56/1995

Annettu: 13.10.1995

Asetus Latinalaisen Amerikan kehityspankin perustamissopimuksen ja alueen ulkopuolisten maiden liittymistä koskevien yleisten sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Latinalaisen Amerikan Kehityspankin hallintoneuvoston 11 päivänä heinäkuuta 1995 tekemät Latinalaisen Amerikan Kehityspankin perustamissopimuksen ja alueen ulkopuolisten jäsenmaiden liittymistä koskevien yleisten sääntöjen (SopS 34-35/77) muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä syyskuuta 1995, ovat voimassa 31 päivästä heinäkuuta 1995 niin kuin siitä on päätetty.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä lokakuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1995

Alkuperäinen sopimus: 35/1977

Latinalaisen Amerikan kehityspankin perustamissopimuksen ja alueen ulkopuolisten maiden liittymistä koskevien yleisten sääntöjen muutokset

MUUTOKSET Latinalaisen Amerikan Kehityspankin perustamissopimukseen

1. Artikla 3, osasto 12 korvataan seuraavalla:

Pankki velottaa erityiskomission kaikista antamistaan lainoista, niihin osallistumisesta ja takuista, joihin kiinnitetään pankin varsinaisia pääomavaroja. Määräaikoina maksettava komissio lasketaan kunkin lainan, osalainan tai takuun maksamattoman osuuden mukaan ja on yksi prosentti vuodessa, ellei pankki jäsenvaltioiden yhteenlaskettujen äänten kolmen neljänneksen enemmistöllä päätä alentaa komissiota.

2. Artikla 4, osasto 9(b) korvataan seuraavalla:

b) Kaikki pankin tekemät rahaston toimintaa koskevat päätökset hyväksytään jäsenvaltioiden yhteenlasketun äänimäärän kolmen neljänneksen enemmistöllä ellei tässä artiklassa toisin määrätä.

3. Artikla 5, osasto 1(e) korvataan seuraavalla:

e) Pankki ei saa käyttää hallussaan olevaa varsinaisiin pääomavaroihinsa tai rahaston varoihin kuuluvaa kultaa tai valuuttaa muiden valuuttojen ostoon ilman jäsenvaltioiden yhteenlaskettujen äänten kolmella neljänneksellä hyväksyttyä valtuutusta. Tämän kappaleen määräysten perusteella ostetut valuutat eivät ole tämän artiklan 3 osastossa tarkoitettujen valuuttojen arvon säilyttämistä koskevien määräysten alaisia.

4. Artikla 7, osasto 1(iii) korvataan seuraavalla:

iii) investoida kolmen neljänneksen äänten enemmistön päätöksellä jäsenvaltioiden kokonaisäänimäärästä varoja, joita ei sen omaan toimintaan tarvita, päättämiinsä sitoumuksiin;

5. Artikla 8, osasto 2(e) korvataan seuraavalla:

e) Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen kun läsnä on hallintoneuvoston ehdoton enemmistö siten, että läsnä on samalla niiden aluejäsenten ehdoton enemmistö, jotka edustavat vähintään kolmea neljännestä jäsenvaltioiden kokonaisäänimäärästä.

6. Artikla 8, osasto 3(b)(ii) korvataan seuraavalla:

Yhden johtokunnan jäsenen nimittää se jäsenvaltio, jolla on hallussaan eniten pankin osakkeita, vähintään kolme jäsentä valitsevat alueen ulkopuolisten maiden edustajat hallintoneuvostossa ja muiden jäsenvaltioiden edustajat hallintoneuvostossa valitsevat vähintään kymmenen johtokunnan jäsentä. Mainittujen ryhmien johtokunnan jäsenten lukumäärä ja kaikkien valittavien johtajien valintamenettely määrätään säännöissä, jotka hallintoneuvoston on hyväksyttävä kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä kaikkien jäsenvaltioiden kokonaisäänimäärästä, ja tässä enemmistössä on alueen ulkopuolisten johtokunnan jäseniä koskevista määräyksistä päätettäessä oltava kahden kolmanneksen enemmistö alueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden äänimäärästä hallintoneuvostossa, ja päätettäessä pelkästään muiden jäsenvaltioiden johtokunnan jäseniä koskevista määräyksistä kahden kolmanneksen äänten enemmistö aluejäsenvaltioiden äänimäärästä hallintoneuvostossa. Kaikki muutokset äsken mainittuihin määräyksiin on hyväksyttävä samalla yllä mainitulla äänten enemmistöllä.

