kunkin sopimusvaltion tulee jättää

a) edellä 1 kappaleessa tarkoitettu ensi-ilmoitus viimeistään 30 päivää siitä, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan ja seuraavasta kalenterivuodesta lukien,

b) vuosittainen ilmoitus viimeistään 90 päivää edellisen kalenterivuoden päättymisestä.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET 2 luettelon kemikaaleja tuottavien, käsittelevien tai kuluttavien tehtaiden ilmoitukset

3. Ensi- ja vuosittaiset ilmoitukset vaaditaan kaikilta tehtailta, joihin kuuluu vähintään yksi tuotantolaitos, joka jonain kolmesta edellisestä kalenterivuodesta on valmistanut, käsitellyt tai käyttänyt tai jonka seuraavan kalenterivuoden aikana ennakoidaan tuottavan, käsittelevän tai kuluttavan enemmän kuin

a) yhden kilogramman 2 luettelon A osassa mainittua ''*'':llä merkittyä kemikaalia,

b) 100 kilogrammaa muuta 2 luettelon A osassa mainittua kemikaalia tai

c) yhden tonnin 2 luettelon B osassa mainittua kemikaalia.

4. Kukin sopimusvaltio antaa

a) edellä 3 kappaleessa tarkoitetut ensi-ilmoitukset viimeistään 30 päivää siitä, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, ja seuraavasta kalenterivuodesta lukien,

b) vuosittaiset ilmoitukset menneestä toiminnasta viimeistään 90 päivää edellisen kalenterivuoden päättymisestä,

c) vuosittaiset ilmoitukset ennakoidusta toiminnasta viimeistään 60 päivää ennen seuraavan kalenterivuoden alkua; vastaavanlaisesta toiminnasta, jonka suunnittelu alkoi vasta sen jälkeen, kun vuosittainen raportti oli jätetty, tulee jättää ilmoitus viimeistään viisi päivää ennen toiminnan alkamista.

5. Edellä 3 kappaleessa tarkoitettuja ilmoituksia ei yleensä tarvitse tehdä sekoituksista, joissa 2 luettelossa mainitun kemikaalin pitoisuus on alhainen. Ilmoitus on tehtävä ohjeiden mukaan vain silloin, kun 2 luettelossa mainitun kemikaalin erottaminen sekoituksesta on niin helppoa ja kokonaispaino sellainen, että näiden katsotaan vaarantavan tämän yleissopimuksen tavoitteita ja toteutumista. Näiden osalta konferenssi käsittelee ja hyväksyy suuntaviivat VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

6. Edellä 3 kappaleen mukaisesti annettujen tehdasta koskevien ilmoitusten tulee sisältää

a) tehtaan nimi sekä omistajan, yhtiön tai sitä johtavan yrityksen nimi,

b) tehtaan tarkka sijainti, osoite mukaan luettuna,

c) niiden tehtaaseen kuuluvien tuotantolaitosten lukumäärä, joista tehdään tämän liitteen VIII osan mukainen ilmoitus.

7. Tehtaista 3 kappaleen mukaisesti annettujen ilmoitusten tulee myös kunkin tehtaaseen kuuluvan tuotantolaitoksen osalta, joka täyttää 3 kappaleen tunnusmerkit, sisältää seuraavat tiedot:

a) tuotantolaitoksen nimi sekä omistajan, yhtiön tai sitä johtavan yrityksen nimi,

b) tuotantolaitoksen tarkka sijainti tehtaassa, nimenomainen rakennus tai rakenne mukaan luettuna, jos sellainen on,

c) tuotantolaitoksen pääasiallinen toiminta,

d) onko kysymyksessä tuotantolaitos,

(i) joka valmistaa, käsittelee tai käyttää 2 luettelossa mainittuja kemikaaleja,

(ii) on erikoistuotelaitos tai monituotelaitos,

(iii) harjoittaa muuta toimintaa 2 luettelossa mainituilla kemikaaleilla sekä maininta tästä muusta toiminnasta (esim. varastointi), ja

e) tuotantokapasiteetti kunkin 2 luettelossa mainitun kemikaalin osalta.

8. Tehtaista 3 kappaleen mukaisesti annettujen ilmoitusten tulee myös kunkin 2 luettelossa mainitun kemikaalin osalta, joka ylittää ilmoitusvelvollisuutta koskevan alarajan, sisältää seuraavat tiedot:

a) kemiallinen nimi, laitoksessa käytetty tavanomainen tai tavaranimike, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu,

b) ensi-ilmoituksessa: kokonaismäärä, jonka tehdas kunkin kolmen edellisen kalenterivuoden aikana on tuottanut, käsitellyt, kuluttanut, maahantuonut tai vienyt maasta,

c) mennyttä toimintaa koskevassa vuosittaisessa ilmoituksessa: kokonaismäärä, jonka tehdas edellisen kalenterivuoden aikana on tuottanut, käsitellyt, kuluttanut, maahantuonut tai vienyt maasta,

d) vuosittaisessa ennakoitua toimintaa koskevassa ilmoituksessa: kokonaismäärä, joka tehtaan seuraavana kalenterivuonna on määrä tuottaa, käsitellä, kuluttaa, mukaan lukien ennakoitu ajankohta, jona tuotannon, käsittelyn ja kulutuksen on määrä tapahtua, sekä

e) tarkoitus, jota varten kemikaalia on määrä tuottaa, käsitellä tai kuluttaa:

i) paikalla tapahtuvan käsittelyn ja käytön kohdalla tulee mainita tuotelajit,

ii) myynnin tai sopimusvaltion alueen sisäpuolella tapahtuvan siirron tai saman sopimusvaltion lainkäyttövallan tai valvonnan alaiseen paikkaan tapahtuvan siirron kohdalla tulee mainita, onko kysymyksessä siirto toiseen teollisuuteen, kauppaan tai muuhun tarkoitukseen ja, mikäli mahdollista, lopulliset tuotelajit,

iii) suoran maastaviennin osalta mainitaan asiaankuuluvat valtiot, ja

iv) muu, jolloin tulee mainita mikä.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET Ilmoitukset 2 luettelossa mainittujen kemikaalien aiemmasta tuotannosta kemiallisten aseiden valmistukseen

9. Kunkin sopimusvaltion tulee viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, jolloin tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, ilmoittaa kaikki tuotantolaitokset, joiden jossain tuotantolaitoksissa on 1 päivän tammikuuta 1946 jälkeen tuotettu 2 luettelon kemikaaleja kemiallisia aseita varten.

10. Edellä 3 kappaleen mukaisesti annettujen tehdasta koskevien ilmoitusten tulee sisältää

a) tehtaan sekä sen omistajan tai sitä johtavan yrityksen nimi,

b) tehtaan tarkka sijainti, osoite mukaan luettuna,

c) kunkin tehtaaseen kuuluvan tuotantolaitoksen osalta, joka täyttää 9 kappaleen tunnusmerkit, samat tiedot kuin ne, joita 7 kappaleen a-e kohdassa edellytetään,

d) kemiallisten aseiden valmistukseen tuotettujen 2 luettelossa mainittujen kemikaalien osalta

i) kemiallinen nimi, tehtaassa kemiallisten aseiden valmistuksen yhteydessä käytetty tavanomainen tai tavaranimike, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu,

ii) päivämäärät, joina kemikaalia on tuotettu ja tuotannon määrät, sekä

iii) minne kemikaali on toimitettu ja siitä valmistettu lopputuote, mikäli nämä tiedetään.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET Sopimusvaltioille annettavat tiedot

11. Tekninen sihteeristö antaa sopimusvaltioille pyynnöstä luettelon tehtaista, joista on annettu tämän osan mukainen ilmoitus sekä 6 kappaleessa, 7 kappaleen a ja c kohdassa, d kohdan i ja iii alakohdassa, 8 kappaleen a kohdassa ja 10 kappaleessa tarkoitetut tiedot.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Yleistä

12. Edellä VI artiklan 4 kappaleessa tarkoitettu todentaminen suoritetaan paikalla tapahtuvalla tarkastuksella ilmoitetuissa tehtaissa, joiden vähintään yhdessä tuotantolaitoksessa on jonain ajankohtana viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana tuotettu, käsitelty tai kulutettu tai aiotaan seuraavan kalenterivuoden aikana tuottaa, käsitellä tai kuluttaa enemmän kuin

a) 10 kilogramman 2 luettelon A osassa mainittua ''*'':llä merkittyä kemikaalia,

b) yksi tonni muuta 2 luettelon A osassa mainittua kemikaalia,

c) 10 tonnia 2 luettelon B osassa mainittua kemikaalia.

13. Järjestön ohjelman sekä tulo- ja menoarvion, joka konferenssin on määrä hyväksyä VIII artiklan 21 kappaleen a kohdan mukaisesti, tulee sisältää erillisenä asiakohtana ohjelma sekä tulo- ja menoarvio tämän osaston nojalla tapahtuvaa todentamista varten. Yleissopimuksen VI artiklan nojalla tapahtuvaa todentamista varten tarkoitettuja varoja määrättäessä tekninen sihteeristö asettaa ensimmäisen kolmen vuoden ajan tämän yleissopimuksen voimaantulosta lukien etusijalle A osan nojalla ilmoitettujen tehtaiden alkutarkastukset. Sen jälkeen määräosa tarkistetaan saadun kokemuksen perusteella.

14. Tekninen sihteeristö suorittaa alkutarkastukset ja jatkotarkastukset 15-22 kappaleen mukaisesti.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Tarkastusten tavoitteet

15. Tarkastusten yleisenä tavoitteena on todentaa, että toiminta vastaa tämän yleissopimuksen mukaisia velvoitteita ja ilmoituksissa annettuja tietoja. Tarkastusten erityistavoitteena tehtaissa, joista on annettu A osan mukainen ilmoitus, on myös todentaa

a) ettei tehtaassa ole 1 luettelossa mainittuja kemikaaleja, ja erityisesti niiden tuotantoa, jollei se ole tämän liitteen VI osan mukaista,

b) että 2 luettelossa mainittujen kemikaalien tuotannon, käsittelyn ja kulutuksen määrät vastaavat annettuja ilmoituksia,

c) ettei 2 luettelossa mainittuja kemikaaleja ohjata tarkoituksiin, jotka on tässä yleissopimuksessa kielletty.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Alkutarkastukset

16. Tehtaassa, joka on määrä tarkastaa 12 kappaleen mukaisesti, tulee suorittaa alkutarkastus mahdollisimman pian, mutta mieluiten viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tämä yleissopimus on tullut voimaan. Tehtaissa, joista annetaan ilmoitus mainitun aikavälin jälkeen, suoritetaan alkutarkastus viimeistään vuoden kuluttua siitä, jolloin tuotannosta, käsittelystä tai kulutuksesta on ensi kerran ilmoitettu. Tekninen sihteeristö valitsee alkutarkastusten kohteet siten, että kunkin tehtaan tarkastuksen tarkkaa ajankohtaa ei voi tarkoin ennakoida.

17. Alkutarkastuksen aikana laaditaan tehtaalle laitossopimusluonnos, elleivät tarkastettava sopimusvaltio ja tekninen sihteeristö päätä, ettei sellainen ole tarpeen.

18. Jatkotarkastusten tiheyttä ja perusteellisuutta silmällä pitäen tarkastajat arvioivat ensitarkastuksen aikana riskin, jonka asiaankuuluvat kemikaalit, tehtaan ominaisuudet ja siellä harjoitetun toiminnan luonne muodostavat tämän yleissopimuksen tavoitteille ja toteutumiselle ottaen huomioon muun muassa seuraavat tunnusmerkit:

a) luettelossa mainittujen kemikaalien ja niillä tuotettujen mahdollisten lopputuotteiden myrkyllisyys,

b) tarkastettavassa kohteessa yleensä säilytetty luettelossa mainittujen kemikaalien määrä,

c) tarkastettavassa kohteessa yleensä säilytetty luettelossa mainittujen kemikaalien syöttökemikaalien määrä,

d) 2 luetteloon kuuluvien tehtaiden tuotantokapasiteetti sekä

e) tarkastettavan kohteen kyky aloittaa myrkyllisten kemikaalien tuotanto, varastointi tai täyttäminen sekä muunnettavuus tällaiseen toimintaan.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Tarkastukset

19. Tehtaaseen, joka tulee tarkastaa 12 kappaleen mukaisesti, suoritetaan alkutarkastuksen suorittamisen jälkeen jatkotarkastuksia.

20. Valitessaan tarkastettavaa tehdasta ja päättäessään tarkastusten tiheydestä ja perusteellisuudesta tekninen sihteeristö arvioi asianmukaisesti riskin, jonka kysymyksessä olevat kemikaalit, tehtaan ominaisuudet ja siellä harjoitetun toiminnan luonne muodostavat tämän yleissopimuksen tavoitteelle ja toteutumiselle ottaen huomioon asiaankuuluvan laitossopimuksen sekä alkutarkastuksesta ja jatkotarkastuksista saadut tulokset.

