98/1996

Alkuperäinen sopimus: 5/1988

Annettu: 1.1.1997

Asetus Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §

Ottawassa 2 päivänä marraskuuta 1994 Suomen tasavallan ja Kanadan välillä sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 27 päivänä syyskuuta 1996 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1309/1996) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 27 päivänä syyskuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1996, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

3 §

Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä 27 päivänä syyskuuta 1996 annettu laki (1309/1996) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Liite PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Kanadan välisen sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta

Kanadan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus,

ottaen huomioon Kanadan ja Suomen tasavallan välillä Ottawassa 28 päivänä lokakuuta 1986 allekirjoitetun sosiaaliturvasopimuksen,

toivomuksenaan entisestään vahvistaa maittensa välisiä suhteita sosiaaliturvan alueella ja

ottaen huomioon sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tapahtuneet lainsäädännön muutokset,

ovat sopimuksen muuttamiseksi päättäneet tehdä pöytäkirjan ja ovat tässä tarkoituksessa

sopineet seuraavan:

I artikla

Tässä pöytäkirjassa tarkoittaa:

a) ''sopimus'' Kanadan ja Suomen tasavallan välistä Ottawassa 28 päivänä lokakuuta 1986 allekirjoitettua sosiaaliturvasopimusta;

b) ''päättöpöytäkirja'' sopimukseen liittyvää päättöpöytäkirjaa;

c) ''aikaisemmin sovelletut määräykset'' sopimuksen määräyksiä sellaisina kuin ne olivat ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa;

d) muilla käsitteillä on niille sopimuksessa annettu merkitys.

II artikla

Sopimuksen I artiklan 1 kappaleen a kohtaa muutetaan poistamalla sanat ''sosiaali- ja terveysministeriä'' ja korvaamalla ne sanoilla ''työ- ja maahanmuuttoministeriä''.

III artikla

Sopimuksen II artiklan 1 kappaleen b kohta poistetaan ja korvataan seuraavalla kohdalla:

''b) Suomen osalta:

i) kansaneläkejärjestelmään kuuluviin lakeihin ja määräyksiin;

ii) työeläkejärjestelmään kuuluviin lakeihin ja määräyksiin; ja

iii) lakiin työnantajan sosiaaliturvamaksusta, siinä laajuudessa kuin laissa säädetään työnantajan kansaneläkevakuutusmaksusta.''

IV artikla

Sopimuksen IV artiklaa muutetaan:

a) merkitsemällä voimassa olevan IV artiklan sisältö 1 kappaleeksi; ja

b) lisäämällä välittömästi 1 kappaleen jälkeen seuraavat kappaleet:

''2. Jos Suomen työeläkejärjestelmän etuutta sopimuksen perusteella maksettaisiin Kanadan alueella asuvalle Kanadan kansalaiselle, etuutta maksetaan kolmannen valtion alueella asuvalle Kanadan kansalaiselle samoin edellytyksin ja samassa laajuudessa kuin samaa etuutta maksettaisiin tuossa kolmannessa valtiossa asuvalle Suomen kansalaiselle edellyttäen, että Suomi on solminut sosiaaliturvasopimuksen tai vastaavan sopimuksen tuon kolmannen valtion kanssa.

3. Kanadan lainsäädännön piiriin kuuluvalle tai kuuluneelle henkilölle sekä hänen huollettavilleen ja edunsaajilleen sopimuksen perusteella maksettavat Kanadan lainsäädännön mukaiset etuudet maksetaan kolmannen valtion alueelle.''

V artikla

1. Sopimuksen V artiklan 2 kappale poistetaan ja korvataan seuraavalla kappaleella:

''2. Henkilö, joka:

a) työskentelee sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on toimipaikka sopimuspuolen alueella,

b) kuuluu sopimuspuolen lainsäädännön piiriin tuon työskentelyn osalta, ja

c) työsuhteen kestäessä lähetetään työskentelemään toisen sopimuspuolen alueelle samalle tai siihen sidoksissa olevalle työnantajalle

kuuluu, tuon työskentelyn osalta, vain ensiksi mainitun sopimuspuolen lainsäädännön piiriin ikään kuin työskentely olisi tapahtunut sen alueella. Toisen sopimuspuolen alueella suoritettavan tehtävän osalta lainsäädännön piiriin kuuluminen ei saa ylittää 36 kuukautta ilman molempien sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten etukäteen antamaa suostumusta.''

2. Sopimuksen V artiklaa muutetaan lisäksi lisäämällä välittömästi 5 kappaleen jälkeen seuraava kappale:

''6. 2 kappaleessa tarkoitetun suostumuksen voi antaa ja 5 kappaleessa tarkoitetun sopimuksen tehdä sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen siihen valtuuttama sopimuspuolen laitos.''

