13/1996

Annettu: 11.4.1996

Asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn virkamiesten perheenjäsenten työskentelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 1996 Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä kirjeenvaihdolla tehty sopimus vastaanottajavaltioon virkatehtäviin määrättyjen lähettäjävaltion virkamiesten perheenjäsenten työskentelystä tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 1996.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 1996

Kirjeenvaihdolla tehty sopimus vastaanottajavaltioon virkatehtäviin määrättyjen lähettäjävaltion virkamiesten perheenjäsenten työskentelystä

KIRJEENVAIHTO 1. Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston osastopäällikkö Amerikan yhdysvaltojen Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata viranomaistemme välisiin keskusteluihin ja ehdottaa Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Suomen hallituksen välistä sopimusta, joka koskee vastaanottajavaltioon virkatehtäviin määrättyjen lähettäjävaltion virkamiesten perheenjäsenten työskentelyä, seuraavin ehdoin:

1. Hallitukset sopivat, että vastaanottajavaltioon diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisessä järjestössä olevan edustuston jäseniksi virkatehtäviin määrättyjen lähettäjävaltion virkamiesten perheenjäsenet saavat vastavuoroisuuden perusteella luvan ottaa vastaan työtä vastaanottajavaltiossa.

2. Tässä sopimuksessa

i) virkatehtäviin määrättyihin virkamiehiin kuuluu diplomaatti- ja konsuliedustustoihin sekä kansainvälisissä järjestöissä oleviin edustustoihin määrätyt diplomaattiedustajat, konsulivirkailijat ja apuhenkilöstön jäsenet;

ii) ''perheenjäsen'' tarkoittaa a) aviopuolisoa; b) naimatonta vanhemmistaan riippuvaista alle 21-vuotiasta lasta tai alle 23-vuotiasta, jos tämä opiskelee kokopäiväisesti keskiasteen tutkinnon jälkeisessä oppilaitoksessa, tai c) naimatonta vanhemmistaan riippuvaista lasta, joka on fyysisesti tai psyykkisesti vammainen;

iii) ''nimetty viranomainen'' tarkoittaa Suomen tasavallan osalta ulkoasiainministeriötä ja Amerikan yhdysvaltain osalta ulkoasiainministeriötä (Department of State) tai siirtolais- ja kansalaistamisasiain virastoa (Immigration and Naturalization Service), tapauksen mukaan.

3. Vastaan otettavan työn laadulle ei aseteta rajoituksia. Kuitenkin niissä ammateissa, joissa on erityisiä pätevyysvaatimuksia, on perheenjäsenen täytettävä nämä vaatimukset. Edelleen lupa työn vastaanottamiseen voidaan evätä silloin, kun turvallisuussyistä saadaan palkata vain vastaanottajavaltion kansalaisia.

4. Ennen kuin perheenjäsen voi ottaa vastaan työtä vastaanottajavaltiossa, lähettäjävaltion suurlähetystö esittää asiasta virallisen pyynnön nimetylle viranomaiselle. Todettuaan, ettei ole laillisia esteitä, nimetty viranomainen ilmoittaa suurlähetystölle viipymättä ja virallisesti, että asianomaisella henkilöllä on lupa ottaa työtä vastaan.

5. Tämän sopimuksen mukainen työlupa katsotaan päättyneeksi ilman etukäteisilmoitusta virkamiehen tehtävän päättyessä vastaanottajavaltiossa. Työ, johon on ryhdytty tämän sopimuksen määräysten mukaisesti, ei oikeuta perheenjäsentä jatkamaan asumista vastaanottajavaltiossa, eikä se myöskään oikeuta kyseistä perheenjäsentä jäämään tällaiseen työhön tai ottamaan toista työtä vastaanottajavaltiossa sen jälkeen, kun lupa on päättynyt.

6. Perheenjäsenet, jotka saavat työtä tämän sopimuksen mukaisesti ja jotka ovat 18 päivänä huhtikuuta 1961 allekirjoitetun diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen tai muun soveltuvan kansainvälisen sopimuksen nojalla vapautettuja vastaanottavan valtion lainkäyttövallasta, eivät vapaudu siviili- ja hallinto-oikeudellisesta lainkäyttövallasta missään tähän työskentelyyn liittyvässä kysymyksessä.

7. Mikäli perheenjäsentä, jolla on edellä mainitun Wienin yleissopimuksen tai muun soveltuvan kansainvälisen sopimuksen mukainen vapautus rikollisoikeudellisesta lainkäyttövallasta, syytetään tämän sopimuksen mukaisen työn yhteydessä tehdystä rikoksesta, lähettäjävaltio harkitsee vakavasti jokaista nimetyn viranomaisen kirjallisesti esittämää pyyntöä, joka koskee vapautuksesta luopumista.

8. Tämän sopimuksen mukaisesti työtä saavat perheenjäsenet ovat vastaanottajavaltion vero- ja sosiaaliturvajärjestelmien alaisia kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän työskentelyynsä kyseisessä valtiossa.

9. Tämä sopimus on voimassa, kunnes toinen hallituksista ilmoittaa toiselle hallitukselle päätöksestään päättää se. Tämä ilmoitus on tehtävä kirjallisesti yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen päättymistä.

Mikäli edellä esitetty on Amerikan yhdysvaltojen hallituksen hyväksyttävissä, minulla on kunnia ehdottaa Yhdysvaltain suurlähetystölle, että tämä kirje ja suurlähetystön vastaus muodostaisivat hallitustemme välisen sopimuksen. Sopimus tulee voimaan vastauksen päiväystä seuraavana kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

KIRJEENVAIHTO 2. Amerikan yhdysvaltojen Helsingissä oleva suurlähettiläs ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston osastopäällikölle

Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystö esittää kunnioituksensa Suomen hallituksen ulkoasiainministeriölle ja viitaten ulkoasiainministeriön noottiin numero 11089, joka on päivätty 1 maaliskuuta 1996, haluaa hyväksyä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen sopimuksen vastaanottajavaltioon virkatehtäviin määrättyjen lähettäjävaltion virkamiesten perheenjäsenten työskentelystä seuraavin ehdoin:

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Suurlähetystö katsoo, että tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluessa tästä päivämäärästä tai 20 päivänä huhtikuuta 1996.

Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystö käyttää tätä tilaisuutta esittääkseen Suomen ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksen vakuutuksensa.

Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystö

Helsingissä, 12 päivänä maaliskuuta 1996

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.