21. Tekninen sihteeristö valitsee määrätyn tehtaan tarkastettavaksi siten, ettei tarkastuksen tarkkaa ajankohtaa voi tarkkaan ennakoida.

22. Tämän osaston määräysten nojalla saa samassa tehtaassa saman kalenterivuoden aikana suorittaa enintään kaksi tarkastusta. Tämä ei kuitenkaan rajoita IX artiklan nojalla suoritettavia tarkastuksia.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Tarkastusmenetelmät

23. Sovittujen suuntaviivojen lisäksi sovelletaan muita tämän liitteen ja luottamuksellisuusliitteen asiaan liittyviä määräyksiä sekä tämän osan 24-30 kappaleen määräyksiä.

24. Tarkastettavan sopimusvaltion ja järjestön välillä tehdään ilmoitettua tehdasta koskeva laitossopimus viimeistään 90 päivää siitä, jolloin alkutarkastus on suoritettu, elleivät tarkastettava sopimusvaltio ja tekninen sihteeristö päätä, ettei sellainen ole tarpeen. Laitossopimus perustuu mallisopimukseen ja sääntelee tarkastuksen toimittamista ilmoitetussa tehtaassa. Sopimuksessa määrätään tarkastusten tiheys ja perusteellisuus sekä annetaan yksityiskohtaiset 25-29 kappaleen mukaiset tarkastuksen menettelytavat.

25. Tarkastuksen painopisteenä tulee olla ilmoitetun tehtaan 2 luetteloon liittyvät tuotantolaitokset. Jos tarkastusryhmä pyytää pääsyä tehtaan muihin tuotantolaitoksiin, myönnetään näihin pääsy tämän liitteen II osan 51 kappaleessa tarkoitetun selventämisen antamista koskevan velvoitteen mukaisesti ja laitossopimuksen mukaisesti tai laitossopimuksen puuttuessa tämän liitteen C osaston X osassa tarkoitetun ohjatun pääsyn mukaisesti.

26. Pääsy arkistoon sallitaan tarpeen mukaan sen varmistamiseksi, ettei ilmoitettua kemikaalia ole ohjattu muualle, ja että tuotanto on ollut ilmoituksen mukaista.

27. Näytteitä tulee ottaa ja analyysejä suorittaa sen varmistamiseksi, ettei paikalla ole ilmoittamattomia kemikaaleja.

28. Tarkastettaviin alueisiin voi kuulua

a) alueet, jonne lähtöaineita (reaktantteja) toimitetaan tai joilla niitä säilytetään,

b) alueet, joilla reaktantteja käsitellään ennen niiden lisäämistä reaktioastiaan,

c) syöttöradat soveltuvin osin a tai b kohdassa mainituilta alueilta reaktioastiaan sekä näihin liittyvät venttiilit, virtausmittarit jne.,

d) reaktioastian ulkokuori ja siihen liittyvät laitteet,

e) reaktioastiasta lyhyt- tai pitkäaikaiseen varastoon johtavat linjat ja 2 luettelossa mainittujen kemikaalien lisäkäsittelylaitteisto,

f) edellä a-e kappaleessa mainittujen kohteiden valvontalaitteisto,

g) jätteen ja jäteveden käsittelyalueet ja -laitteistot,

h) sellaisten kemikaalien hävittämisalueet ja -laitteistot, jotka eivät vastaa vaatimuksia.

29. Tarkastuksen keston ei tule ylittää 96 tuntia; tarkastusryhmä ja tarkastettava sopimusvaltio voivat kuitenkin sopia pidemmästä kestosta.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Ilmoitus tarkastuksesta

30. Tekninen sihteeristö ilmoittaa sopimusvaltiolle tarkastuksesta vähintään 48 tuntia ennen tarkastusryhmän saapumista tarkastettavaan tehtaaseen.

VII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 2 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT C. SIIRROT VALTIOIHIN, JOTKA EIVÄT OLE TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLIA

31. Yleissopimuksen 2 luettelossa mainittuja kemikaaleja ei saa siirtää muihin kuin sopimusvaltioihin tai vastaanottaa muista kuin sopimusvaltioista. Tämä velvoite tulee voimaan kolmen vuoden kuluttua siitä, jolloin tämä yleissopimus tulee voimaan.

32. Mainitun kolmen vuoden siirtymäkauden aikana sopimusvaltion tulee seuraavien kohtien mukaisesti vaatia todistus käyttötarkoituksesta voidakseen siirtää 2 luettelon kemikaaleja muihin kuin sopimusvaltioihin; sopimusvaltion tulee kutakin siirtoa varten ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin varmistautuakseen siitä, ettei siirrettyjä kemikaaleja käytetä tässä yleissopimuksessa kiellettyihin tarkoituksiin; sopimusvaltion tulee muun muassa vaatia vastaanottavalta valtiolta siirrettyjä kemikaaleja koskeva todistus, josta käy ilmi

a) että niitä käytetään vain tarkoituksiin, joita ei ole kielletty tässä yleissopimuksessa,

b) että niitä ei siirretä edelleen,

c) niiden laji ja määrä,

d) loppukäyttöä koskeva todistus,

e) loppukäyttäjän nimi ja osoite, kaikkien nimet ja osoitteet, mikäli heitä on useampia.

VIII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 3 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET Ilmoitus yhteenlasketuista kansallisista tiedoista

1. Ensi-ilmoitusten ja vuosittaisten ilmoitusten, jotka kunkin sopimusvaltion tulee VI artiklan 7 ja 8 kappaleen mukaisesti antaa, tulee sisältää yhteenlasketut kansalliset tiedot edelliseltä kalenterivuodelta 3 luetteloon kuuluvien kemikaalien tuotannon, käsittelyn, kulutuksen, tuonnin ja viennin määrästä sekä maininta tuonti- ja vientimääristä kunkin maan osalta.

2. Kunkin sopimusvaltion tulee jättää

a) edellä 1 kappaleessa tarkoitettu ensi-ilmoitus viimeistään 30 päivää siitä, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan ja seuraavasta kalenterivuodesta lukien

b) vuosittainen ilmoitus viimeistään 90 päivää edellisen kalenterivuoden päättymisestä.

VIII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 3 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET 3 luettelon kemikaaleja tuottavia tehtaitakoskevat ilmoitukset

3. Ensi- ja vuosittaiset ilmoitukset vaaditaan kaikilta tehtailta, joihin kuuluu vähintään yksi tuotantolaitos, joka edellisenä vuonna on tuottanut tai jonka seuraavan kalenterivuoden aikana ennakoidaan tuottavan enemmän kuin 30 tonnia 3 luettelossa mainittua kemikaalia.

4. Kukin sopimusvaltio jättää

a) edellä 3 kappaleessa tarkoitetut ensi-ilmoitukset viimeistään 30 päivää siitä, kun tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, ja seuraavasta kalenterivuodesta lukien,

b) vuosittaiset ilmoitukset menneestä toiminnasta viimeistään 90 päivää edellisen kalenterivuoden päättymisestä,

c) vuosittaiset ilmoitukset ennakoidusta toiminnasta viimeistään 60 päivää ennen seuraavan kalenterivuoden alkua; vastaavanlaisesta toiminnasta, jonka suunnittelu alkoi vasta sen jälkeen, kun vuosittainen raportti oli jätetty, tulee jättää ilmoitus viimeistään viisi päivää ennen toiminnan alkamista.

5. Edellä 3 kappaleessa tarkoitettuja ilmoituksia ei yleensä tarvitse tehdä sekoituksista, joissa 3 luettelossa mainitun kemikaalin pitoisuus on alhainen. Ilmoitus on tehtävä ohjeiden mukaan vain silloin, kun 3 luettelossa mainitun kemikaalin erottaminen sekoituksesta on niin helppoa ja kokonaispaino sellainen, että näiden katsotaan vaarantavan tämän yleissopimuksen tavoitteita ja toteutumista. Ohjeet käsittelee ja hyväksyy konferenssi VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

6. Edellä 3 kappaleen mukaisesti annettujen, tehdasta koskevien ilmoitusten tulee sisältää

a) tehtaan sekä sen omistajan tai sitä johtavan yhtiön tai yrityksen nimi,

b) tehtaan tarkka sijainti, osoite mukaan luettuna,

c) niiden tehtaaseen kuuluvien tuotantolaitosten lukumäärä, joista tehdään tämän liitteen VII osan mukainen ilmoitus.

7. Tehtaista 3 kappaleen mukaisesti annettujen ilmoitusten tulee myös kunkin tehtaaseen kuuluvan tuotantolaitoksen osalta, joka täyttää 3 kappaleen tunnusmerkit, sisältää seuraavat tiedot:

a) tuotantolaitoksen sekä sen omistajan tai sitä johtavan yrityksen nimi,

b) tuotantolaitoksen tarkka sijainti tehtaassa, nimenomainen rakennus tai rakenne mukaan luettuna, jos sellainen on,

c) tuotantolaitoksen pääasiallinen toiminta.

8. Tehtaista 3 kappaleen mukaisesti annettujen ilmoitusten tulee myös kunkin 3 luettelossa mainitun kemikaalin osalta, joka ylittää ilmoitusta koskevan kynnyksen, sisältää seuraavat tiedot:

a) kemiallinen nimi, laitoksessa käytetty tavanomainen tai tavaranimike, rakennekaava Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu,

b) arvioitu määrä kyseistä kemikaalia, joka edellisenä kalenterivuonna on tuotettu tai, ennakoidun toiminnan osalta annettavassa ilmoituksessa, joka ennakoidaan seuraavaksi kalenterivuodeksi, ilmaistuna luokissa 30-200 tonnia, 200-1000 tonnia, 1000-10 000 tonnia, 10 000-100 000 tonnia ja yli 100 000 tonnia,

c) tarkoitus, jota varten kemikaalia oli tai on määrä tuottaa.

VIII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 3 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET Ilmoitukset 3 luettelossa mainittujen kemikaalien aiemmasta tuotannosta kemiallisten aseiden valmistukseen

9. Kunkin sopimusvaltion tulee viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, jolloin tämä yleissopimus on sen osalta tullut voimaan, ilmoittaa kaikki tehtaat, joiden jossain tuotantolaitoksessa on milloinkaan 1 päivän tammikuuta 1946 jälkeen tuotettu 3 luettelon kemikaaleja kemiallisia aseita varten.

10. Edellä 9 kappaleen mukaisesti annettujen tehdasta koskevien ilmoitusten tulee sisältää

a) tehtaan sekä sen omistajan tai sitä johtavan yrityksen nimi,

b) tehtaan tarkka sijainti, osoite mukaan luettuna,

c) kunkin tehtaaseen kuuluvan tuotantolaitoksen osalta, joka täyttää 9 kappaleen tunnusmerkit, sisältää samat tiedot kuin ne, joita 7 kappaleen a-c kohdassa edellytetään,

d) kemiallisten aseiden valmistukseen tuotettujen 3 luettelossa mainittujen kemikaalien osalta

i) kemiallinen nimi, tehtaassa kemiallisten aseiden valmistuksen yhteydessä käytetty tavanomainen tai tavaranimike, rakennekaava ja Chemical Abstracts Servicen rekisterinumero, jos sellainen on annettu,

ii) päivämäärät, joina kemikaalia on tuotettu ja tuotannon määrät, sekä

iii) minne kemikaali on toimitettu ja siitä valmistettu lopputuote, mikäli nämä tiedetään.

VIII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 3 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET Sopimusvaltioille annettavat tiedot

11. Tekninen sihteeristö antaa sopimusvaltioille pyynnöstä luettelon tehtaista, joista on annettu tämän osan mukainen ilmoitus sekä 6 kappaleessa, 7 kappaleen a ja c kohdassa, 8 kappaleen a kohdassa ja 10 kappaleessa tarkoitetut tiedot.

VIII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 3 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Yleistä

12. Edellä VI artiklan 5 kappaleessa tarkoitettu todentaminen suoritetaan paikalla tapahtuvalla tarkastuksella ilmoitetuissa tehtaissa, joiden vähintään yhdessä tuotantolaitoksessa on jonain ajankohtana edellisen kalenterivuoden aika tuotettu tai aiotaan seuraavan kalenterivuoden aikana tuottaa yhteismääränä enemmän kuin 200 tonnia jotain 3 luettelon kemikaalia, joka ylittää 30 tonnin ilmoittamisvelvollisuuden alarajan.

13. Järjestön ohjelman, jonka konferenssi VIII artiklan 21 kappaleen a kohdan mukaisesti hyväksyy, tulee sisältää erillisenä asiakohtana ohjelma sekä tulo- ja menoarvio tämän osaston mukaista todentamista varten ottaen huomioon tämän liitteen VII osan 13 kappaleen määräykset.