7. Artikla 8, osasto 3(c) korvataan seuraavalla:

c) Jokaisen johtokunnan jäsenen on nimitettävä itselleen varajäsen, jolla on täydet valtuudet toimia varsinaisen jäsenen sijaisena tämän ollessa estyneenä. Johtokunnan varsinaisten ja varajäsenten on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia. Kutkaan valitut johtokunnan varsinaiset tai varajäsenet eivät kuitenkaan saa olla saman maan kansalaisia paitsi jos

i) kyseinen valtio ei ole lainanottaja; tai

ii) lainanottajamaiden osalta tapauksissa, jotka lainanottajamaiden hallintoneuvoston jäsenet määrittävät kolmen neljänneksen enemmistöllä äänimäärästään ja kahden kolmanneksen enemmistöllä kokonaislukumäärästään.

Varajäsenet saavat osallistua kokouksiin, mutta saavat äänestää vain toimiessaan varsinaisen jäsenen sijaisina.

8. Artikla 8, osasto 4(b) korvataan seuraavalla:

b) Minkään jäsenvaltion perusosakkeiden lisäys ei astu voimaan ja kaikki oikeudet tällaisen osakemäärän merkitsemiseen peruutetaan, jos sen vaikutuksesta i) alueellisten kehitysmaiden äänimäärä laskee alle 50,005 prosentin jäsenvaltioiden kokonaisäänimäärästä, ii) suurimman osakkaan äänimäärä laskee alle 30 prosentin mainitusta kokonaisäänimäärästä, tai iii) Kanadan äänimäärä laskee alle 4 prosentin mainitusta kokonaisäänimäärästä.

MUUTOKSET yleisiin sääntöihin alueen ulkopuolisten maiden hyväksymisestä pankin jäseneksi

1. Osasto 7(b) korvataan seuraavalla:

b) Mikään varsinaista osakepääomaa koskeva lisämerkintä ei tule voimaan ja jokainen sitä koskeva merkintäoikeus peruutetaan tämän sopimuksen nojalla, mikäli se vaikuttaisi äänioikeuksiin niin, että i) alueeseen kuuluvien kehitysmaiden äänioikeus olisi alle 50,005 prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketuista äänistä, tai että ii) suurimman osakkeenomistajan äänioikeus olisi alle 30 prosenttia yhteenlasketuista äänistä, tai niin, että iii) Kanadan äänioikeus olisi alle 4 prosenttia yhteenlasketuista äänistä, edellyttäen edellisistä määräyksistä riippumatta ja pankin perustamissopimuksen 8 artiklan 4 osaston b) kappaleen määräykset huomioon ottaen, että hallintoneuvoston päätöksessä lisätä varsinaista osakepääomaa täsmennetään siten, että 1) alueen kehitysmaiden ryhmän äänioikeuden putoamisen välttämiseksi alle määrätyn prosentin, ryhmään kuuluva toinen jäsenvaltio voi merkitä toiselle jäsenvaltiolle tarkoitetut osakkeet, ellei tämä halua niitä merkitä; 2) alueen kehitysmaat voivat ryhmänä luopua ääniprosenttia koskevasta määräyksestä i) kohdan osalta ja Yhdysvallat ja Kanada voivat luopua siitä ii) ja iii) kohdan osalta; ja 3) jokainen alueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden ryhmään kuuluva maa voi merkitä toiselle ryhmään kuuluvalle maalle varattuja osakkeita, ellei tämä niitä halua merkitä.

2. Osasto 8 korvataan seuraavalla:

Koska alueen ulkopuolisilla mailla on oikeus valita vähintään kolme johtokunnan jäsentä omilla äänillään näiden yleissääntöjen 1 osaston a) kappaleessa tarkoitetulla päätöslauselmalla muutetun pankin perustamissopimuksen 8 artiklan 3 osaston b) kappaleen ii) kohdan mukaisesti, sanotun artiklan johtokunnan jäsenten valintaa koskevat määräykset muutetaan näiden yleissääntöjen I-liitteen määräysten mukaisiksi. Muutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin nämä yleissäännöt.

3. Osasto 9 korvataan seuraavalla:

Tarvitaan alueen ulkopuolisia maita edustavien hallintoneuvoston jäsenten koko määrän kahden kolmasosan enemmistön suostumus, jotta pankin johtokunnan jäsenten lukumäärää voitaisiin lisätä enempään kuin neljääntoista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.