96/1996

Annettu: 4.1.1997

Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Söulissä 12 päivänä marraskuuta 1996 Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä tehty lentoliikennesopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 5 päivänä joulukuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 12 päivänä joulukuuta 1996, on voimassa 1 päivästä helmikuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Korean tasavallan hallitus (jäljempänä ''sopimuspuolet''), jotka

ovat Chicagossa 7. päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen osapuolia ja

haluavat tehdä mainitun yleissopimuksen mukaisen ja sitä täydentävän sopimuksen ryhtyäkseen harjoittamaan säännöllistä lentoliikennettä alueittensa välillä ja niiden kautta edelleen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Tässä sopimuksessa, ellei asiayhteys muuta edellytä:

a) ''Chicagon yleissopimus'' tarkoittaa Chicagossa 7. päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, mukaan lukien kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin ja yleissopimukseen tehdyt muutokset, mikäli nämä liitteet ja muutokset ovat voimassa molempien sopimuspuolten osalta,

b) ''ilmailuviranomaiset'' tarkoittaa Suomen tasavallan osalta Ilmailulaitosta ja Korean tasavallan osalta liikenneministeriötä tai molempien osalta muuta sellaista henkilöä tai toimielintä, joka on valtuutettu suorittamaan mainittujen viranomaisten nykyisin hoitamia tehtäviä,

c) ''nimetty lentoyhtiö'' tarkoittaa lentoyhtiötä, joka on nimetty ja jolle on myönnetty liikennelupa tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti,

d) termeillä ''alue'', ''lentoliikenne'', ''kansainvälinen lentoliikenne'', ''lentoyhtiö'' ja ''laskeutuminen ilman kaupallista tarkoitusta'' on kullakin Chicagon yleissopimuksen 2 ja 96 artiklassa annettu merkitys.

e) ''tariffi'' tarkoittaa matkustajien, matkatavaroiden tai rahdin (postia lukuun ottamatta) kuljetuksesta veloitettavia hintoja, mukaan lukien tällaiseen kuljetukseen kuuluvat tai sen yhteydessä tarjottavat merkittävät lisäedut sekä lipunmyynnistä henkilökuljetusta varten tai vastaavista liiketoimista rahdin kuljettamiseksi maksettava myyntipalkkio. Se sisältää myös kuljetushinnan soveltamista ja myyntipalkkion maksamista koskevat ehdot.

f) ''Liite'' tarkoittaa tämän sopimuksen liitettä alkuperäisessä muodossaan tai muutettuna tämän sopimuksen 20 artiklan määräysten mukaisesti. Liite on erottamaton osa tätä sopimusta ja kaikki viittaukset tähän sopimukseen sisältävät viittauksen liitteeseen, jollei nimenomaan toisin määrätä.

2. Tämän sopimuksen artikloilla on otsikot vain viittausten helpottamiseksi.

2 artikla
Liikenneoikeuksien myöntäminen

1. Sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle seuraavat viimeksi mainitun sopimuspuolen kansainvälistä lentoliikennettä koskevat oikeudet:

a) oikeuden lentää ilman välilaskua alueensa yli ja

b) oikeuden tehdä välilaskuja alueellaan ilman kaupallista tarkoitusta.

2. Sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiseen tämän sopimuksen liitteessä määritellyillä reiteillä. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan jäljempänä vastaavasti ''sovituksi liikenteeksi'' ja ''määrätyiksi reiteiksi''. Harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä kummankin sopimuspuolen nimeämillä lentoyhtiöillä on tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen oikeuksien lisäksi oikeus tehdä välilaskuja toisen sopimuspuolen alueella liitteessä tämän reitin kohdalla luetelluissa paikoissa ottaakseen ja/tai jättääkseen kansainvälisen liikenteen matkustajia, rahtia ja postia joko yhdessä tai erikseen.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräysten ei saa katsoa oikeuttavan sopimuspuolen nimettyjä lentoyhtiöitä ottamaan toisen sopimuspuolen alueella matkustajia, rahtia ja postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän toisen sopimuspuolen alueella.