14. Tämän osaston nojalla tekninen sihteeristö valitsee tarkastettavan tehtaan sattumanvaraisesti soveltuvin menetelmin, kuten tarkoitusta varten suunnitellun tietokoneohjelman avulla seuraavien painotustekijöiden perusteella:

a) tarkastusten oikeudenmukainen maantieteellinen jakautuminen sekä

b) teknisen sihteeristön tiedossa olevat, ilmoitettuja tehtaita koskevat tiedot kysymyksessä olevasta kemikaalista, tehtaan ominaisuuksista ja siellä suoritettavien toimien luonteesta.

15. Saman tehtaan saa tämän osaston määräysten nojalla tarkastaa enintään kaksi kertaa vuodessa. Tämä ei kuitenkaan rajoita IX artiklan nojalla suoritettavia tarkastuksia.

16. Valitessaan tämän osaston nojalla tarkastettavaa tehdasta teknisen sihteeristön tulee noudattaa seuraavia rajoituksia siitä, kuinka monta tarkastusta sopimusvaltiossa tämän osan sekä tämän liitteen IX osan nojalla saa yhteensä suorittaa. Tarkastusten lukumäärä yhteensä ei saa ylittää alhaisinta seuraavista luvuista: kolme ynnä 5 prosenttia kaikista sopimusvaltion sekä tämän osan että tämän liitteen IX osan mukaisesti ilmoittamista tehtaista 20 tarkastusta.

VIII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 3 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Tarkastusten tavoitteita

17. Edellä A osaston nojalla ilmoitetut tehtailla suoritettavien tarkastusten yleistavoitteena on todentaa, että toiminta vastaa ilmoituksessa annettuja tietoja. Tarkastusten erityistavoitteena on todentaa, ettei tehtaassa ole 1 luettelon kemikaaleja ja erityisesti, ettei niitä siellä tuoteta, paitsi tämän liitteen VI osan mukaisesti.

VIII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 3 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Tarkastusmenetelmät

18. Sovittujen ohjeiden lisäksi sovelletaan muita tämän liitteen ja luottamuksellisuusliitteen asiaan liittyviä määräyksiä sekä tämän osan 19-25 kappaleen määräyksiä.

19. Laitossopimus tehdään vain tarkastettavan sopimusvaltion pyynnöstä.

20. Tarkastuksen painopisteenä tulee olla ilmoitetun tehtaan 3 luetteloon liittyvät tuotantolaitokset. Jos tarkastusryhmä tämän liitteen II osan 51 kappaleen mukaisesti pyytä pääsyä tehtaan muihin tuotantolaitoksiin epäselvyyksien selvittämiseksi, sovitaan pääsyn laajuudesta tarkastusryhmän ja tarkastettavan sopimusvaltion välillä.

21. Tarkastusryhmän pääsy arkistoon sallitaan tarkastusryhmän ja sopimuspuolen mielestä pääsy auttaa tarkastuksen päämäärien saavuttamista.

22. Näytteitä voidaan ottaa ja analyysejä suorittaa sen varmistamiseksi, ettei paikalla ole ilmoittamattomia luettelossa olevia kemikaaleja. Ratkaisemattomien epäselvyyksien ilmetessä, voidaan näytteet tarkastettavan sopimusvaltion suostumuksella analysoida nimetyssä ulkopuolisessa laboratoriossa.

23. Tarkastettaviin alueisiin voi kuulua

a) alueet, jonne lähtöaineita (reaktantteja) toimitetaan tai joilla niitä säilytetään,

b) alueet, joilla reaktantteja käsitellään ennen niiden lisäämistä reaktioastiaan,

c) syöttölinjat soveltuvin osin a tai b kohdassa mainituilta alueilta reaktioastiaan sekä näihin liittyvät venttiilit, virtausmittarit jne,

d) reaktioastian ulkokuori ja siihen liittyvä laitteet,

e) reaktioastiasta lyhyt- tai pitkäaikaiseen varastoon tai laitteistoon johtavat linjat ja 3 luettelossa mainittujen kemikaalien lisäkäsittelylaitteisto,

f) edellä a-e kappaleessa mainittujen kohteiden valvontalaitteisto,

g) jätteen ja jäteveden käsittelyalueet ja -laitteistot,

h) sellaisten kemikaalien hävittämisalueet ja -laitteistot, jotka eivät vastaa vaatimuksia.

24. Tarkastuksen keston ei tule ylittää 24 tuntia; tarkastusryhmä ja tarkastettava sopimusvaltio voivat kuitenkin sopia pidemmästä kestosta.

VIII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 3 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Ilmoitus tarkastuksesta

25. Tekninen sihteeristö ilmoittaa sopimusvaltiolle tarkastuksesta vähintään 120 tuntia ennen tarkastusryhmän saapumista tarkastettavaan tehtaaseen.

VIII OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY 3 LUETTELON KEMIKAALEJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ LAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT C. SIIRROT VALTIOIHIN, JOTKA EIVÄT OLE TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLIA

26. Siirtäessään 3 luettelon kemikaaleja valtioihin, jotka eivät ole tämän yleissopimuksen sopimuspuolia, kukin sopimusvaltio ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että siirrettyjä kemikaaleja käytetään vain tarkoituksiin, joita ei tässä yleissopimuksessa ole kielletty. Sopimusvaltion tulee muun muassa vaatia vastaanottavalta valtiolta siirrettyjä kemikaaleja koskeva todistus, josta käy ilmi

a) että niitä käytetään vain tarkoituksiin, joita ei ole kielletty tässä yleissopimuksessa,

b) että niitä ei siirretä edelleen,

c) niiden laji ja määrä,

d) niiden loppukäyttäjä,

e) loppukäyttäjän nimi ja osoite, kaikkien nimet ja osoitteet, mikäli heitä on useampia.

27. Viiden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta, konferenssi ottaa käsiteltäväksi kysymyksen siitä, tarvitaanko muita toimenpiteitä sääntelemään 3 luettelon kemikaalien siirtoa valtioihin, jotka eivät ole tämän yleissopimuksen sopimuspuolia.

IX OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY MUITA KEMIALLISIA TUOTANTOLAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET Luettelo muista kemiallisista tuotantolaitoksista

1. Kunkin sopimusvaltion VI artiklan 7 kappaleen mukaisesti jättämän ensi-ilmoituksen tulee sisältää luettelo kaikista tehtaista,

a) jotka edellisen kalenterivuoden aikana ovat synteesillä tuottaneet enemmän kuin 200 tonnia kemikaaliliitteessä luetteloimatonta erillistä orgaanista kemikaalia, tai

b) joihin kuuluu vähintään yksi yksikkö, joka on edellisen kalenterivuoden aikana synteesillä tuottanut enemmän kuin 30 tonnia erillistä orgaanista kemikaalia, joka sisältää alkuaineita fosfori, rikki tai fluori (jäljempänä ''PSF-laitokset'' ja ''PSF-kemikaalit'').

2. Muista kemiallisista tuotantolaitoksista 1 kappaleen nojalla annettavana luetteloon ei merkitä tehtaita, jotka valmistavat yksinomaan räjähteitä tai hiilivetyjä.

3. Kunkin sopimuspuolen tulee jättää 1 kappaleen mukainen luettelo muista kemiallisista tuotantolaitoksista osana ensi-ilmoitustaan viimeistään 30 päivää siitä, jolloin tämä yleissopimus sen osalta tulee voimaan. Kukin sopimusvaltio antaa viimeistään 90 päivää kunkin uuden kalenterivuoden alkamisesta tarvittavat tiedot luettelon päivittämiseksi.

4. Muista kemiallisista tuotantolaitoksista 1 kappaleen nojalla annettavan luettelon tulee kunkin tehtaan osalta sisältää seuraavat tiedot:

a) tehtaan sekä sen omistajan tai sitä johtavan yrityksen nimi,

b) tehtaan tarkka sijainti, osoite mukaan luettuna,

c) pääasiallinen toiminta sekä

d) niiden tehtaaseen kuuluvien yksikköjen lukumäärä, joissa tuotetaan 1 kappaleessa tarkoitettuja kemikaaleja.

5. Edellä 1 kappaleen a kohdan mukaisesti luetteloon merkittyjen tehtaiden osalta luetteloon tulee myös merkitä arvioitu yhteenlasketun tuotannon määrä kemikaaliliitteessä luetteloimattomia erillisiä orgaanisia kemikaaleja edellisen kalenterivuonna, ilmaistuna luokissa alle 1000 tonnia; 1000-10 000 tonnia ja yli 10 000 tonnia.

6. Edellä 1 kappaleen b kohdan mukaisesti luetteloon merkittyjen tehtaiden osalta luettelon tulee myös sisältää PSF-laitosten lukumäärä tehdasalueella sekä sisältää kunkin PSF-laitoksen osalta yhteenlasketun PSF-kemikaalien tuotannon määrä kemikaaliliitteessä luetteloimattomia PSF-kemikaaleja edellisen kalenterivuonna, ilmaistuna luokissa alle 200 tonnia; 200-1000 tonnia; 1000-10 000 tonnia ja yli 10 000 tonnia.

IX OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY MUITA KEMIALLISIA TUOTANTOLAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET Teknisen sihteeristön apu

7. Jos sopimusvaltio hallinnollisista syistä katsoo tarpeelliseksi pyytää apua 1 kappaleen mukaisessa kemiallisten tuotantolaitosten luettelon laadinnassa, se voi pyytää tätä apua tekniseltä sihteeristöltä. Kysymykset luettelon täydellisyydestä ratkaistaan sopimusvaltion ja teknisen sihteeristön välisin neuvotteluin.

IX OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY MUITA KEMIALLISIA TUOTANTOLAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT A. ILMOITUKSET Sopimusvaltioille annettavat tiedot

8. Tekninen sihteeristö välittää muista kemiallisista tuotantolaitoksista 1 kappaleen mukaisesti jätettävät luettelot, mukaan luettuna 4 kappaleen mukaiset tiedot, pyynnöstä muille sopimusvaltioille.

IX OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY MUITA KEMIALLISIA TUOTANTOLAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Yleistä

9. Jollei C osastosta muuta johdu, VI artiklan 6 kappaleen mukainen todentaminen suoritetaan paikalla tapahtuvalla tarkastuksella

a) tehtaissa, jotka on luetteloitu 1 kappaleen a kohdan mukaisesti,

b) niissä 1 kappaleen b kohdan mukaisesti luetteloiduissa tehtaissa, joihin kuuluu vähintään yksi PSF-tehdas, joka on edellisen kalenterivuoden aikana tuottanut yli 200 tonnia PSF-kemikaalia.

10. Järjestön ohjelman sekä tulo- ja menoarvion, jotka konferenssin on määrä VIII artiklan 21 kappaleen a kohdan mukaisesti hyväksyä, tulee sisältää erillisenä asiakohtana ohjelma sekä tulo- ja menoarvio tämän osaston mukaista todentamista varten heti, kun sen toteuttaminen on alkanut.

11. Tämän osaston nojalla tekninen sihteeristö valitsee tarkastettavan tehtaan sattumanvaraisesti soveltuvin menetelmin, kuten tarkoitusta varten suunnitellun tietokoneohjelman avulla seuraavien painotustekijöiden perusteella:

a) tarkastusten oikeudenmukainen maantieteellinen jakautuminen sekä

b) teknisen sihteeristön tiedossa olevat, ilmoitettuja tehtaita koskevat tiedot kysymyksessä olevasta kemikaalista, tehtaan ominaisuuksista ja siellä suoritettavien toimien luonteesta,

c) sopimusvaltioiden esitykset, joista sovitaan 25 kappaleen mukaisesti.

12. Saman tehtaan saa tämän osaston määräysten nojalla tarkastaa enintään kaksi kertaa vuodessa. Tämä ei kuitenkaan rajoita IX artiklan nojalla suoritettavia tarkastuksia.

13. Valitessaan tämän osaston nojalla tarkastettavaa tehdasta teknisen sihteeristön tulee noudattaa seuraavia rajoituksia siitä, kuinka monta tarkastusta sopimusvaltiossa tämän osan sekä tämän liitteen VIII osan nojalla saa yhteensä suorittaa. Tarkastusten lukumäärä yhteensä ei saa ylittää alhaisinta seuraavista luvuista: kolme ynnä 5 prosenttia kaikista sopimusvaltion sekä tämän osan että tämän liitteen VIII osan mukaisesti ilmoittamista tehtaista 20 tarkastusta.

IX OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY MUITA KEMIALLISIA TUOTANTOLAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Tarkastusten tavoitteita

14. Edellä A osaston nojalla ilmoitettujen tehtailla suoritettavien tarkastusten yleistavoitteena on todentaa, että toiminta vastaa ilmoituksessa annettavia tietoja. Tarkastusten erityistavoitteena on todentaa, ettei tehtaassa ole 1 luettelon kemikaaleja ja erityisesti, ettei niitä siellä tuoteta, paitsi tämän liitteen VI osan mukaisesti.

IX OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY MUITA KEMIALLISIA TUOTANTOLAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Tarkastusmenetelmät

15. Sovittujen ohjeiden lisäksi sovelletaan muita tämän liitteen ja luottamuksellisuusliitteen asiaankuuluvia määräyksiä sekä tämän osan 16-20 kappaleen määräyksiä.

