62/1995

Annettu: 23.11.1995

Asetus Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1994 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välinen keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 14 päivänä marraskuuta 1994 annetulla lailla (1278/95) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 14 päivänä marraskuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 24 päivänä lokakuuta 1995, tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 14 päivänä marraskuuta 1994 annettu laki (1278/95) ja tämä asetus tulevat voimaan 23 päivänä marraskuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1995

Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

Suomen tasavallan hallitus ja Latvian tasavallan hallitus, jäljempänä ''sopimuspuolet'', jotka

katsovat, että tullilakien vastaiset teot vahingoittavat kummankin maan taloudellisia, verotaloudellisia ja sosiaalisia etuja,

katsovat, että huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden kauppa on vaara kansanterveydelle ja yhteiskunnalle,

katsovat, että on tärkeää varmistaa tavaroiden maahantuonnin tai maastaviennin yhteydessä kannettavien tullien, verojen ja muiden maksujen täsmällinen määrääminen sekä kieltoja, rajoituksia ja valvontaa koskevien määräysten asianmukainen soveltaminen,

ovat vakuuttuneita siitä, että pyrkimyksiä tullilakien vastaisten tekojen ehkäisemiseksi ja tullien, verojen ja muiden maksujen kantamisen turvaamiseksi voitaisiin tehostaa niiden tulliviranomaisten välisellä tiiviillä yhteistyöllä,

ottavat huomioon Tulliyhteistyöneuvoston 5 päivänä joulukuuta 1953 antaman suosituksen keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta,

ja jotka ottavat huomioon myös Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa New Yorkissa 30 päivänä maaliskuuta 1961 tehdyn huumausaineyleissopimuksen ja Wienissä 21 päivänä helmikuuta 1971 tehdyn psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen sekä Wienissä 19 päivänä joulukuuta 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen määräykset,

ovat sopineet seuraavaa:

Määritelmät

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

(a) ''tullilaeilla'' tavaroiden ja maksuvälineiden tuonnista, viennistä ja kauttakuljetuksesta annettuja säännöksiä tai määräyksiä, jotka koskevat tulleja, veroja tai muita maksuja taikka kieltoja, rajoituksia tai valvontaa;

(b) ''tulliviranomaisella'' Suomen tasavallassa tullihallitusta ja Latvian tasavallassa tullilaitosta (Muitas departamentas);

(c) ''tullilakien vastaisella teolla'' mitä tahansa tullilakien rikkomista tai sen yrittämistä.

Soveltamisala

2 artikla

1. Sopimuspuolet antavat tulliviranomaistensa välityksellä ja tämän sopimuksen määräysten mukaisesti toisilleen apua:

(a) tullilakiensa asianmukaisen noudattamisen varmistamiseksi;

(b) tullilakiensa vastaisten tekojen ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja niitä koskeviin syytetoimiin ryhtymiseksi;

(c) tapauksissa, jotka koskevat tullilakien soveltamiseen liittyvien asiakirjojen tiedoksi antamista.

2. Tämän sopimuksen puitteissa apua annetaan pyynnön saaneen sopimuspuolen säännösten ja määräysten mukaisesti sekä tulliviranomaisen toimivallan ja käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa. Tarvittaessa avunpyynnön saanut tulliviranomainen voi siirtää pyynnön toimivaltaiselle viranomaiselle.

3. Tämä sopimus ei koske tullien, verojen ja muiden maksujen perintää.

Henkilö-, kulkuneuvo- ja tavaravalvonta

3 artikla

1. Sopimuspuolten tulliviranomaiset valvovat joko oma-aloitteisesti tai pyynnöstä erityisesti:

(a) henkilöitä, joiden tiedetään tai epäillään rikkovan toisen sopimuspuolen tullilakeja;

(b) sellaisten tavaroiden ja maksuvälineiden liikkumista, joiden toisen sopimuspuolen tulliviranomainen ilmoittaa olevan huomattavan sen alueelle tai alueelta tapahtuvan laittoman kaupan kohteena;

(c) kulkuneuvoja, joita tiedetään tai epäillään käytettävän toisen sopimuspuolen tullilakien vastaisissa teoissa;

(d) paikkoja, joita käytetään sellaisten tavaroiden varastoimiseen, jotka saattavat olla huomattavan laittoman kaupan kohteena toisen sopimuspuolen alueella.