3 artikla
Lentoyhtiöiden nimeäminen ja liikennelupa

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi tai useampi lentoyhtiö harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus peruuttaa tällainen ilmoitus tai muuttaa sitä.

3. Saadessaan tällaisen kirjallisen ilmoituksen toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten on viipymättä, jollei tämän artiklan 4 ja 5 kappaleista muuta johdu, myönnettävä nimetyille lentoyhtiöille asianomaiset liikenneluvat.

4. Sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoyhtiötä osoittamaan, että se kykenee täyttämään ne ehdot, jotka lait ja määräykset mainittujen viranomaisten normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle Chicagon yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

5. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä hyväksymästä lentoyhtiön nimeäminen tai kieltäytyä myöntämästä tämän artiklan 3 kappaleessa tarkoitettua liikennelupaa, aina kun mainittu sopimuspuoli ei ole vakuuttunut siitä, että näiden lentoyhtiöiden pääasiallinen omistusoikeus ja tosiasiallinen hallinta kuuluvat lentoyhtiön nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille.

6. Kun lentoyhtiö on näin nimetty ja sille on myönnetty liikennelupa, se voi aloittaa sovitun liikenteen harjoittamisen milloin tahansa, edellyttäen että lentoyhtiö noudattaa kaikkia tämän sopimuksen soveltuvia määräyksiä.

4 artikla
Liikenneluvan peruuttaminen tai sen käytön lykkääminen

1. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisilla on oikeus peruuttaa liikennelupa tai kieltää toistaiseksi toisen sopimuspuolen nimeämää lentoyhtiötä käyttämästä tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kappaleessa lueteltuja oikeuksia tai asettaa tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja näiden oikeuksien käytölle:

a) aina jos ne eivät ole vakuuttuneita siitä, että tämän lentoyhtiön pääasiallinen omistusoikeus ja tosiasiallinen hallinta kuuluvat lentoyhtiön nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille tai

b) jos tämä lentoyhtiö on jättänyt noudattamatta oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja/tai määräyksiä tai

c) jos lentoyhtiö muutoin ei liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

2. Ellei välitön tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu peruuttaminen, keskeyttäminen tai ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien ja/tai määräysten uusien rikkomisten estämiseksi, tätä oikeutta käytetään vain sen jälkeen, kun on neuvoteltu toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kanssa. Tällaiset neuvottelut tulee aloittaa viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun neuvottelupyyntö on esitetty.

5 artikla
Vapautus veroista, tulleista ja muista maksuista

1. Toisen sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavat ilma-alukset samoin kuin niiden vakiovarusteet, varaosat, poltto- ja voiteluaineet sekä ilma-aluksessa olevat varastot (mukaan lukien ruoka, juomat ja tupakka) ovat vapaat kaikista veroista, tulleista, tarkastusmaksuista ja muista sen kaltaisista maksuista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle, edellyttäen että tällaiset varusteet, varaosat, tarvikkeet ja varastot jäävät ilma-alukseen siksi kunnes ne viedään edelleen maasta tai käytetään tai kulutetaan kyseisessä ilma-aluksessa lennoilla mainitun alueen yläpuolella.

2. Kummankin sopimuspuolen lakien ja määräysten mukaisesti tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuista veroista, tulleista ja maksuista, lukuun ottamatta annetun palvelun kustannuksiin perustuvia maksuja, ovat myös vapaat:

a) sopimuspuolen alueella kohtuullisissa rajoissa ilma-alukseen otetut varastot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisen sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön kansainvälisessä lentoliikenteessä käyttämässä ilma-aluksessa tältä alueelta suuntautuvalla lennolla,

b) sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön kansainvälisessä liikenteessä käyttämien ilma-alusten huoltoa tai korjausta varten toisen sopimuspuolen alueelle tuomat varaosat, mukaan lukien moottorit, ja

c) sopimuspuolen alueelle tuodut tai siellä varastoitavat polttoaine, voiteluaineet ja tekniset kulutustarvikkeet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi toisen sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön kansainvälisessä liikenteessä siinäkin tapauksessa, että niitä on määrä käyttää lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jonka alueella ne on otettu alukseen.

3. Tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitettu tavara voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnassa.

4. Sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön ilma-aluksen vakiovarusteet kuten myös ilma-aluksessa yleensä pidettävät tarvikkeet, varusteet ja varaosat, saa purkaa toisen sopimuspuolen alueella ainoastaan tämän sopimuspuolen tulliviranomaisten luvalla. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti, kunnes ne jälleen viedään maasta tai niiden osalta muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

5. Tarvittavat lentoyhtiön asiakirjat kuten aikataulut, lentoliput ja lentorahtikirjat, jotka on tarkoitettu sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön käyttöön ja tuotu toisen sopimuspuolen alueelle, ovat vapaat veroista, tulleista, tarkastusmaksuista ja muista samankaltaisista maksuista kummankin sopimuspuolen lakien ja määräysten mukaisesti.

6 artikla
Lakien ja määräysten soveltaminen

1. Sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten tuloa sen alueelle tai lähtöä sieltä tai sellaisten ilma-alusten käyttöä ja lentoa mainitun alueen sisällä, tulee soveltaa toisen sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön ilma-aluksiin ja niiden tulee noudattaa näitä lakeja ja määräyksiä saapuessaan ensin mainitun sopimuspuolen alueelle tai lähtiessään sieltä ja ollessaan sen alueella.

2. Sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat matkustajien, miehistön, matkatavaroiden, rahdin ja postin tuloa sen alueelle, siellä oloa tai sieltä lähtöä, kuten maahantuloa, maastalähtöä, maastamuuttoa, maahanmuuttoa, tullia, valuuttaa, terveydenhoitoa ja karanteenia koskevat muodollisuudet, sovelletaan toisen sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön ilma-alusten kuljettamiin matkustajiin, miehistöön, matkatavaroihin, rahtiin ja postiin niiden ollessa ensin mainitun sopimuspuolen alueella.

7 artikla
Suora kauttakulkuliikenne

1. Sopimuspuolen alueen kautta välittömällä läpikulkumatkalla olevia matkustajia, matkatavaroita, rahtia ja postia, joita ei siirretä lentoaseman tähän tarkoitukseen varatulta alueelta, ei saa alistaa muuhun kuin yksinkertaiseen tarkastukseen, paitsi silloin kun on kyse turvatoimista väkivallantekoja, ilmarosvoutta ja huumausaineiden salakuljetusta vastaan.

2. Sopimuspuolen alueen kautta välittömällä läpikulkumatkalla olevat matkatavarat, rahti ja posti ovat vapaat veroista, tulleista, palkkioista ja muista vastaavista maksuista, jotka eivät perustu niiden saapuessa tai lähtiessä annetun palvelun kustannuksiin.

8 artikla
Kaupallinen toiminta

1. Sopimuspuolen nimetyillä lentoyhtiöillä on oikeus ylläpitää toisen sopimuspuolen alueella, siellä voimassa olevien lakien ja määräysten puitteissa, kyseisen nimetyn lentoyhtiön toiminnan kannalta tarpeellisia toimistoja sekä hallinnollista, kaupallista ja teknistä henkilökuntaa.

2. Sopimuspuolten nimetyillä lentoyhtiöillä on oikeus myydä ilmakuljetuspalveluja omia kuljetusasiakirjojaan käyttäen kummankin sopimuspuolen alueella joko suoraan tai asiamiehen välityksellä millä tahansa valuutalla. Sopimuspuoli ei saa rajoittaa toisen sopimuspuolen nimettyjen lentoyhtiöiden oikeutta edistää ja myydä eikä kenenkään oikeutta ostaa tällaisia kuljetuksia.

