55/1995

PÖYTÄKIRJA

1 artikla

Tämän pöytäkirjan tarkoituksena on täydentää tiettyjä sopimuksen määräyksiä ja etenkin tarkentaa niitä edellytyksiä ja yksityiskohtaisia sääntöjä, joiden mukaisesti toteutetaan sopimuksen mukaiseen ydinmateriaalivalvontaan liittyvä yhteistyö niin, että vältetään tarpeeton päällekkäisyys yhteisön valvontatoimien kanssa.

2 artikla

Yhteisö kokoaa tiedot, jotka koskevat laitoksia ja laitosten ulkopuolella sijaitsevia ydinaineita, joista on sopimuksen nojalla ilmoitettava järjestölle liitännäisjärjestelyihin liitetyn sovitun ohjeellisen lomakkeen perusteella.

3 artikla

Järjestö ja yhteisö suorittavat yhdessä sopimuksen 46 artiklan a-f alakohdassa määrättyjen suunnittelutietojen tarkastelun ja sisällyttävät yksimielisyyteen päästyään tarkastelun tulokset liitännäisjärjestelyihin. Järjestö suorittaa yhteistyössä yhteisön kanssa sopimuksen 48 artiklassa tarkoitetun näiden tietojen tarkastamisen.

4 artikla

Ilmoittaessaan järjestölle tämän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitettuja tietoja yhteisö välittää järjestölle tietoja myös sovellettavaksi ehdottamistaan tarkastusmenetelmistä sekä niistä valmiista ehdotuksista, mukaan lukien arviot säännöllisiä tarkastuksia koskevista tarkastustoiminnoista, joita tarvitaan liitännäisjärjestelyihin liitettyjen mallilomakkeiden laatimisessa ja jotka koskevat laitoksia ja laitosten ulkopuolisia ainetasealueita.

5 artikla

Yhteisö ja järjestö laativat yhteistyössä liitännäisjärjestelyihin liitettävät mallilomakkeet.

6 artikla

Yhteisö kokoaa laitoksen käyttäjien välittämät kertomukset, ylläpitää keskitettyä kirjanpitoa näiden kertomusten perusteella ja valvoo ja analysoi saatuja tietoja teknisesti ja kirjanpidollisesti.

7 artikla

Sen jälkeen, kun yhteisö on saanut loppuun tämän pöytäkirjan 6 artiklassa tarkoitetut tehtävät, se laatii kerran kuukaudessa kertomuksen varastojen vaihtelusta, jonka se välittää järjestölle liitännäisjärjestelyissä tarkennetuissa määräajoissa.

8 artikla

Yhteisö välittää järjestölle myös kertomukset ainetaseesta ja varastonmäärityksistä sellaisin määräajoin, jotka riippuvat liitännäisjärjestelyissä tarkennettujen varastomääritysten tiheydestä.

9 artikla

Tämän pöytäkirjan 7 ja 8 artiklassa tarkoitettujen kertomusten muoto ja esitystapa tarkennetaan liitännäisjärjestelyissä järjestön ja yhteisön sopimalla tavalla.

10 artikla

Yhteisön ja järjestön sopimusta varten suorittamat säännölliset tarkastustoiminnat, mukaan lukien sopimuksen 84 artiklassa tarkoitetut tarkastukset, yhteensovitetaan tämän pöytäkirjan 11-23 artiklan säännösten mukaisesti.

11 artikla

Jollei sopimuksen 79 ja 80 artiklasta muuta johdu, määritettäessä järjestön kuhunkin laitokseen kohdistuvien tarkastusten tosiasiallista määrää ja aikataulua sekä niiden tosiasiallista tehokkuutta, kestoa ja yksityiskohtaisia suoritustapoja otetaan huomioon se tarkastustoiminta, jota yhteisö harjoittaa tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti monikansallisen järjestelmänsä yhteydessä.

12 artikla

Sopimuksen nojalla suoritettavat tarkastustoiminnat määritetään kunkin laitoksen osalta sopimuksen 81 artiklassa määritettyjen perusteiden avulla. Näiden perusteiden soveltamisessa käytetään niitä sääntöjä ja menetelmiä, jotka esitetään liitännäisjärjestelyissä ja joita on käytetty kyseisiin järjestelyihin liitettyjen erityisesimerkkeinä olevien tarkastustoimintojen laskemisessa. Sopimuksen 7 artiklan mukaisesti näitä sääntöjä ja menetelmiä tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin takuiden alalla saavutetun teknologisen kehityksen sekä saatujen kokemusten huomioimiseksi.

