75/1996

Alkuperäinen sopimus: 4/1985

VUODEN 1990 PÖYTÄKIRJA 9 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 1980 ALLEKIRJOITETUN KANSAINVÄLISIÄ RAUTATIEKULJETUKSIA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN (COTIF) MUUTTAMISESTA

Bernissä 9 päivänä toukokuuta 1980 allekirjoitetun kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) 6 artiklan sekä 19 artiklan 2 §:n mukaisesti valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) toinen yleiskokous pidettiin 17-20 päivänä joulukuuta 1990 Bernissä.

Ottaen huomioon, että COTIF:n määräyksiä on välttämätöntä muuttaa niiden mukauttamiseksi kansainvälisen yhteisön ja kansainvälisten rautatiekuljetusten uusiin tarpeisiin

sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavaa:

YLEISKOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT MUUTOKSET

I artikla
Itse yleissopimusta koskevat muutokset

l) COTIF 2 artikla

2 §:ään lisätään uusi 2 kappale, jonka sanamuoto on seuraava:

''Kuljetuksiin edellisessä kappaleessa tarkoitetuilla linjoilla rinnastettavia ovat muut kotimaan kuljetukset, jotka tapahtuvat rautatien vastuulla rautatiekuljetuksen täydennykseksi.''

2) COTIF 3 artikla

2 §:ää muutetaan seuraavasti:

''2 §. 2 artiklan l §:ssä ja 2 §:n l kappaleessa tarkoitetut linjat, joilla...''.

3 §:n l kappaletta täydennetään seuraavasti:

''3 §. Yrityksillä, jotka liikennöivät 2 artiklan 2 §:n l kappaleessa tarkoitettuja luetteloihin merkittyjä...''.

3) COTIF 4 artikla

Sanamuotoa täydennetään seuraavasti:

''Käsitteeseen ''yleissopimus'' sisältyy seuraavassa itse yleissopimus (COTIF), l artiklan 2 §:n 2 kappaleessa tarkoitettu pöytäkirja, tilintarkastuksen lisävaltuus sekä 3 artiklan l ja 4 §:ssä tarkoitetut liitteet A ja B (CIV ja CIM) ja näiden liitteet.''

4) COTIF 7 artikla

1 §:n 1 kappaletta muutetaan seuraavasti:

''l §. Hallintokomiteaan kuuluvat kahdentoista jäsenvaltion edustajat.''

l §:n 2 kappaleen ensimmäisestä lauseesta poistetaan seuraavat sanat:

''... ja se toimii komitean puheenjohtajana''

2 §:n a)-kohtaa täydennetään seuraavasti:

''a) laatii työjärjestyksensä sekä nimittää kahden kolmasosan enemmistöllä valtion, joka toimii kyseisellä kaudella puheenjohtajana;''

2 §:n d)-kohtaan lisätään uusi 2 kappale, jonka sanamuoto on seuraava:

''pääjohtaja ja varapääjohtaja nimitetään viideksi vuodeksi ja heidät voidaan valita uudelleen;''

5) COTIF 11 artikla

7 § korvataan seuraavalla:

''7 §. Tilintarkastuksen suorittaa Sveitsin hallitus itse yleissopimuksen liitteenä olevan lisävaltuuden sääntöjen mukaisesti sekä, ellei hallintokomitea anna erityisohjeita, järjestön raha-asioita ja kirjanpitoa koskevan ohjesäännön määräyksiä noudattaen.''

6) COTIF 19 artikla

3 §:ään lisätään uusi a)-kohta, jonka sanamuoto on seuraava:

''a) Tilintarkastuksen lisävaltuus;''

Nykyisestä a)-kohdasta tulee b)-kohta ja b)-kohdasta c)-kohta.

