77/1996

Annettu: 7.11.1996

Asetus Intian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

New Delhissä 18 päivänä heinäkuuta 1995 Suomen tasavallan hallituksen ja Intian hallituksen välillä tehty lentoliikennesopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä toukokuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 11 päivänä syyskuuta 1996, on voimassa 1 päivästä marraskuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä marraskuuta 1996.

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1996

Suomen Tasavallan hallituksen ja Intian hallituksen välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Intian hallitus, jäljempänä ''sopimuspuolet'', jotka

ovat Chicagossa 7. päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen osapuolia ja jotka

haluavat edistää keskinäisiä suhteitaan siviili-ilmailun alalla ja tehdä sopimuksen lentoliikenteen aloittamiseksi alueittensa välillä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

1. Tässä sopimuksessa, ellei asiayhteys muuta edellytä:

a) ''ilmailuviranomaiset'' tarkoittaa Suomen osalta Ilmailulaitosta ja Intian osalta siviili-ilmailun pääjohtajaa tai molempien osalta muuta sellaista henkilöä tai toimielintä, joka on valtuutettu suorittamaan mainittujen viranomaisten nykyisin hoitamia tehtäviä,

b) ''nimetty lentoyhtiö'' tarkoittaa lentoyhtiötä, jonka toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ovat kirjallisesti nimenneet toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti,

c) ''yleissopimus'' tarkoittaa Chicagossa 7. päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, mukaan lukien kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin ja yleissopimukseen tehdyt muutokset, sikäli kuin molemmat sopimuspuolet ovat hyväksyneet nämä liitteet ja muutokset ja

d) termeillä ''alue'', ''lentoliikenne'', ''kansainvälinen lentoliikenne'', ''lentoyhtiö'' ja ''laskeutuminen ilman kaupallista tarkoitusta'' on kullekin Chicagon yleissopimuksen 2 ja 96 artiklassa annettu merkitys.

2. Tämän sopimuksen artikloilla on otsikot vain viittausten helpottamiseksi.

2 artikla
Liikenneoikeuksien myöntäminen

1. Sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet säännöllisen kansainvälisen lentoliikenteen järjestämiseen ja harjoittamiseen sopimuksen liitteessä määrätyillä reiteillä. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan jäljempänä vastaavasti ''sovituksi liikenteeksi'' ja ''määrätyiksi reiteiksi''.

2. Jollei tämän sopimuksen määräyksistä muuta johdu, sopimuspuolen nimeämällä lentoyhtiöllä on seuraavat oikeudet:

a) oikeus lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli,

b) oikeus laskeutua toisen sopimuspuolen alueelle ilman kaupallista tarkoitusta ja

c) harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä molempien sopimuspuolten nimeämällä lentoyhtiöllä on myös oikeus ottaa ja jättää sopimuspuolen alueella tämän sopimuksen liitteessä asianomaista reittiä varten määrätyissä paikoissa kansainvälisen liikenteen matkustajia, rahtia ja postia joko yhdessä tai erikseen.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen määräysten ei tule katsoa oikeuttavan sopimuspuolen nimettyä lentoyhtiötä ottamaan toisen sopimuspuolen alueella matkustajia, rahtia tai postia, jonka määränpäänä on toinen paikka tämän toisen sopimuspuolen alueella.

3 artikla
Lentoyhtiöiden nimeäminen ja liikennelupa

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi lentoyhtiö harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus peruuttaa tällainen ilmoitus tai muuttaa sitä.

3. Saadessaan tällaisen ilmoituksen toisen sopimuspuolen on viipymättä myönnettävä, jollei tämän artiklan 4 ja 5 kappaleista muuta johdu, nimetylle lentoyhtiölle asianomainen liikennelupa.

4. Sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoyhtiötä osoittamaan, että se kykenee täyttämään ne ehdot, joista määrätään niissä laeissa ja määräyksissä, joita mainitut viranomaiset tavallisesti soveltavat kansainvälisessä lentoliikenteessä yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

5. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä myöntämästä tämän artiklan 3 kappaleessa tarkoitettua lentolupaa tai asettaa nimetyn lentoyhtiön 2 artiklassa määrättyjen oikeuksien harjoittamiselle tarpeellisiksi katsomiansa ehtoja, mikäli mainittu sopimuspuoli ei ole vakuuttunut siitä, että tämän lentoyhtiön pääasiallinen omistusoikeus ja tosiasiallinen hallinta kuuluvat lentoyhtiön nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille.

6. Näin nimetty ja valtuutettu lentoyhtiö voi aloittaa sovitun liikenteen harjoittamisen milloin tahansa, edellyttäen että lentoyhtiö noudattaa kaikkia tämän sopimuksen soveltuvia määräyksiä.

4 artikla
Liikenneluvan peruuttaminen tai sen käytön lykkääminen

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus peruuttaa tai kieltää toistaiseksi toisen sopimuspuolen nimeämälle lentoyhtiölle myönnetty lentolupa tai asettaa tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja tämän sopimuksen 2 artiklassa määriteltyjen oikeuksien harjoittamiselle:

a) milloin ne eivät ole vakuuttuneita siitä, että tämän lentoyhtiön pääasiallinen omistusoikeus ja tosiasiallinen hallinta kuuluvat lentoyhtiön nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille tai

b) jos tämä lentoyhtiö on jättänyt noudattamatta oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja/tai määräyksiä tai

c) jos lentoyhtiö muutoin ei liikennöi tässä sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti.

2. Ellei välitön tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu peruuttaminen, keskeyttäminen tai ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien ja/tai määräysten uusien rikkomisten estämiseksi, tällaista oikeutta saa käyttää vasta sen jälkeen, kun on neuvoteltu toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kanssa. Tällaiset neuvottelut tulee aloittaa viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun neuvottelupyyntö on esitetty.

5 artikla
Liikennöimismaksut

1. Kumpikin sopimuspuoli voi asettaa tai sallia asetettavan oikeudenmukaisia ja kohtuullisia maksuja lentokentän ja muiden ilmailulaitteiden käytöstä, edellyttäen että nämä maksut eivät ole korkeampia kuin muiden samanlaista kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavien lentoyhtiöiden maksut.

2. Kummankin sopimuspuolen tulee tukea toimivaltaisten laskutusorganisaatioidensa ja palveluja ja laitteita käyttävien nimettyjen lentoyhtiöiden välisiä neuvotteluja ja, mikäli mahdollista, lentoyhtiöiden neuvotteluja edustajajärjestöjen välityksellä. Käyttäjille tulisi antaa riittävästi tietoa kaikista liikennöimismaksuihin kohdistuvista muutosehdotuksista, jotta ne voivat ilmaista käsityksensä ennen muutosten tekoa.

6 artikla
Vapautus tulleista ja muista maksuista

1. Sopimuspuolen nimeämän lentoyhtiön kansainvälistä lentoliikennettä harjoittavat ilma-alukset samoin kuin niiden vakiovarusteet, varaosat, poltto- ja voiteluaineet, ilmaaluksessa olevat varastot (mukaan lukien ruoka, juomat ja tupakka) ovat vapaat kaikista tulleista, tarkastusmaksuista ja muista sen kaltaisista maksuista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle, edellyttäen että tällaiset varusteet, varaosat ja varastot jäävät ilma-alukseen siksi kunnes ne viedään edelleen maasta tai kyseinen ilma-alus tai sen matkustajat käyttävät tai kuluttavat ne lennoilla mainitun alueen yläpuolella.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuista tulleista, korvauksista ja maksuista, lukuun ottamatta annetun palvelun kustannuksiin perustuvia maksuja, ovat myös vapaat:

a) sopimuspuolen alueella kohtuullisissa rajoissa ilma-alukseen otetut varastot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi toisen sopimuspuolen nimeämän lentoyhtiön kansainvälisessä lentoliikenteessä käyttämässä ilma-aluksessa tältä alueelta suuntautuvalla lennolla,

b) toisen sopimuspuolen nimeämän lentoyhtiön kansainvälisessä liikenteessä käyttämien ilma-alusten huoltoa tai korjausta varten sopimuspuolen alueelle tuomat varaosat, mukaan lukien moottorit, ja

c) sopimuspuolen alueelle tuodut tai siellä varastoitavat poltto- ja voiteluaineet sekä tekniset kulutustarvikkeet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi toisen sopimuspuolen nimeämän lentoyhtiön kansainvälisessä liikenteessä siinäkin tapauksessa, että niitä käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jonka alueella ne on otettu alukseen.

3. Tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitettu tavara voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnassa.

4. Sopimuspuolen nimeämän lentoyhtiön ilma-aluksen vakiovarusteet, kuten myös ilma-aluksessa yleensä pidettävät tarvikkeet, varastot ja varaosat, saadaan purkaa toisen sopimuspuolen alueella ainoastaan tämän sopimuspuolen tulliviranomaisten annettua siihen luvan. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti kunnes ne viedään edelleen alueelta tai niiden osalta muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

5. Tarvittavat lentoyhtiön asiakirjat kuten aikataulut, lentoliput ja lentorahtikirjat, jotka on tarkoitettu sopimuspuolen nimeämän lentoyhtiön käyttöön ja tuotu toisen sopimuspuolen alueelle, ovat vapaat tulleista ja sen kaltaisista maksuista mainitun toisen sopimuspuolen alueella.

6. Sopimuspuolen alueen kautta välittömällä läpikulkumatkalla olevat matkatavarat ja rahti ovat vapaat tulleista ja muista sen kaltaisista maksuista, jotka eivät perustu niiden saapuessa tai lähtiessä annettujen palvelujen kustannuksiin.

7 artikla
Lentoyhtiön edustus

1. Kummankin sopimuspuolen nimeämällä lentoyhtiöllä on oikeus perustaa ja ylläpitää toisen sopimuspuolen alueella edustustoa, jossa sillä on nimetyn lentoyhtiön toiminnan kannalta tarpeellinen oma tai paikallinen hallinnollinen, kaupallinen ja tekninen henkilökuntansa. Tällainen edustusto perustetaan paikallisten määräysten ja menettelytapojen mukaisesti.

2. Kummankin sopimuspuolen nimetyllä lentoyhtiöllä on oikeus julkaista omia kuljetusasiakirjojaan ja mainostaa ja edistää myyntiä toisen sopimuspuolen alueella. Tällainen myynti voi tapahtua maksua vastaan paikallisessa valuutassa tai jossakin vaihdettavassa valuutassa tai luottokortilla joko suoraan lentoyhtiön omien myyntikonttoreiden välityksellä tai myynti- ja/tai matkatoimistojen kautta kenelle tahansa henkilölle tai mille tahansa järjestölle tai toimielimelle.

8 artikla
Lakien ja määräysten sopivuus

1. Sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten tuloa sen alueelle ja lähtöä sieltä tai sellaisten ilma-alusten käyttöä ja lentoa mainitun alueen sisällä, sovelletaan toisen sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön ilma-aluksiin.

2. Sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat matkustajien, miehistön, rahdin ja postin tuloa sen alueelle, siellä oloa tai sieltä lähtöä, kuten lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät passeihin, tulliin, valuuttaan, terveydenhoitoon ja karanteeniin, sovelletaan toisen sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön ilma-alusten kuljettamiin matkustajiin, miehistöön, rahtiin ja postiin silloin kun ne ovat mainitulla alueella.