2. Toimivaltansa puitteissa sopimuspuolten tulliviranomaiset estävät:

(a) sellaisten tavaroiden viennin, joita tiedetään tai todennäköisin syin epäillään vietävän toisen sopimuspuolen alueelle käytettäviksi siellä muihin tarkoituksiin kuin sopimuspuolten lailliseen kaupankäyntiin;

(b) sellaisten tavaroiden viennin, joiden tuonti on kielletty toisen sopimuspuolen alueelle.

Valvottu läpilasku

4 artikla

1. Sikäli kun sopimuspuolten kansallisen oikeusjärjestelmän perusperiaatteet sen sallivat, sopimuspuolten tulliviranomaiset voivat yhteisellä sopimuksella ja järjestelyllä soveltaa kansainvälisellä tasolla huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden valvotun läpilaskun menetelmää mainittujen aineiden laittomaan kauppaan sekaantuneiden henkilöiden tunnistamiseksi.

2. Laittomat lähetykset, joiden valvotusta läpilaskusta on sovittu, voidaan molempien tulliviranomaisten suostumuksella pysäyttää ja laskea eteenpäin joko koskematta huumausaineisiin tai psykotrooppisiin aineisiin tai siten, että nämä aineet poistetaan tai korvataan kokonaan tai osaksi.

3. Valvotun läpilaskun käyttöä koskevat päätökset tehdään tapauskohtaisesti ja niissä voidaan tarvittaessa ottaa huomioon molempien tulliviranomaisten kesken tehdyt taloudelliset järjestelyt ja sopimukset.

Tietojenvaihto

5 artikla

1. Sopimuspuolten tulliviranomaiset toimittavat joko oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toisilleen kaikki tiedot, joiden avulla voidaan varmistaa:

(a) tullien ja muiden tuonnin ja viennin yhteydessä kannettavien verojen ja maksujen täsmällinen kantaminen, sekä erityisesti sellaiset tiedot, jotka helpottavat tavaroiden tullausarvon ja tariffinimikkeen määrityksessä;

(b) tuontia, vientiä ja kauttakulkua koskevien kieltojen ja rajoitusten asianmukainen noudattaminen;

(c) sellaisten alkuperäsääntöjen asianmukainen soveltaminen, jotka eivät sisälly muihin järjestelyihin.

2. Jos pyynnön saaneella viranomaisella ei ole käytettävissään pyydettyä tietoa, se voi harkintansa mukaan pyrkiä hankkimaan kyseisen tiedon omien tullilakiensa määräysten mukaisesti.

6 artikla

Sopimuspuolen tulliviranomainen ilmoittaa pyynnöstä toisen sopimuspuolen tulliviranomaiselle seuraavat tiedot:

(a) onko pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelle tuodut tavarat viety laillisesti pyynnön saaneen sopimuspuolen alueelta;

(b) onko pyynnön esittäneen sopimuspuolen alueelta viedyt tavarat tuotu laillisesti pyynnön saaneen sopimuspuolen alueelle ja mitä tullimenettelyä niihin mahdollisesti on sovellettu.

7 artikla

Sopimuspuolen tulliviranomainen ilmoittaa omasta aloitteestaan tai pyynnöstä toisen sopimuspuolen tulliviranomaiselle kaikki tiedot, joista tälle on todennäköisesti hyötyä tullilakien vastaisten tekojen selvittämisessä ja erityisesti tietoja:

(a) luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, joiden tiedetään tai epäillään syyllistyvän toisen sopimuspuolen tullilakien vastaisiin tekoihin;

(b) tavaroista, joiden tiedetään tai epäillään olevan laittoman kaupan kohteena;

(c) kulkuneuvoista, joita tiedetään tai epäillään käytettävän toisen sopimuspuolen tullilakien vastaisissa teoissa;

(d) keinoista ja menetelmistä, joita tiedetään tai epäillään käytettävän tullilakien vastaisissa teoissa.

8 artikla

Sopimuspuolen tulliviranomainen toimittaa omasta aloitteestaan tai pyynnöstä toisen sopimuspuolen tulliviranomaiselle selontekoja, pöytäkirjattua todistusaineistoa tai oikeaksi todistettuja asiakirjajäljennöksiä, jotka sisältävät kaikki saatavilla olevat tiedot suoritetuista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai näyttävät olevan jälkimmäisen sopimuspuolen tullilakien vastaisia.