9 artikla
Todistusten ja lupakirjojen tunnustaminen

1. Sopimuspuolen tulee tunnustaa toisen sopimuspuolen antamat tai laillistamat lentokelpoisuustodistukset, kompetenssitodistukset ja lupakirjat laillisiksi niiden voimassaoloaikana edellyttäen, että ne vaatimukset, joiden nojalla nämä todistukset tai lupakirjat on annettu tai laillistettu, vastaavat niitä vähimmäisvaatimuksia, jotka voidaan aika ajoin vahvistaa Chicagon yleissopimuksen mukaisesti, tai ylittävät ne.

2. Kumpikin sopimuspuoli varaa kuitenkin itselleen oikeuden olla tunnustamatta lailliseksi toisen sopimuspuolen tai toisen valtion sen omille kansalaisille myöntämiä tai laillistamia kompetenssitodistuksia ja lupakirjoja sen oman alueen yli lentämistä varten.

10 artikla
Kapasiteettimääräykset

1. Sopimuspuolten nimetyillä lentoyhtiöillä tulee olla oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa sovittua liikennettä millä tahansa tämän sopimuksen liitteessä määritellyllä reitillä.

2. Harjoittaessaan sovittua liikennettä kummankin sopimuspuolen nimettyjen lentoyhtiöiden tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen nimettyjen lentoyhtiöiden edut siten, ettei viimeksi mainittujen liikennöimistä samoilla reiteillä tai niiden osilla tarpeettomasti vaikeuteta.

3. Sopimuspuolten nimettyjen lentoyhtiöiden tarjoaman sovitun liikenteen päätarkoituksena on sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen, joka kalustoa kohtuullisesti kuormittaen täyttää lentoyhtiön tai lentoyhtiöt nimenneen sopimuspuolen alueelta tulevat ja sinne suuntautuvat nykyiset ja kohtuudella arvioitavissa olevat matkustajien ja rahdin kuljetustarpeet, posti mukaan lukien.

4. Oikeutta ottaa tai jättää sovitussa liikenteessä kolmansiin maihin suuntautuvaa ja niistä tulevaa kansainvälistä liikennettä tämän sopimuksen liitteessä määritellyillä reiteillä olevilla yhdellä tai useammalla paikkakunnalla tulee käyttää kansainvälisen lentoliikenteen säännönmukaisen kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti ja noudattaen sitä yleisperiaatetta, että kapasiteetin tulisi olla suhteessa:

a) lähtömaan ja liikenteen lopullisten kohdemaiden väliseen liikennetarpeeseen,

b) lentoreitin kauttakulkuliikenteen tarpeeseen ja

c) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta lentoyhtiö liikennöi otettuaan ensin huomioon paikallisen ja alueellisen liikenteen.

11 artikla
Liikenneohjelmien hyväksyminen

1. Sopimuspuolen nimeämän yhden tai useamman lentoyhtiön tulee toimittaa liikenneohjelmansa (koskien kesä- ja talviliikennekausia) toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen liikenteen aloittamista. Ohjelman tulee sisältää erityisesti aikataulut, lentovuorojen lukumäärä ja käytettävät lentokonetyypit. Ilmailuviranomaisten tulee ilmoittaa päätöksensä niille toimitetuista liikenneohjelmista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jona asianomainen lentoyhtiö on toimittanut ohjelmansa hyväksyttäväksi.

2. Sopimuspuolen nimeämän yhden tai useamman lentoyhtiön tulee toimittaa liikenneohjelmansa jokainen muutos samoin kuin lupapyynnöt suorittaa lisälentoja toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi. Ilmailuviranomaisten tulee käsitellä tällaiset muutos- tai lisälentopyynnöt viipymättä.