OTIF:n erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan jälkeen lisätään seuraava liite:

''Tilintarkastuksen lisävaltuus

1. Tilintarkastaja tarkastaa järjestön tilit, kaikki hoitoon uskotut rahastot ja erikoistilit mukaanluettuna, tarpeelliseksi katsomassaan määrin varmistuakseen, että

a) tilinpäätös on järjestön kirjanpitokirjojen ja -merkintöjen mukainen;

b) taloustoimet, joita tilinpäätös koskee, on suoritettu järjestön ohje- ym. sääntöjen, budjettimääräysten sekä muiden ohjeiden mukaisesti;

c) pankkiin tai kassaan talletetut arvopaperit ja käteisvarat on joko tarkastettu suoraan järjestön tallettajilta saatujen tositteiden perusteella tai tosiasiallisesti laskettu;

d) sisäiset tarkastukset, sisäinen tilintarkastus mukaanluettuna, ovat riittävät;

e) kaikki vastaavan ja vastattavan erät sekä kaikki yli ja alijäämät on kirjattu tyydyttäväksi katsottavalla menetelmällä.

2. Vain tilintarkastajalla on oikeus hyväksyä pääjohtajan toimittamat vahvistukset ja tositteet kokonaisuudessaan tai osaksi. Mikäli tilintarkastaja katsoo tarkoituksenmukaiseksi, hän voi tutkia ja tarkistaa yksityiskohtaisesti jokaisen taloustoimia tai toimituksia ja materiaalia koskevan tositteen.

3. Tilintarkastaja saa milloin tahansa vapaasti käyttöönsä kaikki tarpeelliseksi katsomansa kirjanpitokirjat ja -merkinnät, tositteet sekä muut tiedot.

4. Tilintarkastajalla ei ole oikeutta hylätä jotakin tilierää. Hän huomauttaa kuitenkin viipymättä pääjohtajalle jokaisesta toimesta, jonka asianmukaisuuden tai tarkoituksenmukaisuuden hän katsoo kyseenalaiseksi, jotta tämä ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin.

5. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksestä allekirjoituksellaan varustetun vahvistuksen, jonka sanamuoto on seuraava: ''Olen tarkastanut järjestön tilinpäätöksen 31 päivänä joulukuuta ... päättyneeltä tilikaudelta. Tarkastus käsitti kirjanpitomenetelmien yleisen selvityksen sekä tilanteen mukaan tarpeelliseksi katsomani tositteiden ym. aineiston tarkastuksen.'' Tarvittaessa tässä vahvistuksessa mainitaan, että

a) tilinpäätös selvittää riittävästi taloudellista asemaa tarkasteltavan ajanjakson lopussa sekä kyseisenä ajanjaksona suoritettujen toimien tuloksia;

b) tilinpäätös on laadittu mainittujen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti;

c) talousperiaatteita on sovellettu samoin ehdoin, jotka olivat voimassa edellisen tilikauden osalta;

d) taloustoimet on suoritettu järjestön ohje- ym. sääntöjen, budjettimääräysten sekä muiden ohjeiden mukaisesti.

6. Taloustoimia koskevassa kertomuksessaan tilintarkastaja mainitsee:

a) suorittamansa tarkastuksen laadun ja laajuuden;

b) tilien täydellisyyttä tai täsmällisyyttä koskevat seikat, tarvittaessa mukaanluettuna:

l) tilien oikeaa tulkintaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot;

2) jokainen summa, joka olisi pitänyt periä, mutta jota ei ole merkitty tiliin;

3) jokainen normaalin tai ehdollisen menovelvoitteen alainen summa, jota ei ole kirjattu tai huomioitu tilinpäätöksessä;

4) menot, joista ei ole esitetty riittäviä tositteita;

5) lausunto siitä, onko kirjanpitokirjoja pidetty asianmukaisessa muodossa. Tapaukset, joissa tilinpäätöksen esitysmuoto poikkeaa yleisesti hyväksytyistä ja jatkuvasti käytettävistä kirjanpitoperiaatteista, on mainittava;

c) muut kysymykset, joista hallintokomitealle on huomautettava, esimerkiksi:

l) petostapaukset tai oletetut petostapaukset;

2) järjestön varojen tai muun omaisuuden tuhlaus tai luvaton käyttö (vaikka tällaisia toimia koskevia tilejä olisikin pidetty asianmukaisesti);

3) menot, joista on vaara aiheutua järjestölle jälkikäteen huomattavia kustannuksia;

4) tulojen ja menojen tai toimitusten ja materiaalin valvontajärjestelmän kaikki yleiset tai erityiset puutteet;

5) menot, jotka eivät vastaa hallintokomitean tarkoituksia, huomioon ottaen budjetin sisällä asianmukaisesti sallitut siirrot;

6) luotonylitykset, huomioon ottaen budjetin sisällä asianmukaisesti sallituista siirroista aiheutuvat muutokset;

7) menot, jotka eivät vastaa niitä varten olevia valtuuksia;

d) toimituksia ja materiaalia koskevien tilien tarkkuus tai epätarkkuus todettuna inventaarion ja kirjanpitokirjojen tarkastuksen perusteella.