13 artikla

Sopimuksen nojalla suoritetut tarkastustoiminnat, jotka ilmaistaan yhteisesti sovittuina arvioina tosiasiallisista tarkastustoiminnoista, esitetään liitännäisjärjestelyissä, joista ilmenee myös tarkastustapojen asianmukainen kuvaus sekä yhteisön ja järjestön suorittamien tarkastusten laajuus. Nämä tarkastustoiminnat muodostavat tavanomaisissa toimintaolosuhteissa tosiasialliset enimmäistoiminnat, joita harjoitetaan laitoksessa tämän sopimuksen mukaisesti, jollei jäljempänä esitetyistä edellytyksistä muuta johdu:

a) sopimuksen 32 artiklassa tarkoitettujen yhteisön valvontaa koskevien tietojen, sellaisina kuin ne ovat tarkennettuina liitännäisjärjestelyissä, on edelleen pädettävä;

b) tämän pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti järjestölle ilmoitettavien tietojen on edelleen pädettävä;

c) kuten tarkennetaan liitännäisjärjestelyissä, yhteisön on säännöllisesti esitettävä sopimuksen 60 ja 61, 63-65 ja 67-69 artiklassa tarkoitetut kertomukset;

d) tämän pöytäkirjan 10-23 artiklan mukaisesti tarkastusten yhteensovittamiseksi annettuja määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat tarkennettuina liitännäisjärjestelyissä, on säännöllisesti sovellettava; ja

e) laitoksen osalta yhteisön on suoritettava tarkastustoimintansa, sellaisena kuin se on tarkennettuna liitännäisjärjestelyissä, tämän artiklan mukaisesti.

14 artikla

a) Jollei 13 artiklassa esitetyistä edellytyksistä muuta johdu, järjestö suorittaa tarkastuksensa samaan aikaan kuin yhteisö. Järjestön tarkastajat ovat läsnä tietyissä yhteisön suorittamissa tarkastuksissa.

b) Jollei a alakohdasta muuta johdu, silloin, kun järjestö voi saavuttaa sopimuksessa määrättyjen säännöllisten tarkastustensa tavoitteet, järjestön tarkastajat soveltavat sopimuksen 74 ja 75 artiklan määräyksiä ja havainnoivat yhteisön tarkastajien tarkastustoimintoja, kuitenkin sillä edellytyksellä, että:

i) tarkastustoiminnat, joita järjestön tarkastajat suorittavat muulla tavoin kuin havainnoimalla yhteisön tarkastajien toimintaa ja jotka ovat ennustettavissa, ovat tarkennettuina liitännäisjärjestelyissä; ja

ii) järjestön tarkastajat voivat tarkastuksen aikana, pitäessään asiaa keskeisenä ja kiireellisenä, suorittaa tarkastustoimintaa muulla tavoin kuin havainnoimalla yhteisön tarkastajien toimintaa, jos järjestöllä ei ole muuta mahdollisuutta saavuttaa säännöllisten tarkastusten tavoitteita ja kun tämä asiaintila ei ollut ennustettavissa.

15 artikla

Yhteisö vahvistaa yhteistyössä järjestön kanssa yhteisön sopimuksen mukaisesti suorittamien tarkastusten yleisen aikataulun ja ohjelman.

16 artikla

Järjestö ja yhteisö sopivat ennalta kutakin laitostyyppiä ja, tarvittaessa, kutakin laitosta koskevista järjestelyistä, jotka mahdollistavat järjestön tarkastajien läsnäolon tietyissä yhteisön suorittamissa tarkastuksissa.

17 artikla

Jotta järjestö voisi päättää, perustuen tilastollisten otantojen vaatimuksiin, läsnäolostansa yhteisön suorittamassa erityistarkastuksessa, yhteisö antaa järjestölle etukäteen laitoksen käyttäjän yhteisölle antamien tietojen mukaisen selvityksen tarkastettavien yksiköiden määrästä, tyypistä ja sisällöstä.

18 artikla

Järjestö ja yhteisö sopivat ennalta kuhunkin laitostyyppiin ja, tarvittaessa, kuhunkin laitokseen sovellettavista teknisistä säännöistä, etenkin kun asia koskee:

a) satunnaisen tilastollisen otannan tekniikoiden määrittämistä; ja

b) standardien tarkastamista ja tunnistamista.

19 artikla

Liitännäisjärjestelyissä kunkin laitostyypin osalta määritetyt yhteensovittamista koskevat määräykset ovat perustana niille yhteensovittamista koskeville määräyksille, jotka on tarkennettava kussakin laitoskohtaisessa liitteessä.