9 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata tietokoneella tuotetulla missä tahansa muodossa olevalla samansisältöisellä tiedolla. Samanaikaisesti tulisi toimittaa kaikki materiaalin tulkintaa tai käyttöä varten tarvittavat tiedot.

10 artikla

1. Alkuperäisiä asiakirjoja pyydetään vain silloin, kun oikeaksi todistetut jäljennökset olisivat riittämättömiä.

2. Toisen sopimuspuolen tulliviranomaiselta saadut alkuperäiset asiakirjat palautetaan mahdollisimman pian.

Tutkinta

11 artikla

1. Sopimuspuolen tulliviranomainen ryhtyy toisen sopimuspuolen tulliviranomaisen pyynnöstä kaikkiin virallisiin tutkimuksiin koskien toimia, jotka ovat tai näyttävät olevan tullilakien vastaisia. Se ilmoittaa tutkimusten tulokset pyynnön esittäneelle tulliviranomaiselle.

2. Näissä tutkimuksissa noudatetaan pyynnön saaneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaista menettelyä. Pyynnön saanut viranomainen toimii samalla tavoin kuin se toimisi omasta puolestaan tai toisen oman valtionsa viranomaisen pyynnöstä.

3. Sopimuspuolen tullilaitoksen virkamiehet voivat erityisissä tapauksissa toisen sopimuspuolen tulliviranomaisen suostumuksella olla läsnä jälkimmäisen sopimuspuolen alueella tutkittaessa pyynnön esittäneen sopimuspuolen tullilakien vastaisia tekoja.

Asiantuntijat ja todistajat

12 artikla

1. Jos toisen sopimuspuolen tuomioistuimet tai viranomaiset tullilakien vastaisia tekoja käsitellessään sitä pyytävät, toisen sopimuspuolen tulliviranomainen voi valtuuttaa virkamiehensä esiintymään todistajana tai asiantuntijana näissä tuomioistuimissa tai näiden viranomaisten edessä. Todistamis- tai kuulemispyynnöstä pitää käydä selvästi ilmi, minkä asian johdosta ja missä ominaisuudessa virkamiestä kuullaan.

2. Todistajaksi tai asiantuntijaksi kutsutulla virkamiehellä on oikeus kieltäytyä todistamasta tai antamasta lausuntoa, jos hänellä on tähän oikeus tai velvollisuus oman valtionsa tai pyynnön esittäneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan.

Virkamiesten käyntejä koskevat järjestelyt

13 artikla

Kun sopimuspuolen tullilaitoksen virkamiehet tämän sopimuksen mukaisissa tapauksissa ovat läsnä toisen sopimuspuolen alueella, heidän on aina pystyttävä todistamaan virka-asemansa.

Tietojen ja asiakirjojen käyttö

14 artikla

1. Saatuja tietoja ja asiakirjoja käytetään yksinomaan tämän sopimuksen tarkoituksiin. Niitä ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin, ellei tiedot ja asiakirjat toimittanut tulliviranomainen nimenomaisesti hyväksy sitä.

2. 1 kappaleen määräyksiä ei sovelleta tietoihin, jotka koskevat huumausaineisiin ja psykotrooppisiin aineisiin liittyviä rikoksia. Kyseisiä tietoja saadaan luovuttaa muille viranomaisille, jotka ovat suoranaisesti mukana laittoman huumausainekaupan vastustamisessa.

3. Tämän sopimuksen mukaisesti saadut tiedot ja asiakirjat ovat vastaanottavassa valtiossa saman salassapitosuojan alaisia kuin vastaavat tiedot ja asiakirjat tässä valtiossa. Vastaanottavan valtion tulliviranomainen varmistaa saatujen tietojen ja asiakirjojen luottamuksellisuuden, mikäli toisen sopimuspuolen tulliviranomainen on sitä pyytänyt.

15 artikla

1. Sopimuspuolten tulliviranomaiset voivat tämän sopimuksen tarkoituksen mukaisesti ja sen soveltamisalan rajoissa käyttää todistusaineistona tämän sopimuksen mukaisesti saatuja tietoja ja asiakirjoja pöytäkirjatussa todistusaineistossaan, selonteoissaan ja todistajanlausunnoissaan sekä tuomioistuin- ja hallintomenettelyssä.