3. Sopimuspuolen alueen kautta välittömällä läpikulkumatkalla olevia matkustajia, matkatavaroita ja rahtia, jotka eivät poistu lentoaseman tähän tarkoitukseen varatulta alueelta, ei saa alistaa muuhun kuin yksinkertaistettuun tarkastukseen, paitsi silloin kun on kyse turvatoimista väkivallantekoja ja ilmarosvoutta vastaan.

9 artikla
Kapasiteettimääräykset

1. Sopimuspuolen nimeämillä lentoyhtiöillä tulee olla oikeudenmukaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa sovittua liikennettä millä tahansa tämän sopimuksen liitteessä määritellyllä reitillä.

2. Harjoittaessaan sovittua liikennettä kummankin sopimuspuolen nimeämän lentoyhtiön tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen nimeämän lentoyhtiön edut siten, ettei viimeksi mainitun liikennöimistä samoilla reiteillä tarpeettomasti vaikeuteta.

3. Sopimuspuolten nimeämien lentoyhtiöiden tarjoaman sovitun liikenteen päätarkoituksena tulee olla sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen, joka kalustoa kohtuullisesti kuormittaen täyttää lentoyhtiön nimenneen sopimuspuolen alueelta tulevat ja sinne suuntautuvat nykyiset ja kohtuudella arvioitavissa olevat matkustajien ja rahdin kuljetustarpeet, posti mukaan lukien.

4. Edellä oleviin kappaleisiin sisältyviin periaatteisiin perustuen kummankin sopimuspuolen nimettyjen lentoyhtiöiden harjoittaman sovitun liikenteen lentovuorot sovitaan näiden kahden sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kesken.

5. Muutosten kummankin sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön harjoittamassa sovitun liikenteen lentovuorojen lukumäärässä tulee perustua ensisijaisesti lisääntyneeseen liikennetarpeeseen sopimuspuolten alueiden välillä ja muutos edellyttää molempien ilmailuviranomaisten välistä sopimusta. Sopimusta tai ratkaisua odotettaessa jo vallitsevat oikeudet pysyvät voimassa.

10 artikla
Liikenneohjelmien hyväksyminen

1. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee saada nimetty lentoyhtiönsä jättämään toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille harkittavaksi ja hyväksyttäväksi tiedot liikennetyypistä, vuorojen lukumäärästä, käytettävän ilma-aluksen tyypistä ja lentoaikatauluista vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen sovitun liikenteen aloittamista. Samat tiedot tulee antaa vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen silloin, kun sovitun liikenteen harjoittamiseen on määrä tehdä muutoksia.

2. Sopimuspuolen nimeämän lentoyhtiön on toimitettava liikenneohjelmansa jokainen muutos samoin kuin lupapyynnöt lisälentojen suorittamisesta toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi. Ilmailuviranomaisten tulee käsitellä tällaiset muutos- tai lisälentopyynnöt viipymättä.

11 artikla
Tilastojen toimittaminen

Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee saada nimeämänsä lentoyhtiö toimittamaan toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille tilastotietoja, jotka liittyvät kunkin vuosineljänneksen aikana toteutettuun sovittuun liikenteeseen toisen sopimuspuolen alueelle ja sieltä pois. Tällaiset tilastotiedot tulee toimittaa niin pian kuin mahdollista kunkin vuosineljänneksen päätyttyä.

12 artikla
Tariffit

1. Seuraavissa kappaleissa ''tariffi'' tarkoittaa matkustajien, matkatavaroiden ja rahdin kuljetuksesta maksettavia hintoja soveltamisehtoineen, mukaan lukien asiamiestoimintaan ja muihin lisäpalveluihin liittyvät hinnat ja ehdot, mutta lukuun ottamatta postinkuljetusta koskevia korvauksia ja ehtoja.

2. Sopimuspuolen nimetyn lentoyhtiön veloittamat kuljetustariffit toisen sopimuspuolen alueelle tai sieltä pois on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, mukaan lukien liikennöimiskustannukset, kohtuullinen voitto ja muiden lentoyhtiöiden tariffit.

