70/1996

Annettu: 3.10.1996

Asetus Viron kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tallinnassa 22 päivänä syyskuuta 1995 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehty sopimus,jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä helmikuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3 päivänä syyskuuta 1996, tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 10 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia ovat Suomessa poliisi, rajavartiolaitos ja ulkomaalaisvirasto.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1996

Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä ''sopimuspuolet'', jotka

haluavat helpottaa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista yhteistoiminnan hengessä ja vastavuoroisuuden perusteella,

ottavat huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 10 päivänä joulukuuta 1948 hyväksymän ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi sekä 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkirjalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Käsitteet

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan alla luetelluilla käsitteillä seuraavaa:

1. ulkomaalainen - henkilö, joka ei ole Suomen eikä Viron kansalainen,

2. viisumi - sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen ulkomaalaiselle antama voimassaoleva lupa saapua maahan ja oleskella maassa yhtäjaksoisesti enintään kolmen kuukauden ajan,

3. oleskelulupa - sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen antama voimassaoleva lupa, joka oikeuttaa henkilön toistuvasti saapumaan maahan ja oleskelemaan maassa. Oleskeluluvalla ei tarkoiteta viisumia eikä turvapaikka- tai oleskelulupahakemuksen taikka maastapoistamisasian käsittelyn aikaan liittyvää mahdollisuutta olla sopimuspuolen alueella.

2 artikla
Oman kansalaisen takaisinottaminen

1. Kumpikin sopimuspuoli ottaa ilman muodollisuuksia takaisin oman kansalaisensa sekä henkilön, jota voidaan perustellusti pitää omana kansalaisena. Samaa sovelletaan henkilöön, joka saamatta minkään valtion kansalaisuutta on toisen sopimuspuolen alueelle saapumisensa jälkeen menettänyt sopimuspuolen kansalaisuuden.

2. Jos palautettu henkilö osoittautuu ulkomaalaiseksi eikä häneen voida soveltaa tämän sopimuksen 3 ja 4 artiklojen määräyksiä, on toinen sopimuspuoli velvollinen viipymättä ottamaan tämän henkilön uudestaan vastaan.

3 artikla
Ulkomaalaisen vastaanottaminen etukäteisilmoituksen perusteella

1. Sopimuspuoli ottaa ilman muodollisuuksia vastaan alueeltaan toisen sopimuspuolen alueelle suoraan saapuneen ulkomaalaisen toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen tekemän etukäteisilmoituksen perusteella, jos ulkomaalaisen maahantulosta on kulunut enintään 48 tuntia.

2. Ulkomaalaisen katsotaan saapuneen suoraan toisen sopimuspuolen alueelta, jos tämä voidaan osoittaa tai jos sitä voidaan perustellusti pitää riittävän todennäköisenä.

4 artikla
Ulkomaalaisen vastaanottaminen pyynnön perusteella

1. Sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen pyynnöstä vastaan ulkomaalaisen, joka on saapunut toisen sopimuspuolen alueelle suoraan sopimuspuolen alueelta ja jonka maahan saapuminen tai maassa oleskelu ei täytä toisen sopimuspuolen lainsäädännössä säädettyjä määräyksiä. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos ulkomaalaiselle on hänen maahantulonsa jälkeen myönnetty toisen sopimuspuolen oleskelulupa.

2. Sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen pyynnöstä vastaan ulkomaalaisen, joka laittomasti oleskelee toisen sopimuspuolen alueella ja jolla on sopimuspuolen voimassaoleva oleskelulupa tai muu viisumi kuin kauttakulkuviisumi.

3. Sopimuspuoli ottaa toisen sopimuspuolen pyynnöstä vastaan myös kansalaisuutta vailla olevan ulkomaalaisen, joka on saapunut toisen sopimuspuolen alueelle sopimuspuolen myöntämän sellaisen matkustusasiakirjan turvin, joka oikeuttaa palaamaan matkustusasiakirjan myöntäneen sopimuspuolen alueelle tai joka on välittömästi ennen saapumistaan toisen sopimuspuolen alueelle voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti tosiasiallisesti asunut sopimuspuolen alueella ja saapunut suoraan sopimuspuolen alueelta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.

5 artikla
Aikarajoitukset

1. Sopimuspuolen on vastattava sille osoitettuun takaisinottopyyntöön viipymättä, viimeistään kuitenkin kahdenkymmenen vuorokauden kuluessa pyynnön jättämisestä. Takaisinottopyyntö voidaan tehdä postitse, luovuttamalla pyyntö suoraan toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle taikka tietoliikenneyhteyden välityksellä.

2. Sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen on otettava vastaan henkilöt viipymättä sen jälkeen, kun pyyntöön on suostuttu, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa pyyntöön suostumisesta. Pyynnön esittäneen sopimuspuolen ilmoituksesta tätä aikarajaa pidennetään oikeudellisten tai käytännöllisten esteiden selvittämiseen vaadittavalla ajalla.

6 artikla
Vastaanottovelvollisuuden raukeaminen

Vastaanottopyyntö on esitettävä toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet laittoman maahantulon tai maassa oleskelun.

7 artikla
Kauttakulku maastapoistamisenyhteydessä

1. Sopimuspuolet sallivat toisen sopimuspuolen pyynnöstä ulkomaalaisen kulkea maastapoistamisen yhteydessä alueensa läpi. Sopimuspuoli voi edellyttää toisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen edustajan mukanaoloa saattajana alueensa kautta tapahtuvan kuljetuksen ajaksi.

2. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli myöntää kauttakulkuviisumin saatettavalle ja saattajille maksutta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

3. Sopimuspuolet ottavat myönnetystä luvasta huolimatta ulkomaalaisen takaisin, jos häntä ei oteta kolmanteen valtioon vastaan tai matkan jatkaminen osoittautuu muutoin mahdottomaksi.

8 artikla
Kustannukset

1. Sopimuspuoli vastaa 2, 3 ja 4 artiklan mukaisista kuljetuskustannuksista toisen sopimuspuolen rajalle asti, ellei kansallisesta lainsäädännöstä muuta johdu.

2. Pyynnön esittänyt sopimuspuoli vastaa 7 artiklan mukaisista kauttakulkukustannuksista määrämaan rajalle asti ja tarvittaessa paluukuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.

3. Sopimuspuolet vastaavat omien viranomaistensa antamasta virka-avusta johtuvista kustannuksista alueensa kautta tapahtuvan kuljetuksen aikana.

9 artikla
Tietojen luovuttaminen

Toimitettaessa tämän sopimuksen soveltamiseksi yksittäisiä tapauksia koskevia tietoja toiselle sopimuspuolelle, ne voivat koskea ainoastaan seuraavia seikkoja:

a) henkilön ja tarvittaessa hänen perheenjäsentensä henkilötiedot (sukunimi, etunimet, aikaisemmat nimet, kutsuma-, sala- tai peitenimet, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli, nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansalaisuus),

b) passi, henkilötodistus tai muu matkustusasiakirja (numero, antopäivä, myöntänyt viranomainen, antopaikka, voimassaoloaika, kelpoisuusalue),

c) muut yksityiskohtaiset tiedot, joita tarvitaan henkilöiden tunnistamiseksi ja

d) sopimuspuolten taikka kolmansien valtioiden mahdolliset viisumit ja oleskeluluvat, matkareitti, pysähtymispaikat, matkaliput sekä mahdolliset muut matkajärjestelyt.

10 artikla
Soveltamismääräykset

1. Hyväksyttyään tämän sopimuksen sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattista tietä sopimuksen soveltamisesta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja näiden yhteystiedot. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen myös näitä viranomaisia koskevat muutokset.

2. Toimivaltaiset viranomaiset tapaavat tarvittaessa ja päättävät tämän sopimuksen soveltamiseksi vaadittavista käytännön järjestelyistä.

3. Toimivaltaiset viranomaiset sopivat keskenään muista sopimuksen soveltamiseksi vaadittavista järjestelyistä, jotka koskevat esimerkiksi:

- henkilötietoja, henkilön kuljettamisen perusteena olevia asiakirjoja ja todistusaineistoa sekä toimenpiteitä kauttakulun toteuttamiseksi,

- rajanylityspaikkojen ja saapumisaikojen määrittämistä takaisinottoa varten,

- kolmannen maan kansalaisten kauttakulun edellytyksiä toimivaltaisen viranomaisen edustajan saattamana ja

- todistusaineistoa tai perusteita, joiden avulla voidaan osoittaa tai perustellusti otaksua ulkomaalaisen saapuneen suoraan sopimuspuolen alueelta toisen sopimuspuolen alueelle.

11 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka johtuvat sopimuspuolten muista kansainvälisistä sopimuksista.

12 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset vaatimukset on täytetty.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi tilapäisesti keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen valtion turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai kansanterveyden suojaamiseksi ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti. Keskeyttäminen tulee voimaan välittömästi.

3. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun sopimuspuoli on ottanut ilmoituksen vastaan.

Tehty Tallinnassa 22 päivänä syyskuuta 1995 kahtena suomen- ja vironkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.