100/1996

Thaimaan kuningaskunnan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

NOOTTIENVAIHTO 1. Thaimaan ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Suomen Bangkokissa olevalle suurlähettiläälle Tauno Kääriälle:

Bangkok, 9 toukokuuta 1996

Ylhäisyys,

Minulla on kunnia viitata Thaimaan kuningaskunnan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen ilmailuviranomaisten välillä Helsingissä 11-13 tammikuuta 1996 käytyihin neuvotteluihin, joissa keskusteltiin maiden välisestä lentoliikenteestä. Näiden keskustelujen tuloksena valtuuskunnat ovat sopineet seuraavaa:

1. Useamman lentoyhtiön nimeäminen

1.1 Valtuuskunnat sopivat Thaimaan kuningaskunnan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välisen Bangkokissa 11 päivänä joulukuuta 1985 allekirjoitetun lentoliikennesopimuksen 3 artiklan muuttamisesta siten, että sallitaan kummankin sopimuspuolen nimetä kaksi lentoliikenneyritystä harjoittamaan sovittua lentoliikennettä maiden välillä. Uusi 3 artikla on muotoiltu kuten liitteessä 2 on esitetty ja se tulee voimaan kun se on vahvistettu diplomaattisella noottienvaihdolla mainitun lentoliikennesopimuksen 12 artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

1.2 Todetaan, että nykyisen lentoliikennesopimuksen tekstin sanat ''nimetty lentoliikenneyritys'' tai ''mikä tahansa lentoliikenneyritys'' korvataan sanoilla ''nimetty lentoliikenneyritys/nimetyt lentoliikenneyritykset'' tai ''mikä tahansa lentoliikenneyritys/mitkä tahansa lentoliikenneyritykset''.

1.3 Valtuuskunnat ilmoittivat, että Finnair Oy on Suomen nimeämä lentoliikenneyritys ja Thai Airways International Plc. on Thaimaan nimeämä lentoliikenneyritys.

Sopimuspuolet voivat myöhemmin nimetä toisen lentoliikenneyrityksen uuden 3 artiklan mukaisesti.

2. Kapasiteetti ja vuorotiheys

Lentoliikennesopimuksen 6 artiklan 4 kappaleen mukaisesti sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys/lentoliikenneyritykset voivat harjoittaa liikennettä määrätyllä reitillä korkeintaan neljällä viikkovuorolla lentokoneella, jonka myytävissä oleva kapasiteetti ei ylitä MD11-koneen kapasiteettia, ehdolla, että neljäs viikkovuoro on turnaround-lento.

3. Viidennen vapauden liikenneoikeudet

Harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä Helsingistä Bangkokiin ja takaisin Suomen nimeämän lentoliikenneyrityksen/lentoliikenneyritysten sallitaan jatkaa kyseistä liikennettä Bangkokista Singaporeen ja takaisin ilman viidennen vapauden liikenneoikeuksia Bangkokin ja Singaporen välillä.

Harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä Bangkokista Helsinkiin ja takaisin Thaimaan nimeämän lentoliikenneyrityksen/lentoliikenneyritysten sallitaan jatkaa kyseistä liikennettä Helsingistä edelleen olevalle paikkakunnalle ja takaisin ilman viidennen vapauden liikenneoikeuksia Helsingin ja kyseisen paikkakunnan välillä. Paikkakunta sovitaan Thaimaan valinnan mukaisesti myöhemmin.

Jos joko Suomen tai Thaimaan nimeämä lentoliikenneyritys/lentoliikenneyritykset haluavat käyttää viidennen vapauden liikenneoikeuksia yllämainituilla reittiosuuksilla, lentoliikenneyritykset tapaavat ja keskustelevat asiasta. Lentoliikenneyritysten välillä aikaansaatu sopimus on alistettava Suomen ja Thaimaan ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi ennen viidennen vapauden liikenneoikeuksien käyttöönottoa.

4. Yhteisen reittitunnuksen käyttö

Harjoittaessaan lentoliikennettä sovituilla reiteillä sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys/lentoliikenneyritykset voivat sopia yhteistyöjärjestelyistä minkä tahansa reitti- ja liikenneoikeudet omaavan nimetyn lentoliikenneyrityksen/lentoliikenneyritysten kanssa seuraavalla tavalla:

a) Kahdenkeskinen yhteisen reittitunnuksen käyttö

Kansainvälisillä reittiosuuksilla

Mikäli sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys/lentoliikenneyritykset sopivat yhteisen reittitunnuksen käytöstä toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen/lentoliikenneyritysten kanssa, näin käytetyt paikat eivät ole pois sen lentoliikenneyrityksen kapasiteettikiintiöstä, joka käyttää hyväkseen toisen yrityksen konetta.

Kotimaisilla reittiosuuksilla

Mikäli jommankumman sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys/lentoliikenneyritykset sopivat yhteisen reittitunnuksen käytöstä toisen sopimuspuolen kansainvälistä liikennettä harjoittamaan nimetyn yhtiön/yhtiöiden kanssa tämän sopimuspuolen alueella tapahtuvassa kotimaan liikenteessä, tässä liikenteessä ei ole kapasiteettia tai vuoroja koskevia rajoituksia edellyttäen, että reitti on jatkoa asianomaisen kotimaan liikenneoikeudet omaavan yhtiön kansainväliselle liikenteelle.

b) Yhteisen reittitunnuksen käyttö kolmannen osapuolen kanssa

Kummankin sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys/lentoliikenneyritykset voivat sopia yhteisen reittitunnuksen käytöstä minkä tahansa kolmannen maan lentoliikenneyrityksen/lentoliikenneyritysten kanssa, jolloin kunkin sopimuksen perusteella suoritettu yhteistunnuslento katsotaan tämän lentoliikenneyrityksen/lentoliikenneyritysten kapasiteettikiintiöön kuuluvaksi vuoroksi.

