94/1996

KANSAINVÄLISEN TELEVIESTINTÄLIITON PERUSKIRJA

Johdanto

1 Todeten, että jokaisella valtiolla on ehdoton oikeus määrätä televiestinnästään, ja ottaen huomioon televiestinnän kasvavan merkityksen rauhan säilyttämiselle ja kaikkien valtioiden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehittymiselle, Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) perusasiakirjana olevan tämän peruskirjan sekä sitä täydentävän Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimuksen (jäljempänä ''yleissopimus'') sopimuspuolet ovat kansojen välisten rauhanomaisten suhteiden, kansainvälisen yhteistyön sekä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen helpottamiseksi tehokkaan televiestinnän avulla sopineet seuraavasta:

I LUKU

Perusmääräykset

1 artikla
Liiton tarkoitus

2 1. Liiton tarkoituksena on

3 a) ylläpitää ja laajentaa kansainvälistä yhteistyötä kaikkien liiton jäsenten välillä kaikenlaatuisten televiestintäyhteyksien parantamiseksi ja niiden järkiperäisen käytön edistämiseksi,

4 b) lisätä ja tarjota teknistä apua kehitysmaille televiestintäasioissa sekä lisäksi edistää täytäntöönpanossa tarvittavien materiaalien ja rahavarojen hankintaa,

5 c) edistää teknisten laitteiden kehitystä ja niiden mahdollisimman tehokasta käyttöä televiestintäpalvelujen suorituskyvyn parantamiseksi, käyttökelpoisuuden lisäämiseksi ja saattamiseksi yleisön käyttöön niin laajalti kuin mahdollista,

6 d) edistää uusien televiestintätekniikoiden etujen ulottamista kaikkiin maailman asukkaisiin,

7 e) edistää televiestintäpalvelujen käyttöä tavoitteena rauhanomaisten suhteiden helpottaminen,

8 f) yhdenmukaistaa jäsenten pyrkimykset näiden päämäärien saavuttamiseksi,

9 g) edistää kansainvälisellä tasolla laajemman lähestymistavan omaksumista kysymyksissä televiestinnästä maailmanlaajuisessa tietotaloudessa ja -yhteiskunnassa toimimalla yhteistyössä muiden maailmanlaajuisten ja alueellisten hallitustenvälisten järjestöjen kanssa sekä niiden ei-hallitustenvälisten järjestöjen kanssa, joita televiestintä koskee.

10 2. Tätä tarkoitusta varten liiton tulee etenkin

11 a) suorittaa radiotaajuusspektrin taajuusalueiden jako, radiotaajuuksien jako sekä annettujen taajuuksien ja niihin liittyvien geostationäärisen radan ratapaikkojen luettelointi haitallisten häiriöiden välttämiseksi eri maiden radioasemien välillä,

12 b) koordinoida pyrkimyksiä eri maiden radioasemien välisten haitallisten häiriöiden poistamiseksi sekä radiotaajuusspektrin ja geostationäärisen satelliittiradan käytön parantamiseksi radioviestintäpalveluja varten,

13 c) helpottaa maailmanlaajuista televiestinnän standardointia tyydyttävän palvelutason saavuttamiseksi,

14 d) edistää kansainvälistä yhteistyötä teknisen avun jakamiseksi kehitysmaille ja televiestintävälineistön ja -verkkojen luomista, kehittämistä ja parantamista kehitysmaissa kaikin sen käytettävissä olevin keinoin, mukaan lukien Kansainvälisen televiestintäliiton osallistuminen Yhdistyneiden Kansakuntien asiaa koskeviin ohjelmiin sekä sen omien resurssien käyttö siten kuin on tarkoituksenmukaista,

15 e) koordinoida pyrkimyksiä yhdenmukaistaa televiestintälaitteiden kehittäminen, etenkin avaruustekniikkaa käyttävien laitteiden, jotta niiden tarjoamista mahdollisuuksista saataisiin täysi hyöty,

16 f) edistää jäsentensä välistä yhteistyötä sellaisten mahdollisimman alhaisten maksujen aikaansaamiseksi, jotka kuitenkin samalla takaavat tehokkaan palvelun, ottaen huomioon tarpeen hoitaa televiestinnän raha-asiat itsenäisesti ja terveeltä pohjalta,

17 g) edistää toimenpiteitä ihmishengen turvallisuuden varmistamiseksi eri televiestintäpalvelujen yhteistoiminnalla,

18 h) suorittaa tutkimuksia, laatia säännöksiä, hyväksyä päätöslauselmia, laatia suosituksia ja mielipiteitä sekä koota ja julkaista televiestintää koskevia tietoja,

19 i) edistää yhdessä kansainvälisten rahoitus- ja kehitysjärjestöjen kanssa etuoikeutettujen tai edullisten puiteluottojen järjestämistä sellaisten sosiaalisten hankkeiden kehittämiseksi, joiden tarkoituksena on muun muassa televiestintäpalvelujen ulottaminen maiden syrjäisimmille alueille.

2 artikla
Liiton kokoonpano

20 Kansainväliseen televiestintäliittoon, ottaen huomioon yleismaailmallisuuden periaatteen sekä sen, että liittoon osallistumisen toivottaisiin olevan yleismaailmallista, kuuluu

21 a) valtio, joka ennen tämän peruskirjan ja yleissopimuksen voimaantuloa on Kansainvälisen televiestintäliiton jäsenenä ollut sopimuspuolena jossain kansainvälisessä teleliikenneyleissopimuksessa,

22 b) muu valtio, joka on Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen ja joka liittyy tähän peruskirjaan ja yleissopimukseen tämän peruskirjan 53 artiklan mukaisesti,

23 c) muu valtio, joka ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen ja joka hakee Kansainvälisen televiestintäliiton jäsenyyttä ja joka varmistettuaan liiton jäsenistä kahden kolmasosan tuen hakemukselleen liittyy tähän peruskirjaan ja yleissopimukseen tämän peruskirjan 53 artiklan mukaisesti. Jos jäseneksi liittymistä koskeva hakemus tehdään kahden täysivaltaisten edustajien konferenssin välisenä aikana, pääsihteeri tiedustelee liiton jäsenten mielipidettä. Jäsenen katsotaan pidättyneen mielipiteensä esittämisestä, ellei se ole vastannut neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sen mielipidettä on tiedusteltu.

3 artikla
Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

24 1. Liiton jäsenillä on tässä peruskirjassa ja yleissopimuksessa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet.

25 2. Jäsenten oikeudet liiton konferensseihin, kokouksiin ja neuvotteluihin osallistumiseen nähden ovat seuraavat:

26 a) Kaikilla jäsenillä on oikeus ottaa osaa konferensseihin, ne ovat vaalikelpoisia neuvostoon, ja niillä on oikeus nimittää ehdokkaita liiton virkailijoiden tai radio-ohjesääntölautakunnan jäsenten vaaleihin.

27 b) Tämän peruskirjan 169 ja 210 kohdan määräysten mukaisesti jokaisella jäsenellä on yksi ääni kaikissa täysivaltaisten edustajien konferensseissa, kaikissa maailmankonferensseissa, kaikissa radioviestintäkokouksissa ja tutkimusryhmien kokouksissa sekä, mikäli se on neuvoston jäsen, kyseisen neuvoston kaikissa istunnoissa. Alueellisissa konferensseissa vain asianomaisen alueen jäsenillä on äänioikeus.

28 c) Tämän peruskirjan 169 ja 210 kohdan määräysten mukaisesti jokaisella jäsenellä on samoin yksi ääni kaikissa kirjeenvaihdolla suoritetuissa neuvotteluissa. Alueellisia konferensseja koskevissa neuvotteluissa ainoastaan asianomaisen alueen jäsenillä on äänioikeus.

4 artikla
Liiton asiakirjat

29 1. Liiton asiakirjat ovat

- tämä Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirja

- Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimus ja

- hallinnolliset ohjesäännöt.

30 2. Tämä peruskirja, jonka määräyksiä täydentävät yleissopimuksen määräykset, on liiton perusasiakirja.

31 3. Sekä tätä peruskirjaa että yleissopimusta täydentävät jäljempänä luetellut hallinnolliset ohjesäännöt, jotka sääntelevät televiestinnän käyttöä ja sitovat kaikkia jäseniä:

- kansainvälinen televiestintäohjesääntö

- radio-ohjesääntö.

32 4. Mikäli tämän peruskirjan määräys on ristiriidassa yleissopimuksen tai hallinnollisten ohjesääntöjen määräysten kanssa, peruskirja ratkaisee. Mikäli yleissopimuksen ja hallinnollisten ohjesääntöjen määräysten välillä ilmenee ristiriita, yleissopimus ratkaisee.

5 artikla
Määritelmät

33 Ellei asiayhteys muuta edellytä,

34 a) tässä peruskirjassa käytetyillä termeillä, jotka on määritelty siihen erottamattomana osana kuuluvassa liitteessä, on asianomaisessa liitteessä niille määrätty merkitys,

35 b) muilla kuin tämän peruskirjan liitteessä määritellyillä, yleissopimuksessa käytetyillä ja siihen erottamattomana osana kuuluvassa liitteessä määritellyillä termeillä on asianomaisessa liitteessä niille määrätty merkitys,

36 c) muilla, hallinnollisissa ohjesäännöissä määritellyillä termeillä on niille ohjesäännöissä määrätty merkitys.