16. Laitossopimus tehdään vain tarkastettavan sopimusvaltion pyynnöstä.

17. Tarkastettavaksi valitun tehtaan tarkastuksen painopisteenä tulee olla 1 kappaleessa mainitut kemikaaleja tuottavat tuotantolaitokset ja erityisesti 1 kappaleen b kohdassa mainitut PSF-laitokset. Sopimusvaltiolla on oikeus ohjata pääsyä näihin yksikköihin tämän liitteen X osan C osastossa annettujen ohjattua pääsyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Jos tarkastusryhmä tämän liitteen II osan 51 kappaleen mukaisesti pyytää pääsyä tehtaan muihin yksikköihin epäselvyyksien selvittämiseksi, sovitaan tästä tarkastusryhmän ja tarkastettavan sopimusvaltion välillä.

18. Tarkastusryhmän pääsy arkistoon sallitaan tarpeen mukaan sen varmistamiseksi, ettei ilmoitettua kemikaalia ole ohjattu muualle, ja että tuotanto on ollut ilmoituksen mukaista.

19. Näytteitä tulee ottaa ja analyysejä suorittaa sen varmistamiseksi, ettei paikalla ole ilmoittamattomia luetteloituja kemikaaleja. Ratkaisemattomien epäselvyyksien ilmetessä, voidaan näytteet tarkastettavan sopimusvaltion suostumuksella analysoida nimetyssä ulkopuolisessa laboratoriossa.

20. Tarkastuksen keston ei tule ylittää 24 tuntia; tarkastusryhmä ja tarkastettava sopimusvaltio voivat kuitenkin sopia pidemmästä kestosta.

IX OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY MUITA KEMIALLISIA TUOTANTOLAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT B. TODENTAMINEN Ilmoitus tarkastuksesta

21. Tekninen sihteeristö ilmoittaa sopimusvaltiolle tarkastuksesta vähintään 120 tuntia ennen tarkastajaryhmän saapumista tarkastettavaan tehtaaseen.

IX OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY MUITA KEMIALLISIA TUOTANTOLAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

C. B OSASTON TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TARKISTUS

Täytäntöönpano

22. B osaston täytäntöönpano alkaa neljännen vuoden alusta tämän yleissopimuksen voimaantulosta lukien, ellei konferenssi säännöllisessä istunnossaan kolmantena vuonna tämän yleissopimuksen voimaantulosta lukien toisin päätä.

23. Pääjohtajan tulee konferenssin säännöllistä istuntoa varten kolmantena vuonna tämän yleissopimuksen voimaantulosta lukien laatia selonteko, jossa kuvataan pääkohdittain teknisen sihteeristön kokemuksia tämän liitteen VII ja VIII osan määräysten sekä tämän osan A osaston määräysten täytäntöönpanosta.

24. Säännöllisessä istunnossaan kolmantena vuonna tämän yleissopimuksen voimaantulosta lukien konferenssi voi myös pääjohtajan selonteon pohjalta päättää, kuinka B osaston nojalla todentamista varten käytettävissä olevat varat jaetaan PSF-laitosten ja muiden kemiallisten tuotantolaitosten välillä. Muutoin tämä jako tapahtuu teknisen sihteeristön asiantuntemuksen perusteella ja lisätään 11 kappaleessa mainittuihin painotustekijöihin.

25. Säännöllisessä istunnossaan kolmantena vuonna tämän yleissopimuksen voimaantulosta lukien konferenssi päättää hallintoneuvostoa kuultuaan, millä perusteella (esim. alueellisella) sopimusvaltioiden tarkastusesitykset huomioidaan painotustekijöinä 11 kappaleessa tarkoitetussa kohteen valinnassa.

IX OSA

TOIMINNAT, JOITA EI TÄSSÄ YLEISSOPIMUKSESSA OLE VI ARTIKLAN MUKAISESTI KIELLETTY MUITA KEMIALLISIA TUOTANTOLAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

C. B OSASTON TÄYTÄNTÖÖNPANO JA TARKISTUS

Tarkistus

26. Konferenssin ensimmäisessä VIII artiklan 22 kappaleen mukaisessa erityisistunnossa todentamisliitteen tämän osan määräykset tarkistetaan kemian teollisuuden koko todentamissäännöstön tarkistuksen valossa (VI artikla ja tämän liitteen VII-IX osa) saadun kokemuksen perusteella. Konferenssi antaa sen jälkeen suosituksensa todentamissääntöjen tehostamisesta.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET A. TARKASTAJIEN JA TARKASTUSAVUSTAJIEN NIMEÄMINEN JA VALINTA

1. IX artiklan mukaisen haastetarkastuksen saavat toimittaa vain erityisesti tähän tehtävään nimetyt tarkastajat ja tarkastusavustajat. IX artiklan mukaisen haastetarkastuksen toimittavien tarkastajien ja tarkastusavustajien nimeämistä varten pääjohtajan tulee valita rutiinitarkastusten tarkastajien ja tarkastusavustajien joukosta tarkastajia ja tarkastusavustajia ja laatia luettelo ehdokkaista. Luettelossa tulee olla riittävän monia tarkastajia ja tarkastusavustajia, joilla on tarvittava pätevyys, kokemus, taito ja koulutus, jotta tarkastajien valinnassa voitaisiin joustaa, ottaen huomioon heidän käytettävissä olonsa ja kierron tarve. Tarkastajien ja tarkastusavustajien valinnassa on myös asianmukaisesti otettava huomioon mahdollisimman laaja maantieteellinen jakauma. Tarkastajien ja tarkastusavustajien valinnassa noudatetaan tämän liitteen II osan A osastossa annettua menetelmää.

2. Pääjohtaja määrää tarkastusryhmän koon ja valitsee sen jäsenet sen mukaan, mitä kysymyksessä oleva pyyntö edellyttää. Tarkastusryhmän koko pidetään niin pienenä, kuin tarkastustehtävän asianmukaisen suorittamisen kannalta on mahdollista. Tarkastusryhmään ei saa kuulua pyynnön esittäneen sopimusvaltion eikä tarkastettavan sopimusvaltion kansalaisia.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET

3. Ennen haastetarkastuspyynnön jättämistä sopimusvaltio voi pyytää pääjohtajalta vahvistusta siihen, että tekninen sihteeristö pystyy välittömästi toimimaan pyynnön pohjalta. Jos pääjohtaja ei pysty tätä heti vahvistamaan, hänen tulee antaa vahvistus mahdollisimman pian siinä järjestyksessä kuin tarkastuspyynnöt on esitetty. Hänen tulee myös ilmoittaa kysymyksessä olevalle sopimusvaltiolle, milloin toimenpiteisiin todennäköisesti voidaan ryhtyä. Jos pääjohtaja katsoo, että pyyntöjen edellyttämiin toimiin ei voida ryhtyä niiden edellyttämässä aikataulussa, hän voi pyytää hallintoneuvostoa ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi vastaisuudessa.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Ilmoittaminen

4. Hallintoneuvostolle ja pääjohtajalle jätettävää haastetarkastusta koskevan tarkastuspyynnön tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

a) tarkastettava sopimusvaltio ja tarvittaessa isäntävaltio,

b) maahantulopaikka,

c) tarkastettavan kohteen koko ja laji,

d) millä perusteella tämän yleissopimuksen rikkomista epäillään sekä minkä määräyksen perusteella epäily on syntynyt, epäillyn rikkomuksen luonne ja olosuhteet sekä asiaankuuluvat tiedot siitä, millä perusteella epäilys on syntynyt,

e) pyynnön esittäneen sopimusvaltion asettaman tarkkailijan nimi.

Pyynnön esittänyt sopimusvaltio voi lisätä pyyntöönsä kaikki tarpeelliseksi katsomansa tiedot.

5. Pääjohtajan tulee tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta toimittaa pyynnön esittäneelle sopimusvaltiolle vastaanottotunnustus.

6. Pyynnön esittäneen sopimusvaltion tulee ilmoittaa pääjohtajalle tarkastettavan kohteen sijainti riittävän ajoissa, jotta pääjohtaja voisi toimittaa nämä tiedot tarkastettavalle sopimusvaltiolle viimeistään 12 tuntia ennen tarkastusryhmän suunniteltua saapumista maahantulopaikkaan.

7. Pyynnön esittäneen sopimusvaltion tulee nimetä tarkastettava kohde mahdollisimman tarkoin ja antaa siitä asemapiirros, jossa on viitekohta maantieteellisin koordinaatein sekunnin tarkkuudella, mikäli mahdollista. Mikäli mahdollista, pyynnön esittänyt sopimus-valtio toimittaa myös kartan, jossa on viite tarkastettavaan kohteeseen ja piirros, josta näkyy mahdollisimman tarkoin tarkastettavan kohteen ulkoraja.

8. Tarkastettavaksi pyydetyn kohteen ulkorajan tulee olla

a) vähintään 10 metrin päässä alueella sijaitsevasta rakennuksesta tai rakenteesta,

b) olemassa olevien turva-alueiden sisä- tai ulkopuolella, mutta ei saa kulkea niiden läpi,

c) vähintään 10 metriä sellaisen turva-alueen ulkopuolella, jota pyynnön esittänyt sopimusvaltio on pyytänyt tarkastettavaksi.

9. Jos tarkastettavaksi pyydetyn kohteen ulkoraja ei vastaa 8 kappaleen määräyksiä, tarkastusryhmä piirtää ulkorajan uudelleen vastaamaan mainitun kappaleen määräyksiä.

10. Pääjohtajan tulee viimeistään 12 tuntia ennen tarkastusryhmän aiottua saapumista maahantulopaikkaan, ilmoittaa hallintoneuvostolle tarkistettavan kohteen sijainti siten kuin 7 kappaleessa määrätään.

11. Toimittaessaan hallintoneuvostolle 10 kappaleen mukaisen ilmoituksen, pääjohtajan tulee myös toimittaa tarkastuspyyntö tarkastettavalle sopimusvaltiolle ja mainita kohteen sijainti siten kuin 7 kappaleessa määrätään. Ilmoitukseen tulee myös liittää tämän liitteen II osan 32 kappaleessa tarkoitetut tiedot.

12. Tarkastusryhmän saapuessa maahantulopaikkaan, se ilmoittaa tarkastettavalle sopimusvaltiolle, mitä sen tarkastustehtävään kuuluu.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Saapuminen tarkastettavan sopimusvaltion tai isäntävaltion alueelle

13. Pääjohtajan tulee IX artiklan 13-18 kappaleen mukaisesti lähettää tarkastusryhmä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tarkastuspyyntö on vastaanotettu. Tarkastusryhmän tulee saapua pyynnössä mainittuun maahantulopaikkaan mahdollisimman lyhyessä ajassa 10 ja 11 kappaleen määräysten mukaisesti.

14. Jos tarkastettava sopimusvaltio hyväksyy tarkastettavalle kohteelle esitetyn ulkorajan, se määrätään lopulliseksi ulkorajaksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja viimeistään 24 tuntia siitä, jolloin tarkastusryhmä on saapunut maahantulopaikkaan. Tarkastettava valtio kuljettaa tarkastusryhmän tarkastettavan kohteen lopulliselle ulkorajalle. Tarkastettavan sopimusvaltion katsoessa tarpeelliseksi, kuljetus voi alkaa jo enintään 12 tuntia ennen tässä kappaleessa tarkoitettua lopullisen ulkorajan määräämistä. Kuljetuksen tulee joka tapauksessa olla loppuun suoritettu viimeistään 36 tuntia sen jälkeen, kun tarkastusryhmä on saapunut maahantulopaikkaan.

15. Kaikkiin ilmoitettuihin laitoksiin sovelletaan a ja b kohdassa tarkoitettuja menetelmiä. (Liitteen tässä osassa ''ilmoitettu laitos'' tarkoittaa kaikkia laitoksia, joista on annettu III, IV ja V artiklan mukainen ilmoitus. Kuitenkin VI artiklan osalta ''ilmoitettu laitos'' tarkoittaa vain tämän liitteen VI osan mukaisesti ilmoitettua laitosta sekä tämän liitteen VII osan 7 kappaleessa ja 10 kappaleen c kohdassa, VIII osan 7 kappaleessa ja 10 kappaleen c kohdassa mainittuja tuotantolaitoksia.

a) Jos pyydetty ulkoraja on ilmoitetun ulkorajan sisäpuolella tai sen mukainen, ilmoitettu ulkoraja katsotaan lopulliseksi ulkorajaksi. Lopullinen ulkoraja voi kuitenkin tarkastettavan sopimusvaltion suostumuksella kattaa pienemmän alueen, jotta se olisi sama kuin pyynnön esittäneen sopimusvaltion pyynnössä.

b) Tarkastettava sopimusvaltio kuljettaa tarkastusryhmän lopulliselle ulkorajalle niin pian kuin käytännön järjestelyt sallivat, mutta joka tapauksessa siten, että se varmistaa tarkastusryhmän saapumisen ulkorajalle viimeistään 24 tuntia siitä, jolloin tarkastusryhmä on saapunut maahantulopaikkaan.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Lopullisen ulkorajan vaihtoehtoinen määrääminen

16. Jos tarkastettava sopimusvaltio ei maahantulopaikassa voi hyväksyä pyydettyä ulkorajaa, sen tulee ehdottaa vaihtoehtoista ulkorajaa mahdollisimman pian, mutta joka tapauksessa viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, jolloin tarkastusryhmä on saapunut maahantulopaikkaan. Jos erimielisyyksiä ilmenee, tarkastettava sopimusvaltio ja tarkastusryhmä ryhtyvät neuvottelemaan päästääkseen sopimukseen lopullisesta ulkorajasta.