2. Tällaisten tietojen ja asiakirjojen käyttö todistusaineistona tuomioistuimissa ja niille annettava todistusvoima määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Poikkeukset avunantamisvelvollisuudesta

16 artikla

1. Jos toisen sopimuspuolen tulliviranomainen katsoo, että pyyntöön suostuminen vahingoittaisi tämän valtion täysivaltaisuutta, turvallisuutta, yleistä järjestystä (ordre public) tai muita olennaisia etuja taikka merkitsisi teollisten, liike- tai ammattisalaisuuksien loukkaamista taikka olisi sen oikeusjärjestyksen perusperiaatteiden vastaista, se voi kieltäytyä tämän sopimuksen tarkoittamasta avunannosta tai se voi antaa sitä vain tietyin ehdoin.

2. Jos avunannosta kieltäydytään, kieltäytymispäätös ja sen perustelut on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti pyynnön esittäneelle tulliviranomaiselle.

3. Mikäli toisen sopimuspuolen tulliviranomainen pyytää sellaista apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se huomauttaa tästä seikasta pyynnössään. Avunpyyntöön suostumista harkitaan näissä tapauksissa pyynnön saaneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti.

Asiakirjojen tiedoksi antaminen

17 artikla

1. Sopimuspuolen tulliviranomainen toimittaa alueellaan asuville tai toimiville asianomaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille toisen sopimuspuolen tulliviranomaisen pyynnöstä tiedoksi asiakirjoja, jotka liittyvät tullilakien soveltamista koskeviin hallintoviranomaisten toimenpiteisiin ja päätöksiin.

2. Tiedoksianto toimitetaan pyynnön saaneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti. Tiedoksianto voidaan kuitenkin toimittaa myös noudattaen pyynnössä esitettyä erityistä muotoa tai menettelyä, jos tätä ei voida pitää pyynnön saaneen sopimuspuolen lainsäädännön vastaisena.

3. Tiedoksiantotodistus voi olla asianosaisen henkilön antama, päiväyksellä ja allekirjoituksella varustettu vastaanottotodistus tai pyynnön saaneen sopimuspuolen asianomaisen viranomaisen antama todistus, josta käy ilmi tiedoksiantotapa ja -päivämäärä.

Avunannon toteuttaminen

18 artikla

1. Tämän sopimuksen mukaista apua annetaan suoraan sopimuspuolten tulliviranomaisten kesken.

2. Sopimuspuolten tulliviranomaiset voivat järjestää suoran yhteydenpidon keskushallintojensa yksiköiden välillä ja valtuuttaa paikallishallinnon tulliviranomaiset olemaan yhteydessä keskenään, kuten sopimuspuolten tulliviranomaiset siitä toimivaltansa puitteissa erikseen sopivat.

Kustannukset

19 artikla

Sopimuspuolten tulliviranomaiset eivät vaadi toisiltaan korvausta niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, lukuun ottamatta 12 artiklassa tarkoitetuista asiantuntijoista ja todistajista aiheutuneita kustannuksia.

Alueellinen soveltaminen, täytäntöönpano ja tulkinta

20 artikla

1. Tätä sopimusta sovelletaan Suomen tasavallan alueella sekä Latvian tasavallan alueella.

2. Tämä sopimus ei estä sopimuspuolia antamasta toisilleen apua laajemmalti muiden kansainvälisten sopimusten tai järjestelyjen taikka sopimuspuolten lainsäädännön mukaisesti.

3. Sopimuspuolten tulliviranomaiset päättävät keskenään tämän sopimuksen yksityiskohtaisista täytäntöönpanojärjestelyistä.

4. Sopimuspuolten tulliviranomaiset pyrkivät yhteisymmärryksessä ratkaisemaan tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyvät ongelmat tai epäselvyydet.

Voimaantulo ja päättyminen

21 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset toimenpiteet on suoritettu.

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa diplomaattiteitse tehtävällä ilmoituksella. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

Tehty Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1994 kahtena suomen-, latvian- ja englanninkielisenä kappaleena, joiden kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Jos sopimuksen määräysten tulkinnassa ilmenee eroavaisuuksia, on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.