6 artikla
Liiton asiakirjojen täytäntöönpano

37 1. Jäsenet ovat velvollisia noudattamaan tämän peruskirjan, yleissopimuksen ja hallinnollisten ohjesääntöjen määräyksiä kaikilla perustamillaan ja käytössään olevilla televiestintätoimistoilla ja -asemilla, jotka hoitavat kansainvälisiä telepalveluja tai jotka voivat aiheuttaa haitallista häiriötä muiden maiden radiopalveluille, lukuun ottamatta palveluja, jotka on tämän peruskirjan 48 artiklan mukaisesti vapautettu näistä velvoitteista.

38 2. Jäsenet ovat myös velvollisia ryhtymään tarvittaviin toimiin saattaakseen sellaiset telelaitokset, jotka ne ovat oikeuttaneet harjoittamaan teletoimintaa ja jotka hoitavat kansainvälistä liikennettä tai ylläpitävät asemia, jotka voivat aiheuttaa haitallista häiriötä muiden maiden radioviestinnälle, noudattamaan tämän peruskirjan, yleissopimuksen ja hallinnollisten ohjesääntöjen määräyksiä.

7 artikla
Liiton rakenne

39 Liitto käsittää seuraavat elimet:

40 a) täysivaltaisten edustajien konferenssi, joka on liiton ylin elin,

41 b) neuvosto, joka on täysivaltaisten edustajien konferenssin valtuuttama,

42 c) kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssit,

43 d) radioviestintäsektori, johon sisältyvät maailmanlaajuiset ja alueelliset radioviestintäkonferenssit, radioviestintäkokoukset ja radio-ohjesääntölautakunta,

44 e) televiestinnän standardointisektori, johon sisältyvät maailmanlaajuiset televiestinnän standardointikonferenssit,

45 f) televiestinnän kehityssektori, johon sisältyvät maailmanlaajuiset ja alueelliset televiestinnän kehityskonferenssit,

46 g) pääsihteeristö.

8 artikla
Täysivaltaisten edustajien konferenssi

47 1. Täysivaltaisten edustajien konferenssi koostuu jäseniä edustavista valtuuskunnista. Se kokoontuu joka neljäs vuosi.

48 2. Täysivaltaisten edustajien konferenssi

49 a) määrää yleisistä toimintaperiaatteista tämän peruskirjan 1 artiklassa määriteltyjen liiton päämäärien saavuttamiseksi,

50 b) käsittelee neuvoston kertomukset liiton toiminnasta edellisestä täysivaltaisten edustajien konferenssista lähtien sekä liiton suositelluista strategisista toimintaperiaatteista ja suunnitelmista,

51 c) vahvistaa liiton talousarvion perusteet ja määrää edellä 50 kohdassa tarkoitettujen kertomusten perusteella tehtyjen päätösten valossa liiton menojen ylärajan seuraavaan täysivaltaisten edustajien konferenssiin saakka harkittuaan kaikkia liiton työhön tänä ajanjaksona liittyviä asiaankuuluvia näkökohtia,

52 d) laatii liiton henkilökuntaa koskevat yleiset määräykset ja tarvittaessa määrää liiton kaikkien virkailijoiden peruspalkat, palkka-asteikot sekä palkkio- ja eläkejärjestelmät,

53 e) tutkii liiton tilit ja hyväksyy ne lopullisesti, jos se on aiheellista,

54 f) valitsee ne liiton jäsenet, jotka muodostavat neuvoston,

55 g) valitsee pääsihteerin, varapääsihteerin ja sektorien toimistojen johtajat liiton vaaleilla valituiksi virkamiehiksi,

56 h) valitsee radio-ohjesääntölautakunnan jäsenet,

57 i) käsittelee ja hyväksyy, mikäli aiheellista, liiton jäsenten tähän peruskirjaan tai yleissopimukseen esittämät muutosehdotukset tämän peruskirjan 55 artiklan määräysten ja yleissopimuksen vastaavien määräysten mukaisesti,

58 j) tekee ja uudistaa tarvittaessa liiton ja muiden kansainvälisten järjestöjen välisiä sopimuksia, tarkastaa jokaisen väliaikaisen sopimuksen, jonka neuvosto on liiton puolesta tehnyt tällaisten järjestöjen kanssa, ja ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joita se näiden sopimusten suhteen pitää tarkoituksenmukaisina,

59 k) käsittelee muut tarpeellisiksi katsotut televiestintäkysymykset.

59 A 3. Poikkeuksellisesti kahden varsinaisen täysivaltaisten edustajien konferenssin välillä on mahdollista kutsua koolle ylimääräinen täysivaltaisten edustajien konferenssi, jolla on rajoitettu esityslista ja joka käsittelee erityisiä asioita,

59 B a) edellisen varsinaisen täysivaltaisten edustajien konferenssin päätöksellä,

59 C b) mikäli kaksi kolmasosaa liiton jäsenistä sitä kukin erikseen pyytää pääsihteeriltä,

59 D c) neuvoston ehdotuksesta vähintään kahden kolmasosan liiton jäsenistä sen hyväksyessä.

9 artikla
Vaaleja ja niihin liittyviä seikkoja koskevat periaatteet

60 1. Täysivaltaisten edustajien konferenssi varmistaa kaikissa tämän peruskirjan 54 - 56 kohdassa tarkoitetuissa vaaleissa seuraavat seikat:

61 a) Neuvoston jäsenten valinnassa on otettava huomioon, että neuvoston paikkojen tulee olla tasapuolisesti jaettu maailman kaikkien alueiden kesken.

62 b) Pääsihteeri, varapääsihteeri, toimistojen johtajat ja radio-ohjesääntölautakunnan jäsenet on valittava jäsenten kansalaisistaan esittämien ehdokkaiden keskuudesta. Näiden on kaikkien oltava eri jäsenvaltioiden kansalaisia, ja heidän valinnassaan on asiaan kuuluvalla tavalla otettava huomioon tasapuolinen maantieteellinen jakauma maailman eri alueiden kesken. Vaaleilla valittujen virkamiesten osalta on myös kiinnitettävä asianmukaista huomiota tämän peruskirjan 154 kohtaan sisältyviin periaatteisiin.

63 c) Radio-ohjesääntölautakunnan jäsenet on valittava henkilökohtaisessa ominaisuudessaan. Jokainen jäsen saa esittää vain yhtä ehdokasta.

64 2. Täysivaltaisten edustajien konferenssi vahvistaa näiden vaalien menettelytavat. Määräykset, jotka koskevat virkaanastumista, avointa virkaa ja mahdollisuutta tulla uudelleen valituksi, sisältyvät yleissopimukseen.

10 artikla
Neuvosto

65 1. (1) Neuvosto muodostuu liiton jäsenistä, jotka täysivaltaisten edustajien konferenssi valitsee tämän peruskirjan 61 kohdan määräysten mukaisesti.

66 (2) Neuvoston jokainen jäsen nimittää neuvostoon yhden henkilön, jota voi avustaa yksi tai useampi neuvonantaja.

67 2. Neuvosto laatii oman työjärjestyksensä.

68 3. Täysivaltaisten edustajien konferenssien välisenä aikana neuvosto toimii liiton johtoelimenä täysivaltaisten edustajien konferenssin puolesta kyseisen konferenssin sille antamien valtuuksien rajoissa.

69 4. (1) Neuvosto ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin helpottaakseen jäsenten tämän peruskirjan, yleissopimuksen ja hallinnollisten ohjesääntöjen määräysten, täysivaltaisten edustajien konferenssin tekemien päätösten sekä tarvittaessa liiton muiden konferenssien ja kokousten tekemien päätösten toimeenpanoa, ja se suorittaa kaikki täysivaltaisten edustajien konferenssin sille antamat tehtävät.

70 (2) Se käsittelee laajoja televiestintäpolitiikkaa koskevia aiheita sopusoinnussa täysivaltaisten edustajien konferenssin määrittämien suuntaviivojen kanssa varmistaakseen, että liiton toimintaperiaatteet ja strategia vastaavat täysin jatkuvasti muuttuvaa televiestintäympäristöä.

71 (3) Se huolehtii liiton toiminnan tehokkaasta yhtenäistämisestä ja harjoittaa tehokasta pääsihteeristön ja kolmen sektorin taloudellista valvontaa.

72 (4) Se edistää liiton tarkoitusperien mukaisesti televiestinnän kehittämistä kehitysmaissa kaikin käytettävissä olevin keinoin, mukaan lukien liiton osallistuminen Yhdistyneiden Kansakuntien asianomaisiin ohjelmiin.

11 artikla
Pääsihteeristö

73 1. (1) Pääsihteeristöä johtaa pääsihteeri yhden varapääsihteerin avustamana.

74 (2) Pääsihteeri valmistelee koordinointikomitean avustamana liiton strategiset toimintaperiaatteet ja suunnitelmat ja sovittaa yhteen sen toimintoja.

