87/1995

VIIDES LISÄPÖYTÄKIRJA MAAILMAN POSTILIITON PERUSSOPIMUKSEEN

Ottaen huomioon Wienissä 10 päivänä heinäkuuta 1964 solmitun Maailman postiliiton perussopimuksen 30 artiklan 2 kohdan ovat Souliin kongressiin kokoontuneet Maailman postiliiton jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat hyväksyneet ratifiointivaraumin seuraavat muutokset mainittuun perussopimukseen.

I artikla
(Muutettu 8 artikla) Rajoitetut liitot. Erityissopimukset

1. Jäsenmaat tai niiden postihallinnot, mikäli näiden maiden lainsäädäntö sen sallii, voivat perustaa rajoitettuja liittoja ja tehdä kansainvälistä postiliikennettä koskevia erityissopimuksia, kuitenkin ehdolla, ettei niihin oteta asiakkaille epäedullisempia määräyksiä kuin ne, jotka sisältyvät niihin sopimuksiin, joihin kyseiset jäsenmaat ovat liittyneet.

2. Rajoitetut liitot voivat lähettää huomioitsijoita liiton kongresseihin, konferensseihin ja kokouksiin, hallintoneuvostoon ja postitoimintaneuvostoon.

3. Liitto voi lähettää huomioitsijoita rajoitettujen liittojen kongresseihin, konferensseihin ja kokouksiin.

II artikla
(Muutettu 13 artikla) Liiton elimet

1. Liiton elimet ovat kongressi, hallintoneuvosto, postitoimintaneuvosto ja kansainvälinen toimisto.

2. Liiton pysyvät elimet ovat hallintoneuvosto, postitoimintaneuvosto ja kansainvälinen toimisto.

III artikla
(Muutettu 17 artikla) Hallintoneuvosto

1. Kahden kongressin välisenä aikana hallintoneuvosto (CA) huolehtii liiton tehtävien jatkuvuudesta liiton sopimusten määräysten mukaisesti.

2. Hallintoneuvoston jäsenet hoitavat tehtäviään liiton puolesta ja sen etujen mukaisesti.

IV artikla
(Muutettu 18 artikla) Postitoimintaneuvosto

Postitoimintaneuvoston tehtävänä on käsitellä postitoimintaan liittyviä toiminnallisia, kaupallisia, teknisiä ja taloudellisia kysymyksiä.

V artikla
(Muutettu 20 artikla) Kansainvälinen toimisto

Liiton sijaintipaikassa toimivan keskusviraston, Maailman postiliiton kansainvälisen toimiston, tehtävänä on olla yhteys- ja tiedotuselin ja neuvoa-antava elin sekä toimeenpaneva ja tukea-antava elin. Kansainvälistä toimistoa johtaa pääjohtaja hallintoneuvoston valvonnassa.

VI artikla
(Muutettu 22 artikla) Liiton sopimukset

1. Perussopimus on liiton pääsopimus. Se sisältää liiton perustavat määräykset.

2. Yleisohjesääntö käsittää ne määräykset, jotka takaavat perussopimuksen soveltamisen ja liiton toiminnan. Se sitoo kaikkia jäsenmaita.

3. Maailman postiliiton yleissopimus ja sen toimitusohjesääntö sisältävät kansainväliseen postiliikenteeseen sovellettavat yleissäännöt ja kirjepostiliikenteen määräykset. Nämä sopimukset sitovat kaikkia jäsenmaita.

4. Liiton sopimukset ja niiden toimitusohjesäännöt säätelevät muuta kuin kirjepostiliikennettä niiden jäsenmaiden kesken, jotka niihin liittyvät. Ne sitovat vain näitä maita.

5. Yleissopimuksen ja sopimusten toimeenpanoon tarvittavat soveltamisohjeet sisältävät toimitusohjesäännöt vahvistaa postitoimintaneuvosto kongressin tekemät päätökset huomioon ottaen.

6. Kohdissa 3, 4 ja 5 tarkoitettuihin liiton sopimuksiin liitetyt mahdolliset päättöpöytäkirjat sisältävät näihin sopimuksiin tehdyt varaumat.

VII artikla
(Muutettu 25 artikla) Liiton sopimusten allekirjoittaminen, laillistaminen, ratifiointi ja muut hyväksymistavat

1. Jäsenmaiden täysivaltaiset edustajat allekirjoittavat kongressin laatimat liiton sopimukset.

2. Postitoimintaneuvoston puheenjohtaja ja pääsihteeri vahvistavat toimitusohjesäännöt.

3. Allekirjoittaneet maat ratifioivat perussopimuksen niin pian kuin mahdollista.

4. Muiden liiton sopimusten kuin perussopimuksen hyväksymisestä määrätään kunkin allekirjoittaneen maan perustuslaillisissa säännöksissä.

5. Jos jokin maa ei ratifioi perussopimusta tai ei hyväksy muita allekirjoittamiaan sopimuksia, perussopimus ja muut sopimukset ovat siitä huolimatta voimassa niissä maissa, jotka ovat ne ratifioineet tai hyväksyneet.

VIII artikla
Liittyminen lisäpöytäkirjaan ja liiton muihin sopimuksiin

1. Jäsenmaat, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä pöytäkirjaa, voivat liittyä siihen milloin tahansa.

2. Jäsenmaat, jotka ovat osallisina kongressin uusimissa sopimuksissa, mutta jotka eivät ole niitä allekirjoittaneet, ovat velvollisia liittymään niihin mahdollisimman pian.

3. Kohtien 1 ja 2 tarkoittamien tapausten liittymisasiakirjat on lähetettävä kansainvälisen toimiston pääjohtajalle, joka ilmoittaa asiasta jäsenmaiden hallituksille.

IX artikla
Maailman postiliiton perussopimuksen lisäpöytäkirjan voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja on voimassa määräämättömän ajan.

Tämän vakuudeksi jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat ovat laatineet tämän lisäpöytäkirjan, jolla on oleva sama voima ja arvo kuin jos sen määräykset sisältyisivät perussopimukseen, ja allekirjoittaneet yhden alkuperäiskappaleen, jota kansainvälisen toimiston pääjohtaja säilyttää. Kongressin isäntämaan hallitus toimittaa siitä jäljennöksen jokaiselle osapuolelle.

Tehty Soulissa 14 päivänä syyskuuta 1994.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.