Tämän lisäksi kertomuksessa voidaan viitata jonkin edellisen tilikauden aikana kirjattuihin toimiin, joista on saatu uusia tietoja, tai toimiin, jotka on määrä suorittaa jonakin myöhempänä tilikautena ja joista on suotavaa ilmoittaa hallintokomitealle etukäteen.

7. Tilintarkastaja ei saa missään tapauksessa esittää kertomuksessaan arvostelua antamatta tätä ennen pääjohtajalle riittävää mahdollisuutta esittää kantansa.

8. Tilintarkastaja ilmoittaa hallintokomitealle ja pääjohtajalle tilintarkastuksen yhteydessä tehdyt havainnot. Hän voi lisäksi esittää kaikki kommentit, jotka hän pääjohtajan talouskertomuksen suhteen katsoo tarkoituksenmukaisiksi.

9. Mikäli tilintarkastaja on suorittanut vain summittaisen tarkastuksen tai ei ole voinut saada riittäviä todisteita, hänen on ilmoitettava tästä vahvistuksessaan ja tarkastuskertomuksessaan sekä esitettävä yksityiskohtaisesti huomautustensa syyt sekä taloudelliselle asemalle ja kirjatuille taloustoimille tästä koituvat seuraukset.''

II artikla
CIV:n yhtenäisiä oikeussäännöksiä koskevat muutokset

l) CIV 1 artikla

l §:ää muutetaan seuraavasti:

''1 §. Yhtenäisiä oikeussäännöksiä sovelletaan 2, 3 ja 33 artiklassa mainituin poikkeuksin kaikkeen matkustajien ja matkatavaran kuljetukseen, moottoriajoneuvot mukaan luettuna, kansainvälisin kuljetustodistein, jotka on laadittu vähintään kahden valtion aluetta koskevalle matkalle, käsittäen yksinomaan yleissopimuksen 3 ja 10 artiklassa mainittuun linjaluetteloon merkittyjä linjoja, sekä tarvittaessa yleissopimuksen 2 artiklan 2 §:n 2 kappaleen mukaisiin rinnastettaviin kuljetuksiin.

Näitä oikeussäännöksiä sovelletaan matkustajien kuolemaa ja loukkaantumista koskevan rautatien vastuun osalta myös henkilöihin, jotka toimivat yhtenäisten oikeussäännösten sopimuksesta tavaran kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta (CIM) nojalla suoritettavien kuljetusten saattajina.''

2) CIV 14 artikla

1 §:ään lisätään seuraava lause:

''1 §. ... Moottoriajoneuvojen kuljetuksen yhteydessä rautatie voi edellyttää, että matkustavat jäävät kuljetuksen ajaksi ajoneuvoon.''

3) CIV 17 artikla

2 §:n nykyistä sanamuotoa muutetaan seuraavasti ja siihen lisätään uusi 2 kappale:

''2 §. Kansainvälisissä tariffeissa voidaan sallia kuljetettavan matkatavaroina erityisin ehdoin eläimiä ja muita kuin 1 §:ssä mainittuja esineitä sekä moottoriajoneuvoja, perävaunun kanssa tai ilman.

Moottoriajoneuvojen kuljetusmääräyksissä määrätään erityisesti kuljetukseen ottamista, kirjaamista, kuormausta ja kuljetusta koskevat ehdot, CIV-merkillä varustetun kuljetusasiakirjan muoto ja sisältö, purkaus- ja luovutusehdot sekä kuljettajan velvollisuudet ajoneuvonsa, kuormauksen ja purkauksen suhteen.''

4) CIV 41 artikla

Otsikkoa muutetaan seuraavasti: ''Moottoriajoneuvot'' 1 §:ää muutetaan seuraavasti:

''1 §. Jos moottoriajoneuvon kuormaus tai luovutus viivästyy rautatien syystä, rautatien on, mikäli oikeudenomistaja osoittaa viivästyksestä aiheutuneen vahinkoa, suoritettava korvaus, jonka määrä ei saa ylittää ajoneuvon kuljetusmaksua.''

