76/1995

SOPIMUS Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perustamisesta

Allekirjoittaneet sopimuspuolet, jotka

toteavat, että demokratian, moniarvoisuuden sekä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien käsitteet ovat saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti,

toteavat, että demokratia on välttämätöntä ihmisoikeuksien edistämiseksi ja takaamiseksi ja että osallistuminen poliittiseen elämään, hallinto mukaan lukien, on osa kansainvälisillä sopimuksilla ja julistuksilla taattuja ja julistettuja ihmisoikeuksia,

toteavat edelleen, että kestävän demokratian, hyvän hallinnon, vastuun ja avoimuuden käsitteet ovat tulleet keskeisiksi kansallisen ja kansainvälisen kehityksen toimintaohjelmissa,

tunnustavat, että demokraattisten laitosten vahvistaminen kansallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti vaikuttaa osaltaan ehkäisevään diplomatiaan ja edistää siten paremman maailmanjärjestyksen vakiinnuttamista,

ymmärtävät, että demokraattiset ja vaaleihin liittyvät prosessit edellyttävät jatkuvuutta ja pitkän aikavälin näkökulmaa,

haluavat kehittää ja panna täytäntöön yleismaailmallisia normeja, arvoja ja käytäntöjä,

ovat tietoisia siitä, että pluralismi edellyttää toimijoita sekä kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä, joilla on selkeästi eri tehtävät ja valtuudet, joita toiset eivät voi sisällyttää itselleen,

tiedostavat, että tapaamispaikka kaikkia niitä varten, joita asia koskee, pitäisi yllä ja edistäisi ammattimaisuutta ja järjestelmällistä osaamisen ja valmiuksien kehittämistä

katsovat, että tällä alalla tarvitaan täydentävää kansainvälistä instituuttia,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Perustaminen, sijainti ja asema

1. Tämän sopimuksen sopimuspuolet perustavat Kansainvälisen demokratia- ja vaaliavustusinstituutin, joka on kansainvälinen järjestö ja jota jäljempänä nimitetään instituutiksi tai kansainväliseksi IDEAksi.

2. Instituutin päämaja on Tukholmassa, ellei neuvosto päätä sijoittaa uudelleen instituuttia muualle. Instituutti voi tarpeen mukaan perustaa toimistoja muihin paikkoihin tukeakseen ohjelmiaan.

3. Kansainvälisellä IDEAlla on täysi oikeushenkilöllisyys ja sillä on sellainen toimivalta, joka voi olla tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi, muun muassa toimivalta

a. hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta,

b. tehdä sopimuksia ja muuntyyppisiä sitoumuksia,

c. palkata henkilökuntaa ja käyttää tilapäistä henkilökuntaa,

d. panna vireille oikeudenkäynti ja puolustaa oikeudessa,

e. sijoittaa instituutin rahat ja omaisuus ja,

f. ryhtyä muihin laillisiin toimiin, jotka ovat tarpeen instituutin tavoitteiden toteuttamiseksi.

2 artikla
Tavoitteet ja toimet

1. Instituutin tavoitteena on

a. tukea ja edistää kestävää demokratiaa maailmanlaajuisesti,

b. parantaa ja lujittaa demokraattisia vaaliprosesseja maailmanlaajuisesti,

c. laajentaa monipuoluepluralismia ja demokraattisia prosesseja koskevien normien, sääntöjen ja suuntaviivojen tuntemusta sekä tukea niiden täytäntöönpanoa ja levittämistä,

d. vahvistaa ja tukea kansallista kykyä kehittää täysi valikoima demokraattisia instrumentteja,

e. tarjota tapaamispaikka keskusteluja varten kaikkien niiden välille, joita vaaliprosessit koskevat demokraattisten laitosten luomisen yhteydessä,

f. lisätä tietoa ja tuntemusta demokraattisista vaaliprosesseista,

g. edistää avoimuutta ja vastuuta, ammattimaisuutta ja tehokkuutta vaaliprosessissa demokraattisen kehityksen yhteydessä.

