55/1995

Alkuperäinen sopimus: 11/1970

Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen SOPIMUS ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta

OTTAEN HUOMIOON, että Belgian kuningaskunta, Tanskan kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Irlanti, Italian tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta ja Alankomaiden kuningaskunta, jäljempänä 'valtiot' ovat Lontoossa, Moskovassa ja Washingtonissa 1 päivänä heinäkuuta 1968 allekirjoitettavaksi avatun ja 5 päivänä maaliskuuta 1970 voimaan tulleen ydinsulkusopimuksen, jäljempänä 'sopimus', allekirjoittajia,

PALAUTTAEN MIELEEN, että sopimuksen IV artiklan 1 kohdan mukaisesti sopimuksen minkään määräyksen ei tulkita koskevan minkään sopimuspuolen luovuttamatonta oikeutta ilman syrjintää kehittää niin laajasti kuin mahdollista ydinenergian tutkimusta, tuotantoa ja käyttöä sopimuksen I ja II artiklan mukaisesti,

PALAUTTAEN MIELEEN, että IV artiklan 2 kohdan mukaisesti kaikki sopimuspuolet sitoutuvat helpottamaan mahdollisimman laajaa tieteellisten ja teknologisten laitteiden, aineiden ja tietojen kauppaa ydinenergian rauhanomaista käyttöä varten, ja niillä on oikeus tällaiseen kauppaan,

PALAUTTAEN MIELEEN, että lisäksi saman kohdan mukaisesti sopimuspuolten, jotka pystyvät sen tekemään, olisi oltava yhteistyössä yksin tai yhdessä muiden valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa kehittääkseen ydinenergian rauhanomaisen käytön sovelluksia edelleen erityisesti niiden valtioiden alueella, joilla ei ole ydinaseita ja jotka ovat sopimuspuolia,

OTTAEN HUOMIOON, että sopimuksen III artiklan 1 kohdassa määrätään, että jokainen valtio, jolla ei ole ydinaseita ja joka on sopimuksen osapuoli, sitoutuu hyväksymään Kansainvälisen atomienergiajärjestön, jäljempänä 'järjestö', määräämät ja sen kanssa neuvotellut ja sovitut takeet järjestön peruskirjan, jäljempänä 'peruskirja', ja järjestön valvontajärjestelmän mukaisesti, yksinomaisena tarkoituksenaan valvoa tälle valtiolle sopimuksessa asetettujen velvoitteiden toteuttamista estääkseen ydinenergian siirtämisen rauhanomaisesta käytöstä ydinaseiksi tai muiksi ydinräjähteiksi,

OTTAEN HUOMIOON, että sopimuksen III artiklan 4 kohdassa määrätään, että valtiot, joilla ei ole ydinaseita ja jotka ovat sopimuksen osapuolia, tekevät järjestön kanssa sopimukset tämän artiklan vaatimusten täyttämiseksi joko yksittäin tai yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa perustamiskirjan mukaisesti,

OTTAEN HUOMIOON, että valtiot ovat jäseniä Euroopan atomienergiayhteisössä (EURATOM), jäljempänä 'yhteisö' ja ovat antaneet Euroopan yhteisöille lainsäädäntö-, täytäntöönpano- ja tuomiovallan, jota nämä toimielimet harjoittavat toimivaltaansa kuuluvilla aloilla ja jolla voi olla suora vaikutus jäsenmaiden sisäiseen oikeusjärjestykseen,

OTTAEN HUOMIOON, että toimielinten tasolla yhteisön tehtävänä on erityisesti taata asianmukaisen valvonnan avulla, että ydinaineita ei siirretä muuhun käyttöön kuin mihin ne on tarkoitettu; siitä lähtien kun sopimus on valtioiden alueilla voimassa, yhteisön on varmistauduttava Euratom-sopimukseen perustuvan valvonnan avulla, ettei missään jäsenvaltioiden alueella harjoitettavissa rauhanomaisen ydinenergian käytön toiminnoissa siirretä raaka-aineita tai halkeamiskelpoisia aineita ydinaseisiin tai muihin ydinräjähdyslaitteisiin,

OTTAEN HUOMIOON, että tähän valvontaan kuuluu erityisesti ydinlaitosten teknisten perusominaisuuksien ilmoittaminen yhteisölle, toimintojen luettelointi ja esittäminen koko yhteisön alueella olevien ydinaineiden kirjanpitoa varten, yhteisön toimijoiden suorittama valvonta sekä seuraamusjärjestelmä,

OTTAEN HUOMIOON, että yhteisön tehtävänä on luoda muiden maiden ja kansainvälisten elinten kanssa kaikki mahdolliset, ydinenergian rauhanomaista käyttöä edistävät yhteydet ja että se on nimenomaan valtuutettu allekirjoittamaan kolmannen valtion tai kansainvälisen elimen kanssa tehtyjen sopimusten mukaiseen valvontaan liittyviä erityissitoumuksia,

OTTAEN HUOMIOON, että sopimuksessa mainitun järjestön kansainvälinen ydinmateriaalivalvontajärjestelmä sisältää nimenomaan määräykset kuvailevien tietojen ilmoittamisesta järjestölle, kirjanpidon pitämisestä, kertomusten tekemisestä järjestölle kaikista ydinaineista, joista vaaditaan takeet, järjestön tarkastajien suorittamasta valvonnasta, valtion ydinaineiden kirjanpito- ja valvontajärjestelmän perustamista ja soveltamista koskevista määräyksistä sekä toimenpiteistä sen tarkastamiseksi, että nämä aineet eivät ole muussa käytössä kuin mihin ne on tarkoitettu,

OTTAEN HUOMIOON, että järjestön on perustamiskirjassa olevien velvollisuuksien ja Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston yleiskokoukselle annettavien kertomusten vuoksi annettava kansainväliselle yhteisölle varmuus siitä, että sopimuksen mukaista tehokasta ydinmateriaalivalvontaa sovelletaan,

KIINNITTÄEN HUOMIOTA siihen, että sopimusta allekirjoitettaessa yhteisössä olleet jäsenet ovat tässä yhteydessä ilmoittaneet, että sopimuksen III artiklan 1 kohdassa määrätystä valvonnasta olisi annettava säännökset yhteisön, valtioiden ja järjestön välisessä tarkastussopimuksessa ja ne olisi määritettävä siten, että ne eivät ulotu valtioiden ja yhteisön oikeuksiin ja velvoitteisiin,

OTTAEN HUOMIOON, että järjestön hallintoneuvosto, jäljempänä 'neuvosto', on hyväksynyt täydellisen mallisarjan rakenteellisia ja sisällöllisiä määräyksiä järjestön ja valtioiden välisiin, tämän sopimuksen perusteella tehtäviin sopimuksiin, näitä määräyksiä on pidettävä pohjana neuvotteluille valvontasopimuksista järjestön ja niiden valtioiden välillä, joilla ei ole ydinaseita ja joka ovat sopimuksen osapuolia,

OTTAEN HUOMIOON, että järjestö voi perustamiskirjan III artiklan alakohdan A.5 mukaisesti ulottaa valvonnan soveltamisen osapuolten pyynnöstä mihin tahansa kahden- tai monenväliseen sopimukseen tai jonkin valtion pyynnöstä tämän valtion toimintaan ydinenergian alalla, ja

OTTAEN HUOMIOON, että järjestö, yhteisö ja valtiot haluavat välttää kaikkea päällekkäistä toimintaa valvonnan alalla,

JÄRJESTÖ, YHTEISÖ JA VALTIOT OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I OSA

PERUSSITOUMUS

1 artikla

Valtiot sitoutuvat sopimuksen III artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksymään valvonnan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti kaikille lähtöaineille ja kaikille erityisille halkeamiskelpoisille tuotteille kaikessa rauhanomaisessa ydinenergiatoiminnassaan, jota niiden alueella, niiden lakien voimassaoloalueella tai niiden valvonnassa olevissa yhtiöissä paikasta riippumatta harjoitetaan, yksinomaisena tarkoituksenaan tarkastaa, että näitä aineita ei siirretä käytettäväksi ydinaseissa ja muissa ydinräjähteissä.

I OSA

YDINMATERIAALIVALVONNAN SOVELTAMINEN

2 artikla

Järjestöllä on tämän sopimuksen mukaisesti oikeus ja velvollisuus valvoa ydinmateriaalivalvonnan soveltamista kaikkiin lähtöaineisiin ja kaikkiin erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin kaikessa rauhanomaisessa ydinenergiatoiminnassa, jota valtioiden alueella, niiden lakien voimassaoloalueella tai niiden valvonnassa olevissa yhtiöissä paikasta riippumatta harjoitetaan, yksinomaisena tarkoituksenaan tarkastaa, että näitä aineita ei siirretä käytettäviksi ydinaseissa ja muissa ydinräjähteissä.

3 artikla

a) Soveltaessaan tätä valvontaa kaiken valtioiden alueella harjoitettavan ydintoiminnan kaikkiin lähtöaineisiin ja erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin yhteisö sitoutuu olemaan yhteistyössä järjestön kanssa tämän sopimuksen määräysten mukaisesti todentaakseen, että näitä aineita ei siirretä käytettäviksi ydinaseissa ja muissa ydinräjähteissä.

b) Järjestö soveltaa tätä valvontaa siten, että se voi tämän sopimuksen määräysten mukaisesti tarkastaa yhteisön valvontajärjestelmästä saadut tulokset todentaessaan, että näitä aineita ei ole siirretty käytettäviksi ydinaseissa ja muissa ydinräjähteissä. Tähän tarkastukseen kuuluvat nimenomaan järjestön tämän sopimuksen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti toteuttamat itsenäiset toimenpiteet ja tekemät havainnot. Tätä tarkastusta suorittaessaan järjestö ottaa asianmukaisella tavalla huomioon yhteisön valvontajärjestelmän tehokkuuden tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

I OSA

JÄRJESTÖN, YHTEISÖN JA VALTIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 artikla

Järjestö, yhteisö ja valtiot helpottavat yhteistyössä kukin omalta osaltaan tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan täytäntöönpanoa ja välttävät kaikkea päällekkäistä toimintaa valvonnan alalla.

I OSA

YDINMATERIAALIVALVONNAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

5 artikla

Tässä sopimuksessa määrätty valvonta pannaan täytäntöön siten, että

a) vältetään häiritsemästä yhteisön taloudellista ja teknologista kehitystä tai kansainvälistä yhteistyötä ydinvoiman rauhanomaisen käytön alalla mukaan lukien ydinaineiden kansainvälinen kauppa,

b) vältetään puuttumasta ydinvoiman rauhanomaiseen käyttöön yhteisössä ja erityisesti laitosten toimintaan,

c) ollaan sopusoinnussa vaadittavien moitteettomien hallintokäytäntöjen kanssa ydintoimintojen taloudellisen ja turvallisen toteuttamisen varmistamiseksi.