20 artikla

Yhteisön ja järjestön tehtävän suorittamista varten nimeämät virkamiehet toteuttavat tämän pöytäkirjan 19 artiklan mukaisesti yhdessä yhteensovittamisen erityistoimenpiteet, jotka koskevat laitoskohtaisissa liitteissä määritettyjä kysymyksiä.

21 artikla

Yhteisö toimittaa järjestölle työasiakirjansa niiden tarkastusten osalta, joissa järjestön tarkkailijat ovat läsnä, ja tarkastuskertomukset kaikkien muiden yhteisön sopimuksen mukaisesti suorittamien tarkastusten osalta.

22 artikla

Järjestölle tarkoitetut ydinainenäytteet tulevat samoista satunnaisesti valituista tavaraeristä kuin yhteisölle tarkoitetut näytteet, ja ne otetaan samaan aikaan kuin yhteisön näytteet, ellei, kuten on ennalta sovittu ja kuten tarkennetaan liitännäisjärjestelyissä, järjestön ole suoritettava riippumatonta näytteen ottoa pitääkseen tarkastustoimintansa niin alhaisella tasolla kuin mahdollista tai vähentääkseen sitä sellaiselle tasolle.

23 artikla

Varastonmääritysten tiheyden, joita laitosten käyttäjien on tehtävä ja jotka on tarkastettava valvontaa varten, on oltava liitännäisjärjestelyiden määräyksissä esitettyjen tiheyksien mukainen. Jos katsotaan, että sopimuksen mukaisesti on tarpeen suorittaa varastonmäärityksiä koskevia lisätoimintoja, 25 artiklan mukaisesti perustettu yhteyskomitea tarkastelee näitä toimintoja, jotka vahvistetaan yhteisellä sopimuksella ennen niiden täytäntöönpanoa.

24 artikla

Silloin, kun järjestö voi saavuttaa sopimuksessa määrättyjen tilapäisten tarkastustensa tavoitteet havainnoimalla yhteisön tarkastajien suorittamia tarkastustoimintoja, sen on niin tehtävä.

25 artikla

a) Sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon helpottamiseksi perustetaan yhteyskomitea, joka muodostuu yhteisön ja järjestön edustajista.

b) Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa:

i) tarkastellakseen etenkin tässä pöytäkirjassa määrättyjen yhteensovittamista koskevien määräysten täytäntöönpanoa, mukaan lukien tarkastustoimintoja koskevat sovitut ennusteet;

ii) tarkastellakseen ydinmateriaalivalvonnan menetelmien ja tekniikoiden kehitystä; ja

iii) tarkastellakseen kaikkia kysymyksiä, joita sille on annettu käsiteltäväksi c alakohdassa tarkoitetuista jaksoittaisista kokouksista.

c) Komitea kokoontuu jaksoittaisesti alemmalla tasolla tarkastellakseen erityisesti ja tarvittaessa kunkin laitoksen osalta tässä pöytäkirjassa määrättyjen yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamista mukaan lukien, ottaen huomioon teknisen ja toiminnallisen edistymisen, niiden tarkastustoimintojen osalta sovittujen arvioiden ajan tasalle saattamista, jotka koskevat laitoksen läpikulkevan ydinainemäärän varaston ja toimintaohjelmien muutoksia sekä tarkastuksen yksityiskohtaisten suoritustapojen soveltamista eri tyyppisiin säännöllisiin tarkastustoimintoihin ja, yleisellä tasolla, tilastollisten otantojen tarvetta. Asiat, joista ei päästä yksimielisyyteen, annetaan käsiteltäväksi b alakohdassa tarkoitettuihin kokouksiin.

d) Jos tämän pöytäkirjan 13 artiklan soveltamisessa ilmenee vaikeuksia, etenkin, jos järjestö arvioi, että kyseisessä artiklassa määrättyjä edellytyksiä ei ole täytetty, komitea kokoontuu mahdollisimman pian halutulla tasolla tutkiakseen tilannetta ja tarkastellakseen toteutettavia toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hätätoimenpiteitä, jotka saattaisivat osoittautua tämän sopimuksen mukaisesti tarpeellisiksi. Jos jotakin ongelmaa ei voida ratkaista, komitea voi tehdä osapuolille aiheellisia ehdotuksia, etenkin muuttaakseen tarkastustoimintoja koskevia arvioita säännöllisiksi tarkastuksiksi.

e) Komitea laatii tarvittaessa ehdotuksia aiheista, joissa vaaditaan osapuolten sopimusta.

Tehty Brysselissä 5 päivänä huhtikuuta 1973 kahtena englannin- ja ranskankielisenä kappaleena kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Sopimusteksti on julkaistu myös EY:n virallisessa lehdessä N:o L 51/1 22.2.1978.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.