75 (3) Pääsihteeri ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin taatakseen liiton varojen taloudellisen käytön ja on vastuussa neuvostolle kaikista liiton toiminnan hallinnollisista ja taloudellisista asioista.

76 (4) Pääsihteeri toimii liiton laillisena edustajana.

77 2. Varapääsihteeri on vastuussa pääsihteerille. Varapääsihteeri avustaa pääsihteeriä tämän tehtävien suorittamisessa sekä suorittaa ne erityiset tehtävät, jotka pääsihteeri hänelle antaa. Varapääsihteeri hoitaa pääsihteerin tehtäviä viimeksi mainitun poissaollessa.

II LUKU

Radioviestintäsektori

12 artikla
Tehtävät ja rakenne

78 1. (1) Radioviestintäsektorin tehtävänä on radioviestintään liittyvien liiton tarkoitusperien toteuttaminen sellaisina kuin ne on esitetty tämän peruskirjan 1 artiklassa,

- varmistamalla, että kaikki radioviestintäpalvelut, mukaan lukien geostationääristä satelliittirataa käyttävät palvelut, käyttävät radiotaajuusspektriä järkiperäisesti, tasapuolisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti tämän peruskirjan 44 artiklan määräysten mukaisesti, ja

- toteuttamalla tutkimuksia ilman taajuusaluerajoja ja antamalla suosituksia radioviestintäasioissa.

79 (2) Radioviestintäsektorin ja televiestinnän standardointisektorin täsmällisiä vastuualueita tarkastellaan jatkuvasti uudelleen läheisessä yhteistyössä molempia sektoreita kiinnostavien seikkojen suhteen yleissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti. Radioviestintä-, televiestinnän standardointi- ja televiestinnän kehityssektorien välillä harjoitetaan tiivistä koordinointia.

80 2. Radioviestintäsektorin toimielimet ovat

81 a) maailmanlaajuiset ja alueelliset radioviestintäkonferenssit,

82 b) radio-ohjesääntölautakunta,

83 c) radioviestintäkokoukset, jotka ovat maailman radioviestintäkonferenssien yhteydessä,

84 d) radioviestintätutkimusryhmät,

85 e) radioviestintätoimisto, jota johtaa vaaleilla valittu johtaja.

86 3. Radioviestintäsektoriin kuuluvat jäseninä

87 a) itseoikeutettuina liiton kaikkien jäsenten hallinnot,

88 b) jokainen yksikkö tai järjestö, joka on siihen hyväksytty yleissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

13 artikla
Radioviestintäkonferenssit ja radioviestintäkokoukset

89 1. Maailman radioviestintäkonferenssi voi tarkistaa radio-ohjesäännön osittain tai poikkeustapauksissa kokonaisuudessaan, ja se voi käsitellä kaikkia yleismaailmallisen luonteen omaavia sen toimivallan piiriin kuuluvia ja esityslistaan liittyviä kysymyksiä. Sen muut tehtävät luetellaan yleissopimuksessa.

90 2. Maailman radioviestintäkonferenssit kutsutaan tavallisesti koolle joka toinen vuosi. Kuitenkin yleissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti konferenssi voidaan jättää kutsumatta koolle tai voidaan kutsua koolle ylimääräinen konferenssi.

91 3. Radioviestintäkokoukset kutsutaan myös tavallisesti koolle joka toinen vuosi, ja ne järjestetään maailman radioviestintäkonferenssien yhteydessä radioviestintäsektorin toiminnan tehokkuuden parantamiseksi. Radioviestintäkokoukset huolehtivat maailman radioviestintäkonferenssien työssään tarvitsemasta teknisestä perustasta, ja ne vastaavat kaikkiin mainittujen konferenssien pyyntöihin. Radioviestintäkokousten tehtävät tarkennetaan yleissopimuksessa.

92 4. Maailman radioviestintäkonferenssin, radioviestintäkokouksen ja alueellisen radioviestintäkonferenssin päätösten tulee olla joka suhteessa tämän peruskirjan ja yleissopimuksen mukaisia. Radioviestintäkokouksen tai alueellisen radioviestintäkonferenssin päätösten tulee lisäksi olla joka suhteessa radio-ohjesäännön mukaisia. Päätöslauselmia ja päätöksiä tehdessään konferenssien on otettava huomioon ennakoitavissa olevat taloudelliset seuraamukset ja pyrittävä välttämään päätöslauselmia ja ratkaisuja, jotka saattaisivat ylittää täysivaltaisten edustajien konferenssin asettamat määrärahojen ylärajat.

14 artikla
Radio-ohjesääntölautakunta

93 1. Radio-ohjesääntölautakunta koostuu vaaleilla valituista jäsenistä, joiden on oltava täysin päteviä radioviestintäsektorilla ja joilla on oltava käytännön kokemusta taajuuksien jakamisesta ja käytöstä. Jokaisen jäsenen on oltava perehtynyt jonkin tietyn maailman alueen maantieteellisiin, taloudellisiin ja demografisiin olosuhteisiin. Jäsenet suorittavat tehtävänsä liiton palveluksessa itsenäisesti ja osa-aikaisesti.

94 2. Radio-ohjesääntölautakunnalla on seuraavat tehtävät:

95 a) Työjärjestyksen hyväksyminen, tekniset arviointiperusteet mukaan lukien, radio-ohjesäännön mukaisesti ja niiden päätösten mukaisesti, joita toimivaltainen radioviestintäkonferenssi voi tehdä. Johtaja ja toimisto käyttävät tätä työjärjestystä radio-ohjesäännön soveltamisessa rekisteröidäkseen jäsenten antamia taajuuksia. Hallinnot voivat vapaasti kommentoida tätä työjärjestystä ja erimielisyyksien jatkuessa asia jätetään tulossa olevan maailman radioviestintäkonferenssin ratkaistavaksi.

96 b) Minkä tahansa muun asian käsitteleminen, jota ei voida ratkaista edellä tarkoitettua työjärjestystä soveltamalla.

97 c) Taajuuksien jakoon ja käyttöön liittyvien tämän peruskirjan 78 kohdassa tarkoitettujen lisätehtävien suorittaminen radio-ohjesäännössä määrättyjen menettelytapojen mukaisesti. Nämä lisätehtävät määrää sille joko liiton asiassa toimivaltainen konferenssi tai liiton jäsenten enemmistön suostumuksella neuvosto tällaisen konferenssin valmistelemiseksi tai sen päätösten toimeenpanemiseksi.

98 3. (1) Radio-ohjesääntölautakunnan jäsenet eivät suorita tehtäviään asianomaisten maidensa tai jonkin alueen edustajina, vaan kansainvälisen luottamustoimen puolueettomina hoitajina. Lautakunnan jokaisen jäsenen on erityisesti vältettävä puuttumista päätöksiin, jotka koskevat suoraan kyseisen jäsenen omaa hallintoa.

99 (2) Suorittaessaan liittoa koskevia tehtäviään yksikään lautakunnan jäsenistä ei saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai hallituksen jäseneltä tai miltään julkiselta tai yksityiseltä järjestöltä tai henkilöltä. Jäsenten on pidättäydyttävä sellaisen toimen toteuttamisesta tai sellaiseen päätökseen osallistumisesta, joka ei sovellu heidän edellä 98 kohdassa määriteltyyn asemaansa.

100 (3) Jokaisen jäsenvaltion on kunnioitettava lautakunnan jäsenten tehtävien kansainvälistä erityisluonnetta ja pidättäydyttävä yrityksestä vaikuttaa jäseniin heidän suorittaessaan tehtäviään lautakunnassa.

101 4. Radio-ohjesääntölautakunnan työskentelytavat määritellään yleissopimuksessa.

15 artikla
Radioviestinnän tutkimusryhmät

102 Radioviestinnän tutkimusryhmien tehtävät tarkennetaan yleissopimuksessa.

16 artikla
Radioviestintätoimisto

103 Radioviestintätoimiston johtajan tehtävät tarkennetaan yleissopimuksessa.

III LUKU

Televiestinnän standardointisektori

17 artikla
Tehtävät ja rakenne

104 1. (1) Televiestinnän standardointisektorin tehtävänä on televiestinnän standardointia koskevien liiton tarkoitusperien toteuttaminen sellaisina kuin ne on esitetty tämän peruskirjan 1 artiklassa, tutkimalla tekniikkaan, käyttöön ja hinnoitteluun liittyviä kysymyksiä sekä antamalla niistä suosituksia tarkoituksena yhtenäistää televiestintää maailmanlaajuisesti.

105 (2) Televiestinnän standardointisektorin ja radioviestintäsektorin täsmällisiä vastuualueita tarkastellaan jatkuvasti uudelleen läheisessä yhteistyössä molempia sektoreja kiinnostavien seikkojen suhteen yleissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti. Radioviestintä-, televiestinnän standardointi- ja televiestinnän kehityssektorien välillä harjoitetaan tiivistä koordinointia.

106 2. Televiestinnän standardointisektorin toimielimet ovat

107 a) maailman televiestinnän standardointikonferenssit,

108 b) televiestinnän standardoinnin tutkimusryhmät,

109 c) televiestinnän standardointitoimisto, jota johtaa vaaleilla valittu johtaja.