3. Aina kun on mahdollista, tariffeista on sovittava molempien sopimuspuolten kyseisten nimettyjen lentoyhtiöiden kesken, ja tilanteen mukaan neuvotellen muiden lentoyhtiöiden kanssa. Mikäli mahdollista, sopimus tulee tehdä käyttäen asianmukaista kansainvälistä tariffien koordinaatiomekanismia. Jos mihinkään monenväliseen tai kahdenväliseen sopimukseen ei päästä, kumpikin nimetty lentoyhtiö voi kehittää omat tariffinsa.

4. Tariffit tulee jättää molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa. Erityistapauksessa tätä aikaa voidaan lyhentää mainittujen viranomaisten sopimuksella.

5. Tämä hyväksyminen voidaan antaa nimenomaisesti. Jos kumpikaan ilmailuviranomainen ei ole ilmaissut kielteistä kantaansa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tariffien hyväksyttäväksi jättämisestä tämän artiklan 4 kappaleen mukaisesti, kyseiset tariffit katsotaan hyväksytyiksi. Mikäli tariffien jättämisaikaa on lyhennetty, kuten 4 kappaleessa määrätään, ilmailuviranomaiset voivat sopia, että hylkäämisestä on ilmoitettava ennen kuin on kulunut kolmekymmentä (30) päivää.

6. Jos toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiset antavat 5 kappaleen edellyttämän ajanjakson puitteissa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille ilmoituksen kielteisestä kannastaan 3 kappaleen määräysten mukaisesti kehitettyyn tariffiin, molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaiset pyrkivät vahvistamaan tariffin keskinäisellä sopimuksella.

7. Jos ilmailuviranomaiset eivät kykene sopimaan mistään niille tämän artiklan 4 kappaleen nojalla hyväksyttäväksi jätetystä tariffista, tai tariffin vahvistamisesta 6 kappaleen nojalla, erimielisyys ratkaistaan tämän sopimuksen 17 artiklan mukaisesti.

8. Tämän artiklan määräysten mukaisesti vahvistettu tariffi pysyy voimassa, kunnes uusi tariffi vahvistetaan. Tariffia ei kuitenkaan saa jatkaa tämän kappaleen nojalla enempää kuin kaksitoista (12) kuukautta sen päivämäärän jälkeen, jona sen voimassaolo muutoin olisi lakannut.

13 artikla
Tulojen siirtäminen

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen nimetylle lentoyhtiölle oikeuden siirtää pääkonttorilleen toisen sopimuspuolen alueella ansaitut tuloylijäämät. Tällaiset siirrot tulee suorittaa ilman tarpeetonta viivettä missä tahansa vaihdettavassa valuutassa ja sen sopimuspuolen valuutanvaihtoa koskevien määräysten mukaisesti, jonka alueella tulot ovat muodostuneet.

2. Siirrot tulee tehdä virallisen valuuttakurssin perusteella tai mikäli virallisia valuuttakursseja ei ole, markkinoilla vallitsevan valuuttakurssin mukaan.

3. Mikäli sopimuspuolten välillä on voimassa maksujärjestelyjä koskevia erityisjärjestelyjä, näiden järjestelyjen määräyksiä tulee soveltaa varojen siirtämiseen tämän artiklan 1 kappaleen nojalla.

14 artikla
Lentoliikenteen turvaaminen

1. Kansainvälisen oikeuden mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sopimuspuolet vahvistavat, että niiden keskinäinen velvollisuus suojella siviili-ilmailun turvallisuutta siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta muodostaa olennaisen osan tätä sopimusta. Rajoittamatta kansainvälisoikeudellisia yleisiä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan sopimuspuolten on erityisesti toimittava Tokiossa 14. päivänä syyskuuta 1963 allekirjoitetun rikoksia ja eräitä muita tekoja ilma-aluksissa koskevan yleissopimuksen, Haagissa 16. päivänä joulukuuta 1970 allekirjoitetun ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen sekä Montrealissa 23. päivänä syyskuuta 1971 allekirjoitetun siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

2. Sopimuspuolten on pyydettäessä annettava toisilleen kaikki tarpeellinen apu siviili-ilma-alusten laittoman haltuunoton ja tällaisten ilma-alusten, niiden matkustajien ja miehistön, lentoasemien ja lennonvarmistuslaitteiden turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen sekä siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvan muun uhan estämiseksi.