6 artikla

a) Järjestö toteuttaa kaikki varotoimet niiden kaupallisten ja teollisten tai muiden luottamuksellisten tietojen suojelemiseksi, jotka se saa tietoonsa tämän sopimuksen soveltamisen seurauksena.

b) i) Järjestö ei julkaise eikä ilmoita yhdellekään valtiolle, yhdellekään järjestölle tai henkilölle tietoja, jotka se saa tämän sopimuksen soveltamisen yhteydessä, lukuun ottamatta niitä tämän sopimuksen soveltamista koskevia erityisiä tietoja, jotka voidaan antaa neuvostolle ja järjestön henkilökunnan niille jäsenille, jotka tarvitsevat niitä suorittaakseen valvontaan liittyvät viralliset tehtävänsä, kuitenkin vain siinä määrin kuin on tarpeen järjestön suoriutumiseksi vastuista, jotka sille tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuvat.

ii) Ydinaineista, joille on tässä sopimuksessa määrätty valvonta, voidaan julkistaa yhteenvetoja neuvoston päätöksellä, jos valtiot, joihin tiedot suoraan kohdistuvat, tai yhteisö antavat siihen suostumuksensa kukin omalta osaltaan.

7 artikla

a) Tässä sopimuksessa määrättyä valvontaa sovellettaessa otetaan asianmukaisesti huomioon valvonnan teknologinen kehitys ja tehdään kaikki mahdollinen, jotta kustannusten ja tehokkuuden välinen suhde saadaan parhaaksi mahdolliseksi sekä sovelletaan sellaista valvontaperiaatetta, jolla tämän sopimuksen mukaan valvonnan alaista ydinmateriaalivuota valvotaan tehokkaasti käyttäen hyväksi teknisiä apuvälineitä tai tekniikan keinoja tietyissä strategisissa kohdissa siinä määrin kuin nykyinen tai tuleva teknologia sen sallii.

b) Kustannusten ja tehokkuuden välisen parhaan mahdollisen suhteen saavuttamiseksi otetaan esimerkiksi käyttöön seuraavia keinoja:

i) suljettavissa olevat tilat materiaalitasealueiden määrittämiseksi kirjanpitotarkoituksiin,

ii) tilastollisia menetelmiä ja satunnaiskokeita ydinmateriaalivuon arvioimiseksi,

iii) valvontatoimet keskitetään ydinpolttoainekierron niihin vaiheisiin, joissa niitä ydinaineita tuotetaan, jalostetaan, käytetään tai varastoidaan, joista vaivatta voidaan valmistaa ydinaseita tai ydinräjähteitä, ja valvontatoimet rajoitetaan pienimpään mahdolliseen muiden ydinaineiden kohdalla edellyttäen, että tämän sopimuksen soveltamiselle ei aiheudu haittaa.

I OSA

JÄRJESTÖLLE TOIMITETTAVAT TIEDOT

8 artikla

a) Tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan täytäntöön panemiseksi tehokkaalla tavalla toimittaa yhteisö järjestölle tämän sopimuksen määräysten mukaiset tiedot tämän sopimuksen mukaan valvonnan alaisista ydinaineista ja niiden laitosten ominaisuudet, jotka ovat näitä aineita koskevan valvonnan soveltamisen kannalta tärkeitä.

b) i) Järjestö ei vaadi muita tietoja kuin ne, jotka ovat ehdottomasti tarpeen, jotta se pystyy suoriutumaan tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

ii) Tiedot laitoksista rajoitetaan siihen välttämättömimpään, mikä tässä sopimuksessa määrätyiltä ydinaineilta edellytetyn valvonnan soveltamiseksi on tarpeen.

c) Jos yhteisö sitä pyytää, järjestö on valmis yhteisön toimitiloissa tarkastelemaan niitä kuvailevia tietoja, jotka yhteisön lausunnon mukaan ovat luonteeltaan erityisen arkoja. Ei ole tarpeen, että näitä tietoja ilmoitetaan aineellisessa muodossa järjestölle, edellyttäen että niitä säilytetään yhteisön tiloissa siten, että järjestö voi vaikeuksitta tarkastella niitä uudelleen.

I OSA

JÄRJESTÖN TARKASTAJAT

9 artikla

a) i) Järjestön on saatava yhteisön ja valtioiden suostumus järjestön tarkastajien nimeämiselle jäsenvaltioita varten.

ii) Jos, nimeämistä ehdotettaessa ja milloin tahansa tarkastajan nimeämisen jälkeen, yhteisö vastustaa nimeämistä, järjestö ehdottaa yhteisölle ja valtioille yhtä tai useampia muita nimeämisiä.

iii) Jos, siitä johtuen, että yhteisö on toistuvasti kieltäytynyt hyväksymästä järjestön tarkastajan nimeämistä, tämän sopimuksen mukaiset tarkastukset ovat estyneet, neuvosto, jonka järjestön pääjohtaja, jäljempänä 'pääjohtaja', on kutsunut koolle, tutkii tätä kieltäytymistä toteuttaakseen asianmukaiset toimenpiteet.

b) yhteisö ja jäsenvaltiot, joita asia koskee, toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta järjestön tarkastajat voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti tämän sopimuksen mukaisesti.

c) Järjestön tarkastajien käynnit ja toimet järjestetään siten, että:

i) yhteisölle ja valtioille sekä tarkastettavalle, ydinvoiman rauhanomaisen käytön toiminnalle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä,

ii) taataan suoja teollisille salaisuuksille ja muille järjestön tarkastajien tietoon tuleville luottamuksellisille tiedoille.

I OSA

ERIOIKEUDET JA VAPAUDET

10 artikla

Valtio soveltaa järjestöön mukaan lukien sen omaisuus, varat ja saatavat sekä sen tarkastajat ja muut tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä suorittavat toimihenkilöt Kansainvälisen atomienergiajärjestön erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen asiaankuuluvia määräyksiä.

I OSA

YDINAINEIDEN KULUMINEN TAI LAIMENTUMINEN

11 artikla

Tässä sopimuksessa määrätty valvonta poistetaan ydinaineelta, jos yhteisö ja järjestö toteavat, että aine on kulunut tai laimentunut siten, että niitä ei enää voi käyttää sellaiseen ydintoimintaan, jolta edellytetään valvontaa, tai niistä ei käytännöllisesti katsoen enää voi ottaa talteen ydinaineita.

I OSA

YDINAINEIDEN SIIRTO VALTIOIDEN ALUEIDEN ULKOPUOLELLE

12 artikla

Yhteisö ilmoittaa järjestölle tämän sopimuksen mukaista valvontaa edellyttävien ydinaineiden siirroista valtioiden alueiden ulkopuolelle tämän sopimuksen mukaisesti. Tässä sopimuksessa määrätty valvonta poistetaan ydinaineilta, jos vastaanottajamaa on ottanut näistä aineista vastuun tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla. Järjestö pitää tässä sopimuksessa määrättyjä luetteloita. Järjestö vie luetteloon jokaisen siirron ja tarvittaessa siirrettyjen ydinaineiden uudet valvontajärjestelyt.

I OSA

MUIHIN KUIN YDINTOIMINTOIHIN TARKOITETTUJA YDINAINEITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

13 artikla

Jos tämän sopimuksen mukaista valvontaa edellyttävät ydinaineet on tarkoitettu muihin kuin ydintoimintoihin kuten metalliseosten tai keramiikan valmistukseen, yhteisö sopii järjestön kanssa, ennen kuin aineita näin käytetään, edellytyksistä, joiden mukaisesti tämän sopimuksen mukaisesti sovellettava valvonta voidaan poistaa.

I OSA

VALVONNAN SOVELTAMATTA JÄTTÄMINEN MUUHUN KUIN RAUHANOMAISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUIHIN YDINAINEISIIN

14 artikla

Jos valtiolla on aikomus käyttää, siten kuin sillä on oikeus, ydinaineita, joilta edellytetään tässä sopimuksessa määrätty valvonta, sellaiseen ydintoimintaan, jossa ei tätä valvontaa vaadita, sovelletaan seuraavia yksityiskohtaisia sääntöjä:

a) yhteisö ja valtio ilmoittavat järjestölle toiminnan, josta on kysymys, ja valtio selvittää:

i) että ydinaineiden käyttö sotilaalliseen tarkoitukseen, joka ei ole kielletty, ei ole ristiriidassa valtion mahdollisesti tekemän sellaisen sitoumuksen kanssa, jonka toimeenpanossa sovelletaan järjestön valvontaa ja määrätään, että näitä aineita on yksinomaan rauhanomaisiin tarkoituksiin,

ii) että, silloin kun tässä sopimuksessa määrättyä valvontaa ei sovelleta, ydinaineita ei käytetä ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamiseen.

b) järjestö ja yhteisö sopivat järjestelystä, jonka mukaan, jos ydinaineita käytetään tämän luonteisissa toiminnassa, tässä sopimuksessa määrättyä valvontaa ei sovelleta. Järjestelyssä on täsmennettävä, jos mahdollista, ajanjakso, jolloin valvontaa ei sovelleta. Kuitenkin tässä sopimuksessa määrättyä valvontaa sovelletaan uudelleen heti, kun aineet siirretään rauhanomaiseen käyttöön. Järjestön on ilmoitettava niiden aineiden kokonaismäärä ja koostumus, jotka ovat sen valtion tai niiden valtioiden alueella, jota tai joita asia koskee, sekä kaikki näiden aineiden siirrot tämän valtion alueella tai näiden valtioiden alueilla.

c) Kaikki järjestelyt tehdään järjestön suostumuksella. Suostumus annetaan niin pian kuin mahdollista; se koskee yksinomaan sellaisia asioita kuin määräajat, yksityiskohtaiset soveltamismääräykset ja annettavat kertomukset, mutta ei edellytä sotilaallisen toiminnan hyväksymistä tai tähän toimintaan liittyvien salaisten tietojen tuntemista eikä se koske tähän toimintaan kuuluvien ydinaineiden käyttöä.

I OSA

RAHOITUS

15 artikla

Järjestö, yhteisö ja valtiot vastaavat erikseen tämän sopimuksen velvoitteiden noudattamisesta kullekin aiheutuvista kustannuksista. Kuitenkin jos yhteisölle, valtioille tai niiden lainkäyttövallan alaisille henkilöille aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia järjestön erityisen pyynnön vuoksi, viimeksi mainitun on korvattava näiden kustannusten summa sillä edellytyksellä, että se on etukäteen suostunut tämän tekemään. Järjestön tarkastajien mahdollisesti vaatimien täydentävien mittaus- ja näytteenottotoimien kustannuksista vastaa kaikissa tapauksissa järjestö.

I OSA

YKSITYISOIKEUDELLINEN VASTUU YDINVAHINGOSTA

16 artikla

Yhteisön ja valtioiden on huolehdittava siitä, että järjestö ja sen virkamiehet saavat tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä ydinvahinkoon liittyvän vastuun osalta saman suojan kuin valtioiden kansalaiset, mukaan lukien kaikki valtioiden lainsäädännössä ja asetuksissa mahdollisesti säädetyt vakuutukset ja muut rahalliset takuut.