2. Saavuttaakseen edellä mainitut tavoitteet instituutti voi ryhtyä seuraavanlaisiin toimiin:

a. vaaliprosesseihin liittyvien verkkojen kehittäminen maailmanlaajuisesti,

b. tietopalveluiden perustaminen ja ylläpitäminen,

c. neuvojen, opastuksen ja tuen antaminen hallituksen ja opposition, poliittisten puolueiden, vaalitoimikuntien, itsenäisen oikeuslaitoksen ja viestintävälineiden tehtävästä sekä muista vaaliprosessiin pluralistisessa demokraattisessa yhteydessä liittyvistä näkökohdista,

d. tutkimuksen sekä tutkimustulosten levittämisen ja soveltamisen rohkaiseminen instituutin vastuualueella,

e. vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja pluralististen demokraattisten järjestelmien yhteydessä koskevien seminaarien, työryhmien ja koulutuksen järjestäminen ja helpottaminen,

f. tarvittaessa muihin toimiin ryhtyminen, jotka liittyvät vaaleihin ja demokratiaan.

3. Jäsenet ja liitännäisjäsenet hyväksyvät tässä artiklassa mainitut instituutin tavoitteet ja toimet ja sitoutuvat edistämään niitä ja avustamaan instituuttia toteuttamaan työohjelmansa.

3 artikla
Yhteistyösuhteet

Instituutti voi muodostaa yhteistyösuhteita muiden laitosten kanssa.

4 artikla
Jäsenyys

1. Instituutin jäseniä ovat

a. tämän sopimuksen sopimusvaltioiden hallitukset

b. hallitustenväliset järjestöt, jotka ovat tämän sopimuksen sopimuspuolia.

2. Instituutin liitännäisjäseniä ovat kansainväliset ei-hallitustenväliset järjestöt. Tällaisilla järjestöillä on oltava jäseninä asianmukaisesti perustettuja järjestöjä tai järjestöjen ja yksityishenkilöiden yhdistelmä, ja niillä on oltava määritellyt säännöt jäsenten hyväksymisestä. Järjestössä pitäisi olla jäseniä vähintään seitsemästä valtiosta. Järjestöllä on oltava toiminnallinen ja ammattimainen tehtävä, joka liittyy instituutin toimintaan.

3. Kansainvälinen ei-hallitustenvälinen järjestö voi koska tahansa ilmoittaa pääsihteerille pyynnöstään tulla instituutin liitännäisjäseneksi.

4. Liitännäisjäsenten lukumäärä ei saa milloinkaan ylittää instituutin jäsenten lukumäärää.

5 artikla
Rahoitus

1. Instituutti hankkii rahavaransa sellaisilla keinoilla kuin hallitusten ja muiden tekemät vapaaehtoiset avustukset ja lahjoitukset, julkaisut ja muut palvelutulot, korkotulot pääomista, lahjoituksista ja pankkitileistä.

2. Tämän sopimuksen sopimuspuolilta ei edellytetä rahallista tukea instituutille muutoin kuin vapaaehtoisin avustuksin. Ne eivät ole myöskään yksin eikä yhteisesti vastuussa instituutin veloista, vastattavista tai sitoumuksista.

3. Instituutti tekee sen maan, jossa sen päämaja sijaitsee, hallitusta tyydyttäviä järjestelyjä varmistaakseen instituutin kyvyn täyttää sitoumuksensa.

6 artikla
Toimielimet

Instituutti koostuu neuvostosta, nimityskomiteasta, johtokunnasta, pääsihteeristä ja sihteeristöstä.

7 artikla
Neuvosto

1. Neuvostossa on instituutin jokaisella jäsenellä ja liitännäisjäsenellä yksi edustaja.

2. Neuvosto kokoontuu kerran vuodessa yleisistuntoon. Neuvoston ylimääräinen istunto kutsutaan koolle

a) johtokunnan kutsusta

b) jos yksi kolmasosa neuvoston jäsenistä tekee siitä aloitteen.