17. Vaihtoehtoinen ulkoraja tulisi nimetä mahdollisimman tarkoin 8 kappaleen mukaisesti. Sen tulee kattaa koko pyydetyn ulkorajan kattama alue ja yleensä olla mahdollisimman paljon viimeksi mainitun kaltainen, ottaen huomioon maaston ominaisuudet ja keinotekoiset rajat. Sen tulisi yleensä kulkea lähellä aluetta ympäröivää turvarajaa, jos sellainen on. Tarkastettavan sopimusvaltion tulisi pyrkiä mainittuun yhteyteen pyydetyn ja vaihtoehtoisen ulkorajan välillä yhdistämällä ainakin kaksi seuraavista tekijöistä:

a) vaihtoehtoinen ulkoraja, joka ei kata huomattavasti suurempaa aluetta kuin pyydetty ulkoraja,

b) vaihtoehtoinen ulkoraja, joka on lyhyen tasapitkän etäisyyden päässä pyydetystä ulkorajasta,

c) ainakin osa pyydetystä ulkorajasta näkyy vaihtoehtoisesta ulkorajasta.

18. Jos tarkastusryhmä hyväksyy vaihtoehtoisen ulkorajan, siitä tulee lopullinen ulkoraja, ja tarkastusryhmä kuljetetaan maahantulopaikasta mainitulle rajalle. Tarkastettavan sopimusvaltion katsoessa tarpeelliseksi, kuljetus voi alkaa jo enintään 12 tuntia ennen kuin 16 kappaleessa tarkoitettu määräaika vaihtoehtoisen ulkorajan ehdottamiselle on mennyt umpeen. Kuljetuksen tulee joka tapauksessa olla loppuun suoritettu viimeistään 36 tunnin kuluttua siitä, jolloin tarkastusryhmä on saapunut maahantulopaikkaan.

19. Jos lopullisesta ulkorajasta ei ole sovittu, ulkorajaa koskevat neuvottelut päätetään mahdollisimman pian, mutta ne eivät missään tapauksessa saa jatkua yli 24 tuntia siitä, jolloin tarkastusryhmä on saapunut maahantulopaikkaan. Jos sopimukseen ei päästä, tarkastettava sopimusvaltio kuljettaa tarkastusryhmän vaihtoehtoisella ulkorajalla sijaitsevaan paikkaan. Tarkastettavan sopimusvaltion katsoessa tarpeelliseksi, kuljetus voi alkaa jo 12 tuntia ennen kuin 16 kappaleessa tarkoitettu määräaika vaihtoehtoisen ulkorajan ehdottamiselle on mennyt umpeen. Kuljetuksen tulee joka tapauksessa olla loppuun suoritettu viimeistään 36 tunnin kuluttua siitä, jolloin tarkastusryhmä on saapunut maahantulopaikkaan.

20. Kun tarkastusryhmä on tuotu tarkastuspaikkaan, tarkastettavan sopimusvaltion tulee välittömästi järjestää tarkastusryhmälle pääsy vaihtoehtoiselle ulkorajalle helpottaakseen lopullista ulkorajaa koskevia neuvotteluja ja sopimusta sekä pääsyä lopullisen ulkorajan sisäpuolelle.

21. Jos sopimukseen ei ole päästy 72 tunnin kuluessa siitä, jolloin tarkastusryhmä on saapunut tarkastuspaikkaan, vaihtoehtoinen ulkoraja nimetään lopulliseksi ulkorajaksi.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Paikan todentaminen

22. Sen toteen näyttämiseksi, että paikka, johon tarkastusryhmä on tuotu, on pyynnön esittäneen sopimusvaltion tarkoittama tarkastuskohde, tarkastusryhmällä on oikeus käyttää hyväksyttyjä paikantamislaitteita ja saada laitteet ohjeiden mukaisesti asennetuksi. Tarkastusryhmä voi todentaa sijaintinsa paikallisista maamerkeistä, jotka voi tunnistaa kartoista. Tarkastettavan sopimusvaltion tulee avustaa tarkastusryhmää tässä tehtävässä.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Tarkastuskohteen sulkeminen ja poistumisen valvominen

23. Viimeistään 12 tunnin kuluttua siitä, jolloin tarkastusryhmä on saapunut maahantulopaikkaan, tarkastettavan sopimusvaltion tulee aloittaa pyydetyn ulkorajan sisäpuolelta poistuvien ajoneuvojen seuranta kaikissa poistumispisteissä maitse, meritse ja ilmateitse. Sen tulee antaa nämä tiedot tarkastusryhmälle ryhmän saapuessa vaihtoehtoiselle ulkorajalle tai lopulliselle ulkorajalle, jos viimeksi mainittu tapahtuu aiemmin.

24. Tämä velvollisuus voidaan täyttää keräämällä tietoja liikennepäiväkirjan, valokuvien, videotallenteiden muodossa tai kemiallisin toteennäyttölaittein, jotka tarkastusryhmä on poistumisliikenteen seurantaan varannut. Vaihtoehtoisesti tarkastettava sopimusvaltio voi myös täyttää mainitun velvoitteen sallimalla, että yksi tai useampi tarkastusryhmän jäsenistä itsenäisesti pitää liikennepäiväkirjaa, ottaa valokuvia tai video-nauhoituksia poistuvasta liikenteestä tai käyttää kemiallisia toteennäyttölaitteita ja suorittaa muita tarkastettavan sopimusvaltion ja tarkastusryhmän välillä sovittuja toimia.

25. Tarkastusryhmän saapuessa vaihtoehtoiselle ulkorajalle tai lopulliselle ulkorajalle, jos viimeksi mainittu tapahtuu aiemmin, tarkastuskohteen sulkemisen, joka merkitsee, että tarkastusryhmä seuraa poistuvaa liikennettä, tulee alkaa.

26. Varmentamismenetelmään kuuluu, että tarkastusryhmä tunnistaa poistuvat ajoneuvot, pitää liikennepäiväkirjaa, ottaa valokuvia ja tekee videotallenteita poistumispisteistä ja poistuvasta liikenteestä. Tarkastusryhmällä on oikeus saattajien seuraamana käydä kaikkialla ulkorajalla tarkastamassa, ettei muuta poistumisliikennettä tapahdu.

27. Muihin poistuvan liikenteen seurantamenetelmiin, siten kuin niistä tarkastusryhmän ja tarkastettavan sopimusvaltion välillä on sovittu, voi kuulua mm.

a) anturien käyttö,

b) satunnaisotannalla valittu pääsy,

c) näyteanalyysi.

28. Kaikki tarkastuskohteen sulkemis- ja poistuvan liikenteen seurantatoimet tulee suorittaa ulkorajan ulkopuolella enintään 50 metrin levyisellä kaistalla, ulkorajasta ulospäin mitattuna.

29. Tarkastusryhmällä on oikeus ohjatun pääsyn pohjalta tarkastaa tarkastuskohteesta poistuvat ajoneuvot. Tarkastettavan sopimusvaltion on kaikin kohtuullisin tavoin pyrittävä osoittamaan tarkastusryhmälle, että tarkastettavaa ajoneuvoa, johon tarkastusryhmälle ei myönnetä täyttä pääsyä, ei käytetä mahdolliseen, tarkastuspyynnössä mainittuun tämän yleissopimuksen vastaiseen toimintaan.

30. Tarkastuskohteeseen saapuvaa ja sieltä poistuvaa henkilöstöä ja henkilökohtaisia matkustaja-ajoneuvoja ei tarkasteta.

31. Edellä mainittuja menetelmiä voidaan soveltaa tarkastuksen ajan, mutta ne eivät saa kohtuuttomasti haitata tai viivyttää laitoksen normaalia toimintaa.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Tarkastusta edeltävä tilanneselostus ja tarkastussuunnitelma

32. Tarkastussuunnitelman kehittämisen helpottamiseksi tarkastettavan sopimusvaltion tulee antaa tarkastusryhmälle tilanneselostuksen turva- ja huoltojärjestelyistä ennen tarkastuskohteeseen pääsyä.

33. Tarkastusta edeltävä tilanneselostus tulee järjestää tämän liitteen II osan 37 kappaleen mukaisesti. Tarkastusta edeltävän tilanneselostuksen aikana tarkastettava sopimusvaltio voi osoittaa tarkastusryhmälle, minkä laitteiden, asiakirjojen tai alueiden se katsoo olevan arkaluontoisia eikä liittyvän haastetarkastuksen tarkoitukseen. Lisäksi tarkastettavan kohteen vastuuhenkilöstön tulee opastaa tarkastusryhmää kohteen eri osien sijainnista ja muista sen piirteistä. Tarkastusryhmälle tulee antaa kartta tai mittakaavan mukaan tehty piirros, josta näkyy kaikki kohteen rakenteet ja merkittävät maantieteelliset ominaisuudet. Tarkastusryhmälle tulee myös selostaa, missä määrin laitoksen henkilöstöä ja tallennuksia on käytettävissä.

34. Tarkastusta edeltävän tilanneselostuksen jälkeen tarkastusryhmän tulee saatavissa olevien ja soveltuvien tietojen pohjalta laatia alustava tarkastussuunnitelma, jossa todetaan, mitä toimia tarkastusryhmä aikoo suorittaa ja mille tarkastuskohteen nimenomaisille alueille se tahtoo päästä. Tarkastussuunnitelmasta tulee myös käydä ilmi, aiotaanko tarkastusryhmä jakaa ryhmiin. Tarkastussuunnitelma annetaan tarkastettavan sopimusvaltion ja tarkastuskohteen edustajille. Sen täytäntöönpanon tulee olla C osaston määräysten mukainen myös pääsyyn ja toimiin liittyvien määräysten osalta.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Ulkorajaan liittyvät toimet

35. Tarkastusryhmän saapuessa lopulliselle ulkorajalle tai vaihtoehtoiselle ulkorajalle, jos viimeksi mainittu tapahtuu aiemmin, sillä on oikeus aloittaa tässä osastossa mainitut ulkorajaan liittyvät toimet välittömästi ja jatkaa niitä, kunnes haastetarkastus on loppuun suoritettu.

36. Ulkorajaan liittyviä toimia suorittaessaan tarkastusryhmällä on oikeus

a) käyttää tämän liitteen II osan 27-30 kappaleessa tarkoitettuja seurantalaitteita,

b) ottaa pyyhkäisy-, ilma-, maaperä- ja jätevesinäytteitä,

c) suorittaa muita toimia, joista tarkastusryhmän ja tarkastettavan sopimusvaltion välillä on sovittu.

37. Ulkorajaan liittyvät toimet tulee suorittaa ulkorajan ulkopuolella enintään 50 metrin levyisellä kaistalla, ulkorajasta ulospäin mitattuna. Tarkastettavan sopimusvaltion suostumuksella tarkastusryhmä voi myös päästä ulkorajaa ympäröivällä kaistalla sijaitsevaan rakennukseen tai rakenteeseen. Kaikki suunnattu seuranta ohjataan sisäänpäin. Ilmoitetuissa laitoksissa kaista voidaan tarkastettavan sopimusvaltion harkinnan mukaan mitata ulkorajasta sisäänpäin, ulospäin tai kummankin puolen ilmoitettua ulkorajaa.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET C. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Yleissäännöt

38. Tarkastettavan sopimusvaltion tulee myöntää pääsy pyydetyn ulkorajan sisäpuolella olevalle alueelle sekä lopullisen ulkorajan sisäpuolella olevalle alueelle, mikäli nämä kaksi eivät ole samat. Tarkastusryhmä ja tarkastettava sopimusvaltio neuvottelevat pääsyn laajuudesta ja luonteesta määrättyjen paikkojen osalta näiden ulkorajojen sisäpuolella ohjatun pääsyn pohjalta.

39. Tarkastettavan sopimusvaltion tulee järjestää pääsy pyydetyn ulkorajan sisäpuolelle mahdollisimman pian, mutta joka tapauksessa viimeistään 108 tuntia siitä, jolloin tarkastusryhmä on saapunut maahantulopaikkaan, jotta tarkastuspyynnössä mainittu kysymys mahdollisesta yleissopimuksen noudattamatta jättämisestä saataisiin selvitetyksi.