3 §:ää muutetaan seuraavasti:

''3 §. Jos ajoneuvo katoaa kokonaan tai osittain, oikeuden omistajalle todistetusta vahingosta suoritettava korvaus lasketaan ajoneuvon käyvän arvon mukaan eikä se saa ylittää 8 000 laskentayksikköä.''

4 §:ää muutetaan seuraavasti:

''4 §. Ajoneuvoon sijoitettujen esineiden osalta rautatie vastaa ainoastaan vahingosta, joka on aiheutunut sen syystä. Kokonaiskorvaus ei saa ylittää l 000 laskentayksikköä.

Ajoneuvon ulkopuolelle sijoitetuista esineistä rautatie vastaa ainoastaan, jos vahinko on tahallisesti aiheutettu.''

Nykyisen 3 §:n toisesta lauseesta tulee 5 §:

''5 §. Kuormattu tai tyhjä perävaunu katsotaan ajoneuvoksi.''

Nykyisestä 5 §:stä tulee jonkin verran muutetussa muodossa uusi 6 §:

''6 §. Muuten moottoriajoneuvojen kuljetukseen sovelletaan vastuuta matkatavarasta koskevia määräyksiä.''

5) CIV 42 artikla

Otsikkoa muutetaan seuraavasti:

''Vastuurajoitusoikeuden menetys''

Ensimmäistä kappaletta muutetaan seuraavasti:

''Yhtenäisten oikeussäännösten 30, 31 ja 38-41 artiklan määräyksiä sekä kansallisen oikeuden määräyksiä, jotka rajoittavat korvaukset tiettyyn määrään, ei sovelleta, jos osoitetaan, että vahinko johtuu teosta tai laiminlyönnistä, jonka rautatie on tehnyt joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai varomattomasti ja tietäen, että tällainen vahinko saattaa tapahtua.''

Toinen kappale poistetaan.

6) CIV 43 artikla

Otsikkoa täydennetään seuraavasti:

''Korvausmäärän muuttaminen ja korko''

Lisätään uusi 1 §, jonka sanamuoto on seuraava:

''1 §. Jos korvausta laskettaessa ulkomaan rahassa ilmoitettuja summia joudutaan muuntamaan, muuntaminen on suoritettava korvauksen maksupäivänä ja -paikassa voimassa olevan kurssin mukaan. ''

Nykyiset 1-4 §:t muutetaan 2-5 §:ksi.

7) CIV 53 artikla

1 §:n 1 kappaletta muutetaan seuraavasti:

''1 §. Oikeudenomistajan rautatien vastuuseen matkustajien kuoleman- ja loukkaantumistapauksissa perustuva vaade raukeaa, ellei hän ilmoita matkustajaa kohdanneesta onnettomuudesta kuuden kuukauden kuluessa vahingosta tiedon saatuaan jollekin niistä rautateistä, joille korvausvaatimus 49 artiklan l §:n mukaan voidaan esittää.''

8) CIV 55 artikla

2 §:n 2 kappaletta muutetaan seuraavasti:

''Vanhentumisaika on kuitenkin kaksi vuotta, jos kysymyksessä on vaade sellaisen vahingon johdosta, joka johtuu teosta tai laiminlyönnistä, joka on tehty joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai varomattomasti ja tietäen, että tällainen vahinko saattaa tapahtua.''

a)- ja b)-kohdat poistetaan.

III artikla
CIM:n yhtenäisiä oikeussäännöksiä koskevat muutokset

l) CIM 1 artikla

1 §:n loppua täydennetään seuraavasti:

''1 §. Näitä ... linjoja, sekä tarvittaessa yleissopimuksen 2 artiklan 2 §:n 2 kappaleen mukaisiin rinnastettaviin kuljetuksiin.''

2) CIM 18 artikla

Tekstiä yksinkertaistetaan seuraavasti:

''Lähettäjä on vastuussa siitä, että hänen toimestaan rahtikirjaan tehdyt merkinnät ovat täsmällisiä. Hän vastaa kaikista seurauksista, jotka saattavat johtua siitä, että nämä merkinnät ovat vääriä, epätarkkoja, epätäydellisiä tai merkityt muuhun kuin niille kullekin tarkoitettuun paikkaan.''