I OSA

KANSAINVÄLINEN VASTUU

17 artikla

Kaikista yhteisön tai jonkin valtion järjestölle tai järjestön yhteisölle tai jollekin valtiolle esittämistä korvausvaatimuksista, jotka koskevat tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan soveltamista ja liittyvät muihin kuin ydinonnettomuudesta aiheutuviin vahinkoihin, sovitaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

I OSA

TOIMENPITEET SEN TARKASTAMISEKSI, ETTÄ SIIRTOKIELTOA NOUDATETAAN

18 artikla

Jos neuvosto pääjohtajan kertomuksen saatuaan päättää, että yhteisön tai jonkin valtion on välttämätöntä ja kiireellistä kunkin osaltaan toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, jotta olisi mahdollista tarkastaa, ettei tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan alaisia ydinaineita käytetä ydinaseisiin tai muihin ydinräjähteisiin, se voi kehottaa yhteisöä tai asianomaista valtiota toteuttamaan viipymättä vaadittavat toimenpiteet, riippumatta 22 artiklan mukaisesti käynnistetyistä menettelyistä jonkin erimielisyyden ratkaisemiseksi.

19 artikla

Jos neuvosto pääjohtajan toimittamat asiaa koskevat tiedot tarkasteltuaan toteaa, ettei järjestö kykene tarkastamaan, ettei tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan alaisia ydinaineita ole käytetty ydinaseisiin tai muihin ydinräjähteisiin, se voi antaa asiasta perussäännön XII artiklan C kohdassa määrätyn selonteon ja toteuttaa tarvittaessa myös muita mainitun kohdan mukaisia toimenpiteitä. Tässä yhteydessä neuvosto ottaa huomioon, missä määrin valvonnan soveltaminen on antanut tiettyjä vakuuksia ja antaa yhteisölle tai valtiolle osaltaan kohtuullisen mahdollisuuden antaa tarvittavat lisävakuudet.

I OSA

SOPIMUKSEN TULKINTA JA SOVELTAMINEN JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

20 artikla

Kaikista tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevista kysymyksistä aloitetaan neuvottelut järjestön, yhteisön tai jonkin valtion pyynnöstä.

21 artikla

Yhteisöllä ja valtioilla on oikeus pyytää neuvostoa tarkastelemaan mitä tahansa tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevaa kysymystä. Neuvosto kehottaa yhteisöä ja asianomaista valtiota ottamaan osaa kaikkia tällaisia kysymyksiä koskeviin keskusteluihin.

22 artikla

Yhteisön ja valtioiden on minkä tahansa osapuolen pyynnöstä asetettava kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet, lukuun ottamatta neuvoston 19 artiklan mukaisesti tekemään toteamukseen tai neuvoston tällaisen toteamuksen johdosta toteuttamaan toimenpiteeseen liittyviä erimielisyyksiä, joita ei ratkaista neuvotteluteitse tai muuta järjestön hyväksymää menettelyä noudattaen, viidestä välimiehestä koostuvan välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Yhteisö ja valtiot nimeävät kaksi välimiestä ja järjestö nimeää samoin kaksi välimiestä; tällä tavoin nimetyt neljä välimiestä valitsevat viidennen välimiehen, joka toimii oikeuden puheenjohtajana.

Jos yhteisö ja valtiot tai järjestö eivät ole 30 päivän kuluessa välityspyynnön vastaanottamisesta nimenneet kunkin osalta kahta välimiestä, yhteisö tai järjestö voivat pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa nimeämään nämä välimiehet. Samaa menettelyä sovelletaan, jos viidettä välimiestä ei ole valittu 30 päivän kuluessa neljännen nimeämisestä tai nimittämisestä. Päätösvaltaisen jäsenmäärän muodostaa välimiesoikeuden jäsenten enemmistö; kaikkien päätösten on saavutettava vähintään kolmen välimiehen hyväksyntä. Oikeus vahvistaa välimiesmenettelyn. Oikeuden päätökset sitovat järjestöä, yhteisöä ja asianomaisia valtioita.

I OSA

LIITTYMINEN

23 artikla

a) Tämä sopimus tulee voimaan perustamissopimuksen osapuolina olevien ydinaseettomien valtioiden osalta, joista tulee yhteisön jäseniä kun:

i) asianomainen valtio ilmoittaa järjestölle, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen;

ii) yhteisö ilmoittaa järjestölle, että se kykenee soveltamaan valvontaansa kyseisen valtion osalta tämän sopimuksen mukaisesti.

b) Jos asianomainen valtio on tehnyt järjestön kanssa muita järjestön valvonnan soveltamista koskevia sopimuksia, järjestön valvonnan soveltaminen näiden sopimusten mukaisesti keskeytetään tämän sopimuksen tullessa voimaan kyseisen valtion osalta tämän sopimuksen voimassaoloajaksi, kuitenkin sillä edellytyksellä, että valtiota sitoo edelleen edellä tarkoitettujen sopimusten mukainen sitoumus, jonka mukaan mitään näissä sopimuksissa tarkoitetuista tuotteista ei käytetä sotilaallisten tarkoitusten edistämiseen.

I OSA

SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

24 artikla

a) Järjestö, yhteisö ja valtiot neuvottelevat kaikista tämän sopimuksen muutoksista jonkin osapuolen pyynnöstä.

b) Järjestön, yhteisön ja valtioiden on hyväksyttävä kaikki muutokset.

c) Pääjohtaja ilmoittaa kaikista tämän sopimuksen muutoksista viipymättä kaikille järjestön jäsenvaltioille.

I OSA

VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLOAIKA

25 artikla

a) Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona järjestö saa yhteisöltä ja valtioilta kirjallisen ilmoituksen siitä, että voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen. Pääjohtaja ilmoittaa tämän sopimuksen voimaantulosta viipymättä kaikille järjestön jäsenvaltioille.

b) Tämä sopimus pysyy voimassa niin kauan kuin valtiot ovat sen osapuolina.

I OSA

PÖYTÄKIRJA

26 artikla

Tämän sopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja on sen erottamaton osa. Tässä asiakirjassa käytettävällä ilmaisulla 'sopimus' tarkoitetaan kaikkia edellä tarkoitettuun asiakirjaan ja pöytäkirjaan sisältyviä määräyksiä.

TOINEN OSA

JOHDANTO

27 artikla

Sopimuksen tämän osan tarkoituksena on määritellä tarvittaessa ensimmäisen osan valvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanossa sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt.

TOINEN OSA

VALVONNAN TAVOITE

28 artikla

Tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan tavoitteena on saada mahdollisimman varhain selville merkittävien ydinainemäärien käyttötarkoituksen muuttuminen rauhanomaisesta toiminnasta ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistukseen tai tuntemattomiin tarkoituksiin ja käyttötarkoituksen muuttamisen estäminen varhaisen ilmitulon riskin avulla.

29 artikla

Edellä 28 artiklassa esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi käytetään olennaisen tärkeänä valvontatoimenpiteenä ainekirjanpitoa sekä suljettuja tiloja ja katselmusta tärkeinä täydennyskeinona.

30 artikla

Järjestön tarkastustoimenpiteiden teknisenä yhteenvetona annetaan kunkin ainetasealueen osalta ilmoitus, josta ilmenee varastoerotus tiettynä ajanjaksona ja ilmoitettujen erotusten tarkkuusrajat.

TOINEN OSA

YHTEISÖN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

31 artikla

Edellä 3 artiklan mukaisesti järjestö käyttää tarkastustoimia suorittaessaan täysin hyväkseen yhteisön valvontajärjestelmää.

32 artikla

Tämän sopimuksen mukainen yhteisön ainekirjanpito- ja valvontajärjestelmä perustuu ainetasealueiden kokonaisuuteen. Valvontaa soveltaessaan yhteisö käyttää ja tarvittaessa antaa tapauksen mukaan ja liitännäisjärjestelyissä määritellyllä tavalla seuraavanlaisia määräyksiä:

a) mittausjärjestelmä saapuneiden, tuotettujen, toimitettujen, kulutettujen, hävinneiden tai muulla tavoin inventaarista poistuneiden ydinainemäärien ja siinä olevien määrien määrittämiseksi;

b) mittausten tarkkuuden ja täsmällisyyden sekä mittausluotettavuuden arviointi;

c) lähettäjän ja vastaanottajan tekemien mittausten välisten poikkeamien toteamista, tarkastelua ja arviointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

d) varastonmäärityksen toteuttamisen yksityiskohtaiset säännöt;

e) mittaamattoman varastokertymän ja -hävikin arvioinnin yksityiskohtaiset säännöt;

f) selonteot ja raportit, joista ilmenee kunkin ainetasealueen osalta ydinaineiden varasto ja varastomuutokset, mukaan lukien saapumiset ja lähetykset;

g) määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa kirjanpitomenetelmien ja -sääntöjen oikea soveltaminen;

h) yksityiskohtaiset säännöt kertomusten toimittamisesta järjestölle 59-65 ja 67-69 artiklan mukaisesti.

33 artikla

Tässä sopimuksessa määrättyä valvontaa ei sovelleta louhittaviin aineisiin eikä mineraalien käsittelyyn.

34 artikla

a) Jos uraania tai toriumia sisältäviä aineita, jotka eivät ole vielä saavuttaneet c alakohdassa tarkoitettua ydinpolttoainekierron vaihetta, viedään suoraan tai epäsuorasti sellaisen ydinaseettoman valtion alueelle, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, yhteisö ilmoittaa järjestölle näiden aineiden määrän, koostumuksen ja määräpaikan, jollei niitä viedä nimenomaisesti muihin kuin ydintarkoituksiin.

b) Jos uraania tai toriumia sisältäviä aineita, jotka eivät ole vielä saavuttaneet c alakohdassa tarkoitettua ydinpolttoainekierron vaihetta, tuodaan valtioiden alueelle, yhteisö ilmoittaa järjestölle näiden aineiden määrän ja koostumuksen, jollei niitä viedä nimenomaisesti muihin kuin ydintarkoituksiin.

c) Jos koostumukseltaan ja puhtaudeltaan ydinpolttoaineen valmistukseen tai isotooppien erotukseen soveltuvia ydinaineita viedään pois siitä laitoksesta tai käsittelyvaiheesta, jossa ne on tuotettu, tai jos tällaisia ydinaineita tai mitä tahansa muuta ydinpolttoainekierron myöhemmässä vaiheessa tuotettua ydinainetta tuodaan valtioiden alueille, niihin sovelletaan muita tässä sopimuksessa määriteltyjä valvontamenetelmiä.

TOINEN OSA

VALVONNAN POISTAMINEN

35 artikla

a) Tässä sopimuksessa määrätty valvonta poistetaan ydinaineiden osalta 11 artiklassa esitetyin edellytyksin. Jos nämä edellytykset eivät täyty, mutta yhteisö katsoo, ettei jätteisiin sisältyvien, tässä sopimuksessa määrättyjen valvonnan alaisten ydinaineiden talteenotto ole sillä hetkellä mahdollista tai suotavaa, järjestö ja yhteisö neuvottelevat keskenään sovellettavista asianmukaisista valvontatoimenpiteistä.

b) Tässä sopimuksessa määrätty valvonta poistetaan ydinaineiden osalta 13 artiklassa esitetyin edellytyksin, jolleivat järjestö ja yhteisö ole yhtä mieltä siitä, ettei näitä ydinaineita voida käytännössä ottaa talteen.