40. Tarkastusryhmän pyynnöstä tarkastettava sopimusvaltio voi myöntää pääsyn ilmatilaan tarkastuskohteen yläpuolelle.

41. Täyttäessään 38 kappaleessa tarkoitettua vaatimusta pääsyn myöntämisestä, tarkastettava sopimusvaltio on velvollinen myöntämään mahdollisimman laajan pääsyn, ottaen huomioon mahdolliset perustuslailliset velvoitteet, joita sillä saattaa olla omistusoikeuteen, etsintään ja takavarikointiin nähden. Tarkastettavalla sopimusvaltiolla on oikeus ohjatun pääsyn yhteydessä ryhtyä kansallisen turvallisuuden edellyttämiin toimenpiteisiin. Tarkastettava sopimusvaltio ei saa vedota tämän kappaleen määräyksiin salatakseen seikkaa, että se on jättänyt täyttämättä velvoitteensa olla harjoittamatta tässä yleissopimuksessa kiellettyä toimintaa.

42. Jos tarkastettava sopimusvaltio ei kokonaan päästä tarkastamaan jotain paikkaa, toimintaa tai tietoa, se on velvollinen kaikin kohtuullisin keinoin antamaan vaihtoehtoisen selvityksen mahdollisesta yleissopimuksen rikkomuksesta, joka on johtanut haastetarkastukseen.

43. Saavuttaessa IV, V ja VI artiklan mukaisesti ilmoitettujen laitosten ulkorajalle, pääsy myönnetään tarkastusta edeltävän tilanneselostuksen ja tarkastussuunnitelmaa koskevan keskustelun jälkeen, joiden kesto on rajoitettava välttämättömään, eikä se missään tapauksessa saa ylittää kolmea tuntia. III artiklan 1 kappaleen d kohdan mukaisesti ilmoitetun laitoksen osalta neuvottelut ja ohjattu pääsy alkavat viimeistään 12 tuntia lopulliselle ulkorajalle saapumisen jälkeen.

44. Suorittaessaan haastetarkastusta tarkastuspyynnön mukaisesti, tarkastusryhmän tulee käyttää vain sellaisia menetelmiä, jotka asiaankuuluvien tietojen saamiseksi yleissopimuksen mahdollista noudattamatta jättämistä koskevan kysymyksen selvittämistä varten ovat välttämättömiä, ja pidättyä toiminnasta, joka ei liity tähän. Sen tulee kerätä ja kirjata tosiseikat, jotka liittyvät mahdolliseen tämän yleissopimuksen noudattamatta jättämiseen tarkastettavan sopimusvaltion taholta, mutta se ei saa pyrkiä saamaan eikä kirjaamaan tietoja, jotka eivät ilmeisesti liity asiaan, ellei tarkastettava sopimusvaltio tätä nimenomaan pyydä. Tietoja, jotka on kerätty ja myöhemmin todettu asiaan kuulumattomiksi ei saa säilyttää.

45. Tarkastusryhmän ohjeena haastetarkastuksen suorituksessa tulee olla periaate, että tarkastuksen tulee aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä ja noudattaa tehtävän mukaista tehokkuutta ja nopeutta. Mahdollisuuksien mukaan se on aina aloitettava vähiten tungettelevalla asianmukaisella menetelmällä ja jatkaa tungettelevammalla menetelmällä vain katsomansa tarpeen mukaan.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET C. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Ohjattu pääsy

46. Tarkastusryhmän tulee ottaa huomioon muutosehdotukset, joita tarkastettava sopimusvaltio saattaa tarkastussuunnitelmaan esittää, riippumatta siitä, missä tarkastuksen vaiheessa ne esitetään, mukaan lukien tarkastusta edeltävä tilanneselostus, varmistaakseen, että kemiallisiin aseisiin kuulumattomat arkaluontoiset laitteet, tiedot ja alueet ovat suojattuja.

47. Tarkastettavan valtion tulee nimetä saavuttaessa ja poistuttaessa käytettävät ulkorajan ylityskohdat. Tarkastusryhmän ja tarkastettavan valtion tulee neuvotella pääsyn laajuudesta määrättyihin paikkoihin pyydetyn tai lopullisen ulkorajan sisäpuolella siten kuin 48 kappaleessa määrätään, nimenomaisista toimista, kuten näytteiden otosta, joita tarkastusryhmän on määrä suorittaa, määrätyistä toimista, joita tarkastettavan sopimusvaltion on määrä suorittaa, sekä määrätyistä tiedoista, joita tarkastettavan sopimusvaltion on määrä antaa.

48. Luottamuksellisuusliitteen asiaankuuluvien määräysten mukaisesti tarkastettavalla sopimusvaltiolla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin arkaluontoisten laitteistojen suojelemiseksi ja sellaisten luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, jotka eivät liity kemiallisiin aseisiin. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua muun muassa,

a) arkaluontoisten asiakirjojen poistaminen toimistotiloista,

b) arkaluontoisten ilmoitusten, varastojen ja laitteiden peittäminen,

c) arkaluontoisten laitteiden, kuten tietokone- ja muiden sähköisten järjestelmien peittäminen,

d) atk-yhteyksien sulkeminen ja tietonäyttöjen katkaiseminen,

e) näyteanalyysin rajoittaminen 1, 2 tai 3 luettelossa mainittujen kemikaalien määrättyjen pilkkoutumisaineiden pitoisuuteen tai puuttumiseen,

f) satunnaispoimintatekniikat, joiden kohdalla tarkastajia kehotetaan valitsemaan harkintansa mukaan määrätty prosentti tai luku rakennuksista tarkastettavaksi; samaa periaatetta voidaan soveltaa arkaluontoisten rakennusten sisätiloihin ja sisältöön,

g) poikkeuksellisesti pääsyn myöntäminen joihinkin tarkastuskohteen osiin vain määrätyille tarkastajille.

49. Tarkastettavan sopimusvaltion tulee kaikin kohtuullisin toimin pyrkiä osoittamaan tarkastusryhmälle, että esineitä, rakennuksia, rakenteita, säiliöitä tai ajoneuvoja, joihin tarkastusryhmälle ei ole myönnetty täyttä pääsyä, tai joka on 48 kappaleen nojalla suojattu, ei käytetä tarkoituksiin, jotka liittyvät mahdolliseen, tarkastuspyynnössä mainittuun yleissopimuksen vastaiseen toimintaan.

50. Tämä voidaan tehdä muun muassa siten, että ympäristönsuojelu- tai muu peite tarkastettavan sopimusvaltion harkinnan mukaan osaksi poistetaan, jokin suljettu tila tarkastetaan silmämääräisesti ovelta tai muusta sisäänkäyntiaukosta, tai muulla tavalla.

51. IV, V ja VI artiklan mukaisesti ilmoitettujen laitosten osalta noudatetaan seuraavaa:

a) laitoksissa, joista on tehty laitossopimus, tulee pääsyn ja toiminnan olla esteetöntä laitoksessa määrättyjen rajojen sisäpuolella,

b) laitoksissa, joista ei ole tehty laitossopimusta, sääntelevät pääsyä ja toimintaa tässä yleissopimuksessa annetut yleisesti noudatettavat tarkastusohjeet,

c) Pääsyä sen lisäksi, mitä IV, V ja VI artiklassa määrätään, ohjataan tässä osastossa määrättyjen menettelytapojen mukaisesti.

52. Yleissopimuksen III artiklan 1 kappaleen d kohdan mukaisesti ilmoitettujen laitosten osalta noudatetaan seuraavaa: jos tarkastettava sopimusvaltio 47 ja 48 kappaleen nojalla ei myönnä täyttä pääsyä alueille tai rakenteisiin, jotka eivät liity kemiallisiin aseisiin, sen on kaikin kohtuullisin keinoin pyrittävä osoittamaan tarkastusryhmälle, että asianomaisia alueita tai rakenteita ei käytetä tarkoituksiin, jotka liittyvät mahdolliseen, tarkastuspyynnössä mainittuun yleissopimuksen vastaiseen toimintaan.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET C. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Tarkkailija

53. Tarkkailijan osallistumista haastetarkastukseen koskevien IX artiklan 12 kappaleen määräysten mukaisesti pyynnön esittävän sopimusvaltion tulee olla yhteydessä teknisen sihteeristön kanssa yhteensovittaakseen tarkkailijan saapumisen samaan maahantulopaikkaan kuin tarkastusryhmä kohtuullisella aikavälillä tarkastusryhmän saapumisesta.

54. Tarkkailijalla tulee koko tarkastuksen ajan olla oikeus yhteydenpitoon pyynnön esittäneen sopimusvaltion suurlähetystön kanssa joko tarkastettavassa sopimusvaltiossa tai isäntävaltiossa ja ellei suurlähetystöä ole, itse pyynnön esittäneen sopimusvaltion kanssa. Tarkkailtavan sopimusvaltion tulee järjestää tarkkailijalle viestitysvälineet.

55. Tarkkailijalla on oikeus saapua tarkastuskohteen vaihtoehtoiselle ulkorajalle tai lopulliselle ulkorajalle, jos tarkastusryhmä saapuu ensin viimeksi mainitulle, ja oikeus pääsyyn tarkastuskohteeseen siten kuin tarkastettava sopimusvaltio myöntää. Tarkkailijalla on oikeus antaa tarkastusryhmälle suosituksia, jotka tämä huomioi harkintansa mukaan. Koko tarkastuksen ajan tarkastusryhmä viestittää tarkkailijalle tarkastuksen suorittamisesta ja siihen liittyvistä toteamuksista.

56. Tarkkailtavan sopimusvaltion tulee järjestää tarkkailijalle koko tämän maassa oleskelun ajan tarvittavat mukavuudet, kuten viestitysvälineet, tulkkipalvelut, kuljetus, työtilat, majoitus, ateriat ja terveydenhoito. Kaikista tarkkailijan oleskeluun tarkkailtavan sopimusvaltion tai isäntävaltion alueella liittyvistä kustannuksista vastaa pyynnön esittänyt sopimusvaltio.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET C. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Tarkastuksen kesto

57. Tarkastus ei saa kestää kauempaa kuin 84 tuntia, ellei pidemmästä ajasta ole tarkastettavan sopimusvaltion kanssa sovittu.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET D. TARKASTUSTA SEURAAVATTOIMET Poistuminen

58. Kun tarkastusta seuraavat toimet tarkastuskohteessa on loppuun suoritettu, tarkastusryhmä ja pyynnön esittäneen sopimusvaltion tarkkailija jatkavat viipymättä maahantulopaikkaan ja poistuvat tarkkailtavan sopimusvaltion alueelta mahdollisimman nopeasti.

X OSA

IX ARTIKLAN NOJALLA TOIMITETTAVAT HAASTETARKASTUKSET D. TARKASTUSTA SEURAAVATTOIMET Kertomukset

59. Tarkastuskertomuksessa tulee olla yleisluonteinen yhteenveto tarkastusryhmän toimista ja toteamista tosiseikoista erityisesti haastetarkastusta koskevassa pyynnössä mainittua mahdollista yleissopimuksen noudattamatta jättämistä koskevien kysymysten osalta, ja se tulee rajoittaa tähän yleissopimukseen liittyviin tietoihin. Tarkastuskertomuksessa tulee myös olla tarkastusryhmän arvio tarkastajille myönnetyn pääsyn ja yhteistyön määrästä ja luonteesta sekä siitä, missä määrin tämä auttoi heitä täyttämään tarkastusvelvoitteensa. Yksityiskohtaiset tiedot koskien haastetarkastusta koskevassa pyynnössä mainittua mahdollista yleissopimuksen noudattamatta jättämistä, jätetään lopullisen selonteon liitteenä ja säilytetään teknisen sihteeristön huostassa asianmukaisin varmistuksin arkaluonteisten tietojen suojelemiseksi.

60. Tarkastusryhmän tulee viimeistään 72 tunnin kuluttua paluustaan pääasialliseen työskentelypaikkaansa jättää alustava tarkastuskertomus pääjohtajalle, huomioiden kuitenkin muun muassa luottamuksellisuusliitteen 17 kappaleen määräykset. Pääjohtaja toimittaa viipymättä alustavan tarkastuskertomuksen pyynnön esittäneelle sopimusvaltiolle, tarkastettavalle sopimusvaltiolle ja hallintoneuvostolle.

61. Luonnos lopulliseksi tarkastuskertomukseksi annetaan tarkastettavalle sopimusvaltiolle viimeistään 20 päivää sen jälkeen, kun haastetarkastus on suoritettu. Tarkastettavalla sopimusvaltiolla on oikeus määritellä kaikki tiedot, jotka eivät liity kemiallisiin aseisiin ja joita sen harkinnan mukaan ei tule jakaa teknisen sihteeristön ulkopuolelle niiden luottamuksellisuuden johdosta. Tekninen sihteeristö käsittelee tarkastettavan sopimusvaltion esittämät muutosehdotukset lopullisen tarkastuskertomuksen luonnokseen ja hyväksyy ne harkintansa mukaan, mikäli mahdollista. Lopullinen selonteko jätetään pääjohtajalle edelleen toimitettavaksi ja käsiteltäväksi IX artiklan 21-25 kappaleen mukaisesti viimeistään 30 päivän kuluttua haastetarkastuksen päättymisestä.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET A. YLEISTÄ

1. Väitetty kemiallisten aseiden käyttöä tai mellakantorjunta-aineiden käyttöä sodankäyntimenetelmänä koskeva IX tai X artiklan mukaisesti toimeenpantu tutkimus tulee suorittaa tämän liitteen ja pääjohtajan määrittelemien yksityiskohtaisten menettelytapojen mukaisesti.