Viimeinen lause poistetaan.

3) CIM 40 artikla

2 §:stä poistetaan seuraavat sanat:

''45 artiklassa mainituin rajoituksin''

4 § poistetaan.

4) CIM 43 artikla

l §:ää muutetaan seuraavasti:

''l §. Jos vahinko, tavaran vaurioituminen mukaanluettuna, johtuu kuljetusmääräajan ylittämisestä, rautatien on suoritettava korvaus, jonka suuruus saa olla enintään rahdin määrä nelinkertaisena.''

5) CIM 44 artikla

Otsikkoa muutetaan seuraavasti:

''Vastuunrajoitusoikeuden menetys''

Ensimmäistä kappaletta muutetaan seuraavasti:

''25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 ja 46 artikloissa mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos osoitetaan, että vahinko johtuu teosta tai laiminlyönnistä, jonka rautatie on tehnyt joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai varomattamasti ja tietäen, että tällainen vahinko saattaa tapahtua.''

Toinen kappale jää pois.

6) CIM 47 artikla

Otsikkoa muutetaan seuraavasti:

''Korvauksen muuntaminen ja korko''

47 artiklaan lisätään uusi 1 §, jonka sanamuoto on seuraava:

''1 §. Jos korvausta laskettaessa ulkomaan rahassa ilmoitettuja summia joudutaan muuntamaan, muuntaminen on suoritettava korvauksen maksupäivänä ja paikassa voimassa olevan kurssin mukaan.''

1, 2 ja 3 §:t muutetaan 2, 3 ja 4 §:ksi.

7) CIM 58 artikla

1 §:n c)-kohtaa täydennetään seuraavasti:

''c) sellaisen vahingon johdosta, joka johtuu teosta tai laiminlyönnistä, joka on tehty joko tarkoituksella aiheuttaa tällainen vahinko tai varomattomasti ja tietäen, että tällainen vahinko saattaa tapahtua,''

1 §:n d)-kohta poistetaan.

e)-kohdasta tulee d)-kohta.

LOPPUMÄÄRÄYKSET

IV artikla
Allekirjoitus, ratifiointi ja hyväksyminen

1 § Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten niille valtioille, jotka oli kutsuttu valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) toiseen yleiskokoukseen, 30 päivään kesäkuuta 1991 saakka tallettajahallituksena toimivan Sveitsin hallituksen toimipaikassa Bernissä.

2 § COTIF:n 20 artiklan l §:n määräysten mukaisesti tämä pöytäkirja on ratifioitava tai hyväksyttävä; ratifiointi tai hyväksymisasiakirjat talletetaan mahdollisimman pian tallettajahallituksen huostaan.

V artikla
Voimaantulo

Tämän pöytäkirjan päätökset tulevat voimaan kahdennentoista kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä kuukaudesta lukien, jonka kuluessa tallettajahallitus on ilmoittanut jäsenvaltioille, että asiakirja, jolla COTIF:n 20 artiklan 2 §:n ehdot täytetään, on talletettu.

VI artikla
Liittyminen

Ne valtiot, jotka oli kutsuttu OTIF:n toiseen yleiskokoukseen, mutta jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä pöytäkirjaa IV artiklan l §:ssä mainitun määräajan kuluessa, voivat liittyä siihen tallettamalla liittymisasiakirjan tallettajahallituksen huostaan.

VII artikla
COTIF:n ja pöytäkirjan suhde

Tämän pöytäkirjan sopimusosapuolina voivat olla vain COTIF:n sopimusvaltiot.

VIII artikla
Pöytäkirjan tekstit

Tämä pöytäkirja on laadittu ja allekirjoitettu ranskankielisenä.

Ranskankieliseen tekstiin on liitetty viralliset käännökset saksan, englannin, arabian, italian ja hollannin kielellä.

Vain ranskankielinen teksti on todistusvoimainen.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ovat allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Bernissä, 20 päivänä joulukuuta 1990, yhtenä ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Sveitsin Valaliiton arkistoon. Oikeaksi todistettu jäljennös toimitetaan kullekin jäsenvaltiolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.