110 3. Televiestinnän standardointisektoriin kuuluvat jäseninä

111 a) itseoikeutettuina liiton kaikkien jäsenten hallinnot,

112 b) jokainen yksikkö tai järjestö, joka on siihen hyväksytty yleissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

18 artikla
Maailman televiestinnän standardointikonferenssit

113 1. Maailman televiestinnän standardointikonferenssien tehtävät tarkennetaan yleissopimuksessa.

114 2. Maailman televiestinnän standardointikonferenssit kutsutaan tavallisesti koolle joka neljäs vuosi. Yleissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti voidaan kuitenkin kutsua koolle ylimääräinen konferenssi.

115 3. Maailman televiestinnän standardointikonferenssin päätösten tulee olla joka suhteessa tämän peruskirjan, yleissopimuksen ja hallinnollisten ohjesääntöjen mukaisia. Päätöslauselmia ja päätöksiä tehdessään konferenssien tulee ottaa huomioon ennakoitavissa olevat taloudelliset seuraamukset ja pyrkiä välttämään päätöslauselmia ja ratkaisuja, jotka saattaisivat lisätä menoja kohtuuttomasti ja aiheuttaa täysivaltaisten edustajien konferenssin myöntämien määrärahojen ylittymisen.

19 artikla
Televiestinnän standardoinnintutkimusryhmät

116 Televiestinnän standardoinnin tutkimusryhmien tehtävät luetellaan yleissopimuksessa.

20 artikla
Televiestinnän standardointitoimisto

117 Televiestinnän standardointitoimiston johtajan tehtävät tarkennetaan yleissopimuksessa.

IV LUKU

Televiestinnän kehityssektori

21 artikla
Tehtävät ja rakenne

118 1. (1) Televiestinnän kehityssektorin tehtäviin kuuluu liiton tarkoitusperien toteuttaminen sellaisina kuin ne on esitetty tämän peruskirjan 1 artiklassa ja toimivaltansa puitteissa liiton kaksoisvelvoitteiden täyttäminen toisaalta Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestönä ja toisaalta Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysjärjestelmän tai muiden rahoitusjärjestelyjen hankkeiden toimeenpanevana järjestönä tarkoituksena helpottaa ja laajentaa televiestintäkehitystä tarjoamalla, järjestämällä ja koordinoimalla teknistä yhteistyötä ja avustustoimia.

119 (2) Radioviestintä-, televiestinnän standardointi- ja televiestinnän kehityssektorien toiminnoissa harjoitetaan läheistä yhteistyötä kehitysasioissa tämän peruskirjan asianomaisten määräysten mukaisesti.

120 2. Edellisen puitteissa televiestinnän kehityssektorin erityisiin tehtäviin kuuluu

121 a) lisätä päätöksentekijöiden tietoisuutta televiestinnän merkityksestä kansallisissa taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa kehittämisohjelmissa sekä antaa tietoja ja neuvoja toimintaohjelman ja rakenteen mahdollisten vaihtoehtojen suhteen,

122 b) edistää televiestintäverkkojen ja -palvelujen kehittämistä, laajentamista ja toimintaa erityisesti kehitysmaissa ottaen huomioon myös muiden asiaankuuluvien elinten toiminnan vahvistamalla inhimillisten voimavarojen kehittämismahdollisuuksia, suunnittelua, johtamista, voimavarojen käyttöönottoa sekä tutkimusta ja kehittelyä,

123 c) edistää televiestinnän kasvua toimimalla yhteistyössä alueellisten televiestintäjärjestöjen sekä maailmanlaajuisten ja alueellisten kehitysrahoituslaitosten kanssa ja valvomalla sen kehitysohjelmaan sisältyvien hankkeiden asemaa varmistaakseen, että ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön,

124 d) tehostaa varojen hankintaa avustaakseen kehitysmaita televiestintäalalla edistämällä etuoikeutettujen tai edullisten puiteluottojen järjestämistä ja toimimalla yhdessä kansainvälisten rahoitus- ja kehitysjärjestöjen kanssa,

125 e) edistää ja sovittaa yhteen ohjelmia, jotka nopeuttavat soveltuvien teknologioiden siirtämistä kehitysmaihin, ottaen huomioon kehittyneiden maiden verkoissa tapahtuvat muutokset ja kehityksen,

126 f) rohkaista teollisuuden osallistumista televiestinnän kehittämiseen kehitysmaissa sekä neuvoa soveltuvan teknologian valinnassa ja siirrossa,

127 g) neuvoa, suorittaa tai tukea tarpeen mukaan tekniikkaan, talouteen, rahoitukseen, johtamiseen, sääntelyyn ja toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä koskevia tutkimuksia, mukaan lukien televiestinnän alaan kuuluvia erityisiä hankkeita koskevat tutkimukset,

128 h) toimia yhteistyössä muiden sektorien, pääsihteeristön ja muiden alan elinten kanssa tarkoituksena kehittää yleinen suunnitelma kansainvälisiä ja alueellisia televiestintäverkkoja varten näiden kehityksen koordinoimisen helpottamiseksi televiestintäpalvelujen tarjoamista silmällä pitäen,

129 i) edellä olevia tehtäviä suorittaessaan kiinnittää erityistä huomiota vähiten kehittyneiden maiden tarpeisiin.

130 3. Televiestinnän kehityssektorin toimielimet ovat

131 a) maailmanlaajuiset ja alueelliset kehityskonferenssit,

132 b) televiestinnän kehittämisen tutkimusryhmät,

133 c) televiestinnän kehitystoimisto, jota johtaa vaaleilla valittu johtaja.

134 4. Televiestinnän kehityssektoriin kuuluvat jäseninä

135 a) itseoikeutettuina liiton kaikkien jäsenten hallinnot,

136 b) jokainen yksikkö tai järjestö, joka on siihen hyväksytty yleissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti.

22 artikla
Televiestinnän kehityskonferenssit

137 1. Televiestinnän kehityskonferenssit ovat tilaisuus keskustelulle ja televiestinnän kehitykseen liittyvien aiheiden, hankkeiden ja ohjelmien tarkastelulle sekä suuntaviivojen antamiselle televiestinnän kehitystoimistolle.

138 2. Televiestinnän kehityskonferenssit sisältävät

139 a) maailman televiestinnän kehityskonferenssit,

140 b) alueelliset televiestinnän kehityskonferenssit.

141 3. Kahden täysivaltaisten edustajien konferenssin välillä pidetään yksi maailman televiestinnän kehityskonferenssi ja voimavarojen ja tärkeysjärjestyksen mukaan alueellisia televiestinnän kehityskonferensseja.

142 4. Televiestinnän kehityskonferenssit eivät tee päätösasiakirjoja. Niiden päätelmät ovat päätöslauselmien, päätösten, suositusten tai kertomusten muodossa. Näiden päätelmien tulee olla joka suhteessa tämän peruskirjan, yleissopimuksen ja hallinnollisten ohjesääntöjen mukaisia. Päätöslauselmia ja päätöksiä tehdessään konferenssien on otettava huomioon ennakoitavissa olevat taloudelliset seuraamukset ja pyrittävä välttämään päätöslauselmia ja ratkaisuja, jotka saattaisivat lisätä menoja kohtuuttomasti ja aiheuttaa täysivaltaisten edustajien konferenssin myöntämien määrärahojen ylittymisen.

143 5. Televiestinnän kehityskonferenssien tehtävät tarkennetaan yleissopimuksessa.

23 artikla
Televiestinnän kehittämisen tutkimusryhmät

144 Televiestinnän kehittämisen tutkimusryhmien tehtävät tarkennetaan yleissopimuksessa.

24 artikla
Televiestinnän kehitystoimisto

145 Televiestinnän kehitystoimiston johtajan tehtävät tarkennetaan yleissopimuksessa.

V LUKU

Muut liiton toimintaa koskevat määräykset

25 artikla
Kansainvälisen televiestinnän maailman-konferenssit

146 1. Kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssi voi tarkistaa kansainvälisiä televiestintäohjesääntöjä osittain tai poikkeustapauksissa täydelleen, ja se voi käsitellä kaikkia yleismaailmallisen luonteen omaavia sen toimivallan piiriin ja sen esityslistaan liittyviä kysymyksiä.

147 2. Kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssien päätösten tulee olla joka suhteessa tämän peruskirjan ja yleissopimuksen mukaisia. Päätöslauselmia ja päätöksiä tehdessään konferenssien on otettava huomioon ennakoitavissa olevat taloudelliset seuraamukset ja pyrittävä välttämään päätöslauselmia ja ratkaisuja, jotka saattaisivat lisätä menoja kohtuuttomasti ja aiheuttaa täysivaltaisten edustajien konferenssin myöntämien määrärahojen ylittymisen.

26 artikla
Koordinointikomitea

148 1. Koordinointikomitea koostuu pääsihteeristä, varapääsihteeristä ja kolmen toimiston johtajista. Sen puheenjohtajana toimii pääsihteeri ja hänen poissaollessaan varapääsihteeri.