TOINEN OSA

VALVONNASTA VAPAUTTAMINEN

36 artikla

Järjestö vapauttaa yhteisön pyynnöstä tässä sopimuksessa määrätystä valvonnasta seuraavat ydinaineet:

a) erityiset halkeamiskelpoiset aineet, joita käytetään noin gramman suuruisina tai pienempinä määrinä laitteiden antureina;

b) muuhun kuin ydintoimintoihin 13 artiklan mukaisesti tarkoitetut ydinaineet, jos nämä aineet voidaan ottaa talteen;

c) plutonium, jonka isotoopin plutonium-238 pitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia.

37 artikla

Järjestö vapauttaa yhteisön pyynnöstä tässä sopimuksessa määrätystä valvonnasta muutoin niiden soveltamisalaan kuuluvat ydinaineet, jos tämän artiklan mukaisesti valtioiden alueilla valvonnasta vapautettujen aineiden kokonaismäärä ei millään hetkellä ylitä seuraavia määriä:

a) yhteensä yksi kilogramma erityisiä halkeamiskelpoisia tuotteita, joihin voi sisältyä yksi tai useampi seuraavista tuotteista:

i) plutonium;

ii) uraani, jonka rikastusaste on vähintään 0,2 (20 %), laskettuna kertomalla paino rikastusasteella;

iii) uraani, jonka rikastusaste on enintään 0,2 (20 %) mutta suurempi kuin luonnonuraanin, laskettuna kertomalla sen paino rikastusasteen viisinkertaisella neliöllä;

b) yhteensä 10 tonnia luonnonuraania ja köyhdytettyä uraania, jonka rikastusaste on vähintään 0,005 (0,5 %);

c) 20 tonnia köyhdytettyä uraania, jonka rikastusaste on enintään 0,005 (0,5 %);

d) 20 tonnia toriumia,

tai neuvoston yhdenmukaista soveltamista varten määrittelemiä suurempia määriä.

38 artikla

Jos valvonnasta vapautettua ydinainetta on käsiteltävä tai varastoitava samanaikaisesti tämän sopimuksen mukaisten valvonnan alaisten ydinaineiden kanssa, toteutetaan toimenpiteitä valvonnan soveltamiseksi uudelleen tähän aineeseen.

TOINEN OSA

LIITÄNNÄISJÄRJESTELYT

39 artikla

Yhteisö sopii järjestön kanssa liitännäisjärjestelyistä, joiden avulla täsmennetään, miten tässä sopimuksessa annettuja yksityiskohtaisia sääntöjä on sovellettava, siinä määrin kuin on tarpeen, jotta järjestö kykenisi tehokkaasti vastaamaan sille tässä sopimuksessa määrätyistä tehtävistä. Järjestö ja yhteisö voivat yhteisellä sopimuksella laajentaa tai muuttaa liitännäisjärjestelyitä tekemättä muutoksia tähän sopimukseen.

40 artikla

Liitännäisjärjestelyt tulevat voimaan samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa tai mahdollisimman pian sen voimaantulon jälkeen. Järjestö, yhteisö ja valtiot tekevät parhaansa niiden voimaansaattamiseksi 90 päivän kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta; tätä määräaikaa voidaan pidentää ainoastaan, jos järjestö, yhteisö ja valtiot ovat asiasta yhtä mieltä. Yhteisö toimittaa järjestölle viipymättä näiden järjestelyiden täydentämiseksi tarvittavat tiedot. Järjestöllä on tämän sopimuksen voimaantulosta lähtien oikeus soveltaa siinä annettuja yksityiskohtaisia sääntöjä 41 artiklassa tarkoitetussa luettelossa mainittujen ydinaineiden osalta, vaikka liitännäisjärjestelyt eivät olisi vielä tulleet voimaan.

TOINEN OSA

VARASTONMÄÄRITYS

41 artikla

Jäljempänä 62 artiklassa mainitun alkuperäisen kertomuksen perusteella järjestö toimittaa varastonmäärityksen kaikista valtioiden alueilla olevista tämän sopimuksen mukaan valvonnan alaisista ydinaineista niiden alkuperästä riippumatta, ja pitää ajan tasalla mainittua kertomusta myöhempien kertomusten ja suorittamiensa tarkastusten perusteella. Jäljennökset varastonmäärityksestä on toimitettava tiedoksi komissiolle myöhemmin sovittavin väliajoin.

TOINEN OSA

SUUNNITTELUTIEDOT Yleiset määräykset

42 artikla

Yhteisön toimittaa järjestölle tiedoksi 8 artiklan mukaisesti olemassaolevia laitoksia koskevat suunnittelutiedot liitännäisjärjestelyistä käytävien keskustelujen yhteydessä. Aikarajoitukset suunnittelutietojen esittämiselle uusien laitosten osalta annetaan mahdollisimman pian ennen ydinaineiden tuontia uuteen laitokseen.

43 artikla

Järjestölle toimitettavat suunnittelutiedot sisältävät tarvittaessa kunkin laitoksen osalta seuraavat tiedot:

a) laitoksen tunnistetiedot, joista käy ilmi laitoksen yleisluonne, tarkoitus, nimelliskapasiteetti ja maantieteellinen sijainti sekä tavanomaisissa liikeyhteyksissä käytettävät nimi- ja osoitetiedot,

b) kuvaus laitoksen yleisjärjestelyistä, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan ydinaineiden muoto, sijainti ja ainevuo sekä yleiskaavio laitteiston tärkeistä osista, jotka käyttävät, tuottavat tai käsittelevät ydinaineita,

c) laitoksen ominaispiirteiden kuvaus materiaalikirjanpidon, suljettavissa olevien tilojen ja katselmuksen osalta,

d) laitoksen ydinaineiden kirjanpitoa ja valvontaa koskevien ehdotettujen tai voimassaolevien sääntöjen kuvaus, josta käy ilmi erityisesti laitoksen käyttäjän perustamat ainetasealueet, ainevuon mittaamistoimenpiteet sekä varastonmäärityksessä käytettävät menetelmät.

44 artikla

Muut tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot ilmoitetaan järjestölle kunkin laitoksen osalta, jos liitännäisjärjestelyissä niin erityisesti mainitaan. Yhteisö toimittaa järjestölle lisätiedot terveyttä ja turvallisuutta koskevista säännöistä, jotka järjestön on otettava huomioon ja joiden mukaisesti järjestön tarkastajien on toimittava laitoksessa.

45 artikla

Yhteisö toimittaa järjestölle tutkittavaksi muut suunnittelutiedot, jotka liittyvät tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan kannalta merkittäviin muutoksiin, ja järjestölle on annettava tieto kaikista 44 artiklan mukaisesti ilmoitettavia tietoja koskevista muutoksista riittävän ajoissa, jotta tässä sopimuksessa määrätyt valvontamenetelmät voidaan tarvittaessa mukauttaa.

46 artikla
Suunnittelutietojen tutkimustavoitteet

Järjestölle toimitettavilla suunnittelutiedoilla on seuraavat käyttötarkoitukset:

a) laitosten ja ydinaineiden valvonnan kannalta merkityksellisten ominaispiirteiden tunnistaminen riittävän yksityiskohtaisesti tarkastuksen sujuvuuden kannalta,

b) ainetasealueiden määrittäminen käytettäväksi tämän sopimuksen mukaisiin kirjanpitotarkoituksiin ja sellaisten strategisten paikkojen valitseminen, jotka ovat päämittauspaikkoja ja joita käytetään ainevuon ja ydinainevaraston määrittämiseen; ainetasealueiden määrittämiseen sovelletaan seuraavia arviointiperusteita:

i) ainetasealueen koon on oltava sopusoinnussa sen tarkkuuden kanssa, jolla ainetase voidaan laatia,

ii) ainetasealueiden määrittämisessä on, aina kun mahdollista, käytettävä suljettavissa olevia tiloja ja katselmusta vuomittausten täydellisyyden varmistamiseksi, mikä mahdollistaa valvonnan yksinkertaistamisen sekä mittaustoiminnan keskittämisen päämittauspaikoille,

iii) yhteisön tai kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä voidaan määrittää erityinen ainetasealue sellaiselle käsittelyvaiheelle, johon liittyy kaupalliselta kannalta arkaluontoisia tietoja,

c) nimellisaikataulun ja ydinaineiden varastonmääritystä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistaminen kirjanpitotarkoituksiin tämän sopimuksen mukaisesti,

d) kirjanpidon ja kertomusten laatimista koskevien edellytysten sekä kirjanpitoa koskevien yksityiskohtaisten tarkastussääntöjen määrittäminen,

e) ydinaineiden määrän ja sijainnin tarkastamisen kannalta tarpeellisten edellytysten määrittäminen sekä tarkastamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistaminen,

ja

f) suljettavissa oleviin tiloihin ja katselmukseen liittyvien sopivien menetelmien ja tekniikoiden välisten yhdistelmien valitseminen sekä niiden strategisten soveltamispaikkojen määrittäminen.

Suunnittelutietojen tutkimustulokset sisällytetään järjestön ja yhteisön välisen sopimuksen mukaisesti liitännäisjärjestelyihin.

47 artikla
Suunnittelutietojen uudelleentutkiminen

Suunnittelutiedot tutkitaan uudelleen ottaen huomioon käyttöolosuhteita, teknologian edistymistä, valvontaa tai tarkastusta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sovellettaessa saatuja kokemuksia koskevat muutokset 46 artiklan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden muuttamiseksi.

48 artikla
Suunnittelutietojen tarkastus

Järjestö voi yhteistyössä yhteisön ja kyseisen valtion kanssa lähettää tarkastajia laitoksiin järjestölle 42-45 artiklan mukaisesti 46 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin toimitettavien suunnittelutietojen tarkastamiseksi.

TOINEN OSA

LAITOSTEN ULKOPUOLELLA OLEVIA YDINAINEITA KOSKEVAT TIEDOT

49 artikla

Jos ydinaineita käytetään jatkuvasti laitosten ulkopuolella, yhteisön on toimitettava järjestölle seuraavat tiedot:

a) yleinen kuvaus ydinaineiden käytöstä ja maantieteellisestä sijainnista sekä käyttäjän tavanomaisissa tarkoituksissa käytettävät nimi- ja osoitetiedot, ja

b) yleinen kuvaus ydinaineiden kirjanpitoa ja valvontaa koskevista ehdotetuista tai voimassaolevista säännöistä liitännäisjärjestelyissä määritetyllä tavalla.

Yhteisö ilmoittaa sovittavana ajankohtana järjestölle tämän artiklan mukaisesti toimitettavia tietoja koskevat muutokset.

50 artikla

Järjestölle 49 artiklan mukaisesti toimitettavia tietoja voidaan tarvittaessa käyttää 46 artiklan b-f alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin.

TOINEN OSA

KIRJANPITO Yleiset määräykset

51 artikla

Yhteisö huolehtii siitä, että kustakin ainetasealueesta pidetään kirjanpitoa. Pidettävä kirjanpito kuvaillaan liitännäisjärjestelyissä.

52 artikla

Yhteisö antaa säännökset järjestön tarkastajien suorittaman kirjanpidon tarkastamisen helpottamiseksi erityisesti, jos kirjanpitoa ei ole englannin, espanjan, ranskan tai venäjän kielellä.

