58/1995

Annettu: 12.10.1995

Asetus Viron kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1995 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 1 päivänä syyskuuta 1995 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 12 päivänä syyskuuta 1995, tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen on Suomessa keskusrikospoliisi.

3 §

Suomen viranomaiset antavat Viron viranomaisten pyynnöstä oikeusapua rikosasioissa siten kuin sopimuksessa on määrätty ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetussa laissa (4/94) sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetussa asetuksessa (13/94) säädetään.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1995

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka pitävät tärkeänä kansainvälistä yhteistyötä rikollisuuden torjumiseksi ja haluavat tässä tarkoituksessa antaa toisilleen mahdollisimman laajalti virka-apua sekä tehostaa yhteistyötään tällä alalla,

jotka ottavat huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukset ja päätöslauselmat sekä muiden kansainvälisten järjestöjen päätökset, jotka koskevat rikosten torjuntaa,

jotka haluavat tehostaa yhteistyötään tietojen nopeassa vaihtamisessa rikollisuutta koskevissa ja poliisin toimivaltaan kuuluvissa muissa asioissa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Sopimuksen soveltamisala

1. Tämä sopimus koskee sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, torjumiseksi ja selvittämiseksi.

2. Sopimuspuolten toimivaltaisia viranomaisia tämän sopimuksen päämäärien saavuttamiseksi ovat Suomessa poliisi, rajavartiolaitos ja tullilaitos sekä Virossa valtakunnansyyttäjän virasto, poliisi, rajavartiolaitos ja tullilaitos.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset antavat toisilleen virka-apua muun muassa seuraavalla tavalla:

a) henkilöiden kuuleminen ja asianomistajan, syylliseksi epäillyn, syytetyn, todistajan tai asiantuntijan kuulusteleminen;

b) rikokseen liittyvien todisteiden hankkiminen ja luovuttaminen pyynnön esittäneelle viranomaiselle;

c) henkilöllisyyden selvittäminen, henkilöiden etsiminen ja tunnistaminen;

d) etsinnän ja takavarikon suorittaminen;

e) esitutkinnan aloittaminen toisen sopimuspuolen pyynnöstä;

f) tutkinnassa tai oikeudenkäynnissä tarvittavien asiakirjojen hankkiminen;

g) tapaturmien, myös työtapaturmien tutkiminen, kuolemansyyn sekä henkilöön tai omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen selvittäminen; ja

h) tietojen vaihtaminen niistä kysymyksistä, jotka liittyvät tämän sopimuksen täytäntöönpanoon, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja huumausainerikollisuuden torjuntaan.

2 artikla
Käsitteiden määritteleminen

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1. henkilön etsinnällä rikoksesta epäillyn, syytetyn, asianomistajan, todistajan tai kadonneen henkilön olinpaikan selvittämistä;

2. henkilön tunnistamisella rikoksesta epäillyn, syytetyn tai onnettomuuden uhrin tunnistamista sormenjälkien, muiden henkilötuntomerkkien, valokuvan tai muiden tietojen perusteella;

3. etsinnällä pakkokeinoa, jolla tarkastetaan tietty paikka tai henkilö sellaisen esineen löytämiseksi tai seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä; ja

4. takavarikolla toimenpidettä, jolla määrätty esine tai asiakirja otetaan viranomaisen haltuun, kun on syytä olettaa, että se voi olla todisteena rikosasiassa tai että se on rikoksella joltakulta viety taikka että tuomioistuin julistaa sen menetetyksi.

3 artikla
Keskusviranomaiset

1. Tätä sopimusta sovellettaessa virka-apupyyntö ja tiedot välitetään suoraan sopimuspuolten keskusviranomaisten toimesta ja niiden valvonnan alaisena.

2. Tämän sopimuksen tultua voimaan sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, mikä sopimuspuolten viranomainen toimii keskusviranomaisena.

3. Tässä sopimuksessa tarkoitetut toimenpiteet voidaan suorittaa myös suoraan paikallisella tasolla, jos keskusviranomaiset sopivat tällaisesta menettelystä.

4 artikla
Virka-apupyynnön muoto ja sisältö

1. Virka-apupyyntö on tehtävä kirjallisesti taikka telexiä, telefaxia tai muuta tietoliikenneyhteyttä käyttäen. Kiireellisissä tapauksissa pyynnön voi esittää myös puhelimitse, mutta se on välittömästi vahvistettava kirjallisesti. Jos pyyntö on tehty telexiä, telefaxia tai muuta tietoliikenneyhteyttä käyttäen tai jos pyynnön oikeaperäisyydestä tai sisällöstä syntyy epäselvyyttä, voi pyynnön vastaanottanut viranomainen pyytää, että pyyntö vahvistetaan kirjallisesti.

2. Virka-apupyynnön tulee sisältää:

a) pyynnön esittävä viranomainen;

b) pyynnön vastaanottava viranomainen;

c) rikoksen tai tapahtuman seikkaperäinen kuvaus ja muut siihen liittyvät tosiseikat;

d) asianomaisen henkilön nimi, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja mahdollisuuksien mukaan ammatti sekä koti- tai tosiasiallinen oleskelupaikka; ja

e) pyydetty toimenpide ja sen perusteet sekä rikosasiassa teon oikeudellinen luonnehdinta pyynnön esittäneen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan ja sovellettavat lainkohdat.