149 2. Koordinointikomitea toimii sisäisenä johtoryhmänä, joka neuvoo pääsihteeriä ja antaa tälle käytännön apua kaikissa hallintoa, taloutta, tietojärjestelmiä ja teknistä yhteistyötä koskevissa kysymyksissä, jotka eivät kuulu tietyn sektorin tai pääsihteeristön yksinomaiseen toimivaltaan, sekä ulkosuhteissa ja julkisessa tiedotustoiminnassa. Näitä kysymyksiä tutkiessaan komitean on otettava täydellisesti huomioon tämän peruskirjan ja yleissopimuksen määräykset, neuvoston päätökset ja liiton kokonaisetu.

27 artikla
Liiton valitut virkamiehet ja henkilökunta

150 1. (1) Suorittaessaan tehtäviään eivät liiton valitut virkamiehet eikä henkilökunta saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai muulta liiton ulkopuolella olevalta viranomaiselta. Heidän on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka eivät sovellu heidän asemaansa kansainvälisinä virkamiehinä.

151 (2) Jokaisen jäsenen on kunnioitettava näiden liiton valittujen virkamiesten ja henkilökunnan tehtävien kansainvälistä erityisluonnetta ja pidättäydyttävä yrityksestä vaikuttaa heihin heidän suorittaessaan tehtäviään.

152 (3) Liiton valittu virkamies tai henkilökuntaan kuuluva ei saa olla osallisena tai hyödynsaajana millään tavalla missään televiestintätoimintaa koskevassa yrityksessä paitsi virkatehtäviensä puolesta. Kuitenkaan sanaa 'taloudellinen hyöty' ei ole tulkittava sovellettavaksi aiemman työn tai toiminnan vuoksi tulevan eläkkeen saamiseen.

153 (4) Liiton tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jäsenmaan, jonka kansalainen on valittu pääsihteeriksi, varapääsihteeriksi tai toimiston johtajaksi, on pidättäydyttävä niin pitkälle kuin suinkin kutsumasta takaisin tätä henkilöä kahden täysivaltaisten edustajien konferenssien välisenä aikana.

154 2. Henkilökuntaa valittaessa ja sen palvelusehtoja määrättäessä on päähuomio kiinnitettävä siihen, että liiton palvelukseen saadaan niin tehokkaita, päteviä ja luotettavia henkilöitä kuin suinkin. Asianmukaista huomiota on myös kiinnitettävä siihen, että henkilökunta valitaan mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä pohjalta.

28 artikla
Liiton talous

155 1. Liiton menoihin sisältyvät

156 a) neuvoston kulut,

157 b) pääsihteeristön ja liiton sektorien kulut,

158 c) täysivaltaisten edustajien konferenssien sekä kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssien kulut.

159 2. Liiton kulut katetaan jäsenten sekä yksikköjen ja järjestöjen, joille on annettu lupa osallistua liiton toimintaan yleissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti, maksusuorituksilla. Kukin jäsen ja kukin valtuutettu yksikkö tai järjestö maksaa summan, joka on suhteessa sen yleissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti valitseman maksuluokan yksikköjen lukumäärään.

160 3. (1) Jäsenet saavat vapaasti valita maksuluokan, jonka mukaan ne sitoutuvat osallistumaan liiton kulujen kattamiseen.

161 (2) Tämä valinta tehdään kuuden kuukauden kuluessa täysivaltaisten edustajien konferenssin päättymisestä yleissopimukseen sisältyvien maksuluokkien mukaisesti.

162 (3) Jos täysivaltaisten edustajien konferenssi hyväksyy muutoksen yleissopimuksen maksuosuusluokkiin, pääsihteeri tiedottaa jäsenille muutoksen voimaantulopäivän. Jäsen ilmoittaa pääsihteerille kuuden kuukauden kuluessa tiedonannon saatuaan, minkä maksuosuusluokan se on voimassaolevasta muutetusta taulukosta valinnut.

163 (4) Kunkin jäsenen edellä 161 tai 162 kohdassa valitsemaa maksuosuusluokkaa sovelletaan ensimmäiseen kaksivuotistalousarvioon sen jälkeen, kun edellä 161 tai 162 kohdassa mainittu kuuden kuukauden ajanjakso on päättynyt.

164 4. Jäsenet, jotka eivät ole ilmoittaneet päätöstään 161 ja 162 kohtien mukaisessa ajassa, säilyttävät aiemmin valitsemansa maksuluokan.

165 5. Jäsenen valitsemaa maksuluokkaa voidaan alentaa vain edellä 161, 162 ja 163 kohdan mukaisesti. Kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten kansainvälisiä avustusohjelmia vaativien luonnononnettomuuksien yhteydessä, neuvosto voi antaa luvan maksuyksikköjen lukumäärän alentamiseen sitä pyytävälle jäsenelle, joka on osoittanut, että se ei enää pysty suorittamaan maksua alun perin valitsemansa maksuluokan mukaan.

166 6. Vastaavasti jäsenet voivat neuvoston suostumuksella valita alemman maksuluokan kuin edellä 161 kohdan mukaan valittu, mikäli niiden suhteellinen maksukyky 163 kohdassa mainitusta päivämäärästä lukien on uudella maksukaudella olennaisesti huonompi kuin aiemmin.

167 7. Edellä tämän peruskirjan 43 kohdassa mainittujen alueellisten konferenssien aiheuttamien kulujen kattamiseen osallistuvat kaikki kyseiseen alueeseen kuuluvat jäsenet maksuluokkansa mukaan ja, milloin se on aiheellista, samoin perustein kaikki ne muiden alueiden jäsenet, jotka ovat osallistuneet kyseisiin konferensseihin.

168 8. Edellä 159 kohdassa tarkoitetut jäsenet, yksiköt ja järjestöt maksavat etukäteen vuotuiset neuvoston hyväksymään kaksivuotiseen talousarvioon tai sen muutokseen perustuvat maksuosuutensa.

169 9. Jäsen, jolla on suorittamattomia maksuja liitolle, menettää tämän peruskirjan 27 ja 28 kohdassa määritellyn äänioikeutensa niin pitkäksi aikaa kuin sen velkojen määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin ne maksusuoritukset, jotka on määrätty tämän jäsenen maksettavaksi kahdelta edelliseltä vuodelta.

170 10. Erityiset määräykset, joita sovelletaan edellä 159 kohdassa tarkoitettujen yksiköiden ja järjestöjen ja muiden kansainvälisten järjestöjen suorittamiin maksuihin, ovat yleissopimuksessa.

29 artikla
Kielet

171 1. (1) Liiton viralliset ja työkielet ovat arabia, englanti, espanja, kiina, ranska ja venäjä.

172 (2) Täysivaltaisten edustajien konferenssin asianomaisten päätösten mukaisesti näitä kieliä on käytettävä liiton asiakirjojen ja tekstien laatimiseen sekä julkaisemiseen muodoltaan ja sisällöltään yhtäpitävinä laitoksina ja vastavuoroiseen tulkkaukseen liiton konferenssien ja kokousten aikana.

173 (3) Tekstien välisissä eroissa tai niitä koskevissa riidoissa ranskankielinen teksti on ratkaiseva.

174 2. Milloin kaikki konferenssin tai kokouksen osanottajat ilmoittavat suostuvansa siihen, voidaan keskusteluja käydä vähemmin kielin kuin edellä mainitut.

30 artikla
Liiton sijaintipaikka

175 Liiton sijaintipaikka on Geneve.

31 artikla
Liiton oikeudellinen asema

176 Liitolla on kussakin jäsenmaassa se oikeusasema, joka sen tehtävien suorittamiseksi ja tarkoitusperien toteuttamiseksi on välttämätöntä.

32 artikla
Konferenssien ja muiden kokousten työjärjestys

177 1. Työnsä organisoimiseen ja keskustelujen johtamiseen liiton konferenssit ja kokoukset käyttävät yleissopimuksessa esitettyä työjärjestystä.

178 2. Konferenssit ja neuvosto saavat omaksua sellaisia sääntöjä, joita ne pitävät välttämättöminä työjärjestyksen sääntöjen lisäksi. Näiden lisäsääntöjen täytyy kuitenkin olla sopusoinnussa tämän peruskirjan ja yleissopimuksen kanssa. Konferenssien omaksumat säännöt julkaistaan konferenssin asiakirjoina.

VI LUKU

Televiestinnän yleisiä määräyksiä

33 artikla
Yleisön oikeus kansainvälisten televiestintäpalvelujen käyttöön

179 Jäsenet tunnustavat yleisön oikeuden tietojen vaihtoon yleiseen viestintään tarkoitettujen kansainvälisten yhteyksien avulla. Palvelut, maksut ja tietojen suojelu kaikissa eri viestintälajeissa ovat kaikille käyttäjille samat ilman minkäänlaista etuoikeutta tai etusijaa.