3. Sopimuspuolten on toimittava keskinäisissä suhteissaan Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön antamien lentoliikenteen turvaamista koskevien määräysten mukaisesti, jotka on otettu liitteeksi kansainväliseen siviili-ilmailua koskevaan yleissopimukseen, siinä laajuudessa kuin tällaiset turvamääräykset ovat sopimuspuoliin sovellettavissa; niiden tulee vaatia, että niiden rekisterissä olevien ilma-alusten käyttäjät tai ilma-alusten käyttäjät, joiden harjoittaman liiketoiminnan pääpaikka tai vakinainen kotipaikka on sopimuspuolten alueella, sekä että niiden alueella olevien lentokenttien pitäjät toimivat näiden lentoliikenteen turvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

4. Kumpikin sopimuspuoli suostuu siihen, että tällaisia ilma-alusten käyttäjiä voidaan vaatia noudattamaan edellä 3 kappaleessa tarkoitettuja ilmailun turvamääräyksiä, joita toinen sopimuspuoli vaatii noudatettavan ilma-aluksen saapuessa tämän toisen sopimuspuolen alueelle, sieltä lähtiessä tai siellä ollessa. Kummankin sopimuspuolen on taattava, että sen alueella tehokkaasti sovelletaan asianmukaisia toimenpiteitä ilma-alusten suojelemiseksi ja matkustajien, miehistön, käsimatkatavaroiden, matkatavaroiden, rahdin ja ilma-aluksen varastojen tarkastamiseksi ennen ilma-alukseen nousemista tai sen lastaamista sekä näiden tapahtumien aikana. Kummankin sopimuspuolen on myös harkittava myönteisesti toisen sopimuspuolen pyyntöä kohtuullisista erityisturvatoimista tiettyä uhkaa vastaan.

5. Kun siviili-ilma-alukseen kohdistuu tai sitä uhkaa laiton haltuunotto tai ilma-aluksen turvallisuutta, sen matkustajia ja miehistöä, lentoasemia tai lennonvarmistuslaitteita kohtaan tapahtuu muu laiton teko, tai kun tällainen uhka on olemassa, sopimuspuolten on avustettava toisiaan helpottamalla yhteyksiä ja muita asianmukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on nopeasti ja turvallisesti saattaa päätökseen tällainen tapaus tai sen uhka.

15 artikla
Neuvottelut

Molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten tulee vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä tämän sopimuksen soveltamisesta ja tulkinnasta tiiviin yhteistyön hengessä.

16 artikla
Muuttaminen

1. Jos jompikumpi sopimuspuoli pitää toivottavana jonkin tämän sopimuksen määräyksen muuttamista, se voi pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa. Tällaiset neuvottelut voivat tapahtua keskustelujen avulla tai kirjeenvaihdolla ja ne tulee aloittaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä lukien. Näin sovittu muutos tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on hyväksytty diplomaattisella noottienvaihdolla.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten estämättä tämän sopimuksen liitettä koskevista muutoksista voidaan sopia sopimuspuolten ilmailuviranomaisten välillä ja ne tulevat voimaan siten kuin heidän välillään sovitaan.

17 artikla
Erimielisyyksien sovittelu

Jos sopimuspuolten välillä syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, sopimuspuolten ilmailuviranomaiset pyrkivät ratkaisemaan sen neuvottelemalla keskenään ja jollei tässä onnistuta, erimielisyys viedään sopimuspuolten ratkaistavaksi.