12 artikla
Tariffit

1. Sovitun liikenteen tariffit on vakiinnutettava kohtuulliselle tasolle kiinnittäen asianmukaista huomiota kaikkiin asiaan liittyviin tekijöihin, mukaan lukien liikennöimiskustannukset, kohtuullinen voitto, liikenteen ominaispiirteet (kuten nopeutta ja matkustustiloja koskevat normit), käyttäjien etunäkökohdat ja muiden lentoyhtiöiden tariffit millä tahansa määrätyn reitin osalla. Nämä tariffit on määrättävä tämän artiklan seuraavien määräysten mukaisesti.

2. Asianomaiset nimetyt lentoyhtiöt voivat sopia tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuista tariffeista kunkin määrätyn reitin osalta. Sopimus on tehtävä, mikäli mahdollista, käyttäen soveltuvaa kansainvälistä tariffien koordinaatiomekanismia. Lentoyhtiöiden väliset neuvottelut eivät kuitenkaan ole ehdoton edellytys tariffien hyväksyttäväksi jättämiselle ja vahvistamiselle.

3. Tariffi on jätettävä kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi vähintään kuusikymmentä (60) päivää (tai molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten mahdollisesti sopimaa lyhyempää määräaikaa) ennen sen suunniteltua käyttöönottoa.

4. Jommankumman sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat milloin tahansa nimenomaisesti hyväksyä ehdotetun tariffin. Mikäli tällaista hyväksymistä ei saada, sopimuspuolen ilmailuviranomaisten katsotaan hyväksyneen tariffin, mikäli tämän sopimuspuolen ilmailuviranomaiset eivät kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tariffin jättämispäivästä ole kirjallisesti ilmoittaneet toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille vastustavansa ehdotettua tariffia. Mikäli kuitenkin jommankumman sopimuspuolen ilmailuviranomaiset kirjallisesti ilmoittavat vastustavansa tariffia, ilmailuviranomaiset voivat jommankumman pyynnöstä yrittää määrätä tariffin sopimuksella.

5. Jos ilmailuviranomaiset eivät kykene määräämään tariffia tämän artiklan 4 kappaleen määräysten mukaisesti, voidaan erimielisyys jommankumman pyynnöstä ratkaista tämän sopimuksen 19 artiklan määräysten mukaisesti.

6. Tämän artiklan määräysten mukaisesti vahvistettu tariffi jää voimaan, kunnes se korvataan uudella tämän artiklan määräysten mukaisesti määrätyllä tariffilla. Jolleivät sopimuspuolten ilmailuviranomaiset muusta sovi, tariffin voimassaoloaikaa ei saa jatkaa tämän kappaleen nojalla kahtatoista (12) kuukautta pidemmäksi ajaksi siitä päivästä lukien, jona sen voimassaolo muutoin olisi lakannut.

13 artikla
Reilu kilpailu

1. Kummankin sopimuspuolen nimetyillä lentoyhtiöillä tulee olla oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tämän sopimuksen alaiseen kansainväliseen ilmakuljetustoimintaan.

2. Sopimuspuolen tulee tarvittaessa ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimivaltansa sallimiin toimiin poistaakseen kaikenlaiset syrjinnän tai epäreilun kilpailun harjoittamisen muodot, jotka vaikuttavat haitallisesti toisen sopimuspuolen yhden tai useamman nimetyn lentoyhtiön kilpailuasemaan.

14 artikla
Liikennöimismaksut

1. Toisen sopimuspuolen alueellaan toisen sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön ilmaalukselle määräämät maksut lentoasemien ja muiden ilmailulaitteiden käytöstä eivät saa olla korkeammat kuin ensin mainitun sopimuspuolen kansallisen lentoyhtiön samanlaista kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavalle ilma-alukselle määrätyt maksut.

2. Kummankin sopimuspuolen tulee tukea toimivaltaisten laskutusviranomaistensa sekä palveluja ja laitteita käyttävien nimettyjen lentoyhtiöiden välisiä neuvotteluja ja, mikäli mahdollista, lentoyhtiöiden neuvotteluja edustajajärjestöjen välityksellä.