34 artikla
Televiestinnän pysäyttäminen

180 1. Jäsenet pidättävät itselleen oikeuden keskeyttää sellaisen yksityissähkeen lähetyksen, joka vaikuttaa vaaralliselta valtion turvallisuuden kannalta tai näyttää loukkaavan sen lakeja, yleistä järjestystä tai sopivuutta. Tällaisessa tapauksessa on kysymyksessä olevan sähkeen tai jonkin sen osan pysäyttämisestä kuitenkin viipymättä ilmoitettava lähtötoimipaikalle, paitsi milloin sellainen ilmoittaminen saattaa olla vaarallista valtion turvallisuudelle.

181 2. Jäsenet pidättävät itselleen myös oikeuden kaiken muun yksityisen televiestinnän katkaisemiseen, joka voi vaikuttaa vaaralliselta valtion turvallisuuden kannalta tai näyttää loukkaavan sen lakeja, yleistä järjestystä tai sopivuutta.

35 artikla
Palvelujen keskeyttäminen

182 Jokainen jäsen pidättää itselleen oikeuden keskeyttää kansainvälisen saapuvan, lähtevän tai kauttakulkevan televiestintäpalvelun joko yleisesti tai ainoastaan joissakin suhteissa tai joidenkin viestintälajien osalta edellyttäen, että jäsen ilmoittaa siitä pääsihteerin välityksellä välittömästi kaikille muille jäsenille.

36 artikla
Vastuu

183 Jäsenet eivät ole vastuussa kansainvälisten televiestintäyhteyksien käyttäjille, varsinkaan vahingonkorvausvaatimuksiin nähden.

37 artikla
Televiestinnän salaisuus

184 1. Jäsenet sitoutuvat ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jotka ovat käytetyn televiestintäjärjestelmän mukaisia, turvatakseen kansainvälisen tietojenvaihdon salassapysymisen.

185 2. Ne pidättävät itselleen kuitenkin oikeuden tiedottaa tämän vaihdon sisällöstä asianomaisille viranomaisille taatakseen, että noudatetaan niiden kansallisia lakeja tai niitä kansainvälisiä sopimuksia, joissa ne ovat sopimuspuolina.

38 artikla
Televiestintäyhteyksien ja -laitteiden rakentaminen, käyttäminen ja suojaaminen

186 1. Jäsenet ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin nopeaan ja keskeytymättömään kansainväliseen televiestintään tarvittavien laitteistojen ja yhteyksien rakentamiseksi parhaissa teknisissä olosuhteissa.

187 2. Näitä yhteyksiä ja laitteita on, mikäli mahdollista, pidettävä toiminnassa käytännön kokemusten parhaiksi osoittamia menettelytapoja käyttäen. Ne on pidettävä asianmukaisessa käyttökunnossa ja tieteellisen ja teknisen kehityksen tasalla.

188 3. Jäsenet huolehtivat näiden lainkäyttövaltansa alaisten yhteyksien ja laitteiden turvaamisesta.

189 4. Ellei erikoissopimuksissa ole sovittu muita ehtoja, kukin jäsen ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin pitääkseen kunnossa toimivalta-alueellaan olevat kansainvälisten televiestintäjohtojen osat.

39 artikla
Rikkomusten ilmoittaminen

190 Tämän peruskirjan 6 artiklan soveltamisen helpottamiseksi jäsenet sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen tämän peruskirjan, yleissopimuksen ja hallinnollisten ohjesääntöjen määräysten rikkomisesta.

40 artikla
Ihmishengen turvallisuutta koskevan televiestinnän asettaminen etusijalle

191 Kansainvälisissä televiestintäpalveluissa on annettava ehdoton etusija kaikelle televiestinnälle, joka koskee ihmishengen turvallisuutta merellä, maalla, ilmassa tai ulkoavaruudessa, samoin kuin Maailman terveysjärjestön (WHO) poikkeuksellisen kiireellisille epidemiologisille televiesteille.

41 artikla
Valtion televiestinnän etusijalle asettaminen

192 Valtion televiestintä (katso tämän peruskirjan liite, 1014 kohta) välitetään mahdollisuuksien mukaan ja lähettäjän nimenomaisesta pyynnöstä ennen muita tiedotuksia tämän peruskirjan 40 ja 46 artiklan määräysten mukaisesti.

42 artikla
Erikoissopimukset

193 Jäsenet pidättävät sekä itselleen että tunnustamilleen telelaitoksille ja muille tähän asianmukaisen luvan saaneille teleyrityksille oikeuden erikoissopimusten tekemiseen sellaisista televiestintäkysymyksistä, jotka eivät koske kaikkia jäseniä. Nämä sopimukset eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa tämän peruskirjan, yleissopimuksen tai hallinnollisten ohjesääntöjen määräysten kanssa, kun on kysymys haitallisista häiriöistä, joita niiden soveltaminen voisi aiheuttaa muiden jäsenten radioviestintäpalveluille, tai yleensä teknisestä haitasta, jonka niiden soveltaminen voisi aiheuttaa muiden jäsenten televiestintäpalvelujen käytölle.

43 artikla
Alueelliset konferenssit, sopimukset ja järjestöt

194 Jäsenet pidättävät itselleen oikeuden alueellisten konferenssien järjestämiseen, alueellisten sopimusten tekemiseen sekä alueellisten järjestöjen muodostamiseen sellaisten televiestintäkysymysten selvittämiseksi, jotka soveltuvat alueellisesti käsiteltäviksi. Alueelliset sopimukset eivät saa olla ristiriidassa tämän peruskirjan tai yleissopimuksen kanssa.

VII LUKU

Radioviestintää koskevat erityiset määräykset

44 artikla
Radiotaajuusspektrin sekä geostationäärisen satelliittiradan käyttö

195 1. Jäsenten on pyrittävä rajoittamaan käytettyjen taajuuksien lukumäärä ja spektritilan käyttö pienimpään mahdolliseen määrään, joka on välttämätön yhteyksien tyydyttävän toiminnan turvaamiseksi. Tässä tarkoituksessa ne pyrkivät käyttämään hyväkseen tekniikan viimeisintä kehitystä mahdollisimman nopeasti.

196 2. Käyttäessään taajuusalueita radioviestintään jäsenten tulee pitää mielessä, että radiotaajuusspektri ja geostationäärinen satelliittirata ovat rajallisia luonnonvaroja, joita täytyy käyttää järkevästi, tehokkaasti ja taloudellisesti radio-ohjesäännön määräysten mukaisesti, jotta eri maille tai maaryhmille sallittaisiin oikeudenmukainen pääsy kumpaankin, ottaen samalla huomioon kehitysmaiden erityistarpeet ja tiettyjen maiden maantieteellinen asema.

45 artikla
Haitalliset häiriöt

197 1. Kaikki asemat on niiden tarkoituksesta riippumatta rakennettava ja niitä on käytettävä siten, etteivät ne aiheuta haitallisia häiriöitä muiden jäsenten, tunnustettujen telelaitosten tai muiden asianmukaisella luvalla ja radio-ohjesäännön määräysten mukaisesti radioviestintää harjoittavien teleyritysten radiopalveluille tai -yhteyksille.

198 2. Kukin jäsen sitoutuu vaatimaan, että sen tunnustamat telelaitokset ja muut teleyritykset, jotka ovat saaneet asianmukaisen luvan radioviestinnän harjoittamiseen, noudattavat yllä olevan 197 kohdan määräyksiä.

199 3. Jäsenet pitävät lisäksi tarpeellisena ryhtymistä kaikkiin käytännössä mahdollisiin toimenpiteisiin, jotta estettäisiin kaikenlaisten sähkölaitteiden ja -välineiden käyttämisen aiheuttamat haitalliset häiriöt 197 kohdassa mainituille radioviestinnälle tai -palveluille.

46 artikla
Hätäkutsut ja -sanomat

200 Radioasemat ovat velvollisia ottamaan vastaan mistä tahansa peräisin olevia hätäkutsuja ja -sanomia noudattaen niiden ehdotonta etuoikeutta sekä vastaamaan samalla tavoin sellaisiin sanomiin sekä ryhtymään viipymättä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

47 artikla
Väärät tai vilpilliset hätä-, pika-, turvallisuus- tai kutsumerkit

201 Jäsenet sitoutuvat ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin estääkseen väärien tai vilpillisten hätä-, pika-, turvallisuus- tai kutsumerkkien lähettämisen tai levittämisen ja toimimaan yhteistyössä tällaisia merkkejä lähettävien, niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien asemien paikallistamiseksi ja tunnistamiseksi.

48 artikla
Kansallisen puolustuslaitoksen laitteistot

202 1. Jäsenet pidättävät itselleen täyden vapauden sotilaallisten radiolaitteistojen suhteen.

203 2. Tällaisten laitteistojen tulee kuitenkin, niin pitkälle kuin mahdollista, noudattaa annettuja määräyksiä hädässä annettavasta avusta sekä toimenpiteistä, joihin haitallisten häiriöiden estämiseksi on ryhdyttävä, sekä hallinnollisten ohjesääntöjen määräyksiä käytettävistä lähetyslajeista ja taajuuksista sen mukaisesti, mitä asemien suorittaman palvelun luonne edellyttää.