18 artikla
Monenvälisten ilmailusopimusten sovellettavuus

Jos monenvälinen ilmailua koskeva yleissopimus tulee voimaan kummankin sopimuspuolen osalta, sellaisen yleissopimuksen määräykset ovat ensisijaisia tähän sopimukseen nähden. Tämän sopimuksen 15 artiklan mukaiset neuvottelut voidaan käydä, jotta saadaan selvitettyä, missä määrin mainitun monenvälisen yleissopimuksen määräykset vaikuttavat tähän sopimukseen.

19 artikla
Liite

Tähän sopimukseen kuuluvan liitteen katsotaan olevan osa sopimusta ja kaikki viittaukset sopimukseen sisältävät viittauksen liitteeseen, paitsi milloin nimenomaan toisin määrätään.

20 artikla
Sopimuksen irtisanominen

Jompikumpi sopimuspuoli voi milloin tahansa antaa toiselle sopimuspuolelle kirjallisen ilmoituksen halustaan irtisanoa sopimus. Tällainen ilmoitus on toimitettava samanaikaisesti Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Jos tällainen ilmoitus annetaan, tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen. Jos toinen sopimuspuoli ei vahvista vastaanottaneensa irtisanomisilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

21 artikla
Voimaantulo

Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on suoritettu.

TEHTY New Delhissä 18. päivänä heinäkuuta 1995 kahtena alkuperäiskappaleena, joista molemmat suomen, hindin ja englannin kielillä, ja kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Tulkintaerimielisyyksien sattuessa noudatetaan englanninkielistä tekstiä.

LIITE

I OSA

Intian nimetyllä lentoyhtiöllä on oikeus harjoittaa sovittua liikennettä seuraavilla reiteillä:

- - - - - - - - - - - - - -

Lähtö-   Välilaskupaikat   Määränpää   Edelleen
paikat

- - - - - - - - - - - - - -

Paikat   Yksi paikka     Helsinki ja  Myöhemmin
Intiassa. Venäjän fede-    kaksi muuta  sovittavat
      raation, Ukrai-   myöhem-    paikat.
      nan, Viron,     min sovitta-
      Latvian, Liet-   vaa paikkaa
      tuan ja Valko-   Suomessa.
      Venäjän alueilla.

- - - - - - - - - - - - - -

II OSA

Suomen tasavallan nimetyllä lentoyhtiöllä on oikeus harjoittaa sovittua liikennettä seuraavilla reiteillä:

- - - - - - - - - - - - - -

Lähtö-   Välilaskupaikat   Määränpää   Edelleen
paikat

- - - - - - - - - - - - - -

Paikat   Yksi paikka     Delhi,     Myöhemmin
Suomen   Venäjän fede-    Bombay,    sovittavat
tasaval-  raation, Ukrai-   Madras.    paikat.
lassa.   nan, Viron,
      Latvian, Liet-
      tuan ja Valko-
      Venäjän alueilla.

- - - - - - - - - - - - - -

Huomautuksia:

1. Jommankumman (kummankin) sopimuspuolen lentoyhtiö(t) voi(vat) millä tahansa tai kaikilla lennoillaan jättää pois minkä tahansa välipaikkakunnan tai paikkakunnan sopimuspuolen alueelta edelleen edellyttäen, että sovittu liikenne näillä reiteillä alkaa joltain paikkakunnalta lentoyhtiön nimenneen sopimuspuolen alueella.

2. Suomen tasavallan nimeämällä lentoyhtiöllä on mahdollisuus liikennöidä saman lennon yhteydessä Delhin lisäksi Madrasiin.

3. Intian nimeämällä lentoyhtiöllä on mahdollisuus saman lennon yhteydessä liikennöidä kahdelle paikkakunnalle Suomessa.

4. Sopimuspuolen lentoyhtiön kerran nimeämää välilaskupaikkakuntaa ei saa muuttaa IATAn liikennekauden aikana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.