5. Välillä oleva paikkakunta

Valtuuskunnat sopivat, että Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen liitteenä olevaa reittitaulukkoa muutetaan lisäämällä siihen välillä oleva paikkakunta. Uusi reittitaulukko on esitetty liitteessä 3 ja se tulee voimaan kun se on vahvistettu diplomaattisella noottienvaihdolla mainitun lentoliikennesopimuksen 12 artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

Mikäli Suomen tasavallan hallitus hyväksyy nämä muutokset minulla on Thaimaan kuningaskunnan hallituksen puolesta kunnia ehdottaa, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne vastausnootti muodostavat tästä asiasta hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan Teidän Ylhäisyytenne vastausnootin päivämäärällä.

Vastaanottakaa, Ylhäisyys, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 1. Thaimaan ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Suomen Bangkokissa olevalle suurlähettiläälle Tauno Kääriälle: Liite 2

3 artikla

1. Sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella kaksi lentoliikenneyritystä harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Saadessaan tämän ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, jollei tämän artiklan 3 ja 4 kappaleen määräyksistä muuta johdu, viipymättä myöntää nimetylle lentoliikenneyritykselle tai lentoliikenneyrityksille asianomainen liikennelupa.

3. Sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia, että toisen sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys tai lentoliikenneyritykset osoittavat pystyvänsä täyttämään ne ehdot, jotka lait ja määräykset mainittujen ilmailuviranomaisten normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat kansainväliselle kaupalliselle lentoliikenteelle yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

4. Sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä hyväksymästä lentoliikenneyrityksen tai lentoliikenneyritysten nimeämistä ja pidättyä myöntämästä lentoliikenneyritykselle tai lentoliikenneyrityksille tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kappaleessa määriteltyjä oikeuksia tai peruuttaa ne tai asettaa lentoliikenneyritykselle tai lentoliikenneyrityksille tarpeelliseksi katsomiaan näiden oikeuksien käyttöä koskevia ehtoja, milloin sopimuspuoli katsoo, ettei nimetyn lentoliikenneyrityksen tai lentoliikenneyritysten pääasiallinen omistusoikeus ja todellinen valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen tai lentoliikenneyritykset nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille.

5. Kun tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräykset on täytetty, näin nimetty ja liikenneluvan saanut lentoliikenneyritys tai lentoliikenneyritykset voivat aloittaa sovitun liikenteen kuitenkin ottaen huomioon, että liikennettä ei saa harjoittaa, ellei tämän sopimuksen 8 artiklan määräysten mukaisesti vahvistettu tätä liikennettä koskeva tariffi ole voimassa.

6. Sopimuspuolella on oikeus toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä tai lentoliikenneyrityksiä käyttämästä tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kappaleessa määriteltyjä oikeuksia tai asettaa näiden oikeuksien käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja, jos se katsoo että:

a) lentoliikenneyritys tai lentoliikenneyritykset eivät noudata oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä; tai

b) lentoliikenneyritys tai lentoliikenneyritykset eivät muutoin liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

7. Tämän artiklan 6 kappaleessa mainittua oikeutta ei saa käyttää ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu, ellei välitön oikeuksien käytön lykkääminen tai tarpeellisten ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien ja määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi.

NOOTTIENVAIHTO 1. Thaimaan ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Suomen Bangkokissa olevalle suurlähettiläälle Tauno Kääriälle: Liite 3

REITTITAULUKKO

Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen väliseen lentoliikennesopimukseen

Osa 1

Suomen tasavallan hallituksen nimeämät lentoliikenneyritykset voivat harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä molempiin suuntiin reitillä:

Helsinki - yksi (1) välillä oleva paikkakunta - Bangkok

Osa 2

Thaimaan kuningaskunnan hallituksen nimeämät lentoliikenneyritykset voivat harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä molempiin suuntiin reitillä:

Bangkok - yksi (1) välillä oleva paikkakunta - Helsinki

Huomautus 1: Välillä oleva paikkakunta voidaan jättää pois tai vaihtaa.

Huomautus 2: Viidennen vapauden liikenneoikeuksia ei voida käyttää välillä olevalta paikkakunnalta toisen sopimuspuolen alueelle tai päinvastoin.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen Bangkokissa oleva suurlähettiläs Thaimaan ulkoasiainministeriön valtiosihteerille Saroj Chavanaviraj'lle:

Bangkok, 28 marraskuuta 1996

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne 9 toukokuuta 1996 päivätty nootti numero 0503/1915, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - -

Thaimaan ulkoasiainministeriön edellä olevan nootin teksti

- - - - - - - - - - - - - -

Minulla on edelleen kunnia vahvistaa, että Suomen tasavallan hallitus hyväksyy ylläolevan nootin ehdotuksen ja sen, että Teidän Ylhäisyytenne nootti liitteineen ja tämä vastaus muodostavat sopimuksen 12 artiklan mukaisesti hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan tämän vastauksen päivämäärällä.

Käytän tilaisuutta uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.