53 artikla

Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan.

54 artikla

Kirjanpidon on tarvittaessa sisällettävä:

a) kirjanpitotiedot tämän sopimuksen mukaan valvonnan alaisista ydinaineista, ja

b) toimintatiedot laitoksista, joissa on tällaisia ydinaineita.

55 artikla

Mittausjärjestelmän, johon kertomusten laadinnassa käytettävä kirjanpito perustuu, on oltava viimeisimpien kansainvälisten vaatimusten mukainen tai vastattava laadultaan näitä vaatimuksia.

TOINEN OSA

KIRJANPITO Kirjanpitotiedot

56 artikla

Kirjanpitotietojen on sisällettävä kunkin ainetasealueen osalta seuraavat tiedot:

a) kaikki varastomuutokset kirjanpidollisen varaston määrittämisen mahdollistamiseksi milloin tahansa,

b) kaikki todellisen varaston määrittämisessä käytetyt mittaustulokset, ja

c) kaikki varastomuutoksia, kirjanpidollisia varastoja ja todellisia varastoja koskevat mukautukset ja korjaukset.

57 artikla

Kaikkien varastomuutoksia ja todellisia varastoja koskevien kirjanpitotietojen on kunkin ydinaine-erän osalta sisällettävä: aineiden tunnistetiedot, erätiedot ja lähdetiedot. Kirjanpitotiedot sisältävät eriteltyinä kunkin ydinaine-erän sisältämän uraanin, toriumin ja plutoniumin määrät. Varastomuutoksen osalta ilmoitetaan muutoksen päivämäärä ja tarvittaessa lähettävä ainetasealue sekä vastaanottava ainetasealue tai vastaanottaja.

58 artikla
Toimintatiedot

Toimintatietojen on tarvittaessa sisällettävä kunkin ainetasealueen osalta seuraavat tiedot:

a) käyttötiedot, joita käytetään ydinaineen määrän ja koostumuksen vaihteluiden määrittämiseen,

b) säiliöiden ja laitteiden kalibroinnin sekä näytteenoton ja määritysten yhteydessä saadut tiedot, mittausten laadunvalvontaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja satunnaisista ja säännönmukaisista virheistä johdetut arviot,

c) varastonmäärityksen valmistelussa ja laatimisessa noudatetun menetelmän kuvaus kyseisen varastonmäärityksen tarkkuuden ja täydellisyyden varmistamiseksi, ja

d) mahdollisesti onnettomuudessa tapahtuneiden ja mittaamattomien häviöiden syyn ja suuruusluokan määrittämiseksi toteutettujen toimenpiteiden kuvaus.

TOINEN OSA

KERTOMUKSET Yleiset määräykset

59 artikla

Yhteisö toimittaa järjestölle 60-65 ja 67-69 artiklassa määritellyt kertomukset ydinaineista, jotka ovat tämän sopimuksen mukaisen valvonnan alaisia.

60 artikla

Kertomukset laaditaan englannin, espanjan, ranskan tai venäjän kielellä, jollei liitännäisjärjestelyissä toisin määrätä.

61 artikla

Kertomukset perustuvat 51-58 artiklan mukaisesti pidettyyn kirjanpitoon ja sisältävät, tapauksen mukaan, kirjanpitokertomuksia ja erityiskertomuksia.

TOINEN OSA

KERTOMUKSET Kirjanpitokertomukset

62 artikla

Yhteisö toimittaa järjestölle alkukertomuksen kaikista ydinaineista, jotka ovat tämän sopimuksen mukaisen valvonnan alaisia. Alkukertomus lähetetään järjestölle sen kalenterikuukauden viimeistä päivää seuraavien kolmenkymmenen päivän kuluessa, jonka aikana tämä sopimus tulee voimaan, ja siitä on käytävä ilmi mainitun kuukauden viimeisen päivän tilanne.

63 artikla

Yhteisö toimittaa järjestölle jokaisen ainetasealueen osalta seuraavat kirjanpitokertomukset:

a) varastomuutoskertomukset, joista ilmenevät kaikki ydinainevarastojen muutokset. Kertomukset lähetetään mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa liitännäisjärjestelyissä määritettyjen määräaikojen kuluessa;

b) ainetasekertomukset, joista ilmenee ainetasealueella tosiasiallisesti olevien ydinaineiden todelliseen varastonmääritykseen perustuva ainetase. Kertomukset lähetetään mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksissa liitännäisjärjestelyissä määritettyjen määräaikojen kuluessa;

Kertomukset perustuvat niiden laatimispäivänä saatavilla oleviin tietoihin ja niitä voidaan tarvittaessa myöhemmin korjata.

64 artikla

Varastomuutoskertomuksissa annetaan aineiden tunnistetiedot ja kutakin ydinaine-erää koskevat erätiedot, varastomuutoksen päivämäärä ja tarvittaessa lähettävä ainetasealue ja vastaanottava ainetasealue tai vastaanottaja. Näihin kertomuksiin liitetään lyhyet huomautukset, joissa:

a) selvitetään varastomuutokset 58 artiklan a alakohdassa määrättyihin toimintatietoihin sisältyvien käyttötietojen perusteella;

b) liitännäisjärjestelyjen määräysten mukaisesti kuvataan suunniteltu toimintaohjelma, erityisesti varastonmäärityksen suoritus.

65 artikla

Yhteisö antaa selvityksen jokaisesta varastomuutoksesta, varaston mukautuksesta tai korjauksesta joko määräajoin yhteen kootussa luettelossa tai erikseen. Varastomuutoksista annetaan eräkohtainen selvitys. Liitännäisjärjestelyjen määräysten mukaisesti pienet ydinainevarastojen muutokset, kuten näytteiden siirrot määritystä varten, voidaan ryhmitellä siten, että niistä annetaan selvitys yhtenä varastomuutoksena.

66 artikla

Järjestö toimittaa yhteisölle niiden osapuolten käyttöön, joita asia koskee, kunkin ainetasealueen osalta puolivuotiskausittain kirjanpidolliset alkuvarastonmääritykset niistä ydinaineista, jotka ovat tämän sopimuksen mukaisen valvonnan alaisia, kutakin tällaista varastonmäärityskautta koskevien varastomuutoskertomusten perusteella.

67 artikla

Ainetasekertomuksiin sisältyvät seuraavat osat, jollei järjestön ja yhteisön välillä toisin sovita:

a) todellinen alkuvarasto;

b) varastomuutokset (ensin lisäykset, sitten vähennykset);

c) kirjanpidollinen loppuvarasto;

d) lähettäjän ja vastaanottajan väliset erot;

e) mukautettu kirjanpidollinen loppuvarasto;

f) todellinen loppuvarasto;

g) varastoerotus.

Jokaiseen ainetasekertomukseen liitetään todellinen varastonmääritys, jossa erät luetellaan erikseen ja jossa annetaan aineiden tunnistetiedot sekä kutakin erää koskevat erätiedot.

68 artikla
Erityiskertomukset

Yhteisö laatii viipymättä erityiskertomukset:

a) jos yhteisö poikkeuksellisten olosuhteiden tai jonkin poikkeuksellisen tapahtuman vuoksi katsoo, että ydinaineita on kadonnut tai saattanut kadota liitännäisjärjestelyissä tässä tarkoituksessa määritettyjä rajoja suurempi määrä;

b) jos suljettavissa olevaa tilaa on odottamatta muutettu liitännäisjärjestelyissä määritetystä tilanteesta siinä määrin, että ydinaineiden luvaton poistaminen on tullut mahdolliseksi.

69 artikla
Tarkennukset ja selvennykset

Yhteisö toimittaa järjestön pyynnöstä tarkennuksia ja selvennyksiä kaikista kertomuksista siinä määrin kuin se on tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan kannalta tarpeen.

TOINEN OSA

TARKASTUKSET

70 artikla
Yleiset määräykset

Järjestöllä on oikeus suorittaa tämän sopimuksen määräysten mukaisia tarkastuksia.

TOINEN OSA

TARKASTUKSET Tarkastusten tavoitteet

71 artikla

Järjestö voi suorittaa tilapäistarkastuksia:

a) alkukertomuksen sisältämien, sellaisia ydinaineita koskevien tietojen tarkistamiseksi, jotka ovat tämän sopimuksen mukaisen valvonnan alaisia, sekä niiden muutosten tunnistamiseksi ja tarkastamiseksi, jotka ovat tapahtuneet alkuperäisessä kertomuksessa olevan päivämäärän ja tiettyä laitosta koskevien liitännäisjärjestelyjen voimaantulopäivän välisessä tilanteessa;

b) tämän sopimuksen mukaisen valvonnan alaisten ydinaineiden tunnistamiseksi ja, mahdollisuuksien mukaan, niiden määrän ja koostumuksen tarkastamiseksi 93 ja 96 artiklan mukaisesti ennen niiden siirtoa valtioiden alueiden ulkopuolelle tai valtioiden alueille, lukuunottamatta yhteisön sisäisiä siirtoja.

72 artikla

Järjestö voi suorittaa säännöllisiä tarkastuksia:

a) sen tarkistamiseksi, että kertomukset ovat kirjanpidon mukaisia;

b) kaikkien niiden ydinaineiden sijainnin, tunnistetietojen, määrän ja koostumuksen tarkastamiseksi, jotka ovat tämän sopimuksen mukaisen valvonnan alaisia.

c) varastoerotusten, lähettäjän ja vastaanottajan ilmoitusten välisten erojen ja kirjanpidollisen varaston epätarkkuuksien mahdollisia syitä koskevien tietojen tarkastamiseksi.

73 artikla

Jollei 77 artiklan määräyksistä muuta johdu, järjestö voi suorittaa erityistarkastuksia:

a) erityiskertomuksien sisältämien tietojen tarkastamiseksi;

b) jos järjestö katsoo, että yhteisön toimittamat tiedot, mukaanlukien yhteisön antamat selitykset ja säännöllisten tarkastusten avulla saadut tiedot, eivät ole riittäviä järjestön tämän sopimuksen mukaisten tehtävien suorittamiseksi.

Tarkastusta pidetään erityistarkastuksena, jos se suoritetaan tässä sopimuksessa määrätyn säännöllisen tarkastustoiminnan lisäksi tai jos siihen sisältyy sellainen pääsy tietoihin tai paikkoihin, jotka ovat lisä 76 artiklassa tilapäistarkastusten ja säännöllisten tarkastusten osalta määritettyyn pääsyyn.

TOINEN OSA

TARKASTUKSET Tarkastusten laajuus

74 artikla

Järjestö voi 71-73 artiklassa määritetyissä tarkoituksissa:

a) tarkastaa 51-58 artiklan mukaisesti pidetyn kirjanpidon;

b) suorittaa itsenäisesti mittauksia kaikista tämän sopimuksen mukaan valvonnan alaisista ydinaineista;

c) tarkastaa mittaus- ja valvontalaitteiden ja muun mittaus- ja valvontavälineistön toimintaa ja kalibrointia,

d) soveltaa ja käyttää katselmusta ja suljettavissa olevia tiloja;

e) käyttää muita objektiivisia, teknisesti soveltuviksi osoittautuneita menetelmiä.