15 artikla
Tulojen siirtäminen

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen nimetyille lentoyhtiöille oikeuden vapaasti siirtää vaihdettavissa valuutoissa ne tuloylijäämät, jotka asianomaiset nimetyt lentoyhtiöt ovat ansainneet ensinmainitun sopimuspuolen alueella matkustajien, matkatavaran, rahdin ja postin kuljettamisesta yhdessä tai erikseen sekä muista ilmakuljetukseen liittyvistä toimista saamansa tuloylijäämät kummankin sopimuspuolen voimassa olevien asianomaisten valuutanvaihtoa koskevien määräysten mukaisesti.

2. Siirrot on tehtävä viipymättä siirtohetkellä voimassa olevien valuutan markkinakurssien mukaisesti eikä niihin saa soveltaa tavanomaisia pankkimaksuja ja toimenpiteitä lukuun ottamatta mitään maksuja, rajoituksia tai määräyksiä.

16 artikla
Tiedotus ja tilastointi

Sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee toimittaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille heidän pyynnöstään sellaisia määräaikaisia tai muita tilastotietoja, joita saatetaan kohtuudella tarvita ensin mainitun sopimuspuolen nimettyjen lentoyhtiöiden sovitun liikenteen kapasiteetin arvioimiseksi. Tällaisten tietojen tulee sisältää tietoja sellaisten lentoyhtiöiden harjoittaman liikenteen määrästä koko sovitussa liikenteessä tai sen osalla.

17 artikla
Lentoliikenteen turvaaminen

1. Kansainvälisen oikeuden mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sopimuspuolet vahvistavat, että niiden keskinäiset velvollisuudet suojella siviili-ilmailun turvallisuutta siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta on erottamaton osa tätä sopimusta. Rajoittamatta kansainvälisoikeudellisia yleisiä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan sopimuspuolten tulee toimia erityisesti Tokiossa 14. päivänä syyskuuta 1963 allekirjoitetun rikoksia ja eräitä muita tekoja ilma-aluksissa koskevan yleissopimuksen, Haagissa 16. päivänä joulukuuta 1970 allekirjoitetun ilmaalusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen sekä Montrealissa 23. päivänä syyskuuta 1971 allekirjoitetun siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

2. Sopimuspuolten tulee pyydettäessä antaa toisilleen kaikki tarpeellinen apu siviiliilma-alusten laittoman haltuunoton ja muiden tällaisten ilma-alusten, niiden matkustajien ja miehistön, lentoasemien ja lennonvarmistuslaitteiden turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen sekä siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvan muun uhan estämiseksi.

3. Sopimuspuolten tulee toimia Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön antamien lentoliikenteen turvaamista koskevien määräysten mukaisesti, jotka on otettu Chicagon yleissopimuksen liitteiksi, siinä laajuudessa kuin tällaiset turvamääräykset ovat sopimuspuoliin sovellettavissa; niiden tulee vaatia, että niiden rekisterissä olevien ilma-alusten käyttäjät tai sellaiset ilma-alusten käyttäjät, joiden harjoittaman liiketoiminnan pääpaikka tai vakinainen kotipaikka on sopimuspuolten alueella, sekä niiden alueella olevien lentokenttien pitäjät toimivat näiden lentoliikenteen turvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

4. Kumpikin sopimuspuoli suostuu siihen, että tällaisten ilma-alusten käyttäjien voidaan edellyttää noudattavan edellä 3 kappaleessa tarkoitettuja toisen sopimuspuolen vaatimia ilmailun turvamääräyksiä ilma-aluksen saapuessa tämän toisen sopimuspuolen alueelle, sieltä lähtiessä tai siellä ollessa. Kummankin sopimuspuolen tulee taata, että sen alueella sovelletaan tehokkaasti asianmukaisia toimenpiteitä ilma-alusten suojelemiseksi ja matkustajien, miehistön, käsimatkatavaroiden, matkatavaroiden, rahdin ja ilma-aluksen varastojen tarkastamiseksi ennen ilma-alukseen nousemista tai sen lastaamista sekä näiden tapahtumien aikana. Kummankin sopimuspuolen on myös harkittava myönteisesti toisen sopimuspuolen pyyntöä ryhtyä kohtuullisiin erityisturvatoimiin tiettyä uhkaa vastaan.