2. Seuraavat lisämääräykset koskevat erityisiä menettelytapoja, joita tulee noudattaa, milloin epäillään käytetyn kemiallisia aseita.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Tutkimuspyyntö

3. Epäiltyä kemiallisten aseiden käyttöä koskevan tutkimuspyynnön, joka jätetään pääjohtajalle, tulee mahdollisuuksien mukaan sisältää seuraavat tiedot:

a) sopimusvaltio, jonka alueella kemiallisia aseita epäillään käytetyn,

b) maahantulopaikka tai muu ehdotettu turvallinen saapumisreitti,

c) sen alueen sijainti ja erityispiirteet, jolla kemiallisia aseita epäillään käytetyn,

d) ajankohta, jolloin kemiallisia aseita epäillään käytetyn,

e) minkä tyyppisiä kemiallisia aseita epäillään käytetyn,

f) väitetyn käytön laajuus,

g) myrkyllisiksi epäiltyjen kemikaalien ominaisuudet,

h) vaikutukset ihmisiin, eläimiin ja kasvistoon,

i) tarvittaessa erityisapua koskeva pyyntö.

4. Tutkimuspyynnön esittänyt sopimusvaltio voi milloin tahansa antaa muita tarpeellisiksi katsomiaan tietoja.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Ilmoittaminen

5. Pääjohtajan tulee välittömästi antaa tutkimuspyynnön esittäneelle sopimusvaltiolle vastaanottotunnustus sekä toimittaa asiasta tieto hallintoneuvostolle ja kaikille sopimusvaltioille.

6. Tarvittaessa pääjohtaja ilmoittaa sopimusvaltiolle, jonka aluetta tutkimuspyyntö koskee. Pääjohtaja ilmoittaa myös muille sopimusvaltioille, mikäli tutkimuksen aikana pääsy niiden alueille on tarpeen.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Tarkastusryhmän nimeäminen

7. Pääjohtaja laatii luettelon pätevistä asiantuntijoista, joiden erityisalan tuntemusta voitaisiin tarvita kemiallisten aseiden käytön epäilyä koskevassa tutkimuksessa ja jatkuvasti pitää luettelo ajan tasalla. Luettelo toimitetaan kirjallisena kullekin sopimusvaltioille viimeistään 30 päivää tämän yleissopimuksen voimaantulon ja jokaisen luetteloon tehdyn muutoksen jälkeen. Jokainen pätevä luetteloon merkitty asiantuntija katsotaan nimetyksi, ellei 30 päivän kuluessa luettelon vastaanottamisesta jokin sopimusvaltio ilmoita kirjallista vastalausetta.

8. Pääjohtaja valitsee tarkastusryhmän johtajan ja jäsenet jo haastetarkastusta varten nimettyjen tarkastajien ja tarkastusavustajien joukosta ottaen huomioon kyseisen tutkimuspyynnön olosuhteet ja erityispiirteet. Lisäksi tarkastusryhmiin voidaan valita jäseniä pätevien asiantuntijoiden luettelosta, jos pääjohtaja katsoo, että määrätyn tutkimuksen asianmukaisen suoritus edellyttää asiantuntemusta, jota jo nimetyillä tarkastajilla ei ole.

9. Tarkastusryhmän tilanneselostuksessa pääjohtajan tulee ilmoittaa tutkimuspyynnön esittäneen sopimusvaltion antamat tai muusta lähteestä saadut lisätiedot varmistaakseen, että tarkastus suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Tarkastusryhmän lähettäminen

10. Pääjohtajan tulee välittömästi epäillyn kemiallisten aseiden käyttöä koskevan tutkimuspyynnön saatuaan asianomaisten sopimusvaltioissa olevien yhteyksien kautta pyytää ja vahvistaa tarkastusryhmälle turvallinen vastaanotto.

11. Pääjohtajan tulee lähettää tarkastusryhmä paikalle heti kuin se on mahdollista, ottaen huomioon ryhmän turvallisuuden.

12. Jos tarkastusryhmää ei ole lähetetty 24 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, pääjohtajan tulee ilmoittaa viipeen syyt hallintoneuvostolle ja asianomaisille sopimusvaltioille.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET B. TARKASTUSTA EDELTÄVÄT TOIMET Tilanneselostus

13. Tarkastusryhmällä on tarkastuspaikalle saapuessaan ja koska tahansa tarkastuksen aikana oikeus saada tilanneselostuksia tarkastettavan sopimusvaltion edustajilta.

14. Ennen tarkastuksen alkamista tarkastusryhmän tulee laatia tarkastussuunnitelma, jota käytetään muun muassa huolto- ja turvajärjestelyjen pohjana. Tarkastussuunnitelmaa ajantasaistetaan tarpeen mukaan.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET C. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Pääsy

15. Tarkastusryhmällä on oikeus päästä kaikille alueille, joihin epäilty kemiallisten aseiden käyttö on voinut vaikuttaa. Sen tulee myös päästä sairaaloihin, pakolaisleireille ja muihin paikkoihin, joiden se katsoo liittyvän epäillyn kemiallisten aseiden käytön tehokkaaseen tutkimukseen. Pääsyn saamiseksi tarkastusryhmä neuvottelee tarkastettavan sopimusvaltion kanssa.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET C. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Näytteidenotto

16. Tarkastusryhmällä tulee olla oikeus ottaa näytteitä siten kuin se katsoo tarpeelliseksi. Jos tarkastusryhmä katsoo tarpeelliseksi ja sitä pyytää, tulee tarkastettavan sopimusvaltion avustaa näytteidenottoa tarkastajien tai tarkastusavustajien valvonnassa. Tarkastettavan sopimusvaltion tulee myös sallia ja avustaa asianmukaisten seurantanäytteiden keräämisessä epäillyn kemiallisten aseiden käyttöpaikan lähialueilta ja muilta tarkastusryhmän pyytämiltä alueilta.

17. Tärkeitä näytteitä epäillyn kemiallisten aseiden käytön tutkimuksen kannalta ovat muun muassa myrkylliset kemikaalit, ammukset ja laitteet, ammusten ja laitteiden jäännökset, ympäristönäytteet (ilma, maaperä, kasvisto, vesi, lumi jne.) sekä biologis-lääketieteelliset ihmis- ja eläinperäiset näytteet (veri, virtsa, uloste, kudos jne.)

18. Jos kaksoisnäytteitä ei voida ottaa ja analyysi suoritetaan muualla sijaitsevissa laboratorioissa, palautetaan jäljellä olevat näytteen osat pyynnöstä tarkastettavaan sopimusvaltioon, kun analyysi on loppuun suoritettu.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET C. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Tarkastuskohteen laajentaminen

19. Jos tarkastusryhmä tarkastuksen aikana katsoo tarpeelliseksi laajentaa tutkimusta naapurina olevaan sopimusvaltioon, pääjohtajan tulee ilmoittaa kohteen sopimusvaltiolle pääsyn tarpeesta asianomaisen valtion alueelle sekä pyytää ja varmistaa tarkastusryhmälle turvallinen vastaanotto.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET C. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Tarkastuksen keston jatkaminen

20. Jos tarkastusryhmä katsoo, että turvallinen pääsy määrätylle tutkimukseen liittyvälle alueelle ei ole mahdollista, tulee tutkimuspyynnön esittäneelle sopimusvaltiolle ilmoittaa välittömästi. Tarvittaessa tarkastuksen kestoa jatketaan, kunnes turvallinen pääsy voidaan järjestää ja tarkastusryhmä voi päättää tehtävänsä.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET C. TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN Haastattelut

21. Tarkastusryhmällä on oikeus haastatella ja tutkia henkilöitä, joihin epäilty kemiallisten aseiden käyttö on saattanut vaikuttaa. Sillä on myös oikeus haastatella epäillyn kemiallisten aseiden käytön silminnäkijöitä sekä lääkintöhenkilökuntaa ja muita henkilöitä, jotka ovat olleet yhteydessä henkilöihin, joihin epäilty kemiallisten aseiden käyttö on saattanut vaikuttaa. Tarkastusryhmän tulee saada tutkia sairauskertomuksia, jos sellaisia on, ja tarpeen mukaan osallistua sellaisten henkilöiden ruumiinavauksiin, joihin epäilty kemiallisten aseiden käyttö on saattanut vaikuttaa.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET D. SELONTEOT Menettelytavat

22. Tarkastusryhmän tulee viimeistään 24 tuntia saapumisestaan tarkastettavan sopimusvaltion alueelle lähettää tilanneselostus pääjohtajalle. Sen tulee lisäksi koko tarkastuksen ajan lähettää väliaikatiedotuksia pääjohtajalle tarpeen mukaan.

23. Tarkastusryhmän tulee viimeistään 72 tunnin kuluttua paluustaan pääasialliseen työskentelypaikkaansa, jättää alustava tarkastuskertomus pääjohtajalle. Lopullinen selonteko tulee jättää pääjohtajalle viimeistään 30 päivää sen jälkeen, tarkastusryhmä on palannut pääasialliseen työskentelypaikkaansa. Pääjohtaja toimittaa viipymättä alustavan tarkastuskertomuksen ja lopullisen selonteon hallintoneuvostolle ja kaikille sopimusvaltioille.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET D. SELONTEOT Sisältö

24. Tilannetiedotuksessa tulee tiedottaa kiireellisestä avun tarpeesta ja muista asiaankuuluvista seikoista. Väliaikatiedotuksissa tulee ilmoittaa lisäavun tarpeesta, joka tutkimuksen aikana on saattanut ilmetä.

25. Lopullisessa selonteossa tulee olla yhteenveto tarkastuksessa ilmenneistä tosiseikoista erityisesti tutkimuspyynnössä mainitun epäillyn kemiallisten aseiden käytön osalta. Lisäksi epäiltyä kemiallisten aseiden käyttöä koskevan tutkimuksen selonteossa tulee olla selostus tutkimuksen kulusta ja sen eri vaiheista sekä erityisesti maininta seuraavista:

a) paikalla otettujen näytteiden ja analyysien paikka ja aika,

b) todistusaineisto, kuten haastattelujen pöytäkirjat, lääkärintarkastusten ja tieteellisten analyysien tulokset, sekä tarkastusryhmän tutkimat asiakirjat.

26. Jos tarkastusryhmä muun muassa näytteiden laboratorioanalyysin aikana todettujen epäpuhtauksien tai muiden aineiden kautta tutkimuksen aikana saa tietoja, joilla voitaisiin tunnistaa käytettyjen kemiallisten aseiden alkuperä, nämä tiedot on liitettävä selontekoon.

XI OSA

KEMIALLISTEN ASEIDEN VÄITETTYÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TUTKIMUKSET E. VALTIOT, JOTKA EIVÄT OLE TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLIA

27. Milloin väitettyyn kemiallisten aseiden käyttöön liittyy valtio, joka ei ole tämän yleissopimuksen sopimuspuoli, tai alue, joka ei ole tämän yleissopimuksen sopimusvaltion valvonnassa, järjestö toimii läheisessä yhteydessä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa. Pyynnöstä järjestö antaa voimavaransa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin käyttöön.

LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN SUOJELUA KOSKEVA LIITE (''LUOTTAMUKSELLISUUSLIITE'') A. LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN KÄSITTELEMISTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET

1. Velvollisuus suojella luottamuksellisia tietoja koskee sekä siviili- että sotilastoimien ja -laitosten todentamista. Yleissopimuksen VIII artiklan yleisten velvoitteiden mukaisesti järjestön tulee

a) vaatia vain tämän yleissopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa ajallaan tapahtuvan ja tehokkaan suorittamisen kannalta tarpeelliset vähimmäistiedot,

b) ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tarkastajat ja muut teknisen sihteeristön henkilöstön jäsenet vastaavat korkeimpia vaatimuksia tehokkuuden, pätevyyden ja luotettavuuden kannalta,

c) kehittää sopimuksia ja sääntöjä tämän yleissopimuksen määräysten toteuttamiseksi ja määrittää mahdollisimman tarkoin tiedot, jotka sopimusvaltioiden tulee antaa järjestölle.