75 artikla

Järjestö voi 74 artiklan mukaisesti

a) seurata, että päämittauspaikalla otetaan näytteet ainetasekirjanpitoon menetelmällä, jolla saadaan edustavat näytteet, seurata näytteiden käsittelyä ja analysointia sekä saada näistä näytteistä kaksoiskappaleet,

b) seurata, että ainetasekirjanpitoa varten päämittauspaikoilla suoritetut ydinaineiden mittaukset ovat edustavia, sekä tässä käytettyjen välineiden ja laitteiden kalibrointia,

c) toteuttaa yhteisön ja tarvittaessa sen valtion kanssa, jota asia koskee, toimenpiteitä, jotta tarvittaessa

i) lisämittaukset tulevat suoritetuiksi ja lisänäytteet järjestön käyttöön tulevat otetuiksi,

ii) järjestön standardianalyysinäytteet tulevat analysoiduiksi,

iii) asiaankuuluvat ehdottomat standardit työvälineiden ja muiden laitteiden kalibroinnissa ovat käytössä,

iv) muut kalibroinnit tulevat suoritetuiksi,

d) määrätä omien laitteiden käyttämisestä riippumattomassa mittauksessa tai seurannassa ja, jos tästä on sovittu ja erikseen määrätty liitännäisjärjestelyissä, järjestää tällaisten laitteiden asentamisen;

e) kiinnittää sinettinsä tai muita tunnisteita ja väärennökset ilmaisevia merkintöjä suljettavissa oleviin tiloihin, jos tästä on sovittu ja erikseen määrätty liitännäisjärjestelyissä:

f) antaa yhteisön tai sen valtion kanssa, jota asia koskee, säännöksiä yhteisön käyttöön otettujen näytteiden lähettämisestä.

TOINEN OSA

TARKASTUKSET Tarkastuksia koskeva pääsyoikeus

76 artikla

a) Edellä 71 artiklan a alakohdassa esitettyä varten ja siihen asti, kunnes strategiset paikat on tarkennettu liitännäisjärjestelyissä, järjestön tarkastajat pääsevät kaikkiin paikkoihin, joissa alustavan kertomuksen mukaan tai tämän kertomuksen perusteella suoritetun tarkastuksen mukaan sijaitsevat ne ydinaineet, jotka ovat tämän sopimuksen mukaisen valvonnan alaisia.

b) Edellä 71 artiklan b alakohdassa esitettyä varten järjestön tarkastajat pääsevät kaikkiin paikkoihin, joista järjestölle on ilmoitettu 92 artiklan d alakohdan iii alakohdan tai 95 artiklan d alakohdan iii alakohdan mukaisesti.

c) Edellä 72 artiklassa esitettyä varten tarkastajat pääsevät ainoastaan niihin erityisiin strategisiin paikkoihin, jotka on tarkennettu liitännäisjärjestelyissä, ja tarkastamaan 51 ja 58 artiklan mukaisesti pidetyn kirjanpidon.

d) Jos yhteisö arvioi, että poikkeuksellisten olosuhteiden takia on tarpeen huomattavasti rajoittaa järjestölle myönnettyä pääsyoikeutta, yhteisö ja järjestö päättävät viipymättä järjestelyistä, jotta järjestö voi suoriutua vastuista, joita sillä on valvonnan osalta, tehdyt rajoitukset huomioon ottaen. Pääjohtaja raportoi kaikista näistä järjestelyistä neuvostolle.

77 artikla

Yhteisö ja järjestö neuvottelevat keskenään välittömästi olosuhteissa, jotka voivat johtaa 73 artiklassa esitettyä varten suoritettaviin erityistarkastuksiin. Näiden neuvottelujen jälkeen järjestö voi:

a) suorittaa tarkastuksia tässä sopimuksessa määrätyn säännöllisen tarkastustoiminnan lisäksi; ja

b) saada yhteisön suostumuksella pääsyoikeuden tietoihin tai paikkoihin, jotka ovat lisänä 76 artiklassa tarkennettuihin tietoihin ja paikkoihin. Kaikki erimielisyydet selvitetään 21 ja 22 artiklan mukaisesti; jos yhteisön tai valtion, kunkin omalta osaltaan, toteuttamat toimenpiteet ovat keskeisiä ja kiireellisiä, sovelletaan 81 artiklaa.

TOINEN OSA

TARKASTUKSET Säännöllisten tarkastusten tiheys ja laajuus

78 artikla

Säännöllisten tarkastusten lukumäärä, kesto ja laajuus pidetään optimaalista tarkastusaikataulua noudattaen sellaisella vähimmäistasolla, joka vastaa tässä sopimuksessa esitettyjen valvontaa koskevien yksityiskohtaisten määräysten tehokasta soveltamista; tämän sopimuksen mukaisiin tarkastuksiin käytettävissä olevat voimavarat on käytettävä mahdollisimman järkevästi ja taloudellisesti.

79 artikla

Niiden laitosten ulkopuolisten laitosten ja ainetasealueiden tapauksessa, joiden sisältämä ydinainemäärä tai joiden vuosittainen läpikulkeva ydinainemäärä - jos tämä on suurempi - on pienempi kuin viisi efektiivistä kilogrammaa, järjestö voi suorittaa säännöllisen tarkastuksen kerran vuodessa.

80 artikla

Niiden laitosten, joiden sisältämä ydinainemäärä tai joiden vuosittainen läpikulkeva ydinainemäärä on suurempi kuin viisi efektiivistä kilogrammaa, säännöllisten tarkastusten määrä, laajuus, kesto, aikataulu ja yksityiskohtaiset suoritustavat määritetään siten, ettei tarkastusjärjestelmä äärimmäis- tai rajatapauksessa ole laajempi kuin on tarpeellista ja riittävää, jotta kaikissa tapauksissa tunnettaisiin ydinainevuo ja -varastot; näiden laitosten osalta säännölliset enimmäistarkastustoiminnat määritetään seuraavasti:

a) reaktorien ja sinetöityjen varastolaitosten osalta säännöllisten tarkastusten enimmäismäärä vuotta kohden määritetään jokaisen tämän ryhmän laitoksen osalta tarkastusmiestyövuoden kuudesosan mukaisena;

b) sellaisten, muiden kuin reaktorien ja sinetöityjen varastolaitosten, laitosten osalta, joiden toiminnassa käytetään plutoniumia tai yli 5 prosenttiseksi rikastettua uraania, säännöllisten tarkastusten määrä vuotta kohden määritetään jokaisen tämän ryhmän laitoksen osalta 30 x E tarkastusmiestyövuoden mukaisena, jossa E merkitsee ydinaineiden varastoja tai vuosittaista läpikulkevaa ydinainemäärää, jos tämä on edellistä suurempi, joka ilmaistaan efektiivisinä kilogrammoina. Yhdellekään laitokselle vahvistettu enimmäismäärä ei kuitenkaan ole pienempi kuin 1,5 miestarkastusvuotta.

c) sellaisten laitosten osalta, joita ei ole tarkoitettu a tai b alakohdassa, säännöllisten tarkastusten enimmäismäärä vuotta kohden määritetään jokaisen tämän ryhmän laitoksen osalta tarkastusmiestyövuoden kolmasosan perusteella niin, että siihen on lisätty 0,4 X E tarkastukseen vuodessa käytettyä miestyöpäivää, jossa E merkitsee ydinaineiden varastoja tai vuosittaista läpikulkevaa ydinainemäärää, jos tämä on edellistä suurempi, joka ilmaistaan efektiivisinä kilogrammoina.

Tämän sopimuksen osapuolet voivat sopia tässä artiklassa esitettyjen tarkastustoimien enimmäismäärää koskevien lukujen muuttamisesta silloin, kun neuvosto päättää, että tämä muutos on perusteltu.

81 artikla

Jollei 78-80 artiklasta muuta johdu, säännöllisten tarkastusten todellisen määrän ja aikataulun määrittämisessä sekä kunkin laitoksen säännöllisen tarkastuksen todellisen laajuuden, keston ja yksityiskohtaisten suoritustapojen määrittämisessä käytettävät perusteet ovat seuraavat:

a) ydinaineiden esiintymismuoto, erityisesti ydinaineiden esiintyminen irrallisena vai useammassa erillisessä pakkauksessa, kemiallinen koostumus ja, uraanin tapauksessa, korkea tai matala rikastusaste; luoksepäästävyys;

b) yhteisön valvonnan tehokkuus, etenkin se, missä määrin laitosten käyttäjät ovat toiminnalliselta näkökannalta riippumattomia yhteisön valvonnasta; missä määrin yhteisö on pannut täytäntöön 32 artiklassa eriteltyjä erityismääräyksiä; täsmällisyys, jolla kertomukset on toimitettu järjestölle; niiden yhteensopivuus järjestön suorittamien riippumattomien tarkastusten kanssa; varastoerotuksen huomattavuus ja tarkkuus sellaisina kuin järjestö on ne tarkastanut;

c) ydinpolttoainekierron ominaisuudet valtioiden alueella, erityisesti sellaisten laitosten lukumäärä ja tyyppi, jotka sisältävät valvonnan alaisia ydinaineita; näiden laitosten ominaisuudet tässä sopimuksessa määrätyn valvonnan kannalta, etenkin suljettavissa olevien tilojen käytön aste; missä määrin näiden laitosten rakenne helpottaa ydinainevuon ja -varaston tarkastamista; missä määrin eri ainetasealueilta tulevat tiedot korreloivat keskenään;

d) kansainvälinen keskinäinen riippuvuus, erityisesti se, missä määrin ydinainetta saadaan muista valtioista tai sitä lähetetään muihin valtioihin käyttöä tai käsittelyä varten; kaikki järjestön suorittamat tarkastustoimet näiden siirtojen osalta; missä määrin kunkin valtion alueella suoritetut ydintoiminnot ja muiden valtioiden alueella suoritetut ydintoiminnot ovat riippuvaisia toisistaan;

e) tekninen kehitys valvonnan alalla, mukaan lukien tilastollisten menetelmien ja satunnaisotannan käyttö ydinainevuon arvioimiseksi.

82 artikla

Järjestö ja yhteisö neuvottelevat keskenään, jos yhteisö katsoo, että tarkastustoiminta on aiheettomasti keskittynyt tiettyihin laitoksiin.

TOINEN OSA

TARKASTUKSET Tarkastuksia koskeva ennakkoilmoitus

83 artikla

Järjestö antaa ennakkoilmoituksen yhteisölle ja valtioille, joita asia koskee, järjestön tarkastajien saapumisesta laitoksiin tai laitosten ulkopuolella oleville ainetasealueille:

a) edellä 71 artiklan b alakohdassa määrättyjen tilapäistarkastusten osalta vähintään yhtä vuorokautta aikaisemmin; 71 artiklan a alakohdassa määrättyjen tilapäistarkastusten sekä 48 artiklassa määrättyjen toimintojen osalta vähintään yhtä viikkoa aikaisemmin;

b) edellä 73 artiklassa määrättyjen erityistarkastusten osalta niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun järjestö ja yhteisö ovat neuvotelleet 77 artiklan mukaisesti, olettaen, että saapumisesta ilmoittaminen on tavallisestikin osa neuvotteluja; ja

c) 72 artiklassa määrättyjen säännöllisten tarkastusten osalta vähintään yhtä vuorokautta aikaisemmin silloin, kun asia koskee 80 artiklan b alakohdassa tarkoitettuja laitoksia sekä sinetöityjä varastointilaitoksia, joissa on plutoniumia tai yli 5 prosenttiseksi rikastettua uraania, ja kaikissa muissa tapauksissa vähintään yhtä viikkoa aikaisemmin.