VI artikla

Sopimuksen VI artiklaa muutetaan:

a) poistamalla sen otsikko ja korvaamalla se seuraavalla otsikolla:

''Tiettyjen Kanadan ja Suomen lainsäädännön mukaisten asumiskausien määrittely'';

b) merkitsemällä VI artiklan voimassa oleva sisältö 1 kappaleeksi;

c) lisäämällä 1 kappaleessa välittömästi sanojen ''vanhuusturvalain mukaisten etuuksien laskemiseksi'' jälkeen sana ''Kanadan''; ja

d) lisäämällä välittömästi 1 kappaleen jälkeen seuraava kappale:

''2. Suomen kansaneläkejärjestelmän osalta:

a) Jos henkilö asuessaan Kanadan alueella kuuluu Suomen lainsäädännön piiriin, asumisaika hyväksytään asumiskaudeksi Suomessa henkilön osalta samoin kuin hänen mukanaan seuraavien ja hänen kanssaan asuvien puolison ja huollettavien osalta, jotka eivät työskentelynsä perusteella kuulu Kanadan työeläkejärjestelmään tai jonkin Kanadan provinssin kattavaan eläkejärjestelmään;

b) jos henkilö asuessaan Suomen alueella kuuluu Kanadan lainsäädännön piiriin, asumisaikaa ei hyväksytä asumiskaudeksi Suomessa henkilön osalta eikä hänen mukanaan seuraavien ja hänen kanssaan asuvien puolison ja huollettavien osalta, jotka eivät työskentelynsä perusteella kuulu Suomen työeläkejärjestelmään.''

VII artikla

Sopimuksen VII artiklan 2 kappaleen a kohtaa muutetaan lisäämällä, välittömästi sanojen ''Määrättäessä oikeudesta vanhuusturvalain mukaiseen etuuteen hyväksytään Kanadan alueella täytetyiksi asumiskausiksi'' jälkeen, sanat ''Suomen lainsäädännön mukaiset hyväksiluettavat kaudet, tai''.

VIII artikla

Sopimuksen VIII artiklan 3 kappaleen a kohtaa muutetaan poistamalla sana ''viittä'' ja korvaamalla se sanalla ''kolmea''.

IX artikla

Sopimuksen IX artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla artiklalla:

''IX artikla
Kanadan työeläkejärjestelmän mukaiset etuudet

Jos henkilöllä on oikeus etuuteen ainoastaan soveltamalla VII artiklan yhteenlaskemismääräyksiä, Kanadan asianomainen vakuutuslaitos laskee henkilölle maksettavan etuuden määrän seuraavasti:

a) etuuden ansioihin suhteutettu osa määrätään Kanadan työeläkejärjestelmän määräysten mukaisesti ja ainoastaan tämän järjestelmän mukaisten eläkkeen perusteena olevien tulojen nojalla; ja

b) etuuden tasasuuruinen osa määrätään kertomalla:

i) Kanadan työeläkejärjestelmän määräysten mukaisesti laskettu etuuden tasasuuruisen osan määrä

ii) murtoluvulla, joka kuvaa Kanadan työeläkejärjestelmän mukaisten vakuutusmaksukausien suhdetta eläkejärjestelmässä etuuden saamiseksi edellytettyyn vähimmäisaikaan, kuitenkin niin, ettei murtoluku saa olla yhtä suurempi.

X artikla

Sopimuksen III osan 2 osasto poistetaan ja korvataan seuraavalla osastolla:

''2 osasto

Suomen lainsäädännön mukaiset etuudet

X artikla
Kansaneläkejärjestelmän mukaiset etuudet

1. Sopimuspuolen alueella asuvan sopimuspuolen kansalaisen oikeudesta kansaneläkelain ja perhe-eläkelain mukaiseen eläkkeeseen ja eläkkeen maksamisesta määrätään tämän artiklan määräysten mukaisesti.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetulla henkilöllä on oikeus vanhuuseläkkeeseen, jos hän täytettyään 16 vuotta on asunut Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta.

3. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetulla henkilöllä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän ja hänen kuollut puolisonsa täytettyään 16 vuotta olivat asuneet Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta ja kuollut puoliso oli sopimuspuolen kansalainen ja asui kuollessaan sopimuspuolen alueella.

4. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetulla henkilöllä on oikeus lapseneläkkeeseen, jos kuollut vanhempi täytettyään 16 vuotta oli asunut Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta, oli sopimuspuolen kansalainen ja asui kuollessaan sopimuspuolen alueella.

5. Jos sopimuspuolen kansalainen, jolle hänen asuessaan Suomessa on myönnetty vanhuus-, työkyvyttömyys- tai perhe-eläke, myöhemmin muuttaa asumaan Kanadaan, eläke maksetaan hänelle Kanadaan, jos hän täytettyään 16 vuotta on asunut Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään kolme vuotta.

X. A artikla
Työeläkejärjestelmän mukaiset etuudet

1. Jollei tässä artiklassa toisin määrätä, asianomainen suomalainen vakuutuslaitos soveltaa Suomen lainsäädäntöä määrätessään oikeudesta työeläkejärjestelmän mukaiseen etuuteen ja etuuden määrästä.

2. Jos henkilö, joka tulee työkyvyttömäksi tai kuolee, ei täytä työeläkejärjestelmää koskevassa Suomen lainsäädännössä tulevan ajan oikeuden saamiseksi vaadittua asumisaikaedellytystä, Kanadan työeläkejärjestelmän mukaiset hyväksiluettavat kaudet otetaan tätä tarkoitusta varten huomioon ikään kuin ne olisi täytetty Suomessa edellyttäen, etteivät ne ole päällekkäisiä.

