69/1996

Annettu: 1.10.1996

Asetus pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Arendalissa 14 päivänä kesäkuuta 1994 tehty pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus,jonka eräät määräykset on hyväksytty 31 päivänä heinäkuuta 1995 annetulla lailla (692/96) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 31 päivänä heinäkuuta 1995, tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

3 §

Pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 31 päivänä heinäkuuta 1995 annettu laki (692/96) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1996

POHJOISMAINEN SOSIAALIPALVELUSOPIMUS

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset,

ottaen huomioon, että 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehty Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus koskee vain sosiaalivakuutusetuuksia erona aikaisempaan Pohjoismaiseen sosiaaliturvasopimukseen, joka koski myös sosiaalihuoltoa,

katsoen, että niiden sosiaalisten etuuksien lisäksi, jotka seuraavat 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdystä Euroopan talousaluetta koskevasta sopimuksesta, on edelleen tarvetta erityisiin sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa koskeviin pohjoismaisiin säännöksiin,

katsoen, että 17 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen kielisopimuksen mukaista oikeutta käyttää omaa kieltään toisessa Pohjoismaassa on laajennettava tietyiltä osin sosiaali- ja terveydenhuollon alalla,

ovat päättäneet tehdä seuraavan Pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen:

I osasto

Yleiset määräykset

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla

a) ''Pohjoismaa'' kutakin sopimusvaltiota,

b) ''Pohjoismaan kansalainen'' jonkin Pohjoismaan kansalaista,

c) ''toimivaltainen viranomainen'' Tanskassa sosiaaliministeriä, Suomessa sosiaali- ja terveysministeriötä, Islannissa sosiaaliministeriötä, Norjassa sosiaali- ja terveysministeriötä, Ruotsissa hallitusta (sosiaaliministeriötä), tai mainittujen viranomaisten nimeämää viranomaista,

d) ''toimielin'' palvelun järjestävää tai antavaa keskus-, alue- tai paikallisviranomaista tai -laitosta.

2 artikla
Soveltamisala

1. Sopimusta sovelletaan kaikkeen Pohjoismaissa kulloinkin voimassa olevaan, seuraavia sosiaalisia etuuksia koskevaan lainsäädäntöön:

a) sosiaalipalvelut ja toimeentulotuki,

b) muut sosiaalietuudet, joihin ei sovelleta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehtyä Pohjoismaista sosiaaliturvasopimusta.

2. 5 ja 9 artiklan määräyksiä sovelletaan myös terveydenhuoltolainsäädäntöön.

3. Hyväksyessään sopimuksen jokainen Pohjoismaa toimittaa luettelon sopimuksen kattamasta lainsäädännöstään. Sen jälkeen jokainen maa ilmoittaa vuosittain ennen helmikuun loppua Tanskan ulkoasiainministeriölle edellisen kalenterivuoden aikana hyväksytyistä lainsäädännöstä johtuvista luetteloon tehtävistä muutoksista.

3 artikla
Henkilöpiiri

Jollei yksittäisissä määräyksissä muuta todeta, sopimusta sovelletaan

a) Pohjoismaiden kansalaisiin,

b) muihin henkilöihin, joilla on laillinen asuinpaikka jossakin Pohjoismaassa.

4 artikla
Pohjoismaiden kansalaisten yhdenvertainen kohtelu

Sovellettaessa jonkin Pohjoismaan sopimuksen piirissä olevaa lainsäädäntöä rinnastetaan laillisesti tilapäisesti maassa oleskelevat tai laillisesti asuvat toisen Pohjoismaan kansalaiset maan omiin kansalaisiin.

II osasto

Erityiset määräykset

5 artikla
Pohjoismaisten kielten käyttö

1. Pohjoismaan kansalaisella, joka kirjallisesti kääntyy toisen Pohjoismaan viranomaisen puoleen yksittäisessä sosiaalipalvelua ja muuta sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa, on oikeus käyttää tanskan, suomen, islannin, norjan tai ruotsin kieltä. Viranomaisen on tällöin huolehdittava siitä, että asianomainen saa tarvittaessa hänen tarvitsemansa tulkkaus- ja käännösavun näillä kielillä.

2. Tilanteissa, joissa kielellä on suuri merkitys palvelun tai etuuden tarkoituksen saavuttamiseksi, toimielimen tulee, mikäli mahdollista, käyttää asianomaisen ymmärtämää kieltä.

3. Ensimmäisen ja toisen kappaleen määräykset koskevat myös terveyspalveluja ja sairaanhoitoa.

4. Muilta osin noudatetaan 17 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn pohjoismaisen kielisopimuksen määräyksiä.

6 artikla
Oikeus sosiaalipalveluihin ja toimeentulotukeen tilapäisen oleskelun aikana toisessa Pohjoismaassa

Henkilön, johon sovelletaan sopimusta ja joka oleskellessaan laillisesti tilapäisesti jossakin Pohjoismaassa joutuu välittömän sosiaalipalvelujen tai toimeentulotuen tarpeeseen, tulee saada tarpeen edellyttämää apua oleskelumaasta kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

7 artikla
Suoja kotiin lähettämistä vastaan

Pohjoismaan kansalaista ei saa lähettää kotiin sillä perusteella, että hän on sosiaalipalvelujen tai toimeentulotuen tarpeessa, jos hänen perhesuhteensa, siteensä asuinmaahan tai muut olosuhteet puoltavat hänen jäämistään sinne, eikä missään tapauksessa jos hän viimeisen kolmen vuoden ajan on laillisesti asunut maassa.