Tarkastusta koskevista ennakkoilmoituksista ilmenee järjestön tarkastajien nimet, tarkastettavat laitokset ja tarkastettavien laitosten ulkopuolella olevat ainetasealueet sekä ajat, joina ne tarkastetaan. Jos järjestön tarkastajat saapuvat valtioiden ulkopuoliselta alueelta, järjestö antaa myös ennakkoilmoituksen tarkastajien saapumispaikasta ja -ajasta valtioiden alueelle.

84 artikla

Sen estämättä, mitä 83 artiklassa määrätään, järjestö voi täydentävänä toimenpiteenä suorittaa ennakkoilmoitusta antamatta osan 80 artiklassa määrätyistä säännöllisistä tarkastuksista satunnaisotannan periaatteen mukaisesti. Suorittaessaan ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia järjestö ottaa asianmukaisesti huomioon toimintaohjelman, joka on toimitettu sille 64 artiklan b alakohdan mukaisesti. Edelleen, aina kun mahdollista ja toimintaohjelman perusteella, järjestö ilmoittaa säännöllisesti yhteisölle ja valtiolle, jota asia koskee, yleisestä ilmoitettujen ja ennalta ilmoittamattomien tarkastusten ohjelmastaan tarkentaen yleiset ajankohdat, joina tarkastuksia aiotaan suorittaa. Suorittaessaan ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia järjestö tekee parhaansa vähentääkseen mahdollisimman paljon kaikkia käytännön vaikeuksia, joita näistä tarkastuksista saattaisi aiheutua yhteisölle, asianomaiselle valtiolle sekä laitoksen käyttäjille, ottaen huomioon 44 ja 89 artiklan asiaankuuluvat määräykset. Vastaavasti yhteisö ja asianomainen valtio tekevät parhaansa helpottaakseen järjestön tarkastajien työtä.

TOINEN OSA

TARKASTUKSET Järjestön tarkastajien nimeäminen

85 artikla

Järjestön tarkastajat nimitetään seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti:

a) pääjohtaja ilmoittaa kirjallisesti yhteisölle ja valtioille jokaisen järjestön virkamiehen nimen, virkanimikkeen, kansallisuuden ja ura-alueen sekä tämän muut asiaa koskevat yksityiskohdat, jota se ehdottaa nimitettäväksi järjestön tarkastajaksi valtioita varten;

b) yhteisö ilmoittaa pääjohtajalle kolmenkymmenen päivän kuluessa ehdotuksen saamisesta ehdotuksen mahdollisesta hyväksymisestä;

c) pääjohtaja voi nimittää järjestön tarkastajaksi valtioita varten jokaisen virkamiehen, jonka yhteisö ja valtiot ovat hyväksyneet, hän myös ilmoittaa yhteisölle ja valtioille näistä nimityksistä; ja

d) pääjohtaja ilmoittaa, joko yhteisön pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, välittömästi yhteisölle ja valtioille, kun virkamiehen nimitys järjestön tarkastajaksi valtioita varten perutaan.

Kuitenkin niiden järjestön tarkastajien, joita tarvitaan 48 artiklan tarkoituksia varten ja 71 artiklan a alakohdan mukaisia tilapäistarkastuksia varten, nimitystä koskevat muodollisuudet on saatettava loppuun, jos mahdollista, kolmenkymmenen päivän kuluessa tämän sopimuksen voimaan tulosta. Jos nimityksiä ei voida tehdä tässä määräajassa, järjestön tarkastajat nimitetään näitä tarkoituksia varten väliaikaisesti.

86 artikla

Valtiot myöntävät tai uudistavat mahdollisimman nopeasti 85 artiklan mukaisesti nimitettyjen järjestön tarkastajien tarvitsemat viisumit.

TOINEN OSA

TARKASTUKSET Järjestön tarkastajien käyttäytyminen ja käynnit

87 artikla

Edellä 48 ja 71-75 artiklan mukaisesti toimiessaan järjestön tarkastajat suorittavat tehtävänsä häiritsemättä tai viivyttämättä laitosten rakentamista, käyttöön ottoa tai käyttämistä tai vaarantamatta niiden turvallisuutta. Järjestön tarkastajien ei etenkään tule käyttää itse laitosta tai käskeä laitoksen henkilökuntaa käyttämään sitä. Jos järjestön tarkastajat arvioivat, että 74 ja 75 artiklan mukaisesti laitoksen käyttäjän olisi suoritettava laitoksessa erityisiä toimenpiteitä, ne esittävät tätä koskevan pyynnön.

88 artikla

Jos järjestön tarkastajat toimintojaan suorittaessaan tarvitsevat palveluja, joita voidaan hankkia jonkin valtion alueelta, mukaan lukien välineistön käyttö, valtio, jota asia koskee, ja yhteisö avustavat tarkastajia näiden palvelujen hankkimisessa ja tämän välineistön käytössä.

89 artikla

Yhteisöllä ja valtioilla, jota asia koskee, on oikeus siihen, että yhteisön tarkastajat ja valtioiden edustajat voivat seurata järjestön tarkastajia tarkastustoimenpiteiden aikana, kuitenkin niin, että järjestön tarkastajien toimintojen suorittamista ei viivästytetä tai muuten häiritä.

TOINEN OSA

SELONTEKO JÄRJESTÖN TARKASTUSTOIMINNOISTA

90 artikla

Järjestö ilmoittaa yhteisölle asianomaisia osapuolia varten:

a) tarkastustensa tuloksista liitännäisjärjestelyissä tarkennetuin väliajoin; ja

b) tarkastustoiminnoista tekemistään päätelmistä.

TOINEN OSA

SIIRROT VALTIOIDEN ALUEILLE TAI NIIDEN ULKOPUOLELLE

91 artikla
Yleiset määräykset

Tämän sopimuksen mukaan valvonnan alaisen tai valvonnan alaiseksi määrätyn ydinaineen, jota siirretään valtioiden alueelle tai niiden ulkopuolelle, katsotaan olevan yhteisön ja valtion, jota asia koskee, vastuulla:

a) valtioiden alueille suuntautuvien siirtojen tapauksessa siitä hetkestä alkaen, jolloin tällainen vastuu lakkaa valtiolta, jonka alueen ulkopuolelle aineet siirretään, ja viimeistään aineen saapumisesta määräpaikkaansa; ja

b) valtioiden alueiden ulkopuolelle suuntautuvien siirtojen tapauksessa siihen hetkeen saakka, kunnes tämä vastuu lankeaa vastaanottajavaltiolle, ja viimeistään ydinaineiden saapumisesta määräpaikkaansa.

Vastuun siirron vaihe määritetään yhtäältä yhteisön ja asianomaisen valtion, ja toisaalta valtion, jonka alueelle tai jonka alueen ulkopuolelle ydinaineita siirretään, tekemien aiheellisten järjestelyiden mukaisesti. Yhteisöllä tai valtiolla ei katsota olevan tällaista vastuuta ydinaineista ainoastaan siitä syystä, että aineet kulkevat valtion alueen kautta, sen alueen tai aluevesien yläpuolella tai jos ne laivataan valtion lipun alla tai lennätetään valtion kalustolla.

TOINEN OSA

SIIRROT VALTIOIDEN ALUEILLE TAI NIIDEN ULKOPUOLELLE Siirrot valtioiden alueen ulkopuolelle

92 artikla

a) Yhteisö ilmoittaa järjestölle jokaisesta aiotusta valvonnan alaisten ydinaineiden siirrosta valtioiden alueen ulkopuolelle, jos lähetys on suurempi kuin yksi efektiivinen kilogramma tai, jos liitännäisjärjestelyissä niin tarkennetaan, niiden laitosten tapauksessa, jotka tavanomaisesti toimittavat huomattavia määriä saman valtion alueelle, vaikka mikään näistä toimituksista ei olisikaan yhtä efektiivistä kilogrammaa suurempi.

b) Ilmoitus järjestölle tehdään liitännäisjärjestelyissä tarkennetuissa määräajoissa sen jälkeen, kun on tehty siirtoa koskeva sopimus.

c) Järjestö ja yhteisö voivat sopia erilaisista menettelyistä ennakkoilmoituksen osalta

d) Ilmoituksessa tarkennetaan:

i) siirrettävien ydinaineiden tunnistetiedot ja, jos mahdollista, ennakoitu määrä ja koostumus sekä ainetasealue, jolta ydinaine tulee;

ii) ydinaineiden vastaanottajavaltio;

iii) milloin ja missä ydinaineet valmistetaan lähetystä varten;

iv) ydinaineiden arvioidut lähetys- ja saapumispäivät; ja

v) siirron vaihe, jossa vastuu ydinaineesta tämän sopimuksen tarkoituksia varten lankeaa vastaanottavalle valtiolle ja tämän vaiheen todennäköinen päivämäärä.

93 artikla

Edellä 92 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen on oltava sellainen, että järjestön on tarvittaessa mahdollista suorittaa tilapäistarkastus tunnistaakseen ydinaineet ja, jos mahdollista, tarkastaa niiden määrän ja koostumuksen ennen niiden siirtämistä valtioiden alueen ulkopuolelle, lukuun ottamatta siirtoja yhteisön sisällä, ja, jos järjestö niin haluaa tai jos yhteisö niin pyytää, varustaa ydinaineet sinetein silloin, kun niitä valmistellaan lähetystä varten. Ydinaineiden siirto ei kuitenkaan saa mitenkään viivästyä niiden toimenpiteiden johdosta, jotka järjestö on toteuttanut tai aikoo toteuttaa tämän ilmoituksen johdosta.

94 artikla

Jos ydinaineet eivät ole valvonnan alaisia vastaanottavan valtion alueella, yhteisö toimii niin, että järjestö saa vastaanottajavaltiolta siirtoa koskevan vahvistuksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vastaanottajavaltio on hyväksynyt ottavansa vastuun ydinaineista.

TOINEN OSA

SIIRROT VALTIOIDEN ALUEILLE TAI NIIDEN ULKOPUOLELLE Siirrot valtioiden alueelle

95 artikla

a) Yhteisö ilmoittaa järjestölle jokaisesta aiotusta valvonnan alaisten ydinaineiden siirrosta valtioiden alueelle, jos lähetys on suurempi kuin yksi efektiivinen kilogramma tai, jos liitännäisjärjestelyissä niin tarkennetaan, niiden laitosten tapauksessa, jotka tavanomaisesti toimittavat huomattavia määriä saman valtion alueelle, vaikka mikään näistä toimituksista ei olisikaan yhtä efektiivistä kilogrammaa suurempi.

b) Ilmoitus annetaan järjestölle mahdollisimman aikaisin ennen ydinaineiden ennakoitua saapumista ja joka tapauksessa liitännäisjärjestelyissä tarkennetuissa määräajoissa.

c) Järjestö ja yhteisö voivat sopia erilaisista menettelyistä ennakkoilmoituksen osalta

d) Ilmoituksessa tarkennetaan:

i) ydinaineen tunnistetiedot ja, jos mahdollista, ennakoitu määrä ja koostumus;

ii) siirron vaihe, jossa vastuu ydinaineesta tämän sopimuksen tarkoituksia varten lankeaa yhteisölle ja valtiolle, jota asia koskee, ja tämän vaiheen todennäköinen päivämäärä;

iii) arvioitu saapumispäivä sekä milloin ja missä aine on suunniteltu purettavaksi pakkauksestaan.