3. Neuvoston kokouksiin voidaan kutsua tarkkailijoita, joilla ei ole äänioikeutta.

4. Neuvosto hyväksyy omat menettelytapasääntönsä ja valitsee puheenjohtajan kullekin kokoukselle.

5. Neuvosto

a. antaa yleiset ohjeet instituutin työstä

b. tarkastaa instituutin toimet

c. hyväksyy kahden kolmasosan enemmistöllä instituutin uudet jäsenet ja liitännäisjäsenet johtokunnan suosituksesta

d. harkitsee ja päättää kahden kolmasosan enemmistöllä jäsenten ja liitännäisjäsenten erottamisesta määräajaksi johtokunnan suosituksesta

e. nimittää johtokunnan jäsenet ja puheenjohtajan

f. nimittää ehdottavan komitean

g. nimittää tilintarkastajat

h. hyväksyy tarkastetut taseet.

6. Neuvosto tekee päätökset yksimielisesti. Jos kaikista yrityksistä huolimatta ei ole päästy yksimielisyyteen, puheenjohtaja voi päättää muodollisen äänestyksen suorittamisesta. Muodollinen äänestys suoritetaan myös silloin, jos äänestävä jäsen sitä pyytää. Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, neuvoston muodollinen äänestys tehdään annettujen äänien yksinkertaisella enemmistöllä. Kukin neuvoston jäsen on oikeutettu yhteen ääneen, ja jos ääniä on yhtä paljon, kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

8 artikla
Nimityskomitea

1. Neuvosto valitsee yhden jäsenten edustajan ja yhden liitännäisjäsenten edustajan sekä yhden johtokunnan jäsenen toimimaan nimityskomitean jäseninä.

2. Nimityskomitea

a. ehdottaa merkittäviä henkilöitä johtokunnan jäseniksi tai puheenjohtajaksi neuvoston tekemää nimitystä varten

b. ehdottaa ulkopuolisia tilintarkastajia neuvoston tekemää nimitystä varten.

9 artikla
Johtokunta

1. Instituutti toimii johtokunnan alaisuudessa, jossa on yhdeksästä (9) viiteentoista (15) jäsentä. Se maa, jossa instituutin päämaja on, nimittää yhden johtokunnan jäsenen (pysyvä edustaja). Neuvosto valitsee johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunnan jäsenet valitaan niiden saavutusten perusteella, joita heillä on oikeustieteen, vaalitekniikoiden, politiikan, asiaankuuluvan tutkimuksen, valtiotieteen ja talouden alalla sekä muilla instituutin työlle merkittävillä aloilla. Johtokunnan jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan eivätkä hallitusten tai järjestöjen edustajina.

2. Johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan toimikausi on kolme (3) vuotta, ja se voidaan uusia. Johtokunnan ensimmäisten jäsenten toimikausia porrastetaan jäsenyyden siirtymiseksi asteittain.

3. Johtokunta kokoontuu niin usein kuin se katsoo sen tarpeelliseksi tehtäviensä suorittamiseksi. Kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa johtokunta nimittää varapuheenjohtajan.

4. Johtokunnan tehtäviin kuuluvat lisäksi seuraavat:

a. yhtiön sääntöjen antaminen instituutin hallinnoimiseksi tämän sopimuksen mukaisesti,

b. neuvoston antamiin yleisiin ohjeisiin perustuvan instituutin toimintaohjelman kehittäminen,

c. instituutin pääsihteerin nimittäminen,

d. instituutin vuosittaisten työohjelmien ja budjetin hyväksyminen,

e. instituutin uusien jäsenten suositteleminen neuvoston tekemää hyväksyntää varten,

f. sellaisten jäsenten ja liitännäisjäsenten määräajaksi erottamisen suositteleminen, joiden katsotaan laiminlyöneen edellä olevan 2 artiklan 3 kappaleen noudattamisen,

g. huomautusten tekeminen tarkastetuista taseista,

h. kaikkien muiden tehtävien suorittaminen, jotka ovat tarpeen johtokunnalle annettujen valtuuksien suorittamiseksi.

10 artikla
Pääsihteeri ja sihteeristö

1. Instituuttia johtaa pääsihteeri, jonka johtokunta nimittää viideksi (5) vuodeksi ja jonka toimikausi voidaan uusia.

2. Pääsihteeri nimittää instituutin tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavan ammatillisen ja hallinnollisen henkilökunnan johtokunnan hyväksymän henkilöstöpolitiikan mukaisesti.