2. Pääjohtajalla on ensisijainen vastuu varmistaa luottamuksellisten tietojen suojelusta. Pääjohtajan tulee laatia tekniselle sihteeristölle tiukat säännöt luottamuksellisten tietojen käsittelyä varten, ja niitä laatiessaan hänen tulee noudattaa seuraavia ohjesääntöjä:

a) Tiedot katsotaan luottamuksellisiksi, jos

i) jos sopimusvaltio, jolta tiedot on saatu, ja sopimusvaltio, jota tiedot koskevat, on ne merkinnyt luottamuksellisiksi, tai

ii) jos pääjohtaja katsoo, että tietojen luvattoman paljastamisen voi kohtuudella olettaa vahingoittavan sopimusvaltiota, johon ne viittaavat, tai tämän yleissopimuksen täytäntöönpanomekanismeja;

b) Teknisen sihteeristön asianomaisen yksikön tulee arvioida kaikki teknisen sihteeristön saamat tiedot ja asiakirjat todetakseen, sisältävätkö ne luottamuksellisia tietoja. Sopimusvaltioiden edellyttämät tiedot sen varmistamiseksi, että muut sopimusvaltiot edelleen noudattavat tämän yleissopimuksen määräyksiä, tulee antaa ilman erillisarviointia. Tällaisiin tietoihin kuuluu

i) ensi-ilmoitukset ja vuosittaiset ilmoitukset, jotka kunkin sopimusvaltion tulee III, IV, V ja VI artiklan nojalla todentamisliitteen määräysten mukaisesti antaa,

ii) yleiset selonteot todentamistoimien tuloksista ja tehokkuudesta, sekä

iii) tiedot, jotka tämän yleissopimuksen määräysten mukaan tulee jakaa kaikille sopimusvaltioille;

c) Tietoja, jotka järjestö on tätä yleissopimusta toteuttaessaan saanut, ei saa julkaista tai muutoin päästää julkisuuteen, paitsi seuraavasti:

i) yleiset tiedot tämän yleissopimuksen täytäntöönpanosta voidaan koota ja antaa julkisuuteen konferenssin tai hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti,

ii) tietoja saa antaa julkisuuteen, jos sopimusvaltio, johon ne viittaavat, on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa,

iii) luottamukselliseksi merkittyjä tietoja saa antaa julkisuuteen vain sellaisia menettelytapoja noudattaen, joilla voidaan varmistaa, että tietojen levittäminen tapahtuu tarkoin tämän yleissopimuksen tarpeiden mukaisesti. Konferenssi käsittelee ja hyväksyy mainitut menettelytavat VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti;

d) Luottamuksellisten tietojen ja asiakirjojen arkaluontoisuuden aste päätetään yhtenäisesti noudatettavan tunnusmerkistön perusteella niiden asianmukaisen käsittelyn ja suojelun varmistamiseksi. Tätä varten laaditaan luokittelujärjestelmä, jossa huomioimalla asiaankuuluva työ tämän yleissopimuksen valmistelussa, määrätään selvä tunnusmerkistö, jonka perusteella tiedot luokitellaan soveltuvaan luottamuksellisuusryhmään ja luottamuksellisuudelle määrätään asianmukainen määräaika. Luokittelujärjestelmän tulee samalla olla sekä joustava sovellukseltaan, että suojella luottamuksellisia tietoja antavien sopimusvaltioiden oikeuksia. Konferenssi käsittelee ja hyväksyy luokittelujärjestelmän VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti;

e) Luottamuksellisia tietoja säilytetään huolellisesti turvattuina järjestön tiloissa. Joitakin tietoja ja asiakirjoja voidaan myös säilyttää sopimusvaltion kansallisen viranomaisen huostassa. Arkaluontoisia tietoja, joihin voi kuulua muun muassa valokuvat, piirrokset ja vastaavat asiakirjat, joita tarvitaan vain määrätyn laitoksen tarkastukseen, voidaan säilyttää lukkojen takana asianomaisessa laitoksessa;

f) Sikäli kuin tämän yleissopimuksen määräysten mukainen tehokas todentaminen sallii, tekninen sihteeristö käsittelee ja säilyttää tietoja siten, että niistä ei voi tunnistaa laitosta, jota ne koskevat;

g) Laitoksesta otettujen luottamuksellisten tietojen määrä on pidettävä niin vähäisenä kuin tämän yleissopimuksen todentamismääräysten ajallaan tapahtuva ja tehokas toteuttaminen sallii;

h) Luottamuksellisten tietojen saantia sääntelee luokittelu. Luottamuksellisten tietojen jakelun järjestön sisällä tulee tapahtua tarkoin tiedonsaannin tarpeellisuuden perusteella.

3. Pääjohtaja selostaa vuosittain konferenssille teknisen sihteeristön tavasta täytäntöönpanna luottamuksellisia tietoja koskevia sääntöjä.

4. Kukin sopimuspuoli käsittelee järjestöltä saamiaan tietoja niille määrätyn luottamuksellisuusasteen mukaisesti. Sopimusvaltion tulee pyynnöstä antaa yksityiskohtainen selostus järjestön sille antamien tietojen käsittelystä.

LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN SUOJELUA KOSKEVA LIITE (''LUOTTAMUKSELLISUUSLIITE'') B. TEKNISEN SIHTEERISTÖN HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTTO JA KÄYTÖS

5. Henkilöstön työhönottoehtojen tulee olla sellaiset, että niillä voidaan varmistaa luottamuksellisten tietojen saatavuudessa ja käsittelyssä noudatettavan menettelytapoja, jotka pääjohtaja A osaston mukaisesti on määrännyt.

6. Teknisen sihteeristön jokaista tointa varten tulee olla virallinen toimenkuva, jossa määrätään, kuinka laajalti toimi edellyttää luottamuksellisten tietojen saantia.

7. Pääjohtaja, tarkastajat ja muut henkilöstön jäsenet eivät saa edes tehtäviensä päätyttyä paljastaa virkatehtäviensä yhteydessä saamiaan luottamuksellisia tietoja sellaisille henkilöille, joilla ei ole lupaa näiden tietojen saantiin. He eivät saa ilmoittaa mitään sellaista tietoa, jonka he johonkin sopimusvaltioon liittyvän toiminnan yhteydessä ovat saaneet, toiselle valtiolle, järjestölle tai henkilölle, joka ei kuulu tekniseen sihteeristöön.

8. Tehtäviensä suorituksessa tarkastajat pyytävät vain sellaisia tietoja, jotka tämän suorituksen kannalta ovat tarpeellisia. He eivät saa kirjata sellaisia tietoja, jotka ovat ilmenneet muiden tietojen ohella, eivätkä liity tämän yleissopimuksen noudattamisen todentamiseen.

9. Henkilöstön jäsenet tekevät henkilökohtaisen vaitiolosopimuksen sihteeristön kanssa koko työsuhteen ajaksi ja viideksi vuodeksi sen päättymisen jälkeen.

10. Epäasiallisten paljastusten välttämiseksi tarkastajille ja henkilöstön jäsenille on asianmukaisesti tiedotettava ja heitä on muistutettava turvallisuusnäkökohdista sekä heille koituvista mahdollisista seuraamuksista, jos epäasiallisia paljastuksia ilmenee.

11. Viimeistään 30 päivää ennen kuin virkailijalle annetaan turvaselvitys luottamuksellisten tietojen osalta, jotka viittaavat toimintaan sopimusvaltion alueella tai muussa sen lainkäyttövallan alaisessa tai valvonnassa olevassa paikassa, asianomaiselle sopimusvaltiolle ilmoitetaan ehdotetusta turvaselvityksestä. Tarkastajien osalta ilmoitus ehdotetusta nimeämisestä täyttää edellä mainitun vaatimuksen.

12. Tarkastajien ja muiden teknisen sihteeristön virkailijoiden työsuorituksen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota virkailijasta tehtyihin kirjauksiin luottamuksellisten tietojen suojelun osalta.

LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN SUOJELUA KOSKEVA LIITE (''LUOTTAMUKSELLISUUSLIITE'') C. TOIMENPITEET ARKALUONTOISTEN LAITOSTEN SUOJELEMISEKSI JA LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN PALJASTAMISEN EHKÄISEMISEKSI PAIKALLA TAPAHTUVIEN TODENTAMISTOIMIEN AIKANA

13. Sopimusvaltiot voivat ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin luottamuksellisuuden suojelemiseksi, edellyttäen että ne täyttävät velvoitteensa osoittaa noudattavansa asianmukaisia artikloja ja todentamisliitettä. Tarkastuksen vastaanottaessaan asianomainen sopimusvaltio voi ilmoittaa tarkastusryhmälle, mitkä laitteet, asiakirjakokoelmat tai alueet se katsoo arkaluontoisiksi eikä liittyvän tarkastuksen tarkoitukseen.

14. Tarkastusryhmien tulee noudattaa periaatetta, että paikalla toimitettavien tarkastusten tungettelevuus on niin vähäistä kuin tehtävän tehokkuus ja aikataulu sallivat. Niiden tulee ottaa huomioon ehdotukset, joita tarkastettava sopimusvaltio saattaa esittää riippumatta tarkastuksen vaiheesta, varmistaakseen sellaisten arkaluonteisten laitteiden ja tietojen suojelun, jotka eivät liity kemiallisiin aseisiin.

15. Tarkastusryhmien on tarkoin noudatettava asiaankuuluvissa artikloissa ja liitteissä annettuja määräyksiä tarkastusten suorittamisesta. Heidän tulee täysimääräisesti kunnioittaa arkaluontoisten laitteistojen suojelemiseksi ja luottamuksellisten tietojen paljastamisen ehkäisemiseksi laadittuja menettelytapoja.

16. Järjestelyjä ja laitossopimuksia laadittaessa on kiinnitettävä asianmukaista huomiota luottamuksellisten tietojen suojaamiseen. Yksittäisten laitosten tarkastusmenettelyjä koskevissa sopimuksissa tulee myös olla nimenomaiset ja yksityiskohtaiset järjestelyt laitoksen niistä alueista, joille tarkastajilla on pääsy, luottamuksellisten tietojen säilytyksestä, tarkastuksen laajuudesta sovituilla alueilla on määrättävä sekä näytteiden otosta ja analyysistä, asiakirjojen saatavuudesta ja välineiden ja jatkuvaan seurantaan käytettävistä laitteista.

17. Tarkastuksen jälkeen laadittava selonteko saa sisältää vain tämän yleissopimuksen noudattamisen kannalta asiaankuuluvia tietoja. Selontekoa käsitellään niiden sääntöjen mukaisesti, jotka järjestö on antanut luottamuksellisten tietojen käsittelystä. Tarvittaessa selonteon sisältämät tiedot voidaan muuntaa vähemmän arkaluontoiseen muotoon ennen kuin se toimitetaan teknisen sihteeristön ja tarkastettavan sopimusvaltion ulkopuolelle.

LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN SUOJELUA KOSKEVA LIITE (''LUOTTAMUKSELLISUUSLIITE'') D. MENETTELY, JOS LUOTTAMUKSELLISUUTTA VASTAAN ON RIKOTTU TAI EPÄILLÄÄN RIKOTUN

18. Pääjohtaja määrää tarvittavat menettelytavat, joita tulee noudattaa, jos luottamuksellisuutta vastaan on rikottu tai epäillään rikotun; hänen tulee ottaa huomioon suositukset, jotka konferenssin on määrä käsitellä ja hyväksyä VIII artiklan 21 kappaleen i kohdan mukaisesti.

19. Pääjohtajan tulee valvoa yksittäisten vaitiolosopimusten täytäntöönpanoa. Pääjohtajan tulee viipymättä määrätä selvitys, jos hän katsoo olevan perusteltuja syitä epäillä, että luottamuksellisten tietojen suojelemista koskevia velvoitteita ei ole noudatettu. Pääjohtajan tulee myös viipymättä määrätä selvitys, jos sopimusvaltio tekee ilmoituksen epäillystä luottamuksellisuuden rikkomisesta.

20. Pääjohtaja määrää soveltuvat rangaistus- ja kurinpidolliset toimenpiteet henkilöstön jäsenille, jotka ovat laiminlyöneet luottamuksellisuusvelvoitteensa. Jos kysymyksessä on vakava rikos, pääjohtaja voi luopua lainkäyttöoikeuden vapautuksesta asianomaisen henkilön osalta.

21. Sopimusvaltioiden tulee mahdollisuuksien mukaan toimia yhteistyössä ja tukea pääjohtajaa rikkomuksen tai epäillyn luottamuksellisuusrikkomuksen selvityksessä ja asianmukaisissa jatkotoimenpiteissä, jos rikoksen todetaan tapahtuneen.

22. Järjestöä ei katsota vastuulliseksi luottamuksellisuusrikkomuksesta, jonka on tehnyt teknisen sihteeristön henkilöstön jäsen.

23. Jos rikkomus koskee sekä sopimusvaltiota, että järjestöä, perustetaan konferenssin alainen ''luottamuksellisuusrikkomuksiin liittyviä riitoja selvittävä toimikunta'' käsittelemään asiaa. Toimikunnan nimittää konferenssi. Toimikunnan kokoonpanoa ja menettelytapoja koskevat säännöt hyväksyy konferenssi ensimmäisessä istunnossaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.