3. Virka-apupyynnössä, joka on tehty tai vahvistettu kirjallisesti pitää olla toimivaltaisen henkilön allekirjoitus.

4. Virka-apupyyntöön voidaan sisällyttää myös:

a) tarvittavan toimenpiteen toivottu suorittamisajankohta;

b) pyyntö, että pyynnön esittäneen sopimuspuolen edustajat saisivat olla läsnä pyydettyä toimenpidettä suoritettaessa;

c) pyyntö suorittaa toimenpiteet tietyssä järjestyksessä; ja

d) tarvittaessa muut pyynnön täyttämiseen liittyvät toivomukset.

5 artikla
Virka-avun toimeenpanojärjestys

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset antavat toisilleen virka-apua oman valtionsa lainsäädännön mukaisesti ja toimivaltansa rajoissa.

2. Jos pyynnön täyttäminen ei kuulu pyynnön vastaanottaneen viranomaisen toimivaltaan, on tämän viipymättä toimitettava pyyntö toimivaltaiselle viranomaiselle sekä ilmoitettava siitä virka-apua pyytäneelle viranomaiselle.

3. Pyynnön vastaanottanut viranomainen antaa virka-apua oman valtionsa lainsäädännön edellyttämässä järjestyksessä. Tämä voi kuitenkin virka-apua pyytäneen viranomaisen esityksestä käyttää erityistä muotoa tai menettelyä, mikäli se ei ole ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen lainsäädännön kanssa.

6 artikla
Virka-avun antaminen

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen täyttää pyynnön viipymättä. Pyynnön vastaanottanut viranomainen voi pyytää lisätietoja, jos tämä on tarpeen pyynnön täyttämiseksi.

2. Tämän sopimuksen 4 artiklan 4 kappaleen b-kohdassa tarkoitettu pyyntö täytetään mahdollisuuksien mukaan.

3. Pyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa pyynnön lähettäneelle viranomaiselle viipymättä seikoista, jotka aiheuttavat pyynnön täyttämiseen tai vastaamiseen viivytystä.

7 artikla
Virka-avun epääminen

1. Virka-apu evätään, jos sen antaminen saattaa loukata pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen täysivaltaisuutta tai vaarantaa sen turvallisuutta taikka on ristiriidassa sen lainsäädännön perusperiaatteiden kanssa.

2. Virka-apu evätään myös, jos pyynnön täyttäminen olisi ristiriidassa ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten velvoitteiden kanssa.

3. Virka-apu voidaan lisäksi evätä, jos pyynnön perusteena on rikos, jota pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli pitää poliittisena rikoksena, taikka sellainen sotilasrikoslainsäädännön alainen rikos, joka ei ole rikos yleisen rikoslain mukaan.

4. Virka-avun epäämisestä ja sen syistä on ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle kirjallisesti.

8 artikla
Käytettävä kieli

Virka-apupyynnössä ja siihen liittyvissä asia- kirjoissa voidaan käyttää suomen, ruotsin, viron tai englannin kieltä.

9 artikla
Asiakirjojen laillistaminen

Virka-apua annettaessa sopimuspuolten toisilleen toimittamat asiakirjat hyväksytään ilman laillistamista tai muita muodollisuuksia.

10 artikla
Tietojen käyttö

1. Keskinäisen virka-avun puitteissa saatuja tietoja ja asiakirjoja saa käyttää ainoastaan tässä sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien niiden käyttö tuomioistuinmenettelyssä ja hallinnollisessa menettelyssä. Näitä tietoja ja asiakirjoja saa käyttää muihin tarkoituksiin ainoastaan, jos pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli on antanut siihen suostumuksensa.

2. Sopimuspuolen saamia kyselyjä, tietoja ja asiakirjoja on ne antaneen sopimuspuolen pyynnöstä käsiteltävä luottamuksellisina. Syy tällaiseen pyyntöön on ilmoitettava. Virka-apupyynnön esittänyt sopimuspuoli antaa pyynnön vastaanottaneelta sopimuspuolelta tämän sopimuksen nojalla saaduille tiedoille sen salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevan suojan, jota pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli pyytää.

11 artikla
Kustannukset

Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli vastaa niistä kustannuksista, jotka pyynnön täyttämisestä oman valtion alueella aiheutuvat. Jos toimenpiteestä seuraa huomattavia kustannuksia, keskusviranomaiset voivat sopia erikseen niiden mahdollisesta jakamisesta. Sopimuksen 4 artiklan 4 kappaleen b) kohdan soveltamisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa pyynnön esittänyt sopimuspuoli.

12 artikla
Seuranta

Toimivaltaiset viranomaiset kokoontuvat tarpeen mukaan arvioimaan sopimuksen toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Ensimmäinen neuvottelu pidetään vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.

13 artikla
Muut määräykset

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät estä sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä sopimuspuolten välillä voimassa olevien muiden sopimusten nojalla.

2. Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat muista kansainvälisistä sopimuksista.

14 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että oikeudelliset edellytykset sopimuksen voimaansaattamiseksi on täytetty.

2. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Se lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona jompikumpi sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle irtisanovansa sen.

Tehty Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1995 kahtena suomen- ja vironkielisenä kappaleena, joiden kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.