3. Pääsihteeri on vastuussa johtokunnalle.

11 artikla
Oikeudet, erioikeudet ja vapaudet

Instituutti ja sen henkilökunta nauttii maassa, jossa sen päämaja sijaitsee, sellaisia oikeuksia, erioikeuksia ja vapauksia, joista määrätään päämajasopimuksessa. Muut maat voivat myöntää vastaavia oikeuksia, erioikeuksia ja vapauksia tukeakseen instituutin toimia kyseisissä maissa.

12 artikla
Ulkopuolinen tilintarkastaja

Itsenäinen kansainvälinen tilintarkastusyritys, jonka neuvosto valitsee ehdottavan komitean suosituksesta, tekee vuosittain instituutin toimista täydellisen tilintarkastuksen. Tällaisten tilintarkastusten tulokset saatetaan johtokunnan ja neuvoston tietoon.

13 artikla
Tallettaja

1. Instituutin pääsihteeri on tämän sopimuksen tallettaja.

2. Tallettaja toimittaa kaikille jäsenille ja liitännäisjäsenille kaikki sopimusta koskevat ilmoitukset.

14 artikla
Purkaminen

1. Instituutti voidaan purkaa, jos neljän viidesosan enemmistö sen kaikista jäsenistä ja liitännäisjäsenistä päättää, että instituuttia ei enää tarvita tai että se ei enää kykene toimimaan tehokkaasti.

2. Purkamistapauksessa kaikki instituutin varat, jotka jäävät jäljelle sen jälkeen, kun sen lailliset sitoumukset on maksettu, jaetaan laitoksille, joilla on samankaltaiset tavoitteet kuin instituutilla, sen mukaan, miten neuvosto päättää yhteistyössä johtokunnan kanssa.

15 artikla
Muutokset

1. Tätä sopimusta voidaan muuttaa äänestyksessä kaikkien sen sopimuspuolten kahden kolmasosan enemmistöllä. Ehdotus tällaisesta muutoksesta on jaettava vähintään kahdeksan viikkoa etukäteen.

2. Muutos tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on ilmoittanut tallettajalle, että ne ovat täyttäneet kansallisen lainsäädäntönsä edellyttämät muodollisuudet muutoksen suhteen. Sen jälkeen muutos sitoo kaikkia jäseniä ja liitännäisjäseniä.

16 artikla
Irtisanominen

1. Tämän sopimuksen jokainen sopimuspuoli voi irtisanoutua siitä. Irtisanominen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin tästä on ilmoitettu tallettajalle.

2. Jokainen liitännäisjäsen voi irtisanoutua instituutin jäsenyydestä. Irtisanominen tulee voimaan päivänä, jolloin tästä on ilmoitettu tallettajalle.

17 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille, jotka osallistuvat Tukholmassa 27 päivänä helmikuuta 1995 pidettävään perustamiskonferenssiin, neuvoston toisen kokouksen päivämäärään asti.

2. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin vähintään kolme valtiota on allekirjoittanut sen ja toimittanut toisilleen ilmoituksen siitä, että niiden kansallisen lainsäädännön edellyttämät muodollisuudet on täytetty.

3. Niiden valtioiden osalta, jotka eivät voi toimittaa kyseistä ilmoitusta sen voimaantulopäivänä, sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen siitä, että kansallisen lainsäädännön edellyttämät muodollisuudet on täytetty.

18 artikla
Liittyminen

Mikä tahansa valtio tai hallitustenvälinen järjestö voi koska tahansa ilmoittaa pääsihteerille pyynnöstään liittyä tähän sopimukseen. Jos neuvosto hyväksyy pyynnön, sopimus tulee voimaan kyseisen valtion tai hallitustenvälisen järjestön osalta kolmenkymmenen päivän kuluttua sen liittymiskirjan tallettamispäivästä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen yhtenä englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan pääsihteerin huostaan, joka lähettää siitä jäljennökset kaikille instituutin jäsenille.

Tehty englanninkielisenä Tukholmassa 27 päivänä helmikuuta 1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.