3. Jos työskentely tai yrittäjänä toimiminen Suomessa on päättynyt eikä työeläkejärjestelmää koskevan Suomen lainsäädännön mukainen eläke enää sisällä tulevan ajan oikeutta ja jos etuuteen oikeuttava eläketapahtuma sattuu Kanadan työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvan työskentelyn tai yrittäjätoiminnan aikana, asianomainen suomalainen vakuutuslaitos ottaa huomioon Kanadan työeläkejärjestelmän mukaiset hyväksiluettavat kaudet tulevaa aikaa koskevan edellytyksen täyttämiseksi.

4. Kaikissa tapauksissa, joihin sovelletaan tämän artiklan 2 tai 3 kappaleen määräyksiä, asianomainen suomalainen vakuutuslaitos laskee etuuden määrän seuraavasti:

a) Todellisiin Suomen lainsäädännön mukaisesti hyväksiluettaviin kausiin perustuva etuuden määrä lasketaan työeläkejärjestelmää koskevien Suomen lainsäädännön säännösten mukaisesti.

b) Eläketapahtuman ja eläkeiän väliseen aikaan perustuva etuuden määrä lasketaan suhteuttamalla työeläkejärjestelmää koskevan Suomen lainsäädännön mukaiset todelliset hyväksiluettavat kaudet 480 kuukauteen.''

XI artikla

1. Ennen pöytäkirjan voimaantuloa täytetyt hyväksiluettavat kaudet otetaan huomioon määrättäessä oikeudesta pöytäkirjalla muutetun sopimuksen mukaiseen etuuteen.

2. Pöytäkirja ei anna oikeutta etuuden tai sen osan saamiseen ajalta ennen sen voimaantuloa.

3. Pöytäkirjalla muutetun sopimuksen mukaiset etuudet myönnetään myös ennen pöytäkirjan voimaantuloa sattuneiden eläketapahtumien perusteella.

4. Pöytäkirjan määräykset eivät saa johtaa aikaisemmin sovellettujen määräysten mukaisesti myönnetyn etuuden vähentämiseen tai lakkauttamiseen.

5. Etuudensaajan pyynnöstä aikaisemmin sovellettujen määräysten mukainen etuus muutetaan pöytäkirjalla muutetun sopimuksen määräysten mukaisesti määrätyksi etuudeksi.

6. Jos sopimuspuolen lainsäädännön mukainen etuushakemus on vireillä pöytäkirjan voimaantullessa ja jos sopimuspuolen asianomainen vakuutuslaitos myöhemmin päättää, että hakija on oikeutettu etuuteen sekä ajalta ennen pöytäkirjan voimaantuloa että ajalta sen jälkeen, asianomainen vakuutuslaitos laskee maksettavan etuuden määrän seuraavasti:

a) ajalta ennen pöytäkirjan voimaantuloa maksettavan etuuden määrä lasketaan aikaisemmin sovellettujen määräysten mukaisesti; ja

b) pöytäkirjan voimaantulon jälkeiseltä ajalta maksettavan etuuden määrä lasketaan uudelleen pöytäkirjalla muutetun sopimuksen määräysten mukaisesti edellyttäen, että näin laskettu etuus on etuudensaajalle edullisempi kuin aikaisemmin sovellettujen määräysten mukaisesti laskettu etuus.

XII artikla

Päättöpöytäkirjaa muutetaan:

a) poistamalla 1 kappaleen b kohdasta sanat ''2 kappaleen'';

b) poistamalla 3 kappaleen c kohta ja korvaamalla se seuraavalla kappaleella:

''Jos työntekijä lähetetään sopimuspuolen alueelta tekemään työtä toisen sopimuspuolen alueella siten kuin sopimuksen V artiklan 2 kappaleessa tarkoitetaan, tästä työstä saadun tulon osalta ei makseta toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisia vakuutusmaksuja,'';

ja

c) poistamalla 4 kappaleesta sanat ''IV artikla'' ja ''n 1 kappale''

XIII artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet saavat toisiltaan kirjallisen ilmoituksen pöytäkirjan voimaansaattamiseksi vaadittavien kaikkien lainsäädännöllisten edellytysten täyttämisestä.

2. Pöytäkirjan tultua voimaan sopimuksessa, päättöpöytäkirjassa tai tässä pöytäkirjassa olevat viittaukset ''tähän sopimukseen'' tarkoittavat pöytäkirjalla muutettua sopimusta.

3. Jollei tämän artiklan 4 kappaleesta muuta johdu, pöytäkirja on voimassa toistaiseksi.

4. Jos sopimus lakkaa olemasta voimassa sen XXI artiklan 2 kappaleen mukaisen menettelyn johdosta, myös pöytäkirja lakkaa olemasta voimassa samasta ajankohdasta kuin sopimuskin.

Edellä olevan vakuudeksi ovat allekirjoittaneet hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Ottawassa 2 päivänä marraskuuta 1994 kahtena suomen-, englannin- ja ranskankielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.