204 3. Mainittujen laitteistojen on myös, milloin ne osallistuvat yleiseen viestintään tai muihin hallinnollisissa ohjesäännöissä edellytettyihin telepalveluihin, yleensä noudatettava näitä palveluja koskevia ohjesääntöjen määräyksiä.

VIII LUKU

Suhteet Yhdistyneisiin Kansakuntiin, kansainvälisiin järjestöihin ja liiton ulkopuolisiin valtioihin

49 artikla
Suhteet Yhdistyneisiin Kansakuntiin

205 Yhdistyneiden Kansakuntien ja Kansainvälisen televiestintäliiton välinen suhde määritellään näiden kahden järjestön välisessä sopimuksessa.

50 artikla
Suhteet muihin kansainvälisiin järjestöihin

206 Täydellisen kansainvälisen yhtenäisyyden aikaansaamiseksi televiestintää koskevissa asioissa liitto on yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta liittyy läheisesti sen tehtäviin.

51 artikla
Suhteet liiton ulkopuolisiin valtioihin

207 Jokainen jäsen varaa itselleen ja tunnustetuille telelaitoksille oikeuden asettaa ehdot, joilla se sallii televiestinnän vaihtamisen sellaisen valtion kanssa, joka ei ole liiton jäsen. Jos jäsen vastaanottaa liiton ulkopuolisen valtion alueelta peräisin olevan televiestin, se on välitettävä ja, sikäli kuin se käyttää jäsenen televiestintäkanavia, siihen sovelletaan tämän peruskirjan, yleissopimuksen ja hallinnollisten ohjesääntöjen pakollisia määräyksiä ja siitä peritään tavanomaiset maksut.

IX LUKU

Loppumääräykset

52 artikla
Ratifioiminen ja hyväksyminen

208 1. Allekirjoittajajäsenen on samanaikaisesti yhdellä asiakirjalla ratifioitava tai hyväksyttävä tämä peruskirja ja yleissopimus valtiosääntöönsä sisältyvien määräysten mukaisesti. Tämä asiakirja on talletettava niin pian kuin mahdollista pääsihteerin huostaan. Pääsihteeri ilmoittaa jäsenille jokaisesta ratifioimis- ja hyväksymiskirjan tallettamisesta.

209 2. (1) Allekirjoittajajäsenellä on tämän peruskirjan 25 - 28 kohdassa liiton jäsenille myönnetyt oikeudet kahden vuoden ajan tämän peruskirjan ja yleissopimuksen voimaantulopäivästä lukien, vaikka se ei olisikaan tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjaa 208 kohdan mukaisesti.

210 (2) Allekirjoittajajäsenellä, joka ei ole kahden vuoden kuluessa tämän peruskirjan ja yleissopimuksen voimaantulopäivästä tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjaa 208 kohdan mukaisesti, ei ole oikeutta äänestää missään liiton konferenssissa tai missään neuvoston istunnossa tai missään liiton sektorien kokouksessa tai yleissopimuksen määräysten mukaan kirjeitse suoritetussa konsultaatiossa, ennen kuin se on tallettanut tällaisen asiakirjan. Tämä ei koske muita jäsenen oikeuksia kuin äänestysoikeutta.

211 3. Tämän peruskirjan ja yleissopimuksen tultua voimaan tämän peruskirjan 58 artiklan mukaisesti jokainen ratifioimis- ja hyväksymiskirja tulee voimaan sinä päivänä, jona se talletetaan pääsihteerin huostaan.

53 artikla
Liittyminen

212 1. Jäsen, joka ei ole tämän peruskirjan eikä yleissopimuksen allekirjoittajavaltio, tai tämän peruskirjan 2 artiklan määräykset huomioon ottaen muu siinä artiklassa mainittu valtio voi milloin tahansa liittyä tähän peruskirjaan ja yleissopimukseen. Liittyminen tapahtuu samanaikaisesti yhdellä asiakirjalla, joka koskee sekä tätä peruskirjaa että yleissopimusta.

213 2. Liittymiskirja talletetaan pääsihteerin huostaan, joka ilmoittaa jäsenille jokaisesta liittymiskirjan tallettamisesta, kun se on otettu vastaan, ja toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille jäsenille.

214 3. Tämän peruskirjan ja yleissopimuksen tultua voimaan tämän peruskirjan 58 artiklan mukaisesti liittymiskirja tulee voimaan päivänä, jona se talletetaan pääsihteerin huostaan, ellei siinä toisin määrätä.

54 artikla
Hallinnolliset ohjesäännöt

215 1. Tämän peruskirjan 4 artiklassa määritellyt hallinnolliset ohjesäännöt ovat sitovia kansainvälisiä asiakirjoja ja riippuvaisia tämän peruskirjan sekä yleissopimuksen määräyksistä.

216 2. Tämän peruskirjan ja yleissopimuksen ratifiointi tai hyväksyminen tai liittyminen näihin tämän peruskirjan 52 ja 53 artiklan mukaisesti merkitsee samalla suostumusta sitoutua noudattamaan hallinnollisia ohjesääntöjä, jotka toimivaltainen maailmankonferenssi on hyväksynyt ennen tämän peruskirjan ja yleissopimuksen allekirjoittamispäivää. Suostumus on riippuvainen hallinnollisten ohjesääntöjen allekirjoittamishetkellä tehdyistä varaumista ja tarkistuksista, sikäli kuin nämä varaumat vahvistetaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjaa talletettaessa.

217 3. Hallinnollisten ohjesääntöjen osittaisia tai täydellisiä tarkistuksia, jotka on hyväksytty edellä mainitun päivämäärän jälkeen, sovelletaan väliaikaisesti, sikäli kuin kunkin jäsenen kansallinen laki sallii, kaikkiin jäseniin, jotka ovat allekirjoittaneet kyseiset tarkistukset. Väliaikainen soveltaminen on voimassa tarkistuksissa määrätystä päivämäärästä tai päivämääristä lähtien ja niitä koskevat ne varaumat, jotka on tehty tarkistuksia allekirjoitettaessa.

218 4. Väliaikainen soveltaminen jatkuu, kunnes

219 a) jäsen ilmoittaa pääsihteerille sitoutuvansa noudattamaan tarkistusta ja ilmoittaa tarvittaessa, missä määrin se vahvistaa mahdolliset tarkistusta allekirjoitettaessa tehdyt varaumat, tai

220 b) kuusikymmentä päivää on kulunut siitä, kun pääsihteeri on vastaanottanut jäsenen ilmoituksen, ettei se sitoudu noudattamaan kyseistä tarkistusta.

221 5. Jos pääsihteeri ei ole saanut joltain tarkistuksen allekirjoittajajäseneltä 219 tai 220 kohdan mukaista ilmoitusta ennen kuin kolmekymmentäkuusi kuukautta on kulunut tarkistuksessa määrätyn väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä, asianomaisen jäsenen katsotaan sitoutuneen noudattamaan tarkistusta mahdollisin varauksin, jotka se on tehnyt tarkistusta allekirjoittaessaan.

222 6. Liiton jäsenen, joka ei ole allekirjoittanut edellä 216 kohdassa määrätyn päivämäärän jälkeen hyväksyttyä hallinnollisten ohjesääntöjen osittaista tai täydellistä tarkistusta, on pyrittävä ilmoittamaan pääsihteerille viipymättä sitoutuvansa noudattamaan tarkistusta. Ellei pääsihteeri ole vastaanottanut ilmoitusta kyseiseltä jäseneltä ennen 221 kohdassa määrätyn ajanjakson umpeutumista, jäsenen katsotaan sitoutuneen noudattamaan tarkistusta.

223 7. Pääsihteerin on tiedotettava viipymättä jäsenille tämän artiklan mukaisista ilmoituksista.

55 artikla
Tämän peruskirjan muuttamista koskevat määräykset

224 1. Liiton jäsen voi esittää tähän peruskirjaan muutoksia. Jotta muutosehdotus voitaisiin ajoissa jakaa kaikille liiton jäsenille harkittavaksi, se on toimitettava pääsihteerille viimeistään kahdeksan kuukautta ennen täysivaltaisten edustajien kokouksen aloittamiselle määrättyä päivää. Pääsihteeri toimittaa muutosehdotuksen kaikille jäsenille mahdollisimman ajoissa, mutta viimeistään kuusi kuukautta ennen mainittua päivämäärää.

225 2. Liiton jäsen tai sen valtuuskunta voi kuitenkin koska tahansa täysivaltaisten edustajien konferenssin aikana esittää muutoksen 224 kohdan mukaisesti jätettyyn muutosehdotukseen.

226 3. Täysivaltaisten edustajien konferenssin täysistunnon päätösvaltaisuus tähän peruskirjaan tai sen muutosehdotukseen esitetyn muutoksen käsittelyä varten edellyttää, että yli puolet täysivaltaisen edustajien konferenssiin valtuutetuista valtuuskunnista on läsnä.

227 4. Jotta haluttu muutos samoin kuin itse ehdotus sellaisenaan tai muutettuna hyväksyttäisiin yleiskokouksessa, täysivaltaisten edustajien konferenssiin valtuutettujen äänioikeutettujen valtuuskuntien kahden kolmasosan on hyväksyttävä ne.