5. Kun siviili-ilma-alukseen kohdistuu tai sitä uhkaa laiton haltuunotto tai ilma-aluksen turvallisuutta, sen matkustajia ja miehistöä, lentoasemia tai lennonvarmistuslaitteita kohtaan tapahtuu muu laiton teko, tai kun tällainen uhka on olemassa, sopimuspuolten tulee avustaa toisiaan helpottamalla yhteyksiä ja muita asianmukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on nopeasti ja turvallisesti saattaa päätökseen tällainen tapaus tai sen uhka.

18 artikla
Neuvottelut

Kummankin sopimuspuolen tarkoituksena on järjestää aika ajoin sopimuspuolten ilmailuviranomaisten välisiä neuvotteluja, joiden tavoitteena on varmistaa läheinen yhteistyö kaikissa tämän sopimuksen määräysten toimeenpanoon ja asianmukaiseen noudattamiseen vaikuttavissa asioissa.

19 artikla
Erimielisyyksien sovittelu

1. Jos sopimuspuolten välillä syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, sopimuspuolten on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan se neuvotteluteitse.

2. Jos sopimuspuolet eivät pääse sovintoon neuvotteluteitse, ne voivat sopia erimielisyyden saattamisesta jonkun henkilön tai jonkin toimielimen ratkaistavaksi; jos näin ei sovita, erimielisyys tulee jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä alistaa kolmijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi, johon kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen ja nämä kaksi näin nimettyä nimeävät kolmannen. Kummankin sopimuspuolen on nimettävä välimies kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun se on diplomaattiteitse vastaanottanut toiselta sopimuspuolelta pyynnön ratkaista erimielisyys välimiesoikeuden avulla, ja kolmas välimies on nimettävä tätä seuraavien kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa. Ellei jompikumpi sopimuspuoli nimeä välimiestä määräajan kuluessa, Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston presidentti voi jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä tarvittaessa nimetä välimiehen tai välimiehet. Joka tapauksessa kolmannen välimiehen tulee olla kolmannen valtion kansalainen ja toimia välimiesoikeuden puheenjohtajana.

3. Sopimuspuolten tulee noudattaa tämän artiklan 2 kappaleen mukaan tehtyä ratkaisua.

4. Kumpikin sopimuspuoli vastaa oman välimiehensä ja tämän edustuksesta välimiesmenettelyssä aiheutuvista kustannuksista. Puheenjohtajan kustannuksista ja muista kuluista vastaavat tavallisesti molemmat sopimuspuolet yhtä suurelta osalta. Välimiesoikeus voi kuitenkin päätöksessään määrätä, että toinen sopimuspuoli vastaa suuremmasta osasta kustannuksia.

5. Sikäli ja niin kauan kuin jompikumpi sopimuspuoli tai jommankumman sopimuspuolen nimetty lentoyhtiö ei noudata tämän artiklan 3 kappaleen määräyksiä, toinen sopimuspuoli voi rajoittaa tämän sopimuksen perusteella myönnettyä oikeutta tai peruuttaa sen.

20 artikla
Muutokset

1. Jos jompikumpi sopimuspuoli pitää toivottavana jonkin tämän sopimuksen määräyksen muuttamista, se voi pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa. Tällaiset neuvottelut tulee aloittaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä, elleivät sopimuspuolet sovi tämän määräajan pidentämisestä. Näissä neuvotteluissa sovitut muutokset on hyväksyttävä kummankin sopimuspuolen oikeudellisia menettelytapoja noudattaen ja ne tulevat voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että näitä menettelytapoja on noudatettu.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä ainoastaan sopimuksen liitettä koskevista muutoksista voidaan sopia sopimuspuolten ilmailuviranomaisten välisellä sopimuksella ja ne tulevat voimaan, kun ne on vahvistettu diplomaattisten noottien vaihdolla.