96 artikla

Edellä 95 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen on oltava sellainen, että järjestön on tarvittaessa mahdollista suorittaa tilapäistarkastus tunnistaakseen valtioiden alueelle siirretyt ydinaineet, lukuun ottamatta siirtoja yhteisön sisällä, ja, jos mahdollista, tarkastaa niiden määrän ja koostumuksen lähetyksen purkuhetkellä. Purkaminen ei kuitenkaan saa viivästyä niiden toimenpiteiden johdosta, jotka järjestö on toteuttanut tai aikoo toteuttaa tämän ilmoituksen johdosta.

97 artikla
Erityiskertomukset

Yhteisö lähettää 68 artiklassa määrätyn erityiskertomuksen, jos se katsoo, että epätavallisten olosuhteiden tai tapahtuman vuoksi ydinaineita on kadonnut tai että niitä on saattanut kadota aineiden siirron aikana valtion alueelle tai valtioiden alueen ulkopuolelle, etenkin, jos siirron aikana on tapahtunut huomattavaa viivästymistä.

TOINEN OSA

MÄÄRITELMÄT

98 artikla

Tässä sopimuksessa

I. A. Yhteisöllä tarkoitetaan sekä

a) oikeushenkilöä, joka on luotu tämän sopimuksen osapuolena olevalla Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimuksella; ja

b) alueita, joilla Euratomin perustamissopimusta sovelletaan.

B. Valtioilla tarkoitetaan ydinaseettomia valtioita, jotka ovat yhteisön jäseniä ja tämän sopimuksen osapuolia.

2. A. Tarkistuksella tarkoitetaan pääsyä kirjanpitotietoihin tai kertomusta, josta käy ilmi lähettäjän ja vastaanottajan ilmoittamien mittaustulosten väliset erot tai varastomuutos.

B. Vuosittaisella läpikulkevalla ydinainemäärällä 79 ja 80 artiklassa tarkoitetaan nimellisteholla toimivasta laitoksesta vuosittain siirretyn ydinaineen määrää.

C. Erällä tarkoitetaan sellaista ydinainemäärää, jota käsitellään yksikkönä kirjanpitotarkoituksia varten päämittauspaikalla ja jonka koostumus ja määrä määritellään yhdellä eritelmä- ja mittaussarjalla. Ydinaineet voivat olla irrallisina tai useammassa erillisessä pakkauksessa.

D. Erätiedoilla tarkoitetaan ydinaineen kunkin alkuaineen kokonaispainoa ja plutoniumin ja uraanin osalta tarvittaessa isotooppikoostumusta. Laskentayksiköt ovat seuraavat:

a) gramma sisältönä olevan plutoniumin osalta;

b) gramma kokonaisuraanin osalta ja rikastetun uraanin isotooppien uraani-235:n ja uraani-233:n osalta; ja

c) kilogrammoja sisältönä olevan toriumin, luonnonuraanin ja köyhdytetyn uraanin osalta.

Kertomuksia varten erän eri osasten painot lasketaan yhteen ennen lähimpään yksikköön pyöristämistä.

E. Ainetasealueen kirjanpidollisella varastolla kyseisen ainetasealueen viimeisimmän todellisen varaston ja tämän varastonmäärityksen jälkeen tapahtuneiden varastomuutosten algebrallista summaa;

F. Korjauksella tarkoitetaan kirjanpidon vientiä, jolla korjataan havaittu virhe tai jolla annetaan aikaisemmin kirjatun määrän tarkempi mittaus. Jokaisessa korjauksessa on osoitettava vienti, jota se koskee.

G. Efektiivisellä kilogrammalla tarkoitetaan erityisyksikköä, jota käytetään ydinaineiden valvonnassa. Määrä saadaan efektiivisinä kilogrammoina laskemalla:

a) plutoniumin paino kilogrammoina;

b) uraanin, jonka rikastusaste on 0,01 (1 prosentti) tai enemmän paino kilogrammoina kerrottuna sen rikastusasteen neliöllä;

c) uraanin, jonka rikastusaste on pienempi kuin 0,01 (1 prosentti), mutta suurempi kuin 0,005 (0,5 prosenttia) paino kilogrammoina kerrottuna luvulla 0,0001; ja

d) köyhdytetyn uraanin, jonka rikastusaste on enintään 0,005 (0,5 prosenttia), ja toriumin paino kilogrammoina kerrottuna luvulla 0,00005.

H. Rikastuksella tarkoitetaan suhdetta uraani-223 ja uraani-235 isotooppien yhteenlasketun painon ja kyseisen uraanin kokonaispainon välillä.

I. Laitoksella tarkoitetaan:

a) reaktoria, kriittistä järjestelmää, konversiolaitosta, valmistuslaitosta, jälleenkäsittelylaitosta, isotooppierotuslaitosta tai erillistä varastolaitosta; tai

b) mitä tahansa paikkaa, jossa yli yhden efektiivisen kilogramman suuruista määrää ydinainetta käytetään tavanomaisesti.

J. Varastomuutoksella tarkoitetaan ydinaineen lisääntymistä tai vähenemistä ainetasealueella erinä ilmaistuna; varastomuutos voi ilmetä yhtenä seuraavista:

a) Lisääntyminen:

i) tuonti;

ii) saapuminen kotimaasta: saapuminen valtioista; muilta ainetasealueilta; muusta kuin valvonnan alaisesta (rauhanomaisesta) toiminnasta; valvonnan lähtökohdasta;

iii) ydintuotanto: erityisten halkeamiskelpoisten tuotteiden tuotanto reaktoreissa;

ja

iv) valvontaan palauttaminen: valvonnan soveltaminen uudelleen ydinaineeseen, joka on ollut aiemmin vapautettu valvonnasta käyttönsä tai määränsä johdosta.

b) Vähentyminen:

i) vienti;

ii) kotimaan vienti: valtioiden sisäinen vienti, vienti muille ainetasealueille tai toimintaan, joka ei ole valvonnan alaista (muuhun kuin rauhanomaiseen toimintaan);

iii) ydintappio: ydinainehäviöt, jotka johtuvat sen jalostamisesta muiksi alkuaineiksi tai isotoopeiksi ydinreaktioiden seurauksena;

iv) mitattu poistuma: ydinaine, jota on mitattu tai arvioitu mittausten perusteella sekä käytetty sellaisiin tarkoituksiin, että sitä ei enää voida käyttää ydintarkoituksiin.

v) säilytettävä jäte: ydinaine, joka on peräisin käsittelystä tai laitoksessa tapahtuneen käyttöhäiriön synnyttämä ja jota ei katsota sillä hetkellä voitavan saattaa entiselleen, mutta joka on varastoitu;

vi) vapauttaminen: ydinaineen vapauttaminen valvonnasta käyttönsä tai määränsä vuoksi; ja

vii) muut häviöt: esimerkiksi vahingossa tapahtuvat häviöt (eli ydinaineen lopullinen häviäminen vahingossa) käyttöhäiriön tai varkauden vuoksi.

K. Päämittauspaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa ydinaine esiintyy sellaisessa muodossa, että se voidaan mitata ainevuon ja varaston määrittämiseksi. Päämittauspaikat sisältävät siten muun muassa aineen sisään- ja ulostulopaikat (mukaan lukien mitatut tappiot) ja varastot ainetasealueilla.

L. Tarkastusmiestyövuodella tarkoitetaan 80 artiklassa 300 tarkastukseen käytettyä miestyöpäivää, jolloin miestyöpäivällä tarkoitetaan päivää, jonka aikana yksittäisellä tarkastajalla on ollut pääsy laitokseen minä aikana tahansa enintään kahdeksan tunnin ajaksi.

M. Ainetasealueella tarkoitetaan aluetta laitoksen sisä- tai ulkopuolella siten, että:

a) ydinaineen siirretty määrä sen saapuessa kullekin ainetasealueelle tai lähtiessä sieltä voidaan määrittää, ja

b) ydinaineen todellinen varasto kullakin ainetasealueella voidaan määrittää tarvittaessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti, jotta voidaan laatia ainetase järjestön valvontaa varten.

N. Varastoerotuksella tarkoitetaan kirjanpidollisen varaston ja todellisen varaston erotusta.

O. Ydinaineella tarkoitetaan kaikkea perussäännön XX artiklassa tarkoitettua lähtöainetta tai erityistä halkeamiskelpoista ainetta. Termiä 'lähtöaine' ei saa tulkita käsittämään malmia tai malmijätettä. Jos neuvosto perussäännön XX artiklan nojalla toimien nimeää tämän sopimuksen voimaantultua muita aineita ja lisää ne lähtöaineina tai erityisinä halkeamiskelpoisina aineina pidettävien aineiden luetteloon, lisäys tulee voimaan tämän sopimuksen osalta ainoastaan sen jälkeen, kun yhteisö ja valtiot ovat sen hyväksyneet.

P. Todellisella varastolla tarkoitetaan kaikkien tiettynä ajankohtana ainetasealueella olevien ydinaine-erien mitattujen tai laskettujen määrien summaa, joka saadaan vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Q. Lähettäjän ja vastaanottajan välisellä erolla tarkoitetaan eroa, joka on lähettävän ainetasealueen ilmoittaman erän ydinaineen määrän ja vastaanottavalla ainetasealueella mitatun määrän välillä.

R. Lähtötiedoilla tarkoitetaan mittauksen tai kalibroinnin aikana kirjattuja tai kokeellisten yhteyksien johtamiseksi käytettyjä tietoja, joista ydinaine tunnistetaan ja joista saadaan erätiedot. Lähtötiedot voivat sisältää esimerkiksi yhdisteiden painot, muuntamiskertoimet alkuaineen painon määrittämiseksi, ominaispainon, alkuaineen pitoisuuden, isotooppisuhteet, tilavuus- ja painemittauslukemien suhteen sekä tuotetun plutoniumin ja tuotetun energian välisen suhteen.

S. Strategisella paikalla tarkoitetaan suunnittelutietoa tutkittaessa valittua paikkaa, jossa tavanomaisissa olosuhteissa ja yhdessä kaikilta strategisilta paikoilta saadun tiedon kanssa saadaan ja todennetaan tarpeelliset ja riittävät tiedot valvontatoimenpiteiden täytäntöön panemiseksi. Strateginen paikka voi olla mikä tahansa paikka, jossa tehdään ainekirjanpitoon liittyviä päämittauksia ja jossa toteutetaan suljettavissa oleviin tiloihin ja katselmukseen liittyviä toimintoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.