228 5. Ellei muuta ole määrätty tätä artiklaa edeltävissä kohdissa, joita sovelletaan ennen muita määräyksiä, sovelletaan yleissopimukseen sisältyviä yleisiä määräyksiä konferensseista sekä konferenssien ja muiden kokouksien työjärjestyksestä.

229 6. Täysivaltaisten edustajien kokouksen tähän peruskirjaan hyväksymät muutokset tulevat voimaan yhtenä kokonaisuutena yhden muutosasiakirjan muodossa konferenssin vahvistamana päivämääränä niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat tallettaneet ennen kyseistä päivämäärää sekä tätä peruskirjaa että muutosasiakirjaa koskevan ratifiointi- tai hyväksymiskirjansa tai liittymiskirjansa. Muutosasiakirjan ratifiointi tai hyväksyminen tai siihen liittyminen ei voi koskea vain osaa asiakirjasta.

230 7. Pääsihteeri ilmoittaa kaikille jäsenille jokaisesta ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

231 8. Muutosasiakirjan tultua voimaan tämän peruskirjan ratifiointi, hyväksyminen ja siihen liittyminen 52 ja 53 artiklan mukaisesti tarkoittavat muutettua peruskirjaa.

232 9. Muutosasiakirjan tultua voimaan pääsihteeri toimittaa sen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristöön rekisteröitäväksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Tämän peruskirjan 241 kohtaa sovelletaan myös tällaiseen muutosasiakirjaan.

56 artikla
Riitojen ratkaiseminen

233 1. Jäsenet voivat ratkaista riidat, jotka koskevat tämän peruskirjan, yleissopimuksen tai hallinnollisten ohjesääntöjen tulkintaa tai soveltamista, joko neuvotteluin, diplomaattiteitse tai kansainvälisten riitakysymysten ratkaisemiseksi niiden välillä tehdyissä kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa määrättyjen menettelyjen mukaisesti tai jollain muulla heidän yhteisesti päättämällään tavalla.

234 2. Milloin mitään näistä ratkaisumenetelmistä ei hyväksytä, riitapuolena oleva jäsen voi saattaa asian välimiesmenettelyyn yleissopimuksessa määrätyn menettelytavan mukaisesti.

235 3. Tätä peruskirjaa, yleissopimusta tai hallinnollista ohjesääntöä koskeviin riitoihin sovelletaan riitojen pakollista ratkaisua koskevaa valinnaista lisäpöytäkirjaa asianomaisen pöytäkirjan osapuolina olevien jäsenten kesken.

57 artikla
Peruskirjan ja yleissopimuksen irtisanominen

236 1. Jäsenellä, joka on ratifioinut tai hyväksynyt tämän peruskirjan ja yleissopimuksen tai liittynyt niihin, on oikeus irtisanoa ne. Tällaisessa tapauksessa tämä peruskirja ja yleissopimus irtisanotaan samanaikaisesti yhtenä asiakirjana pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Ilmoituksen vastaanotettuaan pääsihteeri ilmoittaa irtisanomisesta muille jäsenille.

237 2. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

58 artikla
Voimaantulo ja siihen liittyvät asiat

238 1. Tämä peruskirja ja yleissopimus tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994 niiden jäsenten välillä, jotka ovat tallettaneet ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa ennen kyseistä päivämäärää.

239 2. Tämän peruskirjan ja yleissopimuksen tultua voimaan edellä olevan 238 kohdan mukaisesti ne kumoavat ja korvaavat osapuolten välillä Nairobissa vuonna 1982 tehdyn kansainvälisen teleliikenneyleissopimuksen.

240 3. Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan määräysten mukaisesti liiton pääsihteeri rekisteröi tämän peruskirjan ja yleissopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristössä.

241 4. Tämän peruskirjan ja yleissopimuksen alkuperäiskappale, joka on tehty arabian, englannin, espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielellä, jää liiton arkistoon. Pääsihteeri toimittaa kullekin allekirjoittajajäsenelle oikeaksi todistetun jäljennöksen tämän pyytämillä kielillä.

241 5. Mikäli tämän peruskirjan ja yleissopimuksen erikielisten tekstien välillä ilmenee eriävyyksiä, ranskankielinen teksti on ratkaiseva.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjan sekä Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimuksen alkuperäiskappaleen.

Tehty Genevessä joulukuun 22 päivänä 1992 ja Kiotossa lokakuun 14 päivänä 1994

LIITE Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjassa, yleissopimuksessa ja hallinnollisissa ohjesäännöissä käytettyjen tiettyjen termien määrittely

1001 Liiton edellä mainituissa asiakirjoissa seuraavilla nimityksillä on alla oleva merkitys:

1002 Hallinto: valtion virasto tai laitos, joka on vastuussa sille Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjassa, yleissopimuksessa ja hallinnollisissa ohjesäännöissä asetettujen velvoitteiden täyttämisestä.

1003 Haitallinen häiriö: häiriö, joka vaarantaa radionavigointiviestintäpalvelun tai muun turvallisuusviestintäpalvelun toiminnan taikka vakavassa määrin huonontaa, estää tai toistuvasti keskeyttää radio-ohjesäännön mukaisesti toimivaa radioviestintäpalvelua.

1004 Yleinen viestintä: Kaikki televiestintä, joka toimipaikkojen ja asemien on yleisön käytössä olevina otettava lähetettäväksi.

1005 Valtuuskunta: Kaikki saman jäsenen lähettämät valtuutetut sekä mahdolliset edustajat, neuvonantajat, avustajat ja tulkit.

Jäsen saa muodostaa valtuuskuntansa oman mielensä mukaan. Siihen voidaan nimenomaan sisällyttää valtuutettuina, neuvonantajina tai avustajina yleissopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti hyväksyttyyn yksikköön tai järjestöön kuuluvia henkilöitä.

1006 Valtuutettu: Henkilö, jonka liiton jäsenen hallitus on lähettänyt täysivaltaisten edustajien konferenssiin, tai liiton jäsenen hallitusta tai hallintoa konferenssissa tai liiton kokouksessa edustava henkilö.

1007 Teleyritys: yksityishenkilö, yhtiö, yritys tai valtion laitos, joka pitää toiminnassa televiestintälaitteistoa, joka on tarkoitettu kansainväliseen televiestintäpalveluun tai joka voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä mainitulle palvelulle.

1008 Tunnustettu teleyritys: Yllä olevan määritelmän mukainen yleistä viestintää tai yleisradiotoimintaa harjoittava yritys, jolle tämän peruskirjan 6 artiklan mukaisia velvollisuuksia on asettanut jäsen, jonka alueella tämän yrityksen päätoimipaikka sijaitsee, taikka jäsen, joka on valtuuttanut alueellaan tämän yrityksen perustamaan ja pitämään toiminnassa televiestintäpalveluja.

1009 Radioviestintä: Radioaaltojen avulla tapahtuva televiestintä.

1010 Yleisradiopalvelu: Radioviestintäpalvelu, jossa lähetykset on tarkoitettu suoraan yleisön vastaanotettaviksi. Tämä palvelu saattaa käsittää ääni- ja televisiolähetyksiä tai muunlaisia lähetyksiä.

1011 Kansainvälinen televiestintäpalvelu: Eri maissa olevien tai eri maille kuuluvien televiestintätoimipaikkojen tai -asemien välinen televiestintämahdollisuuksien tarjonta.

1012 Televiestintä: Kaikki merkkien, merkinantojen, kirjoitusten, kuvien, äänien tai kaikenlaatuisten tietojen lähettäminen tai vastaanottaminen lanka- tai radioteitse taikka optisen tai muun sähkömagneettisen menetelmän avulla.

1013 Sähke: Kirjoitus, joka on tarkoitettu sähkötyksellä lähetettäväksi ja toimitettavaksi saajalle. Tämä termi tarkoittaa myös radiosanomaa, ellei toisin ole erityisesti mainittu.

1014 Valtion televiestintä: televiestintä, jonka lähettää

- valtion päämies,

- hallituksen päämies/pääministeri tai hallituksen jäsenet,

- maa-, meri- tai ilmavoimien ylipäälliköt,

- diplomaattiset tai konsuliedustajat,

- Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri, Yhdistyneiden Kansakuntien pääelinten johtajat,

- kansainvälinen tuomioistuin,

sekä vastaukset yllä määriteltyyn valtion televiestintään.

1015 Yksityissähkeet: muut kuin valtion- ja virkasähkeet.

1016 Sähkötys: Televiestinnän muoto, jossa lähetettävän tiedonannon on tarkoitus tallentua saapuessaan graafisena asiakirjana. Lähetettävä tiedonanto voidaan joskus esittää vaihtoehtoisessa muodossa tai säilyttää myöhempää käyttöä varten.

Huomautus: Graafinen asiakirja tallentaa tietoa pysyvässä muodossa ja sitä on mahdollista arkistoida ja sen avulla voidaan neuvotella. Se voi olla kirjoitetun tai painetun tuotteen tai kiinteän kuvan muodossa.

1017 Puhelinviestintä: Televiestinnän muoto, joka on pääasiallisesti tarkoitettu tiedonvaihtoon puheen muodossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.