8 artikla
Toiseen Pohjoismaahan matkustamista koskeva yhteistyö

Kun Pohjoismaan viranomainen harkitsee, että henkilö, johon sovelletaan sopimusta, olisi otettava vastaan toisessa Pohjoismaassa, on viranomaisen tarvittaessa tarpeellisessa laajuudessa huolehdittava matkaan liittyvistä järjestelyistä yhteistyössä toisen Pohjoismaan vastuussa olevan toimielimen kanssa.

9 artikla
Pitempiaikaisen hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevien henkilöiden muutto toiseen Pohjoismaahan

1. Kun henkilö, johon sovelletaan sopimusta, on pitempiaikaisen hoidon tai huolenpidon tarpeessa ja toivoo voivansa muuttaa Pohjoismaasta toiseen Pohjoismaahan, johon hänellä on erityisiä siteitä, kahden maan vastuussa olevien viranomaisten tulee edistää muuttoa, jos se parantaa asianomaisen henkilön elämäntilannetta.

2. Lähtö- ja tulomaan vastuussa olevat viranomaiset voivat muuttoa koskevan sopimuksen osana päättää hoidon tai huolenpidon aiheuttamien kustannusten jakamisesta maiden viranomaisten välillä.

3. Jos toisessa kappaleessa tarkoitettu sopimus koskee sairaanhoidosta aiheutuvien kustannusten jakamista, sitä on pidettävä 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen 23 artiklan ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettuna sopimuksena.

10 artikla
Kuljetuspalvelut

Pohjoismaiden raja-alueilla sijaitsevien kuntien tulee olla yhteistyössä mahdollistaakseen kuljetuspalvelujensa avulla vammaisten ja vanhusten matkat toisessa maassa sijaitsevaan naapurikuntaan samalla tavoin kuin maan rajojen sisäpuolella sijaitsevaan naapurikuntaan.

11 artikla
Elatustuki

1. Henkilöllä, johon sovelletaan sopimusta ja joka muuttaa Pohjoismaasta toiseen Pohjoismaahan, on oikeus elatustukeen viimeksi mainitussa maassa samoin edellytyksin kuin tämän maan omilla kansalaisilla muuttoajankohdasta lukien.

2. Pohjoismaassa annettua, lapsen oikeutta elatusapuun koskevaa asiakirjaa, pidetään laillisena perusteena elatustuen saamiseksi myös toisessa Pohjoismaassa. Jollei asiakirja ole tuomioistuimen tai muun julkisen viranomaisen päätös, siinä on vahvistettava, että sitä voidaan käyttää perusteena elatusavun perimiseksi elatusvelvolliselta siinä maassa, joka on asiakirjan antanut.

3. Elatustukea voidaan vähentää siinä määrin kuin sitä on maksettu toisesta Pohjoismaasta samanaikaisesti.

III osasto

Muut määräykset

12 artikla
Toimeenpanomääräykset

Toimivaltaisten viranomaisten tulee yhdessä sopia määräyksistä, jotka ovat tarpeen sopimuksen yhdenmukaisen pohjoismaisen soveltamisen varmistamiseksi.

13 artikla
Viranomaisten ja toimielinten yhteistyö

1. Viranomaisten ja toimielinten tulee tarvittavassa määrin avustaa toisiaan sopimuksen toimeenpanossa, esimerkiksi sosiaalipalvelujen antamisessa Pohjoismaiden välisillä raja-alueilla. Jokaisessa Pohjoismaassa tulee olla toimivaltaisen viranomaisen nimeämä yhdyselin.

2. Lapsia koskevassa yhteistyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota lapsen tarpeisiin, hänen mahdollisuuksiinsa olla yhteydessä niihin henkilöihin, jotka ovat erityisen tärkeitä hänelle sekä lapsen omiin toivomuksiin.

14 artikla
Voimaantulo

1. Sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kaksi kalenterikuukautta päivästä, jona kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Tanskan ulkoministeriölle hyväksyneensä sopimuksen.

2. Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan osalta sopimus tulee voimaan vasta sen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kaksi kalenterikuukautta päivästä, jona Tanskan ja Suomen hallitukset ovat ilmoittaneet Tanskan ulkoasiainministeriölle, että Färsaarten ja Grönlannin maakuntahallitukset sekä Ahvenanmaan maakuntapäivät ovat ilmoittaneet, että sopimus tulee voimaan Färsaarten, Grönlannin ja Ahvenanmaan osalta.

3. Tanskan ulkoasianministeriö ilmoittaa muille sopimusvaltioille ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristölle edellä mainittujen ilmoitusten vastaanottamisesta ja sopimuksen voimaantuloajankohdasta.

15 artikla
Irtisanominen

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen kirjallisella ilmoituksella Tanskan ulkoasiainministeriölle, joka tiedottaa muille sopimusvaltioille ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen sisällöstä.

2. Irtisanominen koskee vain asianomaista sopimusvaltiota ja tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Tanskan ulkoasiainministeriö on vastaanottanut tiedon irtisanomisesta.

16 artikla
Sosiaaliturvasopimuksessa olevan määräyksen kumoaminen

Sopimuksen tullessa voimaan kumotaan 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehdyn Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen 30 artiklan viimeinen virke.

17 artikla
Alkuperäiskappaleen tallettaminen

Sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Tanskan ulkoasiainministeriöön, joka toimittaa muille sopimusvaltioille oikeaksi todistetut jäljennökset siitä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat siihen valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty 14 päivänä kesäkuuta 1994 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.