21 artikla
Sopimuksen irtisanominen

1. Sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle päätöksestään irtisanoa tämä sopimus. Tällainen ilmoitus on samanaikaisesti toimitettava Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle.

2. Siinä tapauksessa tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen. Ellei toinen sopimuspuoli vahvista vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

22 artikla
Monenväliset yleissopimukset

Jos monenvälinen ilmailua koskeva yleissopimus tulee voimaan kummankin sopimuspuolen osalta, sellaisen yleissopimuksen määräykset ovat ensisijaisia tähän sopimukseen nähden. Tämän sopimuksen 18 artiklan mukaiset neuvottelut voidaan järjestää, jotta saadaan selvitettyä, missä määrin mainitun monenvälisen yleissopimuksen määräykset vaikuttavat tähän sopimukseen.

23 artikla
Rekisteröinti ICAO:ssa

Tämä sopimus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

24 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on suoritettu.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet omien hallitustensa asianmukaisesti tehtävään valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TEHTY Söulissa 12. päivänä marraskuuta 1996 kahtena alkuperäiskappaleena suomen, korean ja englannin kielillä kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia. Tulkintaerimielisyyksien sattuessa noudatetaan englanninkielistä tekstiä.

LIITE

1. Reitit, joita Korean nimeämä yksi tai useampi lentoyhtiö voi liikennöidä molempiin suuntiin:

Lähtöpaikat  Välillä olevat  Määräpaikat   Paikat
        paikat              Suomesta
                         edelleen
Paikat     Kaksi (2)     Paikat     Kaksi (2)
Koreassa    paikkaa      Suomessa    paikkaa

2. Reitit, joita Suomen nimeämä yksi tai useampi lentoyhtiö voi liikennöidä molempiin suuntiin:

Lähtöpaikat  Välillä olevat  Määräpaikat   Paikat
        paikat              Koreasta
                         edelleen
Paikat     Kaksi (2)     Paikat     Kaksi (2)
Suomessa    paikkaa      Koreassa    paikkaa

Huomautukset:

1) Molempinen sopimuspuolten nimetyt lentoyhtiöt voivat kaikilla tai joillakin lennoillaan jättää pois minkä tahansa välillä olevan ja/tai määräpaikasta edelleen olevan paikan tai paikat, edellyttäen että sovittu liikenne näillä reiteillä alkaa asianomaisessa maassa olevasta lähtöpaikasta tai lähtöpaikoista.

2) Korean tasavallan ja Suomen tasavallan ilmailuviranomaiset voivat vapaasti valita ja muuttaa jokaista yllä mainittua välillä olevaa ja määräpaikasta edelleen olevaa paikkaa, mutta ainoastaan paikkojen yhdistämistarkoituksessa.

3) Viidennen vapauden liikenneoikeuksia välillä oleviin paikkoihin/paikoista ja määräpaikoista edelleen oleviin paikkoihin/paikoista voidaan harjoittaa ainoastaan, jos siitä on tehty sopimus molempien ilmailuviranomaisten välillä.

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoittaessaan Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoittaneet ovat sopineet seuraavasta määräyksestä, joka on tämän sopimuksen erottamaton osa.

Tämän sopimuksen 5 ja 15 artiklan soveltamisen osalta kummankin sopimuspuolen tulee myöntää toisen sopimuspuolen nimetyille lentoyhtiöille oikeudenmukainen ja yhtäläinen kohtelu, joka on yhtä suotuisa kuin sen kansallisille lentoyhtiöilleen tai minkään kolmannen osapuolen lentoyhtiöille on myöntämä kohtelu sen mukaan, kumpi on suotuisampi toisen sopimuspuolen nimetyille lentoyhtiöille.

Tehty Söulissa 12. päivänä marraskuuta 1996 kahtena suomen-, korean- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia. Tulkintaerimielisyyksien sattuessa noudatetaan englanninkielistä tekstiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.