39/1996

Annettu: 19.6.1996

Asetus Asetus Romanian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996 noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian hallituksen välillä kummankin maan alueiden välistä ja niiden kautta edelleen tapahtuvaa lentoliikennettä koskevan sopimuksen (SopS 32/72) muuttamisesta on voimassa 7 päivästä kesä-kuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänäkesäkuuta 1996.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1996

Alkuperäinen sopimus: 32/1972

Romanian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

NOOTTIENVAIHTO 1. Romanian ulkoministeri Suomen ulkoasiainministerille

Bukarestissa 30 päivänä tammikuuta 1996

Nro H(01)/283/1996

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1971 tehtyyn Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian hallituksen väliseen sopimukseen kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä (''Sopimus'') sekä näiden kahden hallituksen edustajien äskettäisiin keskusteluihin.

Näiden keskustelujen tuloksena minulla on kunnia ehdottaa, että sopimusta muutettaisiin lisäämällä siihen sopimuksen 10 artiklan jälkeen lentoturvallisuutta koskeva uusi artikla, joka numeroidaan 10 bis artikla, ja jonka teksti esitetään tämän nootin mukana seuraavassa liitteessä.

Jos Suomen tasavalta hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä nootti yhdessä liitteen ja Teidän Ylhäisyytenne asiaa koskevan vastauksen kanssa muodostaisivat sopimuksen 12 artiklan mukaisesti hallitustemme välillä sopimuksen ja että se tulee voimaan Teidän vastauksenne päivämäärällä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 1. Romanian ulkoministeri Suomen ulkoasiainministerille Liite

10 bis artikla
Lentoliikenteen turvaaminen

1. Kansainvälisen oikeuden mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sopimuspuolet vahvistavat velvollisuutensa toisiaan kohtaan suojella siviili-ilmailun turvallisuutta siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta, mikä on olennainen osa tätä sopimusta. Rajoittamatta kansainvälisoikeudellisia yleisiä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan sopimuspuolten on erityisesti toimittava Tokiossa 14 päivänä syyskuuta 1963 allekirjoitetun rikoksia ja eräitä muita tekoja ilma-aluksissa koskevan yleissopimuksen, Haagissa 16 päivänä joulukuuta 1970 allekirjoitetun ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen sekä Montrealissa 23 päivänä syyskuuta 1971 allekirjoitetun siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

2. Sopimuspuolten on pyydettäessä annettava toisilleen kaikki tarpeellinen apu siviili-ilma-alusten laittoman haltuunoton ja tällaisten ilma-alusten turvallisuuteen, niiden matkustajiin ja miehistöön, lentoasemiin ja lennonvarmistuslaitteisiin kohdistuvien laittomien tekojen sekä siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvan muun uhan estämiseksi.

3. Sopimuspuolten on keskinäisissä suhteissaan toimittava Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön antamien lentoliikenteen turvaamista koskevien määräysten ja teknisten vaatimusten mukaisesti, jotka on otettu Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteiksi, siinä laajuudessa kuin tällaiset lentoliikenteen turvaamista koskevat määräykset ja tekniset vaatimukset ovat sopimuspuoliin sovellettavissa; niiden tulee vaatia, että niiden rekisterissä olevien ilma-alusten käyttäjät sekä sellaiset käyttäjät, joiden harjoittaman liiketoiminnan pääpaikka tai vakinainen kotipaikka on sopimuspuolten alueella sekä niiden alueella olevien lentoasemien pitäjät toimivat näiden lentoliikenteen turvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

4. Kumpikin sopimuspuoli suostuu siihen, että tällaisia ilma-alusten käyttäjiä voidaan vaatia noudattamaan edellä 3 kappaleessa tarkoitettuja lentoliikenteen turvaamista koskevia määräyksiä ja teknisiä vaatimuksia, joita toinen sopimuspuoli vaatii noudatettavan ilma-aluksen saapuessa tämän toisen sopimuspuolen alueelle, lähtiessä sieltä tai ollessa siellä. Kummankin sopimuspuolen on taattava, että sen alueella tehokkaasti sovelletaan asianmukaisia toimenpiteitä ilma-alusten suojelemiseksi ja matkustajien, miehistön, käsimatkatavaroiden, matkatavaroiden, rahdin ja ilma-aluksen varastojen tarkastamiseksi ennen ilma-alukseen nousemista tai sen lastaamista sekä näiden tapahtumien aikana. Kummankin sopimuspuolen on myös harkittava myönteisesti toisen sopimuspuolen pyyntöä kohtuullisista erityisturvatoimista tiettyä uhkaa vastaan.

5. Kun siviili-ilma-alukseen kohdistuu tai sitä uhkaa laiton haltuunotto tai ilma-aluksen turvallisuutta, sen matkustajia ja miehistöä, lentoasemia tai lennonvarmistuslaitteita kohtaan tapahtuu muu laiton teko, tai kun tällainen uhka on olemassa, sopimuspuolten on avustettava toisiaan helpottamalla yhteyksiä ja muita asianmukaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on nopeasti ja turvallisesti saattaa päätökseen tällainen tapaus tai sen uhka.

6. Kun sopimuspuolella on riittävä syy uskoa, että toinen sopimuspuoli on poikennut tämän artiklan lentoliikenteen turvaamista koskevista määräyksistä, sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat pyytää välittömiä neuvotteluja toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kanssa.

NOOTTIENVAIHTO 2. Suomen ulkoasiainministeri Romanian ulkoministerille

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

Nro 1542

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata 30 päivänä tammikuuta 1996 päivättyyn noottiinne nro H(01)/283/1996, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - -

Romanian edellä olevan nootin teksti

- - - - - - - - - - - - - -

Vastaukseksi minulla on kunnia vahvistaa, että Suomen tasavallan hallitus hyväksyy yllä olevan nootin sisältämän ehdotuksen ja sen vuoksi hyväksyn, että Teidän noottinne yhdessä sen liitteen ja tämän vastauksen kanssa muodostavat sopimuksen 12 artiklan mukaisesti hallitustemme välillä sopimuksen, joka tulee voimaan tämän vastauksen päivämäärällä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.